Regulamin Programu STUpunktowi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu STUpunktowi"

Transkrypt

1 Regulamin Programu STUpunktowi I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Programu motywacyjnego, zwanego dalej Programem, jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 12/2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , wysokość w pełni opłaconego kapitału zakładowego: ,00 złotych, zwana dalej Organizatorem. 1.2 Program jest organizowany na zlecenie Coty Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy ) przy ul. Domaniewskiej nr 34A, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , wysokość w pełni opłaconego kapitału zakładowego ,00 zł, zwanej dalej Coty Polska. 1.3 Program trwa od dnia 2 lutego 2015 r. do dnia 14 sierpnia 2015 r. (dalej: Okres trwania ). Terminem zakończenia Programu jest data zakończenia procedury reklamacyjnej. 1.4 Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1.5 Celem Programu jest zwiększenie liczby punktów sprzedaży detalicznej w handlu tradycyjnym mających w swojej ofercie produkty dystrybuowane przez Coty Polska w celu ich dalszej odsprzedaży odbiorcom ostatecznym, czyli konsumentom w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, a także zapewnienie konsumentom dostępności produktów: z asortymentu podstawowego: a) męskie żele pod prysznic o pojemności 400 ml marki Adidas warianty: adidas UEFA Champions League; adidas Pure Game; adidas Team Five b) damskie i męskie dezodoranty antyperspiracyjne w sprayu marki Adidas o pojemności 150 ml: adidas cool&dry Fresh; adidas cool&dry 6w1; adidas cool&care Control; adidas cool&care 6w1 c) Damskie i męskie dezodoranty marki Playboy o pojemności 150 ml: Playboy VIP; Playboy #Generation male; Playboy Sexy; Playboy #Generation female z asortymentu rozszerzonego: a) męskie żele pod prysznic o pojemności 400 ml marki Adidas warianty: adidas Extra Fresh; adidas Ice Effect; b) męskie żele pod prysznic o pojemności 250 ml marki Adidas warianty: adidas After Sport; adidas Pure Game; adidas Team Force 1

2 c) damskie i męskie dezodoranty antyperspiracyjne w sprayu marki Adidas o pojemności 150 ml: adidas cool&dry Intensive; adidas cool&care Fresh d) damskie i męskie dezodoranty antyperspiracyjne w kulce marki Adidas o pojemności 150 ml: adidas cool&dry Fresh; adidas cool&dry 6w1; adidas cool&care Control; adidas cool&care 6w1 e) damskie i męskie dezodoranty marki Playboy o pojemności 150 ml: Playboy Super male; Playboy Malibu; Playboy Super female; Playboy Lovely (dalej: Produkty Coty Polska ) w Okresie trwania Programu 1.6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie jak również u Przedstawicieli handlowych Coty Polska Sp. z o.o. (dalej: Przedstawiciele Coty Polska ). Wszelkie inne informacje związane z Programem mają jedynie charakter pomocniczy lub instruktażowy Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia wszelkich roszczeń mogących powstać w związku z niniejszym Programem przed właściwym sądem powszechnym Udział w Programie jest dobrowolny Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych Niniejszy Program realizowany jest przez Organizatora, jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art Kodeksu cywilnego Uczestnik, przystępując do Programu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie. Organizator nie odpowiada za prawdziwość podanych przez Uczestnika danych, posiada jednakże prawo ich weryfikacji zgodnie z postanowieniami pkt 2.5. Regulaminu Infolinia Programu prowadzona jest pod numerem telefonu (22) , w dni powszednie, w godzinach: II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 2.1. W Programie mogą brać udział tylko indywidualnie oznaczone osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne, które nabywają 2

3 produkty objęte Programem u Przedstawiciela Coty Polska w celu ich dalszej odsprzedaży konsumentom i które zostały zaproszone do udziału w Programie przez Przedstawiciela Coty Polska, zwane dalej: Uczestnikami, prowadzące w ramach działalności gospodarczej placówkę lub placówki handlowe, zwane dalej Sklepami Jako zaproszenie do Programu traktuje się przekazanie przez Przedstawiciela Coty Polska do Sklepu broszury informacyjnej wraz z papierowym formularzem przystąpienia. Każdy Uczestnik w czasie trwania Programu może przystąpić do niej tyle razy, ile Sklepów prowadzi, przy założeniu, że zgłoszenie każdego Sklepu może nastąpić tylko jeden raz W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Coty Polska, ani osoby, które wykonują pracę lub czynności na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego, ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć należy wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków Program nie jest przeznaczony dla osób nabywających Produkty Coty, jako konsumenci w rozumieniu art Kodeksu cywilnego lub innych podmiotów niewymienionych w punkcie Prawidłowa rejestracja w Programie polega na wypełnieniu formularza papierowego przez podanie następujących danych: a) nazwy, NIP Uczestnika (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) oraz nazwy Sklepu zgłaszanego do Programu i jego adres, b) danych osoby uprawnionej do reprezentacji Uczestnika, w postaci jej imienia i nazwiska oraz numer telefonu komórkowego tej osoby oraz opcjonalnie adresu , c) własnoręcznego podpisu osoby, o której mowa w podpunkcie (b) powyżej, pieczęci firmowej Sklepu (Uczestnika) oraz daty wypełnienia Formularza Przystąpienia do Programu d) potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem, e) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z udziałem w Programie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymywania wiadomości,o których mowa w pkt 3.7. Regulaminu. f) zadeklarowania jakie produkty podmiot chcący wziąć udział w Programie zamierza kupować w trakcie uczestnictwa w Programie z zakresu asortymentu podstawowego i opcjonalnie asortymentu rozszerzonego Osoba uprawniona do reprezentacji Uczestnika winna przekazać prawidłowo wypełniony formularz Przedstawicielowi Coty Polska, który zaprosił Uczestnika do udziału w Programie albo przesłać prawidłowo wypełniony formularz na adres i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, 3

4 Warszawa z dopiskiem Program Stupunktowi zgłoszenie, jednakże dopisek ten nie jest obowiązkowy Zgłoszenie udziału w Programie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia do Programu Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Programie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego mogą spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Programu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród Dokonanie zgłoszenia udziału w Programie jest potwierdzane przez wysłanie powitalnej wiadomości tekstowej SMS na numer telefonu komórkowego podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, w treści której będzie znajdował się link (hiperłącze), tj. odwołanie do strony internetowej na której będzie dostępny w postaci pliku w formacie pdf niniejszy Regulamin. Wiadomość tekstowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi potwierdzenie faktu zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi. Wysłanie wiadomości SMS nastąpi na koszt Organizatora. Nadto Organizator prześle Uczestnikowi na numer telefonu komórkowego podany w Formularzu Przystąpienia do Programu login i hasło do konta Uczestnika na stronie (zwanego dalej: Kontem ). W przypadku podania w formularzu zgłoszeniowym adresu , potwierdzenie zgłoszenia udziału w Programie dokonane będzie przez wysłanie do Uczestnika wiadomości elektronicznej ( ), na adres podany w trakcie rejestracji w Programie, potwierdzającej fakt zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi, do której to wiadomości będzie załączony plik w formacie pdf zawierający treść niniejszego Regulaminu Uczestnik uprawniony jest do aktualizacji danych podanych w formularzu zgłoszeniowym w każdym czasie, zgłaszając ją do Przedstawiciela Coty Polska bądź do Organizatora na piśmie za pośrednictwem listu poleconego wysłanego na adres i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, Warszawa, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e- mail: za zwrotnym potwierdzeniem otrzymania informacji przez Organizatora. Organizator informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedokonania niezwłocznej aktualizacji przez Uczestnika zmienionych danych, w szczególności niemożność wydania Nagród i komunikacji z Uczestnikiem Program polega na tym, że prawidłowo zgłoszone przez Uczestnika Sklepy, uzyskują w okresie od 2 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. punkty (dalej: Punkty oraz Punkty Bonusowe ) w związku z zakupami dokonywanymi przez Sklepy w trakcie trwania Programu u Przedstawiciela Coty Polska oraz ekspozycją Produktów Coty i materiałów reklamowych 4

5 dystrybuowanych przez Przedstawicieli Coty Polska, a Punkty oraz Punkty Bonusowe zdobyte w Programie mogą być następnie wymieniane na nagrody pieniężne Uczestnik, aby wziąć udział w Programie winien: a. wypełnić i podpisać formularz przystąpienia do Programu dla każdego prowadzonego przez siebie Sklepu i odesłać go na adres i360 Sp. z o.o. ul. Sarmacka 12, Warszawa lub przekazać Przedstawicielowi Coty Polska; b. złożyć zamówienie na Produkty Coty Polska z zakresu asortymentu podstawowego na kwotę nie mniejszą niż 975 zł netto po uwzględnieniu rabatu klienckiego dla każdego prowadzonego przez siebie Sklepu oddzielnie, przy czym złożenie tego zamówienia jest równoznaczne z zadeklarowaniem przez Uczestnika, że w kolejnych miesiącach Uczestnictwa będzie dokonywał powtórnych zakupów, wybranych zgodnie z deklaracją na formularzu przystąpienia, produktów z asortymentu podstawowego; c. wyrazić zgodę na zainstalowanie na terenie zgłoszonego do Programu Sklepu standu promocyjnego zatowarowanego w zakresie Produktów Coty Polska marek Adidas i Playboy z kategorii dezodoranty i żele pod prysznic w zakresie co najmniej 3 z 4 półek, przy czym produkty te muszą być wyeksponowane zgodnie z ustalonymi z Przedstawicielem Coty Polska standardami ekspozycji Produktów Coty; d. umieścić co najmniej po 3 sztuki każdego z promowanych Produktów Coty Polska marek Adidas i Playboy z kategorii dezodoranty i żele pod prysznic na wybranej przez Przedstawiciela Coty Polska w porozumieniu z uprawnionym przedstawicielem Uczestnika (np. Kierownikiem Sklepu) półce na terenie każdego zgłoszonego do udziału w Programie Sklepu oraz wyrazić zgodę na umieszczenie na tej półce dodatkowych materiałów promocyjnych w postaci kartonowych materiałów reklamowych tj. shelfstoperów zawierających nadruki marek promowanych produktów Po spełnieniu powyższych warunków Uczestnik otrzyma w ciągu 14 dni SMS z potwierdzeniem uczestnictwa w Programie. Spełnienie powyższych warunków jest równoznaczne z uzyskaniem przez Uczestnika za pierwszy miesiąc Uczestnictwa w Programie 200 punktów naliczanych oddzielnie dla każdego Sklepu zgłoszonego do Programu. 5

6 2.14. W każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym uczestnictwa, Uczestnik może zdobyć kolejne punkty w Programie za spełnienie warunków określonych w pkt 2.4 lit od b) do d), w ramach każdego Sklepu zgłoszonego do Programu oddzielnie wg następujących zasad: a. w zamian za złożenie, w danym miesiącu kalendarzowym zamówienia na Produkty Coty Polska, co do których Uczestnik zadeklarował w momencie przystępowania do Programu, że będzie je kupował w kolejnych miesiącach trwania Programu, na kwotę nie mniejszą niż 550 zł netto, po uwzględnieniu rabatu klienckiego, Uczestnik otrzyma 100 punktów, przy czym za wielokrotność wartości zamówienia, Uczestnik otrzyma wielokrotność liczby punktów. b. nadto Uczestnik może otrzymać w Programie dodatkowe 5 punktów (Punkty Bonusowe) jeżeli w danym miesiącu Uczestnictwa w Programie, poza spełnieniem wymagań, o których mowa w pkt 2.14 lit a) dokonał zakupu Produktów Coty z asortymentu rozszerzonego w liczbie co najmniej 3 sztuk danego produktu. Punkty Bonusowe uczestnik otrzyma za każdy unikalny dodatkowy produkt z asortymentu rozszerzonego kupiony w ilości co najmniej 3 sztuk. Rozszerzenie kupowanego Asortymentu jest równoznaczne z deklaracją zakupu również tych dodatkowych produktów w kolejnych miesiącach trwania Promocji. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że Uczestnikowi nie przysługują dodatkowe Punkty Bonusowe za zakup produktów z asortymentu rozszerzonego w ilości stanowiącej wielokrotność 3 sztuk danego unikalnego produktu z asortymentu dodatkowego (tzn. Uczestnik nie otrzyma dodatkowych punktów za tzw. doublefacing) Warunkiem naliczenia punktów zgodnie z pkt 2.14 w każdym kolejnym miesiącu kalendarzowym Uczestnictwa jest spełnienie poniższych warunków: a. utrzymania standu promocyjnego na terenie Sklepu zawierającego Produkty Coty wyeksponowane zgodnie z ustalonymi z Przedstawicielem Coty Polska standardami ekspozycji Produktów Coty; b. utrzymania materiałów reklamowych służących oznaczeniu półki logotypami promowanych produktów, przeznaczonych do ekspozycji promowanych produktów półki na terenie Sklepu; Fakt spełnienia warunków będących podstawa naliczenia punktów weryfikowany będzie przez Przedstawiciela Coty Polska podczas cyklicznych wizyt handlowych realizowanych nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w Sklepach prowadzonych przez Uczestnika uczestniczących w Programie. 6

7 2.17. Punkty w Programie naliczane będą do 10 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił warunki dla otrzymania punktów Informacje na temat liczby punktów zgromadzonych przez danego Uczestnika będą dostępne pod numerem Infolinii Programu (22) , w dni powszednie, w godzinach: III. NAGRODY 3.1. Organizator przewidział w Programie nagrody pieniężne, które będą przekazywane w Okresie trwania Programu, jeden raz w miesiącu, w terminie do 30. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni uczestnictwa w Programie, w okresie 1 marca 2015 r. do 31 lipca 2015 r., na kartę płatniczą (dalej: Karta ) działającą w systemie MasterCard, jaką Organizator wyda każdemu Uczestnikowi. Karty zostaną dostarczone Uczestnikom za pośrednictwem Przedstawicieli Coty Polska. Dla każdego Sklepu uczestniczącego w Programie zostanie dostarczona osobna Karta Nagrody wypłacane będą na podstawie ilości zgromadzonych przez Uczestnika punktów, wg przelicznika 1 pkt = 1 zł. Każdorazowo po dokonaniu zamiany punktów na nagrody, saldo punktowe na koncie Uczestnika zostaje pomniejszone o wartość punktową wydanych nagród Potwierdzeniem wydania nagrody jest złożenie nieodwołalnego polecenia przelewu środków finansowych na rachunek Karty wydanej Uczestnikowi. Wydanie nagrody zostanie każdorazowo potwierdzone przez wysłanie do Uczestnika wiadomości SMS na numer podany w formularzu zgłoszeniowym Minimalna wartość zasilenia karty wynosi 100 zł. Jeżeli Uczestnik w czasie trwania danego miesiąca kalendarzowego nie zgromadzi na karcie wydanej dla danego Sklepu wartości punktów uprawniającej do uzyskania nagrody w kwocie minimum 100 zł, nagroda za dany miesiąc nie zostanie wypłacona, a punkty naliczone w danym miesiącu zostaną anulowane Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, czy Uczestnik Programu spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem nagrody, do czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie Organizator informuje, że nagrody zdobywane w ramach Programu stanowią przychód z działalności gospodarczej Uczestnika (w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi) lub przychód osoby prawnej (w przypadku Uczestników będących osobami prawnymi) i podlegają opodatkowaniu przez Uczestnika na zasadach ogólnych wynikających, odpowiednio z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 7

8 IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: i360 Sp. z o.o. ul. Sarmacka 12/2, Warszawa z dopiskiem Program Stupunktowi reklamacja, przy czym dopisek ten nie jest niezbędny, nie później niż w terminie do dnia 31 lipca 2015 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje listem poleconym. V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 5.1. Dane osobowe osób reprezentujących Uczestników będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia Programu i wydawania nagród, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Uczestników Programu jest Coty Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy ) przy ul. Domaniewskiej nr 34A, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , wysokość w pełni opłaconego kapitału zakładowego ,00 zł. Administrator upoważnił Organizatora do przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu stosownie do treści Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych powinno zostać dokonane pisemnie na adres Coty Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy ) przy ul. Domaniewskiej nr 34A. VI. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZĄ 6.1. W ramach Programu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak: a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie internetowej, b) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem wiadomości SMS. 8

9 6.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy użytkownik Internetu wyświetli Stronę internetową treść wiadomości SMS Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Programu Uczestnik w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Strony internetowej bądź skasowanie wiadomości SMS Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6.0, Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0 lub telefonu komórkowego Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Programu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt 6.7. powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej Organizator informuje, że system strona internetowa może wykorzystywać tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Programu Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 7.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie, przesyłając pisemną prośbę na adres korespondencyjny: i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, Warszawa, z dopiskiem na kopercie Program Stupunktowi rezygnacja, przy czym dopisek nie jest obowiązkowy. W takim wypadku punkty zgromadzone przez Uczestnika zostaną anulowane z datą doręczenia rezygnacji na ww. adres. 9

10 10

Regulamin Programu motywacyjnego ZielonoMocni dla Przedstawicieli Handlowych niezależnych dystrybutorów Zielona Budka

Regulamin Programu motywacyjnego ZielonoMocni dla Przedstawicieli Handlowych niezależnych dystrybutorów Zielona Budka Regulamin Programu motywacyjnego ZielonoMocni dla Przedstawicieli Handlowych niezależnych dystrybutorów Zielona Budka I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Programu motywacyjnego, zwanego dalej Programem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU Agro-Karta 2015

REGULAMIN PROGRAMU Agro-Karta 2015 REGULAMIN PROGRAMU Agro-Karta 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem programu Agro-Karta 2015, zwanego dalej Programem, jest @Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 7/18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Mój pierwszy raz zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN

REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego Instalator BRUGMAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego Instalator BRUGMAN, zwanego dalej Programem, jest Vasco Group Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą

Regulamin Konkursu pod nazwą Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Orlen Warsaw Marathon i Bieg na 10 kilometrów

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Orlen Warsaw Marathon i Bieg na 10 kilometrów REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Orlen Warsaw Marathon i Bieg na 10 kilometrów I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Orlen Warsaw Marathon i Bieg na 10 kilometrów, zwana dalej również

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa.

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club 1 Definicje Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych, należących do sieci

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość

REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość REGULAMIN PROMOCJI Profesjonaliści Wybierają Jakość I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Profesjonaliści Wybierają Jakość, zwanego dalej Promocją, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZDROWE KIESZONKOWE. wg stanu na dzień 1.09.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRAMU ZDROWE KIESZONKOWE. wg stanu na dzień 1.09.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZDROWE KIESZONKOWE wg stanu na dzień 1.09.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem programu ZDROWE KIESZONKOWE (zwanego dalej Programem ) jest P2V POLSKA sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GoProsto po nagrody! 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą GoProsto po nagrody!.

REGULAMIN KONKURSU GoProsto po nagrody! 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą GoProsto po nagrody!. REGULAMIN KONKURSU GoProsto po nagrody! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą GoProsto po nagrody!. 1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 1. Postanowienia ogólne. Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej,,K 2 jest, Karel 2 sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 43-346 Bielsko-Biała zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo