PODRĘCZNIK OBSŁUGI Klimatyzator pokojowy typu Split

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK OBSŁUGI Klimatyzator pokojowy typu Split"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK OBSŁUGI Klimatyzator pokojowy typu Split Przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji klimatyzatora należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i środki ostrożności.

2 SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 1 NAZWY CZĘŚCI... 3 TEMPERATURA PRACY... 4 TRYB RĘCZNY... 4 USTAWIANIE KIERUNKU NAWIEWU...5 SPOSÓB DZIAŁANIA KLIMATYZATORA... 6 OPTYMALNA EKSPLOATACJA... 6 KONSERWACJA... 7 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI... 9 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW...11 Zapoznaj się z podręcznikiem Zawiera on wiele pomocnych uwag dotyczących użytkowania i konserwacji klimatyzatora w sposób prawidłowy. Profilaktyczna konserwacja klimatyzatora pomoże zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy w okresie jego eksploatacji. Instrukcja zawiera również wiele odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zamieszczone w tabeli rozwiązywania problemów. Po zapoznaniu się z tabelą dotyczącą rozwiązywania problemów kontakt z serwisem może okazać się zbędny. UWAGA W celu dokonania naprawy lub konserwacji klimatyzatora należy skontaktować się z autoryzowanym technikiem serwisu. W celu instalacji urządzenia należy skontaktować się z monterem. Klimatyzatora nie powinny bez nadzoru obsługiwać małe dzieci oraz niepełnosprawni. Małe dzieci powinny znajdować się pod nadzorem; należy dopilnować, aby nie bawiły się one klimatyzatorem. W przypadku konieczności wymiany przewodu zasilającego wymianę powinien przeprowadzić upoważniony pracownik. Prace montażowe powinien przeprowadzać wyłącznie upoważniony personel zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

3 Środki ostrożności Aby uniknąć odniesienia obrażeń przez użytkownika i inne osoby oraz uszkodzenia sprzętu, należy przestrzegać poniższych instrukcji. Nieprawidłowa praca związana z ignorowaniem instrukcji może spowodować obrażenia lub uszkodzenia sprzętu. Poniżej podano symbole oznaczające stopień zagrożenia. OSTRZEŻENIE UWAGA Symbol oznacza możliwość utraty życia lub odniesienia poważnych obrażeń. Symbol oznacza możliwość odniesienia obrażeń lub uszkodzenia sprzętu. Czynność zabroniona. Należy wykonać tę czynność. Prawidłowo podłączyć zasilanie. Może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar w wyniku nadmiernego wydzielania ciepła. Nie włączać ani nie wyłączać urządzenia przez wkładanie /wyjmowanie wtyczki z kontaktu. Może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar w wyniku nadmiernego wydzielania ciepła. Chronić przed uszkodzeniami przewodu zasilającego; nie używać przewodu niewiadomego pochodzenia. Może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar Nie modyfikować długości przewodu zasilającego ani nie podłączać go jednocześnie do kilku urządzeń. Może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar w wyniku nadmiernego wydzielania ciepła. Koniecznie należy zapewnić skuteczne uziemienie. Brak uziemienia może spowodować porażenie elektryczne. Odłączyć zasilanie w przypadku wydobywania się z urządzenia nietypowych dźwięków, zapachów lub dymu. Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne. Trzymać broń palną z dala. Może to spowodować pożar. Nie obsługiwać klimatyzatora mokrymi rękoma ani w wilgotnym środowisku. Może to spowodować porażenie elektryczne. Chronić podzespoły elektryczne przed wodą. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub porażenie elektryczne. Nie pić wody skroplonej w klimatyzatorze. Zawiera ona zanieczyszczenia mogące wywołać chorobę. Nie prowadzić przewodu zasilającego w pobliżu urządzeń grzewczych. Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne. Nie kierować nawiewu wyłącznie na osoby przebywające w pomieszczeniu. Może być to przyczyną chorób. Koniecznie zainstalować wyłącznik automatyczny i osobny obwód elektryczny zasilania. Brak instalacji może spowodować porażenie elektryczne. Nie otwierać urządzenia podczas jego pracy. Może to spowodować porażenie elektryczne. Nie prowadzić przewodu zasilającego w miejscach, gdzie znajduje się łatwopalny gaz lub inne substancje, np. benzyna, benzen, rozcieńczalnik, itp. Może to spowodować wybuch lub pożar. Jeśli z innego urządzenia wydobywa się gaz, przed uruchomieniem klimatyzatora należy przewietrzyć pomieszczenie. W przeciwnym przypadku może nastąpić wybuch i oparzenia. Nie wolno demontować ani modyfikować urządzenia. Może to spowodować uszkodzenia lub porażenie elektryczne. 1

4 W razie konieczności wyjęcia filtru powietrza nie dotykać metalowych części urządzenia. Może to spowodować obrażenia. W razie konieczności czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć, a następnie wyłączyć wyłącznik automatyczny obwodu. Nie czyścić urządzenia przy włączonym zasilaniu; może to spowodować pożar i porażenia elektryczne oraz obrażenia ciała. W razie silnego wiatru lub huraganu wyłączyć urządzenie i zamknąć okna. Eksploatacja przy otwartych oknach może spowodować zawilgocenie urządzenia wewnętrznego i przemakanie wyposażenia pomieszczenia. Nie używać silnych detergentów, takich jak wosk lub rozcieńczalnik. Do czyszczenia używać miękkiej ściereczki. Mogą nastąpić zmiany w wyglądzie zewnętrznym: zmiana koloru lub porysowanie powierzchni. Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym; chronić przewód przed przytrzaśnięciem. Istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru lub porażenia elektrycznego. Nie czyścić klimatyzatora wodą. Woda może dostać się do wnętrza urządzenia, powodując uszkodzenie izolacji. Może to spowodować porażenie elektryczne. W miejscu bezpośredniego nawiewu nie umieszczać zwierząt domowych ani stawiać kwiatów. Może to mieć niekorzystny wpływ na zwierzęta i rośliny. Nie umieszczać przedmiotów blokujących otwory wlotowe i wylotowe urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wypadek. Po upływie dłuższego okresu czasu upewnić się, że wspornik montażowy urządzenia nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia wspornika istnieje ryzyko upadku urządzenia. Zachować ostrożność podczas rozpakowywania i montażu. Ostre krawędzie mogą spowodować obrażenia. W przypadku stosowania pieców/kuchenek w tym samym pomieszczeniu, dbać o jego prawidłową wentylację. Może dojść do niedoboru tlenu. Nie używać do zastosowań technologicznych. Nie stosować klimatyzatora do ochrony urządzeń precyzyjnych, zwierząt, żywności, roślin ani obiektów sztuki. Może to spowodować obniżenie jakości, itp. W przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji urządzenia wyłączyć zasilanie wyłącznikiem głównym. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub pożar Mocować filtry w sposób pewny. Czyścić filtr co dwa tygodnie. Eksploatacja po wyjęciu filtrów może spowodować usterki. W przypadku dostania się do urządzenia wody wyłączyć je, odłączyć zasilanie i skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu. 2

5 URZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Rama panelu przedniego Panel przedni Filtr powietrza Kratka poziomego nawiewu powietrza Żaluzja pionowego nawiewu powietrza Czujnik temperatury w pomieszczeniu Panel wyświetlacza Odbiornik sygnału podczerwieni Pilot zdalnego sterowania Wąż skroplin, przewód łączący czynnika chł. Przewód łączący Zawór odcinający PANEL WYŚWIETLACZA UWAGA: Panel wyświetlacza urządzenia wewnętrznego ma wygląd podobny do przedstawionego na ilustracji: Kontrolka OPERATION (Praca): Kontrolka pulsuje w odstępach 1-sekundowych, gdy zasilanie jest włączone oraz świeci, gdy klimatyzator działa. Kontrolka TIMER (Regulator czasowy): Kontrolka pali się, gdy włączony jest REGULATOR CZASOWY (pozycja ON). Kontrolka PRE-DEF. (Tryb predefiniowany) (dotyczy tylko modeli chłodzących z trybem ogrzewania): Klimatyzator rozpoczyna odszranianie automatycznie w przypadku szronienia w trybie ogrzewania. Jednocześnie zapala się kontrolka PRE.-DEF. Kontrolka AUTO (Tryb automatyczny): Kontrolka pulsuje, gdy klimatyzator działa w trybie automatycznym. Kontrolka ECON (Tryb ekonomiczny): Kontrolka świeci się, gdy klimatyzator działa w trybie ekonomicznym. Uwaga: Wszystkie ilustracje zawarte w tej instrukcji mają wyłącznie charakter informacyjny. Przedstawione elementy mogą nieznacznie różnić się od części zakupionego klimatyzatora. Większość ilustracji powinna zawierać części o rzeczywistych kształtach. 3

6 TEMPERATURA PRACY Tryb Tryb chłodzenia Tryb Tryb Temperatura ogrzewania osuszania Temperatura w pomieszczeniu 17 C ~ 32 C 0 C ~ 30 C 17 C ~ 32 C Temperatura zewnętrzna 18 C ~ 43 C -7 C ~ 24 C 11 C ~ 43 C (-5 C ~ 43 C: w przypadku modeli z układem chłodzenia do niskich temperatur) UWAGA: 1. W przypadku eksploatacji klimatyzatora poza podanym zakresem pracy możliwe jest włączenie się specjalnych urządzeń zabezpieczających; mogą one uniemożliwić normalną pracę urządzenia. 2. Wilgotność względna w pomieszczeniu powinna być niższa niż 80%. W przypadku eksploatacji klimatyzatora przy wyższej wartości może dojść do kondensacji pary na jego powierzchni. Należy ustawić maksymalny kąt nachylenia żaluzji pionowego nawiewu powietrza (pionowo, prostopadle do podłogi) i ustawić tryb obrotów wentylatorów: HIGH (Wysokie). 3. Optymalne efekty uzyskuje się w podanym zakresie roboczym temperatur. TRYB RĘCZNY Tryb ręczny może być stosowany tymczasowo, jeśli nie można odnaleźć pilota lub w przypadku wyczerpania jego baterii. Otwórz i unieś przedni panel pod kątem aż do zablokowania (słyszalne kliknięcie). Naciskaj przycisk aż do podświetlenia kontrolki AUTO (Tryb automatyczny); zostanie włączony tryb automatyczny (domyślna nastawa temperatury wynosi 24 C). Zamknij panel w sposób pewny. UWAGA: Po naciśnięciu przycisku ręcznego sterowania tryb pracy zmienia się kolejno na: AUTO (Tryb automatyczny), COOL (Chłodzenie), OFF (Wyłączony). Naciskaj przycisk ręcznego sterowania, dopóki kontrolka OPERATION (Praca) nie zacznie szybko pulsować (5 razy na sekundę); urządzenie działa teraz w trybie COOL (Chłodzenie). Służy on wyłącznie do testowania. Po wyłączeniu kontrolki OPERATION klimatyzator wyłączy się. Aby przywrócić sterowanie za pośrednictwem pilota, po prostu użyj go do obsługi urządzenia. Otwórz i unieś przedni panel pod kątem aż do zablokowania (słyszalne kliknięcie). Naciśnij przycisk AUTO (Tryb automatyczny); klimatyzator zacznie działać w trybie automatycznym. Zamknij panel w sposób pewny. UWAGA: Tryb COOL (Chłodzenie) na płycie sterowania służy wyłącznie do testowania. 4

7 USTAWIANIE KIERUNKU NAWIEWU Ustawić prawidłowy kierunek nawiewu powietrza; w przeciwnym przypadku nawiew może być przyczyną dyskomfortu lub nierównomiernego rozkładu temperatur w pomieszczeniu. Ustawić żaluzję poziomą za pomocą pilota. Ręcznie ustawić żaluzję pionową. Ustawianie kierunku nawiewu pionowego (góra/dół) Regulacja kierunku pionowego nawiewu powietrza następuje automatycznie zgodnie z wybranym trybem pracy. Aby ustawić pionowy kierunek nawiewu Czynność należy wykonać podczas pracy urządzenia. Naciskaj przycisk AIR DIRECTION (Kierunek nawiewu), aby przestawić żaluzję w żądane położenie. Ustaw żądany kierunek pionowego nawiewu powietrza. Podczas wykonywania poniższych czynności nawiew jest automatycznie ustawiany w kierunku, który został ustawiony za pomocą przycisku AIR DIRECTION (Kierunek nawiewu). Aby ustawić poziomy kierunek nawiewu (lewa/prawa strona) Ustaw żaluzję pionową ręcznie za pomocą dźwigni po lewej lub prawej stronie żaluzji (w zależności od modelu). Uważaj, aby nie włożyć palców między łopatki wentylatora, żaluzji poziomej ani aby nie uszkodzić żaluzji pionowej. Podczas pracy klimatyzatora, gdy wybrano specjalną pozycję żaluzji poziomej, przesuń dźwignię po lewej (lub prawej, zależnie od modelu) stronie wylotu powietrza w żądane położenie. Aby automatycznie przestawić kierunek nawiewu powietrza (góra/dół) Funkcję należy wykonać podczas pracy klimatyzatora. Naciśnij jeden raz przycisk SWING (Ruch wahadłowy) na pilocie. Aby zatrzymać funkcję, naciśnij przycisk SWING. Naciśnij przycisk AIR DIRECTION, aby zablokować żaluzję w żądanej pozycji. UWAGA Przyciski AIR DIRECTION (Kierunek nawiewu) i SWING (Ruch wahadłowy) nie działają, gdy klimatyzator jest wyłączony (również, jeśli ustawiono regulator czasowy). Nie należy eksploatować klimatyzatora przez dłuższy czas przy kierunku nawiewu ustawionym w dół (w trybie chłodzenia lub osuszania). W przeciwnym przypadku może nastąpić skraplanie wody na powierzchni żaluzji poziomej i spływanie skroplin na posadzkę lub meble. Nie przesuwać żaluzji poziomej ręcznie. Należy zawsze używać przycisku AIR DIRECTION (Kierunek nawiewu) lub SWING (Ruch wahadłowy). Przestawianie żaluzji ręcznie może spowodować nieprawidłową pracę. Uszkodzenie żaluzji może spowodować zatrzymanie klimatyzatora i jego ponowne uruchomienie. Niezwłocznie po uruchomieniu klimatyzatora oraz tuż po jego zatrzymaniu żaluzja pozioma może pozostawać nieruchoma przez około 10 sekund. Kąt otwarcia żaluzji poziomej nie powinien być zbyt mały; ograniczony przepływ powietrza może bowiem niekorzystnie wpłynąć na efekty chłodzenia lub ogrzewania. Nie należy uruchamiać klimatyzatora, gdy żaluzja pozioma znajduje się w pozycji zamkniętej. Po podłączeniu zasilania klimatyzatora (wstępne zasilanie) żaluzja pozioma może generować dźwięk przez około10 s. Jest to normalny objaw. 5

8 SPOSÓB DZIAŁANIA KLIMATYZATORA TRYB AUTOMATYCZNY W trybie automatycznym (ustawienie AUTO) następuje samoczynny wybór funkcji chłodzenia, ogrzewania (dotyczy tylko urządzeń z funkcją ogrzewania) lub nawiewu w zależności od ustawionej temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu. Klimatyzator będzie automatycznie regulował temperaturę w pomieszczeniu zgodnie z nastawą. Jeśli tryb automatyczny nie zapewnia pełnego komfortu, można wybrać parametry pracy ręcznie. TRYB EKONOMICZNY W przypadku naciśnięcia przycisku ECONO podczas chłodzenia, ogrzewania (nie dotyczy modeli tylko chłodzących) lub w trybie automatycznym zostanie uruchomiona odpowiednia funkcja. Obroty wentylatora są regulowane automatycznie. W strefie tłumienia, gdzie wydajność jest minimalna, przed nadmiernym obniżeniem temperatury chroni zwiększenie nastawy temperatury o 1 C po upływie 1 godziny oraz o 2 C po upływie 2 godzin pracy. Temperatura w pomieszczeniu waha się pomiędzy strefą tłumienia a nastawą temperatury (zależnie od wartości temperatury zewnętrznej). TRYB OSUSZANIA Tryb osuszania powoduje automatyczny wybór trybu na podstawie różnicy między nastawą temperatury a rzeczywistą temperaturą w pomieszczeniu. Temperatura jest regulowana przez osuszanie, realizowane przez naprzemienne włączanie i wyłączanie trybu chłodzenia lub nawiewu. Kontrolka obrotów wentylatora wskazuje opcję AUTO; wentylatory działają na wolnych obrotach. OPTYMALNA EKSPLOATACJA Aby uzyskać optymalne efekty, należy zwrócić uwagę na następujące elementy: Ustawić prawidłowy kierunek nawiewu powietrza, tak aby nie był on skierowany na ludzi. Ustawić temperaturę gwarantującą najwyższy poziom komfortu. Nie ustawiać urządzenia na nadmierną wartość temperatury. Zamknąć drzwi i okna podczas pracy w trybie chłodzenia lub ogrzewania; w przeciwnym przypadku może nastąpić obniżenie efektywności. Do ustawiania godziny włączania klimatyzatora używać przycisku TIMER ON na pilocie zdalnego sterowania. Nie umieszczać żadnych przedmiotów wewnątrz ani w pobliżu wlotów i wylotów powietrza, gdyż może to skutkować obniżeniem efektywności klimatyzatora, a nawet jego zatrzymaniem. Systematycznie czyścić filtr powietrza; w przeciwnym przypadku może nastąpić obniżenie efektywności. Nie należy uruchamiać klimatyzatora, gdy żaluzja pozioma znajduje się w pozycji zamkniętej. 6

9 KONSERWACJA OSTRZEŻENIE Przed czyszczeniem konieczne jest zatrzymanie klimatyzatora i odłączenie zasilania. Czyszczenie urządzenia wewnętrznego i pilota UWAGI Do wycierania urządzenia wewnętrznego i pilota należy używać suchej ściereczki. W przypadku silnego zabrudzenia można użyć ściereczki zwilżonej w zimnej wodzie. Panel przedni urządzenia wewnętrznego można zdjąć i umyć pod wodą. Następnie należy go wytrzeć suchą ściereczką. Nie używać do czyszczenia urządzenia ściereczki nasączonej środkami chemicznymi ani odpylaczem. Nie używać do czyszczenia benzyny, rozcieńczalników, proszków do polerowania ani innych podobnych środków. Może to spowodować pęknięcia i deformację plastikowych elementów. Czyszczenie filtru powietrza Zablokowany filtr powietrza obniża efektywność chłodzenia. Filtr należy czyścić co 2 tygodnie. 1. Unieś przedni panel pod kątem aż do zablokowania (słyszalne kliknięcie). 2. Chwyć za uchwyt filtru powietrza i unieś nieznacznie, wyjmując go z oprawki, a następnie pociągnij w dół. 3. Wyjmij FILTR POWIETRZA z urządzenia wewnętrznego. FILTR POWIETRZA należy czyścić co dwa tygodnie. FILTR POWIETRZA można czyścić za pomocą odkurzacza lub wody, a następnie osuszyć w chłodnym miejscu. 7

10 KONSERWACJA 4. Wyjmij filtr odświeżający powietrze z ramki (sposób montażu i wyjmowania filtru różni się w zależności od modelu zob. ilustracje oznaczone po lewej stronie symbolami (1) i (2). Filtr odświeżający powietrze należy czyścić co najmniej raz w miesiącu i wymieniać go co 4-5 miesięcy. Filtr można czyścić za pomocą odkurzacza, a następnie suszyć w chłodnym miejscu. 5. Ponownie zainstalować filtr odświeżający powietrze na miejscu. 6. Umieścić górną część filtru powietrza ponownie w urządzeniu, uważając, aby lewa i prawa krawędź były umieszczone prawidłowo; wsuń filtr na miejsce. Konserwacja W razie planowanej dłuższej przerwy w eksploatacji urządzenia należy wykonać następujące czynności: (1) Uruchomić wentylator na około pół dnia, aby osuszyć jego wnętrze. (2) Zatrzymać klimatyzator i odłączyć zasilanie. Wyjąć baterie z pilota. (3) Urządzenie zewnętrzne wymaga systematycznej konserwacji i czyszczenia. Nie wolno samodzielnie przystępować do napraw urządzenia. Należy skontaktować się z dealerem lub przedstawicielem serwisu. Czynności kontrolne przed uruchomieniem Sprawdzić, czy przewody elektryczne nie są uszkodzone ani rozłączone. Sprawdzić, czy zainstalowano filtr powietrza. Jeśli klimatyzator nie był eksploatowany przez długi czas, sprawdzić, czy wlot i wylot powietrza nie są zablokowane. UWAGI Nie dotykać metalowych części urządzenia podczas wyjmowania filtru. Podczas chwytania za ostre metalowe krawędzie można odnieść obrażenia. Nie wolno stosować wody do czyszczenia wnętrza klimatyzatora. Wystawianie na działanie wody może spowodować uszkodzenia prowadzące do porażenia prądem elektrycznym. Na czas czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć, a następnie wyłączyć wyłącznik automatyczny obwodu. 8

11 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI Podczas zwykłej eksploatacji mogą wystąpić następujące sytuacje. 1. Zabezpieczenie klimatyzatora. Zabezpieczenie sprężarki Nie można uruchomić sprężarki w ciągu 3 minut po jej zatrzymaniu. Nawiew powietrza przeciwdziałającego nadmiernemu oziębieniu (dotyczy tylko modeli chłodzących z trybem ogrzewania) Urządzenie uniemożliwia nawiew zimnego powietrza w trybie ogrzewania, gdy wewnętrzny wymiennik ciepła spełnia jeden z podanych warunków oraz gdy nie osiągnięto nastawy temperatury. A) Tuż po włączeniu ogrzewania. B) Podczas odszraniania. C) Podczas ogrzewania przy niskiej temperaturze. Na czas odszraniania wentylator urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego (dotyczy tylko modeli z funkcją ogrzewania) jest wyłączany. Podczas odszraniania (dotyczy tylko modeli chłodzących z funkcją ogrzewania) W trybie ogrzewania przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności zewnętrznej na urządzeniu zewnętrznym może gromadzić się szron obniżający efektywność klimatyzatora. W takich warunkach klimatyzator wyłączy tryb ogrzewania i automatycznie włączy tryb odszraniania. Czas odszraniania może wynosić od 4 do 10 minut, zależnie od temperatury otoczenia i ilości szronu nagromadzonego na urządzeniu zewnętrznym. 2. Z urządzenia wewnętrznego wydobywa się biała mgła Biała mgła może być wytwarzana w wyniku dużych różnic temperatur między wlotem a wylotem powietrza w trybie chłodzenia oraz w przypadku wysokiej wilgotności względnej w pomieszczeniu. Tworzenie się białej mgły może być spowodowane ponownym uruchomieniem urządzenia w trybie ogrzewania po zakończeniu odszraniania. 3. Cicha praca klimatyzatora. Podczas pracy sprężarki i tuż po jej zatrzymaniu może być słyszalny niski syczący dźwięk. Dźwięk pochodzi od przepływającego lub napotykającego przeszkodę czynnika chłodniczego. Podczas pracy sprężarki i tuż po jej zatrzymaniu może być słyszalny niski piskliwy dźwięk. Jest to spowodowane rozszerzalnością cieplną i kurczliwością części plastikowych urządzenia przy zmianach temperatury. Po włączeniu zasilania może być wytwarzany hałas towarzyszący przestawianiu się żaluzji do oryginalnego położenia. 4. Z urządzenia wewnętrznego wydobywa się kurz. Jest to normalna sytuacja występująca, gdy klimatyzator nie był używany przez długi czas oraz podczas jego pierwszego użycia. 5. Z urządzenia wewnętrznego wydobywa się nietypowy zapach. Może być to spowodowane wydzielaniem się nagromadzonych wcześniej zapachów materiałów konstrukcyjnych, umeblowania lub dymu papierosowego. 6. Klimatyzator przełącza się z trybu chłodzenia (opcja COOL) lub ogrzewania (opcja HEAT) (dotyczy tylko urządzeń z funkcją ogrzewania) do trybu nawiewu (FAN). Po uzyskaniu nastawy nastąpi samoczynne wyłączenie sprężarki, a klimatyzator przełączy się w tryb nawiewu (opcja FAN). Sprężarka zostanie ponownie uruchomiona po ponownym wzroście temperatury (w trybie chłodzenia) lub jej spadku (w trybie ogrzewania, dotyczy tylko modeli z funkcją ogrzewania). 9

12 7. Ściekająca woda może gromadzić się na powierzchni urządzenia wewnętrznego w trybie chłodzenia przy wysokiej wilgotności względnej (wilgotność względna wyższa, niż 80%). Ustawić żaluzję poziomą w pozycji maksymalnego wylotu powietrza i wybrać opcję HIGH (Wysokie) obrotów wentylatora. 8. Tryb ogrzewania (dotyczy tylko modeli chłodzących z trybem ogrzewania) W trybie ogrzewania klimatyzator pobiera ciepło z urządzenia zewnętrznego i uwalnia je za pośrednictwem urządzenia wewnętrznego. W przypadku spadku temperatury otoczenia ilość pobieranego z zewnątrz ciepła odpowiednio maleje. Jednocześnie obciążenie cieplne klimatyzatora wzrasta w wyniku zwiększonej różnicy między temperaturą wewnętrzną a zewnętrzną. Jeśli klimatyzator nie zapewnia pełnego komfortu, sugerowane jest użycie dodatkowego urządzenia grzewczego. 9. Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia Zanik zasilania podczas pracy urządzenia spowoduje jego zatrzymanie. W przypadku urządzeń niewyposażonych w funkcję automatycznego ponownego uruchamiania kontrolka OPERATION (Praca) na urządzeniu wewnętrznym zaczyna pulsować. Aby wznowić pracę, należy nacisnąć przycisk ON/OFF (Wł./wył.) na pilocie zdalnego sterowania. W przypadku urządzeń wyposażonych w funkcję automatycznego ponownego uruchamiania urządzenie uruchomi się samoczynnie z zapamiętanymi ustawieniami. 10. Działanie w pobliżu oświetlenia lub telefonu bezprzewodowego może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Należy odłączyć zasilanie urządzenia, a następnie podłączyć ponownie. Aby wznowić pracę, należy nacisnąć przycisk ON/OFF (Wł./wył.) na pilocie zdalnego sterowania. 10

13 Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów Usterki i metody usuwania W razie wystąpienia jednej z poniższych usterek należy niezwłocznie zatrzymać urządzenie. Odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum serwisu. Problem Szybkie pulsowanie kontrolki OPERATION lub innej (5 razy na sekundę); odłączenie i ponowne przywrócenie zasilania nie skutkuje. Częste przepalenie bezpiecznika lub otwieranie wyłącznika automatycznego. Obecność obcych przedmiotów lub wody w klimatyzatorze. Pilot nie działa lub działa nieprawidłowo. Inne nietypowe objawy. Usterki Przyczyna Czynności, które należy wykonać Urządzenie nie Brak zasilania Poczekać na wznowienie zasilania. uruchamia się Urządzenie niepodłączone do zasilania. Sprawdzić, czy wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka. Przepalony bezpiecznik. Wymienić bezpiecznik. Wyczerpana bateria pilota. Wymienić baterie. Urządzenie niedostatecznie chłodzi lub ogrzewa (dotyczy tylko modeli chłodzących z funkcją ogrzewania); nawiew działa Nieprawidłowe ustawienie czasu na regulatorze czasowym. Nieprawidłowa nastawa temperatury. Zablokowany filtr powietrza. Otwarte okna lub drzwi. Zablokowany wlot lub wylot powietrza urządzenia wewnętrznego lub zewnętrznego. Aktywowane 3-minutowe zabezpieczenie sprężarki. Odczekać lub anulować ustawienie regulatora czasowego. Ustawić prawidłową wartość temperatury. Szczegółowe informacje zawiera punkt dotyczący korzystania z pilota. Oczyścić filtr powietrza. Zamknąć okna lub drzwi. Usunąć przeszkody i ponownie uruchomić urządzenie. Odczekać. W razie nienaprawienia usterki należy skontaktować się z lokalnym dealerem lub najbliższym centrum serwisowym. Należy przekazać pracownikom centrum szczegółowe informacje dotyczące usterki oraz informacje o modelu urządzenia. Uwagi: Nie wolno samodzielnie przystępować do napraw urządzenia. Zawsze należy zgłosić się do autoryzowanego centrum serwisu. 11

14 CS0159(B)

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do obsługi klimatyzatora INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Klimatyzator ścienny SERIA R Dziękujemy za zakup klimatyzatora Midea SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV24H UV36H UV42H UV48H

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV24H UV36H UV42H UV48H INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Model: Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV18H UV24H UV36H UV42H UV48H UWAGA Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Po przeczytaniu instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A SRK20CC-S, SRK28CC-S, SRK40CC-S, SRK20HD-S, SRK28HD-S, SRK40HD-S, SRK20HC-S1, SRK28HC-S1, SRK40HC-S1, SRK25ZD-S, SRK35ZD-S, SRK50ZD-S Szanowni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator kanałowy. Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB48 UB60

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator kanałowy. Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB48 UB60 INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator kanałowy Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB42 UB48H UB48 UB60 UWAGA Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR Przed instalacją i uruchomieniem klimatyzatora pokojowego proszę dokładnie przeczytać cały podręcznik użytkownika. TYP : ŚCIENNE www.klimatyzacja.lge.pl 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT

KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT Dziękujemy za zakup klimatyzatora z naszej oferty. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji jeszcze przed włączeniem klimatyzatora i zachowanie jej na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS PL Instrukcja ACP-09CH25GEEI 13 RoHS Spis Treści Obsługa i konserwacja Środki ostrożności... Nazwy części klimatyzatora... Obsługa pilota bezprzewodowego... Tryb awaryjny... Czyszczenie i konserwacja...

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01 INSTRUKJ OBSŁUGI URZĄDZENI: PE-RP200G PE-RP250G PE-RP400G PE-RP500G PL WT052X0 2 [Rys. 2.0.] [Rys. 2.0.2] B B Wylot powietrza Wlot powietrza Filtr powietrza Pilot z wyświetlaczem LD 5 [Rys. 5.0.] B D

Bardziej szczegółowo

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE Instrukcja obsługi JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W 2007 1- SPIS TREŚCI 1- Spis treści...2 2- Ostrzeżenia...3 3- Ograniczenia w działaniu...4 4- Wskazania...5 4.1-

Bardziej szczegółowo

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zdalny Sterownik Bezprzewodowy MODELE: BRC7C62 BRC7C67 Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b)

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b) Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA AM-09C53CD1(b) Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA przed użyciem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSUSZACZA POWIETRZA FIRMY CHIGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSUSZACZA POWIETRZA FIRMY CHIGO CHIGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSUSZACZA POWIETRZA FIRMY CHIGO (MODEL) CFZ-0.5BD CFZ-0.8BD Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy CHIGO. Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

OSTRZEśENIE. umoŝliwić samodzielne rozwiązanie problemu.

OSTRZEśENIE. umoŝliwić samodzielne rozwiązanie problemu. Prosimy o przeczytanie poniŝszej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych wskazówek dotyczących obsługi i konserwacji klimatyzatora. Dostosowanie się do zalecanych środków ostroŝności, umoŝliwi sprawne

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obslugi. Osuszacz powietrza CFO-20N

Instrukcja obslugi. Osuszacz powietrza CFO-20N Instrukcja obslugi Osuszacz powietrza CFO-20N SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...1 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...2 ELEMENTY STERUJĄCE NA OSUSZACZU POWIETRZA...3 OBSŁUGA OSUSZACZA POWIETRZA...4 KONSERWACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator ścienny systemu Multi Modele: MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH UWAGA Przed instalacją i uŝytkowaniem klimatyzatora naleŝy uwaŝnie i dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Model DCM601A51 DCM601A52 DCM601A53 DCM002A51 DCM008A51 MONITOR SERVICE LAN LAN SW FRONT BACK ON SLAVE BACKUP D MASTER OFF MASTER CPU ALIVE LAN LINK D MONITOR RESET Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-020W SDH 31-025W SDH 31-036W SDH 31-050W SDH 31-050 M2W SDH 31-060 M2W

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-020W SDH 31-025W SDH 31-036W SDH 31-050W SDH 31-050 M2W SDH 31-060 M2W JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE Instrukcja obsługi JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-020W SDH 31-025W SDH 31-036W SDH 31-050W SDH 31-050 M2W SDH 31-060 M2W 2007 1- SPIS TREŚCI 1- Spis treści...2 2-

Bardziej szczegółowo

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PRZEWODOWY PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU BRC2E52C7 BRC3E52C7 Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu przed rozpoczęciem montażu niniejszego produktu. Spis treści Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Notacje użyte w tym przewodniku

Notacje użyte w tym przewodniku Notacje użyte w tym przewodniku Wskazuje zawartość, która może spowodować niepoprawne działanie lub uszkodzenie urządzenia. Wskazuje przydatne informacje dodatkowe i porady dotyczące danego tematu. s Wskazuje

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1

1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1 3-1. Jednostka wewnętrzna 3-1 3-2. Jednostka zewnętrzna 3-2 3-3. Pilot bezprzewodowy 3-3 3-4. Akcesoria na wyposażeniu 3-3 3-5. Akcesoria opcje

Bardziej szczegółowo

KILKA INFORMACJI NA TEMAT WILGOCI OPIS/ AKCESORIA

KILKA INFORMACJI NA TEMAT WILGOCI OPIS/ AKCESORIA 5714810261/06.2010 Osuszacz powietrza KILKA INFORMACJI NA TEMAT WILGOCI Powietrze zawsze zawiera pewną ilość wody w postaci pary; decyduje ona o stopniu wilgotności danego pomieszczenia. Powietrze ma tym

Bardziej szczegółowo