Szanowni Państwo. MARIUSZ WIELEC Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo. MARIUSZ WIELEC Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich"

Transkrypt

1 Szanowni Państwo Na starcie programów finansowych w ramach perspektywy finansowej UE na lata oddajemy na Państwa ręce katalog prezentujący niektóre projekty sfinansowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata Początki, jak wszyscy wiemy nie bywają łatwe i taki niełatwy początek miał też ten program. Z perspektywy 3 lat jego realizacji możemy powiedzieć, że wiele się wspólnie nauczyliśmy. Z tej nauki spróbujemy wyciągnąć wnioski, tak aby realizacja programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej była dla nas wszystkich sprawniejsza i łatwiejsza. Wszystkim naszym dotychczasowym Beneficjentom chciałbym serdecznie pogratulować. Realizowane przez Państwa projekty z pewnością przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki. Dobrze wiemy jak wiele Państwo włożyli wysiłku aby osiągnąć efekty, których ze względu na rozmiar publikacji - tylko niewielką część możemy zaprezentować na dalszych stronach. My ze swojej strony cieszymy się, że chociaż w niedoskonały czasami sposób, mogliśmy jednak być pomocni w realizacji tych projektów. Przed nami nowa perspektywa finansowa UE gdzie zarówno dostępne środki jak i nowe wyzwania będą co najmniej o rząd wielkości większe. Doświadczenia z dotychczasowej współpracy, jak i Państwa ogromne zaangażowanie pozwalają wierzyć, że dzięki funduszom strukturalnym możliwy jest jakościowy skok, zarówno jeśli chodzi o dostępną infrastrukturę naukową, jak prowadzenie projektów badawczych w dużej skali. Zmiany organizacyjne w systemie finansowania badań proponowane przez Kierownictwo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowanie sprzyjają realizacji tych zamierzeń. Mam nadzieję, że dzięki temu za kilka lat będziemy posiadali co najmniej kilkanaście ośrodków badawczych, nie tylko prowadzących prace naukowe na światowym poziomie, ale również dysponujących aparaturą badawczą odpowiadającą ich aspiracjom. Życzę Państwu wielu sukcesów w drodze aplikowania o fundusze europejskie. MARIUSZ WIELEC Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

2 2

3 Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką. Cel: Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji. 3

4 EMAG KATOWICE: Stożki absorpcyjne służące do uzyskiwania powtarzalnych warunków badań odporności urządzeń na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej. Antena nadawcza służy do wypromieniowania zaburzenia w kierunku badanego urządzenia (po lewej na górze i po środku). Generator wyładowań elektrostatycznych symulujący oddziaływanie ładunku elektrostatycznego na badane urządzenie (obok). Aparatura pomiarowa służy do pomiarów elektromagnetycznych zaburzeń przewodzonych i promieniowanych generowanych do otoczenia za pośrednictwem podłączonych przewodów lub fal elektromagnetycznych (po lewej na dole). 4

5 tytuł projektu: Wyposażenie laboratorium do badań kompatybilności elektromagnetycznej projektodawca: Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG wartość dofinansowania: zł całkowity koszt projektu: zł OPIS PROJEKTU: Celem projektu było wyposażenie laboratorium, polegające na zakupie i uruchomieniu nowoczesnej aparatury badawczej, które umożliwiło poszerzenie zakresu wykonywanych badań kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych, co w istotny sposób podniosło rangę laboratorium i zwiększyło jego konkurencyjność w stosunku do pozostałych laboratoriów wykonujących badania EMC. Ponadto, wykonując badania w szerokim zakresie, zarówno na potrzeby Centrum EMAG jak i klientów/producentów zewnętrznych, laboratorium wnosi znaczący wkład w podniesienie jakości i niezawodności urządzeń systemów, zwłaszcza systemów bezpieczeństwa eksploatowanych w podziemiach kopalń. Nowoczesne wyposażenie laboratorium wykorzystywane jest przede wszystkim do wykonywania badań, których wyniki mogą stanowić podstawę do wykazania zgodności z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy EMC oraz do wykonywania badań konstruktorskich, umożliwiających ocenę kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń na etapie ich tworzenia. Wykrycie niezgodności na tym etapie w sposób istotny obniża koszt wytworzenia gotowego wyrobu. 5

6 6 INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH: Skomputeryzowane stanowisko do obróbki cieplnej i cieplno magnetycznej materiałów magnetycznie miękkich z wykorzystaniem nowego, energooszczędnego sposobu wytwarzania poprzecznego pola magnetycznego i jego zadawania.

7 tytuł projektu: Budowa komputerowego sterowanego systemu do obróbki cieplnej i cieplno-magnetycznej projektodawca: Instytut Metali Nieżelaznych wartość dofinansowania: zł całkowity koszt projektu: ,50 zł OPIS PROJEKTU: Przedmiotem zrealizowanego projektu była budowa pierwszego w kraju skomputeryzowanego stanowiska do obróbki cieplnej i cieplno magnetycznej materiałów magnetycznie miękkich z wykorzystaniem nowego, energooszczędnego sposobu wytwarzania poprzecznego pola magnetycznego i jego zadawania (pionowy względem podstawy pieca). Zapewniona została również pełna automatyzacja procesu, która pozwoli na powtarzalne prowadzenie obróbek cieplnych. Celem projektu było: Zapewnienie powtarzalności właściwości wytwarzanych materiałów magnetycznie miękkich poprzez udoskonalenie technologii ich otrzymywania. Podniesienie konkurencyjności Laboratorium Materiałów Szybkochładzanych jako partnera badawczego na arenie międzynarodowej oraz partnera dla przemysłu. Wpływ na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej, elektrycznej i energoelektronicznej w Polsce. Większość przedsiębiorstw, które wykorzystują różnego rodzaju elementy indukcyjne, rdzenie magnetyczne itp. staje przed koniecznością unowocześnienia komponentów, co ma związek z rozwojem technologicznym i potrzebą wytworzenia urządzeń, które będą mogły pracować zarówno w wysokich temperaturach jak i wysokich częstotliwościach. Jak do tej pory w Polsce nie istnieje jeszcze przemysł wytwarzający nowoczesne materiały magnetycznie miękkie. Laboratorium Materiałów Szybkoschładzanych Instytutu Metali Nieżelaznych jest jedyną placówką, która może zaspokoić wymagania przedsiębiorstw, zarówno w zakresie pełnionych usług związanych z wytwarzaniem taśm i ich obróbką cieplną lub cieplno-magnetyczną, a skończywszy na dostarczeniu serii informacyjnych rdzeni o wymaganych właściwościach magnetycznych do przeprowadzenia prób w konkretnych zastosowaniach. 7

8 8 ITAM ZABRZE: Falowniki typ ODE P oraz ODE PL do sterowania silników 1 i 3 fazowych (powyżej). Precyzyjny miernik temperatury typ F250 MKII (po prawej).

9 tytuł projektu: Uzupełnienie wyposażenia akredytowanego laboratorium LAB-ITAM oraz laboratorium ITAM-EMC projektodawca: Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM wartość dofinansowania: zł całkowity koszt projektu: zł OPIS PROJEKTU: Celem projektu było rozszerzenie oferty badawczej w zakresie oceny zgodności i bezpieczeństwa wyrobów medycznych oraz poprawa jakości usług świadczonych na rzecz producentów wyrobów medycznych przez specjalistyczne laboratoria badawcze działające przy Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu. Projekt obejmował zakup nowej aparatury pomiarowej dla akredytowanego laboratorium badawczego LAB-ITAM oraz dla laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej ITAM-EMC. Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzono renowację części posiadanych urządzeń obejmującą kalibrację oraz wzorcowanie w niezależnych akredytowanych jednostkach zewnętrznych. Czynności te były konieczne dla zapewnienia i udokumentowania, że prace wykonywane przez laboratorium akredytowane prowadzone są na odpowiednio wysokim poziomie metrologicznym wymaganym przez normy. Zakupiona aparatura badawczopomiarowa daje możliwość zaoferowania producentom i konstruktorom urządzeń medycznych szeregu nowych usług oraz wpływa na poprawę jakości usług świadczonych do tej pory w takich zagadnieniach jak: określanie właściwości pola magnetycznego emitowanego przez urządzenia medyczne, pomiar rozkładu temperatur w urządzeniach medycznych szczególnie w takich, w których temperatura stanowi bardzo istotny parametr funkcjonalny (np. podczas badań bezpieczeństwa cieplarek noworodków), precyzyjny termometr cyfrowy wykorzystywany jest również w procesie wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej, badań wytrzymałości mechanicznej na wibracje, badań transformatorów z wykorzystaniem falowników jedno i trójfazowych. Rezultaty projektu przyczyniły się do przystosowania istniejącej bazy laboratoryjnej do wymagań Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie oceny ryzyka i bezpieczeństwa użytkowania wyrobów medycznych. Odnotowano również wzrost zainteresowania podmiotów gospodarczych działających na rynku wyrobów medycznych współpracą w zakresie w oceny zgodności i bezpieczeństwa urządzeń medycznych w oparciu o usługi świadczone przez oba wymienione laboratoria. 9

10 10 PŁYWAJĄCE LABORATORIUM MORSKIE IMOR: Laboratorium wykonuje badania na potrzeby przemysłu energetycznego i morskiego,

11 tytuł projektu: Pływające specjalistyczne laboratorium morskie na potrzeby przemysłu energetycznego i morskiego projektodawca: Instytut Morski w Gdańsku wartość dofinansowania: zł całkowity koszt projektu: zł OPIS PROJEKTU: W wyniku realizacji projektu oddano do eksploatacji na potrzeby gospodarki polskiej unikalny, nowoczesny statek naukowo badawczy r/v IMOR typu katamaran, który funkcjonuje jako pływające, specjalistyczne laboratorium morskie, przeznaczone do pracy w płytkowodnej strefie przybrzeżnej w oparciu o najnowocześniejsze technologie badawcze. Oddanie do eksploatacji pływającego laboratorium, dostosowanego do świadczenia morskich usług specjalistycznych na wysoko zaawansowanym technologicznie światowym poziomie, było odpowiedzią na stale wzrastające zapotrzebowanie przedsiębiorstw na kompleksowe, wysokiej jakości badania przedinwestycyjne, szczególnie ważnych sektorów gospodarki. Statek laboratorium oferuje polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom specjalistyczne, kompleksowe badania i usługi badawcze: badania przedinwestycyjne dna morskiego dla potrzeb budowy farm elektrowni wiatrowych, układania podmorskich kabli i rurociągów, kolektorów sanitarnych oraz sztucznych raf; badania dot. inwentaryzacji złóż kopalin morskich, pomiarów stopnia skażenia i objętości urobku z prac pogłębiarskich; usługi w zakresie informacji niezbędnych do projektowania, modernizacji i budowy morskich obiektów hydrotechnicznych, kolektorów, nabrzeży portowych, przystani żeglarskich; badania związane z poprawą bezpieczeństwa żeglugi oraz zwalczaniem nadzwyczajnych zagrożeń na morzu (prognozy rozprzestrzeniania się rozlewów olejowych i chemicznych); badania w zakresie ekologicznych skutków oddziaływania gospodarki na środowisko i biocenozę morską; usługi w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich oraz tworzenia strategii Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi. W skład pływającego laboratorium wchodzą: laboratorium geologicznobiologiczno-chemiczne, laboratorium hydroakustyczne wraz z holowanymi systemami pomiarów pól fizycznych, laboratorium geofizyczne kontenerowe, oraz laboratorium komputerowe wyposażone w systemy do przetwarzania wyników badań oceanograficznych. Laboratoria wyposażone są w zestawy specjalistycznych urządzeń do poboru różnego rodzaju próbek gruntu, fauny i flory morskiej. Kompleksowość usług pływającego laboratorium morskiego umożliwia włączenie się Instytutu Morskiego w Gdańsku do realizacji zaawansowanych technologicznie projektów badawczych i wdrożeniowych, co skutkuje wzmocnieniem współpracy między strefą badawczo-rozwojową a gospodarką. Wysoki potencjał merytoryczny i techniczny Instytutu umożliwia wykonywanie najbardziej wymagających i złożonych zleceń z zakresu gospodarki morskiej na najwyższym światowym poziomie, co potwierdzają kontrakty realizowane dla dużych kontrahentów krajowych i zagranicznych. Statek badawczy r/v IMOR wraz ze swoim laboratorium stał się już powszechnie rozpoznawalną wizytówką Instytutu Morskiego w Gdańsku. 11

12 12 LABORATORIUM ANALITYKI CUKROWNICZEJ W ŁODZI: badania z zakresu nowych technologii takich jak: otrzymywanie biopaliw, oligosacharydów, pektyn i błonnika.

13 tytuł projektu: Modernizacja i doposażenie Specjalistycznego Laboratorium Analityki Cukrowniczej projektodawca: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Chemicznej Technologii Żywności wartość dofinansowania: zł całkowity koszt projektu: zł OPIS PROJEKTU: Celem projektu była modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez Specjalistyczne Laboratorium Analityki Cukrowniczej działające w Instytucie Chemicznej Technologii Żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Projekt obejmował również zakup nowoczesnej aparatury naukowo badawczej pozwalającej prowadzić badania i analizy dla przemysłu zgodnie z obowiązującymi standardami światowymi. W laboratorium zostanie wprowadzony system zarządzania jakością w celu uzyskania akredytacji w zakresie oceny jakości cukru białego. Laboratorium zostało zmodernizowane i może dalej świadczyć usługi nie tylko dla przemysłu cukrowniczego, ale również dla przemysłów pokrewnych. Dzięki działalności laboratorium przemysł spożywczy w Polsce, wykorzystujący produkty cukrownicze, będzie mógł skuteczniej konkurować na Jednolitym Rynku Europejskim, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności tego przemysłu. Laboratorium będzie uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych programach badawczych, stymulować badania z zakresu nowych technologii wykorzystujących produkty i półprodukty przemysłu cukrowniczego, np.: otrzymywanie biopaliw, oligosacharydów, pektyn i błonnika. Laboratorium będzie kontynuować swoją dotychczasową działalność dydaktyczną w zakresie studiów magisterskich i podyplomowych oraz będzie organizować szkolenia dla pracowników przemysłu spożywczego. Obecnie laboratorium, jest jedyną tego typu placówką w Polsce mogącą w pełni konkurować z laboratoriami zagranicznymi. 13

14 POLITECHNIKA RZESZOWSKA: Próżniowy piec do odlewania metodą kierunkowej krystalizacji służy do otrzymywania odlewów ze stopów niklu lub kobaltu (powyżej). Urządzenia do badania właściwości materiałów dla przemysłu lotniczego. 14

15 tytuł projektu: Utworzenie nowoczesnego laboratorium badań materiałów dla przemysłu lotniczego projektodawca: Politechnika Rzeszowska wartość dofinansowania: zł całkowity koszt projektu: zł OPIS PROJEKTU: W Laboratorium realizowane są prace naukowo - badawcze przez zespoły pracowników naukowych uczelni zrzeszonych w Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza i Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów CAMAT oraz kadrę inżynieryjno-techniczną zakładów przemysłowych Doliny Lotniczej. Program działań skupiony jest na kierunkach badawczych wynikających z potrzeb rozwoju nowych wysokozaawansowanych technologii w przemyśle lotniczym. Laboratorium służy rozwojowi i doskonaleniu potencjału badawczego, tworzeniu trwałych i wzajemnie korzystnych powiązań badawczych oraz wzmacnianiu współpracy partnerów stowarzyszonych w obu Centrach z przemysłem lotniczym oraz z krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi pracującymi nad materiałami i technologiami lotniczymi. Pozyskane środki pozwoliły na wyposażenie laboratorium w najnowocześniejszą aparaturę naukowo - badawczą do prowadzenia badań nad wysoko zaawansowanymi technologiami high-tech. W pierwszym okresie działalności Laboratorium zadania badawcze będą koncentrowane w zakresie procesów charakteryzacji materiałów, krystalizacji kierunkowej, opracowania technologii wytwarzania monokryształów z nadstopów niklu, nowych technologii wykonywania pokryć żaroodpornych i żarowytrzymałych na elementach silników lotniczych, obróbki skrawaniem z dużą prędkością (HSM). Działalność laboratorium będzie służyć także promocji i upowszechnianiu osiągnięć nauki i techniki w zakresie nowych technologii materiałowych, nowoczesnych technologii wytwarzania i ich sprawnego wdrażania w przemyśle lotniczym. Laboratorium umożliwi bezpośrednie zapoznanie się studentów i doktorantów Uczelni z technologiami high-tech i sposobami wdrażania uzyskanych wyników badań do produkcji. 15

16 16 IPPT: Osadzanie cienkich warstw przy pomocy impulsu laserowego.

17 tytuł projektu: Wyposażenie laboratorium technologicznych zastosowań laserów projektodawca: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN wartość dofinansowania: zł całkowity koszt projektu: zł OPIS PROJEKTU: Laboratorium Technologicznych Zastosowań Laserów prowadzi badania w zakresie osadzania cienkich warstw impulsem laserowym. Osadzanie warstw impulsem laserowym polega na ablacji pewnej ilości materiału tarczy wskutek oddziaływania promieniowania laserowego z jej powierzchnią a następnie osadzeniu go na umieszczonym w pobliżu podkładzie. Powstający pod wpływem impulsu laserowego strumień cząstek odpylonych z tarczy zostaje zjonizowany i dociera do podkładu w postaci obłoku plazmowego składającego się z atomów, jonów i elektronów. Po osadzeniu ekspandującego materiału na powierzchni podkładu zachodzi jego ponowna synteza. Stanowisko robocze składa się z komory próżniowej z mechanizmem wybierania materiału tarczy (jednego z sześciu) i manipulatorem podkładu oraz lasera Nd:YAG Quantel YG 981E pracującego na jednej z czterech harmonicznych częstości. Metodę osadzania impulsem laserowym można stosować do prawie wszystkich materiałów w szczególności do materiałów o skomplikowanym składzie stechiometrycznym. Metoda stosowana jest do osadzania nano-warstw złożonych związków chemicznych jak materiały bioceramiczne (np. hydroksyapatyt), nadprzewodniki wysokotemperaturowe (YBCO), węglowe struktury diamentopodobne, do tworzenia powłok gradientowych, trybologicznych itp. Warstwy osadzane metodą laserowej ablacji posiadają drobnoziarnistą, nanometryczną strukturę, co pozytywnie wpływa na ich własności mechaniczne. 17

18 18 FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII W ZABRZU: Mikroskop badawczy odwrócony, z fluorescencją i kontrastem fazowym (po lewej). Maszyna wytrzymałościowa do badania właściwości biomechanicznych tkanek (poniżej).

19 tytuł projektu: Rozbudowa wyposażenia naukowo-badawczego dla potrzeb Laboratorium Biotechnologii Centrum Doskonałości projektodawca: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii wartość dofinansowania: zł całkowity koszt projektu: zł OPIS PROJEKTU: Głównym celem, realizowanego w okresie styczeń czerwiec 2007 roku projektu, była rozbudowa bazy laboratoryjnej Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca. Projekt objął modernizację dwóch stanowisk badawczych znajdujących się w Laboratorium Biotechnologii: Stanowisko testów biomechanicznych Stanowisko mikroskopii fluorescencyjnej. Zakres przedmiotowy projektu objął zakup mikroskopu oraz maszyny wytrzymałościowej. Modernizacja Laboratorium Biotechnologii przyczyniła się do rozszerzenia zakresu prowadzonych w nim prac badawczych, jak również znacząco podniosła ich jakość. Wymiernym rezultatem prac przewidzianym do wdrożenia klinicznego mają być: prototyp zastawki autologicznej, prototyp łaty biologicznej, która mogłaby być wykorzystana w zabiegach rekonstrukcji lewej komory serca, materiały biodegradowalne, które mogłyby być wykorzystane jako systemy dla kontrolowanego uwalniania leków niekonwencjonalnych oraz jako rusztowania dla konstrukcji bioprotez sercowych zastawkowych, naczyniowych. 19

20 20 PWIK RYBNIK: System monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci wodociągów i kanalizacji miasta Rybnik.

21 tytuł projektu: System monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci wodociągów i kanalizacji miasta Rybnik projektodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wartość dofinansowania: zł całkowity koszt projektu: zł OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest wzrost innowacyjności metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rybniku. Poprzez zastosowanie nowoczesnej metodologii monitorowania sieci wodociągowej oraz wspomagania zarządzania eksploatacją obiektów technicznych rybnickie wodociągi dążą do podniesienia jakości świadczonych usług. Uwzględniając specyfikę działalności i potrzeby wydzielono dwa zasadnicze obszary, na usprawnienie których zorientowano projekt: wykrywanie sytuacji nietypowych zachodzących w sieci wodociągowej (wykrywanie potencjalnych awarii sieci lub kradzieży wody), wspomaganie eksploatacji sieci wodociągów i kanalizacji w zakresie planowania remontów i modernizacji. Kontynuacją prac badawczych mających na celu opracowanie neuronowego modelu sieci wodociągowej jest stworzenie prototypowego systemu informatycznego. System między innymi, analizując dane pochodzące z monitoringu sieci, będzie automatycznie sygnalizował i wskazywał operatorowi miejsca niekontrolowanego wypływu wody z sieci. Zaletą systemu jest oparcie go o dane z niewielkiej liczby czujników. Projekt jest realizowany w konsorcjum z Politechnika Śląską w Gliwicach. Ze strony Politechniki Śląskiej zespół pod kierownictwem prof. dr hab. Wojciecha Moczulskiego i prof. dr hab. inż. Jana Kazimierczaka tworzą naukowcy z Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn i Katedry Podstaw Systemów Technicznych. Podkreślić należy pozytywny wpływ projektu na środowisko naturalne. Wpisuje się on w globalną ideę racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. 21

22 22

23 Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line. Cel: Poprawa warunków funkcjonowania gospodarki poprzez zwiększenie i poprawę jakości usług świadczonych on-line przez instytucję sektora publicznego na rzecz przedsiębiorców z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. 23

24 24 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: Serwery i system komputerowy do obsługi projektu GIODO.

25 tytuł projektu: Elektroniczna platforma komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (E-GIODO) projektodawca: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wartość dofinansowania: ,85 zł całkowity koszt projektu: ,90 zł OPIS PROJEKTU: Projekt E-GIODO zapewnieni swobodny dostęp poprzez Internet do przeglądania prowadzonego przez GIODO jawnego, ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych. Realizacja projektu przyniosła znaczne korzyści zarówno dla GIODO jak i dla obywateli. GIODO otrzymuje w związku z tym mniej korespondencji dotyczącej udzielania informacji w zakresie dotyczącym rejestracji zbiorów oraz mniej osób odwiedza Biuro GIODO w celu uzyskania wglądu w ww. rejestr. Obywatele z kolej mogą uzyskać dostęp do należnych im informacji bez potrzeby korespondowania z GIODO lub też osobistych wizyt, co ma szczególne znaczenia dla osób zamieszkałych poza Warszawą, gdyż GIODO nie posiada oddziałów terenowych. Udostępniona w ramach projektu E-GIODO aplikacja wspomagająca wypełniania wniosków rejestrowych jest narzędziem, które wspomaga administratorów danych przy wypełnianiu wniosku o rejestrację. Dostarcza ona użytkownikowi wiele podpowiedzi i wyjaśnień w zakresie dotyczącym sposobu wypełniania poszczególnych pól informacyjnych. Aplikacja ta weryfikuję poprawność wypełniania wniosku rejestrowego i monitoruje postęp podczas jego wypełnienia. Zapewnia, że przygotowane przy jej pomocy wnioski pozbawione będą błędów formalnych. Wdrożenie projektu E-GIODO spowodowało znaczne usprawnienie procesu rejestracji zgłoszonych do GIODO zbiorów oraz zapewniło dostosowanie użytkowanego w Biurze GIODO systemu informatycznego do obowiązujących wymogów prawnych. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, które umożliwia: Wgląd poprzez sieć Internet w jawny ogólnokrajowy rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wspomaganie administratorów danych osobowych przy wypełnianiu wniosków zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji oraz wniosków o aktualizację danych dotyczących zarejestrowanych zbiorów Elektroniczną komunikację administratorów danych z GIODO w zakresie dotyczącym rejestracji zbiorów oraz GIODO z administratorami danych. 25

26 26 STOLICE WOJEWÓDZTW BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE: Szczecin Wrocław Bydgoszcz Lublin Gorzów Wielkopolski Łódź Kraków Opole Rzeszów Białystok Gdańsk Kielce Poznań

27 tytuł projektu: Zintegrowana Platforma Obsługi Przedsiębiorców przez Urzędy Wojewódzkie e-urząd Wojewódzki projektodawca: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie wartość dofinansowania: zł całkowity koszt projektu: zł OPIS PROJEKTU: Projekt polega na ułatwieniu, zwiększeniu i poprawie funkcjonowania przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im dostępu do informacji i usług publicznych świadczonych przez administrację publiczną. Przedsiębiorca korzystając z narzędzi powszechnych takich jak: Internet i podstawowe oprogramowanie bez wychodzenia z domu, będzie mógł złożyć wniosek i dokonać wszelkich formalności związanych z procesami zachodzącymi na linii Urząd Wojewódzki Przedsiębiorca. Podmioty gospodarcze oprócz załatwienia on line wybranych procedur w urzędzie, tj. min.: złożenie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Wojewódzkiego, zawarcie umowy z Przedsiębiorcą na dostawę towarów lub usług, wydanie przyrzeczenia na pracę cudzoziemca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zezwolenia na pracę cudzoziemca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, udzielenie informacji z wpisu do rejestru form ochrony przyrody, wydanie decyzji o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej czy wydanie pozwolenia na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych dla celów cywilnych, będą mogły również skorzystać z uporządkowanego ich zasobu informacji. W projekcie uczestniczy 13 urzędów wojewódzkich w: Szczecinie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Krakowie, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku, Kielcach i Poznaniu. Głównymi korzyściami z realizacji projektu będą: usprawnienie przepływu informacji do podmiotów gospodarczych zapewnienie możliwości załatwiania spraw pomiędzy podmiotem gospodarczym a urzędem drogą elektroniczną wymiana informacji pomiędzy urzędami możliwość składania za pośrednictwem internetu wniosków o wydanie dokumentów (ok. 30 procedur z możliwością dodawania nowych). Projekt doprowadzi do zmniejszenia ilości czasu poświęcanego przez przedsiębiorców na załatwianie spraw urzędowych oraz redukcji kosztów i poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. 27

28 Spis projektów Działanie 1.4 Wydane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnioctwa Wyższego WYPOSAŻENIE LABORATORIUM DO BADAŃ KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG BUDOWA KOMPUTEROWEGO STEROWANEGO SYSTEMU DO OBRÓBKI CIEPLNEJ I CIEPLNO-MAGNETYCZNEJ Instytut Metali Nieżelaznych UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA AKREDYTOWANEGO LABORATORIUM LAB-ITAM ORAZ LABORATORIUM ITAM-EMC Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM PŁYWAJĄCE SPECJALISTYCZNE LABORATORIUM MORSKIE NA POTRZEBY PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO I MORSKIEGO Instytut Morski w Gdańsku MODERNIZACJA I DOPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNEGO LABORATORIUM ANALITYKI CUKROWNICZEJ Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Instytut Chemicznej Technologii Żywności UTWORZENIE NOWOCZESNEGO LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska WYPOSAŻENIE LABORATORIUM TECHNOLOGICZNYCH ZASTOSOWAŃ LASERÓW Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ROZBUDOWA WYPOSAŻENIA NAUKOWO-BADAWCZEGO DLA POTRZEB LABORATORIUM BIOTECHNOLOGII CENTRUM DOSKONAŁOŚCI Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii SYSTEM MONITOROWANIA I ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ SIECI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI MIASTA RYBNIK Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Działanie ELEKTRONICZNA PLATFORMA KOMUNIKACJI Z GENERALNYM INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (E-GIODO) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ZINTEGROWANA PLATFORMA OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEZ URZĘDY WOJEWÓDZKIE E-URZĄD WOJEWÓDZKI Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 28

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.1 i 2.2:

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.1 i 2.2: Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.1 i 2.2: Wskaźniki w pkt. 17 wniosku o dofinansowanie należy podawać mając na uwadze przedstawione poniżej informacje. Wskaźniki produktu - opisują bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL03

Program Operacyjny PL03 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działao kontrolnych Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Małgorzata Tołwioska

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw ZIPH.PL

Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw ZIPH.PL Dariusz Przybyłek LUBUSKI LIDER TEMAT BIZNESU PREZENTACJI Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw LUBUSKI LIDER PLAN BIZNESU PREZENTACJI Przykładowe jednostki naukowo badawcze

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Na

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Krajowa Sieć Innowacji Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Grzegorz Gromada Z-ca Dyrektora Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONALNEGO ZWIĄZANE ZE ŚRODOWISKIEM ELEKTOMAGNETYCZNYM W PODZIEMNYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONALNEGO ZWIĄZANE ZE ŚRODOWISKIEM ELEKTOMAGNETYCZNYM W PODZIEMNYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA FUNKCJONALNEGO ZWIĄZANE ZE ŚRODOWISKIEM ELEKTOMAGNETYCZNYM W PODZIEMNYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH Autorzy Heliosz Leszek mgr inż. EMAG Kałuski Marek mgr inż. Instytut Łączności

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH

INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie informuje o realizacji projektu: INNOWACYJNE MATERIAŁY DO ZASTOSOWAŃ W ENERGOOSZCZĘDNYCH I PROEKOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych dr inż. Wojciech Zając Geneza Przykład wzorowej współpracy interdyscyplinarnej specjalistów z dziedzin: mechaniki, technologii, logistyki,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ)

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, jest jednym z projektów współfinansowanych przez

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA DOBRY PARTNER DLA PRZEMYSŁU

POLITECHNIKA ŁÓDZKA DOBRY PARTNER DLA PRZEMYSŁU POLITECHNIKA ŁÓDZKA DOBRY PARTNER DLA PRZEMYSŁU Politechnika Łódzka obszary aktywności Uczenie wyższe KSZTAŁCENIE PROWADZENIE BADAŃ WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO - GOSPODARCZYM Potencjał Politechniki

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim w nowej perspektywie finansowej LRPO 2013-2020

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim w nowej perspektywie finansowej LRPO 2013-2020 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim w nowej perspektywie finansowej LRPO 2013-2020 Strategia Uczelni w powiązaniu z kluczowymi inwestycjami regionalnymi. Utworzenie parku naukowo-przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Green universities. Konferencja poświęcona środowisku i zmianom klimatycznym Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Warszawa, 18 listopada 2015

Green universities. Konferencja poświęcona środowisku i zmianom klimatycznym Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Warszawa, 18 listopada 2015 Green universities Konferencja poświęcona środowisku i zmianom klimatycznym Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Warszawa, 18 listopada 2015 Katarzyna Aleksandrowicz Dyrektor Programów Stypendialnych Fundusze

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki Gerard Lipiński WCZEŚNIEJ 2010-2015 realizacja strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Małgorzata Rudnicka Kierownik Wydziału Innowacyjności i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Izba Skarbowa w Łodzi

Izba Skarbowa w Łodzi Izba Skarbowa w Łodzi Konsolidacja procesów pomocniczych od 1 kwietnia 2015 r. na podstawie: projektu ustawy o urzędach i izbach skarbowych projektu zarządzenia MF w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA I ENERGIA ODNAWIALNA DR HAB. INŻ. ROMAN KACZYŃSKI, PROF. NZW. PROREKTOR DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Energia odnawialna szansą rozwoju województwa podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

Dane zebrały i opracowały: Grażyna Antos Aleksandra Banaszek Grażyna Antonowicz Katarzyna Maćczak

Dane zebrały i opracowały: Grażyna Antos Aleksandra Banaszek Grażyna Antonowicz Katarzyna Maćczak Dane zebrały i opracowały: Grażyna Antos Aleksandra Banaszek Grażyna Antonowicz Katarzyna Maćczak Świder, 2006 Ośrodek Wynalazczości Ośrodek Informacji Patentowej przy Bibliotece Politechniki Łódzkiej

Bardziej szczegółowo

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata Burmistrz Miasta Łowicza informuje, iż na terenie Gminy Miasto Łowicz realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu:

Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach projektu: Mirosław Włas Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska miroslaw.wlas@pg.gda.pl Tel. +48 58 347 23 37 Laboratorium Badawcze LAB6 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM. ul. Roosevelta 118, Zabrze

INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM. ul. Roosevelta 118, Zabrze INSTYTUT TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ ITAM ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze tel. (32) 271 60 13, fax (32) 276 56 08 e-mail: itam@itam.zabrze.pl url: www.itam.zabrze.pl STATUS INSTYTUTU PAŃSTWOWA JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Działania w ramach Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego

Rys.1 Działania w ramach Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego Rys.1 Działania w ramach Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego Rys.1 Działania w ramach Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego CEL: Opracowanie modelu podnoszącego skuteczność transferu wiedzy

Bardziej szczegółowo

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011

Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty Unijne realizowane przez Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004-2011 Projekty zrealizowane w latach 2004-2010 Uniwersytet Zielonogórski w latach 2004 2010 zrealizował 24 projekty unijne: - łączna

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

www.pois.gov.pl http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-infrastruktura-isrodowisko/galeria-zakonczonych-projektow-po-iis/

www.pois.gov.pl http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-infrastruktura-isrodowisko/galeria-zakonczonych-projektow-po-iis/ O PROJEKCIE: Realizacja projektu jest ściśle związana z przyjętym przez Politechnikę Koszalińską kierunkiem działań zmierzającym do stworzenia nowoczesnego ośrodka edukacyjnego i naukowego, służącego rozwojowi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Przewodnik po wskaźnikach dla Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 W punkcie 14. formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 POIG należy wypełnić tabelę skwantyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED PLAN PREZENTACJI 1. Krótki opis Programu 2. Cele i zakres ewaluacji 3. Kryteria ewaluacji 4. Metodologia badania 5. Wnioski 6.Analiza SWOT 7.Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA

Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA Strategia Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do roku 2020 PREZENTACJA HIERARCHIA PLANÓW STRUKTURA PLANÓW PLAN STRATEGICZNY Horyzont czasowy kilkanaście lub kilkadziesiąt lat; Zakres działania

Bardziej szczegółowo

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Jerzy Bagiński, FPE Seminarium dla MSP, Katowice 26.11.2014 2 Cele i aktualna działalność Fundacji Działa nieprzerwanie od 1992 roku

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Załącznik do Uchwały nr 66/XVI//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie PLANY DOTYCZĄCE ROZWOJU E-ADMINISTRACJI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM - PROJEKTY KLUCZOWE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Jacek Kosiec Koordynator ds. Innowacji Konsorcjum EduTechMed (w organizacji) Nowy Sącz 16.09.2010r. Wiedza głównym czynnikiem rozwoju w XXI

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Klaster Maszyn Górniczych

Klaster Maszyn Górniczych Klaster Maszyn Górniczych II Śląskie Forum Klastrów Działanie w ramach Projektu Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Poddziałanie 8.2.2. PO KL Zabrze,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) Dz.U.2011.33.166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) (Dz. U. z dnia 16 lutego 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych Lp. Kryterium Opis kryterium Punktacja 1.

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Aktywność uczelni warszawskich w kontekście procesu transferu wiedzy

Aktywność uczelni warszawskich w kontekście procesu transferu wiedzy Aktywność uczelni warszawskich w kontekście procesu transferu wiedzy Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski GEOPROFIT ??? Czy Warszawa jest najsilniejszym ośrodkiem akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 147/2012/2013. z dnia 8 lipca 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 147/2012/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki i określenia efektów dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W GOSPODARCE MORSKIEJ

INNOWACJE W GOSPODARCE MORSKIEJ INNOWACJE W GOSPODARCE MORSKIEJ Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, kształcącą profesjonalistów znajdujących z powodzeniem zatrudnienie na morzu i lądzie. Na

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni. www.introl.pl

INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni. www.introl.pl www.introl.pl INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni 1 INTROL Sp. z o.o. 40-519 Katowice, ul. T.Kościuszki 112; tel: +48 32 789 00 00 fax: +48 32 789 00 10 e-mail: introl@introl.pl Grupa INTROL 2

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) 3 października 2014 1 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołana w lipcu 2007 w celu realizacji zadań z zakresu polityki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość

N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość N C B R - W s p ó l n i e k r e u j e m y p r z y s z ł ość Hubert Gęsiarz Działalność NCBR NCBR w systemie finansowania B+R Finansowanie statutowe Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Badania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock

Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki , Płock Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwo Gospodarki 10.03.2015, Płock 2 Kluczowe dokumenty w procesie identyfikacji KIS Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki

Bardziej szczegółowo

labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów

labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów Tel.: (17) 854 47 91 Fax: (17) 854 48 32 E-mail: jansien@prz.edu.pl Projekt

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo