42HQE009. / 012. Jednostka wewnętrzna ścienna systemu split

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "42HQE009. / 012. Jednostka wewnętrzna ścienna systemu split"

Transkrypt

1

2 Jednostka wewnętrzna ścienna systemu split Instrukcje instalacji niniejszego urządzenia oraz jednostki zewnętrznej zawarte są w odpowiedniej dokumentacji. Spis treści Strona POLSKI Informacje ogólne... 2 Nazwy elementów... 3 Temperatura pracy... 4 Obsługa ręczna... 4 Pilot i jego funkcje... 5/6 Nazwy i funkcje wskaźników pilota... 7 Pilot zdalnego sterowania... 8 Obsługa pilota... 8/10 Regulacja kierunku przepływu powietrza... 11/12 Praca optymalna Konserwacja Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia Rozwiązywanie problemów PL 1

3 Informacje ogólne Przeczytaj ten podręcznik Zawiera on wiele pomocnych wskazówek dotyczących poprawnej obsługi i konserwacji klimatyzatora. Minimalne działania po stronie uŝytkownika mogą przynieść znaczące oszczędności czasu i środków w trakcie eksploatacji klimatyzatora. W tabeli rozwiązywania problemów podane jest wiele rozwiązań dotyczących najczęściej występujących problemów. Przegląd rozwiązań problemów moŝe wyeliminować konieczność wzywania serwisu. UWAGA: Naprawy i konserwację urządzenia naleŝy zlecać autoryzowanemu serwisowi. Instalację urządzenia moŝe przeprowadzać instalator. Klimatyzator nie jest przeznaczony do obsługi przez małe dzieci ani osoby upośledzone pozostawione bez nadzoru. NaleŜy dopilnować, by małe dzieci nie bawiły się klimatyzatorem. W razie konieczności wymiany przewodu zasilającego wszelkie konieczne czynności powinny zostać przeprowadzone przez autoryzowany personel. Prace instalacyjne mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany personel, zgodnie z krajowymi normami instalacyjnymi. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego naleŝy uzyskać zamiennik u producenta, w serwisie bądź u osoby wykwalifikowanej, aby uniknąć ryzyka. Środki bezpieczeństwa Aby zapobiec obraŝeniom uŝytkownika czy innych ludzi oraz uszkodzeniom mienia naleŝy zastosować się do poniŝszych zaleceń. Niewłaściwa obsługa urządzenia spowodowana niezastosowaniem się do instrukcji moŝe spowodować obraŝenia ciała lub uszkodzenia mienia. Stopień zagroŝenia jest określony w następujących kategoriach. OSTRZEśENIE: Wykonaj prawidłowe podłączenie do zasilania. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko poraŝenia prądem elektrycznym lub poŝaru z powodu wydzielania nadmiernej ilości ciepła. Nie zmieniaj długości przewodu zasilającego ani nie podłączaj do gniazda innych urządzeń. MoŜe to spowodować poraŝenie prądem elektrycznym lub poŝar z powodu wydzielania nadmiernej ilości ciepła. Zawsze zapewnij odpowiednie uziemienie. Brak uziemienia moŝe spowodować poraŝenie prądem. Odłącz urządzenie od zasilania w przypadku wydawania przez nie dziwnych odgłosów, zapachów lub dymu. MoŜe to spowodować poŝar lub poraŝenie prądem. Broń palną przechowuj w odległym miejscu. MoŜe to spowodować poŝar. Przewietrz pomieszczenie przed uruchomieniem klimatyzatora, jeŝeli nastąpił wyciek gazu z innego urządzenia. MoŜe to spowodować wybuch, poŝar i poparzenia. Nie włączaj ani wyłączaj urządzenia poprzez wkładanie i wyjmowanie wtyczki do gniazda zasilającego. MoŜe to spowodować poraŝenie prądem elektrycznym lub poŝar z powodu wydzielania nadmiernej ilości ciepła. Nie obsługuj urządzenia mokrymi dłońmi ani w wilgotnym środowisku. MoŜe to spowodować poraŝenie prądem elektrycznym. Nie dopuść do zalania elementów elektrycznych wodą. MoŜe to spowodować awarię urządzenia lub poraŝenie prądem elektrycznym. Nie uŝywaj gniazdka, jeŝeli jest poluzowane lub uszkodzone. MoŜe to spowodować poŝar lub poraŝenie prądem. Nie prowadź przewodu zasilającego w pobliŝu urządzeń grzewczych. MoŜe to spowodować poŝar lub poraŝenie prądem. Nie uŝywaj uszkodzonego ani nieautoryzowanego przewodu zasilającego. MoŜe to spowodować poraŝenie prądem lub poŝar. Nie kieruj powietrza na ludzi. MoŜe to być szkodliwe dla zdrowia. Zawsze instaluj wyłącznik sieciowy i osobny obwód zasilający. Brak takiej instalacji moŝe skutkować poŝarem i poraŝeniem prądem elektrycznym. Nie otwieraj urządzenia podczas pracy. MoŜe to spowodować poraŝenie prądem elektrycznym. Nie prowadź przewodu zasilającego w pobliŝu palnych gazów i innych substancji, takich jak benzyna, benzen, rozcieńczalnik itp. MoŜe to spowodować wybuch lub poŝar. Nie rozmontowuj ani nie przerabiaj urządzenia. MoŜe to spowodować awarię urządzenia lub poraŝenie prądem elektrycznym. UWAGA Podczas wyjmowania filtra powietrza nie dotykaj metalowych elementów urządzenia. MoŜe to spowodować obraŝenia ciała. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia wyłącz je i odłącz zasilanie. Nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu, gdyŝ moŝe to spowodować poŝar i poraŝenie prądem. Wyłącz urządzenie i zamknij okna na czas burzy lub huraganu. Praca urządzenia przy otwartych oknach moŝe spowodować zawilgocenie i zmoknięciem mebli i sprzętów. Nie zastawiaj wlotów i wylotów powietrza. MoŜe to spowodować awarię urządzenia lub wypadek. Nie uŝywaj silnych detergentów, takich jak wosk czy rozcieńczalnik. Czyść urządzenie miękką szmatką. MoŜe to prowadzić do zniszczenia powłok zewnętrznych urządzenia, utratę koloru lub porysowanie. Nie myj klimatyzatora wodą. Woda moŝe przedostać się do wnętrza urządzenia i zniszczyć izolację. To moŝe spowodować poraŝenie prądem. Nie umieszczaj zwierząt i roślin domowych w miejscu bezpośredniego naraŝenia na ciąg powietrza. MoŜe to mieć zły wpływ na zdrowie zwierząt i roślin. Odłączaj przewód zasilający trzymając za wtyczkę. Niezastosowanie się do tej uwagi moŝe spowodować poraŝenie prądem elektrycznym i uszkodzenie urządzenia. Sprawdź, czy wspornik instalacyjny jednostki zewnętrznej nie został uszkodzony przez czynniki atmosferyczne. Uszkodzenie wspornika stwarza zagroŝenie upadku jednostki zewnętrznej. Nie kładź na przewodzie zasilającym cięŝkich przedmiotów i chroń go przed zgnieceniem. Istnieje ryzyko poŝaru lub poraŝenia prądem elektrycznym. Zapewnij dobrą wentylację pomieszczenia przy równoczesnym korzystaniu z piecyka itp. MoŜe wystąpić niedobór tlenu. Nie uŝywaj urządzenia do specjalnych celów. Nie uŝywaj tego klimatyzatora do konserwacji urządzeń precyzyjnych, Ŝywności, zwierząt, roślin i dzieł sztuki. MoŜe to źle wpłynąć na ich jakość itp. Wyłącz wyłącznik sieciowy, jeŝeli nie zamierzasz korzystać z urządzenia przez dłuŝszy czas. MoŜe to spowodować awarię urządzenia lub poŝar. Zawsze dokładnie zakładaj filtry. Czyść filtr co dwa tygodnie. Praca urządzenia bez filtrów moŝe prowadzić do awarii. Nie pij wody wypływającej z klimatyzatora. Zawiera ona zanieczyszczenia i moŝe spowodować chorobę. Podczas rozpakowywania i instalacji urządzenia zachowaj uwagę. Ostre krawędzie mogą spowodować obraŝenia. W przypadku zalania urządzenia wodą wyłącz je i wyłącz bezpiecznik. Wyjmij wtyczkę z gniazda i skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisantem. PL 2

4 Nazwy elementów PL POLSKI Jednostka wewnętrzna Wlot powietrza Jednostka wewnętrzna Wlot powietrza Jednostka zewnętrzna (38YE009G/12G) Wlot powietrza Wylot powietrza Wylot powietrza Jednostka zewnętrzna (38YE009QC/12QC) Wlot powietrza Wylot powietrza 1 Rama panelu przedniego 2 Panel przedni 3 Filtr powietrza 4 Kratka poziomego przepływu powietrza 5 śaluzja pionowego powietrza 6 Czujnik temperatury pomieszczenia 7 Panel sygnalizacyjny 8 Odbiornik sygnału podczerwieni 9 Pilot 10 WąŜ odprowadzenia skroplin, rura chłodnicza 11 Kabel połączeniowy 12 Zawór odcinający Wylot powietrza Panel sygnalizacyjny UWAGA: Panel sygnalizacyjny jednostki wewnętrznej ma wygląd zbliŝony do rysunku poniŝej: Odbiornik sygnału podczerwieni Dla 42HQE009. / 012. Panel sygnalizacyjny Wskaźnik OPERATION (PRACA): Wskaźnik zaświeca się jeden raz na sekundę po włączeniu zasilania i sygnalizuje pracę klimatyzatora. Wskaźnik TIMER (CZASOMIERZ): Wskaźnik zaświeca się, jeŝeli czasomierz jest aktywny. Wskaźnik PRE.-DEF zaświeca się w następującej sytuacji: 1 ) Klimatyzator rozpoczyna rozmraŝanie w trybie ogrzewania. 2) Uaktywniana jest funkcja ochrony przed zimnym nawiewem, gdy temperatura parownika nie jest jeszcze zbyt wysoka bezpośrednio po przejściu w tryb ogrzewania. Wskaźnik AUTO: Wskaźnik migoce, gdy klimatyzator pracuje w trybie AUTO. Wskaźnik ECON: Wskaźnik zaświeca się, gdy klimatyzator pracuje w trybie ekonomicznym. Uwaga: Wszystkie rysunki w niniejszym podręczniku mają charakter poglądowy. Mogą występować niewielkie róŝnice w wyglądzie rzeczywistym. W przypadku rozbieŝności za obowiązujący naleŝy przyjąć wygląd rzeczywisty. PL 3

5 Temperatura pracy Temperatura / Tryb Tryb chłodzenia Tryb ogrzewania Tryb suszenia Temperatura pomieszczenia 17 C ~ 32 C 0 C ~ 27 C 17 C ~ 32 C Temperatura zewnętrzna 18 C ~ 43 C -7 C ~ 24 C 11 C ~ 43 C UWAGA: 1. Eksploatacja klimatyzatora poza podanymi powyŝej warunkami moŝe spowodować zadziałanie pewnych funkcji zabezpieczających i niewłaściwe działanie urządzenia. 2. Wilgotność względna pomieszczenia nie moŝe przekraczać 80%. Eksploatacja klimatyzatora powyŝej tej wielkości moŝe spowodować pokrycie się go kropelkami wody. W takim wypadku naleŝy ustawić Ŝaluzję pionowego przepływu powietrza pod maksymalnym kątem (prostopadle do podłogi) i przełączyć wentylator na najwyŝszą prędkość obrotową. 3. Optymalne osiągi klimatyzatora mogą być osiągnięte w podanych powyŝej zakresach temperatury pracy. Obsługa ręczna Tymczasowo moŝna obsługiwać klimatyzator ręcznie, np. w przypadku zagubienia pilota lub wyczerpania baterii. Dla 42HQE009. / Otwórz i podnieś panel przedni do takiego kąta, przy którym usłyszysz odgłos zatrzaśnięcia. 2 Naciśnij przełącznik, aby zaświecił się wskaźnik AUTO urządzenie będzie pracować w wymuszonym trybie AUTO. 3 Zamknij panel przywracając jego początkowe połoŝenie. UWAGA: Przełącznik Po naciśnięciu przełącznika obsługi ręcznej tryb pracy zmienia się w następującej sekwencji: AUTO, CHŁODZENIE, WYŁĄCZONY. Naciśnij przycisk obsługi ręcznej, aby zaczął migotać wskaźnik OPERATION (pięć razy na sekundę) urządzenie będzie pracować w wymuszonym trybie CHŁODZENIE. UŜywa się go wyłącznie w celach testowych. W wymuszonym trybie CHŁODZENIE niedostępna jest funkcja obsługi za pomocą pilota. Kiedy wskaźnik OPERATION zgaśnie, klimatyzator jest WYŁĄCZONY. W celu wznowienia obsługi klimatyzatora za pomocą pilota naleŝy wybrać funkcję na pilocie. Przełącznik UWAGA: Tryb CHŁODZENIE słuŝy wyłącznie do celów testowych. PL 4

6 Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za kaŝdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne w modelach typu tylko chłodzenie), WENTYLACJA i z powrotem AUTO. 2. Przycisk prędkości wentylatora Przycisk ten słuŝy do wyboru prędkości wentylatora. Za kaŝdym naciśnięciem przycisku wybierana jest prędkość wentylatora zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, NISKA, ŚREDNIA, WYSOKA i z powrotem AUTO. 3. Wyłącznik Naciśnij ten przycisk, aby włączyć klimatyzator. Naciśnij go ponownie, aby wyłączyć klimatyzator. 4. Przyciski temperatury Temperatura nastawy jest zwiększana do 30 ºC Temperatura nastawy jest zmniejszana do 17 ºC PL 5

7 Pilot i jego funkcje 5. Przycisk kierunku wydmuchu Naciśnij ten przycisk, aby zmienić kąt pochylenia Ŝaluzji (nie ma zastosowania w urządzeniach bez tej funkcji). 6. Przycisk automatycznego wachlowania Naciśnij ten przycisk, aby włączyć wachlowanie Ŝaluzji. Naciśnij go ponownie, aby funkcję wyłączyć. 7. Przycisk pracy ekonomicznej Naciśnij ten przycisk, aby przejść w tryb pracy ekonomicznej (funkcja niedostępna w pewnych modelach). 8. Przycisk rezerwacji Naciśnij ten przycisk, aby zapisać ustawienia włącznika i wyłącznika czasowego. 9. Przycisk włącznika/wyłącznika czasowego Naciśnij przycisk TIMER ON, aby ustawić włącznik czasowy. Naciśnij przycisk TIMER OFF, aby ustawić wyłącznik czasowy. 10.Przycisk zegara Naciśnij ten przycisk, aby ustawić czas. 11.Przycisk anulowania Naciśnij ten przycisk, aby anulować włącznik i wyłącznik czasowy. 12.Przycisk nastawiania czasu Ten przycisk słuŝy do ustawiania aktualnego czasu i wyłącznika czasowego. 13.Przycisk blokady Po naciśnięciu tego przycisku wszystkie bieŝące ustawienia zostają zablokowane i pilot nie przyjmuje Ŝadnych poleceń, oprócz naciśnięcia tego przycisku. Przycisku naleŝy uŝywać wtedy, gdy nie chcemy, aby ustawienia zostały zmienione przypadkowo lub dla zabawy. Anulowanie trybu blokady następuje po ponownym naciśnięciu tego przycisku. 14.Przycisk kasowania Po naciśnięciu tego przycisku wszystkie bieŝące ustawienia zostają anulowane i przywrócone do stanu początkowego. Na zegarze będzie migotał dwukropek w napisie 0:00, tryb i prędkość wentylatora zostaną ustawione na AUTO, a temperatura na Przycisk ºC/ºF (opcjonalny) SłuŜy do wyboru/wyświetlenia nastawy temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita na pilocie. Naciśnij ten przycisk, aby wybrać skalę Celsjusza lub Fahrenheita. Wygląd pilota przedstawionego na rysunku moŝe odbiegać od wyglądu rzeczywistego. PL 6

8 Nazwy i funkcje wskaźników pilota PL POLSKI 1 Wskaźnik transmisji Wskaźnik transmisji pojawia się, gdy pilot transmituje sygnały do jednostki wewnętrznej. 2 Wskaźnik trybu pracy Wyświetla bieŝący tryb pracy. Dostępne tryby to AUTO, COOL (CHŁODZENIE), DRY (SUSZENIE), HEAT (OGRZEWANIE, niedostępne w modelach typu tylko chłodzenie), FAN (WENTYLACJA). 3 Wskaźnik włączenia Wyświetlany po naciśnięciu wyłącznika. Gaśnie po ponownym naciśnięciu wyłącznika. 4 Wskaźnik temperatury Wyświetla nastawę temperatury (od 17 ºC do 30 ºC). Po ustawieniu trybu pracy na WENTYLACJA nie jest wyświetlany. 5 Wskaźnik zegara Wyświetlany jest aktualny czas. (0~24 godzin) 6 Wskaźnik czasomierza Wyświetla czas ustawiony dla czasomierza. (0~24 godzin) 7 Wskaźnik blokady Wyświetlany po naciśnięciu przycisku blokady. Gaśnie po ponownym naciśnięciu przycisku blokady. 8 Wskaźnik prędkości obrotowej wentylatora Wyświetla wybraną prędkość obrotową wentylatora, AUTO oraz trzy poziomy prędkości wentylatora: LOW ( NISKA ), MED. ( ŚREDNIA ) lub HIGH ( WYSOKA ). Wyświetla AUTO w trybie pracy AUTO lub SUSZENIE. 9 Wskaźnik pracy ekonomicznej (wybrane modele) Wyświetlany po naciśnięciu przycisku ECONO. Gaśnie po ponownym naciśnięciu przycisku ECONO. Na rysunku uwidocznione są dla jasności wszystkie wskaźniki. Podczas pracy klimatyzatora będą wyświetlane wyłącznie wskaźniki aktualnie wykorzystywane. PL 7

9 Pilot zdalnego sterowania Obchodzenie się z pilotem Lokalizacja pilota. Wymiana baterii Pilot musi znajdować się w takim miejscu, aby jego sygnał mógł dotrzeć do odbiornika na jednostce wewnętrznej (dopuszczalna odległość wynosi 8 m). Po wybraniu pracy z czasomierzem pilot automatycznie przekazuje sygnał do jednostki wewnętrznej o określonej porze. Pozostawienie pilota w miejscu utrudniającym poprawną transmisję sygnału moŝe spowodować powstanie opóźnienia o długości do 15 minut. OSTRZEśENIA Klimatyzator nie będzie działał, jeŝeli sygnały z pilota do jednostki wewnętrznej będą blokowane przez zasłony, drzwi czy inne materiały. Unikaj zalania pilota. Nie wystawiaj pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani ciepła. JeŜeli odbiornik sygnału podczerwieni na jednostce wewnętrznej będzie wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych klimatyzator moŝe nie działać poprawnie. NaleŜy w takim wypadku zaciągnąć zasłony. JeŜeli na sygnał pilota reagują inne urządzenia elektryczne przenieś je lub poradź się lokalnego dealera. Obsługa pilota Ustawianie zegara Przed włączeniem klimatyzator ustaw zegar pilota za pomocą podanej tu procedury. Panel zegara na pilocie wyświetla czas niezaleŝnie, czy klimatyzator jest włączony. Pilot jest zasilany dwoma bateriami alkalicznymi (R03/LR03X2) 1. Odsuń pokrywkę baterii, a następnie wymień zuŝyte baterie na nowe. 2. Po wykonaniu kroku 1 naciśnij przycisk RESET. 3. Przed załoŝeniem pokrywki baterii upewnij się, Ŝe wyświetlacz pilota wyświetla 0:00, a dwukropek migoce. Po wymianie baterii ustaw zegar pilota. UWAGI - Nie wymieniaj baterii na stare bądź innego typu. Takie działania mogą spowodować awarię pilota. - W przypadku nieskorzystania z pilota przez co najmniej kilka tygodni naleŝy wyjąć baterie. W przeciwnym wypadku wyciek z baterii moŝe spowodować uszkodzenie pilota. - Średnia Ŝywotność baterii przy normalnym uŝytkowaniu wynosi około pół roku. - Wymień baterie, gdy nie słychać sygnału potwierdzenia z jednostki wewnętrznej bądź wskaźnik transmisji na pilocie nie pojawia się. Wstępne ustawienie zegara Po włoŝeniu baterii do pilota panel zegara wskazuje 0:00, a dwukropek migoce. ❶ Przycisk ustawiania czasu (TIME ADJUST) Naciśnij ten przycisk, aby ustawić czas. w przód. w tył. Za kaŝdym naciśnięciem przycisku czas zmienia się na plus lub na minus o jedną minutę, w zaleŝności od naciskanej strony. Czas zmienia się tak szybko, jak szybko jest naciskany przycisk. ❷ Przycisk OK. Zegar Po naciśnięciu OK wskazanie zegara przestaje migotać i zegar działa. ❸ Ponowne nastawianie Naciśnij przycisk CLOCK, dwukropek zacznie migotać. W celu ponownego ustawienia czasu przejdź do punktu 1 i 2. * Dokładność zegara wynosi do 10 sekund na dzień. OSTRZEśENIA Elektryczność statyczna i inne czynniki (bardzo wysokie napięcie) mogą skasować zegar. W przypadku skasowania zegara (migotania dwukropka w 0:00 ) przed uruchomieniem klimatyzatora naleŝy ponownie ustawić zegar. PL 8

10 Obsługa pilota Funkcja przycisku blokady i kasowania A Po naciśnięciu przycisku blokady wszystkie bieŝące ustawienia zostają zablokowane i pilot nie przyjmuje Ŝadnych poleceń, oprócz naciśnięcia tego przycisku. Przycisku naleŝy uŝywać wtedy, gdy nie chcemy, aby ustawienia zostały zmienione przypadkowo lub dla zabawy. Anulowanie trybu blokady następuje po ponownym naciśnięciu tego przycisku. B Po naciśnięciu przycisku kasowania wszystkie bieŝące ustawienia zostają anulowane i przywrócone do stanu początkowego. Na zegarze będzie migotał dwukropek w napisie 0:00, tryb i prędkość wentylatora zostaną ustawione na AUTO, a temperatura na 24. Praca w trybie automatycznym Po ustawieniu klimatyzatora w tryb AUTO będzie on automatycznie wybierał tryb chłodzenia, ogrzewania (niedostępny w modelach typu tylko chłodzenie) oraz wentylacji w zaleŝności od temperatury pomieszczenia Po wybraniu trybu pracy warunki pracy są zapisywane w pamięci urządzenia. Następnie klimatyzator pracuje tak, jakby został naciśnięty przycisk wyłącznika na pilocie. Uruchomienie Wskaźnik OPERATION na panelu sygnalizacyjnym jednostki wewnętrznej zaczyna migotać. ❶ Przycisk wyboru trybu (MODE). Wybierz AUTO. ❷ Przycisk temperatury (TEMP.) Ustaw wymaganą temperaturę. Zazwyczaj będzie to między 21 a 28 ºC. ❸ Wyłącznik Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić klimatyzator. Zaświeci się wskaźnik OPERATION. Tryb pracy jest wybierany w zaleŝności od temperatury pomieszczenia; klimatyzator włącza się po upływie około 3 minut. Wyłączenie Wyłącznik. Naciśnij ponownie ten przycisk, aby wyłączyć klimatyzator. JeŜeli tryb AUTO nie jest komfortowy, moŝna ręcznie wybrać wymagane warunki. Po wybraniu trybu AUTO nie ma potrzeby ustawiania prędkości wentylatora. Będzie ona sygnalizowana jako AUTO i regulowana automatycznie. PL POLSKI Praca w trybie chłodzenia/wentylacji Uruchomienie Włącz zasilanie urządzenia. Wskaźnik OPERATION na panelu sygnalizacyjnym jednostki wewnętrznej zaczyna migotać. ❶ Przycisk wyboru trybu (MODE). Wybierz COOL (CHŁODZENIE), HEAT (OGRZEWANIE, niedostępny w modelach typu tylko chłodzenie) bądź FAN (WENTYLACJA). ❷ Przycisk temperatury (TEMP.) Ustaw wymaganą temperaturę. Chłodzenie: 21 ºC lub więcej. Ogrzewanie: 28 ºC lub mniej. ❸ Przycisk prędkości wentylatora (FAN SPEED). Wybierz spośród AUTO, LOW ( NISKA ), MED. ( ŚREDNIA ) lub HIGH ( WYSOKA ). ❹ Wyłącznik Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić klimatyzator. Zaświeci się wskaźnik OPERATION. Tryb pracy jest wybierany w zaleŝności od temperatury pomieszczenia; klimatyzator włącza się po upływie około 3 minut. Wyłączenie Wyłącznik. Naciśnij ponownie ten przycisk, aby wyłączyć klimatyzator. W trybie WENTYLACJI nie następuje regulacja temperatury. W związku z tym w celu wybrania tego trybu naleŝy wykonać jedynie kroki ❶, ❸ i ❹. Praca w trybie suszenia Uruchomienie Włącz zasilanie urządzenia. Wskaźnik OPERATION na panelu sygnalizacyjnym jednostki wewnętrznej zaczyna migotać. ❶ Przycisk wyboru trybu (MODE). Wybierz DRY (SUSZENIE). ❷ Przycisk temperatury (TEMP.) Naciśnij przycisk TEMP.. Wskaźnik prędkości wentylatora wskazuje AUTO. Prędkość wentylatora zostanie ustawiona na niską. ❸ Wyłącznik Naciśnij ten przycisk, aby uruchomić klimatyzator. Zaświeci się wskaźnik OPERATION; klimatyzator włącza się po upływie około 3 minut. Wyłączenie Wyłącznik. Naciśnij ponownie ten przycisk, aby wyłączyć klimatyzator. PL 9

11 Obsługa pilota Praca z czasomierzem ❶ Przycisk włącznika / wyłącznika czasowego. Naciśnij przycisk włącznika lub wyłącznika czasowego zgodnie z wymaganiami. ❷ Przycisk ustawiania czasu (TIME ADJUST) Naciśnij, aby ustawić czas. w przód. w tył. Za kaŝdym naciśnięciem przycisku czas zmienia się na plus lub na minus o dziesięć minut, w zaleŝności od naciskanej strony. Czas zmienia się tak szybko, jak jest naciskany przycisk. ❸ Przycisk rezerwacji (OK.) Naciśnij ten przycisk. Sprawdź, czy wskaźnik TIMER się zaświecił. Anulowanie ❹ Przycisk anulowania (CANCEL) Naciśnij przycisk, aby anulować ustawienia czasomierza. Zmiana W celu dokonania zmian ustawień wykonaj kroki ❶, ❷ i ❸.. OSTRZEśENIA W przypadku wybrania pracy z czasomierzem pilot automatycznie przesyła sygnał czasomierza do jednostki wewnętrznej o określonej godzinie. W związku z tym naleŝy przechowywać pilot w miejscu, z którego będzie on mógł właściwe przekazać sygnał do jednostki wewnętrznej. Efektywny czas czasomierza ustawiany za pomocą pilota jest ograniczony do 24 godzin. Przykład ustawienia czasomierza Wyłącznik czasowy Włącznik czasowy (Stop Praca) Funkcja ta przydaje się, gdy wstajemy rano bądź wracamy do domu. Klimatyzator włączy się automatycznie o zadanej godzinie. Przykład: Włączenie klimatyzatora o godzinie 6:00 1. Naciśnij przycisk TIMER ON. 2. Za pomocą przycisku TIME ADJUST ustaw wartość 6:00 wskaźnika włącznika czasowego. 3. Naciśnij przycisk OK. Wyłącznik czasowy Praca Stop Włącznik czasowy CZASOMIERZ MIESZANY (Równoczesne ustawienie włącznika i wyłącznika czasowego) Wyłącznik czasowy Włącznik czasowy (Praca Stop Praca) Funkcja ta przydaje się, gdy chcemy wyłączyć klimatyzator, kiedy idziemy spać i włączyć go, kiedy wstajemy bądź wracamy do domu. Przykład: Wyłączenie klimatyzatora o godzinie 23:00 i włączenie go następnego ranka o godzinie 6: Naciśnij przycisk TIMER OFF. 2. Za pomocą przycisku TIME ADJUST ustaw wartość 23:00 wskaźnika wyłącznika czasowego. 3. Naciśnij przycisk TIMER ON. 4. Za pomocą przycisku TIME ADJUST ustaw wartość 6:00 wskaźnika włącznika czasowego. 5. Naciśnij przycisk OK. Włącznik czasowy Wyłącznik czasowy Praca Stop Stop Praca Stop Wyłącznik czasowy (Praca Stop) Funkcja ta przydaje się, gdy idziemy spać. Klimatyzator wyłączy się automatycznie o zadanej godzinie. Przykład: Wyłączenie klimatyzatora o godzinie 23:00 1. Naciśnij przycisk TIMER OFF. 2. Za pomocą przycisku TIME ADJUST ustaw wartość 23:00 wskaźnika wyłącznika czasowego. 3. Naciśnij przycisk OK. Włącznik czasowy Stop Praca Włącznik czasowy Wyłącznik czasowy (Stop Praca Stop) Funkcja ta przydaje się, gdy chcemy włączyć klimatyzator, kiedy wstajemy i wyłączyć go, kiedy wychodzimy z domu. Przykład: Włączenie klimatyzatora następnego ranka o godzinie 6:00 i wyłączenie go o godzinie 8: Naciśnij przycisk TIMER ON. 2. Za pomocą przycisku TIME ADJUST ustaw wartość 6:00 wskaźnika włącznika czasowego. 3. Naciśnij przycisk TIMER OFF. 4. Za pomocą przycisku TIME ADJUST ustaw wartość 8:00 wskaźnika wyłącznika czasowego. 5. Naciśnij przycisk OK. Najpierw uaktywniana jest ta z funkcji czasomierza, która jest bliŝsza bieŝącemu czasowi. W przypadku ustawienia tego samego czasu dla włącznika i wyłącznika czasowego nie jest wykonywana Ŝadna operacja. Klimatyzator moŝe równieŝ wyłączyć się. PL 10

12 Regulacja kierunku przepływu powietrza PL POLSKI Wyreguluj odpowiednio kierunek przepływu powietrza. Brak ustawienia moŝe prowadzić do powstania dyskomfortu i braku zrównowaŝenia temperatury pomieszczenia. Pionowy przepływ powietrza wyreguluj za pomocą pilota. Poziomy przepływ powietrza wyreguluj ręcznie. Regulacja pionowego przepływu powietrza (góra dół) Klimatyzator automatycznie reguluje kierunek pionowego przepływu powietrza w zaleŝności od trybu pracy. Ustawienie pionowego kierunku przepływu powietrza Funkcję wykonuj przy uruchomionym klimatyzatorze. Przytrzymaj przycisk AIR DIRECTION na pilocie, aby ustawić Ŝaluzję w wymaganym kierunku. Zmień połoŝenie Ŝaluzji pionowego przepływu powietrza w oznaczonym zakresie. Kolejne operacje powodują automatyczne ustawienie pionowego kierunku powietrza tak, jak został on ustawiony przyciskiem AIR DIRECTION. Dźwignia Regulacja poziomego przepływu powietrza (prawo lewo) Wyreguluj Ŝaluzję pionową ręcznie za pomocą dźwigni znajdującej się z lewej lub z prawej strony ramienia Ŝaluzji pionowej (w zaleŝności od modelu). UwaŜaj, aby nie dotknąć wentylatora, Ŝaluzji poziomej ani nie uszkodzić Ŝaluzji pionowych. Kiedy klimatyzator jest wyłączony i Ŝaluzja pozioma jest w określonej pozycji, przesuń dźwignię z lewej strony (lub z prawej strony) wylotu powietrza na wymaganą pozycję. Zasada działania klimatyzatora PRACA AUTOMATYCZNA Po ustawieniu klimatyzator w tryb AUTO będzie on automatycznie wybierał tryb pracy: chłodzenie, ogrzewanie (niedostępne w modelach typu tylko chłodzenie) oraz wentylacja w zaleŝności od nastawy temperatury i rzeczywistej temperatury pomieszczenia. Klimatyzator będzie automatycznie regulował temperaturę pomieszczenia wokół nastawy temperatury. JeŜeli tryb AUTO nie jest komfortowy, moŝna ręcznie wybrać wymagane warunki. PRACA EKONOMICZNA W przypadku naciśnięcia przycisku ECONO w trybie chłodzenia, ogrzewania (niedostępne w modelach typu tylko chłodzenie) bądź AUTO, klimatyzator wykona następujące operacje. Prędkość wentylatora będzie ustawiana automatycznie. W strefie zawieszenia pracy przy minimalnej mocy do przechłodzenia nie dopuszcza się poprzez wzrost nastawy temperatury o 1 C po upływie 1 godziny oraz o 2 C po upływie 2 godzin pracy. Temperatura pomieszczenia jest więc regulowana pomiędzy strefą zawieszenia a nastawą temperatury. (W zaleŝności od temperatury zewnętrznej). Automatyczne wachlowanie Ŝaluzji (góra dół) Funkcję wykonuj przy uruchomionym klimatyzatorze. Naciśnij przycisk SWING na pilocie. Aby wyłączyć funkcję naciśnij ponownie przycisk SWING. Aby zablokować Ŝaluzję w danym połoŝeniu naciśnij przycisk AIR DIRECTION. OSTRZEśENIA Przy wyłączonym klimatyzatorze przyciski AIR DIRECTION oraz SWING będą nieaktywne (takŝe w przypadku ustawienia włącznika czasowego). Nie naleŝy uŝytkować klimatyzatora w trybie chłodzenia bądź suszenia przez dłuŝszy czas przy ustawionym przepływie w dół. MoŜe to prowadzić do osadzania się kropelek wody na powierzchni Ŝaluzji pionowego przepływu powietrza i ich skapywanie na podłogę bądź meble. Nie naleŝy ręcznie przestawiać Ŝaluzji poziomych. NaleŜy zawsze korzystać z przycisku AIR DIRECTION bądź SWING. W przypadku ręcznego przestawienia Ŝaluzji moŝe ona działać nieprawidłowo. W przypadku nieprawidłowego działania Ŝaluzji naleŝy wyłączyć klimatyzator i włączyć go ponownie. W przypadku włączenia klimatyzatora bezpośrednio po uprzednim wyłączeniu Ŝaluzja moŝe nie poruszać się przez około 10 sekund. Kąt rozwarcia Ŝaluzji poziomej nie powinien być zbyt mały, gdyŝ moŝe to negatywnie wpłynąć na osiągi chłodnicze i grzewcze z uwagi na ograniczenie przepływu powietrza. Nie naleŝy uŝytkować klimatyzatora z zamknięta Ŝaluzją poziomą. Po podłączeniu klimatyzatora do zasilania (za pierwszym razem) Ŝaluzja pozioma moŝe wydawać dziwne odgłosy przez 10 sekund. Jest to normalny objaw. Rozpoczęcie pracy 1 godzina Nastawa temperatury Praca EKONOMICZNA Strefa zawieszenia pracy PL 11

13 Zasada działania klimatyzatora, praca optymalna PRACA W TRYBIE SUSZENIA Tryb suszenia automatycznie wybiera suszenie w oparciu o róŝnicę między temperaturą nastawy a rzeczywistą temperaturą pomieszczenia. Temperatura jest regulowana wraz z odwilŝaniem poprzez cykliczne włączanie i wyłączanie chłodzenia lub wentylacji. Wskaźnik prędkości wentylatora wskazuje AUTO i przyjmowana jest niska prędkość obrotowa. Temperatura pomieszczenia Chłodzenie Wentylacja Chłodzenie Wentylacja Chłodzenie Konserwacja Nastawa temperatury Praca w trybie SUSZENIA OSTRZEśENIE Przed rozpoczęciem czyszczenia klimatyzatora naleŝy go wyłączyć i odłączyć od zasilania. Czyszczenie jednostki wewnętrznej i pilota Rozcieńczalnik Czas Praca optymalna W celu osiągnięcia optymalnych rezultatów prosimy stosować się do poniŝszych wskazówek: Wyreguluj odpowiednio kierunek przepływu powietrza, aby nie był skierowany bezpośrednio na ludzi. Ustaw temperaturę tak, aby osiągnąć najwyŝszy poziom komfortu. Nie ustawiaj urządzenia na ekstremalne nastawy. Zamykaj drzwi i okna w trybie chłodzenia i ogrzewania, gdyŝ moŝe to zredukować wydajność urządzenia. UŜywaj przycisku TIMER ON na pilocie do ustawiania czasu, w jakim klimatyzator ma się włączyć. Nie kładź Ŝadnych przedmiotów w pobliŝu wlotów i wylotów powietrza, gdyŝ moŝe to zredukować efektywność klimatyzatora, a nawet jego wyłączenie. Okresowo czyść filtry, w przeciwnym wypadku osiągi chłodnicze i grzewcze mogą się pogorszyć. Nie naleŝy uŝytkować klimatyzatora z zamknięta Ŝaluzją poziomą. 1 Unieś panel jednostki wewnętrznej do momentu zablokowania potwierdzonego odgłosem zatrzaśnięcia. 2 Złap za uchwyt filtra powietrza i unieś go lekko do góry wyjmując go z uchwytu filtra, a następnie pociągnij w dół. 3 Wyjmij FILTR POWIETRZA z jednostki wewnętrznej. FILTR POWIETRZA czyść co dwa tygodnie. FILTR POWIETRZA czyść odkurzaczem lub umyj w wodzie, a następnie odstaw do wyschnięcia. Filtr odświeŝacza powietrza KRET NIE OSTRZEśENIA Do przetarcia urządzenia i pilota uŝywaj suchej szmatki. W przypadku znacznego zabrudzenia klimatyzatora moŝna uŝyć zwilŝonej szmatki. Panel przedni klimatyzatora moŝna zdjąć i umyć w wodzie. Następnie naleŝy go wytrzeć do sucha. Nie naleŝy stosować chemicznych środków czyszczących. Nie wolno czyścić urządzenia benzyną, rozcieńczalnikiem, proszkiem polerskim itp. MoŜe to prowadzić do popękania bądź zdeformowania elementów plastikowych. Czyszczenie filtra powietrza W przypadku zakurzenia filtrów powietrza wydajność chłodnicza urządzenia ulegnie zmniejszeniu. Filtr naleŝy czyścić co 2 tygodnie. Rozcieńczalnik Uchwyt filtra Rozcieńczalnik 4 Wyjmij filtr odświeŝacza powietrza z ramki. Filtr odświeŝacza powietrza czyść co najmniej raz na miesiąc za pomocą odkurzacza lub szczotki, a wymieniaj co 4-5 miesięcy. 5 Zainstaluj filtr odświeŝacza powietrza w swoim miejscu. 6 WłóŜ górną część spodu filtra powietrza do urządzenia zwracając uwagę na poprawne ustawienie lewej i prawej krawędzi, a następnie włóŝ filtr na miejsce. Rozcieńczalnik Konserwacja JeŜeli urządzenie nie ma być uŝywane przez dłuŝszy czas, wykonaj następujące czynności: 1 Włącz wentylator na około pół dnia, aby osuszyć wnętrze urządzenia. 2 Wyłącz klimatyzator i odłącz zasilanie. Wyjmij baterie z pilota. 3 Jednostka zewnętrzna wymaga przeglądów okresowych oraz czyszczenia. Nie podejmuj takich prac samodzielnie. Skontaktuj się z dealerem lub serwisem. Kontrole przed uruchomieniem Sprawdź, czy przewód połączeniowy nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy jest załoŝony filtr powietrza. Sprawdź, czy wylot i wlot powietrza jednostki zewnętrznej nie jest zasłonięty. OSTRZEśENIA Nie dotykaj metalowych elementów urządzenia podczas wyjmowania filtra. Kontakt z ostrymi krawędziami moŝe spowodować obraŝenia ciała. Nie myj wnętrza klimatyzatora wodą. Woda moŝe zniszczyć izolację, co moŝe spowodować poraŝenie prądem. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia najpierw upewnij się, Ŝe zasilanie jest odłączone. PL 12

14 Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia PL POLSKI Następujące zdarzenia mogą zajść podczas normalnego uŝytkowania urządzenia. 1. Zabezpieczenie klimatyzatora. Ochrona spręŝarki SpręŜarka nie uruchomi się w ciągu 3 minut od wyłączenia. Ochrona przed zimnym powietrzem (tylko w modelach z funkcją ogrzewania). Urządzenie jest zaprojektowane tak, aby nie wydmuchiwać zimnego powietrza w trybie ogrzewania, gdy wymiennik ciepła jednostki wewnętrznej znajduje się w jednej z trzech następujących sytuacji, a nie została jeszcze osiągnięta nastawa temperatury. A) Rozpoczęcie ogrzewania. B) RozmraŜanie. C) Ogrzewanie przy niskiej temperaturze. Podczas rozmraŝania wentylator jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej zostaje wyłączony (tylko w modelach z funkcją ogrzewania). RozmraŜanie (tylko w modelach z funkcją ogrzewania) Na jednostce zewnętrznej moŝe osadzać się szron podczas cyklu grzewczego przy niskiej temperaturze zewnętrznej i wysokiej wilgotności, skutkujących niską skutecznością grzewczą klimatyzatora. W takich warunkach klimatyzator zakończy pracę w trybie ogrzewania i automatycznie przejdzie w tryb rozmraŝania. Czas potrzebny na rozmroŝenie moŝe wynosić od 4 do 10 minut w zaleŝności od temperatury zewnętrznej i ilości nagromadzonego szronu na jednostce zewnętrznej. 2. Biała mgiełka wydobywająca się z jednostki wewnętrznej Biała mgiełka moŝe powstać z powodu duŝej róŝnicy temperatur miedzy wlotem a wylotem powietrza w trybie chłodzenia przy wysokiej wilgotności względnej. Biała mgiełka moŝe powstawać z wilgoci powstałej w procesie rozmraŝania, gdy klimatyzator wznawia pracę w trybie ogrzewania po wyjściu z trybu rozmraŝania. 3. Odgłosy z klimatyzatora Klimatyzator moŝe wydawać odgłos niskiego syczenia przy włączonej bądź właśnie wyłączonej spręŝarce. Ten dźwięk jest wydawany przez przepływający lub zatrzymujący się czynnik chłodniczy. Klimatyzator moŝe równieŝ wydawać odgłos skrzypienia przy włączonej bądź właśnie wyłączonej spręŝarce. Jest on spowodowany rozszerzaniem cieplnym i kurczeniem elementów plastikowych urządzenia przy zmianach temperatury. MoŜe być słyszalny odgłos powrotu Ŝaluzji do pozycji pierwotnej przy pierwszym włączeniu zasilania. 4. Z jednostki wewnętrznej wydmuchiwany jest kurz. Jest normalny stan w sytuacji, gdy klimatyzator nie był uŝytkowany przez dłuŝszy czas bądź przy pierwszym uruchomieniu urządzenia. 5. Z jednostki wewnętrznej dochodzi specyficzny zapach. Jest to spowodowane emitowaniem przez jednostkę wewnętrzną zapachów, jakimi przesiąknięte były materiały budowlane, meble, jak równieŝ unoszących się dymów. 6. Klimatyzator przechodzi w tryb wentylacji z trybu chłodzenia lub ogrzewania (tylko w modelach z funkcją ogrzewania). Gdy temperatura wewnętrzna osiągnie temperaturę nastawy klimatyzatora spręŝarka zostaje automatycznie wyłączona, a klimatyzator przechodzi w tryb wentylacji. SpręŜarka zostaje ponownie uruchomiona, gdy temperatura wewnętrzna wzrośnie w trybie chłodzenia lub spadnie w trybie ogrzewania (tylko w modelach z funkcją ogrzewania) do poziomu nastawy. 7. Na powierzchni jednostki wewnętrznej osadza się woda w przypadku chłodzenia przy wysokiej wilgotności względnej (ponad 80%). Wyreguluj Ŝaluzję poziomą na maksymalny przepływ powietrza i ustaw wysoką prędkość obrotową wentylatora. 8. Tryb ogrzewania (Tylko w modelach z funkcją ogrzewania) W trybie ogrzewania klimatyzator pobiera ciepło z jednostki zewnętrznej i emituje je przez jednostkę wewnętrzną. W razie spadku temperatury zewnętrznej ciepło pobierane przez klimatyzator równieŝ ulega zmniejszeniu. Jednocześnie obciąŝenie cieplne klimatyzatora ulega zwiększeniu wskutek powiększonej róŝnicy między temperaturą wewnętrzną a zewnętrzną. JeŜeli klimatyzator nie moŝe zapewnić komfortowej temperatury zalecamy zainstalowanie dodatkowego urządzenia grzewczego. 9. Funkcja automatycznego wznowienia pracy Awaria zasilania podczas pracy klimatyzatora powoduje całkowite wyłączenie urządzenia. W urządzeniach nie wyposaŝonych w funkcję automatycznego wznowienia pracy po przywróceniu zasilania wskaźnik OPERATION na jednostce wewnętrznej zaczyna migotać. W celu wznowienia pracy urządzenia naleŝy nacisnąć wyłącznik na pilocie. W urządzeniach wyposaŝonych w funkcję automatycznego wznowienia pracy po przywróceniu zasilania urządzenie wznawia pracę automatycznie ze wszystkimi poprzednimi ustawieniami zachowanymi w pamięci. 10. Uruchomiona w pobliŝu urządzenia zapalniczka lub telefon bezprzewodowy zakłóca pracę urządzenia. Odłącz urządzenie od zasilania i następnie podłącz je ponownie do zasilania. Naciśnij wyłącznik na pilocie w celu wznowienia pracy urządzenia. PL 13

15 Rozwiązywanie problemów Problemy i rozwiązania W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości podanych poniŝej natychmiast wyłącz klimatyzator. Odłącz go od zasilania i skontaktuj się z najbliŝszym centrum serwisowym. PROBLEM: Wskaźnik PRACA lub inne wskaźniki szybko migocą (5 razy na sekundę) i nie moŝna tego migotania zlikwidować poprzez odłączenie i ponowne podłączenie zasilania. Często przepalają się bezpieczniki lub wyłącza się bezpiecznik automatyczny. Do klimatyzatora przedostała się woda lub inne przedmioty. Pilot nie działa lub działa niewłaściwie. Inne odbiegające od normy sytuacje. Problem / Przyczyna / CO MOśNA ZROBIĆ? Urządzenie nie uruchamia się: Awaria zasilania. POCZEKAJ NA PRZYWRÓCENIE ZASILANIA. Wyłączenie urządzenia z sieci. SPRAWDŹ, CZY WTYCZKA JEST WŁOśONA DO GNIAZDA SIECIOWEGO. Przepalone bezpieczniki. WYMIEŃ BEZPIECZNIKI. Wyczerpanie baterii w pilocie. WYMIEŃ BATERIE. Niewłaściwe nastawiony czas czasomierza. POCZEKAJ LUB ANULUJ USTAWIENIA CZASOMIERZA. Urządzenie nie chłodzi lub nie grzeje (tylko w modelach z funkcją ogrzewania) w wystarczającym stopniu, ale klimatyzator wydmuchuje powietrze Niewłaściwa nastawa temperatury. USTAW TEMPERATURĘ POPRAWNIE. SZCZEGÓŁOWA METODA JEST PODANA W ROZDZIALE OBSŁUGA PILOTA. Zapchany filtr powietrza. OCZYŚĆ FILTR POWIETRZA. Otwarte drzwi lub okna. ZAMKNIJ DRZWI I OKNA. Zasłonięty wlot lub wylot jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej. NAJPIERW USUŃ PRZESZKODY, A NASTĘPNIE URUCHOM PONOWNIE URZĄDZENIE. Została uaktywniona 3-minutowa ochrona spręŝarki. CZEKAJ. JeŜeli wykonanie powyŝszych czynności nie dało Ŝadnych efektów, skontaktuj się dealerem lub najbliŝszym serwisem obsługi klienta. Podaj tam szczegóły usterki i modelu urządzenia. Uwagi: Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Zawsze poradź się w autoryzowanym serwisie. Model Chłodzenie Wydajność Ogrzewanie EER COP Wymiary (S x W x G, mm) Wewnętrzna Zewnętrzna 42HQE009F 2,5 kw 2,9 kw 2,81 3,21 750x250x x535x235 42HQE009QC 2,5 kw 2,9 kw 2,81 3,21 750x250x x535x235 42HQE012F 3,5 kw 4,0 kw 2,81 3,21 815x280x x540x250 42HQE012QC 3,5 kw 4,0 kw 2,81 3,21 815x280x x540x250 PL 14

16 42HQE_F/QC Carrier Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 14, Warszawa tel. 022/ Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji produktu bez uprzedzenia. Kwiecień, 2007.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do obsługi klimatyzatora INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Klimatyzator ścienny SERIA R Dziękujemy za zakup klimatyzatora Midea SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OSTRZEśENIE. umoŝliwić samodzielne rozwiązanie problemu.

OSTRZEśENIE. umoŝliwić samodzielne rozwiązanie problemu. Prosimy o przeczytanie poniŝszej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych wskazówek dotyczących obsługi i konserwacji klimatyzatora. Dostosowanie się do zalecanych środków ostroŝności, umoŝliwi sprawne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator ścienny systemu Multi Modele: MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH UWAGA Przed instalacją i uŝytkowaniem klimatyzatora naleŝy uwaŝnie i dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV24H UV36H UV42H UV48H

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV24H UV36H UV42H UV48H INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Model: Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV18H UV24H UV36H UV42H UV48H UWAGA Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Po przeczytaniu instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator kanałowy. Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB48 UB60

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator kanałowy. Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB48 UB60 INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator kanałowy Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB42 UB48H UB48 UB60 UWAGA Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A SRK20CC-S, SRK28CC-S, SRK40CC-S, SRK20HD-S, SRK28HD-S, SRK40HD-S, SRK20HC-S1, SRK28HC-S1, SRK40HC-S1, SRK25ZD-S, SRK35ZD-S, SRK50ZD-S Szanowni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR Przed instalacją i uruchomieniem klimatyzatora pokojowego proszę dokładnie przeczytać cały podręcznik użytkownika. TYP : ŚCIENNE www.klimatyzacja.lge.pl 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01 INSTRUKJ OBSŁUGI URZĄDZENI: PE-RP200G PE-RP250G PE-RP400G PE-RP500G PL WT052X0 2 [Rys. 2.0.] [Rys. 2.0.2] B B Wylot powietrza Wlot powietrza Filtr powietrza Pilot z wyświetlaczem LD 5 [Rys. 5.0.] B D

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT

KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT Dziękujemy za zakup klimatyzatora z naszej oferty. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji jeszcze przed włączeniem klimatyzatora i zachowanie jej na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS PL Instrukcja ACP-09CH25GEEI 13 RoHS Spis Treści Obsługa i konserwacja Środki ostrożności... Nazwy części klimatyzatora... Obsługa pilota bezprzewodowego... Tryb awaryjny... Czyszczenie i konserwacja...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE Instrukcja obsługi JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W 2007 1- SPIS TREŚCI 1- Spis treści...2 2- Ostrzeżenia...3 3- Ograniczenia w działaniu...4 4- Wskazania...5 4.1-

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-020W SDH 31-025W SDH 31-036W SDH 31-050W SDH 31-050 M2W SDH 31-060 M2W

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-020W SDH 31-025W SDH 31-036W SDH 31-050W SDH 31-050 M2W SDH 31-060 M2W JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE Instrukcja obsługi JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-020W SDH 31-025W SDH 31-036W SDH 31-050W SDH 31-050 M2W SDH 31-060 M2W 2007 1- SPIS TREŚCI 1- Spis treści...2 2-

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b)

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b) Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA AM-09C53CD1(b) Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA przed użyciem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE- SUFITOWE SDH 10-050 NF SDH 10-065 NF

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE- SUFITOWE SDH 10-050 NF SDH 10-065 NF JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE-SUFITOWE Instrukcja obsługi JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE- SUFITOWE SDH 10-050 NF SDH 10-065 NF 2007 1- SPIS TREŚCI 1- Spis treści... 2 2- Ostrzeżenia... 3 3- Ograniczenia w działaniu...

Bardziej szczegółowo

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zdalny Sterownik Bezprzewodowy MODELE: BRC7C62 BRC7C67 Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel.

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel. PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZE INFORMACJE Kiedy wydajność prądowa jest bardzo duża, części elektryczne jednostki ulegną zniszczeniu. Kiedy wydajność prądowa jest bardzo mała, nastąpią duże wibracje sprężarki,

Bardziej szczegółowo

Portable Evaporative Air Cooler for Indoor Use. Przenośny Klimator Parowy Wewnętrzny. OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use

Portable Evaporative Air Cooler for Indoor Use. Przenośny Klimator Parowy Wewnętrzny. OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use COOL/ION TIMER POWER SWING SPEED Portable Evaporative Air Cooler for Indoor Use Przenośny Klimator Parowy Wewnętrzny 0.5 M 1 4 H L 2 S OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA

Instrukcja obsługi. Moduł wewnętrzny HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA POMPA CIEPŁA TYPU POWIETRZE-WODA Moduł wewnętrzny Nazwa modelu: HWS-802XWHM3-E HWS-802XWHT6-E HWS-1402XWHM3-E HWS-1402XWHT6-E HWS-1402XWHT9-E Moduł wewnętrzny 2 Polski Dziękujemy za zakup pompy ciepła

Bardziej szczegółowo

1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1

1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1 3-1. Jednostka wewnętrzna 3-1 3-2. Jednostka zewnętrzna 3-2 3-3. Pilot bezprzewodowy 3-3 3-4. Akcesoria na wyposażeniu 3-3 3-5. Akcesoria opcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Model DCM601A51 DCM601A52 DCM601A53 DCM002A51 DCM008A51 MONITOR SERVICE LAN LAN SW FRONT BACK ON SLAVE BACKUP D MASTER OFF MASTER CPU ALIVE LAN LINK D MONITOR RESET Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Notacje użyte w tym przewodniku

Notacje użyte w tym przewodniku Notacje użyte w tym przewodniku Wskazuje zawartość, która może spowodować niepoprawne działanie lub uszkodzenie urządzenia. Wskazuje przydatne informacje dodatkowe i porady dotyczące danego tematu. s Wskazuje

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny

Projektor multimedialny Projektor multimedialny MODEL PLC-XU4000 Instrukcja obsługi Obsługa sieci LAN Przewodowa sieć LAN Szczegóły na temat funkcji sieciowych projektora zawarto w osobnej instrukcji. Konfiguracja i obsługa funkcji

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo