Sprawozdanie finansowe za20l0 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie finansowe za20l0 rok"

Transkrypt

1 Krjowy Ruch kologiczno- Spolczny ul. Kuroptwy Mysidlo NP RGON Sprwozdni finnsow z20l0 rok Urz4d Skrbowy w Pisczni Ul. Czjwicz 2/ Pisczno Mysidlo, dn r.

2 /il/' Wprowdzni do sprwozdni finnsowgo z 2010 rok Krjowy Ruch kologiczno- Spolczny, ul. Kuroptwy 9, 05_500 Mysidto Stowrzyszni posid oddzil w Bydgoszczy orz w Zmbrowi, kt6r ni sporzqdzj4 smodzilngo sprwozdni finnsowgo ZiDzillnoS6 pozostlych orgnizcji czlonlowskich, gdzi indzij ni sklsyfikown. Sqd.Rjonowy dl m.st. Wrszwy w Wrszwi, XMydzil Gospodrczy Krjowgo Rjstu S4dowgo, dt wpisu r., nr. KRS, tiooo t OS-S t RGON Klimkowski Mrk Przs Ztz4dtr Piniq2*iwiczPiotrBfiosz Wicprzs nicjowni dzilir i wspirni inicjtyw z zksu ochrony Srodowisk, kologii orz ochrony i promocji zdrowi ludzi. nicjowni dzilri orz wspirni wszlkich inicjtyw mj4cych n cllrozw6j spolcznstw obywtlskigo Podnoszni poziomu wyksztlcni w spolczistwi nicjowni dziln i wspirni inicjtyw wplywj4cych n poprwq poziomu zyci obywtli Prowdzni dzilf mj4cych n clu ktywizcjg spolczn4 i zwodow4 os6b niplnosprwnych Prowdzni dzili mj4cych n clu ktywizcj1 spolcznq i z, odow4 os6b pozostj4cych bz prcy lttb zg$nnych zwolninim z prcy Dzillnosi n zcz rozwojlr kologicznj infrstuktury trnsportowj Propgowni kjowj przdsigbiorczosci omz idi sp6ldzilczosci Promowni dzili mj4cych n clu promowni dobrych zsd ksztltowni ldu przstrznngo Niogrniczony oks trwni dzillnosci stow.zyszni. Roczn sprwozdni finnsow z okrs od 0l r. do r. 9. Roczn sprwozdni.spcttz4dzono przy zlo2niu kontlnuowni dzillnosci przz stowzyszni, co njmnij 12 misigcy i dluzj Ni sq nm znn okolicznosci, kt6r wslzywlyby n istnini p owilnych zgtozi dl kontynuowni pzz stowrzyszni dzillnosci. t0. nimlriln.wrtosci i prwn wycni siq $,dlug cn nbyci i umrzn mtodq liniow4 w oksi - koszty zkofczonych prc rozwojowych 36 misigcy - \rrtosd firmy 60 misigcy - inn wrtosci nimtriln i prwn 60 misigcy

3 Odpis6w mortyzcyjnych dokonuj sig od pirwszgo dni misi4c nstpuj4cgo po misi4cu, w kt6rych dny t]'tul przyjgto do uzywni. Tytuly wrtosci nimtrilnych i prwnych o cni nizszj niz 3,5 tysi4c odpisywn s4 w poszry w momnci zkupu. Srodki trwl s4 rlrcnin w cni nbyci i umrz mtod4 liniow4 wdlug nstqpuj4cych stwk procntowych -budynki, lokl i obikry in2lnirii iqdowj i wodnj 1,5% _4,5% -urz4dzni tchniczn i mszyny 7ok- 600/o -Srodki hnsportu 14% - 40% -inn Srodki trwl l0% - 60% Srodki trwl umrzn s4 wdlug mtody liniowj w okrsi przwidywngo uzytkowni, poczqvszy od pirwszgo dni misi4c nstgpuj4cgo po misirl"u, * Krorln przyjqloj do uz)'tkown. Srodti tryl o cni nizszj niz 3,5 tysi4c ni sq Lljmown w widncji 6rodk6w hwlych. W misi4cu oddni ich do uzytkowni nstgpuj ichjdnorzow odpisni w koszty. Srodki trwl w budowi s4 wycnin w wysokosci koszt6w ponisionych n nbyci lub wyworzni Srodk6w trwlych orz wrtosci nimtrilnych i prwnyctr, kt6r powstnq w wyniku zkonczni inwstycji. nwstycj dlugotrminow wycni sig nstgpuj4co -nii1lchomoici w cli nbyci -wrtoici nimtriln i prwn w cni nbyci -udzily lub kcj w cni nbyci -Dn ppiry wltosciow w cni nbycr -udzilon pozyczki w kwoci wymglnj zplqr -inn dlugotrminow ktyw finnsow w kwoci noninlnj -inn inwstycj dlugotminow w cni nbyci nwstycj dlugotrminow ujmuj sig w ksiggch rchuntowych z uwzglgdninim odpis6w z t)tulu trwlj utrty ich wrtoscr. nwstycj krdtkotminow wycni sig nstpuj4co -udzily lub kcj w cni nbyci -rnn ppiry \ noftiow r,r cnic nbyci - udzilon pozyczki w kwoci w) mglnj zplr) -.lnj].kro{kolrmjno\ Ltyw finnsouc w kuoci nominlnj -inn inwstycj kdtkotrminow w cni rynkowj Zpst rzczowych skldnik6w ktyw6w obrotowych wycni sig nstgpuj4co -p6ip.odukty i Fodukty w toku w \rysokosci bzpo3rdnich koszi6w ij *ttworzni nr \rryzszych od cn sprzdzy ntto. Jko zsdg \rycny wfiosci rozchodu rzczowych skldnikdw ktr,v6w obrctowych przyj gto mtodg,,pirwsz przyszlo-pirwsz wyszlo'. Nl2nosci wykzywn s4 w w osci brutto (pomnijszonj o odpis ktulizcyjny). u/,

4 NlznoSci wykzywn s4 w kwoci w),rngj4cj zplty. Odpisy ktulizuj4c twozon s4 n wszystki nlzn;6citrudn lub nimozliw do odzyskni. Odpis nlznosci pzdvmionych nstpuj po okrsi przwidzinych prwm. Rzrwy tworzon s4 wdfug nstgpujqcych zsd -rczr\.ry tworzon s4 n zobowiqzni, kt6rych trmin wymglnorici lub kwoty s4 nlpwn. Zobowipni uycnir s4 w kwoci wymgj4cj zplty. r(raj0wy RUCH tk0106lczl,l0 - SPoiCZ{Y lly9ddlo, ul (u.op1wy P5c?no N1P RCON C1t PRWP.Z Rzliou *fr#xn",*,

5 > A - _- N ; t d,5!.v F ;.- g 9.9 s-?.; - '9.9q.9.!. - 't t ; i = =,\f N N oo) N c.t c - N z 2 9 Z o 4 t l B F ; B { F i. i,9 ' T 3 ; R, 'd u' 6;i^ = z z = t (J

6 .,iiai.jily iucll t (ol06lczno ' spottcznl vrsilo, ul (urcptwv9 C 500Pis czn Nrp r RTGON (Nzwjdnostki) RGON (Numr sttysryczny) n dzii Rchunck wynikow sporzqdzony zgodnic z zlqcznitih do rozporz4dzni Ministn FinnsOw z l5.t t.200t(dz. U. l37poz zp6ti. ^n) Kwotn z poprzdnirok Kwot z bi2qcy rok J 1 Przychody z dzilnlnosci sttutow i J.ll Skldki btutto okrslon strurcm l0? 9l.l.7r nn D.zychody okrcslon stlultrr 'rlrchody z dzillnosci stlurowj niodptini , ,t0 Pzlchody z dzillnosci sttuiowj odpllnj Pozostl przychody okrslon sttutm B. Kosztv r.lizcii zdi sttutowvch Koszty rclicji zd6 sttuto$ych dzillnosci niodplhi oozytku Dublicznso Koszty rlizcji zdn sttutowych dzillnosci oddltni Dozllku nublicznso P.zo\rl( loszb rclicii zcdjn!rturu$\ch ,50 C. WynikfinnsowyndzillnoSci sttutorvj (wi lkos dodtnix lub tri mn) 1A-B) 4 922, ],tJ D. Kosztv Addinistrc!in 44242, J5 Zur-\cic mrcrilow i n.oii t41.90 Wyngrodzni orz ubzpiczni spotcc r07, , , Pozostl przychody (ni wymi nion s 0,13 Pozostl koszty (ni wymi nion w pozycji f. B,D im J5,10 G. Przvchodv finnsow H Wynik fi nsnsowy brtrtto nl cnloksztlci t. dzillnosci (wilkos dod.tni lub ujnn) 4597,12 141,72 (C-D+-F+G-H) J. Zyski i strty ndzwvczin Zyski ndzrwcz;n- rvilkos dodtni Stmlj nllzwyczin- silkosc urmn K. wynik finnsorvy os0lm tl+jl t R6znic zsigkszjqc koszty roku nstlpngo R6hic zwiqkszj4c pr-ychody roku nslgpngo (wilkosi dodm i) t.72 Dri sporz4dznir WicPrzs Zflqdu Pictr Pin PR {l RZ{DU 'limhowshi

7 t/r," s s t & Y &,, ; v9 i,, T d * ' i g 6

8 t n -'c P 6..9 g 3!g P l ;l l g t ;;9 6 6tg _! 9 d fr i N s -$y.q.! B i J -q ; -9 t ;! Al'/'

9 y,/, * 6 gt F g 5!i P p 9 6.g 61 F 5l n.1 l 6l 9l 5l!l 9l t rl l 9 6 sg.6 ' g = R

10 l/ilh

11 ,9 g Pi t 63 $ 5t 99 l.{ ; 'o? ; ul

12 fu/

13 fu/

14 fu/4!. 6.6 '- * ; }.99!

15 W,' 5 '

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron U' Cno numru 5 sroszi «; t pocztow uiszczon ryczłtm. I L U S T R O W A N A Dzisijszy numr zwir IZ stron Anks Slowcii Alrmując pogłoski w Pryb żu I Londyni P o d j r z n r u c h y w o j s k n i m i c k

Bardziej szczegółowo

CRUPA KAPITAI,OWA GRUPA EXORJGO-UPOS S.A. SKONSOLIDOWANE SPR,4,WOZDANIE FINANSOWE za ROK OBROTOWY KONCZACY Sr4 3l crudnia 2013r.

CRUPA KAPITAI,OWA GRUPA EXORJGO-UPOS S.A. SKONSOLIDOWANE SPR,4,WOZDANIE FINANSOWE za ROK OBROTOWY KONCZACY Sr4 3l crudnia 2013r. CRUPA KAPITAI,OWA GRUPA EXORJGO-UPOS S.A. SKONSOLIDOWANE SPR,4,WOZDANIE FINANSOWE za ROK OBROTOWY KONCZACY Sr4 3l crudnia 2013r. CRUPA KAPITALOWA GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. SkoDsolidowane sprawozda[ie linansowe

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

-Yu0. *-,1u. 9, Efekt zastosowania nowych standard6w rachunkowosci i zmian polityki rachunkowosci

-Yu0. *-,1u. 9, Efekt zastosowania nowych standard6w rachunkowosci i zmian polityki rachunkowosci *-,1u -Yu0 \pruflordani. Jiaa6ow za olae! od lstyc.nia 2012 toku do 31 arulnia 2012 roku zrealizowdy lub rezersa rozwi4zan4 przyjmuj4c za podslaw? stawk podatkowe (i przepisv podaikowe) obowi4zujqce na

Bardziej szczegółowo

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l"

P Ir FOrlGtFu. A tbryrt.ns.l 19 grdt{r zocr, P Ir FOrlGtFu l8sgdot dic rof,&r SJ. r rl.ldbtu rr!&{a ott2 A tbryrt.ns.l" :d.quu$srjc Ir NINIEJSZY PLAN POTACZENIA (,,Plan Poleczenia") zostal przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WTORKI Z ELMEX, CZWARTKI Z MERIDOL

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WTORKI Z ELMEX, CZWARTKI Z MERIDOL REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WTORKI Z ELMEX, CZWAKI Z MERIDOL. Postnowini ogóln. Akcj promocyjn, będąc sprzdżą prmiową, prowdzon jst pod nzwą Wtorki z lmx, czwrtki z mridol (zwnj dlj: Akcją Promocyjną)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITALOWA TRUST. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzqdzone na dzief 31 grudnia 2O12r.

GRUPA KAPITALOWA TRUST. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporzqdzone na dzief 31 grudnia 2O12r. GRUPA KAPTALOWA TRUST Skonsoldowne sprwozdne fnnsowe sporzqdzone n dzef 31 grudn 2O12r. ( Zo2en do nnejszego skonsoldownego sprwozdn fnnsowego spo.zqdzonego n dze 31 grudn 20 l2 r.: - doklmen przedsw ujwnen

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator.

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator. info DOK Rpor o dokunch I kwrł 213 r. Pron honorowy Pron Współprc Orgnizor Uczsnicy Kpnii Inforcyjnj Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Bnki Spółdzlcz i Bnk BPS W Sys DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczsniczą prw wszysk

Bardziej szczegółowo

?,9,9, OPIMA I RIIPORT. Eiaoo. /inunsowego. baduniu sprswozdaniu. ,,Slutew n/dolinkq" 02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I

?,9,9, OPIMA I RIIPORT. Eiaoo. /inunsowego. baduniu sprswozdaniu. ,,Slutew n/dolinkq 02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I ?,9,9, Eiaoo OPIMA I RIIPORT v4 baduniu sprswozdaniu /inunsowego zu 2012 rok Sp dldzielni s Mies zkuni ow o,,slutew n/dolinkq" 02-743 Warszawa, ul. J.S. Bacha 3I Adres:02-998 warszawa, ul. Starodawna 8

Bardziej szczegółowo

tllstnt TUBTIN S.R. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTAL-LUBLIN SPoLKA AKCYJNA PRZEDSIEBIORSTWA INSTALACJI PRZEMYSI,OWYCH

tllstnt TUBTIN S.R. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INSTAL-LUBLIN SPoLKA AKCYJNA PRZEDSIEBIORSTWA INSTALACJI PRZEMYSI,OWYCH tllstnt TUBTIN S.R. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIEBIORSTWA INSTALACJI PRZEMYSI,OWYCH INSTAL-LUBLIN SPoLKA AKCYJNA ZA OKRES OI) 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 L lnformacje o Emitencie Nazwa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rok XVII / www.semestr.pl WYDANIE SPECJALNE. praktyka-sta -kariera www.praca.semestr.

ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rok XVII / www.semestr.pl WYDANIE SPECJALNE. praktyka-sta -kariera www.praca.semestr. ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rk XVII / www.smstr.pl WYDANIE SPECJALNE prktk-st -krir www.prc.smstr.pl PATRON WYDANIA Pzim mirzm w pini T, jk szbk będzisz się rzwijł, zlż włączni d Cibi. Ptr m dcnić

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTOR Spotka z 0.o.

Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTOR Spotka z 0.o. Kaneelaria Biegtych Rewident6w AUDYTR Spotka z 0.o. Siedzibe: 3(l ()19 Krak6u.', ul.tr{azou'iecka 1-1/2 tc]. (r)1t) 63.11772, 6129111, tt (r)1q 6327191 c mail: audyt()r@-taud\,tor-krako\\,.pi q:ww. aud\'tor-krzllir)w.pl

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

Ostrzeżenia informują, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka obrażeń. Poręznik szykij osługi Zznij tutj MFC-5895CW Prz rozpozęim korzystni z urzązni nlży przzytć ninijszy Poręznik szykij osługi, w lu przprowzni prwiłowj konfigurji i instlji. OSTRZEŻENIE UWAGA Ostrzżni informują,

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC

RAPORT. Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. Za. y'ar.znik 'y'r I. oprekr ZDROWOTNEJ SOLEC Za. y'ar.znik 'y'r I Polskie TowarzVstwo Ekonomiczne - I'RO[I'I sp6lka z o. o. FIRMA AUDYTORSKA (koncesja nr 254) 02-521 'Warszawa, ul. Rakowiecka 4L lok. 28 @ tel. 22 848.60.42 o fax 22 848.61.90 e-mail:

Bardziej szczegółowo

o*t iltlo 5p6tko okcyjno SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE SPOLKI za okres od 07.03.201 r. do 91.12,2011 r. Sprowozdonie podpiso t Zorzgd Sp6lki :

o*t iltlo 5p6tko okcyjno SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE SPOLKI za okres od 07.03.201 r. do 91.12,2011 r. Sprowozdonie podpiso t Zorzgd Sp6lki : SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE SPOLKI iltlo 5p6tko okcyjno za okres od 07.03.201 r. do 91.12,2011 r. obejmujqce: 1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANS 2. BILANS 3. RACHUNEKZYSKOW I STRAT 4. ZESTAWIENIE ZMIAN

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK LUBELSKI WEGIEL nbogdan KAn SPÓLKA AKCYJNA w Bogdancel 21-013 Puchaczów SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Bogdanka~ marzec 2009 f.. De ;~nl~ t,erp~rl -."r--- --------- 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE TERMO-REX SPÓŁKI AKCYJNEJ SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie Zarządu... s.3 2. Wprowadzenie do sprawozdania... s.4 3. Bilans.... s.9 4. Rachunek zysków i strat... s.12 5. Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

/ f*/ strona, ul,v'.u, r, ff, /Yl ^ \ l/ilfulro(ft, PLAN POT $CZENIA PRZEZ PRZEI4CTE

/ f*/ strona, ul,v'.u, r, ff, /Yl ^ \ l/ilfulro(ft, PLAN POT $CZENIA PRZEZ PRZEI4CTE PLAN POT $CZENIA PRZEZ PRZEI4CTE DFM Sp6lka z ogr aniczonq o dp owiedzialnosci4 z siedzibe w Dobrym Mie5cie I BMT International Sp6lka z ogran iczon1odpowiedzialno6ciq z siedzib4 w Dobrym Mie6cie Dobre

Bardziej szczegółowo

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn

tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: R.*.ront r Spnewoznanrn tit$ d v {om' r,ty,r:^}!,ys?i,x 41-200 Sosnowiec, N. Zwycigstwa 3, ter.: 32-266-94-21, 32-26670-31, terefax: ll,allr.ll 32-266-84-14 hftp://wwwnfrn,com.pl e-mail:biuro@raf,n.com.pl ll\-@ffi//ll Ntp 644

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

pokrlt granitem z chromowymi po- sadzilismy drzewka oraz nowocze- Oddriilu IJilologii Noworodki i Nie

pokrlt granitem z chromowymi po- sadzilismy drzewka oraz nowocze- Oddriilu IJilologii Noworodki i Nie strtt w s ttuifl ll lutego - Swiut(ntl l)ziei Chorqto Swiatowy Dzieri Chorcgo zosi,rl ustanowiony przez papieia lana Pawla II 13 maja 1992 roku w liscic do przewod nicz4cego Papieskiej Rady ds. Duszpa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013r. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU za kres d 01.01.2013 d 31.12.2013r. czqsc r. wprwadzenre, D sprawzdanla FINANSOWEGO Gminne Clentrum Kultury i Prmcji w Kbylnicy (GCKiP) jest samrzqdw4 instltucj4 kultury

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

WODOCI{GI MIEISKIE w Radomiu Sp. 2 o.o.

WODOCI{GI MIEISKIE w Radomiu Sp. 2 o.o. MIEJSKIE WODOCI{GI MIEISKIE w Radomiu Sp. 2 o.o. wodoclagl 26-600 Radom, ul. Filtrowa 4 tel. 48 38-31-600, sekretariat: tel. 48 38-31-602, fax 48 38-31-601 NIP: 796-010-15-60 Regon: e-mail: woda@woda-radom.pl

Bardziej szczegółowo

,,,l zgromadzemia wspd[x'lik6w i Rady lx*acuox"csei -rt

,,,l zgromadzemia wspd[x'lik6w i Rady lx*acuoxcsei -rt \E' Ko ncef o rio Bieglych Rewident6w Al. Pokoju 84 31-504 Krak6w tel./fax: (O12) 42S 80 53 tef.:(012) 42s 9147 auxilium@auxilium.com. pl www.auxilium.com.p OPNIAI RAPORT ZBADAI\IA SPRAW OZDAI{IA FINANS

Bardziej szczegółowo