Szanowni Państwo. MARIUSZ WIELEC Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo. MARIUSZ WIELEC Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo Na starcie programów finansowych w ramach perspektywy finansowej UE na lata oddajemy na Państwa ręce katalog prezentujący niektóre projekty sfinansowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata Początki, jak wszyscy wiemy nie bywają łatwe i taki niełatwy początek miał też ten program. Z perspektywy 3 lat jego realizacji możemy powiedzieć, że wiele się wspólnie nauczyliśmy. Z tej nauki spróbujemy wyciągnąć wnioski, tak aby realizacja programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej była dla nas wszystkich sprawniejsza i łatwiejsza. Wszystkim naszym dotychczasowym Beneficjentom chciałbym serdecznie pogratulować. Realizowane przez Państwa projekty z pewnością przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki. Dobrze wiemy jak wiele Państwo włożyli wysiłku aby osiągnąć efekty, których ze względu na rozmiar publikacji - tylko niewielką część możemy zaprezentować na dalszych stronach. My ze swojej strony cieszymy się, że chociaż w niedoskonały czasami sposób, mogliśmy jednak być pomocni w realizacji tych projektów. Przed nami nowa perspektywa finansowa UE gdzie zarówno dostępne środki jak i nowe wyzwania będą co najmniej o rząd wielkości większe. Doświadczenia z dotychczasowej współpracy, jak i Państwa ogromne zaangażowanie pozwalają wierzyć, że dzięki funduszom strukturalnym możliwy jest jakościowy skok, zarówno jeśli chodzi o dostępną infrastrukturę naukową, jak prowadzenie projektów badawczych w dużej skali. Zmiany organizacyjne w systemie finansowania badań proponowane przez Kierownictwo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowanie sprzyjają realizacji tych zamierzeń. Mam nadzieję, że dzięki temu za kilka lat będziemy posiadali co najmniej kilkanaście ośrodków badawczych, nie tylko prowadzących prace naukowe na światowym poziomie, ale również dysponujących aparaturą badawczą odpowiadającą ich aspiracjom. Życzę Państwu wielu sukcesów w drodze aplikowania o fundusze europejskie. MARIUSZ WIELEC Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

2 2

3 Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką. Cel: Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji. 3

4 EMAG KATOWICE: Stożki absorpcyjne służące do uzyskiwania powtarzalnych warunków badań odporności urządzeń na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej. Antena nadawcza służy do wypromieniowania zaburzenia w kierunku badanego urządzenia (po lewej na górze i po środku). Generator wyładowań elektrostatycznych symulujący oddziaływanie ładunku elektrostatycznego na badane urządzenie (obok). Aparatura pomiarowa służy do pomiarów elektromagnetycznych zaburzeń przewodzonych i promieniowanych generowanych do otoczenia za pośrednictwem podłączonych przewodów lub fal elektromagnetycznych (po lewej na dole). 4

5 tytuł projektu: Wyposażenie laboratorium do badań kompatybilności elektromagnetycznej projektodawca: Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG wartość dofinansowania: zł całkowity koszt projektu: zł OPIS PROJEKTU: Celem projektu było wyposażenie laboratorium, polegające na zakupie i uruchomieniu nowoczesnej aparatury badawczej, które umożliwiło poszerzenie zakresu wykonywanych badań kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych, co w istotny sposób podniosło rangę laboratorium i zwiększyło jego konkurencyjność w stosunku do pozostałych laboratoriów wykonujących badania EMC. Ponadto, wykonując badania w szerokim zakresie, zarówno na potrzeby Centrum EMAG jak i klientów/producentów zewnętrznych, laboratorium wnosi znaczący wkład w podniesienie jakości i niezawodności urządzeń systemów, zwłaszcza systemów bezpieczeństwa eksploatowanych w podziemiach kopalń. Nowoczesne wyposażenie laboratorium wykorzystywane jest przede wszystkim do wykonywania badań, których wyniki mogą stanowić podstawę do wykazania zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy EMC oraz do wykonywania badań konstruktorskich, umożliwiających ocenę kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń na etapie ich tworzenia. Wykrycie niezgodności na tym etapie w sposób istotny obniża koszt wytworzenia gotowego wyrobu. 5

6 6 INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH: Skomputeryzowane stanowisko do obróbki cieplnej i cieplno magnetycznej materiałów magnetycznie miękkich z wykorzystaniem nowego, energooszczędnego sposobu wytwarzania poprzecznego pola magnetycznego i jego zadawania.

7 tytuł projektu: Budowa komputerowego sterowanego systemu do obróbki cieplnej i cieplno-magnetycznej projektodawca: Instytut Metali Nieżelaznych wartość dofinansowania: zł całkowity koszt projektu: ,50 zł OPIS PROJEKTU: Przedmiotem zrealizowanego projektu była budowa pierwszego w kraju skomputeryzowanego stanowiska do obróbki cieplnej i cieplno magnetycznej materiałów magnetycznie miękkich z wykorzystaniem nowego, energooszczędnego sposobu wytwarzania poprzecznego pola magnetycznego i jego zadawania (pionowy względem podstawy pieca). Zapewniona została również pełna automatyzacja procesu, która pozwoli na powtarzalne prowadzenie obróbek cieplnych. Celem projektu było: Zapewnienie powtarzalności właściwości wytwarzanych materiałów magnetycznie miękkich poprzez udoskonalenie technologii ich otrzymywania. Podniesienie konkurencyjności Laboratorium Materiałów Szybkochładzanych jako partnera badawczego na arenie międzynarodowej oraz partnera dla przemysłu. Wpływ na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej, elektrycznej i energoelektronicznej w Polsce. Większość przedsiębiorstw, które wykorzystują różnego rodzaju elementy indukcyjne, rdzenie magnetyczne itp. staje przed koniecznością unowocześnienia komponentów, co ma związek z rozwojem technologicznym i potrzebą wytworzenia urządzeń, które będą mogły pracować zarówno w wysokich temperaturach jak i wysokich częstotliwościach. Jak do tej pory w Polsce nie istnieje jeszcze przemysł wytwarzający nowoczesne materiały magnetycznie miękkie. Laboratorium Materiałów Szybkoschładzanych Instytutu Metali Nieżelaznych jest jedyną placówką, która może zaspokoić wymagania przedsiębiorstw, zarówno w zakresie pełnionych usług związanych z wytwarzaniem taśm i ich obróbką cieplną lub cieplno-magnetyczną, a skończywszy na dostarczeniu serii informacyjnych rdzeni o wymaganych właściwościach magnetycznych do przeprowadzenia prób w konkretnych zastosowaniach. 7

8 8 ITAM ZABRZE: Falowniki typ ODE P oraz ODE PL do sterowania silników 1 i 3 fazowych (powyżej). Precyzyjny miernik temperatury typ F250 MKII (po prawej).

9 tytuł projektu: Uzupełnienie wyposażenia akredytowanego laboratorium LAB-ITAM oraz laboratorium ITAM-EMC projektodawca: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM wartość dofinansowania: zł całkowity koszt projektu: zł OPIS PROJEKTU: Celem projektu było rozszerzenie oferty badawczej w zakresie oceny zgodności i bezpieczeństwa wyrobów medycznych oraz poprawa jakości usług świadczonych na rzecz producentów wyrobów medycznych przez specjalistyczne laboratoria badawcze działające przy Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu. Projekt obejmował zakup nowej aparatury pomiarowej dla akredytowanego laboratorium badawczego LAB-ITAM oraz dla laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej ITAM-EMC. Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzono renowację części posiadanych urządzeń obejmującą kalibrację oraz wzorcowanie w niezależnych akredytowanych jednostkach zewnętrznych. Czynności te były konieczne dla zapewnienia i udokumentowania, że prace wykonywane przez laboratorium akredytowane prowadzone są na odpowiednio wysokim poziomie metrologicznym wymaganym przez normy. Zakupiona aparatura badawczopomiarowa daje możliwość zaoferowania producentom i konstruktorom urządzeń medycznych szeregu nowych usług oraz wpływa na poprawę jakości usług świadczonych do tej pory w takich zagadnieniach jak: określanie właściwości pola magnetycznego emitowanego przez urządzenia medyczne, pomiar rozkładu temperatur w urządzeniach medycznych szczególnie w takich, w których temperatura stanowi bardzo istotny parametr funkcjonalny (np. podczas badań bezpieczeństwa cieplarek noworodków), precyzyjny termometr cyfrowy wykorzystywany jest również w procesie wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej, badań wytrzymałości mechanicznej na wibracje, badań transformatorów z wykorzystaniem falowników jedno i trójfazowych. Rezultaty projektu przyczyniły się do przystosowania istniejącej bazy laboratoryjnej do wymagań Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie oceny ryzyka i bezpieczeństwa użytkowania wyrobów medycznych. Odnotowano również wzrost zainteresowania podmiotów gospodarczych działających na rynku wyrobów medycznych współpracą w zakresie w oceny zgodności i bezpieczeństwa urządzeń medycznych w oparciu o usługi świadczone przez oba wymienione laboratoria. 9

10 10 PŁYWAJĄCE LABORATORIUM MORSKIE IMOR: Laboratorium wykonuje badania na potrzeby przemysłu energetycznego i morskiego,

11 tytuł projektu: Pływające specjalistyczne laboratorium morskie na potrzeby przemysłu energetycznego i morskiego projektodawca: Instytut Morski w Gdańsku wartość dofinansowania: zł całkowity koszt projektu: zł OPIS PROJEKTU: W wyniku realizacji projektu oddano do eksploatacji na potrzeby gospodarki polskiej unikalny, nowoczesny statek naukowo badawczy r/v IMOR typu katamaran, który funkcjonuje jako pływające, specjalistyczne laboratorium morskie, przeznaczone do pracy w płytkowodnej strefie przybrzeżnej w oparciu o najnowocześniejsze technologie badawcze. Oddanie do eksploatacji pływającego laboratorium, dostosowanego do świadczenia morskich usług specjalistycznych na wysoko zaawansowanym technologicznie światowym poziomie, było odpowiedzią na stale wzrastające zapotrzebowanie przedsiębiorstw na kompleksowe, wysokiej jakości badania przedinwestycyjne, szczególnie ważnych sektorów gospodarki. Statek laboratorium oferuje polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom specjalistyczne, kompleksowe badania i usługi badawcze: badania przedinwestycyjne dna morskiego dla potrzeb budowy farm elektrowni wiatrowych, układania podmorskich kabli i rurociągów, kolektorów sanitarnych oraz sztucznych raf; badania dot. inwentaryzacji złóż kopalin morskich, pomiarów stopnia skażenia i objętości urobku z prac pogłębiarskich; usługi w zakresie informacji niezbędnych do projektowania, modernizacji i budowy morskich obiektów hydrotechnicznych, kolektorów, nabrzeży portowych, przystani żeglarskich; badania związane z poprawą bezpieczeństwa żeglugi oraz zwalczaniem nadzwyczajnych zagrożeń na morzu (prognozy rozprzestrzeniania się rozlewów olejowych i chemicznych); badania w zakresie ekologicznych skutków oddziaływania gospodarki na środowisko i biocenozę morską; usługi w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz tworzenia strategii Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi. W skład pływającego laboratorium wchodzą: laboratorium geologicznobiologiczno-chemiczne, laboratorium hydroakustyczne wraz z holowanymi systemami pomiarów pól fizycznych, laboratorium geofizyczne kontenerowe, oraz laboratorium komputerowe wyposażone w systemy do przetwarzania wyników badań oceanograficznych. Laboratoria wyposażone są w zestawy specjalistycznych urządzeń do poboru różnego rodzaju próbek gruntu, fauny i flory morskiej. Kompleksowość usług pływającego laboratorium morskiego umożliwia włączenie się Instytutu Morskiego w Gdańsku do realizacji zaawansowanych technologicznie projektów badawczych i wdrożeniowych, co skutkuje wzmocnieniem współpracy między strefą badawczo-rozwojową a gospodarką. Wysoki potencjał merytoryczny i techniczny Instytutu umożliwia wykonywanie najbardziej wymagających i złożonych zleceń z zakresu gospodarki morskiej na najwyższym światowym poziomie, co potwierdzają kontrakty realizowane dla dużych kontrahentów krajowych i zagranicznych. Statek badawczy r/v IMOR wraz ze swoim laboratorium stał się już powszechnie rozpoznawalną wizytówką Instytutu Morskiego w Gdańsku. 11

12 12 LABORATORIUM ANALITYKI CUKROWNICZEJ W ŁODZI: badania z zakresu nowych technologii takich jak: otrzymywanie biopaliw, oligosacharydów, pektyn i błonnika.

13 tytuł projektu: Modernizacja i doposażenie Specjalistycznego Laboratorium Analityki Cukrowniczej projektodawca: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Chemicznej Technologii Żywności wartość dofinansowania: zł całkowity koszt projektu: zł OPIS PROJEKTU: Celem projektu była modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez Specjalistyczne Laboratorium Analityki Cukrowniczej działające w Instytucie Chemicznej Technologii Żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Projekt obejmował również zakup nowoczesnej aparatury naukowo badawczej pozwalającej prowadzić badania i analizy dla przemysłu zgodnie z obowiązującymi standardami światowymi. W laboratorium zostanie wprowadzony system zarządzania jakością w celu uzyskania akredytacji w zakresie oceny jakości cukru białego. Laboratorium zostało zmodernizowane i może dalej świadczyć usługi nie tylko dla przemysłu cukrowniczego, ale również dla przemysłów pokrewnych. Dzięki działalności laboratorium przemysł spożywczy w Polsce, wykorzystujący produkty cukrownicze, będzie mógł skuteczniej konkurować na Jednolitym Rynku Europejskim, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności tego przemysłu. Laboratorium będzie uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych programach badawczych, stymulować badania z zakresu nowych technologii wykorzystujących produkty i półprodukty przemysłu cukrowniczego, np.: otrzymywanie biopaliw, oligosacharydów, pektyn i błonnika. Laboratorium będzie kontynuować swoją dotychczasową działalność dydaktyczną w zakresie studiów magisterskich i podyplomowych oraz będzie organizować szkolenia dla pracowników przemysłu spożywczego. Obecnie laboratorium, jest jedyną tego typu placówką w Polsce mogącą w pełni konkurować z laboratoriami zagranicznymi. 13

14 POLITECHNIKA RZESZOWSKA: Próżniowy piec do odlewania metodą kierunkowej krystalizacji służy do otrzymywania odlewów ze stopów niklu lub kobaltu (powyżej). Urządzenia do badania właściwości materiałów dla przemysłu lotniczego. 14

15 tytuł projektu: Utworzenie nowoczesnego laboratorium badań materiałów dla przemysłu lotniczego projektodawca: Politechnika Rzeszowska wartość dofinansowania: zł całkowity koszt projektu: zł OPIS PROJEKTU: W Laboratorium realizowane są prace naukowo - badawcze przez zespoły pracowników naukowych uczelni zrzeszonych w Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza i Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów CAMAT oraz kadrę inżynieryjno-techniczną zakładów przemysłowych Doliny Lotniczej. Program działań skupiony jest na kierunkach badawczych wynikających z potrzeb rozwoju nowych wysokozaawansowanych technologii w przemyśle lotniczym. Laboratorium służy rozwojowi i doskonaleniu potencjału badawczego, tworzeniu trwałych i wzajemnie korzystnych powiązań badawczych oraz wzmacnianiu współpracy partnerów stowarzyszonych w obu Centrach z przemysłem lotniczym oraz z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi pracującymi nad materiałami i technologiami lotniczymi. Pozyskane środki pozwoliły na wyposażenie laboratorium w najnowocześniejszą aparaturę naukowo - badawczą do prowadzenia badań nad wysoko zaawansowanymi technologiami high-tech. W pierwszym okresie działalności Laboratorium zadania badawcze będą koncentrowane w zakresie procesów charakteryzacji materiałów, krystalizacji kierunkowej, opracowania technologii wytwarzania monokryształów z nadstopów niklu, nowych technologii wykonywania pokryć żaroodpornych i żarowytrzymałych na elementach silników lotniczych, obróbki skrawaniem z dużą prędkością (HSM). Działalność laboratorium będzie służyć także promocji i upowszechnianiu osiągnięć nauki i techniki w zakresie nowych technologii materiałowych, nowoczesnych technologii wytwarzania i ich sprawnego wdrażania w przemyśle lotniczym. Laboratorium umożliwi bezpośrednie zapoznanie się studentów i doktorantów Uczelni z technologiami high-tech i sposobami wdrażania uzyskanych wyników badań do produkcji. 15

16 16 IPPT: Osadzanie cienkich warstw przy pomocy impulsu laserowego.

17 tytuł projektu: Wyposażenie laboratorium technologicznych zastosowań laserów projektodawca: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN wartość dofinansowania: zł całkowity koszt projektu: zł OPIS PROJEKTU: Laboratorium Technologicznych Zastosowań Laserów prowadzi badania w zakresie osadzania cienkich warstw impulsem laserowym. Osadzanie warstw impulsem laserowym polega na ablacji pewnej ilości materiału tarczy wskutek oddziaływania promieniowania laserowego z jej powierzchnią a następnie osadzeniu go na umieszczonym w pobliżu podkładzie. Powstający pod wpływem impulsu laserowego strumień cząstek odpylonych z tarczy zostaje zjonizowany i dociera do podkładu w postaci obłoku plazmowego składającego się z atomów, jonów i elektronów. Po osadzeniu ekspandującego materiału na powierzchni podkładu zachodzi jego ponowna synteza. Stanowisko robocze składa się z komory próżniowej z mechanizmem wybierania materiału tarczy (jednego z sześciu) i manipulatorem podkładu oraz lasera Nd:YAG Quantel YG 981E pracującego na jednej z czterech harmonicznych częstości. Metodę osadzania impulsem laserowym można stosować do prawie wszystkich materiałów w szczególności do materiałów o skomplikowanym składzie stechiometrycznym. Metoda stosowana jest do osadzania nano-warstw złożonych związków chemicznych jak materiały bioceramiczne (np. hydroksyapatyt), nadprzewodniki wysokotemperaturowe (YBCO), węglowe struktury diamentopodobne, do tworzenia powłok gradientowych, trybologicznych itp. Warstwy osadzane metodą laserowej ablacji posiadają drobnoziarnistą, nanometryczną strukturę, co pozytywnie wpływa na ich własności mechaniczne. 17

18 18 FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII W ZABRZU: Mikroskop badawczy odwrócony, z fluorescencją i kontrastem fazowym (po lewej). Maszyna wytrzymałościowa do badania właściwości biomechanicznych tkanek (poniżej).

19 tytuł projektu: Rozbudowa wyposażenia naukowo-badawczego dla potrzeb Laboratorium Biotechnologii Centrum Doskonałości projektodawca: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii wartość dofinansowania: zł całkowity koszt projektu: zł OPIS PROJEKTU: Głównym celem, realizowanego w okresie styczeń czerwiec 2007 roku projektu, była rozbudowa bazy laboratoryjnej Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca. Projekt objął modernizację dwóch stanowisk badawczych znajdujących się w Laboratorium Biotechnologii: Stanowisko testów biomechanicznych Stanowisko mikroskopii fluorescencyjnej. Zakres przedmiotowy projektu objął zakup mikroskopu oraz maszyny wytrzymałościowej. Modernizacja Laboratorium Biotechnologii przyczyniła się do rozszerzenia zakresu prowadzonych w nim prac badawczych, jak również znacząco podniosła ich jakość. Wymiernym rezultatem prac przewidzianym do wdrożenia klinicznego mają być: prototyp zastawki autologicznej, prototyp łaty biologicznej, która mogłaby być wykorzystana w zabiegach rekonstrukcji lewej komory serca, materiały biodegradowalne, które mogłyby być wykorzystane jako systemy dla kontrolowanego uwalniania leków niekonwencjonalnych oraz jako rusztowania dla konstrukcji bioprotez sercowych zastawkowych, naczyniowych. 19

20 20 PWIK RYBNIK: System monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci wodociągów i kanalizacji miasta Rybnik.

21 tytuł projektu: System monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci wodociągów i kanalizacji miasta Rybnik projektodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wartość dofinansowania: zł całkowity koszt projektu: zł OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest wzrost innowacyjności metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rybniku. Poprzez zastosowanie nowoczesnej metodologii monitorowania sieci wodociągowej oraz wspomagania zarządzania eksploatacją obiektów technicznych rybnickie wodociągi dążą do podniesienia jakości świadczonych usług. Uwzględniając specyfikę działalności i potrzeby wydzielono dwa zasadnicze obszary, na usprawnienie których zorientowano projekt: wykrywanie sytuacji nietypowych zachodzących w sieci wodociągowej (wykrywanie potencjalnych awarii sieci lub kradzieży wody), wspomaganie eksploatacji sieci wodociągów i kanalizacji w zakresie planowania remontów i modernizacji. Kontynuacją prac badawczych mających na celu opracowanie neuronowego modelu sieci wodociągowej jest stworzenie prototypowego systemu informatycznego. System między innymi, analizując dane pochodzące z monitoringu sieci, będzie automatycznie sygnalizował i wskazywał operatorowi miejsca niekontrolowanego wypływu wody z sieci. Zaletą systemu jest oparcie go o dane z niewielkiej liczby czujników. Projekt jest realizowany w konsorcjum z Politechnika Śląską w Gliwicach. Ze strony Politechniki Śląskiej zespół pod kierownictwem prof. dr hab. Wojciecha Moczulskiego i prof. dr hab. inż. Jana Kazimierczaka tworzą naukowcy z Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn i Katedry Podstaw Systemów Technicznych. Podkreślić należy pozytywny wpływ projektu na środowisko naturalne. Wpisuje się on w globalną ideę racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. 21

22 22

23 Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line. Cel: Poprawa warunków funkcjonowania gospodarki poprzez zwiększenie i poprawę jakości usług świadczonych on-line przez instytucję sektora publicznego na rzecz przedsiębiorców z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. 23

24 24 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: Serwery i system komputerowy do obsługi projektu GIODO.

25 tytuł projektu: Elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (E-GIODO) projektodawca: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wartość dofinansowania: ,85 zł całkowity koszt projektu: ,90 zł OPIS PROJEKTU: Projekt E-GIODO zapewnieni swobodny dostęp poprzez Internet do przeglądania prowadzonego przez GIODO jawnego, ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych. Realizacja projektu przyniosła znaczne korzyści zarówno dla GIODO jak i dla obywateli. GIODO otrzymuje w związku z tym mniej korespondencji dotyczącej udzielania informacji w zakresie dotyczącym rejestracji zbiorów oraz mniej osób odwiedza Biuro GIODO w celu uzyskania wglądu w ww. rejestr. Obywatele z kolej mogą uzyskać dostęp do należnych im informacji bez potrzeby korespondowania z GIODO lub też osobistych wizyt, co ma szczególne znaczenia dla osób zamieszkałych poza Warszawą, gdyż GIODO nie posiada oddziałów terenowych. Udostępniona w ramach projektu E-GIODO aplikacja wspomagająca wypełniania wniosków rejestrowych jest narzędziem, które wspomaga administratorów danych przy wypełnianiu wniosku o rejestrację. Dostarcza ona użytkownikowi wiele podpowiedzi i wyjaśnień w zakresie dotyczącym sposobu wypełniania poszczególnych pól informacyjnych. Aplikacja ta weryfikuję poprawność wypełniania wniosku rejestrowego i monitoruje postęp podczas jego wypełnienia. Zapewnia, że przygotowane przy jej pomocy wnioski pozbawione będą błędów formalnych. Wdrożenie projektu E-GIODO spowodowało znaczne usprawnienie procesu rejestracji zgłoszonych do GIODO zbiorów oraz zapewniło dostosowanie użytkowanego w Biurze GIODO systemu informatycznego do obowiązujących wymogów prawnych. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, które umożliwia: Wgląd poprzez sieć Internet w jawny ogólnokrajowy rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wspomaganie administratorów danych osobowych przy wypełnianiu wniosków zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji oraz wniosków o aktualizację danych dotyczących zarejestrowanych zbiorów Elektroniczną komunikację administratorów danych z GIODO w zakresie dotyczącym rejestracji zbiorów oraz GIODO z administratorami danych. 25

26 26 STOLICE WOJEWÓDZTW BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE: Szczecin Wrocław Bydgoszcz Lublin Gorzów Wielkopolski Łódź Kraków Opole Rzeszów Białystok Gdańsk Kielce Poznań

27 tytuł projektu: Zintegrowana Platforma Obsługi Przedsiębiorców przez Urzędy Wojewódzkie e-urząd Wojewódzki projektodawca: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie wartość dofinansowania: zł całkowity koszt projektu: zł OPIS PROJEKTU: Projekt polega na ułatwieniu, zwiększeniu i poprawie funkcjonowania przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im dostępu do informacji i usług publicznych świadczonych przez administrację publiczną. Przedsiębiorca korzystając z narzędzi powszechnych takich jak: Internet i podstawowe oprogramowanie bez wychodzenia z domu, będzie mógł złożyć wniosek i dokonać wszelkich formalności związanych z procesami zachodzącymi na linii Urząd Wojewódzki Przedsiębiorca. Podmioty gospodarcze oprócz załatwienia on line wybranych procedur w urzędzie, tj. min.: złożenie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Wojewódzkiego, zawarcie umowy z Przedsiębiorcą na dostawę towarów lub usług, wydanie przyrzeczenia na pracę cudzoziemca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zezwolenia na pracę cudzoziemca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, udzielenie informacji z wpisu do rejestru form ochrony przyrody, wydanie decyzji o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej czy wydanie pozwolenia na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych dla celów cywilnych, będą mogły również skorzystać z uporządkowanego ich zasobu informacji. W projekcie uczestniczy 13 urzędów wojewódzkich w: Szczecinie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Krakowie, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku, Kielcach i Poznaniu. Głównymi korzyściami z realizacji projektu będą: usprawnienie przepływu informacji do podmiotów gospodarczych zapewnienie możliwości załatwiania spraw pomiędzy podmiotem gospodarczym a urzędem drogą elektroniczną wymiana informacji pomiędzy urzędami możliwość składania za pośrednictwem internetu wniosków o wydanie dokumentów (ok. 30 procedur z możliwością dodawania nowych). Projekt doprowadzi do zmniejszenia ilości czasu poświęcanego przez przedsiębiorców na załatwianie spraw urzędowych oraz redukcji kosztów i poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. 27

28 Spis projektów Działanie 1.4 Wydane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnioctwa Wyższego WYPOSAŻENIE LABORATORIUM DO BADAŃ KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG BUDOWA KOMPUTEROWEGO STEROWANEGO SYSTEMU DO OBRÓBKI CIEPLNEJ I CIEPLNO-MAGNETYCZNEJ Instytut Metali Nieżelaznych UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM LAB-ITAM ORAZ LABORATORIUM ITAM-EMC Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM PŁYWAJĄCE SPECJALISTYCZNE LABORATORIUM MORSKIE NA POTRZEBY PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO I MORSKIEGO Instytut Morski w Gdańsku MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNEGO LABORATORIUM ANALITYKI CUKROWNICZEJ Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Chemicznej Technologii Żywności UTWORZENIE NOWOCZESNEGO LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska WYPOSAŻENIE LABORATORIUM TECHNOLOGICZNYCH ZASTOSOWAŃ LASERÓW Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ROZBUDOWA WYPOSAŻENIA NAUKOWO-BADAWCZEGO DLA POTRZEB LABORATORIUM BIOTECHNOLOGII CENTRUM DOSKONAŁOŚCI Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii SYSTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ SIECI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI MIASTA RYBNIK Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Działanie ELEKTRONICZNA PLATFORMA KOMUNIKACJI Z GENERALNYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (E-GIODO) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ZINTEGROWANA PLATFORMA OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ URZĘDY WOJEWÓDZKIE E-URZĄD WOJEWÓDZKI Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 28

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie Konrad Frontczak Szczecin, 2010 1 Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013

PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 PRZEWODNIK PO FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH DLA MSP NA LATA 2007-2013 Wstęp...2 Fundusze strukturalne dostępne dla Polski w latach 2004-2006...3 Fundusze strukturalne na lata 2007-2013....7 Regionalne Programy

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP, Warszawa 2011 Szybki rozwój wschodnich regionów Polski

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 3/2010 (5) nr 3/2010 (5) biuletyn nr 3/2010 (5) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Dane podstawowe na temat Projektu: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny

LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny 2 Bogdan Mazurek LORIS Wizja. Regionalny foresight technologiczny (umowa nr WKP_1/1.4.5/2/2006/7/10/588) Projekt okładki: Monika Piasecka Skład i łamanie tekstu: Jadwiga Poczyczyńska Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

Katalog środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Katalog środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Katalog środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, wrzesień 2010 Spis treści Wprowadzenie... 6 Zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE CO JEST CO?

INNOWACJE CO JEST CO? INNOWACJE CO JEST CO? Gdańsk 2006 1 2 INNOWACJE CO JEST CO? POMORSKIE STUDIA REGIONALNE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk 2006 3 WYDAWCA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Departament

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA CELÓW STRATEGICZNYCH GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR NA LATA 2010 2015

RAPORT Z WYKONANIA CELÓW STRATEGICZNYCH GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR NA LATA 2010 2015 Główny Urząd Miar Gabinet Prezesa RAPORT Z WYKONANIA CELÓW STRATEGICZNYCH GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR NA LATA 2010 2015 (wg stanu na 31.12.2013) Warszawa, kwiecień 2014 r. 2 Raport GUM z wykonania celów strategicznych

Bardziej szczegółowo

U. 1. 25 2011 106, 622) A.

U. 1. 25 2011 106, 622) A. Zmiany legislacyjne 1. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) A. Kultura oświadczeń Ustawa z dnia 25 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Pod redakcją Amandy Bełdowskiej Anny Forin Wandy Powałki Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Amanda Bełdowska Anna Forin Wanda Powałka Korekta: Dominik Lada Pracownicy zespołów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Wersja na dzień 26.04.2012r.

Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013. Wersja na dzień 26.04.2012r. Lista wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 Wersja na dzień 26.04.2012r. Spis treści Wstęp... 2 Wskaźniki horyzontalne... 4 Przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać Informacji? Mazowieckie biblioteki na miarę XXI wieku

Gdzie szukać Informacji? Mazowieckie biblioteki na miarę XXI wieku P R O G R A M O P E R A C YJ N Y K A P I TA Ł L U D Z K I R E G I O N A L N Y P R O G R A M O P E R A C YJ N Y W O J E W Ó D Z T W A M A Z O W I E C K I E G O 2 0 0 7 2 0 13 nr 1 2015 Gdzie szukać Informacji?

Bardziej szczegółowo