PODRĘCZNIK OBSŁUGI Klimatyzator pokojowy typu Split

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK OBSŁUGI Klimatyzator pokojowy typu Split"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK OBSŁUGI Klimatyzator pokojowy typu Split Przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji klimatyzatora należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i środki ostrożności.

2 SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 1 NAZWY CZĘŚCI... 3 TEMPERATURA PRACY... 4 TRYB RĘCZNY... 4 USTAWIANIE KIERUNKU NAWIEWU...5 SPOSÓB DZIAŁANIA KLIMATYZATORA... 6 OPTYMALNA EKSPLOATACJA... 6 KONSERWACJA... 7 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI... 9 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW...11 Zapoznaj się z podręcznikiem Zawiera on wiele pomocnych uwag dotyczących użytkowania i konserwacji klimatyzatora w sposób prawidłowy. Profilaktyczna konserwacja klimatyzatora pomoże zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy w okresie jego eksploatacji. Instrukcja zawiera również wiele odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zamieszczone w tabeli rozwiązywania problemów. Po zapoznaniu się z tabelą dotyczącą rozwiązywania problemów kontakt z serwisem może okazać się zbędny. UWAGA W celu dokonania naprawy lub konserwacji klimatyzatora należy skontaktować się z autoryzowanym technikiem serwisu. W celu instalacji urządzenia należy skontaktować się z monterem. Klimatyzatora nie powinny bez nadzoru obsługiwać małe dzieci oraz niepełnosprawni. Małe dzieci powinny znajdować się pod nadzorem; należy dopilnować, aby nie bawiły się one klimatyzatorem. W przypadku konieczności wymiany przewodu zasilającego wymianę powinien przeprowadzić upoważniony pracownik. Prace montażowe powinien przeprowadzać wyłącznie upoważniony personel zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

3 Środki ostrożności Aby uniknąć odniesienia obrażeń przez użytkownika i inne osoby oraz uszkodzenia sprzętu, należy przestrzegać poniższych instrukcji. Nieprawidłowa praca związana z ignorowaniem instrukcji może spowodować obrażenia lub uszkodzenia sprzętu. Poniżej podano symbole oznaczające stopień zagrożenia. OSTRZEŻENIE UWAGA Symbol oznacza możliwość utraty życia lub odniesienia poważnych obrażeń. Symbol oznacza możliwość odniesienia obrażeń lub uszkodzenia sprzętu. Czynność zabroniona. Należy wykonać tę czynność. Prawidłowo podłączyć zasilanie. Może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar w wyniku nadmiernego wydzielania ciepła. Nie włączać ani nie wyłączać urządzenia przez wkładanie /wyjmowanie wtyczki z kontaktu. Może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar w wyniku nadmiernego wydzielania ciepła. Chronić przed uszkodzeniami przewodu zasilającego; nie używać przewodu niewiadomego pochodzenia. Może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar Nie modyfikować długości przewodu zasilającego ani nie podłączać go jednocześnie do kilku urządzeń. Może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar w wyniku nadmiernego wydzielania ciepła. Koniecznie należy zapewnić skuteczne uziemienie. Brak uziemienia może spowodować porażenie elektryczne. Odłączyć zasilanie w przypadku wydobywania się z urządzenia nietypowych dźwięków, zapachów lub dymu. Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne. Trzymać broń palną z dala. Może to spowodować pożar. Nie obsługiwać klimatyzatora mokrymi rękoma ani w wilgotnym środowisku. Może to spowodować porażenie elektryczne. Chronić podzespoły elektryczne przed wodą. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub porażenie elektryczne. Nie pić wody skroplonej w klimatyzatorze. Zawiera ona zanieczyszczenia mogące wywołać chorobę. Nie prowadzić przewodu zasilającego w pobliżu urządzeń grzewczych. Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne. Nie kierować nawiewu wyłącznie na osoby przebywające w pomieszczeniu. Może być to przyczyną chorób. Koniecznie zainstalować wyłącznik automatyczny i osobny obwód elektryczny zasilania. Brak instalacji może spowodować porażenie elektryczne. Nie otwierać urządzenia podczas jego pracy. Może to spowodować porażenie elektryczne. Nie prowadzić przewodu zasilającego w miejscach, gdzie znajduje się łatwopalny gaz lub inne substancje, np. benzyna, benzen, rozcieńczalnik, itp. Może to spowodować wybuch lub pożar. Jeśli z innego urządzenia wydobywa się gaz, przed uruchomieniem klimatyzatora należy przewietrzyć pomieszczenie. W przeciwnym przypadku może nastąpić wybuch i oparzenia. Nie wolno demontować ani modyfikować urządzenia. Może to spowodować uszkodzenia lub porażenie elektryczne. 1

4 W razie konieczności wyjęcia filtru powietrza nie dotykać metalowych części urządzenia. Może to spowodować obrażenia. W razie konieczności czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć, a następnie wyłączyć wyłącznik automatyczny obwodu. Nie czyścić urządzenia przy włączonym zasilaniu; może to spowodować pożar i porażenia elektryczne oraz obrażenia ciała. W razie silnego wiatru lub huraganu wyłączyć urządzenie i zamknąć okna. Eksploatacja przy otwartych oknach może spowodować zawilgocenie urządzenia wewnętrznego i przemakanie wyposażenia pomieszczenia. Nie używać silnych detergentów, takich jak wosk lub rozcieńczalnik. Do czyszczenia używać miękkiej ściereczki. Mogą nastąpić zmiany w wyglądzie zewnętrznym: zmiana koloru lub porysowanie powierzchni. Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym; chronić przewód przed przytrzaśnięciem. Istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru lub porażenia elektrycznego. Nie czyścić klimatyzatora wodą. Woda może dostać się do wnętrza urządzenia, powodując uszkodzenie izolacji. Może to spowodować porażenie elektryczne. W miejscu bezpośredniego nawiewu nie umieszczać zwierząt domowych ani stawiać kwiatów. Może to mieć niekorzystny wpływ na zwierzęta i rośliny. Nie umieszczać przedmiotów blokujących otwory wlotowe i wylotowe urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wypadek. Po upływie dłuższego okresu czasu upewnić się, że wspornik montażowy urządzenia nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia wspornika istnieje ryzyko upadku urządzenia. Zachować ostrożność podczas rozpakowywania i montażu. Ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia. W przypadku stosowania pieców/kuchenek w tym samym pomieszczeniu, dbać o jego prawidłową wentylację. Może dojść do niedoboru tlenu. Nie używać do zastosowań technologicznych. Nie stosować klimatyzatora do ochrony urządzeń precyzyjnych, zwierząt, żywności, roślin ani obiektów sztuki. Może to spowodować obniżenie jakości, itp. W przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji urządzenia wyłączyć zasilanie wyłącznikiem głównym. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub pożar Mocować filtry w sposób pewny. Czyścić filtr co dwa tygodnie. Eksploatacja po wyjęciu filtrów może spowodować usterki. W przypadku dostania się do urządzenia wody wyłączyć je, odłączyć zasilanie i skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu. 2

5 URZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Rama panelu przedniego Panel przedni Filtr powietrza Kratka poziomego nawiewu powietrza Żaluzja pionowego nawiewu powietrza Czujnik temperatury w pomieszczeniu Panel wyświetlacza Odbiornik sygnału podczerwieni Pilot zdalnego sterowania Wąż skroplin, przewód łączący czynnika chł. Przewód łączący Zawór odcinający PANEL WYŚWIETLACZA UWAGA: Panel wyświetlacza urządzenia wewnętrznego ma wygląd podobny do przedstawionego na ilustracji: Kontrolka OPERATION (Praca): Kontrolka pulsuje w odstępach 1-sekundowych, gdy zasilanie jest włączone oraz świeci, gdy klimatyzator działa. Kontrolka TIMER (Regulator czasowy): Kontrolka pali się, gdy włączony jest REGULATOR CZASOWY (pozycja ON). Kontrolka PRE-DEF. (Tryb predefiniowany) (dotyczy tylko modeli chłodzących z trybem ogrzewania): Klimatyzator rozpoczyna odszranianie automatycznie w przypadku szronienia w trybie ogrzewania. Jednocześnie zapala się kontrolka PRE.-DEF. Kontrolka AUTO (Tryb automatyczny): Kontrolka pulsuje, gdy klimatyzator działa w trybie automatycznym. Kontrolka ECON (Tryb ekonomiczny): Kontrolka świeci się, gdy klimatyzator działa w trybie ekonomicznym. Uwaga: Wszystkie ilustracje zawarte w tej instrukcji mają wyłącznie charakter informacyjny. Przedstawione elementy mogą nieznacznie różnić się od części zakupionego klimatyzatora. Większość ilustracji powinna zawierać części o rzeczywistych kształtach. 3

6 TEMPERATURA PRACY Tryb Tryb chłodzenia Tryb Tryb Temperatura ogrzewania osuszania Temperatura w pomieszczeniu 17 C ~ 32 C 0 C ~ 30 C 17 C ~ 32 C Temperatura zewnętrzna 18 C ~ 43 C -7 C ~ 24 C 11 C ~ 43 C (-5 C ~ 43 C: w przypadku modeli z układem chłodzenia do niskich temperatur) UWAGA: 1. W przypadku eksploatacji klimatyzatora poza podanym zakresem pracy możliwe jest włączenie się specjalnych urządzeń zabezpieczających; mogą one uniemożliwić normalną pracę urządzenia. 2. Wilgotność względna w pomieszczeniu powinna być niższa niż 80%. W przypadku eksploatacji klimatyzatora przy wyższej wartości może dojść do kondensacji pary na jego powierzchni. Należy ustawić maksymalny kąt nachylenia żaluzji pionowego nawiewu powietrza (pionowo, prostopadle do podłogi) i ustawić tryb obrotów wentylatorów: HIGH (Wysokie). 3. Optymalne efekty uzyskuje się w podanym zakresie roboczym temperatur. TRYB RĘCZNY Tryb ręczny może być stosowany tymczasowo, jeśli nie można odnaleźć pilota lub w przypadku wyczerpania jego baterii. Otwórz i unieś przedni panel pod kątem aż do zablokowania (słyszalne kliknięcie). Naciskaj przycisk aż do podświetlenia kontrolki AUTO (Tryb automatyczny); zostanie włączony tryb automatyczny (domyślna nastawa temperatury wynosi 24 C). Zamknij panel w sposób pewny. UWAGA: Po naciśnięciu przycisku ręcznego sterowania tryb pracy zmienia się kolejno na: AUTO (Tryb automatyczny), COOL (Chłodzenie), OFF (Wyłączony). Naciskaj przycisk ręcznego sterowania, dopóki kontrolka OPERATION (Praca) nie zacznie szybko pulsować (5 razy na sekundę); urządzenie działa teraz w trybie COOL (Chłodzenie). Służy on wyłącznie do testowania. Po wyłączeniu kontrolki OPERATION klimatyzator wyłączy się. Aby przywrócić sterowanie za pośrednictwem pilota, po prostu użyj go do obsługi urządzenia. Otwórz i unieś przedni panel pod kątem aż do zablokowania (słyszalne kliknięcie). Naciśnij przycisk AUTO (Tryb automatyczny); klimatyzator zacznie działać w trybie automatycznym. Zamknij panel w sposób pewny. UWAGA: Tryb COOL (Chłodzenie) na płycie sterowania służy wyłącznie do testowania. 4

7 USTAWIANIE KIERUNKU NAWIEWU Ustawić prawidłowy kierunek nawiewu powietrza; w przeciwnym przypadku nawiew może być przyczyną dyskomfortu lub nierównomiernego rozkładu temperatur w pomieszczeniu. Ustawić żaluzję poziomą za pomocą pilota. Ręcznie ustawić żaluzję pionową. Ustawianie kierunku nawiewu pionowego (góra/dół) Regulacja kierunku pionowego nawiewu powietrza następuje automatycznie zgodnie z wybranym trybem pracy. Aby ustawić pionowy kierunek nawiewu Czynność należy wykonać podczas pracy urządzenia. Naciskaj przycisk AIR DIRECTION (Kierunek nawiewu), aby przestawić żaluzję w żądane położenie. Ustaw żądany kierunek pionowego nawiewu powietrza. Podczas wykonywania poniższych czynności nawiew jest automatycznie ustawiany w kierunku, który został ustawiony za pomocą przycisku AIR DIRECTION (Kierunek nawiewu). Aby ustawić poziomy kierunek nawiewu (lewa/prawa strona) Ustaw żaluzję pionową ręcznie za pomocą dźwigni po lewej lub prawej stronie żaluzji (w zależności od modelu). Uważaj, aby nie włożyć palców między łopatki wentylatora, żaluzji poziomej ani aby nie uszkodzić żaluzji pionowej. Podczas pracy klimatyzatora, gdy wybrano specjalną pozycję żaluzji poziomej, przesuń dźwignię po lewej (lub prawej, zależnie od modelu) stronie wylotu powietrza w żądane położenie. Aby automatycznie przestawić kierunek nawiewu powietrza (góra/dół) Funkcję należy wykonać podczas pracy klimatyzatora. Naciśnij jeden raz przycisk SWING (Ruch wahadłowy) na pilocie. Aby zatrzymać funkcję, naciśnij przycisk SWING. Naciśnij przycisk AIR DIRECTION, aby zablokować żaluzję w żądanej pozycji. UWAGA Przyciski AIR DIRECTION (Kierunek nawiewu) i SWING (Ruch wahadłowy) nie działają, gdy klimatyzator jest wyłączony (również, jeśli ustawiono regulator czasowy). Nie należy eksploatować klimatyzatora przez dłuższy czas przy kierunku nawiewu ustawionym w dół (w trybie chłodzenia lub osuszania). W przeciwnym przypadku może nastąpić skraplanie wody na powierzchni żaluzji poziomej i spływanie skroplin na posadzkę lub meble. Nie przesuwać żaluzji poziomej ręcznie. Należy zawsze używać przycisku AIR DIRECTION (Kierunek nawiewu) lub SWING (Ruch wahadłowy). Przestawianie żaluzji ręcznie może spowodować nieprawidłową pracę. Uszkodzenie żaluzji może spowodować zatrzymanie klimatyzatora i jego ponowne uruchomienie. Niezwłocznie po uruchomieniu klimatyzatora oraz tuż po jego zatrzymaniu żaluzja pozioma może pozostawać nieruchoma przez około 10 sekund. Kąt otwarcia żaluzji poziomej nie powinien być zbyt mały; ograniczony przepływ powietrza może bowiem niekorzystnie wpłynąć na efekty chłodzenia lub ogrzewania. Nie należy uruchamiać klimatyzatora, gdy żaluzja pozioma znajduje się w pozycji zamkniętej. Po podłączeniu zasilania klimatyzatora (wstępne zasilanie) żaluzja pozioma może generować dźwięk przez około10 s. Jest to normalny objaw. 5

8 SPOSÓB DZIAŁANIA KLIMATYZATORA TRYB AUTOMATYCZNY W trybie automatycznym (ustawienie AUTO) następuje samoczynny wybór funkcji chłodzenia, ogrzewania (dotyczy tylko urządzeń z funkcją ogrzewania) lub nawiewu w zależności od ustawionej temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu. Klimatyzator będzie automatycznie regulował temperaturę w pomieszczeniu zgodnie z nastawą. Jeśli tryb automatyczny nie zapewnia pełnego komfortu, można wybrać parametry pracy ręcznie. TRYB EKONOMICZNY W przypadku naciśnięcia przycisku ECONO podczas chłodzenia, ogrzewania (nie dotyczy modeli tylko chłodzących) lub w trybie automatycznym zostanie uruchomiona odpowiednia funkcja. Obroty wentylatora są regulowane automatycznie. W strefie tłumienia, gdzie wydajność jest minimalna, przed nadmiernym obniżeniem temperatury chroni zwiększenie nastawy temperatury o 1 C po upływie 1 godziny oraz o 2 C po upływie 2 godzin pracy. Temperatura w pomieszczeniu waha się pomiędzy strefą tłumienia a nastawą temperatury (zależnie od wartości temperatury zewnętrznej). TRYB OSUSZANIA Tryb osuszania powoduje automatyczny wybór trybu na podstawie różnicy między nastawą temperatury a rzeczywistą temperaturą w pomieszczeniu. Temperatura jest regulowana przez osuszanie, realizowane przez naprzemienne włączanie i wyłączanie trybu chłodzenia lub nawiewu. Kontrolka obrotów wentylatora wskazuje opcję AUTO; wentylatory działają na wolnych obrotach. OPTYMALNA EKSPLOATACJA Aby uzyskać optymalne efekty, należy zwrócić uwagę na następujące elementy: Ustawić prawidłowy kierunek nawiewu powietrza, tak aby nie był on skierowany na ludzi. Ustawić temperaturę gwarantującą najwyższy poziom komfortu. Nie ustawiać urządzenia na nadmierną wartość temperatury. Zamknąć drzwi i okna podczas pracy w trybie chłodzenia lub ogrzewania; w przeciwnym przypadku może nastąpić obniżenie efektywności. Do ustawiania godziny włączania klimatyzatora używać przycisku TIMER ON na pilocie zdalnego sterowania. Nie umieszczać żadnych przedmiotów wewnątrz ani w pobliżu wlotów i wylotów powietrza, gdyż może to skutkować obniżeniem efektywności klimatyzatora, a nawet jego zatrzymaniem. Systematycznie czyścić filtr powietrza; w przeciwnym przypadku może nastąpić obniżenie efektywności. Nie należy uruchamiać klimatyzatora, gdy żaluzja pozioma znajduje się w pozycji zamkniętej. 6

9 KONSERWACJA OSTRZEŻENIE Przed czyszczeniem konieczne jest zatrzymanie klimatyzatora i odłączenie zasilania. Czyszczenie urządzenia wewnętrznego i pilota UWAGI Do wycierania urządzenia wewnętrznego i pilota należy używać suchej ściereczki. W przypadku silnego zabrudzenia można użyć ściereczki zwilżonej w zimnej wodzie. Panel przedni urządzenia wewnętrznego można zdjąć i umyć pod wodą. Następnie należy go wytrzeć suchą ściereczką. Nie używać do czyszczenia urządzenia ściereczki nasączonej środkami chemicznymi ani odpylaczem. Nie używać do czyszczenia benzyny, rozcieńczalników, proszków do polerowania ani innych podobnych środków. Może to spowodować pęknięcia i deformację plastikowych elementów. Czyszczenie filtru powietrza Zablokowany filtr powietrza obniża efektywność chłodzenia. Filtr należy czyścić co 2 tygodnie. 1. Unieś przedni panel pod kątem aż do zablokowania (słyszalne kliknięcie). 2. Chwyć za uchwyt filtru powietrza i unieś nieznacznie, wyjmując go z oprawki, a następnie pociągnij w dół. 3. Wyjmij FILTR POWIETRZA z urządzenia wewnętrznego. FILTR POWIETRZA należy czyścić co dwa tygodnie. FILTR POWIETRZA można czyścić za pomocą odkurzacza lub wody, a następnie osuszyć w chłodnym miejscu. 7

10 KONSERWACJA 4. Wyjmij filtr odświeżający powietrze z ramki (sposób montażu i wyjmowania filtru różni się w zależności od modelu zob. ilustracje oznaczone po lewej stronie symbolami (1) i (2). Filtr odświeżający powietrze należy czyścić co najmniej raz w miesiącu i wymieniać go co 4-5 miesięcy. Filtr można czyścić za pomocą odkurzacza, a następnie suszyć w chłodnym miejscu. 5. Ponownie zainstalować filtr odświeżający powietrze na miejscu. 6. Umieścić górną część filtru powietrza ponownie w urządzeniu, uważając, aby lewa i prawa krawędź były umieszczone prawidłowo; wsuń filtr na miejsce. Konserwacja W razie planowanej dłuższej przerwy w eksploatacji urządzenia należy wykonać następujące czynności: (1) Uruchomić wentylator na około pół dnia, aby osuszyć jego wnętrze. (2) Zatrzymać klimatyzator i odłączyć zasilanie. Wyjąć baterie z pilota. (3) Urządzenie zewnętrzne wymaga systematycznej konserwacji i czyszczenia. Nie wolno samodzielnie przystępować do napraw urządzenia. Należy skontaktować się z dealerem lub przedstawicielem serwisu. Czynności kontrolne przed uruchomieniem Sprawdzić, czy przewody elektryczne nie są uszkodzone ani rozłączone. Sprawdzić, czy zainstalowano filtr powietrza. Jeśli klimatyzator nie był eksploatowany przez długi czas, sprawdzić, czy wlot i wylot powietrza nie są zablokowane. UWAGI Nie dotykać metalowych części urządzenia podczas wyjmowania filtru. Podczas chwytania za ostre metalowe krawędzie można odnieść obrażenia. Nie wolno stosować wody do czyszczenia wnętrza klimatyzatora. Wystawianie na działanie wody może spowodować uszkodzenia prowadzące do porażenia prądem elektrycznym. Na czas czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć, a następnie wyłączyć wyłącznik automatyczny obwodu. 8

11 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI Podczas zwykłej eksploatacji mogą wystąpić następujące sytuacje. 1. Zabezpieczenie klimatyzatora. Zabezpieczenie sprężarki Nie można uruchomić sprężarki w ciągu 3 minut po jej zatrzymaniu. Nawiew powietrza przeciwdziałającego nadmiernemu oziębieniu (dotyczy tylko modeli chłodzących z trybem ogrzewania) Urządzenie uniemożliwia nawiew zimnego powietrza w trybie ogrzewania, gdy wewnętrzny wymiennik ciepła spełnia jeden z podanych warunków oraz gdy nie osiągnięto nastawy temperatury. A) Tuż po włączeniu ogrzewania. B) Podczas odszraniania. C) Podczas ogrzewania przy niskiej temperaturze. Na czas odszraniania wentylator urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego (dotyczy tylko modeli z funkcją ogrzewania) jest wyłączany. Podczas odszraniania (dotyczy tylko modeli chłodzących z funkcją ogrzewania) W trybie ogrzewania przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności zewnętrznej na urządzeniu zewnętrznym może gromadzić się szron obniżający efektywność klimatyzatora. W takich warunkach klimatyzator wyłączy tryb ogrzewania i automatycznie włączy tryb odszraniania. Czas odszraniania może wynosić od 4 do 10 minut, zależnie od temperatury otoczenia i ilości szronu nagromadzonego na urządzeniu zewnętrznym. 2. Z urządzenia wewnętrznego wydobywa się biała mgła Biała mgła może być wytwarzana w wyniku dużych różnic temperatur między wlotem a wylotem powietrza w trybie chłodzenia oraz w przypadku wysokiej wilgotności względnej w pomieszczeniu. Tworzenie się białej mgły może być spowodowane ponownym uruchomieniem urządzenia w trybie ogrzewania po zakończeniu odszraniania. 3. Cicha praca klimatyzatora. Podczas pracy sprężarki i tuż po jej zatrzymaniu może być słyszalny niski syczący dźwięk. Dźwięk pochodzi od przepływającego lub napotykającego przeszkodę czynnika chłodniczego. Podczas pracy sprężarki i tuż po jej zatrzymaniu może być słyszalny niski piskliwy dźwięk. Jest to spowodowane rozszerzalnością cieplną i kurczliwością części plastikowych urządzenia przy zmianach temperatury. Po włączeniu zasilania może być wytwarzany hałas towarzyszący przestawianiu się żaluzji do oryginalnego położenia. 4. Z urządzenia wewnętrznego wydobywa się kurz. Jest to normalna sytuacja występująca, gdy klimatyzator nie był używany przez długi czas oraz podczas jego pierwszego użycia. 5. Z urządzenia wewnętrznego wydobywa się nietypowy zapach. Może być to spowodowane wydzielaniem się nagromadzonych wcześniej zapachów materiałów konstrukcyjnych, umeblowania lub dymu papierosowego. 6. Klimatyzator przełącza się z trybu chłodzenia (opcja COOL) lub ogrzewania (opcja HEAT) (dotyczy tylko urządzeń z funkcją ogrzewania) do trybu nawiewu (FAN). Po uzyskaniu nastawy nastąpi samoczynne wyłączenie sprężarki, a klimatyzator przełączy się w tryb nawiewu (opcja FAN). Sprężarka zostanie ponownie uruchomiona po ponownym wzroście temperatury (w trybie chłodzenia) lub jej spadku (w trybie ogrzewania, dotyczy tylko modeli z funkcją ogrzewania). 9

12 7. Ściekająca woda może gromadzić się na powierzchni urządzenia wewnętrznego w trybie chłodzenia przy wysokiej wilgotności względnej (wilgotność względna wyższa, niż 80%). Ustawić żaluzję poziomą w pozycji maksymalnego wylotu powietrza i wybrać opcję HIGH (Wysokie) obrotów wentylatora. 8. Tryb ogrzewania (dotyczy tylko modeli chłodzących z trybem ogrzewania) W trybie ogrzewania klimatyzator pobiera ciepło z urządzenia zewnętrznego i uwalnia je za pośrednictwem urządzenia wewnętrznego. W przypadku spadku temperatury otoczenia ilość pobieranego z zewnątrz ciepła odpowiednio maleje. Jednocześnie obciążenie cieplne klimatyzatora wzrasta w wyniku zwiększonej różnicy między temperaturą wewnętrzną a zewnętrzną. Jeśli klimatyzator nie zapewnia pełnego komfortu, sugerowane jest użycie dodatkowego urządzenia grzewczego. 9. Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia Zanik zasilania podczas pracy urządzenia spowoduje jego zatrzymanie. W przypadku urządzeń niewyposażonych w funkcję automatycznego ponownego uruchamiania kontrolka OPERATION (Praca) na urządzeniu wewnętrznym zaczyna pulsować. Aby wznowić pracę, należy nacisnąć przycisk ON/OFF (Wł./wył.) na pilocie zdalnego sterowania. W przypadku urządzeń wyposażonych w funkcję automatycznego ponownego uruchamiania urządzenie uruchomi się samoczynnie z zapamiętanymi ustawieniami. 10. Działanie w pobliżu oświetlenia lub telefonu bezprzewodowego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Należy odłączyć zasilanie urządzenia, a następnie podłączyć ponownie. Aby wznowić pracę, należy nacisnąć przycisk ON/OFF (Wł./wył.) na pilocie zdalnego sterowania. 10

13 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów Usterki i metody usuwania W razie wystąpienia jednej z poniższych usterek należy niezwłocznie zatrzymać urządzenie. Odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum serwisu. Problem Szybkie pulsowanie kontrolki OPERATION lub innej (5 razy na sekundę); odłączenie i ponowne przywrócenie zasilania nie skutkuje. Częste przepalenie bezpiecznika lub otwieranie wyłącznika automatycznego. Obecność obcych przedmiotów lub wody w klimatyzatorze. Pilot nie działa lub działa nieprawidłowo. Inne nietypowe objawy. Usterki Przyczyna Czynności, które należy wykonać Urządzenie nie Brak zasilania Poczekać na wznowienie zasilania. uruchamia się Urządzenie niepodłączone do zasilania. Sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka. Przepalony bezpiecznik. Wymienić bezpiecznik. Wyczerpana bateria pilota. Wymienić baterie. Urządzenie niedostatecznie chłodzi lub ogrzewa (dotyczy tylko modeli chłodzących z funkcją ogrzewania); nawiew działa Nieprawidłowe ustawienie czasu na regulatorze czasowym. Nieprawidłowa nastawa temperatury. Zablokowany filtr powietrza. Otwarte okna lub drzwi. Zablokowany wlot lub wylot powietrza urządzenia wewnętrznego lub zewnętrznego. Aktywowane 3-minutowe zabezpieczenie sprężarki. Odczekać lub anulować ustawienie regulatora czasowego. Ustawić prawidłową wartość temperatury. Szczegółowe informacje zawiera punkt dotyczący korzystania z pilota. Oczyścić filtr powietrza. Zamknąć okna lub drzwi. Usunąć przeszkody i ponownie uruchomić urządzenie. Odczekać. W razie nienaprawienia usterki należy skontaktować się z lokalnym dealerem lub najbliższym centrum serwisowym. Należy przekazać pracownikom centrum szczegółowe informacje dotyczące usterki oraz informacje o modelu urządzenia. Uwagi: Nie wolno samodzielnie przystępować do napraw urządzenia. Zawsze należy zgłosić się do autoryzowanego centrum serwisu. 11

14 CS0159(B)

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR TYP SPLIT, PODWÓJNY

KLIMATYZATOR TYP SPLIT, PODWÓJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR TYP SPLIT, PODWÓJNY Dziękujemy za zakup klimatyzatora naszej produkcji. Przed użyciem klimatyzatora należy zapoznać się z treścią tego podręcznika i umieścić go w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne AT-5461 Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne Bezpieczeństwo Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

PROSTY PILOT PRZEWODOWY

PROSTY PILOT PRZEWODOWY PODRĘCZNIK OBSŁUGI PROSTY PILOT PRZEWODOWY UTY-RSNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9374142170 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...PL-1 NAZWY ELEMENTÓW...PL-2 PRACA...PL-3 PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. pokojowego urządzenia klimatyzacyjnego typu dzielonego

INSTRUKCJA OBSŁUGI. pokojowego urządzenia klimatyzacyjnego typu dzielonego INSTRUKCJA OBSŁUGI pokojowego urządzenia klimatyzacyjnego typu dzielonego Przed instalacją i użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz uwagami dotyczącymi środków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. 1. Wciśnij przycisk Wybierz OFF TIMER lub ON TIMER. UWAGI RESET OFF TIMER ON TIMER PROGRAM TIMER (OFF ON, OFF ON) 2. Wciskając przyciski ustaw czas włączenia (ON) lub

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR OKIENNY

KLIMATYZATOR OKIENNY KLIMATYZATOR OKIENNY INSTRUKCJA OBSŁUGI Modele z mechanicznym sterowaniem Prosimy o staranne o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed uruchomieniem klimatyzatora. Przy naprawach i konserwacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator inwerterowy Typu Split

Klimatyzator inwerterowy Typu Split Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Klimatyzator inwerterowy Typu Split Instrukcja użytkownika Przeczytaj tą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

przegląd klimatyzatora przed użyciem

przegląd klimatyzatora przed użyciem przegląd klimatyzatora przed użyciem Gratulujemy zakupu klimatyzatora. Mamy nadzieję, że funkcje klimatyzatora pozwolą jego użytkownikom zapewnić komfort w każdych warunkach. Zachęcamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji.

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. - W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej, klimatyzator wyłączy się a po przywróceniu zasilania klimatyzator uruchomi

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI. marzec 2011 r.

SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI. marzec 2011 r. SPLIT MULTISPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI marzec 2011 r. instrukcja.indd 1 2011-03-30 13:10:43 OSTRZEŻENIE W celu naprawy lub konserwacji urządzenia należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ACP-09CH25AELI ACP-12CH35AELI ACP-18CH50AELI ACP-22CH65AELI. RoHS

Instrukcja ACP-09CH25AELI ACP-12CH35AELI ACP-18CH50AELI ACP-22CH65AELI. RoHS PL Instrukcja ACP-09CH25AELI ACP-12CH35AELI ACP-18CH50AELI ACP-22CH65AELI 13 RoHS SPIS TREŚCI UWAGI DLA UŻTKOWNIKA Uwagi dla użytkownika...2 Ś RODKI OSTROŻNOŚ CI Ostrzeżenia...3 Uwagi...4 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА USER MANUAL EXI09HD1W EXI12HD1W EXI18HD1W EXI22HD1W KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI MANUALUL UTILIZATORULUI

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА USER MANUAL EXI09HD1W EXI12HD1W EXI18HD1W EXI22HD1W KEZELÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI MANUALUL UTILIZATORULUI EXI09HD1W EXI12HD1W EXI18HD1W EXI22HD1W BG EN HU PL RO SK СТАЕН КЛИМАТИК ТИП СПЛИТ SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER OSZTOTT TÍPUSÚ SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS KLIMATYZATOR POKOJOWY TYPU SPLIT APARAT DE CLIMATIZARE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTH-3TA16 ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329053 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 1 NAZWY CZĘŚCI 1 INFORMACJA O FUNKCJONALNOŚCI 2 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator Typu Split

Klimatyzator Typu Split Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Klimatyzator Typu Split Instrukcja użytkownika Przeczytaj tą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E

Instrukcja obsługi. Sterownik przewodowy RBC-AMT32E Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy RBC-AMT32E 1 NAZWY ELEMENTÓW STEROWNIKA Niniejszy sterownik przewodowy może sterować pracą maksymalnie 8 jednostek wewnętrznych. Sekcja wyświetlania Na przykładowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi APY-09CL Klimatyzator przenośny Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 1 S trona Nie zwijać kabla Upewnić się że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka Nie używać przedłużacza Upewnić się że wtyczka jest czysta Wyjąć wtyczkę po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA W celu ulepszenia produktów ich konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3

PURLINE. Instrukcja obsługi. Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 PURLINE Instrukcja obsługi Nawilżacz ciepła mgiełka HGC 3 Gratulacje Dokonując zakupu nawilżacza Purline wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. PROSIMY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi PILOT PODCZERWIENI Instrukcja obsługi PILOT OPIS PRZYCISKÓW PILOTA PODCZERWIENII 1. Transmiter sygnału podczerwieni 2. Przycisk ON/OFF Wciskając przycisk uruchamiany jest klimatyzator ( słyszalny jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

TYP KANAŁOWY ARXA24L ARXA30L ARXA36L ARXA45L ARXB24L ARXB30L ARXB36L ARXB45L ARXC36L ARXC45L ARXC60L ARXC72L ARXC90L FUJITSU GENERAL LIMITED

TYP KANAŁOWY ARXA24L ARXA30L ARXA36L ARXA45L ARXB24L ARXB30L ARXB36L ARXB45L ARXC36L ARXC45L ARXC60L ARXC72L ARXC90L FUJITSU GENERAL LIMITED TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR TYP KANAŁOWY Jednostka wewnętrzna ARXA2L ARXA30L ARXA36L ARXA5L ARXB2L ARXB30L ARXB36L ARXB5L ARXC36L ARXC5L ARXC60L ARXC72L ARXC90L ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR. PRZECZYTAJ TĄ INSTRUKCJĘ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR. PRZECZYTAJ TĄ INSTRUKCJĘ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR PRZECZYTAJ TĄ INSTRUKCJĘ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ www.blizzard.agdex.com 1 Dziękujemy za zakup klimatyzatora BLIZZARD. Proszę o uważna przeczytanie poniższej instrukcji

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

ZWARTY TYP ŚCIENNY ASYE07L ASYE09L ASYE12L ASYE14L ASYA07L ASYA09L ASYA12L ASYA14L FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR

ZWARTY TYP ŚCIENNY ASYE07L ASYE09L ASYE12L ASYE14L ASYA07L ASYA09L ASYA12L ASYA14L FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR ZWARTY TYP ŚCIENNY Jednostka wewnętrzna ASYE07L ASYE09L ASYE12L ASYE1L ASYA07L ASYA09L ASYA12L ASYA1L ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO WYKORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed korzystaniem z rejestratora. Urządzenie powinno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

KLIMA KLIMATYZATORY KL 10 KL 13 KL 20 KL 25. Klimatyzator pokojowy typu rozdzielnego (Chłodzenie i grzanie) INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KLIMA KLIMATYZATORY KL 10 KL 13 KL 20 KL 25. Klimatyzator pokojowy typu rozdzielnego (Chłodzenie i grzanie) INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KLIMA KLIMATYZATORY KL 10 KL 13 KL 20 KL 25 Klimatyzator pokojowy typu rozdzielnego (Chłodzenie i grzanie) INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA Wygląd modułu pokojowego Wygląd i kształt podlegają zmianom w zależności

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi

Pęseta R/C do SMD AX-503. Instrukcja obsługi Pęseta R/C do SMD AX-503 Instrukcja obsługi 1. OPIS OGÓLNY Pęseta R/C do SMD umożliwia szybki i precyzyjny pomiar drobnych elementów układów. Żeby wykorzystać miernik w pełni, proszę przeczytać uważnie

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO CHIGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO ( MODEL ) KFR-75QW KFR-75QW/S KFR-110QW Dziękujemy za zakupienie klimatyzatora firmy CHIGO. Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent FRAL S.r.l. www.fral.it Importer UNI-LUX Sp. z o.o. www.uni-lux.pl 1 INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA 1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL 04308179) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Klimatyzatora ściennego typu inwerter split Dziękujemy, za wybór klimatyzatora Aircool. Montaż i demontaż klimatyzatora musi być przeprowadzony przez osobę posiadającą uprawnienia

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI. RoHS

INSTRUKCJA OBSŁUGI  LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI. RoHS LUXURY ACP-07CIFM21GEI ACP-09CIFM25GEI ACP-12CIFM35GEI ACP-18CIFM50GEI RoHS INSTRUKCJA OBSŁUGI WWW.VIVAXPOLSKA.PL SPIS TREŚCI WSTĘPNE INFORMACJE 1. STRONA TYTUŁOWA...1 2. SPIS TREŚCI...2 3. NAZWY ELEMENTÓW

Bardziej szczegółowo

FUJITSU AIR CONDITIONERS Generalny Przedstawiciel w Polsce: KLIMA THERM FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Prosty pilot przewodowy UTB-YP

FUJITSU AIR CONDITIONERS Generalny Przedstawiciel w Polsce: KLIMA THERM FUJITSU GENERAL LIMITED PODRĘCZNIK OBSŁUGI. Prosty pilot przewodowy UTB-YP TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI Prosty pilot przewodowy UTB-YP FUJITSU AIR CONDITIONERS Generalny Przedstawiciel w Polsce: KLIMA THERM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA FUJITSU GENERAL LIMITED

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT EK-18SHEL EK-24SHEL INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT EK-18SHEL EK-24SHEL INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT EK-18SHEL EK-24SHEL Dziękujemy za zakup klimatyzatora naszej firmy. Prosimy o uważne przeczytanie INSTRUKCJI OBSŁUGI przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL Przed włączeniem klimatyzatora dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, a po uruchomieniu należy bezwzględnie przestrzegać warunków prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI

SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI SUSZARKA SRE-8 INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OSTRZEŻENIE Przeczytaj ten podręcznik przed instalacją suszarki i jej użyciem. Trzymaj ten podręcznik w bezpiecznym miejscu dla użytku w przyszłości. Maszyna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzatory typu Inverter FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzatory typu Inverter FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzatory typu Inverter FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup klimatyzatora firmy Daikin.

Bardziej szczegółowo

z ustawionego włączania/wyłączania przez timer

z ustawionego włączania/wyłączania przez timer 14 1. Jeżeli to jest konieczne, należy włączyć klimatyzator i wybrać odpowiedni tryb pracy. 2. Naciskać przycisk ustawienia timer a wyłączania (jeden lub więcej razy), aż zostanie wyświetlonyodpowiedni

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! Przed użyciem kuchenki dokładnie zapoznaj się z instrukcją Zachowaj niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania kuchenki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo