LIFELONG LEARNING PROGRAMME ERASMUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIFELONG LEARNING PROGRAMME ERASMUS"

Transkrypt

1 LIFELONG LEARNING PROGRAMME ERASMUS

2 Program Socrates - Erasmus Lifelong Learning Programme Erasmus

3 Koordynator LLP Erasmus w Akademii Górniczo-Hutniczej Dr inż. Tadeusz Pająk Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych B-3, II p., pok. 205, tel

4 LLP Erasmus jest administrowany w Akademii Górniczo-Hutniczej przez Dział Współpracy z Zagranicą Mgr inż. Marta Foryś C1, Ip. pok.108, tel

5 Osoby w Dziale Współpracy z Zagranicą zaangażowane w wymianę studentów Erasmusa Jacek Mostowicz Mgr Karolina Duda Paw. C-1, pokój 109 a, Tel , Fax E mail: dwz.agh.edu.pl

6 Dział Współpracy z Zagranicą

7 Kraje uprawnione do udziału w LLP Erasmus 27 krajów członkowskich UE Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego Islandia, Lichtenstein, Norwegia 1 kraj kandydujący do UE Turcja

8 W ramach LLP Erasmus studenci mogą wyjeżdżać na: STUDIA PRAKTYKI

9 STUDIA W RAMACH LLP ERASMUS Karta uczelni Erasmusa Wymiana studentów może być realizowana tylko i wyłącznie pomiędzy uczelniami z którymi została podpisana umowa bilateralna przewidująca wymianę studentów posiadającymi ważną Kartę Uczelni Erasmusa

10 Umowy Bilateralne zawarte na rok akademicki 2007/08 Ogółem: 137 Francja Niemcy Hiszpania Włochy Austria Finlandia W.Brytania Czechy Dania Holandia Grecja Belgia Słowacja Szwecja Portugalia Turcja Islandia Bułgaria Norwegia Słowenia Węgry

11 Wykaz umów bilateralnych w ramach programu Socrates-Erasmus Kraj Miasto Lp. Uczelnia kod uczelni Osoba kontaktowa w AGH Wydział AUSTRIA Graz 1 Karl-Franzens-Universität Graz A GRAZ01 prof. Andrzej Bobrow ski WIMiC Graz 2 Karl-Franzens-Universität Graz A GRAZ01 prof. Henryk Gurgul WZ Wiedeń 3 Technische Universität Wien A WIEN 02 Prof.Andrzej Lenda WFiS BELGIA Gent 4 Universiteit Gent B GENT01 prof. Andrzej Kos WEAIiE BUŁGARIA Varna 5 Technical University of Varna BG VARNA 02 dr Tadeusz Pieczonka WIMiIP CZECHY Ostrava 6 VSB- Technicka Univerzita Ostrava CZ OSTRAVA01 dr inż. Barbara Tora WGiG Ostrava 7 VSB Technicka Univerzita Ostrava CZ Ostrava 01 prof.teresa Grzybek WPiE DANIA Aalborg 8 Aalborg Universitet DK ALBORG01 prof. Janusz Gołaś WGGiIŚ

12 KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROGRAMIE?

13 Student odbywający studia w AGH uzyskuje status studenta Erasmusa jeżeli : posiada obywatelstwo polskie, status uchodźcy lub prawo stałego pobytu w Polsce jest formalnie zarejestrowany na studiach w uczelni macierzystej: licencjackich (inżynierskich)/ magisterskich/ doktoranckich, jest ( w momencie wyjazdu) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia nie przebywa (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani nie jest urlopowany zna na odpowiednim poziomie język, w którym będą prowadzone zajęcia w uczelni partnerskiej uzyskał średnią ocen z dotychczasowego okresu studiów nie mniejszą niż 3,8

14 Przywileje studenta Erasmusa Student nie ponosi w uczelni przyjmującej żadnych opłat za naukę, rejestrację, egzaminy, korzystanie z biblioteki i laboratoriów Student powinien być traktowany przez uczelnię przyjmującą na zasadach obowiązujących studentów lokalnych Student zachowuje prawo do otrzymywania pełnej wysokości stypendiów i pożyczek przyznanych w kraju uczelnia macierzysta uznaje okres studiów za granicą za równoważny

15 Charakterystyka studiów w ramach Programu Erasmus Wyjazdy tylko do uczelni, z którymi podpisano umowy na wymianę studentów na dany rok, Okres studiów za granicą musi stanowić integralną część programu studiów w uczelni macierzystej Studia za granicą nie mogą stanowić przerwy w toku studiów tzn., że student nie może być kierowany na urlop Uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej (wyjazd nie wydłuża czasu studiów)

16 Charakterystyka studiów w ramach Programu Erasmus cdn. Okres studiów za granicą może trwać od 3 12 miesięcy i musi zawierać się w ramach tego samego roku akademickiego od 1 lipca do 30 września roku następnego Okres studiów może ulec przedłużeniu o praktyki w przedsiębiorstwie Maksymalny okres pobytu -12 miesięcy (w ramach jednego roku akademickiego)

17 Praktyka w przedsiębiorstwie lub innej instytucji pozaakademickiej jest dopuszczalna jeżeli: jest uzupełnieniem okresu studiów (przy spełnieniu wymogu minimalnego ich trwania) Okres studiów może obejmować praktykę jedynie pod warunkiem, że przed praktyką lub po niej okres studiowania wynosi minimum 3 miesiące stanowi integralna część uzgodnionego programu studiów (Learning Agreement) nie jest finansowana w ramach innych programów wspólnotowych

18 Wsparcie finansowe

19 Wyjazdy studentów 2007/08 W umowach bilateralnych zdeklarowano wyjazdów W umowach bilateralnych zdeklarowano miesięcy

20 Wyjazdy studentów Student otrzymuje stypendium pokrywające CZĘŚĆ kosztów utrzymania za granicą

21 Dział Współpracy z Zagranicą nie dysponuje funduszem na dofinansowanie pobytu za granicą studentów biorących udział w Programie Erasmus

22 Studenci bez grantu Program Erasmus dopuszcza możliwość wyjazdu na studia bez wsparcia finansowego z funduszy unijnych, tzw. studenci bez grantu. Student bez grantu jest pełnoprawnym uczestnikiem programu i podlega wszystkim jego zasadom i obowiązkom.

23 BEZ WZGLĘDU NA DŁUGOŚĆ OKRESU STUDIÓW ZA GRANICĄ, STUDENTEM ERASMUSA MOŻNA BYĆ TYLKO RAZ

24 Chcesz być studentem Erasmusa? 1. Zgłoś się do osoby kontaktowej 2. Wypełnij Ankietę informacyjną ( dla celów rekrutacji) (podstawowy dokument stanowiący element rekrutacji)

25 Wykaz umów bilateralnych w ramach programu Socrates-Erasmus Kraj Miasto Lp. Uczelnia kod uczelni Osoba kontaktowa w AGH Wydział AUSTRIA Graz 1 Karl-Franzens-Universität Graz A GRAZ01 prof. Andrzej Bobrow ski WIMiC Graz 2 Karl-Franzens-Universität Graz A GRAZ01 prof. Henryk Gurgul WZ Wiedeń 3 Technische Universität Wien A WIEN 02 Prof.Andrzej Lenda WFiS BELGIA Gent 4 Universiteit Gent B GENT01 prof. Andrzej Kos WEAIiE BUŁGARIA Varna 5 Technical University of Varna BG VARNA 02 dr Tadeusz Pieczonka WIMiIP CZECHY Ostrava 6 VSB- Technicka Univerzita Ostrava CZ OSTRAVA01 dr inż. Barbara Tora WGiG Ostrava 7 VSB Technicka Univerzita Ostrava CZ Ostrava 01 prof.teresa Grzybek WPiE DANIA Aalborg 8 Aalborg Universitet DK ALBORG01 prof. Janusz Gołaś WGGiIŚ

26 Przygotowania do wyjazdu Sprawy do załatwienia w DWZ 1. Learning Agreement (do pobrania ze strony DWZ)/ List zapraszający z uczelni przyjmującej (jeżeli w LA nie zostały dokładnie określone dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej) 2. Wniosek na wyjazd za granicę/ dostępny w DWZ 3. Umowa student-agh/ dostępna w DWZ 4. Zaświadczenie o zakwalifikowaniu studenta na wyjazd na studia za granicą- wydawane przez DWZ

27 LEARNING AGREEMENT

28 ACADEMIC YEAR... /... FIELD OF STUDY :... Name of student :... Sending institution : AGH University od Science and Technology Receiving institution :... ERASMUS departmental coordinator :... Period of studies: from... to... (day/month/year) Course unit code (if any) Course unit title ECTS or number of hours /week SENDING INSTITUTION We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved. RECEIVING INSTITUTION We confirm that this proposed programme of study/learning is approved.

29 CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING AGREEMENT (to be filled in ONLY if appropriate) Course unit code (if any) Course unit title Deleted course unit Added course unit ECTS Number of hours/week Student's signature :... Date :... SENDING INSTITUTION We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning agreement are approved. Department coordinator's signature Dean of Faculty s signature Date :... Date:... RECEIVING INSTITUTION We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of study/learning agreement are approved. Departmental coordinator's signature... Date :...

30 LICZBA UZNANYCH PUNKTÓW ECTS ECTS to system ułatwiający zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej przez jego uczelnię macierzystą. W systemie ECTS: pełny rok akademicki odpowiada 60 punktom semestr - 30 punktom trymestr - 20 punktom

31 TERMINY Rekrutacja do 15 czerwiec Ankieta informacyjna o kandydacie Lista osób zakwalifikowanych Podpisywanie Umów do 30 września - wyjeżdżający w semestrze zimowym do 15 grudnia - wyjeżdżający w semestrze letnim

32 Ubezpieczenia zdrowotne Przed wyjazdem na studia należy: zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ubezpieczyć się od NNW zapoznać się z ewentualnymi wymogami uczelni goszczącej

33 Ubezpieczenia zdrowotne Warunkiem otrzymania Karty EKUZ jest przedłożenie w NFZ m.in. zaświadczenia o zakwalifikowaniu na wyjazd na studia za granicą wydawanego przez DWZ

34 Dodatkowe informacje dostępne są: - na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia -w Punktach Informacyjnych Oddziałów Wojewódzkich NFZ Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Ul. Batorego 24, Kraków Wydział Spraw Ubezpieczonych tel. (12) 94-88, (12) , faks (12)

35 POBYT NA STYPENDIUM Pobyt na stypendium powinien przebiegać zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz Learning Agreement W przypadku jakichkolwiek zmian, student zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego powiadomienia DWZ

36 PRZEDŁUZENIE POBYTU NA STYPENDIUM Student, który przedłuża pobyt za granicą powinien: wypełnić nowy Learning Agreement (obejmujący daty na jakie opiewa przedłużenie) podpisać Aneksu do umowy wypełnić nowy Wniosek na wyjazd za granicę (obejmujący daty na jakie opiewa przedłużenie)

37 Formalności po powrocie ze stypendium (1) W terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia pobytu student zobowiązany jest zgłosić się do DWZ w celu dostarczenia: Zaświadczenia (dokładne daty) z uczelni partnerskiej o odbyciu studiów i ewentualnie praktyki wykazu odbytych egzaminów/lub uzyskanych zaliczeń wraz z ocenami (tzw. Transcript of records)

38 Formalności po powrocie ze stypendium (2) UWAGA! Studenci V roku przebywający za granicą w ramach Programu Erasmus (semestr dyplomowy) nie posiadający wykazu ocen powinni dostarczyć opinię o zrealizowaniu programu studiów wpisanego do Learning Agreement.

39 Formalności po powrocie ze stypendium (3) dostarczenia dokumentu ewentualnych zmian w Learning Agreement czyli Changes to Original Proposed Study Programme wypełnienia Ankiety (on-line na stronie NA) dla potrzeb Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podpisania dokumentu stanowiącego rozliczenie z otrzymanego stypendium (grantu)- przygotowanego przez DWZ

40 MONITORING

41 Universitat Politecnica de Catalunya (UPC), Barcelona Hiszpania Université d Orleans Francja

42 PRAKTYKI W RAMACH LLP/ERASMUS Czas trwania: min. 3 miesiące max.12 miesięcy Trójstronne umowy: Student- Firma- AGH: Training Agreement Można być tylko raz na praktykach + raz na studiach Grant: wyższy niż grant na studia w ramach Erasmusa Łączenie wyjazdu na studia z praktyką (osobne umowy + nie mogą się pokrywać w czasie)

43 PRAKTYKI ERASMUS HARMONOGRAM: do 15 czerwiec - Ankieta informacyjna o kandydacie/praktyki Lista osób zakwalifikowanych/praktyki min.1 miesiąc przed wyjazdem Training Agreement

44 The AGH University of Science and Technology TRAINING AGREEMENT and QUALITY COMMITMENT ERASMUS PROGRAMME Name of the student: Degree : Subject area: Sending institution: II. DETAILS OF THE PROPOSED TRAINING PROGRAMME ABROAD Host organisation: Planned dates of start and end of the placement period: from. till..., that is.. months - Knowledge, skills and competence to be acquired: - Detailed programme of the training period: - Tasks of the trainee: - Monitoring and evaluation plan: III. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES By signing this document the student, the sending institution and the host organisation confirm that they will abide by the principles of the Quality Commitment for Erasmus student placements set out in the document below. The student Student s signature... Date: The sending institution We confirm that this proposed training programme agreement is approved. On satisfactory completion of the training programme the institution will award. ECTS credits or will record the training period in the Diploma Supplement. Coordinator s signature Date:... The host organisation We confirm that this proposed training programme is approved. On completion of the training programme the organisation will issue a Certificate to the student Coordinator s signature Date:...

45 Formalności po powrocie z praktyk: Zaświadczenie o odbyciu praktyk (dokładne daty) Opinia od opiekuna w firmie zagranicznej

46 WYKAZ PRAKTYK W RAMACH LLP/ERASMUS Austria Finlandia Francja Francja Grecja Hiszpania Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy Szwecja Wielka Brytania Wielka Brytania Włochy Włochy WGGIOŚ WZ WPiE WEAiIE WEAiIE WIMiC WO WZ WWNIG WIMiC WMN WEAiIE WIMiC WEAiIE WMN prof. H.Kucha dr Alina Kozarkiewicz -Chlebowska Prof. T. Grzybek dr M.Żabińska-Rakoczy dr M.Żabińska-Rakoczy dr E.Godlewska mgr A. Łukaszczyk dr Alina Kozarkiewicz -Chlebowska prof. D. Bielewicz dr E.Godlewska dr Karwan Baczewska dr M.Żabińska-Rakoczy dr E.Godlewska dr M.Żabińska-Rakoczy dr Karwan Baczewska

47 NASI STYPENDYŚCI

48 Francja, Paryż Hiszpania, Madryt

49 ŻYCZYMY SUKCESÓW POWODZENIA!!!!

50 Źródła informacji o LLP-Erasmus AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA- Dział Współpracy z Zagranicą FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI Program LLP/Erasmus ERASMUS STUDENT NETWORK

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015

LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 LLP ERASMUS dla studentów i doktorantów 2014/2015 Spis treści: 1. Erasmus: informacje ogólne....7 2. Co to jest ECTS?...9 3. Rekrutacja.... 11 4. Zasady zaliczania studiów...15 5. Wyjazd a) jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica w Krakowie NA STUDIA/PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU Erasmus + 2014/2015 Od roku akademickiego 2014/2015 Program Erasmus

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne w ramach LLP Erasmus. pierwsza pomoc dla studentów

Praktyki zagraniczne w ramach LLP Erasmus. pierwsza pomoc dla studentów Praktyki zagraniczne w ramach LLP Erasmus pierwsza pomoc dla studentów LLP Erasmus Spis treści: Erasmus - Karta Studenta 1 Erasmus w Wyższej Szkole Bankowej 2 Rozpocznij międzynarodową karierę praktyki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S

INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S INFORMATOR DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH L I F E L O N G L E A R N I N G P R O G R A MME E R A S M U S ROK AKADEMICKI 2010/2011 www.erasmus.us.edu.pl Dział Projektów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13. z dnia 11 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 13. z dnia 11 kwietnia 2008 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie RB/25/08 ZARZĄDZENIE NR 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru dokumentów i zasad kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA.

ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS + NA UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W ŁODZI W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016. WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA. I. Zasady rekrutacji studentów do wyjazdów zagranicznych na studia w ramach

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

od drugiego roku studiów stacjonarnych i zaocznych nie może mieć zaległości wyjazd nie jest możliwy w trakcie urlopu dziekańskiego po wiedzę

od drugiego roku studiów stacjonarnych i zaocznych nie może mieć zaległości wyjazd nie jest możliwy w trakcie urlopu dziekańskiego po wiedzę Program Erasmus Program Erasmus to europejski program wymiany studentów i pracowników uczelni, który ma na celu rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011 ZASADY ORGANIZACJI PROGRAMU ERASMUS PRAKTYKA PRZEZ KONSORCJUM UTWORZONE PRZEZ UNIWERSYTET JAGIELLOOSKI ORAZ CENTRUM INNOWACYJNEGO ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA (CIRS) W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Dokument obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015 Praktyki zagraniczne I. Zasady ogólne 1) Praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

ERASMUS. UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (The Lifelong Learning Programme) czyli LLP/ERASMUS

ERASMUS. UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (The Lifelong Learning Programme) czyli LLP/ERASMUS ERASMUS UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (The Lifelong Learning Programme) czyli LLP/ERASMUS Program ERASMUS SPOTKANIE dla Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, zakwalifikowanych na studia cząstkowe za granicą

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Uniwersytet Mikołaja Kopernika ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Biuro Programów Międzynarodowych Rektorat, pokoje 506-508 ul. Gagarina 11 87-100 Toruń tel.:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie Erasmus zasady ogólne... 3 Część II Zasady odnoszące się do wyjazdów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology

Program Erasmus+ 2014/2020. Faculty of Electronics and Information Technology. Warsaw University of Technology Program Erasmus+ 2014/2020 Faculty of Electronics and Information Technology Warsaw University of Technology Program Erasmus+ Osoby odpowiedzialne na naszym Wydziale Prodziekan ds. Nauczania: dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA

REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA REKRUTACJA 2015/2016 ERASMUS+ STUDIA spotkanie dla studentów wstępnie zakwalifikowanych Wrocław 14 kwietnia 2015r. 1/19 Rekrutacja etap II Studenci zakwalifikowani przez koordynatorów wydziałowych: Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga!

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga! Przed wyjazdem 1. Rejestracja w uczelni zagranicznej Na stronie internetowej uczelni, do której się wybierasz, sprawdź: terminy składania i rodzaj dokumentów / formularzy zgłoszeniowych lub rejestracji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME Procedura 23 WYJAZD STUDENTÓW NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE W RAMACH LIFELONG LEARNING PROGRAMME 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura dotyczy wszystkich studentów wyjeżdżających na studia i praktyki zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r. INFORMACJE DLA STUDENTÓW aktualizacja: 7 maja 2015 r. SPIS TREŚCI Jak wziąć udział w programie?... 4 Mobilność... 4 Udział w innych projektach prowadzonych przez uczelnię... 6 Zajęcia prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na studia w ramach projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) Mobilność Studentów i Pracowników POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku

ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku ATENEUM SZKOŁ WYŻSZA Organizacja wyjazdu na studia w ramach programu LLP - Erasmus Krok po kroku Drogi Studencie ATEUENUM Szkoły Wyższej! Cieszymy się, że chcesz podjąć starania o wyjazd na studia w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo