42HQE009. / 012. Jednostka wewnętrzna ścienna systemu split

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "42HQE009. / 012. Jednostka wewnętrzna ścienna systemu split"

Transkrypt

1

2 Jednostka wewnętrzna ścienna systemu split Instrukcje instalacji niniejszego urządzenia oraz jednostki zewnętrznej zawarte są w odpowiedniej dokumentacji. Spis treści Strona POLSKI Informacje ogólne... 2 Nazwy elementów... 3 Temperatura pracy... 4 Obsługa ręczna... 4 Pilot i jego funkcje... 5/6 Nazwy i funkcje wskaźników pilota... 7 Pilot zdalnego sterowania... 8 Obsługa pilota... 8/10 Regulacja kierunku przepływu powietrza... 11/12 Praca optymalna Konserwacja Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia Rozwiązywanie problemów PL 1

3 Informacje ogólne Przeczytaj ten podręcznik Zawiera on wiele pomocnych wskazówek dotyczących poprawnej obsługi i konserwacji klimatyzatora. Minimalne działania po stronie uŝytkownika mogą przynieść znaczące oszczędności czasu i środków w trakcie eksploatacji klimatyzatora. W tabeli rozwiązywania problemów podane jest wiele rozwiązań dotyczących najczęściej występujących problemów. Przegląd rozwiązań problemów moŝe wyeliminować konieczność wzywania serwisu. UWAGA: Naprawy i konserwację urządzenia naleŝy zlecać autoryzowanemu serwisowi. Instalację urządzenia moŝe przeprowadzać instalator. Klimatyzator nie jest przeznaczony do obsługi przez małe dzieci ani osoby upośledzone pozostawione bez nadzoru. NaleŜy dopilnować, by małe dzieci nie bawiły się klimatyzatorem. W razie konieczności wymiany przewodu zasilającego wszelkie konieczne czynności powinny zostać przeprowadzone przez autoryzowany personel. Prace instalacyjne mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany personel, zgodnie z krajowymi normami instalacyjnymi. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego naleŝy uzyskać zamiennik u producenta, w serwisie bądź u osoby wykwalifikowanej, aby uniknąć ryzyka. Środki bezpieczeństwa Aby zapobiec obraŝeniom uŝytkownika czy innych ludzi oraz uszkodzeniom mienia naleŝy zastosować się do poniŝszych zaleceń. Niewłaściwa obsługa urządzenia spowodowana niezastosowaniem się do instrukcji moŝe spowodować obraŝenia ciała lub uszkodzenia mienia. Stopień zagroŝenia jest określony w następujących kategoriach. OSTRZEśENIE: Wykonaj prawidłowe podłączenie do zasilania. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko poraŝenia prądem elektrycznym lub poŝaru z powodu wydzielania nadmiernej ilości ciepła. Nie zmieniaj długości przewodu zasilającego ani nie podłączaj do gniazda innych urządzeń. MoŜe to spowodować poraŝenie prądem elektrycznym lub poŝar z powodu wydzielania nadmiernej ilości ciepła. Zawsze zapewnij odpowiednie uziemienie. Brak uziemienia moŝe spowodować poraŝenie prądem. Odłącz urządzenie od zasilania w przypadku wydawania przez nie dziwnych odgłosów, zapachów lub dymu. MoŜe to spowodować poŝar lub poraŝenie prądem. Broń palną przechowuj w odległym miejscu. MoŜe to spowodować poŝar. Przewietrz pomieszczenie przed uruchomieniem klimatyzatora, jeŝeli nastąpił wyciek gazu z innego urządzenia. MoŜe to spowodować wybuch, poŝar i poparzenia. Nie włączaj ani wyłączaj urządzenia poprzez wkładanie i wyjmowanie wtyczki do gniazda zasilającego. MoŜe to spowodować poraŝenie prądem elektrycznym lub poŝar z powodu wydzielania nadmiernej ilości ciepła. Nie obsługuj urządzenia mokrymi dłońmi ani w wilgotnym środowisku. MoŜe to spowodować poraŝenie prądem elektrycznym. Nie dopuść do zalania elementów elektrycznych wodą. MoŜe to spowodować awarię urządzenia lub poraŝenie prądem elektrycznym. Nie uŝywaj gniazdka, jeŝeli jest poluzowane lub uszkodzone. MoŜe to spowodować poŝar lub poraŝenie prądem. Nie prowadź przewodu zasilającego w pobliŝu urządzeń grzewczych. MoŜe to spowodować poŝar lub poraŝenie prądem. Nie uŝywaj uszkodzonego ani nieautoryzowanego przewodu zasilającego. MoŜe to spowodować poraŝenie prądem lub poŝar. Nie kieruj powietrza na ludzi. MoŜe to być szkodliwe dla zdrowia. Zawsze instaluj wyłącznik sieciowy i osobny obwód zasilający. Brak takiej instalacji moŝe skutkować poŝarem i poraŝeniem prądem elektrycznym. Nie otwieraj urządzenia podczas pracy. MoŜe to spowodować poraŝenie prądem elektrycznym. Nie prowadź przewodu zasilającego w pobliŝu palnych gazów i innych substancji, takich jak benzyna, benzen, rozcieńczalnik itp. MoŜe to spowodować wybuch lub poŝar. Nie rozmontowuj ani nie przerabiaj urządzenia. MoŜe to spowodować awarię urządzenia lub poraŝenie prądem elektrycznym. UWAGA Podczas wyjmowania filtra powietrza nie dotykaj metalowych elementów urządzenia. MoŜe to spowodować obraŝenia ciała. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia wyłącz je i odłącz zasilanie. Nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu, gdyŝ moŝe to spowodować poŝar i poraŝenie prądem. Wyłącz urządzenie i zamknij okna na czas burzy lub huraganu. Praca urządzenia przy otwartych oknach moŝe spowodować zawilgocenie i zmoknięciem mebli i sprzętów. Nie zastawiaj wlotów i wylotów powietrza. MoŜe to spowodować awarię urządzenia lub wypadek. Nie uŝywaj silnych detergentów, takich jak wosk czy rozcieńczalnik. Czyść urządzenie miękką szmatką. MoŜe to prowadzić do zniszczenia powłok zewnętrznych urządzenia, utratę koloru lub porysowanie. Nie myj klimatyzatora wodą. Woda moŝe przedostać się do wnętrza urządzenia i zniszczyć izolację. To moŝe spowodować poraŝenie prądem. Nie umieszczaj zwierząt i roślin domowych w miejscu bezpośredniego naraŝenia na ciąg powietrza. MoŜe to mieć zły wpływ na zdrowie zwierząt i roślin. Odłączaj przewód zasilający trzymając za wtyczkę. Niezastosowanie się do tej uwagi moŝe spowodować poraŝenie prądem elektrycznym i uszkodzenie urządzenia. Sprawdź, czy wspornik instalacyjny jednostki zewnętrznej nie został uszkodzony przez czynniki atmosferyczne. Uszkodzenie wspornika stwarza zagroŝenie upadku jednostki zewnętrznej. Nie kładź na przewodzie zasilającym cięŝkich przedmiotów i chroń go przed zgnieceniem. Istnieje ryzyko poŝaru lub poraŝenia prądem elektrycznym. Zapewnij dobrą wentylację pomieszczenia przy równoczesnym korzystaniu z piecyka itp. MoŜe wystąpić niedobór tlenu. Nie uŝywaj urządzenia do specjalnych celów. Nie uŝywaj tego klimatyzatora do konserwacji urządzeń precyzyjnych, Ŝywności, zwierząt, roślin i dzieł sztuki. MoŜe to źle wpłynąć na ich jakość itp. Wyłącz wyłącznik sieciowy, jeŝeli nie zamierzasz korzystać z urządzenia przez dłuŝszy czas. MoŜe to spowodować awarię urządzenia lub poŝar. Zawsze dokładnie zakładaj filtry. Czyść filtr co dwa tygodnie. Praca urządzenia bez filtrów moŝe prowadzić do awarii. Nie pij wody wypływającej z klimatyzatora. Zawiera ona zanieczyszczenia i moŝe spowodować chorobę. Podczas rozpakowywania i instalacji urządzenia zachowaj uwagę. Ostre krawędzie mogą spowodować obraŝenia. W przypadku zalania urządzenia wodą wyłącz je i wyłącz bezpiecznik. Wyjmij wtyczkę z gniazda i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisantem. PL 2

4 Nazwy elementów PL POLSKI Jednostka wewnętrzna Wlot powietrza Jednostka wewnętrzna Wlot powietrza Jednostka zewnętrzna (38YE009G/12G) Wlot powietrza Wylot powietrza Wylot powietrza Jednostka zewnętrzna (38YE009QC/12QC) Wlot powietrza Wylot powietrza 1 Rama panelu przedniego 2 Panel przedni 3 Filtr powietrza 4 Kratka poziomego przepływu powietrza 5 śaluzja pionowego powietrza 6 Czujnik temperatury pomieszczenia 7 Panel sygnalizacyjny 8 Odbiornik sygnału podczerwieni 9 Pilot 10 WąŜ odprowadzenia skroplin, rura chłodnicza 11 Kabel połączeniowy 12 Zawór odcinający Wylot powietrza Panel sygnalizacyjny UWAGA: Panel sygnalizacyjny jednostki wewnętrznej ma wygląd zbliŝony do rysunku poniŝej: Odbiornik sygnału podczerwieni Dla 42HQE009. / 012. Panel sygnalizacyjny Wskaźnik OPERATION (PRACA): Wskaźnik zaświeca się jeden raz na sekundę po włączeniu zasilania i sygnalizuje pracę klimatyzatora. Wskaźnik TIMER (CZASOMIERZ): Wskaźnik zaświeca się, jeŝeli czasomierz jest aktywny. Wskaźnik PRE.-DEF zaświeca się w następującej sytuacji: 1 ) Klimatyzator rozpoczyna rozmraŝanie w trybie ogrzewania. 2) Uaktywniana jest funkcja ochrony przed zimnym nawiewem, gdy temperatura parownika nie jest jeszcze zbyt wysoka bezpośrednio po przejściu w tryb ogrzewania. Wskaźnik AUTO: Wskaźnik migoce, gdy klimatyzator pracuje w trybie AUTO. Wskaźnik ECON: Wskaźnik zaświeca się, gdy klimatyzator pracuje w trybie ekonomicznym. Uwaga: Wszystkie rysunki w niniejszym podręczniku mają charakter poglądowy. Mogą występować niewielkie róŝnice w wyglądzie rzeczywistym. W przypadku rozbieŝności za obowiązujący naleŝy przyjąć wygląd rzeczywisty. PL 3

5 Temperatura pracy Temperatura / Tryb Tryb chłodzenia Tryb ogrzewania Tryb suszenia Temperatura pomieszczenia 17 C ~ 32 C 0 C ~ 27 C 17 C ~ 32 C Temperatura zewnętrzna 18 C ~ 43 C -7 C ~ 24 C 11 C ~ 43 C UWAGA: 1. Eksploatacja klimatyzatora poza podanymi powyŝej warunkami moŝe spowodować zadziałanie pewnych funkcji zabezpieczających i niewłaściwe działanie urządzenia. 2. Wilgotność względna pomieszczenia nie moŝe przekraczać 80%. Eksploatacja klimatyzatora powyŝej tej wielkości moŝe spowodować pokrycie się go kropelkami wody. W takim wypadku naleŝy ustawić Ŝaluzję pionowego przepływu powietrza pod maksymalnym kątem (prostopadle do podłogi) i przełączyć wentylator na najwyŝszą prędkość obrotową. 3. Optymalne osiągi klimatyzatora mogą być osiągnięte w podanych powyŝej zakresach temperatury pracy. Obsługa ręczna Tymczasowo moŝna obsługiwać klimatyzator ręcznie, np. w przypadku zagubienia pilota lub wyczerpania baterii. Dla 42HQE009. / Otwórz i podnieś panel przedni do takiego kąta, przy którym usłyszysz odgłos zatrzaśnięcia. 2 Naciśnij przełącznik, aby zaświecił się wskaźnik AUTO urządzenie będzie pracować w wymuszonym trybie AUTO. 3 Zamknij panel przywracając jego początkowe połoŝenie. UWAGA: Przełącznik Po naciśnięciu przełącznika obsługi ręcznej tryb pracy zmienia się w następującej sekwencji: AUTO, CHŁODZENIE, WYŁĄCZONY. Naciśnij przycisk obsługi ręcznej, aby zaczął migotać wskaźnik OPERATION (pięć razy na sekundę) urządzenie będzie pracować w wymuszonym trybie CHŁODZENIE. UŜywa się go wyłącznie w celach testowych. W wymuszonym trybie CHŁODZENIE niedostępna jest funkcja obsługi za pomocą pilota. Kiedy wskaźnik OPERATION zgaśnie, klimatyzator jest WYŁĄCZONY. W celu wznowienia obsługi klimatyzatora za pomocą pilota naleŝy wybrać funkcję na pilocie. Przełącznik UWAGA: Tryb CHŁODZENIE słuŝy wyłącznie do celów testowych. PL 4

6 Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za kaŝdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne w modelach typu tylko chłodzenie), WENTYLACJA i z powrotem AUTO. 2. Przycisk prędkości wentylatora Przycisk ten słuŝy do wyboru prędkości wentylatora. Za kaŝdym naciśnięciem przycisku wybierana jest prędkość wentylatora zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, NISKA, ŚREDNIA, WYSOKA i z powrotem AUTO. 3. Wyłącznik Naciśnij ten przycisk, aby włączyć klimatyzator. Naciśnij go ponownie, aby wyłączyć klimatyzator. 4. Przyciski temperatury Temperatura nastawy jest zwiększana do 30 ºC Temperatura nastawy jest zmniejszana do 17 ºC PL 5

7 Pilot i jego funkcje 5. Przycisk kierunku wydmuchu Naciśnij ten przycisk, aby zmienić kąt pochylenia Ŝaluzji (nie ma zastosowania w urządzeniach bez tej funkcji). 6. Przycisk automatycznego wachlowania Naciśnij ten przycisk, aby włączyć wachlowanie Ŝaluzji. Naciśnij go ponownie, aby funkcję wyłączyć. 7. Przycisk pracy ekonomicznej Naciśnij ten przycisk, aby przejść w tryb pracy ekonomicznej (funkcja niedostępna w pewnych modelach). 8. Przycisk rezerwacji Naciśnij ten przycisk, aby zapisać ustawienia włącznika i wyłącznika czasowego. 9. Przycisk włącznika/wyłącznika czasowego Naciśnij przycisk TIMER ON, aby ustawić włącznik czasowy. Naciśnij przycisk TIMER OFF, aby ustawić wyłącznik czasowy. 10.Przycisk zegara Naciśnij ten przycisk, aby ustawić czas. 11.Przycisk anulowania Naciśnij ten przycisk, aby anulować włącznik i wyłącznik czasowy. 12.Przycisk nastawiania czasu Ten przycisk słuŝy do ustawiania aktualnego czasu i wyłącznika czasowego. 13.Przycisk blokady Po naciśnięciu tego przycisku wszystkie bieŝące ustawienia zostają zablokowane i pilot nie przyjmuje Ŝadnych poleceń, oprócz naciśnięcia tego przycisku. Przycisku naleŝy uŝywać wtedy, gdy nie chcemy, aby ustawienia zostały zmienione przypadkowo lub dla zabawy. Anulowanie trybu blokady następuje po ponownym naciśnięciu tego przycisku. 14.Przycisk kasowania Po naciśnięciu tego przycisku wszystkie bieŝące ustawienia zostają anulowane i przywrócone do stanu początkowego. Na zegarze będzie migotał dwukropek w napisie 0:00, tryb i prędkość wentylatora zostaną ustawione na AUTO, a temperatura na Przycisk ºC/ºF (opcjonalny) SłuŜy do wyboru/wyświetlenia nastawy temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita na pilocie. Naciśnij ten przycisk, aby wybrać skalę Celsjusza lub Fahrenheita. Wygląd pilota przedstawionego na rysunku moŝe odbiegać od wyglądu rzeczywistego. PL 6

8 Nazwy i funkcje wskaźników pilota PL POLSKI 1 Wskaźnik transmisji Wskaźnik transmisji pojawia się, gdy pilot transmituje sygnały do jednostki wewnętrznej. 2 Wskaźnik trybu pracy Wyświetla bieŝący tryb pracy. Dostępne tryby to AUTO, COOL (CHŁODZENIE), DRY (SUSZENIE), HEAT (OGRZEWANIE, niedostępne w modelach typu tylko chłodzenie), FAN (WENTYLACJA). 3 Wskaźnik włączenia Wyświetlany po naciśnięciu wyłącznika. Gaśnie po ponownym naciśnięciu wyłącznika. 4 Wskaźnik temperatury Wyświetla nastawę temperatury (od 17 ºC do 30 ºC). Po ustawieniu trybu pracy na WENTYLACJA nie jest wyświetlany. 5 Wskaźnik zegara Wyświetlany jest aktualny czas. (0~24 godzin) 6 Wskaźnik czasomierza Wyświetla czas ustawiony dla czasomierza. (0~24 godzin) 7 Wskaźnik blokady Wyświetlany po naciśnięciu przycisku blokady. Gaśnie po ponownym naciśnięciu przycisku blokady. 8 Wskaźnik prędkości obrotowej wentylatora Wyświetla wybraną prędkość obrotową wentylatora, AUTO oraz trzy poziomy prędkości wentylatora: LOW ( NISKA ), MED. ( ŚREDNIA ) lub HIGH ( WYSOKA ). Wyświetla AUTO w trybie pracy AUTO lub SUSZENIE. 9 Wskaźnik pracy ekonomicznej (wybrane modele) Wyświetlany po naciśnięciu przycisku ECONO. Gaśnie po ponownym naciśnięciu przycisku ECONO. Na rysunku uwidocznione są dla jasności wszystkie wskaźniki. Podczas pracy klimatyzatora będą wyświetlane wyłącznie wskaźniki aktualnie wykorzystywane. PL 7

9 Pilot zdalnego sterowania Obchodzenie się z pilotem Lokalizacja pilota. Wymiana baterii Pilot musi znajdować się w takim miejscu, aby jego sygnał mógł dotrzeć do odbiornika na jednostce wewnętrznej (dopuszczalna odległość wynosi 8 m). Po wybraniu pracy z czasomierzem pilot automatycznie przekazuje sygnał do jednostki wewnętrznej o określonej porze. Pozostawienie pilota w miejscu utrudniającym poprawną transmisję sygnału moŝe spowodować powstanie opóźnienia o długości do 15 minut. OSTRZEśENIA Klimatyzator nie będzie działał, jeŝeli sygnały z pilota do jednostki wewnętrznej będą blokowane przez zasłony, drzwi czy inne materiały. Unikaj zalania pilota. Nie wystawiaj pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani ciepła. JeŜeli odbiornik sygnału podczerwieni na jednostce wewnętrznej będzie wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych klimatyzator moŝe nie działać poprawnie. NaleŜy w takim wypadku zaciągnąć zasłony. JeŜeli na sygnał pilota reagują inne urządzenia elektryczne przenieś je lub poradź się lokalnego dealera. Obsługa pilota Ustawianie zegara Przed włączeniem klimatyzator ustaw zegar pilota za pomocą podanej tu procedury. Panel zegara na pilocie wyświetla czas niezaleŝnie, czy klimatyzator jest włączony. Pilot jest zasilany dwoma bateriami alkalicznymi (R03/LR03X2) 1. Odsuń pokrywkę baterii, a następnie wymień zuŝyte baterie na nowe. 2. Po wykonaniu kroku 1 naciśnij przycisk RESET. 3. Przed załoŝeniem pokrywki baterii upewnij się, Ŝe wyświetlacz pilota wyświetla 0:00, a dwukropek migoce. Po wymianie baterii ustaw zegar pilota. UWAGI - Nie wymieniaj baterii na stare bądź innego typu. Takie działania mogą spowodować awarię pilota. - W przypadku nieskorzystania z pilota przez co najmniej kilka tygodni naleŝy wyjąć baterie. W przeciwnym wypadku wyciek z baterii moŝe spowodować uszkodzenie pilota. - Średnia Ŝywotność baterii przy normalnym uŝytkowaniu wynosi około pół roku. - Wymień baterie, gdy nie słychać sygnału potwierdzenia z jednostki wewnętrznej bądź wskaźnik transmisji na pilocie nie pojawia się. Wstępne ustawienie zegara Po włoŝeniu baterii do pilota panel zegara wskazuje 0:00, a dwukropek migoce. ❶ Przycisk ustawiania czasu (TIME ADJUST) Naciśnij ten przycisk, aby ustawić czas. w przód. w tył. Za kaŝdym naciśnięciem przycisku czas zmienia się na plus lub na minus o jedną minutę, w zaleŝności od naciskanej strony. Czas zmienia się tak szybko, jak szybko jest naciskany przycisk. ❷ Przycisk OK. Zegar Po naciśnięciu OK wskazanie zegara przestaje migotać i zegar działa. ❸ Ponowne nastawianie Naciśnij przycisk CLOCK, dwukropek zacznie migotać. W celu ponownego ustawienia czasu przejdź do punktu 1 i 2. * Dokładność zegara wynosi do 10 sekund na dzień. OSTRZEśENIA Elektryczność statyczna i inne czynniki (bardzo wysokie napięcie) mogą skasować zegar. W przypadku skasowania zegara (migotania dwukropka w 0:00 ) przed uruchomieniem klimatyzatora naleŝy ponownie ustawić zegar. PL 8

10 Obsługa pilota Funkcja przycisku blokady i kasowania A Po naciśnięciu przycisku blokady wszystkie bieŝące ustawienia zostają zablokowane i pilot nie przyjmuje Ŝadnych poleceń, oprócz naciśnięcia tego przycisku. Przycisku naleŝy uŝywać wtedy, gdy nie chcemy, aby ustawienia zostały zmienione przypadkowo lub dla zabawy. Anulowanie trybu blokady następuje po ponownym naciśnięciu tego przycisku. B Po naciśnięciu przycisku kasowania wszystkie bieŝące ustawienia zostają anulowane i przywrócone do stanu początkowego. Na zegarze będzie migotał dwukropek w napisie 0:00, tryb i prędkość wentylatora zostaną ustawione na AUTO, a temperatura na 24. Praca w trybie automatycznym Po ustawieniu klimatyzatora w tryb AUTO będzie on automatycznie wybierał tryb chłodzenia, ogrzewania (niedostępny w modelach typu tylko chłodzenie) oraz wentylacji w zaleŝności od temperatury pomieszczenia Po wybraniu trybu pracy warunki pracy są zapisywane w pamięci urządzenia. Następnie klimatyzator pracuje tak, jakby został naciśnięty przycisk wyłącznika na pilocie. Uruchomienie Wskaźnik OPERATION na panelu sygnalizacyjnym jednostki wewnętrznej zaczyna migotać. ❶ Przycisk wyboru trybu (MODE). Wybierz AUTO. ❷ Przycisk temperatury (TEMP.) Ustaw wymaganą temperaturę. Zazwyczaj będzie to między 21 a 28 ºC. ❸ Wyłącznik Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić klimatyzator. Zaświeci się wskaźnik OPERATION. Tryb pracy jest wybierany w zaleŝności od temperatury pomieszczenia; klimatyzator włącza się po upływie około 3 minut. Wyłączenie Wyłącznik. Naciśnij ponownie ten przycisk, aby wyłączyć klimatyzator. JeŜeli tryb AUTO nie jest komfortowy, moŝna ręcznie wybrać wymagane warunki. Po wybraniu trybu AUTO nie ma potrzeby ustawiania prędkości wentylatora. Będzie ona sygnalizowana jako AUTO i regulowana automatycznie. PL POLSKI Praca w trybie chłodzenia/wentylacji Uruchomienie Włącz zasilanie urządzenia. Wskaźnik OPERATION na panelu sygnalizacyjnym jednostki wewnętrznej zaczyna migotać. ❶ Przycisk wyboru trybu (MODE). Wybierz COOL (CHŁODZENIE), HEAT (OGRZEWANIE, niedostępny w modelach typu tylko chłodzenie) bądź FAN (WENTYLACJA). ❷ Przycisk temperatury (TEMP.) Ustaw wymaganą temperaturę. Chłodzenie: 21 ºC lub więcej. Ogrzewanie: 28 ºC lub mniej. ❸ Przycisk prędkości wentylatora (FAN SPEED). Wybierz spośród AUTO, LOW ( NISKA ), MED. ( ŚREDNIA ) lub HIGH ( WYSOKA ). ❹ Wyłącznik Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić klimatyzator. Zaświeci się wskaźnik OPERATION. Tryb pracy jest wybierany w zaleŝności od temperatury pomieszczenia; klimatyzator włącza się po upływie około 3 minut. Wyłączenie Wyłącznik. Naciśnij ponownie ten przycisk, aby wyłączyć klimatyzator. W trybie WENTYLACJI nie następuje regulacja temperatury. W związku z tym w celu wybrania tego trybu naleŝy wykonać jedynie kroki ❶, ❸ i ❹. Praca w trybie suszenia Uruchomienie Włącz zasilanie urządzenia. Wskaźnik OPERATION na panelu sygnalizacyjnym jednostki wewnętrznej zaczyna migotać. ❶ Przycisk wyboru trybu (MODE). Wybierz DRY (SUSZENIE). ❷ Przycisk temperatury (TEMP.) Naciśnij przycisk TEMP.. Wskaźnik prędkości wentylatora wskazuje AUTO. Prędkość wentylatora zostanie ustawiona na niską. ❸ Wyłącznik Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić klimatyzator. Zaświeci się wskaźnik OPERATION; klimatyzator włącza się po upływie około 3 minut. Wyłączenie Wyłącznik. Naciśnij ponownie ten przycisk, aby wyłączyć klimatyzator. PL 9

11 Obsługa pilota Praca z czasomierzem ❶ Przycisk włącznika / wyłącznika czasowego. Naciśnij przycisk włącznika lub wyłącznika czasowego zgodnie z wymaganiami. ❷ Przycisk ustawiania czasu (TIME ADJUST) Naciśnij, aby ustawić czas. w przód. w tył. Za kaŝdym naciśnięciem przycisku czas zmienia się na plus lub na minus o dziesięć minut, w zaleŝności od naciskanej strony. Czas zmienia się tak szybko, jak jest naciskany przycisk. ❸ Przycisk rezerwacji (OK.) Naciśnij ten przycisk. Sprawdź, czy wskaźnik TIMER się zaświecił. Anulowanie ❹ Przycisk anulowania (CANCEL) Naciśnij przycisk, aby anulować ustawienia czasomierza. Zmiana W celu dokonania zmian ustawień wykonaj kroki ❶, ❷ i ❸.. OSTRZEśENIA W przypadku wybrania pracy z czasomierzem pilot automatycznie przesyła sygnał czasomierza do jednostki wewnętrznej o określonej godzinie. W związku z tym naleŝy przechowywać pilot w miejscu, z którego będzie on mógł właściwe przekazać sygnał do jednostki wewnętrznej. Efektywny czas czasomierza ustawiany za pomocą pilota jest ograniczony do 24 godzin. Przykład ustawienia czasomierza Wyłącznik czasowy Włącznik czasowy (Stop Praca) Funkcja ta przydaje się, gdy wstajemy rano bądź wracamy do domu. Klimatyzator włączy się automatycznie o zadanej godzinie. Przykład: Włączenie klimatyzatora o godzinie 6:00 1. Naciśnij przycisk TIMER ON. 2. Za pomocą przycisku TIME ADJUST ustaw wartość 6:00 wskaźnika włącznika czasowego. 3. Naciśnij przycisk OK. Wyłącznik czasowy Praca Stop Włącznik czasowy CZASOMIERZ MIESZANY (Równoczesne ustawienie włącznika i wyłącznika czasowego) Wyłącznik czasowy Włącznik czasowy (Praca Stop Praca) Funkcja ta przydaje się, gdy chcemy wyłączyć klimatyzator, kiedy idziemy spać i włączyć go, kiedy wstajemy bądź wracamy do domu. Przykład: Wyłączenie klimatyzatora o godzinie 23:00 i włączenie go następnego ranka o godzinie 6: Naciśnij przycisk TIMER OFF. 2. Za pomocą przycisku TIME ADJUST ustaw wartość 23:00 wskaźnika wyłącznika czasowego. 3. Naciśnij przycisk TIMER ON. 4. Za pomocą przycisku TIME ADJUST ustaw wartość 6:00 wskaźnika włącznika czasowego. 5. Naciśnij przycisk OK. Włącznik czasowy Wyłącznik czasowy Praca Stop Stop Praca Stop Wyłącznik czasowy (Praca Stop) Funkcja ta przydaje się, gdy idziemy spać. Klimatyzator wyłączy się automatycznie o zadanej godzinie. Przykład: Wyłączenie klimatyzatora o godzinie 23:00 1. Naciśnij przycisk TIMER OFF. 2. Za pomocą przycisku TIME ADJUST ustaw wartość 23:00 wskaźnika wyłącznika czasowego. 3. Naciśnij przycisk OK. Włącznik czasowy Stop Praca Włącznik czasowy Wyłącznik czasowy (Stop Praca Stop) Funkcja ta przydaje się, gdy chcemy włączyć klimatyzator, kiedy wstajemy i wyłączyć go, kiedy wychodzimy z domu. Przykład: Włączenie klimatyzatora następnego ranka o godzinie 6:00 i wyłączenie go o godzinie 8: Naciśnij przycisk TIMER ON. 2. Za pomocą przycisku TIME ADJUST ustaw wartość 6:00 wskaźnika włącznika czasowego. 3. Naciśnij przycisk TIMER OFF. 4. Za pomocą przycisku TIME ADJUST ustaw wartość 8:00 wskaźnika wyłącznika czasowego. 5. Naciśnij przycisk OK. Najpierw uaktywniana jest ta z funkcji czasomierza, która jest bliŝsza bieŝącemu czasowi. W przypadku ustawienia tego samego czasu dla włącznika i wyłącznika czasowego nie jest wykonywana Ŝadna operacja. Klimatyzator moŝe równieŝ wyłączyć się. PL 10

12 Regulacja kierunku przepływu powietrza PL POLSKI Wyreguluj odpowiednio kierunek przepływu powietrza. Brak ustawienia moŝe prowadzić do powstania dyskomfortu i braku zrównowaŝenia temperatury pomieszczenia. Pionowy przepływ powietrza wyreguluj za pomocą pilota. Poziomy przepływ powietrza wyreguluj ręcznie. Regulacja pionowego przepływu powietrza (góra dół) Klimatyzator automatycznie reguluje kierunek pionowego przepływu powietrza w zaleŝności od trybu pracy. Ustawienie pionowego kierunku przepływu powietrza Funkcję wykonuj przy uruchomionym klimatyzatorze. Przytrzymaj przycisk AIR DIRECTION na pilocie, aby ustawić Ŝaluzję w wymaganym kierunku. Zmień połoŝenie Ŝaluzji pionowego przepływu powietrza w oznaczonym zakresie. Kolejne operacje powodują automatyczne ustawienie pionowego kierunku powietrza tak, jak został on ustawiony przyciskiem AIR DIRECTION. Dźwignia Regulacja poziomego przepływu powietrza (prawo lewo) Wyreguluj Ŝaluzję pionową ręcznie za pomocą dźwigni znajdującej się z lewej lub z prawej strony ramienia Ŝaluzji pionowej (w zaleŝności od modelu). UwaŜaj, aby nie dotknąć wentylatora, Ŝaluzji poziomej ani nie uszkodzić Ŝaluzji pionowych. Kiedy klimatyzator jest wyłączony i Ŝaluzja pozioma jest w określonej pozycji, przesuń dźwignię z lewej strony (lub z prawej strony) wylotu powietrza na wymaganą pozycję. Zasada działania klimatyzatora PRACA AUTOMATYCZNA Po ustawieniu klimatyzator w tryb AUTO będzie on automatycznie wybierał tryb pracy: chłodzenie, ogrzewanie (niedostępne w modelach typu tylko chłodzenie) oraz wentylacja w zaleŝności od nastawy temperatury i rzeczywistej temperatury pomieszczenia. Klimatyzator będzie automatycznie regulował temperaturę pomieszczenia wokół nastawy temperatury. JeŜeli tryb AUTO nie jest komfortowy, moŝna ręcznie wybrać wymagane warunki. PRACA EKONOMICZNA W przypadku naciśnięcia przycisku ECONO w trybie chłodzenia, ogrzewania (niedostępne w modelach typu tylko chłodzenie) bądź AUTO, klimatyzator wykona następujące operacje. Prędkość wentylatora będzie ustawiana automatycznie. W strefie zawieszenia pracy przy minimalnej mocy do przechłodzenia nie dopuszcza się poprzez wzrost nastawy temperatury o 1 C po upływie 1 godziny oraz o 2 C po upływie 2 godzin pracy. Temperatura pomieszczenia jest więc regulowana pomiędzy strefą zawieszenia a nastawą temperatury. (W zaleŝności od temperatury zewnętrznej). Automatyczne wachlowanie Ŝaluzji (góra dół) Funkcję wykonuj przy uruchomionym klimatyzatorze. Naciśnij przycisk SWING na pilocie. Aby wyłączyć funkcję naciśnij ponownie przycisk SWING. Aby zablokować Ŝaluzję w danym połoŝeniu naciśnij przycisk AIR DIRECTION. OSTRZEśENIA Przy wyłączonym klimatyzatorze przyciski AIR DIRECTION oraz SWING będą nieaktywne (takŝe w przypadku ustawienia włącznika czasowego). Nie naleŝy uŝytkować klimatyzatora w trybie chłodzenia bądź suszenia przez dłuŝszy czas przy ustawionym przepływie w dół. MoŜe to prowadzić do osadzania się kropelek wody na powierzchni Ŝaluzji pionowego przepływu powietrza i ich skapywanie na podłogę bądź meble. Nie naleŝy ręcznie przestawiać Ŝaluzji poziomych. NaleŜy zawsze korzystać z przycisku AIR DIRECTION bądź SWING. W przypadku ręcznego przestawienia Ŝaluzji moŝe ona działać nieprawidłowo. W przypadku nieprawidłowego działania Ŝaluzji naleŝy wyłączyć klimatyzator i włączyć go ponownie. W przypadku włączenia klimatyzatora bezpośrednio po uprzednim wyłączeniu Ŝaluzja moŝe nie poruszać się przez około 10 sekund. Kąt rozwarcia Ŝaluzji poziomej nie powinien być zbyt mały, gdyŝ moŝe to negatywnie wpłynąć na osiągi chłodnicze i grzewcze z uwagi na ograniczenie przepływu powietrza. Nie naleŝy uŝytkować klimatyzatora z zamknięta Ŝaluzją poziomą. Po podłączeniu klimatyzatora do zasilania (za pierwszym razem) Ŝaluzja pozioma moŝe wydawać dziwne odgłosy przez 10 sekund. Jest to normalny objaw. Rozpoczęcie pracy 1 godzina Nastawa temperatury Praca EKONOMICZNA Strefa zawieszenia pracy PL 11

13 Zasada działania klimatyzatora, praca optymalna PRACA W TRYBIE SUSZENIA Tryb suszenia automatycznie wybiera suszenie w oparciu o róŝnicę między temperaturą nastawy a rzeczywistą temperaturą pomieszczenia. Temperatura jest regulowana wraz z odwilŝaniem poprzez cykliczne włączanie i wyłączanie chłodzenia lub wentylacji. Wskaźnik prędkości wentylatora wskazuje AUTO i przyjmowana jest niska prędkość obrotowa. Temperatura pomieszczenia Chłodzenie Wentylacja Chłodzenie Wentylacja Chłodzenie Konserwacja Nastawa temperatury Praca w trybie SUSZENIA OSTRZEśENIE Przed rozpoczęciem czyszczenia klimatyzatora naleŝy go wyłączyć i odłączyć od zasilania. Czyszczenie jednostki wewnętrznej i pilota Rozcieńczalnik Czas Praca optymalna W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów prosimy stosować się do poniŝszych wskazówek: Wyreguluj odpowiednio kierunek przepływu powietrza, aby nie był skierowany bezpośrednio na ludzi. Ustaw temperaturę tak, aby osiągnąć najwyŝszy poziom komfortu. Nie ustawiaj urządzenia na ekstremalne nastawy. Zamykaj drzwi i okna w trybie chłodzenia i ogrzewania, gdyŝ moŝe to zredukować wydajność urządzenia. UŜywaj przycisku TIMER ON na pilocie do ustawiania czasu, w jakim klimatyzator ma się włączyć. Nie kładź Ŝadnych przedmiotów w pobliŝu wlotów i wylotów powietrza, gdyŝ moŝe to zredukować efektywność klimatyzatora, a nawet jego wyłączenie. Okresowo czyść filtry, w przeciwnym wypadku osiągi chłodnicze i grzewcze mogą się pogorszyć. Nie naleŝy uŝytkować klimatyzatora z zamknięta Ŝaluzją poziomą. 1 Unieś panel jednostki wewnętrznej do momentu zablokowania potwierdzonego odgłosem zatrzaśnięcia. 2 Złap za uchwyt filtra powietrza i unieś go lekko do góry wyjmując go z uchwytu filtra, a następnie pociągnij w dół. 3 Wyjmij FILTR POWIETRZA z jednostki wewnętrznej. FILTR POWIETRZA czyść co dwa tygodnie. FILTR POWIETRZA czyść odkurzaczem lub umyj w wodzie, a następnie odstaw do wyschnięcia. Filtr odświeŝacza powietrza KRET NIE OSTRZEśENIA Do przetarcia urządzenia i pilota uŝywaj suchej szmatki. W przypadku znacznego zabrudzenia klimatyzatora moŝna uŝyć zwilŝonej szmatki. Panel przedni klimatyzatora moŝna zdjąć i umyć w wodzie. Następnie naleŝy go wytrzeć do sucha. Nie naleŝy stosować chemicznych środków czyszczących. Nie wolno czyścić urządzenia benzyną, rozcieńczalnikiem, proszkiem polerskim itp. MoŜe to prowadzić do popękania bądź zdeformowania elementów plastikowych. Czyszczenie filtra powietrza W przypadku zakurzenia filtrów powietrza wydajność chłodnicza urządzenia ulegnie zmniejszeniu. Filtr naleŝy czyścić co 2 tygodnie. Rozcieńczalnik Uchwyt filtra Rozcieńczalnik 4 Wyjmij filtr odświeŝacza powietrza z ramki. Filtr odświeŝacza powietrza czyść co najmniej raz na miesiąc za pomocą odkurzacza lub szczotki, a wymieniaj co 4-5 miesięcy. 5 Zainstaluj filtr odświeŝacza powietrza w swoim miejscu. 6 WłóŜ górną część spodu filtra powietrza do urządzenia zwracając uwagę na poprawne ustawienie lewej i prawej krawędzi, a następnie włóŝ filtr na miejsce. Rozcieńczalnik Konserwacja JeŜeli urządzenie nie ma być uŝywane przez dłuŝszy czas, wykonaj następujące czynności: 1 Włącz wentylator na około pół dnia, aby osuszyć wnętrze urządzenia. 2 Wyłącz klimatyzator i odłącz zasilanie. Wyjmij baterie z pilota. 3 Jednostka zewnętrzna wymaga przeglądów okresowych oraz czyszczenia. Nie podejmuj takich prac samodzielnie. Skontaktuj się z dealerem lub serwisem. Kontrole przed uruchomieniem Sprawdź, czy przewód połączeniowy nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy jest załoŝony filtr powietrza. Sprawdź, czy wylot i wlot powietrza jednostki zewnętrznej nie jest zasłonięty. OSTRZEśENIA Nie dotykaj metalowych elementów urządzenia podczas wyjmowania filtra. Kontakt z ostrymi krawędziami moŝe spowodować obraŝenia ciała. Nie myj wnętrza klimatyzatora wodą. Woda moŝe zniszczyć izolację, co moŝe spowodować poraŝenie prądem. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia najpierw upewnij się, Ŝe zasilanie jest odłączone. PL 12

14 Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia PL POLSKI Następujące zdarzenia mogą zajść podczas normalnego uŝytkowania urządzenia. 1. Zabezpieczenie klimatyzatora. Ochrona spręŝarki SpręŜarka nie uruchomi się w ciągu 3 minut od wyłączenia. Ochrona przed zimnym powietrzem (tylko w modelach z funkcją ogrzewania). Urządzenie jest zaprojektowane tak, aby nie wydmuchiwać zimnego powietrza w trybie ogrzewania, gdy wymiennik ciepła jednostki wewnętrznej znajduje się w jednej z trzech następujących sytuacji, a nie została jeszcze osiągnięta nastawa temperatury. A) Rozpoczęcie ogrzewania. B) RozmraŜanie. C) Ogrzewanie przy niskiej temperaturze. Podczas rozmraŝania wentylator jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej zostaje wyłączony (tylko w modelach z funkcją ogrzewania). RozmraŜanie (tylko w modelach z funkcją ogrzewania) Na jednostce zewnętrznej moŝe osadzać się szron podczas cyklu grzewczego przy niskiej temperaturze zewnętrznej i wysokiej wilgotności, skutkujących niską skutecznością grzewczą klimatyzatora. W takich warunkach klimatyzator zakończy pracę w trybie ogrzewania i automatycznie przejdzie w tryb rozmraŝania. Czas potrzebny na rozmroŝenie moŝe wynosić od 4 do 10 minut w zaleŝności od temperatury zewnętrznej i ilości nagromadzonego szronu na jednostce zewnętrznej. 2. Biała mgiełka wydobywająca się z jednostki wewnętrznej Biała mgiełka moŝe powstać z powodu duŝej róŝnicy temperatur miedzy wlotem a wylotem powietrza w trybie chłodzenia przy wysokiej wilgotności względnej. Biała mgiełka moŝe powstawać z wilgoci powstałej w procesie rozmraŝania, gdy klimatyzator wznawia pracę w trybie ogrzewania po wyjściu z trybu rozmraŝania. 3. Odgłosy z klimatyzatora Klimatyzator moŝe wydawać odgłos niskiego syczenia przy włączonej bądź właśnie wyłączonej spręŝarce. Ten dźwięk jest wydawany przez przepływający lub zatrzymujący się czynnik chłodniczy. Klimatyzator moŝe równieŝ wydawać odgłos skrzypienia przy włączonej bądź właśnie wyłączonej spręŝarce. Jest on spowodowany rozszerzaniem cieplnym i kurczeniem elementów plastikowych urządzenia przy zmianach temperatury. MoŜe być słyszalny odgłos powrotu Ŝaluzji do pozycji pierwotnej przy pierwszym włączeniu zasilania. 4. Z jednostki wewnętrznej wydmuchiwany jest kurz. Jest normalny stan w sytuacji, gdy klimatyzator nie był uŝytkowany przez dłuŝszy czas bądź przy pierwszym uruchomieniu urządzenia. 5. Z jednostki wewnętrznej dochodzi specyficzny zapach. Jest to spowodowane emitowaniem przez jednostkę wewnętrzną zapachów, jakimi przesiąknięte były materiały budowlane, meble, jak równieŝ unoszących się dymów. 6. Klimatyzator przechodzi w tryb wentylacji z trybu chłodzenia lub ogrzewania (tylko w modelach z funkcją ogrzewania). Gdy temperatura wewnętrzna osiągnie temperaturę nastawy klimatyzatora spręŝarka zostaje automatycznie wyłączona, a klimatyzator przechodzi w tryb wentylacji. SpręŜarka zostaje ponownie uruchomiona, gdy temperatura wewnętrzna wzrośnie w trybie chłodzenia lub spadnie w trybie ogrzewania (tylko w modelach z funkcją ogrzewania) do poziomu nastawy. 7. Na powierzchni jednostki wewnętrznej osadza się woda w przypadku chłodzenia przy wysokiej wilgotności względnej (ponad 80%). Wyreguluj Ŝaluzję poziomą na maksymalny przepływ powietrza i ustaw wysoką prędkość obrotową wentylatora. 8. Tryb ogrzewania (Tylko w modelach z funkcją ogrzewania) W trybie ogrzewania klimatyzator pobiera ciepło z jednostki zewnętrznej i emituje je przez jednostkę wewnętrzną. W razie spadku temperatury zewnętrznej ciepło pobierane przez klimatyzator równieŝ ulega zmniejszeniu. Jednocześnie obciąŝenie cieplne klimatyzatora ulega zwiększeniu wskutek powiększonej róŝnicy między temperaturą wewnętrzną a zewnętrzną. JeŜeli klimatyzator nie moŝe zapewnić komfortowej temperatury zalecamy zainstalowanie dodatkowego urządzenia grzewczego. 9. Funkcja automatycznego wznowienia pracy Awaria zasilania podczas pracy klimatyzatora powoduje całkowite wyłączenie urządzenia. W urządzeniach nie wyposaŝonych w funkcję automatycznego wznowienia pracy po przywróceniu zasilania wskaźnik OPERATION na jednostce wewnętrznej zaczyna migotać. W celu wznowienia pracy urządzenia naleŝy nacisnąć wyłącznik na pilocie. W urządzeniach wyposaŝonych w funkcję automatycznego wznowienia pracy po przywróceniu zasilania urządzenie wznawia pracę automatycznie ze wszystkimi poprzednimi ustawieniami zachowanymi w pamięci. 10. Uruchomiona w pobliŝu urządzenia zapalniczka lub telefon bezprzewodowy zakłóca pracę urządzenia. Odłącz urządzenie od zasilania i następnie podłącz je ponownie do zasilania. Naciśnij wyłącznik na pilocie w celu wznowienia pracy urządzenia. PL 13

15 Rozwiązywanie problemów Problemy i rozwiązania W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości podanych poniŝej natychmiast wyłącz klimatyzator. Odłącz go od zasilania i skontaktuj się z najbliŝszym centrum serwisowym. PROBLEM: Wskaźnik PRACA lub inne wskaźniki szybko migocą (5 razy na sekundę) i nie moŝna tego migotania zlikwidować poprzez odłączenie i ponowne podłączenie zasilania. Często przepalają się bezpieczniki lub wyłącza się bezpiecznik automatyczny. Do klimatyzatora przedostała się woda lub inne przedmioty. Pilot nie działa lub działa niewłaściwie. Inne odbiegające od normy sytuacje. Problem / Przyczyna / CO MOśNA ZROBIĆ? Urządzenie nie uruchamia się: Awaria zasilania. POCZEKAJ NA PRZYWRÓCENIE ZASILANIA. Wyłączenie urządzenia z sieci. SPRAWDŹ, CZY WTYCZKA JEST WŁOśONA DO GNIAZDA SIECIOWEGO. Przepalone bezpieczniki. WYMIEŃ BEZPIECZNIKI. Wyczerpanie baterii w pilocie. WYMIEŃ BATERIE. Niewłaściwe nastawiony czas czasomierza. POCZEKAJ LUB ANULUJ USTAWIENIA CZASOMIERZA. Urządzenie nie chłodzi lub nie grzeje (tylko w modelach z funkcją ogrzewania) w wystarczającym stopniu, ale klimatyzator wydmuchuje powietrze Niewłaściwa nastawa temperatury. USTAW TEMPERATURĘ POPRAWNIE. SZCZEGÓŁOWA METODA JEST PODANA W ROZDZIALE OBSŁUGA PILOTA. Zapchany filtr powietrza. OCZYŚĆ FILTR POWIETRZA. Otwarte drzwi lub okna. ZAMKNIJ DRZWI I OKNA. Zasłonięty wlot lub wylot jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej. NAJPIERW USUŃ PRZESZKODY, A NASTĘPNIE URUCHOM PONOWNIE URZĄDZENIE. Została uaktywniona 3-minutowa ochrona spręŝarki. CZEKAJ. JeŜeli wykonanie powyŝszych czynności nie dało Ŝadnych efektów, skontaktuj się dealerem lub najbliŝszym serwisem obsługi klienta. Podaj tam szczegóły usterki i modelu urządzenia. Uwagi: Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Zawsze poradź się w autoryzowanym serwisie. Model Chłodzenie Wydajność Ogrzewanie EER COP Wymiary (S x W x G, mm) Wewnętrzna Zewnętrzna 42HQE009F 2,5 kw 2,9 kw 2,81 3,21 750x250x x535x235 42HQE009QC 2,5 kw 2,9 kw 2,81 3,21 750x250x x535x235 42HQE012F 3,5 kw 4,0 kw 2,81 3,21 815x280x x540x250 42HQE012QC 3,5 kw 4,0 kw 2,81 3,21 815x280x x540x250 PL 14

16 42HQE_F/QC Carrier Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 14, Warszawa tel. 022/ Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji produktu bez uprzedzenia. Kwiecień, 2007.

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik bezprzewodowy R05/BGE RM05/BGE(T) RM05/BG(T)E-A ŚRODKI OSTROśNOŚCI I UWAGI Zasłony, firany, drzwi i tym podobne przedmioty mogą ograniczać transmisję sygnału ze sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania

Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać poniŝszą instrukcję. Instrukcja UŜytkownika Pilota Zdalnego Sterowania Przeczytaj tą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy RBC-AMT32E 1 NAZWY ELEMENTÓW STEROWNIKA Niniejszy sterownik przewodowy może sterować pracą maksymalnie 8 jednostek wewnętrznych. Sekcja wyświetlania Na przykładowym

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. 1. Wciśnij przycisk Wybierz OFF TIMER lub ON TIMER. UWAGI RESET OFF TIMER ON TIMER PROGRAM TIMER (OFF ON, OFF ON) 2. Wciskając przyciski ustaw czas włączenia (ON) lub

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR (TYP MULTI-SPLIT)

KLIMATYZATOR (TYP MULTI-SPLIT) PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA KLIMATYZATOR (TYP MULTI-SPLIT) Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Model Tylko Chłodzenie RAS-M10GDCV-E RAS-M13GDCV-E RAS-M16GDCV-E RAS-M14GACV-E RAS-M18GACV-E

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: KC(R)-20/A(Ya) KC(R)-22/A(Ya) KC(R)-25/A(Ya) KC(R)-32/(Ya) KC(R)-35/(Ya) KC(R)-46/(Ya) KC(R)-50/(Ya) Jesteśmy wdzięczni za wybranie tego klimatyzatora. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KASETONOWE MCA 12HRN2 MCA 18HRN2 MCA 24HRN2 MCA 30HRN2 MCA 36HRN2 MCA 48HRN2 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA MCA - 18HNR2 - MCA - 48HNR2...3

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PILOT KLIMATYZATORA (TYPU SPLIT) TCB-AX21E

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PILOT KLIMATYZATORA (TYPU SPLIT) <Typ bezprzewodowy> TCB-AX21E PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PILOT KLIMATYZATORA (TYPU SPLIT) TCB-AX21E ZASTOSOWANIE NOWEGO CZYNNIKA CHŁODNICZEGO Dziękujemy Państwu za zakup Pilota do Klimatyzatora TOSHIBA. Prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI Klimatyzator pokojowy typu Split

PODRĘCZNIK OBSŁUGI Klimatyzator pokojowy typu Split PODRĘCZNIK OBSŁUGI Klimatyzator pokojowy typu Split Przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji klimatyzatora należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i środki ostrożności. SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi PILOT PODCZERWIENI Instrukcja obsługi PILOT OPIS PRZYCISKÓW PILOTA PODCZERWIENII 1. Transmiter sygnału podczerwieni 2. Przycisk ON/OFF Wciskając przycisk uruchamiany jest klimatyzator ( słyszalny jest

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 1 S trona Nie zwijać kabla Upewnić się że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka Nie używać przedłużacza Upewnić się że wtyczka jest czysta Wyjąć wtyczkę po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5. MONTAś I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...

FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5. MONTAś I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI... SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5 MONTAś I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...8 FUNKCJA OSUSZANIA...8 FUNKCJE ZEGARA TIMER...8

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KLIMATYZATORY ŚCIENNE MSR-09HRDN1 MSR-12HRDN1 MSR-18HRDN1 MSR-24HRDN1 SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...5 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...6 PRACA AUTOMATYCZNA...7

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE SERIA MHA, MHC, MHD, MHG, MTB Ze sterownikiem przewodowym KJR 12 Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KLIMATYZATORY ŚCIENNE Z SERII CORONA Z INWERTEREM MSC-09HRDN1 MSC-12HRDN1 MSC-18HRDN1 MSC-24HRDN1 Wyłączny importer SPIS TREŚCI WYKAZ ELEMENTÓW KLIMATYZATORA...3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK INFRAZON LATAJĄCY SPODEK 1. Wstęp. Przed włączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić czy napięcie w gniazdku odpowiada wymaganemu przez urządzenie 220V / 50 Hz / 900-1100 W. Dla najlepszego efektu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne AT-5461 Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne Bezpieczeństwo Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHC 24HWN1 MHC 30HWN1 MHC 36HWN1 MHC 48HWN1 MHC 60HWN1 Wyłączny importer Prosimy o przeczytanie poniŝszej instrukcji Instrukcja zawiera wiele

Bardziej szczegółowo

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS IV FULL DC INVERTER SYSTEMS INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORY KOMERCYJNE SDV4 AIR CONDITIONING Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. 2 1. WAśNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.

Bardziej szczegółowo

RAV-SM562AT-E RAV-SM802AT-E. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA KLIMATYZATOR (TYPU SPLIT) Model Pompa Ciepła

RAV-SM562AT-E RAV-SM802AT-E. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA KLIMATYZATOR (TYPU SPLIT) <Typ Podsufitowy / Konsola> Model Pompa Ciepła PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA KLIMATYZATOR (TYPU SPLIT) Model Pompa Ciepła Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna RAV-SM562XT-E RAV-SM802XT-E RAV-SM562AT-E RAV-SM802AT-E Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY AELY 9 AELY 12 INSTRUKCJA OBSŁUGI.

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY AELY 9 AELY 12 INSTRUKCJA OBSŁUGI. KLIMATYZATOR PRZENOŚNY AELY 9 AELY 12 INSTRUKCJA OBSŁUGI. WSTĘP Przenośny klimatyzator jest urządzeniem wielofunkcyjnym: chłodzi powietrze w lecie osusza powietrze w przypadku duŝej wilgotności oczyszcza

Bardziej szczegółowo

42PQM...S Jednostka wewnętrzna naścienna systemu typu split

42PQM...S Jednostka wewnętrzna naścienna systemu typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI Jednostka wewnętrzna naścienna systemu typu split Instrukcje obsługi i serwisowania jednostki wewnętrznej oraz instrukcje instalacji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych zawarte są

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. pokojowego urządzenia klimatyzacyjnego typu dzielonego

INSTRUKCJA OBSŁUGI. pokojowego urządzenia klimatyzacyjnego typu dzielonego INSTRUKCJA OBSŁUGI pokojowego urządzenia klimatyzacyjnego typu dzielonego Przed instalacją i użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz uwagami dotyczącymi środków

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Texi Champion S. Instrukcja obsługi

Texi Champion S. Instrukcja obsługi Texi Champion S Instrukcja obsługi WAśNE! Niniejsza instrukcja obsługi zawiera waŝne wskazówki o tym jak bezpiecznie, prawidłowo i ekonomicznie uŝywać urządzenia. Stosowanie się do jej zaleceń pozwoli

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA W celu ulepszenia produktów ich konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR TYP SPLIT, PODWÓJNY

KLIMATYZATOR TYP SPLIT, PODWÓJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR TYP SPLIT, PODWÓJNY Dziękujemy za zakup klimatyzatora naszej produkcji. Przed użyciem klimatyzatora należy zapoznać się z treścią tego podręcznika i umieścić go w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

OSTRZEśENIE. umoŝliwić samodzielne rozwiązanie problemu.

OSTRZEśENIE. umoŝliwić samodzielne rozwiązanie problemu. Prosimy o przeczytanie poniŝszej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych wskazówek dotyczących obsługi i konserwacji klimatyzatora. Dostosowanie się do zalecanych środków ostroŝności, umoŝliwi sprawne

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl

PANEL RMC 20. INSTRUKCJA obsługi. Ver.1.0/10. UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję. www.ucs.com.pl ! UWAGA: Przed podłączeniem panelu dokładnie przeczytaj tą instrukcję PANEL RMC 20 INSTRUKCJA obsługi Ver.1.0/10 UCS UNI CONTROL SYSTEM Ul. Kartuska 391A 80-125 Gdańsk, Poland Tel: +48 58 305 19 87 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO CHIGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO ( MODEL ) KFR-75QW KFR-75QW/S KFR-110QW Dziękujemy za zakupienie klimatyzatora firmy CHIGO. Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

PROSTY PILOT PRZEWODOWY

PROSTY PILOT PRZEWODOWY PODRĘCZNIK OBSŁUGI PROSTY PILOT PRZEWODOWY UTY-RSNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9374142170 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...PL-1 NAZWY ELEMENTÓW...PL-2 PRACA...PL-3 PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

RAV-SM562AT-E RAV-SM802AT-E RAV-SM1102AT-E RAV-SM1402AT-E

RAV-SM562AT-E RAV-SM802AT-E RAV-SM1102AT-E RAV-SM1402AT-E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR (TYPU SPLIT) Model Pompa Ciepła Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna RAV-SM562CT-E RAV-SM802CT-E RAV-SM1102CT-E RAV-SM1402CT-E RAV-SM562AT-E RAV-SM802AT-E

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KLIMATYZATORY PODSTROPOWO - PRZYPODŁOGOWE MUB 18HRN2 MUB 24HRN2 MUB 30HRN2 MUB 36HRN2 MUB 48HRN2 MUB 60HRN2 MUB 18CRN2 MUB 24CRN2 MUB 30CRN2 MUB 36CRN2 MUB 48CRN2 MUB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW KLIMATYZATORY ŚCIENNE Z SERII CORONA MULTI Z INWERTEREM Jednostki wewnętrzne: MSCI-09HRIN1 MSCI-12HRIN1 Jednostki zewnętrzne: M2OA-18HRIN1 M4OA-27HRIN1 Wyłączny importer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

FAN. Mode Power Speed MODE SWING

FAN. Mode Power Speed MODE SWING Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami Proszę

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8B

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8B Czyszczenie pozostałych filtrów. Jeżeli klimatyzator posiada inne filtry, np. elektrostatyczny, foto katalityczny, węglowy. Ich czyszczenie i wymiana w razie potrzeby powinna odbywać się podczas przeglądów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Model: Bezprzewodowy zdalny sterownik PQWRHDF0 UWAGA Przed instalacją wyrobu naleŝy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne muszą być wykonane zgodnie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i-r Light Sensor

Instrukcja i-r Light Sensor Instrukcja i-r Light Sensor Spis treści Informacje ogólne str. 3 Opis urządzenia str. 4 Funkcje str. 5 Procedury programowania str. 7 Wymiana baterii str. 9 Dane techniczne str. 10 2 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

TYP KANAŁOWY ARXA24L ARXA30L ARXA36L ARXA45L ARXB24L ARXB30L ARXB36L ARXB45L ARXC36L ARXC45L ARXC60L ARXC72L ARXC90L FUJITSU GENERAL LIMITED

TYP KANAŁOWY ARXA24L ARXA30L ARXA36L ARXA45L ARXB24L ARXB30L ARXB36L ARXB45L ARXC36L ARXC45L ARXC60L ARXC72L ARXC90L FUJITSU GENERAL LIMITED TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR TYP KANAŁOWY Jednostka wewnętrzna ARXA2L ARXA30L ARXA36L ARXA5L ARXB2L ARXB30L ARXB36L ARXB5L ARXC36L ARXC5L ARXC60L ARXC72L ARXC90L ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12 Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. INFORMACJE OGÓLNE...1 BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZENIA... 2 OPIS URZĄDZENIA... 3 OBSŁUGA URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji.

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. - W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej, klimatyzator wyłączy się a po przywróceniu zasilania klimatyzator uruchomi

Bardziej szczegółowo

Pokojowy Regulator Temperatury. EcoTronic MTC100. Instrukcja montaŝu i obsługi

Pokojowy Regulator Temperatury. EcoTronic MTC100. Instrukcja montaŝu i obsługi Pokojowy Regulator Temperatury EcoTronic MTC100 Instrukcja montaŝu i obsługi Drogi uŝytkowniku: Dziękujemy za wybór regulatora temperatury marki EcoTronic MTC100. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI System: Model: Moduł styków bezprądowych (Dry Contact) do termostatu PQDSBNGCM0 UWAGA Przed instalacją wyrobu naleŝy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Prace instalacyjne

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

AX-PH Opis urządzenia

AX-PH Opis urządzenia AX-PH02 1. Opis urządzenia A. Przycisk PH/TEMP: przycisk zmiany trybu pracy - umożliwia wybór pomiaru wartości PH, temperatury lub wilgotności. B. Przycisk ON: służy do włączania zasilania urządzenia.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI. marzec 2011 r.

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI. marzec 2011 r. SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI marzec 2011 r. instrukcja.indd 1 2011-03-30 13:10:43 OSTRZEŻENIE W celu naprawy lub konserwacji urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi APY-09CL Klimatyzator przenośny Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI. RoHS

INSTRUKCJA OBSŁUGI  LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI. RoHS LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI RoHS INSTRUKCJA OBSŁUGI WWW.VIVAXPOLSKA.PL SPIS TREŚCI WSTĘPNE INFORMACJE 1. STRONA TYTUŁOWA...1 2. SPIS TREŚCI...2 3. NAZWY ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo