EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013"

Transkrypt

1 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI września 2013, godz. 15:30 17:30 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Lekcje z kryzysu czego nauczyła się europejska gospodarka? Co powinno się zmienić w zarządzaniu gospodarką? Czy gospodarka potrzebuje globalnych mechanizmów kontrolnych/ochronnych? Jaka to lekcja dla integracji? Wprowadzenie Czego dotknął kryzys? Kryzys nadwerężył zaufanie, przedkontraktowy warunek kontraktów (Adam Smith), czyli wiarę, że narzędzia regulujące system bankowy na świecie się sprawdzą; że banki centralne i rządy tak ustawią stopy procentowe i prawne ramy gospodarki, że wartość pieniądza będzie stabilna, a dochód narodowy będzie rósł; Dotknął instytucji finansowych najpierw w USA, a potem w Europie i Azji. Kryzys je sparaliżował, odwrócił strumienie kapitału i przeskoczył na gospodarkę realną (rolnictwo, przemysł, handel i usługi), sięgając wszędzie, gdzie tylko istnieją połączenia z gospodarką wirtualną (bankami, funduszami inwestycyjnymi, rynkami finansowymi). Załamanie na rynku nieruchomości w USA wywołało: wzrost stóp procentowych pociągający zwiększenie kosztów kredytów hipotecznych; obniżenie spłacalności kredytów o podwyższonym ryzyku (tzw. subprime loans ); nadpodaż nieruchomości przejętych przez banki i wprowadzanych do sprzedaży; gwałtowny spadek cen domów i instrumentów zabezpieczających kredyty. 1

2 W konsekwencji doprowadziło do: chomikowania kapitału przez sektor prywatny globalnej suszy kredytowej załamania handlu światowego kłopotów banków w USA i Europie Zachodniej osłabienia walut w Europie Środkowej bessy na giełdach zapaści przemysłu w Azji obniżenia podaży i spadku cen surowców redukcji zatrudnienia/wzrostu bezrobocia spadku konsumpcji Charakterystyka: pierwszy kryzys finansowy o zasięgu globalnym rozszedł się po świecie tymi samymi kanałami, którymi przez ostatnich 20 lat krążył światowy kapitał; nie ma ożywienia gospodarczego stanowi to problem dla gospodarki, niezależnie od tego jak wysoki będzie w nią wkład finansowy/jaką ilością funduszy zostanie zasilona. Co powinno się zmienić w zarządzaniu gospodarką? Kryzys pokazał, że wiele europejskich krajów boryka się z zasadniczymi problemami i z brakiem równowagi gospodarczej. Dowiódł też, jak bardzo powiązane ze sobą są gospodarki poszczególnych krajów UE. Bardziej skoordynowana polityka gospodarcza w całej UE pomoże zaradzić tym problemom oraz pobudzić wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Pomysł nowy sposób zarządzania gospodarką w UE opiera się na trzech podstawowych założeniach: Ambitniejszy program gospodarczy, w tym ściślejszy nadzór ze strony UE: - priorytety polityczne i wymierne cele strategii Europa 2020; - dodatkowe zobowiązania podjęte przez państwa uczestniczące w pakcie euro plus; - ściślejszy nadzór UE nad polityką gospodarczą i budżetową w ramach paktu stabilności i wzrostu oraz poprzez nowe narzędzia przeciwdziałające dysproporcjom makroekonomicznym; - nowa metoda pracy europejski okres oceny polegający na omawianiu co roku o tej samej porze priorytetów gospodarczych i budżetowych. 2

3 Działania chroniące stabilność strefy euro: - w 2010 r. UE zareagowała na kryzys związany z długiem publicznym, tworząc tymczasowe mechanizmy wsparcia państw członkowskich; - w 2013 r. zostaną one zastąpione stałym europejskim mechanizmem stabilności; - uzyskanie wsparcia jest uzależnione od wdrożenia rygorystycznego programu konsolidacji budżetowej i reform; - mechanizmy wsparcia powstają w ścisłej współpracy z MFW. Działania naprawcze w sektorze finansowym: - Europejski okres oceny: sześciomiesięczny okres każdego roku, kiedy to próbuje się skutecznie skoordynować politykę budżetową, makroekonomiczną i strukturalną państw członkowskich, tak by mogły one uwzględnić uwagi UE już na wczesnym etapie tworzenia budżetu krajowego i kształtowania polityki gospodarczej. - Pakt stabilności i wzrostu: zestaw reguł, które mają zachęcić państwa członkowskie do dbania o równowagę finansów publicznych. Składają się na niego: element zapobiegawczy (obowiązek przedkładania przez państwa członkowskie rocznego programu stabilności (kraje strefy euro) lub konwergencji (pozostałe kraje) wraz z krajowym programem reform) i element korygujący (jeżeli deficyt budżetowy w którymś z państw przekroczy zapisaną w traktacie wartość wynoszącą 3 procent, Rada zaleci, jak ten problem rozwiązać). Problem nadmiernego zadłużenia i nadmiernych deficytów (które zgodnie z Traktatem z Maastricht nie mogą przekraczać 3 proc. PKB) to problem większości w 2012 r. nadmierny deficyt stwierdzono aż w 23 spośród 27 państw UE. Korekta dysproporcji makroekonomicznych: ten mechanizm pozwoli monitorować gospodarki państw członkowskich pod kątem sygnałów braku równowagi makroekonomicznej (takich jak bańki nieruchomościowe, rosnący deficyt lub nadwyżka obrotów bieżących albo spadek konkurencyjności). Jeżeli państwa członkowskie przekroczą próg bezpieczeństwa, KE przeanalizuje, czy tego rodzaju nierównowaga jest niebezpieczna, i w razie potrzeby wyda stosowne zalecenia. Pakt euro plus: uzupełniający plan reform, w którym uczestniczy również sześć państw spoza strefy euro: Bułgaria, Dania, Litwa, Łotwa, Polska i Rumunia. Plan dotyczy szczególnie: konkurencyjność, zatrudnienie, długoterminowa stabilność finansów publicznych i wzmocnienie stabilności finansowej. Czy gospodarka potrzebuje globalnych mechanizmów kontrolnych/ochronnych? Dlaczego Polska wyszła z kryzysu obronną ręką? 3

4 - Komisja Nadzoru Bankowego - wyśrubowany, więc zdrowy system finansowy Działania ratunkowe i naprawcze Unii Europejskiej podjęte w odniesieniu do finansów publicznych państw zagrożonych bankructwem Zrównoważenie finansów publicznych: Kryzys zadłużeniowy dotyczy głównie niektórych państw strefy euro, jednak oddziaływał on także na państwa spoza strefy (Węgry, Łotwa). Pomimo podobnych przyczyn problemów skuteczność zastosowanej pomocy w poszczególnych krajach jest różna: - Łotwa dzięki głębokim reformom strukturalnym szybko powróciła na ścieżkę wzrostu i planuje przystąpienie do strefy Euro od 1 stycznia 2014; - Grecja ze względu na skalę zadłużenia oraz trudności wewnętrzne we wdrażaniu oszczędności pomniejszyła swój PKB o ponad 1/5 w latach , nadal utrzymując wysokie zadłużenie na poziomie blisko 190% PKB (prognoza na 2013 rok); - Irlandia, Portugalia i Węgry umiarkowana stabilizacja nadal obciążona ryzykiem ponownego wzrostu zadłużenia; - Cypr warunkiem udzielonej pomocy jest gruntowna restrukturyzacja sektora bankowego, konsolidacja finansów oraz prywatyzacja; - Włochy i Hiszpania zmagają się z nadmiernymi deficytami. Pakt fiskalny: Jest próbą długookresowej regulacji polityki fiskalnej państw członkowski UE (w szczególności strefy euro) i wymuszać ma utrzymywanie równowagi budżetowej, większą kontrolę Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej nad stanem finansów publicznych państw i lepszą koordynację polityki gospodarczej. Pakt został przyjęty w styczniu 2013 na szczycie w UE i oczekuje na ratyfikację przez kraje członkowskie. Paktem związane są wszystkie państwa strefy euro (17) plus przystąpiło do niego dobrowolnie 8 państw spoza strefy, w tym Polska. Reforma europejskiego systemu bankowego powołanie unii bankowej. Plan wprowadzenia w życie unii bankowej został przedstawiony przez KE jesienią 2012 i zakładał harmonizację regulacji i standardów ustalanych dla krajowych instytucji finansowych przez poszczególne instytucje nadzorcze. Unia bankowa ma składać się z trzech wzajemnie wzmacniających się ogniw: 1. jednolity mechanizm nadzoru bankowego, który obejmie największe banki unii bankowej 2. system gwarantowania depozytów 4

5 3. jednolity system prowadzenia uporządkowanej likwidacji banków, regulujący kwestie upadłości i restrukturyzacji banków Poparcie dla unii bankowej wyrażone przez grupę ekonomistów skupioną wokół prof. M. Burdy (Uniwersytet Humboldta w Berlinie), M. Hellwiga (Instytut Plancka, Bonn), D. Snowera (Instytut Gospodarki Światowej w Kilonii) i B. Weder di Mauro (Uniwersytet w Moguncji): - unia bankowa może zabezpieczyć spójność unii walutowej - należy stworzyć wytrzymałe, jednolite struktury na płaszczyźnie europejskiej, za pomocą których nastąpi oddzielenie zaopatrywania się w kredyty od finansowania państw narodowych, czyli przerwanie błędnej zależności sektora bankowego i finansów publicznych kraju. Ostrzeżenie przed unią bankową apel przygotowany przez W. Krämera z Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie i prezydenta Instytutu IFO z Monachium H.-W. Sinnema podpisany przez 172 niemieckich profesorów nauk ekonomicznych: - kolektywna odpowiedzialność za długi banków należących do eurosystemu - pomoc dla wierzycieli banków mających trudności finansowe, która jest niewłaściwa z ekonomicznego punktu widzenia i niesprawiedliwa inwestorzy dysponują odpowiednim majątkiem i muszą ponosić ryzyko inwestycyjne Jaka to lekcja dla integracji? Słabnąca gospodarka uwidoczniła problem nadmiernego zadłużenia państw i doprowadziła do kryzysu finansów publicznych (poniżej przykłady w dużym skrócie). Ale wygląda na to, że system się sprawdził. Pożyczki zostały udzielone poszczególnym państwom (także spoza UE) przez tzw. trójkę, czyli Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Ceną są radykalne reformy gospodarcze i drastyczne cięcia budżetowe, na które przystały: Węgry, Łotwa, Irlandia, Portugalia, Grecja, Cypr, Włochy i Hiszpania. Wparcie dla budżetów krajowych od początku kryzysu pochłonęło blisko 500 mld euro. Islandia: 2008 r. zbankrutowały trzy największe banki: Kaupthing, Glytnir i Landesbanki; w dobrych czasach prowadziły intensywną ekspansję zagraniczną, z jednej strony 5

6 oferując atrakcyjne oprocentowanie depozytów, z drugiej inwestując w ryzykowne aktywa (zbankrutowały z aktywami dziesięciokrotnie większymi od PKB Islandii niewypłacalność na sumę 85 mld dolarów). Upadły trzy tygodnie po Lehman Brothers. Posprzątanie sektora finansowego kosztowało kraj przyrost długu z 30 proc. PKB w 2007 r. do 100 proc. PKB w 2012 r., w latach r. Islandia otrzymała około 4,8 mld USD wsparcia, z czego 2,1 mld USD od MFW, 2,5 mld USD od państw skandynawskich, a 200 mln USD od Polski. Dziś jest stabilnym państwem, które wróciło na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Irlandia: 2008 r. pękła dziesięcioletnia bańka na rynku nieruchomości. Doszło do tego, gdyż niskie stopy procentowe i szybki wzrost wynagrodzeń zachęciły irlandzkie banki do sfinansowania boomu na rynku nieruchomości. Załamanie cen na tym rynku sprawiło, że aktywa tamtejszych banków stały się bezwartościowe i instytucje nie były w stanie utrzymać się na rynku. Ratujący sektor irlandzki rząd utracił płynność i zmuszony był skorzystać z międzynarodowej pomocy 85 mld euro od MFW i UE. Choć kraj znajduje się na ścieżce odrodzenia, dług skoczył do 110 proc. PKB. W gronie państw rozwiniętych wyższy mają jedynie Japonia, Grecja i Włochy. Hiszpania: Być może na uratowanie hiszpańskich banków, które finansowały upadły sektor dewelopersko-budowlany na skalę nie mniejszą niż Irlandia, wystarczy 100 mld euro. Na tyle Hiszpania otrzymała obietnicę od międzynarodowych instytucji, z czego 40 mld trafiło już do Hiszpanii w 2012 r. Grecja: Dług publiczny Grecji wzrósł w latach ze 107,4 proc. PKB do 165,3. Grecja wyraźnie żyła ponad stan, co znajdowało wyraz w wyjątkowo wysokim poziomie konsumpcji (ok. 90% PKB), finansowanym w przeważającej mierze przez zagranicę. Uzgodniono w 2011 r. dwa pakiety ratunkowe dla Grecji, które łącznie wynoszą ok. 240 mld euro. W zamian za pomoc zobowiązano Grecję do wprowadzenia pakietu oszczędnościowego. Przewiduje on m.in. cięcia budżetowe, likwidację dużej liczby miejsc pracy w sektorze publicznym i obniżki pensji minimalnej o 22 procent. Trójka chce doprowadzić do sytuacji, w której Grecja będzie w stanie samodzielnie obsługiwać swoje zadłużenie. 6

7 Włochy: 2008 r. Włochy dochrapały się gigantycznego długu publicznego (ponad 71 mld euro) spowodowanego przeregulowaniem rynku pracy, słabością niektórych działów sektora usług czy zbytnią rozbudową aparatu państwowego. Po dwóch latach ostrego kryzysu, kiedy to w 2008 r. PKB Włoch spadł o 1,3 proc., a w 2009 r. aż o 5,2 proc., w 2010 r. powrócił wzrost gospodarczy, ale ledwie 1,3 proc. PKB. Według raportu włoskiego Instytutu Statystycznego Istat światowy kryzys finansowy i gospodarczy cofnął Włochy w rozwoju o 10 lat. W wyniku kryzysu likwidacji uległo 43 tysiące przedsiębiorstw, a pracę straciło łącznie ponad pół miliona osób. Firma audytorska E&Y oszacowała, że złe kredyty w europejskich bankach mają wartość 918 mld euro, z czego najwięcej, bo około 210 mld euro, przypada na Włochy. UE udzieliło Włochom pożyczek z funduszy ratunkowych. Cypr: 2012 r. banki urosły ponad miarę dzięki statusowi raju podatkowego, jakim od lat cieszył się Cypr. Do tamtejszych instytucji finansowych napływały miliardy euro depozytów z zagranicy. Pozyskane pieniądze cypryjskie banki inwestowały w dużej mierze w Grecji, z którą Cypr jest ściśle związany. Upadek części sektora bankowego, który z punktu widzenia tamtejszej gospodarki był drugim najważniejszym po turystyce, oznacza dla Cypru dotkliwą recesję i wysokie bezrobocie. Program pomocowy ratujący Cypr przed bankructwem zakłada pomoc finansową UE i MFW o łącznej wysokości 10 mld euro, rozległą restrukturyzację sektora bankowego i poniesienie strat przez właścicieli wkładów bankowych. Cypr musi również wygospodarować 13 mld euro w ramach własnych przedsięwzięć oszczędnościowych. Obejmują one m.in. podatek od nieruchomości i redukcję płac pracowników państwowych. Słowenia: Problem ze złymi kredytami ściągnęła na Słowenię przedłużająca się recesja: w 2012 roku PKB tego kraju zmalał o 2 proc., podobnie ma być w tym roku. OECD ocenia, że przyczyną kłopotów sektora bankowego jest złe zarządzanie. Sześć największych słoweńskich banków, na które przypada 58 proc. kredytów i pożyczek, wciąż znajduje się pod kontrolą państwa. Potrzebują dekapitalizowania w wysokości 4 mld euro, ale zdobycie takich pieniędzy przekracza ich możliwości, nie ma ich także słoweński rząd, który zapowiedział prywatyzację 15 państwowych firm, podwyżkę podatku VAT i kolejne obniżki pensji w sektorze publicznym. 7

8 Kluczowe pytania: Jak zrównoważyć globalny handel? Jak stworzyć nowe gałęzi gospodarki bez tworzenia kolejnej bańki spekulacyjnej? Jak ściągnąć z rynków nadmiar kapitału bez doprowadzania firm i państw do bankructwa? Jak zreorganizować banki? Jak uregulować obieg kapitału? Czy uszczelnienie systemu podatkowego nie przeczy integracji europejskiej? Czy nie przydałby się Europejski Nadzór Bankowy? Czy nie brakuje scenariuszy o ryzyku/analiz ryzyka w kontekście europejskim? Czy nie przydałby się komisarz ds. ryzyka? Czy kryzys to porażka unii gospodarczej i walutowej, czy tylko potknięcie? Autor: Natalia Mlicka BIBLIOTEKA: T.Gruszecki, Świat długu, Lublin 2012 A. Buszko, Nowy sposób myślenia o ładzie ekonomicznym, Warszawa 2012, S. Miklaszewski i inni, Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa 2011 R.Kuźniar (red.), Kryzys z 2008 roku a pozycja międzynarodowa Zachodu, Warszawa W.M. Orłowski, Świat do przeróbki, Warszawa 2011 J.Ravenhill, Globalna ekonomia polityczna, Kraków 2011 G.W. Kołodko, Globalizacja, kryzys i co dalej?, Warszawa 2010 Gospodarka Unii Europejskiej. Reakcja na kryzys i perspektywy na nowe dziesięciolecie, red. Marcin Koczor, Paweł Tokarski, Warszawa

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro

Unia gospodarcza i walutowa oraz euro ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Wspieranie stabilności, wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie Unia gospodarcza i walutowa oraz euro Dobrze funkcjonująca unia gospodarcza i walutowa oraz silne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny Studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Karolina Patrycja Chudyga nr albumu: 9355030 Problem zadłużenia publicznego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania kryzysem w obszarze polityki budżetowej w unii gospodarczej i walutowej

Instrumenty zarządzania kryzysem w obszarze polityki budżetowej w unii gospodarczej i walutowej Ewa Latoszek, Kamil Sacharski* Instrumenty zarządzania kryzysem w obszarze polityki budżetowej w unii gospodarczej i walutowej wstęp Jeszcze nie tak dawno utworzenie strefy euro uznawano za jedno z największych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

Koordynacja polityki w Unii Europejskiej w obliczu kryzysu ekonomicznego

Koordynacja polityki w Unii Europejskiej w obliczu kryzysu ekonomicznego Sylwia Luc Koordynacja polityki w Unii Europejskiej w obliczu kryzysu ekonomicznego Światowy kryzys finansowo - gospodarczy wymusił podjęcie odpowiednich działań na trzech płaszczyznach, tj. globalnej,

Bardziej szczegółowo

Publikacja przygotowana we współpracy PBS DGA Spółka z o.o. i Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. eksport@pbsdga.

Publikacja przygotowana we współpracy PBS DGA Spółka z o.o. i Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. eksport@pbsdga. Autorzy: Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Marian Gorynia, Renata Orłowska, Witold Orłowski, Magdalena Sapała, Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka, Krystyna Żołądkiewicz Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Recenzent Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak. Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek

Recenzent Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak. Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek Recenzent Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak Projekt okładki i strony tytułowej ESENCJA Sp. z o.o. Redakcja Jerzy Toczek Skład i łamanie Mariusz Szewczyk Publikacja sfinansowana ze środków na naukę w latach

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie w Polsce 2012. pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy

Zatrudnienie w Polsce 2012. pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy RyNEk pracy w okresie wyjścia z kryzysu pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy Warszawa 2013 RyNEk pracy w okresie wyjścia z kryzysu pod redakcją Piotra Lewandowskiego i Igi Magdy Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. Warszawa

Raport. o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. Warszawa Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r. Warszawa Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski Zespół autorski: Marek Chmielewski Adam Głogowski Marta Gołajewska Marzena Imielska Robert Jagiełło

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro?

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej wobec doświadczeń kryzysu 2008-2011 RAPORT dr Krzysztof Iszkowski Centrum Studiów nad Demokracją Szkoła

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO I EUROGRUPY

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO I EUROGRUPY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.2.2015 r. COM(2015) 85 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO I EUROGRUPY Europejski semestr 2015: ocena wyzwań

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Warszawa 2012 Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej

Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej Sprawozdanie opracowane przez: Jean-Claude a Junckera w ścisłej współpracy z Donaldem Tuskiem Jeroenem Dijsselbloemem Mario Draghim i Martinem

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

Nadchodząca burza. Raport z transformacji Kryzys w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w strefie euro

Nadchodząca burza. Raport z transformacji Kryzys w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w strefie euro www.pwc.pl Nadchodząca burza. Raport z transformacji Kryzys w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w strefie euro XXII Forum Ekonomiczne Krynica Zdrój 4-6 września 2012 Spis treści 3 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA PROGRAM KONWERGENCJI (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.04.2004 r.) Warszawa, kwiecień 2004 r. SPIS TREŚCI I. Ogólne założenia i cele polityki makroekonomicznej... 5 I.1. Cele

Bardziej szczegółowo

Kryzys gospodarczy. Co może zrobić Unia Europejska? Wykład z okazji nadania tytułu doktora honoris causa. Prof. dr hab.

Kryzys gospodarczy. Co może zrobić Unia Europejska? Wykład z okazji nadania tytułu doktora honoris causa. Prof. dr hab. Kryzys gospodarczy. Co może zrobić Unia Europejska? Wykład z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Prof. dr hab. Danuta Hübner Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 20 lutego 2009 Będę mówić o kryzysie.

Bardziej szczegółowo

Europejski ład gospodarczy w 2020 roku. Pod redakcją Jana Filipa Staniłki

Europejski ład gospodarczy w 2020 roku. Pod redakcją Jana Filipa Staniłki Europejski ład gospodarczy w 2020 roku Pod redakcją Jana Filipa Staniłki Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029 Warszawa tel./fax: 22 826 67 47 sobieski@sobieski.org.pl www.sobieski.org.pl Partner

Bardziej szczegółowo

W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 Ewelina Bucior Nr albumu: 05/2015 Wpływ unii bankowej na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza w Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Estonii, na Litwie i Łotwie oraz w Polsce skutki kryzysu

Sytuacja gospodarcza w Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Estonii, na Litwie i Łotwie oraz w Polsce skutki kryzysu Warszawa, dnia 16 kwietnia 2010 r. Sytuacja gospodarcza w Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Estonii, na Litwie i Łotwie oraz w Polsce skutki kryzysu Grecja W roku 2009 deficyt budżetowy Grecji osiągnął

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Bartosz Michalski. 4. Kryzys irlandzki. Jak i dlaczego celtycki tygrys stracił swoją drapieżność? 4.1. Wprowadzenie

Bartosz Michalski. 4. Kryzys irlandzki. Jak i dlaczego celtycki tygrys stracił swoją drapieżność? 4.1. Wprowadzenie Bartosz Michalski 4. Kryzys irlandzki. Jak i dlaczego celtycki tygrys stracił swoją drapieżność? 4.1. Wprowadzenie Kryzys w strefie euro, którego negatywne konsekwentnie najmocniej odczuły kraje peryferyjne

Bardziej szczegółowo

Nr 789. Informacja. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Ewa Czerwińska. Czerwiec 2001 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 789. Informacja. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Ewa Czerwińska. Czerwiec 2001 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Czerwiec 2001 Ewa Czerwińska Informacja Nr 789 Bezpośrednie inwestycje

Bardziej szczegółowo

Analiza UniaEuropejska.org

Analiza UniaEuropejska.org Analiza UniaEuropejska.org Nr 3 [12] / 2012 Reformy fiskalne Unii Europejskiej odpowiedź na kryzys Łukasz Kolatorski 2 Analiza UniaEuropejska.org 1. Wprowadzenie Efekt motyla, metafora wywodząca się z

Bardziej szczegółowo