POSTANOWIENIE. postanawiam

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIE. postanawiam"

Transkrypt

1 RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a takŝe art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz ze zm.), a takŝe 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku członków zarządu (Artur Michalski i Karol Sołtysiak) firmy MAT- OIL Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Romana Maya 1, Poznań, postanawiam 1. nałoŝyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji paliw ul. Poznańska 54, Pobiedziska, 2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport powinien obejmować elementy określone w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności: I. z zakresu hydrogeologii naleŝy: a. określić usytuowanie przedsięwzięcia względem cieków powierzchniowych oraz wód podziemnych, w szczególności uwzględnić ścisły kontakt hydrauliczny wód podziemnych z wodami powierzchniowymi, a co za tym idzie moŝliwość migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu do ziemi, b. przedstawić informacje dotyczące warunków hydrogeologicznych i geologicznych terenu planowanej inwestycji uwzględniając: - budowę geologiczną pod terenem inwestycji oraz w najbliŝszej okolicy, - poziomy wodonośne, w tym uŝytkowe poziomy wodonośne, - głębokość zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych, - Główne Zbiorniki Wód Podziemnych, - ujęcia wód podziemnych wraz z ich strefami ochrony pośredniej oraz bezpośredniej, - cieki oraz wody powierzchniowe, - kierunki migracji wód podziemnych, powyŝsze informacje przedstawić na załącznikach graficznych w postaci mapy geologicznej, mapy hydrogeologicznej oraz przekrojów hydrogeologicznych, c. opisać moŝliwy wpływ przedsięwzięcia na wszystkie komponenty środowiska hydrogeologicznego oraz przedstawić rozwiązania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu planowanej inwestycji, d. na załączniku graficznym podać lokalizację piezometrów; II. z zakresu ochrony powietrza naleŝy: a. określić wszystkie źródła emisji zorganizowanej oraz niezorganizowanej związane z przedsięwzięciem oraz obliczyć wielkość emisji ze wszystkich źródeł i wykonać dla str. 1 z 5

2 nich analizę rozprzestrzeniania w powietrzu (uwzględnić stopień redukcji zanieczyszczeń w związku z zastosowaniem rozwiązań ograniczających emisje substancji do powietrza), b. załączyć pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu określające aktualny stan jakości powietrza, c. uzyskane wyniki obliczeń przedstawić w formie graficznej w postaci izolinii jednakowych stęŝeń wraz z opisem, d. określić z jaką częstotliwością będą napełniane zbiorniki przeznaczone do magazynowania paliw oraz określić roczny obrót tymi paliwami na przedmiotowej stacji, e. przedstawić rozwiązania mające na celu ochronę powietrza; III. z zakresu gospodarki odpadami naleŝy: a. określić rodzaj odpadów oraz szacunkowa, ilość poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą powstać na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia oraz sposób ich magazynowania i dalszego zagospodarowania, b. podać sposoby minimalizacji odpadów na ww. etapach i sposoby ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko; IV. z zakresu gospodarki wodno-ściekowej naleŝy: a. określić źródło zaopatrzenia przedmiotowej inwestycji w wodę oraz określić jej pobór w m 3 /dobę w rozbiciu na poszczególne cele (socjalno-bytowe, przemysłowe itp.), b. określić wszystkie rodzaje ścieków, które będą powstawały w wyniku funkcjonowania stacji paliw i myjni samochodowej, określić ich szacowaną ilość (w m 3 /dobę) oraz sposób postępowania z nimi, c. określić w jaki sposób izolowane i zabezpieczone będą powierzchnie operacyjne przyjęcia i dystrybucji paliwa, d. określić wielkość szczelnych powierzchni utwardzonych wraz z uwzględnieniem tych, które powstaną w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia oraz przedstawić rozwiązania przyjęte w zakresie odwadniania terenu stacji (naleŝy określić w jaki sposób wody opadowe i roztopowe z terenów uszczelnionych stacji naraŝonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi doprowadzane będą do separatora substancji ropopochodnych), e. przedstawić na załączniku graficznym planowaną lokalizację separatora substancji ropopochodnych wraz z systemem odwadniającym; V. z zakresu ochrony przed hałasem naleŝy: a. określić źródła hałasu, czas ich pracy w porze dziennej oraz nocnej i na tej podstawie określić przewidywaną emisję hałasu do środowiska z terenu przedsięwzięcia, b. opisać sposób zagospodarowania terenów wokół przedsięwzięcia z uwzględnieniem terenów podlegających ochronie akustycznej określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), c. dołączyć informację właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu i przeznaczeniu terenów wokół planowanej inwestycji, z uwzględnieniem terenów, o których mowa w art. 113 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) i rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz określić odległość najbliŝszych terenów chronionych akustycznie od granicy przedsięwzięcia, d. w przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska naleŝy określić środki organizacyjne, techniczne lub technologiczne ograniczające emisję hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych; str. 2 z 5

3 VI. naleŝy opisać budowę zbiorników oraz instalacji do napełniania zbiorników i dystrybuowania paliwa oraz opisać materiały, z których będą wykonane zbiorniki i instalacje oraz podać pojemność wszystkich zbiorników zlokalizowanych na terenie planowanej inwestycji; VII. przedstawić informacje na temat lokalizacji oraz organizacji bazy materiałowo-surowcowej na etapie realizacji inwestycji oraz podać rozwiązania chroniące środowisko hydrogeologiczne przed przenikaniem zanieczyszczeń z powyŝszej bazy; VIII. naleŝy odnieść się do zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosięŝne słuŝące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063) i wykazać, Ŝe wymagania zawarte w rozporządzeniu będą spełnione. UZASADNIENIE Wnioskiem złoŝonym w dniu r. inwestor wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji paliw ul. Poznańska 54, Pobiedziska. W toku postępowania administracyjnego w dniu r. wnioskodawca został wezwany, na podstawie art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, do uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca wniósł uzupełnienie r. Postępowanie wszczęte zostało r. W myśl art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko r. Inspektor Sanitarny zwrócił się do Burmistrza o uzupełnienie wniosku. Burmistrz wystąpił r. do wnioskodawcy o wniesienie uzupełnienia w wymaganym zakresie. Wnioskodawca r. wystąpił o zawieszenie postępowania do czasu dostarczenia uzupełnienia do karty informacyjnej, które r. wpłynęło do tut. urzędu i następnie zostało przekazane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Równocześnie podjęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu w opinii sanitarnej z r., stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jednocześnie odstąpił od określenia zakresu raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem znak RDOŚ-30- OO.III /10/nb z r. wyraził opinię, Ŝe dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., nr 257, poz z późn. zm.), projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których moŝe być wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Organ wydając niniejsze postanowienie wziął pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale str. 3 z 5

4 społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Szczególnie przeanalizowano: rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a takŝe wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciąŝliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura Planowane przedsięwzięcie polega na modernizacji istniejącej infrastruktury stacji paliw przy ul. Poznańskiej 54 w Pobiedziskach. W ramach prowadzonych prac przewiduje się m.in. wyburzenie istniejących budynków i budowę nowego budynku socjalno-magazynowego, zainstalowanie separatorów substancji ropopochodnych i zainstalowanie dystrybutorów paliw oraz wykonanie podwójnego płaszcza na istniejącym zbiorniku do przechowywania paliwa. Obecnie na terenie pod planowaną inwestycję zainstalowany jest jednopłaszczowy zbiornik paliw. Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia pozwoli zatem na określenie stanu środowiska gruntowo-wodnego na przedmiotowym terenie oraz wyjaśni czy zostaną zastosowane rozwiązania gwarantujące wyeliminowanie niekontrolowanej migracji zanieczyszczeń. Analiza parametrów eksploatacyjnych i technologicznych przedsięwzięcia, warunków środowiskowych i terenowych oraz rozwiązań mających na celu ochronę środowiska zawartych w raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko pozwoli określić wpływ planowanej inwestycji na środowisko hydrogeologiczne. Eksploatacja stacji paliw moŝe spowodować emisję hałasu do środowiska przede wszystkim w wyniku poruszania się pojazdów po terenie stacji. Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykaŝe czy przedsięwzięcie spełniać będzie wymagania odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W przypadku przekroczenia standardów jakości środowiska ocenie poddane zostaną działania, które Inwestor podejmie w celu ograniczenia ponadnormatywnej emisji hałasu oraz określona zostanie ich skuteczność. Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie jego wpływu na stan powietrza zgodnie z zakresem nałoŝonym w niniejszym postanowieniu pozwoli równieŝ na zajęcie stanowiska czy planowana inwestycja spełniać będzie wymagania prawne w zakresie ochrony powietrza. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2009 r., nr 151, poz z późn. zm.), w tym poza obszarami Natura Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono, Ŝe planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w odległości ok. 700 m od otuliny Parku Krajobrazowego Promno oraz w odległości ok. 1,8 km od proponowanego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty (projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000, przekazanego do zatwierdzenia przez Komisję Europejską) Ostoja koło Promna. Przedsięwzięcie moŝe równieŝ negatywnie wpłynąć na istniejącą infrastrukturę, co moŝe powodować konflikty społeczne z lokalną ludnością. Okoliczni mieszkańcy obawiają się znacznego wzrostu emisji i natęŝenia ruchu samochodów na lokalnych drogach, a co za tym idzie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Mając powyŝsze na uwadze orzeczono jak w sentencji. str. 4 z 5

5 POUCZENIE Na niniejsze postanowienie słuŝy zaŝalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Otrzymują: 1. Wnioskodawca 2. Strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy 3. aa Do wiadomości: 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu str. 5 z 5

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2)

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) Dziennik Ustaw Nr 163 9430 Poz. 981 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 196 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Miejsce w tekście I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. Strona 5, wskazany akapit. Treść uwagi. Odpowiedź na uwagę

Miejsce w tekście I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1. Strona 5, wskazany akapit. Treść uwagi. Odpowiedź na uwagę Załącznik nr 2. Zestawienie uwag i odpowiedzi na uwagi do Prognozy oddziaływania na środowisko dla Polityki morskiej Rzeczpospolitej Polskiej do roku 2020 Lp. I Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1.

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 25 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM)

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) Warszawa, dn. 28.01.2014 r. TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) l.p. Jednostka redakcyjna 1) Uwaga ogólna Treść uwagi W celu faktycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM SPIS TREŚCI ZESZYT I RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO - OPIS 1. WSTĘP 4 1.1. Podstawa formalna i prawna sporządzenia raportu 4 1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 4 1.3. Źródła informacji 4 2.

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

OCENA AKTUALNEGO I PROGNOZOWANEGO STANU ILO

OCENA AKTUALNEGO I PROGNOZOWANEGO STANU ILO Piotr Herbich Piotr.Herbich@pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny OCENA AKTUALNEGO I PROGNOZOWANEGO STANU ILOŚCIOWEGO WÓD PODZIEMNYCH W OBSZARACH ANTROPOPRESJI 1. Wstęp Analiza skutków środowiskowych,

Bardziej szczegółowo