ROZDZIAŁ III - ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ III - ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ III - ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA Podstawą szczegółowej organizacji pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej Ośrodka w danym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny przygotowany przez dyrektora Ośrodka i zatwierdzony przez organ prowadzący placówkę. 2. Na arkusz organizacyjny Ośrodka składają się arkusze organizacyjne poszczególnych szkół działających w Ośrodka oraz arkusz organizacyjny internatu. 3. Arkusz organizacji złożony do dnia 30 kwietnia zatwierdza organ prowadzący placówkę po zaopiniowaniu go przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 12 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy tworzą: Szkoła Podstawowa Specjalna Gimnazjum Specjalne Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna internat Ośrodek posiada jedną administrację, obsługującą wszystkie działy określone w Wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji i obsługi są pracownikami Ośrodka. 3. Ośrodek posiada wspólne dla wszystkich działów pomieszczenia i tereny określone w Ośrodek jest placówką opieki całkowitej; jest czynny przez cały rok i zapewnia całodobową opiekę. 1. Ze względu na rozmieszczenie grup internackich w kilku obiektach, Ośrodek może zapewniać opiekę wychowawczą w porze nocnej w godz. od 21 do 7 rano. 2. Decyzję o zapewnieniu opieki nocnej przez kadrę wychowawczą podejmuje dyrektor Ośrodka za zgodą organu prowadzącego na mocy odrębnych przepisów Działalność Ośrodka polega na realizacji przyjętego przez radę pedagogiczną systemu działań diagnostycznych, dydaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, opiekuńczych i profilaktycznych, oraz pracy z rodziną wychowanka. 2. System ten tworzą: a) nauka szkolna, b) praktyczna nauka zawodu, c) zajęcia wychowawcze zajęcia samorządowe zajęcia samoobsługowe d) zajęcia specjalistyczne 7

2 korekcyjne, reedukacyjne, logopedyczne, psychokorekcyjne ( terapia indywidualna i grupowa), e) zajęcia sportowo- rekreacyjne i kulturotwórcze, f) opieka nad wychowankami, g) współpraca z rodzicami ( opiekunami). 3. Zajęcia odbywają się w oddziałach klasowych, zespołach edukacyjnoterapeutycznych, grupach wychowawczych, i kołach zainteresowań. 4. Liczba uczniów w oddziale klasowym poszczególnych typów szkół określona jest szczegółowo w rozdziałach dotyczących organizacji pracy tych szkół. 5. Liczba wychowanków w grupie internackiej określona jest szczegółowo w rozdziale dotyczącym organizacji pracy internatu. 6. Liczbę uczniów i wychowanków uczestniczących w zespołach specjalistycznych, lub kołach zainteresowań, określają odrębne przepisy. 16 Do realizacji celów statutowych Ośrodek posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenia i tereny: a) sale lekcyjne do prowadzenia zajęć dydaktycznych, pracownie do zajęć praktycznych, b) salę do zajęć informatycznych, c) gabinety do zajęć rewalidacyjnych i terapii, d) bibliotekę z czytelnią, e) świetlicę Ośrodka f) sale sypialne, g) świetlice grupowe, h) warsztaty do praktycznej nauki zawodu, i) kuchnię z zapleczem gospodarczym, oraz jadalnię, j) pokój badań lekarskich i pielęgniarskich, k) gabinet stomatologiczny, l) izolatkę, m) pomieszczenia sanitarne n) pomieszczenia biurowe i administracyjne, o) pomieszczenia gospodarcze, p) salę do ćwiczeń siłowych q) tereny sportowo-rekreacyjne Do realizacji zadań statutowych dyrektor powołuje zespoły statutowe złożone z nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych Ośrodka. Dyrektor powołuje przewodniczących zespołów i nadzoruje ich działalność. 2. W Ośrodku działają następujące zespoły statutowe: a) Zespół Wychowawczy. b) Zespól Profilaktyki c) Zespół Redakcji Strony Internetowej c) Zespół ds. statutów. 3. Przewodniczący zespołów ustalają, a dyrektor zatwierdza zadania i zakres działalności każdego zespołu. 4. Zespoły zdają relację z realizacji zadań na forum rady pedagogicznej. 8

3 18 1. Podstawą przyjęcia wychowanka do Ośrodka jest skierowanie wydane przez organ prowadzący placówkę. 2. Wraz ze skierowaniem, w zależności od rodzaju i zakresu opieki, którą ma być objęty wychowanek, wymagane są następujące dokumenty lub ich uwierzytelnione kopie : a) orzeczenie kwalifikacyjne o potrzebie kształcenia specjalnego, b) odpis aktu urodzenia (skrócony), wraz z numerem PESEL, c) karta zdrowia i karta szczepień dziecka, d) książeczka Rejestru Usług Medycznych, e) w przypadku wychowanków kierowanych do placówki przez sąd rodzinny - postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce opiekuńczowychowawczej, wraz z określeniem rodzaju opieki, f) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, g) odpis arkusza ocen, h) aktualny wywiad środowiskowy, i) opinia wychowawcy klasy z poprzedniej szkoły. 3. W wyjątkowych przypadkach, w miarę posiadanych miejsc, dopuszcza się przyjęcie wychowanków poza skierowaniem, tylko na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego ( do 15% miejsc w placówce). 4. Dziecko przybywające do Ośrodka z domu rodzinnego lub z placówki opiekuńczo-wychowawczej powinno być zaopatrzone w odzież, obuwie i przybory szkolne Ośrodek jest zobowiązany doświadczenia opieki całkowitej lub częściowej. 2. Zakres świadczeń zależy od aktualnej sytuacji materialnej i życiowej rodziny wychowanka, oraz od możliwości finansowych Ośrodka Przez opiekę całkowitą rozumie się zaspokajanie wszystkich życiowych potrzeb wychowanka, jeśli te potrzeby nie mogą być okresowo lub trwale zaspokajane przez rodzinę. 2. Rodzaj i czas trwania opieki ustala dyrektor. 3. W stosunku do wychowanków objętych opieką całkowitą Ośrodek jest zobowiązany do udzielania im pomocy w nawiązaniu kontaktów z rodzicami, krewnymi, osobami lub organizacjami współdziałającymi z Ośrodkiem w tworzeniu warunków do usamodzielnieniu wychowanków po opuszczeniu placówki. 4. Wychowankom objętym opieką całkowitą przysługuje, stosownie do wieku i potrzeb, wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku Opieka częściowa nad wychowankami polega na uzupełnieniu tych funkcji rodziny, które nie mogą być prawidłowo wypełniane w określonym zakresie i czasie. 2. Rodzice (opiekunowie prawni) nie ponoszą kosztów pobytu i zakwaterowania dziecka w Ośrodku. 9

4 3. Dyrektor Ośrodka może, w porozumieniu z radą pedagogiczną, działając na mocy odrębnych przepisów, zobowiązać rodziców (opiekunów prawnych) do całkowitej lub częściowej odpłatności za wyżywienie wychowanka w stołówce internatu Ośrodka. 4. Rodziców (opiekunów prawnych) wychowanków znajdujących się w szczególnie ciężkiej sytuacji materialnej lub rzeczowej, dyrektor Ośrodka może, w porozumieniu z radą pedagogiczną, czasowo zwolnić z odpłatności za wyżywienie w stołówce internatu. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w miarę posiadanych środków, dyrektor Ośrodka może przyznać wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i przedmioty osobistego użytku, wychowankom nie objętym opieką całkowitą, a pozostającym w trudnej sytuacji materialnej. Wychowanek zachowuje na własność to wyposażenie. 22 W celu jak najpełniejszego wypełniania zadań statutowych Ośrodek współdziała z następującymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc specjalistyczną dzieciom i ich rodzicom: z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi w zakresie diagnozy wad wymowy, psychologicznej, pedagogicznej, terapii wad wymowy i niwelowania trudności i skutków niepowodzeń szkolnych, z Młodzieżowym Punktem Konsultacyjno-Informacyjnym w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień od środków psychoaktywnych i alkoholu, z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w zakresie poradnictwa i orzeczeń w sprawach przydatności do nauki poszczególnych zawodów w warunkach szkoły specjalnej, z ośrodkami pomocy rodzinie na terenie całego województwa w zakresie pozyskiwania pomocy rzeczowej i finansowej dla wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej, z ośrodkami pomocy rodzinie na terenie całego województwa w zakresie usamodzielniania wychowanków pełnoletnich i kończących edukację, z sądami rodzinnymi (w szczególnych sytuacjach także karnymi) w zakresie uregulowania sytuacji rodzinno-prawnej wychowanków, orzekania środków wychowawczych wobec wychowanków przejawiających oznaki zdemoralizowania, z policją w zakresie prewencji, profilaktyki i interwencji, z Wydziałem Zdrowia i Pomocy Społecznej UM Świnoujścia w zakresie realizacji programów profilaktycznych oraz Programu Profilaktyki SOSW, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w zakresie rewalidacji i kompleksowej opieki, wspólnych działań kulturalnych i sportowych, ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w zakresie wspomagania w rehabilitacji i leczeniu, z Fundacją Pomocy Olgi Karstens w zakresie pozyskiwania środków finansowych dla wychowanków z rodzin wielodzietnych i ubogich, ze specjalistycznymi poradniami lekarskimi w zakresie pełnej diagnozy, kompleksowego leczenia i rehabilitacji wychowanków, z ośrodkami adopcyjnymi 10

5 z innymi, nie wymienionymi wyżej instytucjami, urzędami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. 23 W razie samowolnego opuszczenia placówki lub nie zgłoszenia się wychowanka w wyznaczonym czasie po usprawiedliwionej nieobecności dyrektor placówki przeprowadza postępowanie wyjaśniające i powiadamia o tym fakcie w ciągu 24 godzin rodziców (opiekunów prawnych) wychowanka, policję oraz, stosownie do okoliczności, sąd nadzorujący wykonanie postanowienia. 24 Pobyt wychowanka w Ośrodku ustaje z powodu: a) ustąpienia przyczyn umieszczenia, w tym usamodzielnienia wychowanka objętego opieką całkowitą, b) zakwalifikowania wychowanka do innego rodzaju opieki, c) przeniesienia do innego Ośrodka lub szkoły, d) decyzji rodziców (prawnych opiekunów ) o rezygnacji pobytu dziecka w Ośrodku, e) ukończenia nauki, f) skreślenia z listy wychowanków z przyczyn określonych w Skreślenie z listy wychowanków następuje z przyczyn określonych w 24 oraz w chwili osiągnięcia przez wychowanka wieku 24 lat, z zastrzeżeniem że, jeżeli osiągnięcie tego wieku nastąpiło przed zakończeniem roku szkolnego, w którym wychowanek kończy szkołę zawodową, pobyt w Ośrodku przedłuża się do zakończenia tego roku szkolnego. 2. W przypadku wychowanka, który nie jest objęty obowiązkiem nauki, lub który nie jest objęty obowiązkiem szkolnym, skreślenie może nastąpić w sytuacji: c) poważnego naruszenia dyscypliny, d) braku współpracy wychowanka w realizacji założonych celów, e) sześciotygodniowej, nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkolnych i nauki zawodu. 3. Skreślenie z listy wychowanków może być poprzedzone decyzją dyrektora o zawieszeniu wychowanka w prawach ucznia i wychowanka. Decyzja ta może być podjęta jedynie w stosunku do uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi szkolnemu. 4. O tej decyzji dyrektor powiadamia na piśmie radę pedagogiczną oraz rodziców (opiekunów prawnych) wychowanka. 5. Decyzja o zawieszeniu w prawach ucznia i wychowanka obowiązuje do czasu podjęcia stosownej w tej sprawie decyzji w tym decyzji w formie uchwały, przez radę pedagogiczną. 6. O skreśleniu wychowanka z listy, dyrektor w terminie 14 dni od daty skreślenia powiadamia o tym fakcie na piśmie rodziców ( opiekunów), sąd rodzinny, a ponadto organ prowadzący placówkę i szkołę macierzystą. 11

6 7. Dyrektor przekazuje dokumenty wychowanka skreślonego z listy do instytucji lub osoby, która występowała z wnioskiem o umieszczenie wychowanka w placówce. 12

S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9

S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9 S T A T U T MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ UL. STAROBIELSKA 9 Dział 1. Przepisy definiujące i postanowienia ogólne Dział 2. Cele i zadania Ośrodka Dział 3.

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 3 WE WROCŁAWIU

STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 3 WE WROCŁAWIU STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 3 WE WROCŁAWIU 1 STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 3 WE WROCŁAWIU, ul. WAŁBRZYSKA 50 I. Informacje wstępne 1 1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH. Tekst znowelizowany STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Tekst znowelizowany I Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r.(dz.u. 1996 r. Nr 67, poz. 329). 2. Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr III/164/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 09 września 2008 r.

Załącznik do Uchwały Nr III/164/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 09 września 2008 r. Załącznik do Uchwały Nr III/164/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 09 września 2008 r. Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku

Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Statut VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku Tekst ujednolicony: Zarządzenie Dyrektora szkoły z dnia 29.08.2014 roku (zgodnie z 49 statutu szkoły) Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 4 Specjalnej dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie

Statut Szkoły Podstawowej nr 4 Specjalnej dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie Statut Szkoły Podstawowej nr 4 Specjalnej dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie 1 1 Szkoła Podstawowa nr4 Specjalna w Olsztynie dla Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawościami

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHRZANOWIE Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej. S t a t u t Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej S t a t u t Osieczna 2014 Spis treści Podstawowe informacje o Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Osiecznej... 3 Cele i zadania Zespołu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej w Zabrzu Nr 16/2012/2013-09-13 z dnia 13.09.2012 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu DZIAŁ I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA. w GDAŃSKU. ul. Dobrowolskiego 6. e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/608/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2002 roku S T A T U T XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ZBIGNIEWA HERBERTA w GDAŃSKU ul. Dobrowolskiego 6 e-mail: xxlo@xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej

Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy Ul. Juliusza Słowackiego 4 56-400 Oleśnica STATUT GIMNAZJUM NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ W OLEŚNICY Stan prawny dokumentu na dzień 01.09.2015 Strona 1 z 97 Spis

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej

Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy Ul. Juliusza Słowackiego 4 56-400 Oleśnica STATUT GIMNAZJUM NR 2 IM. ARMII KRAJOWEJ W OLEŚNICY Stan prawny dokumentu na dzień 12.11.2014 Strona 1 z 94 Spis

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3. Organizacja oddziału przedszkolnego... 4. Rozdział II CELE I ZADANIA SZKOŁY...

STATUT SZKOŁY. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3. Organizacja oddziału przedszkolnego... 4. Rozdział II CELE I ZADANIA SZKOŁY... STATUT SZKOŁY SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Organizacja oddziału przedszkolnego... 4 Rozdział II CELE I ZADANIA SZKOŁY... 5 Zakres i sposoby realizacji zadań opiekuńczych i dydaktyczno-wychowawczych...

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ŚWIETLICA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ TĘCZOWA PRZYGODA. w Stargardzie Szczecińskim

STATUT NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ŚWIETLICA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ TĘCZOWA PRZYGODA. w Stargardzie Szczecińskim STATUT NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ŚWIETLICA AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ TĘCZOWA PRZYGODA w Stargardzie Szczecińskim ~ Stargard Szczeciński 2011r ~ Strona 2 z 51 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2

S T A T U T. G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N I E ul. 11 Listopada 2 GIMNAZJUM NR 1 IM.MJR. STEFANA WALTERA UL. 11 LISTOPADA 2 05-250 RADZYMIN NIP 125-10-94-401 REGON 016068801 G.1.01205/13/14 S T A T U T G I M N A Z J U M nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w R A D Z Y M I N

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. POLONII FRANCUSKIEJ W TRAWNIKACH

STATUT GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. POLONII FRANCUSKIEJ W TRAWNIKACH STATUT GIMNAZJUM PUBLICZNEGO im. POLONII FRANCUSKIEJ W TRAWNIKACH tekst jednolity na dzień 23 czerwca 2014 r. TEKST STATUTU ZMIENIONY UCHWAŁĄ NR 04/2014 RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. POLONII

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

STATUT. PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu

STATUT. PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu STATUT PRZEDSZKOLA Nr 69 we Wrocławiu 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.1. Przedszkole Nr 69, zwane dalej przedszkolem, jest placówką publiczną, która: 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28 SPIS TREŚCI: Rozdział I. Ogólna informacja o szkole s. 2 Rozdział II. Cele i zadania Zespołu Nr 21 s. 2 Rozdział III. Organy Zespołu Szkół Nr

Bardziej szczegółowo