D E C Y Z J A. o r z e k a m

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D E C Y Z J A. o r z e k a m"

Transkrypt

1 GK /06 Nakło n.not r. D E C Y Z J A Na podstawie art.46a ust.1 i 7 pkt.4, art.48 ust. 2 pkt.1, art.56 ust. 2,3,4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa wodociągu komunalnego w m.nakło n.not. ul. Wzgórze Wodociągowe na działkach o numerach ewidencyjnych 68/3, 69/1., obręb Nakło n.not. złożonego przez Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych LEWANDA w Bydgoszczy, działającego w imieniu inwestora Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle n.not. o r z e k a m I. Określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa wodociągu komunalnego w m.nakło n.not. ul. Wzgórze Wodociągowe na działkach o numerach ewidencyjnych 68/3, 69/1., obręb Nakło n.not. 1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wzgórze Wodociągowe stanowiącej docelowe uzbrojenie terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wzgórze Wodociągowe i Piaskowa w Nakle n.not. Cała inwestycja jest zlokalizowana na terenach zabudowanych w pasie drogi. 2) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, 2.1. Faza realizacji: 1.Przejścia przez drogi - planowane przejście siecią wodociągową i kanalizacyjną wzdłuż dróg (uzgadniane z właścicielami dróg) powinny zapewniać minimalizacje oddziaływań negatywnych. Kolizje z innymi sieciami infrastrukturalnymi powinny zostać rozwiązane, biorąc pod uwagę zmniejszenie uciążliwości prac dla środowiska. 2. Postępowanie z urobkiem ziemię z wykopów (ze względu na strukturę) tylko częściowo należy wykorzystać do powtórnej zasypki. Ziemia z wykopów powinna być czasowo zgromadzona w sposób selektywny i nie powodujący utrudnień w ruchu i przy prowadzeniu inwestycji. Pozyskany pozostały urobek należy wykorzystać gospodarczo w miejscach położonych blisko terenu budowy, aby nie generować uciążliwości powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym. 1

2 3. Postępowanie z odpadami powstające odpady (poza niewykorzystanym gruntem) będą związane bezpośrednio z materiałami budowlanymi, stosowanymi w trakcie budowy oraz z nawierzchnią dróg, w których zostaną zlokalizowane kolektory. Odpady powinny zostać wywiezione na najbliższe składowisko odpadów. 4. W przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest: a. Wstrzymanie wszelkich robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, b. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia. c. Niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe - burmistrza 5. Sprzęt używany przy robotach powinien być sprawny, 6. Materiały wykorzystywane do budowy nie mogą wchodzić w reakcje, które powodowałyby zanieczyszczenie wód podziemnych 7. Ze względu na usytuowanie prac na terenie zabudowy mieszkaniowej, realizacja robót związanych z przebudową istniejącej infrastruktury odbywać się będzie tylko w porze dziennej 2.2. Faza eksploatacji Inwestycja nie będzie realizowana w obszarach cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk ptak i zwierząt. Trasy projektowanych sieci zaprojektowano wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych. Warunki w fazie eksploatacji nie zostaną zmienione w odniesieniu do stanu sprzed realizacji przedsięwzięcia. 3) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym, - w projekcie należy zastosować rozwiązania i technologie zabezpieczające środowisko glebowo-wodne 4) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, 5) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko, 6) stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. II. Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 2

3 U z a s a d n i e n i e Dnia 02 października 2006r. Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych LEWANDA wystąpiło z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. Wniosek został po wezwaniu uzupełniony pismem dnia 18 października 2006r. W związku z art.46 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902), realizacja planowanego przedmiotowego przedsięwzięcia, które zostało zaliczone do mogących znacząco oddziaływać na środowisko (zgodnie z 3 ust. 1 pkt. 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku - w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. Nr 257 z 2004 r., poz 2573 z późn. zm.)) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Burmistrz na podstawie art.51 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62 z 2001 roku, poz. 627z późn. zm.) przekazał wniosek wraz z załączoną charakterystyka przedsięwzięcia do Starosty Nakielskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle n.not. i wystąpił o wyrażenie stanowiska (opinię) w przedmiocie konieczności sporządzenia raportu dla tego przedsięwzięcia i określenia jego zakresu. Po otrzymaniu opinii: 1. Starosty Nakielskiego z dnia r. znak: WWR /06 2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle n.not. z dnia r. znak:n.nz /06/n dnia r. zostało wydane na podstawie art. 51 ust.2 POŚ postanowienie stwierdzające brak obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska decyzja została uzgodniona pozytywnie przez organ ochrony środowiska Starostę Nakielskiego (pismo z dnia r znak: WWR /06) i państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (pismo z dnia r. znak: N.NZ /06/N), a warunki zostały zawarte w osnowie decyzji. Strony postępowania były zawiadamiane o kolejnych etapach postępowania bezpośrednio oraz poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej urzędu. Żadnych uwag i wniosków w aspekcie oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji nie wniesiono. Planowane przedsięwzięcie jest zgodne z miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego. Technologie wykonywania robót nie wpłyną negatywnie na środowisko. W trakcie realizacji inwestycji okresowo wzrośnie natężenie hałasu spowodowane wykonywaniem robót. Efekt ten minie po zakończeniu etapu robót. Oddziaływanie to nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska. 3

4 Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji. P o u c z e n i e Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło n.not. w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Załącznik nr 1 Charakterystyka całego przedsięwzięcia Otrzymują: 1. Biuro Usług Inwestycyjno Projektowych LEWANDA Bydgoszcz, ul. Boleniowa 3 2. Sarosiek Ryszard Barbara Nakło n.not. ul. Polna 1c 3. Molka Janusz Alina Nakło n.not. ul. Wzgórze Wodociągowe Pilarczyk Andrzej Iwona Nakło n.not. os.władysława Łokietka 4/39 5. Osetek Jerzy Halina Nakło n.not. ul.wzgórze Wodociągowe Dróbka Sylwester Anna Nakło n.not. os. Bolesława Chrobrego 9/30 7. Pierzyńska Genowefa Nakło n.not. ul.krzywoustego 6A/11 8. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle Nakło n.not. ul.drzymały 1 9. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Mickiewicza Nakło nad Notecią 10. Starosta Nakielski ul. Dąbrowskiego Nakło n.not. 11. GK aa 12. PI w miejscu 4

5 załącznik nr 1 do decyzji w spr. środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia nr GK /06 z dnia r. Charakterystyka przedsięwzięcia Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej w ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle n.not. stanowiącej docelowe uzbrojenie terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr 68/3 i 69/1. Projektowana inwestycja nie spowoduje uciążliwości w zakresie ochrony środowiska. Technologia wykonania robót obejmuje wykopy liniowe o gł. 1,70 m ppt o ścianach pionowych umocnionych dla ułożenia przewodów rurowych z rur PCV o średnicach ø 110 mm o dł. 77 m. Wykopy będą wykonywane mechanicznie i ręcznie, w zależności od występowania podziemnego uzbrojenia terenu. Po zakończeniu robót teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. 5

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Rzezawa, dnia 18 listopad 2010r. IROŚ 7625/a/5/2010 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art.85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RLG 7624/9/2009/2010 Radziejowice 2010.06.21 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam GKUHiR.6220.9.2011 Szczyrk, dnia 23 maja 2011r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. postanawiam

POSTANOWIENIE. postanawiam RIiOŚ-EK/7625/20/10 Pobiedziska, 08.11.2010 r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 1 Spis treści Co to jest ocena oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE OO.4233.9.2014.AK Kraków, dnia 11.06.2015 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104 oraz art. 107 1, art. 108 ustawy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy Krzysztof Mielniczuk 1 Postępowanie OOŚ dla I grupy I grupa to przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wskazane w 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska

P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska OŚ.OC.6220.2.2011 Przecław dnia 17.05.2011 r. P O S T A N O W I E N I E w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska Na podstawie: art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

www.drogmost.lublin.pl Rok założenia 1988 e-mail:info@drogmost.lublin.pl GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn. 18.02.2013r.

www.drogmost.lublin.pl Rok założenia 1988 e-mail:info@drogmost.lublin.pl GDDKiA-O/LU-P-2/PTD/06/2013 z dn. 18.02.2013r. SPÓŁKA Z O.O. DrogMost LUBELSKI 20-415 LUBLIN, ul. Zaciszna 16 tel/fax. (0-81) 744-00-70, tel. (0-81) 744-13-26 Wykonawstwo REGON 008020120 ISO 9001-2008 NIP 712-015-68-14 nr NC 1056 KRS 0000057033 Sąd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00 Kryta pływalnia przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.MD.7660/2-6/10 Rzeszów, 2010-06-11 D E C Y Z J A

RŚ.VI.MD.7660/2-6/10 Rzeszów, 2010-06-11 D E C Y Z J A RŚ.VI.MD.7660/2-6/10 Rzeszów, 2010-06-11 D E C Y Z J A Działając na podstawie: - art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 30 stycznia 2006 r. Druk nr 59 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 210, 1101.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Opracowane na podstawie Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm)

Opracowane na podstawie Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm) Opracowane na podstawie Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm) POZWOLENIA WODNO-PRAWNE Pozwolenia wodno-prawne są instrumentem formalno-prawnym

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Warszawa 2010 W opracowaniu wykorzystano materiał zawarty w projekcie Poradnika w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo