Regulamin Programu motywacyjnego ZielonoMocni dla Przedstawicieli Handlowych niezależnych dystrybutorów Zielona Budka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu motywacyjnego ZielonoMocni dla Przedstawicieli Handlowych niezależnych dystrybutorów Zielona Budka"

Transkrypt

1 Regulamin Programu motywacyjnego ZielonoMocni dla Przedstawicieli Handlowych niezależnych dystrybutorów Zielona Budka I. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Programu motywacyjnego, zwanego dalej Programem, jest i360 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 12/2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , wysokość kapitału zakładowego: ,00 złotych, zwana dalej Organizatorem. 1.2 Program jest organizowany na zlecenie Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu (kod pocztowy ) przy ul. Wojska Polskiego nr. 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 47883, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: , wysokość w pełni opłaconego kapitału zakładowego ,00 zł. 1.3 Program trwa od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 14 listopada 2015 r. (dalej: Okres trwania ). Terminem zakończenia Programu jest data zakończenia procedury reklamacyjnej. 1.4 Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1.5 Celem Programu jest rozbudowa dystrybucji towarów oferowanych do sprzedaży przez Zieloną Budkę ( dalej: Towar/y ) w sklepach obsługiwanych przez Przedstawicieli Handlowych Dystrybutorów oraz zmotywowanie Przedstawicieli Handlowych Dystrybutorów do systematycznej pracy w Okresie trwania Programu. 1.6 Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie (dalej: Strona Programu ). Wszelkie inne informacje związane z Programem mają jedynie charakter pomocniczy lub instruktażowy. 1.7 Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia wszelkich roszczeń mogących powstać w związku z niniejszym Programem przed właściwym sądem powszechnym. 1.8 Udział w Programie jest dobrowolny. 1

2 1.9 Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych Niniejszy Program realizowany jest przez Organizatora, jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art Kodeksu cywilnego Uczestnik, przystępując do Programu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie. Organizator nie odpowiada za prawdziwość podanych przez Uczestnika danych, posiada jednakże prawo ich weryfikacji zgodnie z postanowieniami pkt Regulaminu. II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 2.1. W Programie mogą brać udział tylko indywidualnie oznaczone, pełnoletnie osoby fizyczne, pełniące rolę Przedstawiciela Handlowego Dystrybutora (tj. osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz osoby, które wykonują pracę lub czynności na rzecz Dystrybutora na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego, polegające na zbieraniu zamówień i sprzedaży Towarów do punktów sprzedaży detalicznej, na terenie całego kraju), zaproszone do udziału przez Przedstawiciela Zielona Budka (Mielec) Sp. z o. o., które uzyskały na udział zgodę przełożonych, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Polski, które w Okresie trwania Programu poprawnie zarejestrują swój udział na stronie Programu bądź za pomocą formularza rejestracyjnego zamieszczonego w materiałach reklamowych Programu (dalej: Uczestnik, Uczestnicy ) biorący także udział w Programie w zakresie zasad określonych w pkt Regulaminu, jako zespoły tj. Uczestnicy zatrudnieni u danego Dystrybutora na umowę o pracę oraz osoby, które wykonują pracę lub czynności na rzecz danego Dystrybutora na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego (dalej: Zespoły Uczestników ) Uzyskanie zgody przełożonych na udział w Programie, o której mowa w pkt. 2.1., pozostaje obowiązkiem Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji faktu uzyskania zgody, pod rygorem wykluczenia Uczestnika z Programu. 2.3 W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Spółek z grupy kapitałowej Zielona Budka, ani osoby, które wykonują pracę lub czynności na ich rzecz na podstawie innego niż stosunek pracy tytułu prawnego, ani też członkowie najbliższej rodziny wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumieć należy wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków. 2

3 2.4. Program polega na: nagradzaniu Uczestników punktami za sprzedaż Towarów według przelicznika określonego w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu; nagradzaniu Uczestników nagrodami rzeczowymi za przygotowanie w punkcie sprzedaży detalicznej trzech najwyższej jakości ekspozycji lodówek oraz materiałów reklamowych Zielona Budka i Mondelez, przy czym wybór zwycięskich ekspozycji dokonywany będzie przez Wewnętrzną Komisję powołaną przez Organizatora, w skład której wejdzie przedstawiciel Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o. działającej na podstawie regulaminu tejże komisji; nagradzaniu Zespołów Uczestników nagrodami rzeczowymi za osiągnięcie dynamiki wolumenu sprzedaży Produktów Zielona Budka, o wartości nie mniejszej niż 120% wyniku osiągniętego przez danego Dystrybutora w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r. z zastrzeżeniem, iż nagroda przyznana będzie wyłącznie tym Zespołom Uczestników, którzy pracują bądź współpracują z Dystrybutorem, który w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 30 września 2015 r. kupi od Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o. Produkty Zielona Budka o wartości nie niższej niż zł netto + 23% VAT Program nie jest przeznaczony dla osób nabywających Produkty Zielona Budka, jako konsumenci w rozumieniu art Kodeksu cywilnego lub innych podmiotów niewymienionych w punkcie Prawidłowa rejestracja w Programie polega na wypełnieniu formularza internetowego dostępnego na Stronie Programu albo formularza papierowego zamieszczonego w materiałach reklamowych o Programie, w którym Uczestnik zobowiązany jest podać: a) imię, nazwisko, b) nr telefonu komórkowego, c) adres , d) adres zameldowania, e) nazwę Dystrybutora, u którego pracuje, f) rodzaj stosunku prawnego, na podstawie którego wykonuje pracę na rzecz Dystrybutora (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, prowadzenie własnej działalności gospodarczej), g) nazwę i adres właściwego miejscowo dla miejsca zameldowania Urzędu Skarbowego (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), h) nr PESEL (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), i) imię i nazwisko Przedstawiciela Zielona Budka, który zaprasza Uczestnika do Programu 3

4 oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem, uzyskanie zgody przełożonych na udział w Programie oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z udziałem w Programie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymywania wiadomości, o których mowa w pkt Regulaminu W przypadku rejestracji w Programie za pośrednictwem formularza papierowego zamieszczonego w materiałach reklamowych o Programie Uczestnik winien przekazać prawidłowo wypełniony formularz Przedstawicielowi Zielona Budka (Mielec) Sp. z o. o., który zaprosił Uczestnika do udziału w Programie albo przesłać prawidłowo wypełniony formularz na adres i360 Sp. z o. o., Skr. Pocztowa 109, UP. Al. Niepodległości 6, Grójec, z dopiskiem Program ZielonoMocni, jednakże dopisek ten nie jest obowiązkowy Zgłoszenie udziału w Programie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia do Programu Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Programie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego mogą spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Programu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród Dokonanie zgłoszenia udziału w Programie jest potwierdzane przez wysłanie powitalnej wiadomości tekstowej SMS na numer telefonu komórkowego podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, w treści której będzie znajdował się link (hiperłącze), tj. odwołanie do strony internetowej na której będzie dostępny w postaci pliku w formacie pdf niniejszy Regulamin. Wiadomość tekstowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi potwierdzenie faktu zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi. Wysłanie wiadomości SMS nastąpi na koszt Organizatora. Nadto Organizator prześle Uczestnikowi na numer telefonu komórkowego podany w Formularzu Przystąpienia do Programu login i hasło do konta Uczestnika na stronie (zwanego dalej: Kontem ). W przypadku podania w formularzu zgłoszeniowym adresu , dokonania zgłoszenia udziału w Programie dokonane będzie przez wysłanie do Uczestnika wiadomości elektronicznej ( ), na adres podany w trakcie rejestracji w Programie, potwierdzającej fakt zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej 4

5 niniejszemu Regulaminowi, do której to wiadomości będzie załączony plik w formacie pdf zawierający treść niniejszego Regulaminu Uczestnik uprawniony jest do aktualizacji danych podanych w formularzu zgłoszeniowym w każdym czasie, zgłaszając ją do Przedstawiciela Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o. bądź do Organizatora na piśmie za pośrednictwem listu poleconego wysłanego na adres i360 Sp. z o.o., Skr. Pocztowa 109, UP. Al. Niepodległości 6, Grójec, z dopiskiem Program ZielonoMocni, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres za zwrotnym potwierdzeniem otrzymania informacji przez Organizatora. Organizator informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedokonania niezwłocznej aktualizacji przez Uczestnika zmienionych danych, w szczególności niemożność wydania Nagród, komunikacji z Uczestnikiem, a także skutecznego doręczenia PIT 8c, jeżeli przepisy obowiązującego prawa przewidują taką konieczność. III. NAGRODY 3.1. Organizator przyzna następujące nagrody: nagrodę pieniężną przyznawaną Uczestnikom stosownie do postanowień pkt Regulaminu, która zostanie przekazana w Okresie trwania Programu, dwa razy w miesiącu, w terminie do 15. oraz 30. dnia każdego miesiąca, w okresie 1 kwietnia 2015 r. do 30 października 2015 r., na kartę płatniczą działającą w systemie MasterCard, jaką Organizator wyda każdemu Uczestnikowi; nagrodę rzeczową przyznawaną trzem Uczestnikom wybranym przez Wewnętrzną Komisję stosownie do postanowień pkt Regulaminu, która zostanie przekazana w Okresie trwania Programu, jeden raz w miesiącu, w terminie do 30. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przyznano nagrodę rzeczową, o której mowa w pkt 2.4.2; nagrodę rzeczową przyznawaną Zespołom Uczestników stosownie do postanowień pkt Regulaminu, która zostanie przekazana do dnia 14 października 2015 r Nagrody, o których mowa w pkt oraz Regulaminu przyznawane będą na podstawie Zbiorczych Raportów Sprzedaży, zrealizowanej przez Dystrybutorów do punktów detalicznych, z wyłączeniem punktów sprzedaży typu cash&carry, hurtu, podhurtu i sprzedaży ewidencjonowanej paragonami fiskalnymi (dalej: Raporty ), otrzymywanych przez Organizatora od Dystrybutorów i zweryfikowanych pod względem ilości i poprawności przez Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o. Uczestnikom nie przysługują nagrody za produkty zwrócone Dystrybutorowi. Nagrody, o których mowa 5

6 w pkt Regulaminu przyznawane będą na podstawie zdjęć nadsyłanych przez Uczestników (dalej: Zdjęcia ) Raporty miesięczne będą przekazywane Organizatorowi przez Dystrybutorów, w terminie do 10. oraz do 20. dnia każdego następnego miesiąca. W przypadku niedostarczenia Raportu w terminie przewidzianym powyżej Organizator naliczy premię za sprzedaż do 30. dnia kolejnego miesiąca stosownie do postanowień pkt 3.1. Zdjęcia będą przekazywane Organizatorowi przez Uczestników w cyklach dziennych Potwierdzeniem wydania nagrody, o której mowa w pkt Regulaminy jest złożenie nieodwołalnego polecenia przelewu środków finansowych na rachunek karty płatniczej wydanej Uczestnikowi. Potwierdzeniem wydania nagrody, o której mowa w pkt oraz Regulaminu jest protokół przekazania dołączony do przesyłki z nagrodą Minimalna wartość zasilenia karty wynosi 30 zł. Jeżeli Uczestnik w czasie trwania danego miesiąca kalendarzowego nie zgromadzi wartości punktów uprawniającej do uzyskania nagrody w kwocie minimum 30 zł, liczonej zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu, nagroda za dany miesiąc nie zostanie wypłacona, a punkty naliczone za sprzedaż w danym miesiącu zostaną anulowane Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie Zasilenie karty płatniczej, o której mowa w pkt zostanie potwierdzone wysłaniem wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym. Wysłanie wiadomości SMS nastąpi na koszt Organizatora Organizator informuje, że z uwagi na to, że Program motywacyjny skierowany jest do osób fizycznych sprzedających Towary, po stronie Uczestnika Programu leży obowiązek odprowadzenia podatku od Nagród, o których mowa w pkt Regulaminu otrzymanych w ramach Programu. Organizator oświadcza, iż zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody o których mowa w pkt Regulaminu stanowią przychód z innych źródeł. Uczestnicy niebędący osobami prowadzącymi działalność gospodarczą otrzymają w terminie do 28 lutego 2016 r. PIT 8c, zaś osoby prowadzące działalność gospodarczą winne zakwalifikować wartość nagrody jako przychód z prowadzonej działalności w miesiącu jej otrzymania. W zakresie nagród, o których mowa w pkt oraz Regulaminu Organizator przed ich wydaniem potrąci zryczałtowany 10% podatek stosownie do postanowień art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o PIT. 6

7 3.9. PIT-y 8c, o których mowa w pkt Regulaminu, zostaną przesłane przez Organizatora na adres zameldowania Uczestnika podany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany adresu zameldowania bądź życzenia otrzymania PIT-u 8c na inny adres korespondencyjny Uczestnik powinien poinformować Organizatora o tym fakcie na piśmie za pośrednictwem listu poleconego wysłanego na adres i360 Sp. z o.o., Skr. Pocztowa 109, UP. Al. Niepodległości 6, Grójec, z dopiskiem Program ZielonoMocni, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres za zwrotnym potwierdzeniem otrzymania informacji przez Organizatora. IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 4.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: i360 Sp. z o.o. ul. Sarmacka 12/2, Warszawa z dopiskiem Program ZielonoMocni, przy czym dopisek ten nie jest niezbędny, nie później niż w terminie do dnia 30 października 2015 r. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje listem poleconym. V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 5.1. Dane osobowe osób reprezentujących Uczestników będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia Programu i wydawania nagród, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Zielona Budka (Mielec) Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu (kod pocztowy ) przy ul. Wojska Polskiego nr 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 47883, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: , wysokość w pełni opłaconego kapitału zakładowego ,00 zł. Administrator upoważnił Organizatora do przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu stosownie do treści Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662). 7

8 5.3. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych powinno zostać dokonane pisemnie na adres Zielona Budka (Mielec) Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, biuro przy ul. Piaseczyńskiej 106, kod pocztowy Kotorydz. VI. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZĄ 6.1. W ramach Programu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak: a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie Programu; b) umożliwienie Uczestnikom rejestrowania swojego zgłoszenia za pośrednictwem Strony Programu; c) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem wiadomości SMS Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy użytkownik Internetu wyświetli Stronę Programu lub treść wiadomości SMS Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Programu Uczestnik w każdym czasie może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Strony Programu bądź skasowanie wiadomości SMS Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6.0, Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Chrome 10.0 lub telefonu komórkowego Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Programu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp By uniknąć zagrożeń, o których mowa w pkt 6.6. powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu. 8

9 6.8. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej. Komunikacja między komputerem Uczestnika a serwerem Organizatora zaszyfrowana jest za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer) Organizator informuje, że system informatyczny Programu może wykorzystywać tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki Użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności Programu Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. VII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 7.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie, przesyłając pisemną prośbę na adres korespondencyjny: i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, Warszawa, z dopiskiem Program ZielonoMocni, przy czym dopisek nie jest obowiązkowy. W takim wypadku punkty zgromadzone przez Uczestnika zostaną anulowane z datą doręczenia rezygnacji na ww. adres Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jeżeli nie uzyska on liczby punktów uprawniających do otrzymania kwoty nagrody w wysokości minimum 30 zł, kalkulowanej stosownie do postanowień Załącznika nr. 1 niniejszego Regulaminu, w trakcie dwóch dowolnych miesięcy trwania Programu. 9

10 Załącznik nr 1 Kryteria punktacji 1.0. W okresie od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. Organizator będzie nagradzał sprzedaż Towarów, przy czym kryteria punktacji ustalane na każdy miesiąc osobno o czym Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS oraz za pośrednictwem strony internetowej Programu 2.0. Premia pieniężna, o której mowa w pkt Regulaminu, obliczana będzie jako iloczyn liczby punktów zgromadzonych przez Uczestnika w danym miesiącu trwania Programu i kwoty 1,00 zł. Wypłata premii stosownie do postanowień pkt Regulaminu jest równoznaczna z umorzeniem punktów zgromadzonych przez Uczestnika w danym miesiącu, za który wypłacono premię Dodatkowo w każdym miesiącu trwania Programu Organizator będzie ogłaszał dodatkowe kryteria punktacji. Dodatkowe kryteria punktacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, obowiązujące w kolejnych miesiącach trwania Programu, ogłaszane będą za pośrednictwem komunikatów SMS przesyłanych na numery telefonów komórkowych podane w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt lit. b) Regulaminu, w terminie do 25. dnia miesiąca poprzedzającego. 10

11 Załącznik nr 2 do regulaminu Programu Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) - Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 12/2, kod pocztowy Warszawa, nr faksu: , - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data 11

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MÓJ PIERWSZY RAZ I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Mój pierwszy raz zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu pod nazwą

Regulamin Konkursu pod nazwą Regulamin Konkursu pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge [Polska] (dalej jako Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnego pod nazwą Intersport/PUMA evochallenge (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU Agro-Karta 2015

REGULAMIN PROGRAMU Agro-Karta 2015 REGULAMIN PROGRAMU Agro-Karta 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem programu Agro-Karta 2015, zwanego dalej Programem, jest @Venture Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 7/18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Orlen Warsaw Marathon i Bieg na 10 kilometrów

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Orlen Warsaw Marathon i Bieg na 10 kilometrów REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Orlen Warsaw Marathon i Bieg na 10 kilometrów I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Orlen Warsaw Marathon i Bieg na 10 kilometrów, zwana dalej również

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN

REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego Instalator BRUGMAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego Instalator BRUGMAN, zwanego dalej Programem, jest Vasco Group Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZDROWE KIESZONKOWE. wg stanu na dzień 1.09.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRAMU ZDROWE KIESZONKOWE. wg stanu na dzień 1.09.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZDROWE KIESZONKOWE wg stanu na dzień 1.09.2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem programu ZDROWE KIESZONKOWE (zwanego dalej Programem ) jest P2V POLSKA sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club

Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club Regulamin programu lojalnościowego Coffee Club 1 Definicje Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program lojalnościowy dla klientów punktów gastronomicznych, należących do sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic!

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą Fa Fantastic!. 1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa.

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo