D E C Y Z J A O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D E C Y Z J A O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA"

Transkrypt

1 Luborzyca dnia r. RGG-7610(1)2006 D E C Y Z J A O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 46a ust.7 pkt 4, art.48 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129 r. poz.902 z późniejszymi zmianami), 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U.z 2004 r. Nr 257, poz 2573 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Jerzego Dziuby zam. ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 23, Kraków, reprezentowanego przez pełnomocnika Stanisława Wiklika, zam. ul. Mogilska 27/47, Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Kocmyrzów na działce nr 114/2, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca określa następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia budowy budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Kocmyrzów na działce nr 114/2, gm.kocmyrzów-luborzyca. I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia. Planowany obiekt zlokalizowany jest na działce nr 114/2 w miejscowości Kocmyrzów, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, składać się on będzie z dwóch budynków połączonych przewiązką komunikacyjną. W budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowano salon sprzedaŝy wózków widłowych, biuro, pomieszczenie socjalne oraz mieszkanie dla 4-ro osobowej rodziny. W budynku usługowym zlokalizowano halę napraw wózków widłowych, magazyny wózków, części, narzędzi i odpadów, pomieszczenie dla osób oczekujących na naprawę oraz garaŝ na cztery samochody. Planowany obiekt obsługiwał będzie w zakresie sprzedaŝy, eksploatacji oraz napraw wózków widłowych w przewaŝającej mierze pobliskie gospodarstwa rolne oraz zakłady prowadzące działalność o charakterze przetwórstwa rolno-spoŝywczego.

2 II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenie uciąŝliwości dla terenów sąsiednich ograniczenie robót budowlanych do pory dziennej dla prac, które mogą powodować przekroczenie standardów emisyjnych hałasu, oraz ograniczenie emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń pyłowych powstających w trakcie prowadzenia robót ziemnych, -prace budowlane prowadzone w sposób eliminujący zanieczyszczenie wód gruntowych np. z powodu wycieku paliwa, olejów z uŝywanych do robót maszyn i urządzeń, -zapotrzebowanie na wodę w całości pokryte z sieci wodociągowej, - odpady powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia magazynowane selektywnie i bezpiecznie dla środowiska, a następnie przekazywane do unieszkodliwiania, odzysku, transportu lub zbierania firmom posiadającym stosowne decyzje lub uzgodnienia, -uzgodnić gospodarkę odpadami dla bieŝącej działalności zakładu, III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym. -masy ziemne powstałe w trakcie przebudowy moŝliwe do wykorzystania na terenie inwestycji i w trakcie prowadzonych prac, w przeciwnym wypadku naleŝy uzyskać stosowne uzgodnienia z ustawy o odpadach, -ścieki socjalno-bytowe odprowadzane do szczelnego, nieprzepuszczalnego zbiornika opróŝnianego przez uprawnione firmy, -ścieki z odwodnienia pomieszczenia obsługi pojazdów, garaŝu, wydzielonego pomieszczenia po oczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym substancji ropopochodnych i osadniku odprowadzane do szczelnego, nieprzepuszczalnego zbiornika opróŝnianego przez uprawnione firmy, ścieki winny spełniać normy rozporządzenia ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, -wody opadowe i roztopowe z dachów, obiektów, dróg wewnętrznych oraz parkingów o powierzchni mniejszej niŝ 0,1 ha odprowadzone systemem kanalizacji poprzez pompownię ścieków do bezodpływowego, szczelnego zbiornika o pojemności ok. 300 m 3 usytuowanego na działce nr 114/2,

3 -3- -pokrycie potrzeb cieplnych oraz c.w.u. w oparciu o gaz ziemny lub energię elektryczną, -pomieszczenie magazynowe w części przeznaczonej do przechowywania olejów i płynów eksploatacyjnych przeznaczonych do wymiany i zuŝytych, wyposaŝone w szczelne wanny zabezpieczające oraz w sorbent substancji ropopochodnych, -dla napraw i prac regulacyjnych związanych z pracą silnika wentylacja pomieszczenia poprzez elastyczny przewód ssawny nakładany na koniec rury wydechowej a spaliny wyprowadzane na zewnątrz wentylacja wywiewna pomieszczenia, -eksploatacja instalacji powodująca emisje hałasu nie moŝe powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny, -naleŝy uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niŝ niebezpieczne zgodnie z ustawą o odpadach, IV. Wymogi w zakresie przeciw działania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagroŝenie wystąpienia powaŝnych awarii. Nie dotyczy. Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagroŝenie wystąpienia powaŝnych awarii. V. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie dotyczy. Teren planowanego przedsięwzięcia przebiega w odległości ok. 100 km od najbliŝszej granicy państwowej. VI. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego uŝytkowania. Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie naleŝy do przedsięwzięć w art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

4 -4- U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 9 czerwca 2006 r. inwestor za pośrednictwem pełnomocnika zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Kocmyrzów na działce nr 114/2. Zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 1 realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływa na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W sprawie niniejszej przedsięwzięcie jest wymienione w 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i moŝe wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Po zasięgnięciu opinii Starosty Krakowskiego postanowienie znak OS. 7633/89/06/EC z dnia 3 lipca 2006 r. oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie postanowienie znak NZ-PZ /06 z dnia 7 sierpnia 2006 r. nałoŝono obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko postanowieniem Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca znak RGG-7610(1)2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. Dla terenu planowanej inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zgodnie z tym planem podstawowa, północna część działki nr 114/2 oznaczona jest symbolem MN-1 tereny zabudowy mieszkaniowej połoŝonej w strefie podmiejskiej z usługami w zakresie handlu detalicznego, nieuciąŝliwego rzemiosła. Południowa część działki (ok. 30 %) oznaczona jest symbolem RM-tereny rolne rekomendowane do zabudowy zagrodowej z usługami związanymi z produkcją i przetwórstwem rolno-spoŝywczym. Planowany sposób przeznaczenia i uŝytkowania obiektu spełnia uwarunkowania planu zagospodarowania przestrzennego (handel detaliczny wózkami widłowymi, usługi serwisowonaprawcze wózków widłowych wykorzystywanych między innymi w gospodarstwach rolnych i przemyśle rolno-spoŝywczym). Po dokonaniu szczegółowej analizy przedłoŝonego przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko organ uznał, Ŝe: skala, rozmieszczenie przedsięwzięcia nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko, na przewidywanym do zajęcia terenie pod lokalizację inwestycji nie występują siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie jak i równieŝ złoŝa surowców, na obszarze inwestycji ani w jej pobliŝu nie występują obiekty uznane za zabytkowe, a w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia brak jest terenów chronionych jak i wyznaczonych obszarów Natura charakter i skala inwestycji nie wymaga szczególnych rozwiązań mających na celu zapobieganie lub kompensację szkodliwego oddziaływania na środowisko, realizacja inwestycji nie pociąga za sobą zagroŝeń oraz znaczących oddziaływań, dotyczy to oddziaływania bezpośredniego, długoterminowego, wtórnego i kumulującego, bezpośrednie i krótko trwałe oddziaływanie moŝe mieć miejsce jedynie w fazie budowy, jednak oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie środowiska przyrodniczego, nie stwierdzono Ŝadnych podstaw do utworzenia obszaru ograniczonego uŝytkowania lub teŝ potrzeby wykonania analizy po realizacyjnej.

5 -5- W trakcie postępowania strona Marian Wójcik zwrócił się o umoŝliwienie wglądu do dokumentacji technicznej przedsięwzięcia i bieŝące informowanie go o kolejnych etapach prowadzonego postępowania. Spełniony został wymóg zapewnienia udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu (zgodnie z art. 32 ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz zapewnienia dostępu do informacji ( zgodnie z art. 19 ust.1 i ust. 2 pkt 4a, 5, 7 ustawy Prawo ochrony środowiska). W postępowaniu z udziałem społeczeństwa nie wniesiono Ŝadnych uwag i wniosków. Starosta Krakowski postanowieniem znak OS. 7633/89/06/EC z dnia 14 grudnia 2006 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie postanowieniem znak NZ-PZ /06 z dnia 7 grudnia 2006 r. uzgodnili inwestycję na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Mając na uwadze powyŝsze, orzeczono jak w sentencji. Pouczenie Decyzję niniejszą naleŝy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę, nie później niŝ w okresie dwóch lat od dnia w którym decyzja stanie się ostateczna. W sytuacji określonej w art. 46 ust. 4c ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawowy termin moŝe być przedłuŝony o kolejne dwa lata. Od niniejszej decyzji słuŝy odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10 w terminie 14 dni od jej doręczenia. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi jako załącznik integralną część decyzji. Niniejsza decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Otrzymują: 1.Jerzy Dziuba, zam. ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 23, Kraków, pełnomocnik: Stanisław Wiklik, zam. ul. Mogilska 27/47, Kraków, 2. Marian Wójcik, zam. Al.Pokoju 27b/25, Kraków, 3.GraŜyna Kulczyńska, zam. Luborzyca 110, Kocmyrzów, 4.A/a

6 Załącznik do decyzji RGG-7610(1)2006 Charakterystyka przedsięwzięcia Budowa budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Kocmyrzów na działce nr 114/2, gm. Kocmyrzów Luborzyca. Projektowany budynek mieszkalno-usługowy (budynek mieszkalny jednorodzinny z biurem sprzedaŝy wózków widłowych i ich ekspozycją) oraz budynek usługowy (hala napraw wózków z pomieszczeniami pomocniczymi, magazynem wózków, części zamiennych oraz garaŝ dla samochodów serwisowych firmy) usytuowane będą na działce nr 114/2 w Kocmyrzowie, gmina Kocmyrzów-Luborzyca przy drodze wojewódzkiej Kraków-Proszowice-Busko. Planowany obiekt obsługiwał będzie w przewaŝającej mierze pobliskie gospodarstwa rolne oraz zakłady prowadzące działalność o charakterze przetwórstwa rolno-spoŝywczego. Do obiektu zostanie doprowadzona woda pitna z wodociągu gminnego, gaz wysoko metanowy oraz energia elektryczna. Szacowana ilość zuŝywanej wody będzie wynosić około 300 m 3 / rok Objętości ścieków bytowych odprowadzanych bezpośrednio do zbiornika bezodpływowegoszamba o pojemności 10 m 3 usytuowanego na terenie przedmiotowej działki będzie porównywalną z objętością zuŝytej wody. Ściek z 6-ciu wpustów podłogowych zlokalizowanych między innymi w pomieszczeniach obsługi wózków mogący w sytuacjach awaryjnych zawierać substancje ropopochodne, części stałe przed skierowaniem do szamba zostanie wstępnie podczyszczony w łapaczu zawiesiny z wkładką koalescencyjną zatrzymującą substancje ropopochodne. Wody deszczowe z dachów i terenów dróg i parkingu skierowane zostaną do szczelnego odparownika. Energia cieplna na potrzeby c.o., c.w.u, wytwarzana będzie w kotle o mocy nie większej niŝ 60 kw spalającym gaz ziemny wysokometanowy. Celem zabezpieczenia środowiska gruntowowodnego przed zanieczyszczenie olejami, teren ruchu pojazdów, parkingi, miejsca rozładunku wykonane zostaną jako utwardzone, szczelne z kostki brukowej. Beczko z olejami do wymiany składowane będą w magazynie w wannie zabezpieczającej. RównieŜ oleje przepracowane gromadzone będą w magazynie odpadów niebezpiecznych w wannie zabezpieczającej. Przeprowadzona analiza wskazuje, iŝ przedsięwzięcie jako całość nie będzie oddziaływać w sposób ponad normatywny na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu, wody powierzchniowe i podziemne, glebę i ludzi. Ewentualne ponadnormatywne oddziaływanie będzie się zamykać w granicach terenu do którego prawo posiada inwestor.

Burmistrz Kolonowskiego Kolonowskie 2014-07-15

Burmistrz Kolonowskiego Kolonowskie 2014-07-15 Burmistrz Kolonowskiego Kolonowskie 2014-07-15 Nr Rś.6220.DŚ.14.11.2014 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 2, art. 72 ust.1 pkt 1, art.75 ust.1 pkt 4, art.82 i art.85 ustawy z dnia 3

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kożuchowa ul. Rynek 1a 67-120 Kożuchów tel. 068 3555940, fax. 068 3552868 e-mail: um@kozuchow.pl, www.kozuchow.pl

Burmistrz Kożuchowa ul. Rynek 1a 67-120 Kożuchów tel. 068 3555940, fax. 068 3552868 e-mail: um@kozuchow.pl, www.kozuchow.pl Burmistrz Kożuchowa ul. Rynek 1a 67-120 Kożuchów tel. 068 3555940, fax. 068 3552868 e-mail: um@kozuchow.pl, www.kozuchow.pl Nasz znak: TI.MR. 7625-I/12/07/2/09 Kożuchów, dnia 27-02 -2009r. D E C Y Z J

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RLG 7624/9/2009/2010 Radziejowice 2010.06.21 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko:

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych: 5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko: Czempiń, dnia 10 lipca 2013r. IT.7624-2/11 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na postawie: - art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. u s t a l a m

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. u s t a l a m OŚR.6220.5.2014.2015 Grudusk, 14.08.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Rzezawa, dnia 18 listopad 2010r. IROŚ 7625/a/5/2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art.85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 17 styczeń 2007 r Oś. 7625 15/06 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji nr 1/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 32 ust. 2 i art.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. p o s t a n o w i ł: u m o r z y ć p o s t ę p o w a n i e. U z a s a d n i e n i e. OŚ.7624/24/09 Przecław, dnia 06.01.2010 r.

D E C Y Z J A. p o s t a n o w i ł: u m o r z y ć p o s t ę p o w a n i e. U z a s a d n i e n i e. OŚ.7624/24/09 Przecław, dnia 06.01.2010 r. OŚ.7624/24/09 Przecław, dnia 06.01.2010 r. D E C Y Z J A Burmistrz w Przecławiu, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Przecław ul. Kilińskiego 7 39-320 Przecław o uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

RG.III.7624-7/11-d Mikołajki Pom., dnia 01.08.2011

RG.III.7624-7/11-d Mikołajki Pom., dnia 01.08.2011 DECYZJA Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Brześć Kujawski, dnia 04 marca 2009 roku BI. 7632 12/08/09

D E C Y Z J A. Brześć Kujawski, dnia 04 marca 2009 roku BI. 7632 12/08/09 BI. 7632 12/08/09 Brześć Kujawski, dnia 04 marca 2009 roku D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

Bardziej szczegółowo

DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA

DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA EGZ. NR 1 RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI: DOBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-BIUROWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O TEJ SAMEJ FUNKCJI FIRMY BRANDS POLSKA Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam GKUHiR.6220.9.2011 Szczyrk, dnia 23 maja 2011r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Swarzędz,.... ROS.6220.30.2012 ROS.6220-0030/027/2012 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 80 ust. 1 oraz 82 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA NA ŚRODOWISKO P.H.U. Piotr Lipski RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘBIORSTWA Projektowana stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji TEMAT Inwestor Kwalifikacja przedsięwzięcia Etap inwestycyjny Raport o oddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m GK 7625-15/06 Nakło n.not..12.2006r. D E C Y Z J A Na podstawie art.46a ust.1 i 7 pkt.4, art.48 ust. 2 pkt.1, art.56 ust. 2,3,4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA GK 7620/D/03/06/02/07/01/08/04/09/01/10/03/3/11 Marcinowice, dnia 29.04.2011 r. DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Brześć Kujawski, dnia 09-06-2006 roku BI. 7632 1/05/06

D E C Y Z J A. Brześć Kujawski, dnia 09-06-2006 roku BI. 7632 1/05/06 BI. 7632 1/05/06 Brześć Kujawski, dnia 09-06-2006 roku D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 a ust. 1 i ust. 7 pkt 4 w związku z art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2 i art. 56 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PREZYDENT MIASTA POZNANIA Poznań, dnia 15 kwietnia 2010r. Za dowodem doręczenia OS.V/7684-440/09 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 82

Bardziej szczegółowo

kierunku: produkcyjno-usługowym, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego.

kierunku: produkcyjno-usługowym, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego. GK 7620/D/08/09/03/10/02/4/2011 Marcinowice, dnia 10.02.2011 r. DECYZJA NR 01/11 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1, art. 72

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1

Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 Raport o oddziaływaniu na środowisko sortowni odpadów komunalnych z kompostownią ZUK W. Kisiel w Laskowcu Str. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS ZASTOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

I. Dane informacyjne.

I. Dane informacyjne. I. Dane informacyjne. Obiekt: Budowa kurnika o obsadzie 120 DJP Lokalizacja: 62 811 Kościelna Wieś gm. Gołuchów działka 626/2 Etap: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy Krzysztof Mielniczuk 1 Postępowanie OOŚ dla I grupy I grupa to przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wskazane w 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. UCHWAŁA Nr 540/XLVI/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoŝonego w rejonie ulic: Legionów, Hallera i

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA:

RAPORT ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA: RAPORT ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA: budowie zakładu technicznego produkcji nawozu mineralnoorganicznego OrCal technologią FuelCal Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU...4 2. PODSTAWY PRAWNE WYKONANIA RAPORTU...4 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...4 3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia...4 3.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo