Zaproszenie do złożenia oferty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do złożenia oferty"

Transkrypt

1 Zp 341/6/10 Kołbaskowo, dn r. Wszyscy Wykonawcy Zaproszenie do złożenia oferty (na podst. art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia r. z późn. zmianami) Gmina Kołbaskowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie obsługi informatycznej na rzecz Urzędu Gminy w Kołbaskowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kołbaskowo tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół. Zakres świadczenie obejmuje m. in. diagnostykę, naprawę, konserwację oraz zapewnienie poprawnej pracy sprzętu komputerowego, oprogramowania Windows Serwer, sieci komputerowej oraz pomoc techniczną, a także administrowanie stroną internetową. 2. Na zakres kompleksowej obsługi systemu informatycznego składa się: - administracja siecią LAN: składającą się: z 40 końcówek klienckich Windows XP Professional, Windows XP Home, Windows 7 (wszystkich wersji), Windows 2000 Server, 4 serwerów (MS Windows 2008 Server x 1, MS Windows 2003 Serwer x 1, Linux Ubuntu Server x 2,), macierzy dyskowej iscsi, - utrzymanie na serwerze WWW oferenta strony internetowej kolbaskowo.pl wraz z subdomenami, posiadanie, utrzymanie i administracja stroną bip.kolbaskowo.pl (rozbudowaną w niemniejszym wymiarze niż jest to aktualnie wykonane), administracja kontami pocztowymi ze szczególnym naciskiem na politykę antyspamową. Dzienny transfer oscyluje między 3,5 a 4,5 GB danych i nie przekracza 6 GB. Przygotowanie pełnej dokumentacji ruchu tzw. logi w razie potrzeby na prośbę właściciela domeny bądź organów ścigania. Archiwizację z możliwością cofnięcia do 3 dni strony internetowej, maili, BIP-u, kont FTP. - tworzenie na potrzeby urzędu baz danych oraz administrowanie istniejącej bazy danych, - administracja serwerami Linux oraz Windows, - administrowanie kontrolerem domeny, usługami (Active Directory, GPO, DNS, VLAN) - administrowanie usługami Linux (Apache, Dhcp, Mysql, QoS, Squid- proxy, Iptables firewall, zaawansowaną polityką bezpieczeństwa z określonymi grupami i prawami dostępu do sieci Wan / Lan, inne) - administrowanie bazami danych MySql 5.x, - administrowanie bazami danych MSSql, - administrowanie bazami danych Firebird, - administrowanie siecią wewnętrzną zgodnie z polityką bezpieczeństwa, dyrektywami Unii Europejskiej i pozostałymi przepisami, - dbałość o poprawne funkcjonowanie wewnętrznego systemu obiegu dokumentów ISOD - obsługa oprogramowania, aktualizacja, archiwizacja, - bieżąca obsługa informatyczna, a w razie awarii uniemożliwiającej poprawne działanie urzędu natychmiastowa, nie przekraczająca 15 minut reakcja na zaistniały problem,

2 - przeprowadzania szkoleń dla użytkowników sieci, - obsługa stacji roboczych, - wsparcie użytkowników sieci, - podstawowy serwis urządzeń komputerowych, - wsparcie organizacyjne. Szczegółowy zakres świadczeń stanowi, że Wykonawca zobowiązany jest posiadać bardzo dobre umiejętności w zakresie: - znajomości obsługi systemu Linux, konfiguracji i administracji, - tworzenia stron w PHP, ASP, - dobre w MySQL 5.x, - dobre w MSSql, - znajomości obsługi systemów Windows 2008 Serwer (ze szczególnym naciskiem na wirtualizacje i obsługę macierzy iscsi), Windows 2003 Serwer, Ubuntu Linux, konfiguracji i administracji usług, - systemów operacyjnych Dos, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows millenium, Windows XP, Windows 7 (w każdej wersji Home, Proffesional, Ultimate itp.) - obsługi pakietu MS Office, - obsługi sieci komputerowych WAN, LAN, konfiguracji routerów brzegowych, usług Active Directory i pozostałych, - oprogramowania księgowego i kasowego, programu Płatnika (instalacja, obsługa i zarządzanie certyfikatami) polityki jego użytkowania, podstawową znajomość w zakresie prawa podatkowego, znajomość w zakresie prawa o ochronie danych osobowych. - minimum 3 letnie doświadczenie w obsłudze podobnej jednostki, - minimum 3 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów zatrudniających nie mniej niż 15 osób, w których newralgiczną kwestią jest ochrona danych osobowych niezbędne referencje, - minimum 3 letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów świadczących usługi gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych objętych tajemnicą służbową i zawodową niezbędne referencje, - dokumenty potwierdzające odbycie kursów, szkoleń, - posiadane, ukończone i udokumentowane kursy co najmniej: Small Business Sales and Marketing Skills Assessment Introducing Hyper-V in Windows Server 2008 Exploring Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 Exploring Microsoft Application Virtualization Deploying Systems in a Virtual Environment Optimizing a Virtual Environment Managing a Virtual Environment by using SCVMM Wykonawca będzie zobowiązany do: - przepracowania 20 godzin tygodniowo na rzecz Urzędu Gminy Kołbaskowo i jednostek organizacyjnych Gminy Kołbaskowo wyszczególnionych w umowie, tj. 2 razy w tygodniu po 6 godzin i 1 raz w tygodniu 8 godzin, a jeżeli istniała by taka potrzeba (np. instalacja nowego oprogramowania), także w pozostałe dni pracy urzędu. - aktualizowania strony internetowej w ten sam dzień bip.kolbaskowo.pl, - aktualizowania strony internetowej na bieżąco - kolbaskowo.pl, - administrowania stroną kolbaskowo.pl wraz z subdomenami,

3 - natychmiastowego reagowania, tj. w ciągu 15 minut od chwili telefonicznego zgłoszenia, na wszelkiego rodzaju problemy związane z pracą sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, ZEAS-ie i GOPS-ie. - aktualizowania i prowadzenia polityki prywatności na serwerze UG w oparciu o przepisy dotyczące polityki prywatności instytucji państwowych opartym na Windows 2008 Serwer, Windows 2003 Serwer, Ubuntu Linux, - pełnienie nadzoru nad sprzętem Zamawiającego tj. wymiana uszkodzonych części, instalowanie i aktualizowanie oprogramowania, szkolenie pracowników z zakresu obsługi systemu operacyjnego i sprzętu komputerowego, modernizacja i czyszczenie komputerów, dbanie o prawidłowe działanie sieci komputerowej, aktualizacja oprogramowania serwera, nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowej serwera, - w razie awarii sprzętu zleceniobiorca dostarczy urządzenie zastępcze o takich samych parametrach podstawowych, - administrowania kontami pocztowymi. * Termin realizacji zamówienia Od 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. * Sposób obliczania ceny Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć ofertę (wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia) obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena ofertowa powinna być podana ryczałtowo za 1 miesiąc świadczenia usługi w walucie PLN. * Termin i miejsce składania ofert Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Kołbaskowo pok. nr 19 lub em: w terminie do dnia r. do godz Do oferty należy załączyć posiadane referencje. ZATWIERDZAM

4 Zał. Nr 1... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA WYKONANIA ZAMÓWIENIA W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej Euro pn. obsługa informatyczna Urzędu Gminy Kołbaskowo i jej jednostek organizacyjnych będąc uprawionym do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, którym jest:... Fax... tel Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami postawionymi w ogłoszeniu za łączną cenę brutto:... PLN miesięcznie. Słownie:... Cena netto: PLN +. % VAT oświadczamy, że: a) zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, b) uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie informacje konieczne do prawidłowego sporządzenia oferty i do wykonania zamówienia; c) jesteśmy/nie jesteśmy * podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nasz NIP:... d) nasza oferta zawiera... ponumerowanych kartek.... (miejsce i data)... (podpisy i pieczęcie) * niepotrzebne skreślić

5 (miejscowość, data) Zał. nr 2 O Ś W I A D C Z E N I E Niniejszym oświadczam, że biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. obsługa informatyczna Urzędu Gminy Kołbaskowo i jej jednostek organizacyjnych - posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, - posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, - dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;. (podpis Wykonawcy) Zał. nr 3

6 O Ś W I A D C Z E N I E Niniejszym oświadczam, że biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: obsługa informatyczna Urzędu Gminy Kołbaskowo i jej jednostek organizacyjnych Nie występują w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych... /podpis Wykonawcy/

7 wzór umowy Zał. Nr 4 Umowa Nr./2010 Zawarta w dniu roku w Kołbaskowie pomiędzy: Gminą Kołbaskowo reprezentowaną przez Wójta Gminy Kołbaskowo Józefa Żukowskiego, zwanym w dalej Zamawiającym, a prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą.. z siedzibą w (kod poczt...) ul., zwanym dalej Wykonawcą. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami). 1. Przedmiotem umowy jest obsługa informatyczna Urzędu Gminy w Kołbaskowie w okresie od 01 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. 2. Na przedmiot umowy określony w 1 składa się zakres obowiązków przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 2. Zakres prac określonych w załączniku Nr 1 obejmuje usługi Wykonawcy w wymiarze 20 godzin tygodniowo, potwierdzonych miesięczną kartą pracy. 3. Zamawiający zobowiązuje się do przygotowania miejsca pracy dla Wykonawcy, aby Wykonawca mógł należycie wykonywać swoje obowiązki Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne za czynności określone w 3 niniejszej umowy w kwocie zł brutto (słownie:.), na podstawie wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 2. Kwota wynagrodzenia określona w ustępie 1 obejmuje jedynie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonaną usługę. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić wszelkie potrzebne materiały w tym części komputerowe i oprogramowanie niezbędne do wykonania usług określonych w 3 niniejszej umowy.

8 3. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT za swoje usługi bez podpisu odbiorcy Umowa jest zawarta na czas określony tj. od 01 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. 2. Zamawiający może rozwiązać umowę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, gdy uzna, że usługi Wykonawcy nie są należycie wykonywane. 3. Wykonawca może rozwiązać umowę z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, gdy uzna, że nie może należycie wykonywać swoich obowiązków Kwestie sporne, które mogą zaistnieć na tle wykonywania niniejszej umowy, przed poddaniem ich pod rozstrzygnięcie właściwego sądu, strony deklarują rozwiązać w drodze negocjacji. 2. Wszelki zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniŝej 193 000 euro na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniŝej 193 000 euro na SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniŝej 193 000 euro na Usługę serwisowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn....

OFERTA CENOWA. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.... Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA CENOWA W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Urzędu Gminy w Kołbaskowie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK 271.27.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK 271.27.2012 . pieczęć zamawiającego Grębocice, dnia 10.04.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy RBiGK 271.27.2012 1. Zamawiający Urząd Gminy w Grębocicach zaprasza do złożenia oferty na nazwa zamawiającego 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Grębocice, dnia 04.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Grębocice, dnia 04.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grębocice, dnia 04.03.2014 r. (pieczęć zamawiającego) ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: RBiGK.271.7.2014 1. Zamawiający: Gmina Grębocice ul. Głogowska 3; 59-150 Grębocice zaprasza do złożenia oferty na: 2.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I WARUNKI POSTĘPOWANIA... 1 1. ZAMAWIAJĄCY... 1 2. PODSTAWA PRAWNA I TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA... 1 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 1 4. TERMIN

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Usługi administratora technicznego systemów i sieci informatycznych użytkowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich

Usługi administratora technicznego systemów i sieci informatycznych użytkowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi administratora technicznego systemów i sieci informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisuje załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Grębocice, dnia 19.12.2013r. Nr sprawy: ZEASiP/AG/4351/20/13 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkola w Grębocicach zaprasza do złożenia oferty na: OBSŁUGĘ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚWIADCZENIE USŁUGI ADMINISTROWANIA SIECIĄ KOMPUTEROWĄ i WSPARCIA INFORMATYCZNEGO UŻYTKOWNIKÓW SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

SIWZ Dostawa licencji wraz z instalacją oprogramowania do SSL VPN [88/09]

SIWZ Dostawa licencji wraz z instalacją oprogramowania do SSL VPN [88/09] SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Wykaz dokumentów: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81) 53-105-28 2. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług informatycznych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług informatycznych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług informatycznych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu 1. Zamawiający: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu ul. Bolesława Prusa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Łowicz, dnia 04.09.2007r. Zamawiający: Gmina Miasto Łowicz Urząd Miejski w Łowiczu ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych. 1 S t r o n a 1. Zamawiający Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych. ul. gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Tel.: +4822 839 12 23, Fax.: +4822 839 00 43. www.zseil.edu.pl 2.

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Świadczenie usługi: obsługa prawna Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Tel: 226566718 fax: 226566719, e-mail: pracownia@pracownia-warszawy.pl Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN pok.1321, piętro XIII. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa 1 26-601 Radom tel.: 48 367 36 28 fax: 48 367 36 73.... Nazwa Zamawiającego CPD-ZP-263-64/2015 Oznaczenie sprawy Radom, dnia 08-09-2015r.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/ 2012 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. , z siedzibą w..., NIP:.-..-..-.. (dalej zwaną: Zleceniobiorcą). Oświadczenia stron. 2 Przedmiot umowy.

UMOWA. , z siedzibą w..., NIP:.-..-..-.. (dalej zwaną: Zleceniobiorcą). Oświadczenia stron. 2 Przedmiot umowy. UMOWA Zawarta w dniu..2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarb Państwa - Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z siedzibą w Warszawie przy Skwerze ks. Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski 9, 01-015 warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo