B 2.24 Przekształcenie prowadzącej aptekę spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B 2.24 Przekształcenie prowadzącej aptekę spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością"

Transkrypt

1 Prowadzenie apteki w praktyce Funkcjonowanie ARTYKUŁ B 2.24 B 2.24 Przekształcenie prowadzącej aptekę spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Iwona Kaczorowska Prowadzenie apteki przez dwie lub więcej osób łącznie podejmowane jest często na początku w formie umowy spółki cywilnej. Wspólnikom z reguły zależy bowiem na czasie, a założenie tego rodzaju spółki, z uwagi na minimum formalności wymaganych do jej powstania, jest zdecydowanie szybsze niż innych spółek. Z czasem pojawiają się jednak problemy, które nakazują wspólnikom rozważenie zmiany formy współpracy. 1. Wstęp Jak przekształcić spółkę Kontynuacja zezwolenia na prowadzenie apteki Opłaty związane z przekształceniem i kontynuacją zezwolenia Sukcesja innych praw i obowiązków Podsumowanie Załączniki Wzór wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta Wzór protokołu z podjęcia uchwały o przekształceniu Wzór oświadczenia o uczestnictwie w spółce Wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.. 19 Spis treści 1. Wstęp Jednym z najważniejszych zagadnień jest tu kwestia odpowiedzialności cywilnoprawnej, która w przypadku spółek cywilnych jest nieograniczona, a ponadto solidarna dla wszystkich wspólników. Tym samym każdy wspólnik spółki cywilnej odpowiada całym swoim majątkiem za wszystkie zobowiązania spółki, bez względu na to, czy zobowiązania te powstały w wyniku jego własnych działań, działań innego wspólnika czy tez działań (błędów) zatrudnionych pracowników. Odpowiedzialność cywilnoprawna STRONA 1

2 Funkcjonowanie B 2.24 ARTYKUŁ Prowadzenie apteki w praktyce Ograniczona odpowiedzialność Sposób dokonania zmiany Zupełnie inaczej na tym tle przedstawia się sytuacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która za zobowiązania cywilnoprawne dopowiada tylko do wysokości kapitału założycielskiego, który obecnie może być bardzo niewielki (5000 zł). Jedynie za zobowiązania podatkowe oraz zobowiązania wobec ZUS odpowiedzialność jest nieograniczona, dotyczy ona jednak tylko członków zarządu spółki. Z tych względów coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności staje się spółka z o.o., zaś dla wszystkich aptek prowadzonych przez spółki cywilne rozważających zmianę formy prawnej ważne staje się pytanie o sposób dokonania tej zmiany, tak aby udało się zachować maksymalnie dużo z posiadanych już uprawnień w tym zezwolenie na prowadzenie apteki oraz prawo do odliczeń i ulg podatkowych. 2. Jak przekształcić spółkę przepis Zgodnie z art. 551 Kodeksu spółek handlowych 1 spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna. Do przekształcenia takiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową, której w efekcie przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Dzień przekształcenia Firma (nazwa spółki) Wymagania Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. W przypadku, gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu dawniej, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia. Do przekształcenia spółki wymaga się: powzięcia uchwały o przekształceniu spółki, powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją, 2 STRONA

3 Prowadzenie apteki w praktyce Funkcjonowanie ARTYKUŁ B 2.24 zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki przekształconej, dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej. Spółka winna przygotować następujące dokumenty: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy spółki przekształconej, wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej, sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe. Wycena aktywów i pasywów spółki musi zostać poddana badaniu przez biegłego rewidenta. Sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przekształcanej wyznacza na wniosek spółki biegłego rewidenta. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych. Dokumenty Wycena aktywów i pasywów Na pisemne żądanie biegłego rewidenta zarząd albo wspólnicy prowadzący sprawy spółki mają obowiązek przedłożyć mu dodatkowe wyjaśnienia lub dokumenty. Biegły rewident, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządzi na piśmie szczegółową opinię i złoży ją wraz z planem przekształcenia sądowi rejestrowemu oraz spółce przekształcanej. Sąd rejestrowy określa wynagrodzenie biegłego i zatwierdza rachunki jego wydatków. Opinia biegłego rewidenta Przekształcenie spółki wymaga uchwały, która powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Uchwała o przekształceniu Protokół sporządza notariusz, jednak jego treść winna zostać przedstawiona notariuszowi przez wspólników. To oni bowiem muszą sformułować swoje postanowienia odnośnie woli przekształcenia, nazwy spółki, jej kapitału itd.! ważne Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej: typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona, wysokość kapitału zakładowego, wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce przekształconej, która nie może przekraczać 10% wartości bilansowej majątku spółki, Co zawiera uchwała STRONA 3

4 Funkcjonowanie B 2.24 ARTYKUŁ Prowadzenie apteki w praktyce zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane, nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej, zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej. Przekształcenie następuje, jeżeli za taką zmianą wypowiedzą się wszyscy wspólnicy, czyli jedynie wówczas, gdy uchwała zostanie podjęta jednogłośnie. Oświadczenia o uczestnictwie Co do zasady spółka ma obowiązek wezwać wspólników, w sposób przewidziany dla ich zawiadamiania, do złożenia, w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu spółki, oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej. Nie dotyczy to jednak wspólników, którzy złożyli takie oświadczenia w dniu powzięcia uchwały. Ponieważ zaś uchwałę o przekształceniu podejmują wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, najprościej jest jednocześnie przygotować oświadczenia o uczestnictwie w nowej spółce, co zaoszczędzi konieczności odrębnego zawiadamiania o przekształceniu, i skróci proces dokonywani tej zmiany. Brak oświadczenia i wypłata wkładu Oświadczenie o uczestnictwie w nowej spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wspólnikowi, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego wkładu w spółce cywilnej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Roszczenie to przedawnia się z upływem dwóch lat, licząc od dnia przekształcenia. Spółka dokonuje wypłaty nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia przekształcenia. Dotyczy to odpowiednio zwrotu przedmiotu wkładu niepieniężnego. Odpowiedzialność Za dotychczasowe zobowiązania spółki cywilnej powstałe przed dniem przekształcenia wspólnicy odpowiadają na dotychczasowych zasadach solidarnie przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia. Wspólnicy odpowiadają także solidarnie wobec spółki, wspólników oraz osób trzecich za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem, sprzecznym z prawem albo postanowieniami umowy lub statutu spółki, chyba że nie ponoszą winy. Z kolei biegły rewident odpowiada wobec spółki i wspólników spółki przekształcanej za szkody wyrządzone z jego winy. Gdy biegłych jest kilku, ich odpowiedzialność jest solidarna. Roszczenia z tego tytułu przedawniają się w okresie trzech lat, licząc od dnia przekształcenia. 4 STRONA

5 Prowadzenie apteki w praktyce Funkcjonowanie ARTYKUŁ B 2.24 Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie zarządu spółki przekształconej. Po dokonaniu wpisu do KRS obowiązkowe jest ogłoszenie o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie to jest dokonywane na wniosek zarządu spółki przekształconej, czyli istniejącej już spółki z o.o. Wpis do rejestru i ogłoszenie Procedura przekształcania spółki cywilnej w inną spółkę ma charakter uproszczony. W odniesieniu do innych spółek Kodeks spółek handlowych przewiduje dodatkowo obowiązek sporządzenia tzw. planu przekształcenia oraz kilku innych etapów, które jednak pozwala pominąć w sytuacji, gdy wszyscy wspólnicy są uprawnieni do prowadzenia spraw spółki. Ponieważ zaś w spółce cywilnej prawo to nie tylko przysługuje wszystkim wspólnikom 2, ale nie może być wyłączone nawet na mocy umowy spółki, kodeks pozwala ograniczyć procedurę przekształcania tej spółki do etapów opisanych wyżej.! ważne 3. Kontynuacja zezwolenia na prowadzenie apteki Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Problem kontynuacji praw Brzmienie cytowanego wyżej przepisu tylko pozornie przesądza kwestię zachowania zezwolenia na prowadzenie apteki. Spółka cywilna nie jest bowiem odrębnym podmiotem (jest tylko umową łączącą wspólników), zatem organy Inspekcji Farmaceutycznej wydają niekiedy decyzje odmowne oparte o pogląd, według którego na etapie istnienia spółki cywilnej zezwolenie udzielane jest wspólnikom, a nie spółce; skoro zaś nie było udzielone spółce dotychczasowej, nie można mówić o jego przejściu na nowy podmiot. Prowadzi to wydawania przez WIF decyzji odmownych w odpowiedzi na wniosek o dokonanie w dotychczasowych zezwoleniach odpowiednich zmian (co oznaczałoby konieczność ponownego ubiegania się o zezwolenie przez nową spółkę). Z powodu tych wątpliwości sprawą kontynuacji zezwolenia zajmował się Naczelny Sąd Administracyjny 3, którego rozważania mogą i powinny być STRONA 5

6 Funkcjonowanie B 2.24 ARTYKUŁ Prowadzenie apteki w praktyce wykorzystane przez wspólników, w przypadku problemów z uzyskaniem kontynuacji zezwolenia na prowadzenie apteki. WIF czasem odmawia W omawianej sprawie Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny po rozpatrzeniu wniosku spółki komandytowej (powstałej z przekształcenia spółki cywilnej) o zmianę zezwoleń udzielonych wspólnikom na prowadzenie aptek oraz punktu aptecznego odmówił dokonania wnioskowanych zmian. Stanął on na stanowisku, że zezwolenia zostały wydane osobom fizycznym mgr. farm. T. S. i inż. A. S. nie zaś spółce cywilnej i tym samym nie mogły stanowić majątku wspólnego wspólników. Wniosek o zmianę zezwoleń złożyła spółka komandytowa, podmiot gospodarczy powstały w wyniku przekształcenia spółki cywilnej art Kodeksu spółek handlowych. Podmiot ten, zdaniem WIF, nie mógł jednak stać się z mocy prawa podmiotem zezwolenia na prowadzenie wymienionych w decyzji aptek i punktu aptecznego, bowiem spółka cywilna, której wspólnikami byli mgr farm. T. S. i inż. A. S., nie miała tych ze zwoleń. Niekiedy potrzebne odwołanie Spółka komandytowa (która powstała w wyniku przekształcenia) wniosła odwołanie od tej decyzji. Główny Inspektor Farmaceutyczny utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji, spółka zatem wniosła odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. WSA w uzasadnieniu wyroku zauważył, że zezwolenie na prowadzenie apteki jest stosunkiem administracyjnym, wynikającym z decyzji administracyjnej, w której organ administracyjny przyznaje prawo do prowadzenia określonej działalności gospodarczej wyraźnie oznaczonemu podmiotowi, który spełnia wymagania wynikające z przepisów prawa. Prawo do zezwolenia jest niezbywalne, nie ma możliwości wydzielenia go z majątku wspólnika i pozostawienia w dyspozycji spółki. Zezwolenie jest instytucją prawa administracyjnego, nie zaś cywilnego, dlatego też do dysponowania nim władny jest wydający je organ administracji publicznej, a nie podmiot gospodarczy, który je uzyskał. Ponadto co do zasady wyłączone jest ono z obrotu cywilnoprawnego. Zdaniem sądu pierwszej instancji nie jest dopuszczalna zmiana zezwolenia wydanego osobie fizycznej na rzecz spółki prawa handlowego. W tym trybie możliwa jest jedynie zmiana w zakresie przedmiotu decyzji, niedopuszczalna jest natomiast zmiana podmiotu decyzji. Spółka komandytowa utworzona przez dotychczasowych wspólników spółki cywilnej jest nowym podmiotem uczestnikiem obrotu gospodarczego i jeśli zamierza podjąć działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu apteki, musi uzyskać stosowne zezwolenie. 6 STRONA

7 Prowadzenie apteki w praktyce Funkcjonowanie ARTYKUŁ B 2.24 Również od tego wyroku spółka komandytowa złożyła skargę kasacyjną, w której zaskarżyła wyrok w całości, wniosła o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zaś, iż istnieje możliwość różnego rozumienia unormowań odnoszących się do kwestii kontynuacji stosunków administracyjno-prawnych w wypadku przekształcenia spółki cywilnej, której wspólnicy uzyskali zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, w spółkę osobową prawa handlowego. Związane jest to przede wszystkim z problematyką stosowania w takiej sytuacji art w związku z art oraz w związku z art ksh. Ważne orzeczenie sądu Brak podmiotowości prawnej spółki cywilnej spowodował konieczność ustanowienia rozwiązań, które prowadziłyby do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu, jakie zapewnia uczestnictwo jednostek organizacyjnych wyposażonych w podmiotowość prawną, w tym zdolność sądową i procesową, nawet przy braku przymiotu osobowości prawnej. W Kodeksie spółek handlowych przewidziano możliwość przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego. Z regulacji zawartej w art zdanie pierwsze ksh wynika, że każda spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną. Każda spółka cywilna może też zostać przekształcona w spółkę prawa handlowego, inną niż spółka jawna (art ksh). W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową, zaś do skutków przekształcenia stosuje się art ksh (art ksh). W świetle rozważań dotyczących istoty spółki cywilnej zauważyć należy, że w wypadku przekształcenia tej spółki w spółkę handlową nie dochodzi do przekształcenia podmiotu w podmiot, jak to ma miejsce w przypadku przekształcenia innych spółek, na podstawie art ksh, ale do przekształcenia stosunku zobowiązaniowego w podmiot. Skutki przekształcenia w zakresie stosunków pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej a handlową spółką przekształconą, niezależnie od jej typu, określone są w przepisach art zdanie 2 i 3 ksh. Z powołanych unormowań wynika, że Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Przepisy art i 3 stosuje się odpowiednio. Regulacja ta w pierwszej kolejności odnosi się do następstwa pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej a spółką jawną powstałą z przekształcenia. Jednocześnie na mocy odesłania z art in fine ksh ma ona zastosowanie przy przekształcaniu spółki cywilnej w spółkę handlową inną niż jawna. Szczególna pozycja spółek cywilnych STRONA 7

8 Funkcjonowanie B 2.24 ARTYKUŁ Prowadzenie apteki w praktyce Bez sukcesji administracyjnej Zgodnie z art ksh Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. W przypadku przekształcenia spółek, odmiennie niż przy ich połączeniu lub podziale, nie dochodzi do sukcesji administracyjnej. O takiej sukcesji można mówić jedynie wtedy, kiedy w sytuację prawną określonego podmiotu wstępuje inny podmiot. Przy przekształceniu spółki handlowej zostaje zachowana tożsamość podmiotowa, gdyż spółka przekształcona i spółka przekształcana to ten sam podmiot, który jedynie zmienił formę organizacyjną, w której działa. Z tej przyczyny należy przyjąć, że w art ksh ustanowiona została zasada kontynuacji praw i obowiązków administracyjno-prawnych. Należy jednak podkreślić, że wspomniana zasada ma charakter warunkowy. Prawa i obowiązki o charakterze publicznym nie przysługują bowiem spółce przekształconej, jeśli ustawa lub decyzja o udzieleniu koncesji (zezwolenia, ulgi itp.) stanowią inaczej. Wskazany charakter kontynuacji praw i obowiązków administracyjno-prawnych podkreślany jest także w literaturze, gdzie postuluje się także aby art ksh był interpretowany pod tym warunkiem, że spółka przekształcona spełnia wymagane prawem warunki niezbędne do udzielenia koncesji (wydania zezwolenia). Prawo związane z działalnością wspólną Sytuacja po zmianie przepisów Przepis art zdanie 3 ksh w związku z art ksh nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów art i 3 ksh do spółki handlowej powstałej w wyniku przekształcenia, o którym mowa w art ksh. W wypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego spółce tej, zgodnie z art zdanie 2 ksh, przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Jak już wspomniano, uprawnienia i obowiązki o charakterze publicznoprawnym, w tym zezwolenia, z istoty swej nie mogą stanowić majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej. Celem omawianych przepisów było jednak szerokie ujęcie zasady kontynuacji w wypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową, o czym świadczy odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów statuujących zasadę kontynuacji w wypadku przekształcania spółek handlowych. W związku z tym za niesłuszny należy uznać pogląd, że skoro spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i nie jest przedsiębiorcą, to do przekształcenia tej spółki w spółkę handlową nie może mieć zastosowania art ksh. O ile przed 31 grudnia 2000 r. (tj. przed zmianą przepisów) dopuszczalne było przyznanie spółce cywilnej jako takiej koncesji, zezwoleń czy ulg, gdyż była ona uznawana za przedsiębiorcę, o tyle 8 STRONA

9 Prowadzenie apteki w praktyce Funkcjonowanie ARTYKUŁ B 2.24 po wejściu w życie 1 stycznia 2001 r. ustawy z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (DzU nr 101, poz ze zm.) taka sytuacja nie mogła zaistnieć. Po tej dacie wspomniane uprawnienia powinny zostać dostosowane do obowiązującego stanu prawnego, poprzez wskazanie jako ich adresatów wspólników spółek cywilnych. Jak już wspomniano, spółka cywilna nie ma przymiotu przedsiębiorcy w rozumieniu obecnie obowiązującej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a co za tym idzie nie mogła być adresatem koncesji, zezwoleń lub ulg. W związku z tym należało wykluczyć, że spółka przekształcona pozostawała podmiotem praw i obowiązków publicznoprawnych, które przysługiwały spółce cywilnej (spółce przekształcanej). W tej sytuacji rozważenia wymagała możliwość modyfikacji art ksh stosownie do wymagań innego zakresu stosowania. W obrocie gospodarczym stosunkowo często zdarza się, że wspólnicy spółki cywilnej uzyskują określone prawa i obowiązki administracyjne dotyczące wspólnej działalności (np. zezwolenie na prowadzenie określonej działalności). W rozważanym wypadku nie sposób przyjąć, że chodzi tu o wspólności praw i obowiązków administracyjnych, jednak nie można nie dostrzec, że prawa i obowiązki administracyjne pozostają w związku ze wspólną działalnością (przedsiębiorstwem). Prowadzi to do wniosku, że w wypadku przekształcenia spółki cywilnej, w ramach której ta działalność jest prowadzona, wspomniane prawa i obowiązki powinny przejść na przejmującą tę działalność spółkę przekształconą 4. Przyjęcie powyższego stanowiska prowadzi do wniosku, że odpowiednie stosowanie przepisu art ksh do skutków przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową wymagać będzie właściwej modyfikacji tego przepisu, polegającej na zastąpieniu wyrazów spółce przed jej przekształceniem wyrazami wspólnikom spółki cywilnej przed jej przekształceniem. Za przyjęciem proponowanej wykładni przemawiają rezultaty wykładni celowościowej. W sferze praw i obowiązków o charakterze majątkowym zasada kontynuacji została uregulowana wprost w zdaniu drugim art ksh. Skoro realizacja celu ustawy wymagała ustanowienia zasady kontynuacji w sferze cywilnoprawnej, to należy uznać, że wspomniana zasada powinna mieć zastosowanie także w odniesieniu do uprawnień o charakterze publicznoprawnym. Możliwość kontynuowania dotychczasowej działalności gospodarczej wymaga nie tylko istnienia bazy materialnej w postaci lokalu, maszyn, urządzeń itp., lecz także dopuszczalności korzystania z przysługującego uprzednio uprawnienia do prowadzenia reglamentowanej działalności gospodarczej. W wypadku wykluczenia Prymat zasady kontynuacji STRONA 9

10 Funkcjonowanie B 2.24 ARTYKUŁ Prowadzenie apteki w praktyce wspomnianej możliwości modyfikacji art ksh przekształcenie spółki cywilnej w sposób preferowany przez ustawę wymagałoby od dotychczasowych wspólników podejmowania dodatkowych czynności związanych z uzyskaniem nowej koncesji (zezwolenia), a to oznaczałoby pogorszenie ich sytuacji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej od tej, która istniała przed przekształceniem spółki. W związku z tym nakaz odpowiedniego stosowania art ksh należy rozumieć w ten sposób, że zezwolenia, koncesje lub ulgi przyznane indywidualnie wspólnikom przechodzą z mocy prawa na spółkę handlową. Odnosząc powyższe uwagi do problematyki skutków przekształcenia spółki cywilnej której wspólnicy uzyskali zezwolenie na prowadzenie apteki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, stwierdzić należy, że zasada kontynuacji uprawnień i obowiązków publicznoprawnych znajduje tu pełne zastosowanie. W związku z tym NSA podjął przytoczone niżej rozstrzygnięcie. Rozstrzygnięcie sądu Spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, której wspólnicy prowadzili działalność gospodarczą na podstawie udzielonego im zezwolenia na prowadzenie apteki, o jakim mowa w art. 99 ust. 4 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j.: DzU z 2008 r. nr 45, poz. 271) pozostaje, w rozumieniu art ksh, podmiotem tego zezwolenia. Stanowisko WIF-u 4. Opłaty związane z przekształceniem i kontynuacją zezwolenia Samo prawo spółki do zachowania zezwolenia na prowadzenie apteki to jednak nie jedyny problem związany z zezwoleniem. Jak pokazuje praktyka, kwestią sporną okazują się także opłaty dotyczące dokonania zmian w zezwoleniu. Organy Inspekcji Farmaceutycznej różnie interpretują bowiem charakter takiej zmiany, z czym wiąże się konieczność znajomości kolejnego zakresu przepisów i ich zastosowania. Z pomocą przychodzi tu treść wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 5, który zajmował się tą kwestią. Ostateczną decyzją Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego udzielono zezwolenia na prowadzenie apteki typu A o nazwie na rzecz wspólników spółki cywilnej. W związku z zawarciem przez wspólników spółki cywilnej umowy spółki jawnej zgłoszony został do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wniosek o wprowadzenie w zezwoleniu 10 STRONA

11 Prowadzenie apteki w praktyce Funkcjonowanie ARTYKUŁ B 2.24 na prowadzenie apteki zmiany poprzez wskazanie, że uprawnioną do jej prowadzenia jest spółka jawna. Decyzją Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego zmieniono zezwolenie na prowadzenie omawianej apteki, określając przedsiębiorcę jako spółkę jawną. Pobrano od spółki opłatę w kwocie 1900 zł, z powołaniem się na przepis art. 105 ust. 2 Prawa farmaceutycznego. Od tej decyzji odwołała się spółka jawna, wnosząc o wydanie decyzji o zwrocie wniesionej opłaty w kwocie 1900 zł, ewentualnie o uchylenie decyzji w całości. Według spółki, domagającej się zwrotu opłaty skarbowej, jej wniosek nie dotyczył zmiany zezwolenia, o której mowa w art. 105 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, lecz zmiany w zezwoleniu. Decyzja organu I instancji, jak wywodziła, potwierdza istnienie tego samego zezwolenia, w którym nie zmienił się podmiot, zakres i przedmiot działania. Zmiana danych czy zmiana zezwolenia Główny Inspektor Farmaceutyczny utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Według organu odwoławczego w zaskarżonej decyzji prawidłowo wskazano art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi podstawę prawną do zmiany każdej decyzji administracyjnej, w tym również zezwolenia na prowadzenie apteki. Odnosząc się do wskazanego w odwołaniu przepisu art ksh organ odwoławczy ograniczył się do wyrażenia stanowiska, że przepis ten nie może być traktowany jako podstawa prawna decyzji zmieniającej zezwolenie. Powyższy przepis stanowi o przejściu na spółkę przekształconą wszystkich zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Omawiany przepis rozstrzyga o wstąpieniu przez spółkę przekształconą w uprawnienia spółki przekształcanej wynikające m.in. z zezwolenia wydanego przed przekształceniem. Nie przyznaje jednak organowi administracji publicznej właściwemu w danej sprawie uprawnienia do zmiany wydanego zezwolenia. Uprawnienie takie wynika wyłącznie z art. 155 kpa. Organ odwoławczy podzielił stanowisko zajęte w zaskarżonej decyzji o zasadności pobrania od spółki opłaty skarbowej, uznając, iż w sprawie miała miejsce zmiana udzielonego zezwolenia, uzasadniająca pobranie spornej opłaty, stosownie do treści art. 105 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. W skardze na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie spółka wnosiła o uchylenie obu decyzji oraz o zobowiązanie organu do zwrotu spółce wniesionej opłaty skarbowej w kwocie 1900 zł. Interwencja sądu STRONA 11

12 Funkcjonowanie B 2.24 ARTYKUŁ Prowadzenie apteki w praktyce Zdaniem spółki brak jest podstaw do pobrania opłaty skarbowej, o której mowa w art. 105 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, w sytuacji gdy spółka cywilna na mocy art ksh uległa obowiązkowemu przekształceniu w spółkę jawną. Jednocześnie podtrzymała stanowisko prezentowane w sprawie, iż podstawę prawną decyzji organu I instancji stanowił przepis art ksh. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji. Sąd stwierdził, że zezwolenie na prowadzenie apteki zostało udzielone na rzecz przedsiębiorców spółki cywilnej, nie zaś spółce cywilnej. Omawiane zezwolenie, jako niestanowiące majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej, o którym mowa w art ksh, nie mogło, według Sądu I instancji, przejść na przekształconą spółkę jawną na podstawie przepisu art ksh. Przekształconej spółce jawnej nie mogło bowiem przysługiwać prawo, którego nie miała spółka cywilna. Ponadto, jak wskazał Sąd I instancji, zmiana ostatecznej decyzji w trybie art. 155 kpa możliwa jest jedynie w odniesieniu do przedmiotu decyzji, nie zaś jej podmiotu. Główny Inspektor Farmaceutyczny wniósł skargę kasacyjną od powyższego wyroku, domagając się jego uchylenia w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. Nadal twierdził, że wbrew stanowisku Sądu I instancji działalność prowadzoną przez spółkę cywilną na podstawie decyzji kontynuowali jej wspólnicy, co stanowiło przesłankę uzasadniającą zmianę zezwolenia. Konieczność jednolitej interpretacji W dalszej części postępowania Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, zwracając uwagę, że pogląd zajęty w wyroku Sądu I instancji odbiega od stanowiska zajętego w uchwale siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 stycznia 2009 r., II GPS 6/08, zgodnie z którym spółka komandytowa powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, której wspólnicy prowadzili działalność gospodarczą na podstawie udzielonego im zezwolenia na prowadzenie apteki, o jakim mowa w art. 99 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, pozostaje, w rozumieniu art ksh podmiotem tego zezwolenia. NSA odwołał się więc do wyroku, który omawialiśmy wyżej w pkt 3 i przypomniał o konieczności jego respektowania. Punktem wyjścia w rozpoznawanej sprawie jest przyjęcie, że podmiotami uprawnionymi na prowadzenie omawianej apteki byli wspólnicy spółki cywilnej, nie zaś spółka cywilna, a także ustalenie, czy w przypadku udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki, o jakim mowa 12 STRONA

13 Prowadzenie apteki w praktyce Funkcjonowanie ARTYKUŁ B 2.24 w art. 99 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej, która następnie została przekształcona w spółkę prawa handlowego, spółka przekształcona pozostaje podmiotem tego zezwolenia na podstawie art ksh. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie regulowanym ustawą Prawo farmaceutyczne, w tym prowadzenie apteki, wymaga uzyskania zezwolenia (art. 99 ust. 1 Prawa farmaceutycznego). Zezwolenia, jako decyzje administracyjne wydawane przez organy administracji publicznej, są źródłem uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień w sferze stosunków publicznoprawnych. Z tej przyczyny, co do zasady, nie stanowią one przedmiotu obrotu, w szczególności dokonywanego w drodze czynności cywilnoprawnych. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że zgodnie z art. 99 ust. 4 Prawa farmaceutycznego, prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ma osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która spełnia kilka warunków. W wypadku uzyskania zezwolenia przez osobę fizyczną wspólnika spółki cywilnej zezwolenie to, ze względu na ścisłe związanie uprawnień z niego wynikających z podmiotem, któremu zostało udzielone i niemajątkowy charakter zezwolenia, nie może być przedmiotem wkładu, a co za tym idzie stanowić majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej. Zmiana rodzaju spółki a treść zezwolenia Ustawodawca w Prawie farmaceutycznym nie wyłączył możliwości kontynuacji, na podstawie art ksh, stosunków administracyjno- -prawnych wykreowanych na podstawie tej ustawy. Odnosząc powyższe do problematyki skutków przekształcenia spółki cywilnej, której wspólnicy uzyskali zezwolenie na prowadzenie apteki, stwierdzić należy, że zasada kontynuacji uprawnień i obowiązków publicznoprawnych znajduje tu pełne zastosowanie. Wobec powyższego, na tle art ksh, podmiotem zezwolenia na prowadzenie apteki, udzielonego wspólnikom spółki cywilnej, po jej przekształceniu pozostanie spółka jawna. Kontynuacja praw i obowiązków administracyjno-prawnych wynikających z zezwolenia wiąże się z obowiązkiem uaktualnienia po przekształceniu zawartych w tych decyzjach danych dotyczących formy prawnej spółki oraz danych o charakterze ewidencyjnym 6. Ponieważ zaś opłata pobierana jest tylko od wydania zezwolenia i jego zmiany, a nie od uaktualnienia, sąd orzekł o konieczności zwrotu spółce wniesionej opłaty oraz zasądził na rzecz spółki zwrot wszystkich kosztów postępowania. Nie zmiana, lecz uaktualnienie Aktualizacja bez opłat STRONA 13

14 Funkcjonowanie B 2.24 ARTYKUŁ Prowadzenie apteki w praktyce 5. Sukcesja innych praw i obowiązków Numer NIP W myśl znowelizowanego art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o NIP numer identyfikacji podatkowej nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego z wyjątkiem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową. Powołany przepis przewiduje więc sukcesję NIP-u we wszystkich przypadkach przekształceń uregulowanych w art i 2 i nast. Kodeksu spółek handlowych. Spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia winna zatem złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, zachowując dotychczasowy numer NIP 7. Ulgi i odliczenia podatkowe Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, iż spółce kapitałowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej nie przysługuje prawo do kontynuowania ulg i odliczeń podatkowych. Wspólnicy spółki cywilnej są bowiem podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, zaś spółka z o.o. podatku od osób prawnych. Z uwagi na fakt, iż spółka kapitałowa jako podatnik nie nabyła prawa do odliczeń, nie ma ona prawa do dokonywania takich odliczeń także w latach następnych. Z tych samych względów również prawo do dokonywania odliczeń z tytułu kontynuacji wydatków na inwestycję, rozpoczętą przed dniem 1 stycznia 2001 r. przez wspólników spółki jawnej, nie przysługuje spółce kapitałowej. Wypada bowiem zwrócić uwagę, iż przepis art. 553 Kodeksu spółek handlowych wyraźnie wskazuje na to, że spółce przekształconej przysługują prawa (i obowiązki) spółki przekształcanej. W zakresie rozpatrywanej tu sukcesji prawa do ulgi inwestycyjnej, prawo to przysługiwało wspólnikom, a nie spółce przekształcanej. Także podmiotowy charakter ma sukcesja praw (i obowiązków), o której mowa w art Ordynacji podatkowej. Powyższe zasady dotyczą także odliczania premii inwestycyjnej po dniu przekształcenia spółki jawnej w kapitałową spółkę prawa handlowego Podsumowanie Proces niełatwy, ale korzystny Proces przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. nie jest procesem prostym, ale dla wspólników, którzy zdecydowali się na zmianę formy prowadzonej działalności jest procedurą o wiele bardziej korzystną, niż likwidowanie dotychczasowej spółki i zakładanie nowej. W trakcie procedury przekształcenia apteka może przy tym prowadzić swoją działalność bez przerwy, bowiem w momencie, w którym spółka prowadząca ją dotąd 14 STRONA

15 Prowadzenie apteki w praktyce Funkcjonowanie ARTYKUŁ B 2.24 przestaje istnieć, powstaje nowa spółka, której przysługują wszystkie niezbędna prawa pozwalające kontynuować działalność. Przypisy 1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych DzU z 2000 r. nr 94, poz z późn. zm. 2 Art. 865 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm. 3 Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z , II GPS 6/08, opubl.: Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych rok 2009, Nr 3, poz. 45, s G. Nita-Jagielski, Następstwo prawne między wspólnikami spółki cywilnej a spółką handlową powstającą z przekształcenia spółki cywilnej, Prawo Spółek nr 3/2006, s Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedzibą w Warszawie z 17 czerwca 2009, VI SA/Wa 691/09. 6 A. Witosz, Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową, Prawo Spółek nr 7 8/2004, s Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (DzU nr 126, poz. 1067); wyjaśnienia Ministra Finansów z OS / Wyjaśnienie Ministra Finansów z PB2/MK /02. STRONA 15

16 Funkcjonowanie B 2.24 ARTYKUŁ Prowadzenie apteki w praktyce 7.1. Wzór wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta Sąd Rejonowy w... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta Wnioskodawca: wspólnicy spółki cywilnej... ul Na podstawie art. 572 zd. 2 Kodeksu handlowego wnosimy o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu dokonania wyceny aktywów i pasywów spółki. Uzasadnienie Wspólnicy spółki cywilnej... postanowili dokonać przekształcenia spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponieważ wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej są uprawnieni do prowadzenia spraw spółki, nie mają oni, zgodnie z art. 572 ust. 1 w zw. z art ksh obowiązku sporządzeni planu przekształcenia spółki. Na mocy art. 572 zd. 2 ksh wspólnicy są jednak zobowiązania do poddania wyceny aktywów i pasywów spółki badaniu biegłego rewidenta. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. Załączniki: projekt uchwały w sprawie przekształcenia, projekt umowy spółki z ograniczona odpowiedzialnością, wycena składników majątku spółki cywilnej na dzień..., sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcania na dzień podpisy wspólników 16 STRONA

17 Prowadzenie apteki w praktyce Funkcjonowanie ARTYKUŁ B Wzór protokołu z podjęcia uchwały o przekształceniu uwaga: protokół winien być sporządzony przez notariusza Protokół posiedzenia w sprawie przekształcenie spółki Posiedzenie wspólników otworzył/a p...., który ogłosił, że zebranie wspólników w celu powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia spółki zostało zwołane prawidłowo. Na posiedzeniu obecni są wszyscy wspólnicy spółki przekształcanej. Na Przewodniczącego/cą posiedzenia jednogłośnie wybrano p.... Wspólnicy spółki cywilnej... jednogłośnie postanawiają: 1) dokonać przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczaną odpowiedzialnością, której firma brzmieć będzie... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą przekształconej spółki będzie miasto... ; 2) kapitał zakładowy przekształconej spółki wynosi... (słownie......) złotych. Kapitał dzieli się na... (słownie:...) udziałów o wartości... (słownie:...) złotych każdy; 3) kwota przeznaczona dla wspólników nieuczestniczących w spółce przekształconej wynosi... (słownie:...) złotych; 4) w skład Zarządu spółki przekształconej wspólnicy powołują:... jako Prezesa Zarządu,... jako Wiceprezesa Zarządu,...; 5) wspólnicy zgodnie postanawiają przyjąć i wyrazić zgodę na treść umowy spółki przekształconej, której projekt stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Załączniki do protokołu: lista obecności, projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. STRONA 17

18 Funkcjonowanie B 2.24 ARTYKUŁ Prowadzenie apteki w praktyce 7.3. Wzór oświadczenia o uczestnictwie w spółce... imię i nazwisko wspólnika... adres zamieszkania wspólnika... Oświadczenie o uczestnictwie w spółce Jako wspólnik spółki cywilnej... w związku z podjęciem przez wspólników uchwały o przekształceniu ww. spółki w spółkę z ograniczą odpowiedzialnością..., oświadczam, iż zamierzam uczestniczyć w spółce przekształconej.... data i podpis wspólnika 18 STRONA

19 Prowadzenie apteki w praktyce Funkcjonowanie ARTYKUŁ B Wzór umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uwaga: umowa winna być sporządzona w formie aktu notarialnego Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.1. Stawiający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzona będzie pod firmą... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu firmy sp. z o.o Siedzibą Spółki jest miasto Spółka działa na terenie całego kraju oraz za granicą. Na terenie swojego działania Spółka może tworzyć oddziały, zakłady oraz przystępować do innych podmiotów w kraju i za granicą. 3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 4. Przedmiotem działalności Spółki jest: a) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); b) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD Z); c) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD Z) Kapitał zakładowy Spółki wynosi... (słownie:...) zł i dzieli się na... (słownie:...) równych i niepodzielnych udziałów o wartości... (słownie:...) zł każdy. 2. Każdy Wspólnik może mieć więcej udziałów niż jeden. 3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym, niepieniężnym lub w sposób mieszany. 4. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty... (słownie:...) zł może być dokonane bez zmiany umowy spółki. 6. Wspólnicy obejmują udziały w spółce w następujący sposób: 1) wspólnik... obejmuje... (słownie:...) udziałów po... (słownie:...) zł każdy udział, na łączną kwotę... (słownie:...) zł, i pokrywa je gotówką/wkładem niepieniężnym w postaci... ; 2) wspólnik... obejmuje... (słownie:...) udziałów po... (słownie:...) zł każdy udział, na łączną kwotę STRONA 19

20 Funkcjonowanie B 2.24 ARTYKUŁ Prowadzenie apteki w praktyce... (słownie:...) zł, i pokrywa je gotówką/wkładem niepieniężnym w postaci... ; 3) wspólnik... obejmuje... (słownie:...) udziałów po... (słownie:...) zł każdy udział, na łączną kwotę... (słownie:...) zł, i pokrywa je gotówką/wkładem niepieniężnym w postaci Udziały mogą być umorzone na drodze obniżenia kapitału zakładowego lub z czystego zysku. 2. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 3. Wypłata wynagrodzenia musi nastąpić nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia uchwały w przedmiocie umorzenia. 4. Zgoda Wspólnika musi być wyrażona na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym Wspólnik został zawiadomiony przez Spółkę o planowanym umorzeniu. 5. Zawiadomienie Wspólnika o planowanym umorzeniu wymaga przesłania listem poleconym. Zawiadomienie winno być dokonane nie później niż na miesiąc przed terminem Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być podjęta uchwała o umorzeniu. 6. Umorzenie udziału następuje na drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki. Wspólnicy są obowiązani do zawiadomienia Spółki o przejściu udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu. 2. Zbycie oraz zastawienie udziału powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 3. Wspólnicy mają pierwszeństwo w obejmowaniu nowych udziałów w podwyższonym ka pitale zakładowym Spółki, jak również w nabywaniu udziałów przeznaczonych do zbycia. 4. Udziały w Spółce podlegają dziedziczeniu Wspólnicy mogą być zobowiązani do wnoszenia dopłat pro porcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów jednorazowo maksymalnie do dzie sięciokrotnej wartości nominalnej tych udziałów. 2. Wysokość i terminy dopłat zostaną określone każdorazowo w uchwale Zgromadzenia Wspólników. 3. O zwrocie dopłat decyduje Zgromadzenie Wspólników Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd. 2. Najwyższym organem Spółki jest Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszą umową, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Zarządu i Rady Nadzorczej. 20 STRONA

21 Prowadzenie apteki w praktyce Funkcjonowanie ARTYKUŁ B Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszej umowy przewidują warunki surowsze. 4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników podejmowane są jawnie. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników obec nych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd każdego roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki. 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w celu rozpatrzenia spraw, co do których rozstrzygnięcia wymagane jest podjęcie natychmiastowej uchwały Wspólników. Zarząd zobowiązany jest również, na pisemne żądanie Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego Spółki, do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie miesiąca od doręczenia żądania zwołania takiego Zgromadzenia. 4. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się listami poleconymi lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę oraz podał adres, na który powiadomienie powinno być wysłane. W powiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce obrad oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. 5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. 6. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo nie może być udzielone członkowi Zarządu ani pracownikowi Spółki. 7. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. 12. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy podejmowanie uchwał w sprawach: 1) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków; 2) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; 3) podziału zysków oraz ustalenia sposobu pokrycia strat; 4) przyjęcia rocznych i wieloletnich planów działania; 5) uchwalania oraz zwrotu dopłat; 6) umarzania udziałów; 7) powoływania i odwoływania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki; 8) podwyższania i obniżania kapitału zakładowego Spółki; STRONA 21

22 Funkcjonowanie B 2.24 ARTYKUŁ Prowadzenie apteki w praktyce 9) przyjęcia nowych wspólników do Spółki; 10) likwidacji i rozwiązania Spółki; 11) nabywania, zbywania nieruchomości albo udziału w nieruchomości oraz obciążania nieruchomości; 12) nabywania, zbywania, wydzierżawiania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 13) tworzenia funduszy celowych; 14) rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej... (słownie:...) zł Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Zarząd Spółki może składać się z od jednego do... członków. 3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników, w drodze uchwały. 4. Kadencja Zarządu trwa... lata. 14. Do reprezentowania Spółki na zewnątrz, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 2. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się w dniu Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 głosów lub w innych przypadkach wskazanych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. 2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem w likwidacji W skład pierwszego Zarządu Wspólnicy powołują:... jako Prezesa Zarządu;... jako... ;... jako STRONA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 marca

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO SPIS TREŚCI Andrzej JANDA: Aspekty prawne i podatkowe przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego... 5 Dorota KAMUDA: Egzekucja z wynagrodzenia za pracę... 23 Andrzej KIEŁTYKA: Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ WIELTON S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ WIELTON S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr 40 Rady Nadzorczej WIELTON S. A. z dnia 29 listopada 2007 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ WIELTON S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma spółki brzmi WIELTON Spółka Akcyjna. 2.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna

STATUT SPÓŁKI Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna STATUT SPÓŁKI Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą: Polska Grupa Zbrojeniowa spółka akcyjna. --------------------------- 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą: COBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210. USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE Kancelaria Sejmu s. 1/54 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006

Bardziej szczegółowo

STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH STATUT TUZ TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH Rozdział I Część ogólna Art. 1. 1. Nazwa Towarzystwa brzmi: TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i w dalszej części Statutu zwane jest Towarzystwem. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I PRZEPISY WSPÓLNE. Dział I Spółdzielnia i jej statut Kancelaria Sejmu s. 1/49 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Zasady funkcjonowania sp. z o.o. są uregulowane w Kodeksie spółek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał Raport bieżący Spółka: SARE SA Numer: 23/2015 Data: 23-07-2015 Typy rynków: NewConnect Rynek Akcji GPW Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Warunki połączenia. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek.

I. Wprowadzenie. II. Warunki połączenia. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: IZOHAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH IZOLMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr 1205 /2015 AKT NOTARIALNY

Repertorium A Nr 1205 /2015 AKT NOTARIALNY Repertorium A Nr 1205 /2015 AKT NOTARIALNY Dnia drugiego lutego dwa tysiące piętnastego roku (02.02.2015) ja, Joanna Ślizak notariusz w Warszawie, przybyłam z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Siennej

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA UBOAT LINE S.A.

NOTA INFORMACYJNA UBOAT LINE S.A. NOTA INFORMACYJNA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B SPÓŁKI UBOAT LINE S.A. Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą Notą

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E spółki 11 bit studios S.A. do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna

ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z aktu notarialnego z dnia 1 czerwca 2010 r. (Repertorium A numer 4036/2010), Oświadczenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny www.eurosystem.com.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Opublikowany przez: OPTeam SA. Data sporządzenia: 2014-01-21. Temat: Tekst jednolity Statutu OPTeam SA. Raport bieżący nr: 7/2014

Opublikowany przez: OPTeam SA. Data sporządzenia: 2014-01-21. Temat: Tekst jednolity Statutu OPTeam SA. Raport bieżący nr: 7/2014 Opublikowany przez: OPTeam SA Data sporządzenia: 2014-01-21 Temat: Tekst jednolity Statutu OPTeam SA Raport bieżący nr: 7/2014 Podstawa prawna: 38 ust. 1 pkt 2 b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo