Numer programu: AZ-2-01/10z dn r., okres obowiązywania: bez ograniczeń. Wymagania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer programu: AZ-2-01/10z dn r., okres obowiązywania: bez ograniczeń. Wymagania"

Transkrypt

1 KLASA V Tytuł programu: WEZWANI PRZEZ BOGA Numer programu: AZ-2-01/10z dn r., okres obowiązywania: bez ograniczeń Tytuł podręcznika: Wierzę w Boga, (red.) ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań, numer: AZ-22-01/10-PO-1/12 Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe uczeń powinien: umieć dostrzec piękno otaczającego go świata wiedzieć, że Pan Bóg jest Stwórcą otaczającego go świata i że świat powstał z niczego wyjaśnić, na czym polega wyjątkowość człowieka uczeń powinien: wyjaśnić słowo Stworzyciel, stworzenie podać sposoby troski o piękno stworzonego świata sformułować modlitwę uwielbienia za otaczający świat podać definicję pojęcia szacunek wiedzieć, jaka prawda o Bogu i człowieku jest zawarta na kartach Pisma Świętego wymienić cechy charakteryzujące kobietę i mężczyznę wiedzieć, na czym polega miłość Pana Boga względem człowieka wymienić zadania, jakie człowiek otrzymał od Boga wiedzieć, że nieposłuszeństwo prowadzi do zła włączyć się w modlitwę dziękczynną rozumieć, na czym polega wywyższenie człowieka spośród innych stworzeń zna sposoby troski o życie podaje przykłady troski o życie człowieka na różnych jego etapach podać definicję: grzechu oraz grzechu pierworodnego rozumieć symbolikę biblijną występującą w opisie kuszenia w raju wskazać, że także w obecnych czasach ludzie odchodzą od Pana Boga wyjaśnić, na czym polegało zło, którego dopuścili się pierwsi ludzie wiedzieć, że każdy zły czyn pociąga konkretne konsekwencje znać obietnicę pozostawioną przez Boga ludziom po opuszczeniu przez nich raju wiedzieć, w jaki sposób Bóg spełnił obietnicę znać historię Abla i Kaina podjąć refleksję nad własnym postępowaniem wyjaśnić tekst Rdz 3, 15 podać przykłady potwierdzające prawdę o tym, że Bóg nigdy nie opuszcza człowieka wyjaśnić, w jaki sposób Bóg wspomaga człowieka w walce ze złem wiedzieć, jaka kara spotkała Kaina wymienić cechy charakteryzujące obu umieć odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego

2 braci rozumieć, że w sakramencie pojednania może doświadczyć spotkania z miłosiernym Bogiem wyjaśnić, dlaczego człowiek najczęściej nie myśli o skutkach popełnionych grzechów i jak to może wpływać na życie znać warunki sakramentu pojednania wiedzieć, jakim człowiekiem był Noe rozumieć pojęcie: przymierze wyjaśnić przyczyny i sens potopu wyjaśnić, dlaczego Pan Bóg ocalił Noego wiedzieć, co buduje i co niszczy wspólnotę między ludźmi znać i interpretować perykopę biblijną o wieży Babel wyjaśnić skutki pychy w życiu człowieka wymienić osoby, które w codziennym życiu służą mu pomocą wiedzieć, że Bóg zawsze przychodzi z pomocą człowiekowi; wspiera go w walce ze złem rozumieć, że człowiek, choć pragnie czynić dobro, nie zawsze potrafi je robić wiedzieć, że może rozwijać własną wiarę rozumieć, że wiara jest łaską Bożą, z którą człowiek powinien współdziałać wiedzieć, że Abraham jest nazywany ojcem wszystkich wierzących podać treść obietnicy danej przez Boga Abrahamowi oraz wyjaśnia sposób, w jaki Bóg ją wypełnił potrafić opowiedzieć o rodzinie oraz wydarzeniach z życia Jakuba porównać umowy zawierane między ludźmi z treścią przymierza, którą Bóg zawarł z człowiekiem wiedzieć, co oddala współczesnego człowieka od ludzi i od Boga wymienić sposoby powrotu do przyjaźni z ludźmi i z Bogiem wymienić postawy, jakie powinny cechować chrześcijanina znać pojęcie: sakramenty wyjaśnić, jakie dary otrzymuje poprzez sakrament chrztu świętego, pokuty i pojednania oraz Eucharystii potrafić określić, na czym polega rola Kościoła w umacnianiu wiary jego członków wskazać, dlaczego konieczne jest rozwijanie wiary potrafić wykazać związek między Abrahamem a Jezusem Chrystusem opisać, czego uczy nas wiara Abrahama rozumieć potrzebę osobistej więzi z Bogiem znać przebieg konfliktu między Jakubem a Ezawem uzasadnić, dlaczego Jakub jest wzorem oddania Bogu wiedzieć, kim był Józef potrafić wykazać, w oparciu o dzieje Jakuba, że wiara w Boga pomaga człowiekowi w pokonywaniu lęków i radzeniu sobie z różnymi doświadczeniami życia potrafi wykazać podobieństwo wydarzeń z życia Józefa i Jezusa wskazać w historii Józefa wydarzenia świadczące o Bożej opiece wiedzieć, jak i dlaczego zmieniała się wiedzieć, że świadomość Bożej Opatrzności pomaga człowiekowi w akceptacji rzeczywistości rozumieć, na czym polega niewola

3 sytuacja potomków Jakuba w Egipcie potrafić opowiedzieć o życiu rodzin izraelskich w niewoli egipskiej wiedzieć, kim był Mojżesz wewnętrzna (uzależnienia, nałogi) i zna sposoby jej zapobiegania powierzyć Bogu ludzi będących w niewoli zła lub cierpienia wyjaśnić rolę Mojżesza w dziejach Izraela znać okoliczności ocalenia Mojżesza od śmierci wiedzieć, na czym polegało przygotowanie do wyjścia Izraelitów z Egiptu rozumieć, że plagi były znakami działającego Boga potrafić wyjaśnić przyczyny niepokoju Izraelitów podczas wędrówki przez pustynię rozumieć sens imienia Bożego: Jestem, Który Jestem potrafić wyjaśnić znaczenie baranka paschalnego umieć opowiedzieć, w jaki sposób Bóg za pośrednictwem Mojżesza wyzwolił swój lud z niewoli potrafić wymienić znaki obecności Boga wśród swego ludu wędrującego do Ziemi Obiecanej opisać, w jaki sposób Bóg troszczył się o Izraelitów podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej porównać paschę Izraelitów i Paschę chrześcijan wiedzieć, że łaska Boża ratuje człowieka z niewoli grzechu określić, jak człowiek wierzący odpowiada na zaproszenie do życia z Bogiem i ludźmi rozumieć, że dla chrześcijan Ziemią Obiecaną jest niebo, do którego prowadzi nas Chrystus wyjaśnić analogię między przejściem przez Morze Czerwone a chrztem świętym; manną na pustyni a Eucharystią, wodą ze skały a łaską Bożą, Ziemią Obiecaną a niebem angażować się w przygotowanie i przebieg modlitewnego spotkania z Bogiem wyjaśnić, w jaki sposób chrześcijanin utrwala relację z Bogiem opowiedzieć o przymierzu, jakie Bóg zawarł z Izraelitami po ich wyjściu z Egiptu określić wzajemne zobowiązania Boga i Jego ludu, wynikające z przymierza potrafić omówić okoliczności zawarcia Nowego Przymierza rozumieć związek między słowami Przymierze i Testament rozumieć potrzebę zasad regulujących życie ludzi wiedzieć, że wierność Bożym przykazaniom jest potwierdzeniem wiary w Boga i Jego troski o ludzi rozumieć przesłanie zawarte w tekście biblijnym o złotym cielcu wyrażać wdzięczność Bogu za otrzymane dobro podać przymioty Boga, ujawniające się w wydarzeniu zawarcia przymierza uzasadnić potrzebę trwałej więzi z Bogiem wymienić starotestamentowe zapowiedzi Nowego Przymierza wyjaśnić analogię między Starym a Nowym Przymierzem wyrazić wolę trwania w przymierzu z Bogiem uzasadnić, że Dekalog jest wyrazem miłości i troski Boga o człowieka ocenić własne postępowanie w świetle Dekalogu potrafić wykazać dialogiczny charakter wiary w Boga ukazać, jak można odnieść do życia ludzi ocenić własne postępowanie w świetle

4 prawdę o niewierności Izraelitów i Bożym przebaczeniu wyjaśnić analogię między wężem miedzianym na pustyni a krzyżem Chrystusa Dekalogu rozumieć sens i symbolikę Chrystusowego krzyża uzasadnić, że Nowe Przymierze z Jezusie Chrystusie jest ratunkiem dla błądzącego człowieka wymienić przykłady dochowania wierności przymierzu z Bogiem omówić Jezusowe znaki wierności Bogu wyjaśnić, dlaczego Bóg wzywa człowieka do świętości wskazać, jak realizować wezwanie do świętości potrafić scharakteryzować świętego człowieka wymienić przejawy miłości Boga w historii zbawienia wiedzieć, że Bóg daje obietnicę zbawienia człowieka i wypełnia ją opisać położenie i ukształtowanie powierzchni Palestyny wyjaśnić nazwę ojczyzny Jezusa wymienić nazwy: rzeki, jezior i najważniejszych miast związanych z życiem i działalnością Chrystusa wyliczyć rośliny i zwierzęta występujące na terenie Ziemi Świętej w czasach biblijnych wyjaśnić okoliczności narodzenia i działalności Jana Chrzciciela wiedzieć, że Jan Chrzciciel przygotowywał naród na przyjście Mesjasza wiedzieć, że Maryja jest Matką obiecanego Mesjasza zdefiniować pojęcie Adwent scharakteryzować postawę Maryi analizować i interpretować tekst biblijny wyjaśnić, dlaczego człowiek potrzebuje łaski Bożej i nawrócenia podjąć refleksję nad treścią przyrzeczeń chrzcielnych wskazać, jak rozwijać postawę wierności złożonym obietnicom, czerpiąc wzór z wierności Boga omówić postawę wierności Bogu na przykładzie błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty znać zadania ucznia Jezusa i wiedzieć, w jaki sposób wypełniać je w rodzinie, szkole, parafii wymienić zadania proroków wyjaśnić, kim jest obiecany Mesjasz przygotować swoje spotkania z Jezusem w Eucharystii scharakteryzować wybrane elementy życia społecznego za czasów Jezusa analizować i interpretować przypowieść o dobrym Samarytaninie proponować sposoby realizacji przesłania przypowieści w dzisiejszym życiu wyjaśnić, że nawrócenie polega na przemianie życia kształtować w sobie potrzebę ciągłego nawracania oraz proponować, jak przeżyć adwentowe oczekiwanie na narodzenie Pana Jezusa porównać adwent Maryi z naszym oczekiwaniem na narodzenie Pana Jezusa planować własne działania adwentowe wskazać, jak rozwijać postawę miłości

5 dotyczący powtórnego przyjścia Chrystusa względem Boga i bliźniego wyjaśnić, na czym polega oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa wymienić osoby, które oddały hołd Nowonarodzonemu wyjaśnić, kim dla pasterzy i mędrców był Pan Jezus wskazać najważniejsze elementy przygotowań do świąt Bożego Narodzenia wymienić źródła historyczne mówiące o Jezusie uzasadnić, ze Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem wymienić osoby tworzące Świętą Rodzinę uporządkować wydarzenia z życia Rodziny z Nazaretu opowiedzieć o życiu Świętej Rodziny wyjaśnić, na czym polega posłuszeństwo Bogu przedstawić, w jaki sposób należy kształtować postawę odpowiedzialności za swoje życie znać proroctwa zapowiadające Mesjasza uzasadnić, że w Dzieciątku Jezus wypełniły się Boże obietnice dotyczące Mesjasza porównać okoliczności narodzenia Pana Jezusa z dzisiejszą tradycją bożonarodzeniową zdefiniować pojęcie Wcielenie wyjaśnić znaczenie Wcielenia dla godności człowieka scharakteryzować relacje panujące w Rodzinie Jezusa dokonać refleksji dotyczącej swojego miejsca i roli w rodzinie podać przykłady posłuszeństwa Jezusa Bogu Ojcu scharakteryzować człowieka posłusznego Bogu wiedzieć, że Jezus zapoczątkował królestwo Boże, w którym On sam jest Królem wymienić cechy tego królestwa znać obietnice Boże o Kapłanie doskonałym wyjaśnić rolę kapłana w Starym Testamencie wiedzieć, że Pan Jezus jest Najwyższym Kapłanem znać proroctwa zapowiadające nadejście Sługi Bożego scharakteryzować działalność nauczycielską Jezusa uzasadnić, dlaczego Jezusa nazywamy Nauczycielem rozumieć, że warunkiem przynależności do królestwa Bożego jest nawrócenie i wiara, przyjęcie Ewangelii znać proroctwa dotyczące posłuszeństwa Sługi Bożego wyjaśnić, na czym polega królowanie Chrystusa wymienić przykłady udziału Ludu Bożego w misji królewskiej Chrystusa wyjaśnić, dlaczego Jezus Chrystus jest Kapłanem na wieki umieć zaplanować swój udział w misji kapłańskiej Chrystusa wyjaśnić posłannictwo Chrystusa jako Nauczyciela i Proroka wymienić sposoby udziału chrześcijanina w prorockiej misji Kościoła wyrazić i uzasadniać potrzebę pracy nad własnym charakterem wyjaśnić prawdę o wewnętrznym

6 wymienić sposoby budowania i umacniania królestwa Bożego w codziennym życiu wiedzieć, że słowo to wyraz mocy Bożej Bóg przez nie poucza i nieustannie działa dla naszego zbawienia potrafić odpowiedzieć na Boże wezwanie modlitwą i czynem określić znaczenie i sens ośmiu błogosławieństw przedstawić sposoby realizacji błogosławieństw w codziennym życiu wyrazić i uzasadnić potrzebę budowania relacji z Jezusem poprzez modlitwę, liturgię i sakramenty uzasadnić potrzebę dzielenia się Ewangelią z innymi ludźmi wyjaśnić istotę uzdrowień dokonywanych przez Jezusa wyjaśnić sakrament pojednania i nam. chorych uzasadnić związek rozmnożenia chleba z Eucharystią rozumieć konieczność modlitwy o wiarę wymienić przykłady ewangelicznych opisów wskrzeszeń uzasadnić, dlaczego Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne wskazać wydarzenia biblijne o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa w liturgii wskazać, w jaki sposób możemy spotkać się z Chrystusem w codziennym życiu potrafić uzasadnić, dlaczego modlitwa spełnia ważną rolę w życiu chrześcijanina określić, kiedy i w jaki sposób możemy wielbić Boga modlitwą wiedzieć, że jest wezwany do dawania świadectwa wiary wszędzie, gdzie przebywa dynamizmie królestwa Bożego uzasadnić potrzebę dawania każdego dnia świadectwa wierności słowu Bożemu podejmować wezwanie do nawrócenia i korzystania z sakramentu pokuty, pojednania i Eucharystii określić sposób realizacji błogosławieństw przez św. Tomasza Morusa podejmować chęć formowania postawy osobistego świadectwa wiary wyjaśnić, na czym polega zdrowie duszy wyjaśnić chrześcijański sens cierpienia w życiu człowieka wymienić sposoby troski chrześcijanina o cierpiących wyjaśnić, dlaczego uczestnictwo w Eucharystii jest trwaniem w Jezusie i gwarancją udziału w obietnicach wskazać, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w zbawczą moc i miłość Jezusa wyjaśnić, dlaczego wiara jest warunkiem osiągnięcia życia wiecznego potrafić wyjaśnić, dlaczego modlitewna pamięć o zmarłych jest obowiązkiem chrześcijanina uzasadnić znaczenie liturgicznego świętowania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jako uobecnienie zbawczego dzieła określić, kim jest Jezus w świetle prawdy o Wniebowstąpieniu określić, czym jest modlitwa uwielbienia określić znaczenie czynnego udziału we Mszy Świętej jako uwielbienia składanego Bogu Ojcu przez Jezusa wskazać, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary w zbawczą moc i miłość Jezusa KLASA VI

7 Tytuł programu: WEZWANI PRZEZ BOGA Numer programu: AZ-2-01/10z dn r., okres obowiązywania: bez ograniczeń Tytuł podręcznika: Wierzę w Kościół, (red.) ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań, numer: AZ-23-01/10-PO-2/13 Wymagania Podstawowe Ponadpodstawowe Uczeń: wie, w jakich okolicznościach nastąpiło zesłanie Ducha Świętego i wymieni znaki towarzyszące temu wydarzeniu; wyjaśnia, na czym polegała przemiana, jaka dokonała się w apostołach pod wpływem Ducha Świętego; wie, kim jest Duch Święty; rozumie naukę u Duchu Świętym zawartą w Wyznaniu wiary; wie, czym charakteryzowało się życie pierwszej gminy chrześcijańskiej; potrafi omówić rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa na podstawie mapy; potrafi wyjaśnić, dlaczego chrześcijanie świętują niedzielę; rozumie, do czego zobowiązuje chrześcijanina trzecie przykazanie Dekalogu oraz pierwsze przykazanie kościelne. wie, że Święty Piotr został wybrany przez Chrystusa do prowadzenia Kościoła; zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętego Piotra; wie, że w Piśmie Świętym znajdują się dwa listy Piotra Apostoła; wie, że Chrystus przygotował apostołów do kierowania Kościołem; rozumie pojęcie hierarchicznej struktury Kościoła; wie, kim był Święty Paweł, wymienia najważniejsze wydarzenia z jego życia; uczeń: rozumie, że konsekwencją zesłania Ducha Świętego jest początek działalności Kościoła jako wspólnoty wierzących posłanej do świata; potrafi odnieść omawiane wydarzenie do własnego życia. zna biblijne symbole Ducha Świętego oraz potrafi wyjaśnić ich sens; podejmuje refleksje nad własną relacją do Ducha Świętego. rozumie wpływ postawy pojedynczych osób na jakość funkcjonowania całej wspólnoty; wyjaśnia, dlaczego życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich może być wzorem dla dzisiejszego Kościoła potrafi podać argumenty przemawiające za nieopuszczaniem niedzielnej Eucharystii. wie, że chrześcijańskie świętowanie polega na udziale we Mszy Świętej i odpoczynku; potrafi wskazać, do czego Święty Piotr w swoich listach wzywa uczniów Chrystusa; rozumie, że święty Piotr może być dla nas wzorem do naśladowania. potrafi wyjaśnić, jak rozwijała się hierarchia w początkach istnienia Kościoła; wie, jaka postawa wiernych wobec przedstawicieli hierarchii służy dobru Kościoła. potrafi wskazać szanse i zagrożenia działalności misyjnej w dzisiejszych czasach; wyjaśnia, dlaczego nazywamy go Apostołem podejmuje refleksję nad swoim

8 Narodów; wyjaśnia, co to znaczy być chrześcijaninem; potrafi wyjaśnić, na czym polega udział w potrójnej misji Chrystusa: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej; wie, że Chrystus jest z nami w słowie Bożym i sakramentach; -zna trzy biblijne obrazy Kościoła; wyjaśnia, z czego wynikają przymioty Kościoła; wymienia cztery przymioty Kościoła; wyjaśnia, czym są charyzmaty i podaje kilka ich przykładów z listów Św. Pawła; tłumaczy, jaka jest różnica między darami Ducha Świętego a charyzmatami; umie dokonać podziału sakramentów na trzy grupy: sakramenty wtajemniczenia, uzdrowienia i sakramenty w służbie komunii; wie, jakie zadanie Pan Jezus zostawił swoim uczniom; zaangażowaniem misyjnym i apostolskim. rozumie, że bycie chrześcijaninem zobowiązuje do pracy nad sobą; podejmuje refleksję nad godnością człowieka, chrześcijanina. wyjaśnia, jakie duchowe korzyści uzyskuje człowiek trwający w jedności z Kościołem; ukazuje znaczenie przymiotów Kościoła w życiu wspólnoty. podaje propozycje własnego zaangażowania w swojej wspólnocie parafialnej. tłumaczy, czym jest forma i materia sakramentów, podaje przykłady. wyjaśnia, na jakiej podstawie chrzci się małe dzieci; rozumie, że do zbawienia jest potrzebny chrzest święty oraz wiara; -wymienia konsekwencje przyjętego chrztu świętego; wie, jakimi darami obdarza człowieka Duch Święty; wyjaśnia, jakie jest znaczenie poszczególnych darów; wymienia dary Ducha Świętego; -wie, że Chrystus nazwał siebie chlebem życia ; zna słowa ustanowienia Eucharystii; zna słowa Pana Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku po zmartwychwstaniu; wie, że wiara otrzymana na chrzcie świętym jest skarbem, który należy rozwijać; podaje przykłady rozwijania swojej wiary; podaje przykłady realizacji tych darów w codziennym życiu; rozumie potrzebę bycia świadkiem w swoim środowisku; wskazuje na życie wieczne jako owoc spotykania się z Chrystusem w Eucharystii; wyjaśnia istotę poszczególnych warunków sakramentu pokuty i pojednania; wie, kto otrzymał władzę odpuszczania grzechów; rozróżnia grzech śmiertelny od grzechu powszedniego; wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania; wie, czego oczekują osoby chore, cierpiące; ukazuje sakrament namaszczenia chorych jako istotną pomoc osobom chorym, rozumie potrzebę regularnego korzystania z tego sakramentu; wie, jak przygotować mieszkanie na przybycie kapłana udzielającego sakramentu namaszczenia chorych;

9 cierpiącym; zna przebieg obrzędu sakramentu namaszczenia chorych; zna znaczenie słowa: służyć, służba; wskazuje na sakrament święceń oraz na sakrament małżeństwa jako sakramenty w służbie bliźnim; wie, że człowiek każdego dnia podejmuje różne decyzje, wybory; rozumie, że człowiek powinien umieć ponosić konsekwencje dokonywanych wyborów i nie zniechęcać się trudnościami; wymienia prace pielęgnacyjne związane z uprawą winorośli; podejmuje modlitwę za chorych, cierpiących. wyjaśnia, w czym przejawia się służba kapłanów wobec wiernych; wskazuje sposoby służby osób połączonych sakramentalnym węzłem małżeńskim; wyjaśnia znaczenie sakramentów świętych; wskazuje, w jaki sposób Pan Jezus działa poprzez sakramenty święte; włącza się w modlitwę dziękczynną za dar sakramentów świętych. wyjaśnia, na czym polega trwanie w Chrystusie; wyjaśnia porównania zawarte we fragmencie J 15, 1-11; wymienia dary naturalne i nadprzyrodzone, które otrzymuje człowiek od Pana Boga; wyjaśnia znaczenie darów dla wspólnoty Kościoła i społeczeństwa; definiuje pojęcie wiary; wymienia obowiązki chrześcijanina wynikające z wyznawanej wiary; wskazuje osoby i wydarzenia przyczyniające się do umocnienia lub osłabienia wiary; zna przykazania kościelne; na podstawie tekstu Jud 20-23a wskazuje na zobowiązania wynikające z przyjęcia chrztu świętego; wyjaśnia, jak katolik powinien odnosić się do ludzi wątpiących w wierze; wymienia przejawy troski pierwszych chrześcijan o potrzeby bliźnich; wymienia formy pomocy bliźnim praktykowane we wspólnocie Kościoła; wyjaśnia rolę modlitwy w życiu Pana Jezusa; charakteryzuje modlitwę pierwszych chrześcijan; rozumie, że od chrztu świętego jest charakteryzuje człowieka, który przynosi owoce miłości bliźniego. charakteryzuje sposób realizacji zadań w kontekście miłości chrześcijańskiej; planuje sposoby wypełniania zadań wynikających z własnego powołania chrześcijańskiego. proponuje sposoby pomocy ludziom, których wiara osłabła; wyjaśnia, że przykazania kościelne są dla chrześcijanina pomocą w trwaniu w przyjaźni z Bogiem we wspólnocie analizuje (ocenia) i podejmuje refleksję nad swoją wiarą. wyjaśnia przesłanie pierwszych czterech przykazań kościelnych; uzasadnia potrzebę przestrzegania tych przykazań w codziennym życiu. interpretuje piąte przykazanie kościelne; kształtuje postawę troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. uzasadnia, dlaczego powinniśmy modlić się za wszystkich ludzi i w każdej sprawie; podejmuje refleksję nad wartością osobistej modlitwy i w Kościele. charakteryzuje zobowiązania, które

10 zakorzeniony w Kościele; wypływają z tych sakramentów; wyjaśnia, jakich wyborów dokonuje człowiek przystępujący do sakramentów: chrztu świętego, pojednania, Eucharystii; wie, w jaki sposób apostołowie realizowali nakaz misyjny Chrystusa; wyjaśnia, na czym polega działalność misyjna Kościoła; wie, że chrześcijanin jest powołany do troski o potrzebujących wyjaśnia, na czym polega działalność charytatywna Kościoła; zna znaczenie pojęć: charytatywny, wolontariusz; wyjaśnia, czym jest wspólnota parafialna; określa znaczenie wspólnoty parafialnej; wie, że grupy i ruchy religijne w Kościele są obrazem różnorodności darów i charyzmatów powierzonych wiernym; podaje przykłady grup i ruchów religijnych działających w Kościele; wie, kto i kogo powołał do głoszenia Ewangelii; wymienia owoce, będące świadectwem chrześcijańskiego życia; rozumie, że każdy wierzący jest zobowiązany do zaangażowania w społeczną działalność Kościoła; podaje przykłady czynnego udziału w misyjności Kościoła. wymienia formy pomocy potrzebującym praktykowane we wspólnocie Kościoła; podejmuje refleksję nad własnym zaangażowaniem w działalność charytatywną Kościoła. podejmuje refleksję nad swoim miejscem we wspólnocie parafialnej. potrafi poszukać własnego miejsca w funkcjonujących grupach i ruchach religijnych jako pomoc we wspólnotowym przeżywaniu wiary i w służbie Kościołowi. umie podać przykłady ludzi, którzy włączyli się w głoszenie Dobrej Nowiny; wyjaśnia sens i znaczenie słów Ewangelii o królestwie Bożym (Mk 4, 26-28); wie, jakie konsekwencje wynikały z przyjęcia przez Mieszka I chrztu świętego; opowiada o życiu św. Wojciecha; wie, jakie znaczenie dla Polski miała jego działalność i męczeńska śmierć; rozumie znaczenie Kościoła dla rozwoju życia i wiary w początkach narodu wskazuje aktywności religijne w Polsce; wie, czym jest kultura chrześcijańska; rozumie znaczenie wartości religijnych w życiu społecznym i twórczości ludzkiej; rozumie, że Maryja uczy nas zachować wierność Chrystusowi; wie, w jaki sposób można głosić Ewangelię w środowisku, w którym żyje. wyjaśnia znaczenie chrztu Polski dla narodu polskiego i Europy; wyjaśnia, dlaczego Święty Wojciech jest nazywany prekursorem integracji europejskiej; umie wskazać, do czego dziś wzywa nas Święty Wojciech podaje przykłady wpływu Kościoła na rozwój średniowiecznej Polski. wymienia przejawy kultury chrześcijańskiej w Europie, Polsce i miejscu swojego zamieszkania; wyjaśnia, że sztuka religijna ubogaca przeżycia związane z liturgią. wskazuje na polskie sanktuaria będące wotum wdzięczności narodu Matce Bożej;

11 wymienia przejawy kultu maryjnego w Kościele; wskazuje na związek wiary z życiem narodu; rozumie przynależność do wspólnoty rodziny, Kościoła i narodu; rozumie przynależność do wspólnoty Kościoła; wskazuje w roku likurg. akcenty pobożności maryjnej. wymienia i prezentuje sylwetki ludzi zasłużonych dla polskiego Kościoła, których życie było świadectwem wiary i ofiarnej służby Bogu i Ojczyźnie; wymienia charakterystyczne cechy współczesnego Kościoła w Polsce; zna historię Kościoła w Polsce od 1945 roku do czasów współczesnych; wskazuje własne miejsce w rodzinie, szkole, Kościele i innych społecznościach; wskazuje możliwości okazywania wdzięczności za uczestnictwo w chrześcijańskim dziedzictwie; rozumie religijne korzenie obrzędów, zwyczajów i tradycji jako znaków obecności wiary na co dzień; wskazuje na religijny wymiar świąt narodowych i rodzinnych; interpretuje fragment Ewangelii Mt 7, 24-27; rozumie, w jaki sposób nauczanie zawarte w Ewangelii i nauczanie papieskiego powinno wpływać na codzienność chrześcijanina; wie, kogo określamy mianem święty ; wymienia i omawia postaci zasłużone dla współczesnego Kościoła w Polsce; wyjaśnia, w jaki sposób można podjąć odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo; wyjaśnia, jaki powinien być jego osobisty udział w kształtowaniu kultury chrześcijańskiej. rozumie, że krzyż i inne znaki wiary w przestrzeni publicznej są świadectwem aktywnej obecności chrześcijan; wskazuje, że troska o tradycje związane z wiarą, jest wyrazem wdzięczności za chrześcijańskie dziedzictwo. potrafi uzasadnić stwierdzenie, że fundamentem życia ludzkiego jest Jezus Chrystus; wskazuje, jak może potwierdzić realizację chrześcijańskiego powołania. zna rolę świętych w życiu Kościoła i poszczególnych ludzi; potrafi wskazać istotne cechy świętości; zna życie, działalność oraz przyczyny męczeńskiej śmierci Świętego Szczepana; wyjaśnia, w jaki sposób dał on świadectwo wierności Chrystusowi; zna życie, działalność i okoliczności śmierci Świętego Stanisława; wyjaśnia, dlaczego Święty Stanisław jest nazywany patronem poszanowania Bożych Praw, ładu moralnego i słusznych praw każdego człowieka; zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętej Jadwigi Śląskiej; potrafi podejmować czyny świadczące o dążeniu do świętości. rozumie przesłanie pozostawione przez tego świętego dzisiejszym chrześcijanom; wskazuje, jak może dzisiaj realizować drogę świętości wytyczoną przez Świętego Szczepana. rozumie, że chrześcijanin ma za zadanie wyznawać swoją wiarę, kierować się jej zasadami moralnymi i być gotowym ich bronić; wskazuje, w jaki sposób dzisiaj może realizować przesłanie życia Świętego Stanisława. zapamiętuje najważniejsze fakty i jako ekspert przekazuje te informacje pozostałym grupom; dzieli się doświadczeniem, w jaki sposób

12 czyta ze zrozumieniem tekst źródłowy; wymienia dzieła dokonane przez świętą; zna najważniejsze wydarzenia z życia chłopców z Poznańskiej Piątki; wyjaśnia, co to znaczy iść pod prąd ; możemy naśladować dzisiaj Świętą Jadwigę Śląską. podaje przykłady przyjaźni i heroizmu z życia wychowanków salezjańskich; tłumaczy, na czym polega chrześcijańska radość; analizuje słowa Świętego Pawła zawarte w Flp 4, 4-9; zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętego Maksymiliana Kolbego; wymienia pasje Świętego Maksymiliana; zna najważniejsze wydarzenia z życia bł. Jerzego Popiełuszki; opisuje sytuację Kościoła w czasach komunistycznych; zna najważniejsze zdarzenia z życia bł. Jana Pawła II; wymienia najważniejsze dokonania bł. Jana Pawła II; wie, co to jest świętych obcowanie; wyjaśnia znaczenie słowa: obcowanie, komunia; wie, że Jezus dotyka nas swoją miłością; wymienia, w jaki sposób Jezus to czyni dzisiaj; wskazuje, w jaki sposób może naśladować w codziennym życiu postawy chłopców z Poznańskiej Piątki. czyta tekst źródłowy, analizuje i dokonuje syntezy; wyjaśnia, co to znaczy, że chrześcijanin ma żyć z pasją na chwałę Boga. tłumaczy znaczenie słów: reżim, szykanować, represjonować; wyjaśnia znaczenie słów: Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj Rz 12, 21.; podaje przykłady naśladowania w codziennym życiu bł. Jana Pawła II. czyta metodą Vasters tekst biblijny; wymienia duchowe dary. kształtuje w sobie postawę świadka wiary; daje świadectwo wiary.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 I. MODLITWY:,,Wierzę w Kościół Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13 I. Znajomość modlitw: -Wyznanie wiary,,wierzę w Boga, - Dekalog,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I I II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I I II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie V Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Boga WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 5

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 5 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 5,,Wierzę w Kościół Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-22-01/10-PO-1/12 (z dnia 14.05.2012) I. Znajomość modlitw: I. MODLITWY: - przykazanie miłości

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa VI Szkoła Podstawowa

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa VI Szkoła Podstawowa Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa VI Szkoła Podstawowa Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13 Wierzę w Kościół Wymagania Podstawowe - na ocenę dopuszczającą i dostateczną uczeń powinien:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z RELIGII DLA KLASY V PODRĘCZNIK WIERZĘ W BOGA PROGRAM POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ NR 16/2013

PLAN WYNIKOWY ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z RELIGII DLA KLASY V PODRĘCZNIK WIERZĘ W BOGA PROGRAM POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ NR 16/2013 PLAN WYNIKOWY ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z RELIGII DLA KLASY V PODRĘCZNIK WIERZĘ W BOGA PROGRAM POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ NR 16/2013 PROWADZĄCA REGINA TABAKA 1 PODSTAWOWE I. BÓG KOCHA LUDZI

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca Ocena niedostateczna

Ocena celująca Ocena niedostateczna Wymagania edukacyjne dla kl. VI z religii, opracowane według programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę Numer programu: AZ 2-01/10 Podręcznik: Wierzę w Kościół Ocena celująca Katechizowany: spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Ponadpodstawowe uczeń powinien: 1. Wielkość Boga umieć dostrzec piękno otaczającego go świata

Ponadpodstawowe uczeń powinien: 1. Wielkość Boga umieć dostrzec piękno otaczającego go świata WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE (ZAŁĄCZNIK do PSO z RELIGII) KLASA: V Szkoła Podstawowa Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę Wierzę w Boga Numer Programu: AZ-2-01/10 Data zatwierdzenia:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ PODRĘCZNIK JESTEM CHRZEŚCIJANINEM ROZDZIAŁ 1. Żyję w przyjaźni z Jezusem rozumie sens

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. V w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. V w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. V w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania Temat Podstawowe uczeń powinien: Ponadpodstawowe uczeń powinien: 1. Wielkość Boga umieć dostrzec piękno.

Wymagania Temat Podstawowe uczeń powinien: Ponadpodstawowe uczeń powinien: 1. Wielkość Boga umieć dostrzec piękno. Plan edukacji religijnej Klasa V Szkoła Podstawowa Podręcznik Wierzę w Boga AZ-22-01/10-PO-1/12 Numer programu: AZ-2-01/10 (z dnia 09.06.2010r.) Imprimatur N.1784/2012 Blok tematyczny I. Bóg kocha ludzi.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl. KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl. Nowa podstawa programowa Blok tematyczn y Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Wymagania Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z religii dla klasy piątej : Wierzę w Boga

Plan pracy z religii dla klasy piątej : Wierzę w Boga Plan pracy z religii dla klasy piątej : Wierzę w Boga Nauczyciel : Lucyna Kamińska Tematy lekcji Zamierzone osiągnięcia ucznia Uwagi Wrzesień I.Bóg kocha ludzi 1. Wielkość Boga dostrzega piękno stworzonego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH

OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH WIERZĘ W KOŚCIÓŁ Z SERII POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ Postanowienia wstępne W klasie VI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH WIERZĘ W KOŚCIÓŁ

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH WIERZĘ W KOŚCIÓŁ KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH WIERZĘ W KOŚCIÓŁ Z SERII POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ Postanowienia wstępne W klasie VI

Bardziej szczegółowo

NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ. Uczeń powinien: Uczeń powinien: Uczeń powinien: Uczeń powinien: Uczeń powinien:

NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ. Uczeń powinien: Uczeń powinien: Uczeń powinien: Uczeń powinien: Uczeń powinien: Szczegółowe kryteria oceniania z religii w klasie V do programu nauczania Poznaję Boga i w Niego wierzę nr AZ-2-01/10 i podręcznika Wierzę w Boga nr AZ-22-01/10-PO-1/12 TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI NA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH. Wierzę w Boga

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH. Wierzę w Boga KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH Wierzę w Boga Z SERII POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ Postanowienia wstępne: W klasie V w

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy-wymagania

Plan wynikowy-wymagania Plan wynikowy-wymagania Przedmiot: Religia Klasa V Szkoła Podstawowa Program AZ-2-01/10 Rozdział I:Bóg kocha ludzi. Temat: Wielkość Boga. umie, dostrzec piękno otaczającego go świata. Rozróżnia elementy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH. Wierzę w Boga

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH. Wierzę w Boga KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH Wierzę w Boga Z SERII POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ Postanowienia wstępne: W klasie V w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl.

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl. KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl. Nowa podstawa programowa Wymagania Blok tematyczny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PSO Z RELIGII - WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE. KLASA: VI Szkoła Podstawowa

ZAŁĄCZNIK DO PSO Z RELIGII - WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE. KLASA: VI Szkoła Podstawowa ZAŁĄCZNIK DO PSO Z RELIGII - WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE KLASA: VI Szkoła Podstawowa Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę Wierzę w Kościół Numer Programu: AZ-2-01/10 Data zatwierdzenia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy V

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy V Wymagania edukacyjne z religii dla klasy V Zgodne z programem nauczania nr AZ-2-01/10 Ocena dopuszczająca Uczeń wykonuje przy pomocy nauczyciela proste zadania o niewielkim stopniu trudności, zna podstawowe

Bardziej szczegółowo

Plan edukacji religijnej Klasa VI Szkoła Podstawowa Podręcznik Wierzę w Kościół

Plan edukacji religijnej Klasa VI Szkoła Podstawowa Podręcznik Wierzę w Kościół I. Tajemnica Kościoła Chrystusowego Blok tematyczny Plan edukacji religijnej Klasa VI Szkoła Podstawowa Podręcznik Wierzę w Kościół AZ-23-01/10-PO-2/13 Numer programu: AZ-2-01/10 (z dnia 09.06.2010r.)

Bardziej szczegółowo

OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE III b OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/2016 Wymagania programowe są zgodne z programem nauczania: Program ogólnopolski -

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne kryteria ocen z religii KLASY IV-VI

I. Ogólne kryteria ocen z religii KLASY IV-VI I. Ogólne kryteria ocen z religii KLASY IV-VI Celujący: Uczeń: posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy oraz potrafi ją samodzielnie i twórczo wykorzystać, posiada uzupełniony zeszyt, zna biegle

Bardziej szczegółowo

Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10

Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10 Lp. Temat lekcji Wymagania programowe dla V klasy Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10 Konieczne (dopuszczają cy) 1. Zapoznanie z PSO, zasad BHP i wymaganiami programowymi. 2. Wielkość Boga. : wie,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe uczeń: Rozszerzone uczeń: zna definicję przyjaźni; wyjaśnia różnice pomiędzy koleżeństwem a przyjaźnią; wie, czym jest prawdziwa przyjaźń;

Podstawowe uczeń: Rozszerzone uczeń: zna definicję przyjaźni; wyjaśnia różnice pomiędzy koleżeństwem a przyjaźnią; wie, czym jest prawdziwa przyjaźń; Tytuł programu: POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ Numer programu: AZ-2-01/10z dn. 09.06.10 r., okres obowiązywania: bez ograniczeń Tytuł podręcznika: Jestem chrześcijaninem, (red.) ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak,

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: potrafi odnieść omawiane wydarzenie do własnego życia

OCENA BARDZO DOBRA. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: potrafi odnieść omawiane wydarzenie do własnego życia Szczegółowe kryteria oceniania z religii w klasie VI do programu nauczania Poznaję Boga i w Niego wierzę nr AZ-2-01/10 i podręcznika Wierzę w Kościół nr AZ-23-01/10-PO-2/13 TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI

Bardziej szczegółowo

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI 1. Interpretacja życia w świetle wiary - uczeń pogłębia świadomość dziecięctwa Bożego rozpoczętego na chrzcie świętym i odnajduje ślady Boga w otaczającym

Bardziej szczegółowo

Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10

Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10 Lp. Temat lekcji Wymagania programowe dla klasy VI Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10 1 Omówienie PSO, zasad BHP. Konieczne (dopuszczają cy) PODSTAWOWE Podstawowe (dostateczny) Rozszerzające (dobry)

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z religii dla klasy piątej : Wierzę w Boga

Plan pracy z religii dla klasy piątej : Wierzę w Boga Plan pracy z religii dla klasy piątej : Wierzę w Boga Nauczyciel: Maria Kurowska Wrzesień Zamierzone osiągnięcia ucznia I. Bóg kocha ludzi 1. Wielkość Boga - dostrzega piękno stworzonego świata Wie, że

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI 1 Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Ocenianie poszczególnych form aktywności. Ocenie podlegają: a. prace klasowe (sprawdziany), b. kartkówki, c.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWANIE: s. EWA SZCZUTKOWSKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania z religii w zakresie 1 klasy technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z religii

Ogólne kryteria oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie. 1.Pisemne prace klasowe-po zakończonym dziale, obejmujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r.

Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r. Wymagania edukacyjne na lekcje religii na poszczególne oceny do programu nauczania AZ-1-01/10 dla klasy pierwszej szkoły podstawowej w 2014/2015 r. Nauczyciel prowadzący: Jadwiga Staśko Na ocenę celującą

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 1 klasy liceum i technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV Zgodne z programem nauczania nr AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV Zgodne z programem nauczania nr AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV Zgodne z programem nauczania nr AZ-2-01/10 Ocena dopuszczająca Uczeń wykonuje przy pomocy nauczyciela proste zadania o niewielkim stopniu trudności, zna podstawowe

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA. I. Bóg kocha ludzi

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA. I. Bóg kocha ludzi KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy V szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/10 i podręcznika nr RA-22-01/10-RA-3/13 Wierzę w Boga pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości. Formułuje modlitwę, w której

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE z katechezy w zakresie V klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/1 i podręcznika nr AZ-22-01/1-5 Umiłowani w Jezusie Chrystusie pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Ocena

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Obdarowani przez Boga dla klasy 5 szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10

Rozkład materiału do podręcznika Obdarowani przez Boga dla klasy 5 szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Rozkład materiału do podręcznika Obdarowani przez Boga dla klasy 5 szkoły podstawowej zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-2-01/10 Grupa tematyczna Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy V szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy V szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy V szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/10 i podręcznika nr RA-22-01/10-RA-3/13 Wierzę w Boga pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy V SP

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy V SP edukacyjne z religii dla klasy V SP OCENA CELUJĄCA Uczeń opanował maksymalny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony programem nauczania Samodzielnie potrafi zdobywać wiadomości Odnosi sukcesy w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii w klasach IV-VI.

Przedmiotowy System Oceniania z Religii w klasach IV-VI. Przedmiotowy System Oceniania z Religii w klasach IV-VI. Spis treści: I. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. II. Zasady oceniania. III. Obszary aktywności. IV. Kryteria ocen. V. Formy oceniania.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy V SP

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy V SP edukacyjne z religii dla klasy V SP OCENA CELUJĄCA Uczeń opanował maksymalny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony programem nauczania Samodzielnie potrafi zdobywać wiadomości Odnosi sukcesy w

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy V szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/10 i podręcznika nr RA-22-01/10-RA-3/13 Wierzę w Boga pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria w zakresie

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Obdarowani przez Boga z serii Drogi Przymierza Rozdział I KOMU WIERZĘ I UFAM? - wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania

Uczeń spełnia wymagania WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 6 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018 Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny Posiada

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10

Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10 Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10 Grupa tematyczna Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi Nabywane

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. Kryteria oceniania w zakresie oceny celującej określa się indywidualnie. Ocena bardzo dobra

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. Kryteria oceniania w zakresie oceny celującej określa się indywidualnie. Ocena bardzo dobra Kryteria oceniania w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej Kryteria oceniania w zakresie oceny celującej określa się indywidualnie. Rozdział I - wyjaśnia, że w przyjmowaniu prawd pomaga człowiekowi rozum;

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

rozpoznaje znaki sakramentalne; okazuje szacunek wobec znaków obecności Boga. Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; szczęśliwego;

rozpoznaje znaki sakramentalne; okazuje szacunek wobec znaków obecności Boga. Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; szczęśliwego; I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty 2 3 4 5 6 Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; wymienia cechy człowieka szczęśliwego; wskazuje osoby, które troszczą się o niego; charakteryzuje,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła II. Tajemnica Kościoła

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej I. Bóg nas kocha II. Wiara jest odpowiedzią 1. Uzasadnia dlaczego należy poszerzać wiedzę o Bogu i pogłębiać życie religijne. 2. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII W KLASIE V

WYMAGANIA Z RELIGII W KLASIE V WYMAGANIA Z RELIGII W KLASIE V Rozdział I. KOMU WIERZĘ I UFAM? programowych klasy V. wykazuje zupełny brak umiejętności cechuje się rażąco wypowiedzi; nie człowiekowi w przyjmowaniu prawd pomaga rozum;

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej I. Bóg nas kocha II. Wiara jest odpowiedzią 1. Uzasadnia dlaczego należy poszerzać wiedzę o Bogu i pogłębiać życie religijne. 2. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający

Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Wymagania edukacyjne dla kl. IV z religii, opracowane według programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę Numer programu: AZ 2-01/10 Podręcznik: Jestem chrześcijaninem Tytuł działu I. Żyję w przyjaźni z Jezusem

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej I. Bóg nas kocha II. Wiara jest odpowiedzią 1. Posiada wiedzę i1. Uzasadnia dlaczego należy poszerzać wiedzę o Bogu i pogłębiać życie religijne.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła II. Tajemnica Kościoła

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY DUCH ŚWIĘTY WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA TAJEMNICA KOŚCIOŁA 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne- klasa V

Wymagania edukacyjne- klasa V Wymagania edukacyjne- klasa V Rozdział I KOMU WIERZĘ I UFAM? w przyjmowaniu prawd pomaga człowiekowi rozum; działania Boga, który jest Osobą; - mówi z pamięci słowa Modlitwy Pańskiej;, co pomaga człowiekowi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Obdarowani przez Boga z serii Drogi Przymierza Zgodnych z Programem nauczania religii Poznaję

Bardziej szczegółowo

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie:

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie: Klasa 6 SP 1. Ocenie z religii podlegają: 1. Wiadomości w zakresie materiału przewidzianego programem klasy. 2. Umiejętności: aktywność (podczas katechez, w przygotowaniu szkolnych Mszy Św., nabożeństw

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: podaje przykłady obecności Ducha Świętego w życiu każdego chrześcijanina.

OCENA BARDZO DOBRA. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: podaje przykłady obecności Ducha Świętego w życiu każdego chrześcijanina. Szczegółowe kryteria oceniania z religii w klasie VI do programu nauczania Poznaję Boga i w Niego wierzę nr AZ-2-01/10 i podręcznika Wierzę w święty Kościół powszechny nr AZ-23-01/10-WA-5/14 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH OBDAROWANI PRZEZ BOGA

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH OBDAROWANI PRZEZ BOGA KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH OBDAROWANI PRZEZ BOGA Z SERII DROGI PRZYMIERZA Postanowienia wstępne W klasie IV w ocenianiu

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II Semestr I

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II Semestr I Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II Semestr I I. Pragnienia ludzi - interpretuje Jk 2, 14-17; - wylicza sposoby doświadczenia obecności Boga; - określa, co wyraża imię Boga; - opowiada tekst Łk

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie V klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie V klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie V klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Obdarowani przez Boga z serii Drogi Przymierza Rozdział I KOMU WIERZĘ I UFAM? w przyjmowaniu

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo