LIDERÓW ORUM. Zofia Seku³a* Badanie dyskryminacji w wynagradzaniu pracowników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LIDERÓW ORUM. Zofia Seku³a* Badanie dyskryminacji w wynagradzaniu pracowników"

Transkrypt

1 ORUM LIDERÓW Zofia Seku³a* Badanie dyskryminacji w wynagradzaniu pracowników W artykule na przyk³adzie konkretnej firmy produkcyjnej przedstawiono metody, które mo na zastosowaæ do analizy i oceny wystêpowania dyskryminacji w wynagradzaniu pracowników. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano nastêpuj¹ce metody: merytoryczn¹ ocenê konstrukcji elementów sk³adowych systemu wynagradzania, badania ankietowe wœród pracowników oraz wartoœciowanie pracy. Wyniki badañ pos³u y³y do opracowania projektu taryfikacji pracy i wykazania zakresu dyskryminacji p³acowej w analizowanej firmie. orum Ustawodawstwo liderów pracy Unii Europejskiej uwzglêdnia miêdzy innymi równe traktowanie w zatrudnieniu. W ogólnoœci sprowadza siê ono do tego, e pracownicy maj¹ prawo do równego traktowania w zakresie zatrudnienia, dostêpu do szkoleñ i rozwoju zawodowego, z czym powinny wi¹zaæ wiêksze mo liwoœci awansu i wzrostu wynagrodzenia [Ma³ysz, 2004, s. 47]. Polski kodeks pracy w rozdziale IIa zawiera regulacje maj¹ce na celu przeciwdzia³anie dyskryminowaniu pracowników w stosunkach pracy. S¹ obszary dzia³alnoœci personalnej, które ze wzglêdu na swoj¹ z³o onoœæ mog¹ bardziej lub mniej sprzyjaæ wystêpowaniu dyskryminacji. Obszarami sprzyjaj¹cymi dyskryminacji s¹: rekrutacja i selekcja kandydatów oraz awansowanie i wynagradzanie pracowników. Im bardziej z³o one funkcjonowanie danego obszaru, tym trudniej udowodniæ dyskryminacjê pracowników. Mniejsze firmy stosuj¹ uproszczone, nie zawsze wystarczaj¹co sformalizowane rozwi¹zania. W takich wypadkach istnieje mo liwoœæ dyskryminacji na dwóch poziomach systemowych regulacji i rzeczywistych praktyk. Dyskryminacja mo e te mieæ miejsce * dr n.e. Zofia Seku³a, jest pracownikiem naukowym Politechniki Wroc³awskiej oraz w Wy szej Szkole Zarz¹dzania Edukacja

2 58 orum liderów w firmach, które przygotowa³y dobre rozwi¹zania, ale nie stosuj¹ ich w praktyce i nie przestrzegaj¹ w niezbêdnym zakresie przyjêtych zasad. Wœród katalogu kryteriów zakazu dyskryminacji szczególnie wa ne jest wynagrodzenie za pracê. Dyrektywy Unii Europejskiej wprowadzaj¹ standardy ochrony wynagrodzenia przed dyskryminacj¹ (2000/43/WE, 2000/78/WE, 2002/73/WE). S¹ to dwie zasady: równe wynagrodzenie za równ¹ pracê oraz równe wynagrodzenie za pracê równej wartoœci. Dyskryminacja dotyczy wszystkich sk³adników wynagrodzenia i œwiadczeñ zwi¹zanych z prac¹. Nie ma znaczenia nazwa sk³adnika. Pierwsza zasada odnosi siê do trudnoœci pracy, natomiast druga do sposobu wykonywania pracy i efektywnoœci pracy. Aby dope³niæ pierwszy warunek niezbêdne by³oby przeprowadzenie wartoœciowania pracy, drugi warunek wymaga doboru mierników do oceny i pomiaru rezultatów pracy [Jackowiak, 2004, s ]. Rodzaje dyskryminacji Dyskryminacja mo e mieæ ró ny zasiêg podmiotowy dotyczyæ pojedynczych pracowników lub grupy pracowników. Maj¹c to na uwadze, ustawodawca wyró ni³ dwa rodzaje dyskryminacji bezpoœredni¹ i poœredni¹. Dyskryminacja bezpoœrednia ma miejsce wówczas, gdy w porównywalnej sytuacji dany pracownik jest traktowany gorzej ni pozostali, a pod³o em jest jedno lub wiêcej kryteriów, o których mowa w art. 18 3a kodeksu pracy. Nie oznacza to, e dwaj pracownicy, mimo e maj¹ identyczne kwalifikacje zawodowe, a otrzymuj¹ wynagrodzenie w niejednakowej wysokoœci, s¹ dyskryminowani [Boruta, 2004, s. 6]. Poza kwalifikacjami zawodowymi wa na jest iloœæ, jakoœæ, terminowoœæ, tempo pracy, poziom zaanga owania w pracy. Udowodnienie przez pracownika dyskryminacji jest trudne, jeœli firma nie prowadzi systematycznych ocen pracowników, nie prowadzi analizy wynagrodzeñ w niezbêdnych przekrojach i uk³adach informacji, pracownik nie zna warunków i zasad ró nicowania wynagrodzeñ miêdzy stanowiskami i na jednym stanowisku miêdzy ró nymi osobami oraz nie ma dostêpu do informacji dotycz¹cych polityki p³ac i praktyk p³acowych [Seku³a]. Dyskryminacja poœrednia, o której mowa w art. 18 3a 4 KP, istnieje wtedy, gdy w konsekwencji stosowanych przez kierownictwo kryteriów i dzia³añ i praktyk wystêpuj¹ dysproporcje na niekorzyœæ pewnych grup w stosunku do innych. Kierownictwo nie potrafi w sposób obiektywny uzasadniæ tych ró nic. Na mocy art. 18 3d KP osobie lub osobom, w stosunku do których pracodawca naruszy³ zasadê niedyskryminowania, przys³uguje prawo do odszkodowania w wysokoœci co najmniej jednej minimalnej p³acy krajowej [Bobiñska, 2005]. Niestety ustawodawca nie przewidzia³ potrzeby i koniecznoœci

3 orum liderów 59 wprowadzenia w procedurach zmian przez pracodawcê, by w przysz³oœci przeciwdzia³aæ praktykom dyskryminacji. Nie zosta³y tak e ustawowo przewidziane wystarczaj¹co skuteczne procedury pozwalaj¹ce na ujawnianie dyskryminacji p³acowej. W poni ej przedstawionym studium przypadku do analizy i oceny wystêpowania dyskryminacji p³acowej zastosowano badania ankietowe oraz wartoœciowanie pracy. BodŸce p³acowe wed³ug obowi¹zuj¹cego regulaminu wynagradzania Badania dotycz¹ firmy produkuj¹cej taœmy stalowe i ocynkowane oraz kszta³towniki zimnogiête wykorzystywane w budownictwie i energetyce. irma zatrudnia 162 osoby, z czego oko³o 24,0% stanowi¹ pracownicy umys³owi (39 osób), a 76,0% robotnicy (123 osoby). Tylko 16% ma wykszta³cenie wy sze, 72% œrednie i zawodowe, pozostali podstawowe. Przewa aj¹ mê czyÿni oko³o 90%, kobiety (w przybli eniu 10%) zatrudnione s¹ w komórkach administracyjno-ksiêgowych. Produkcja realizowana jest w sposób ci¹g³y. orm¹ prawn¹ systemu wynagradzania jest regulamin wynagradzania wprowadzony jednostronnie przez pracodawcê, poniewa w firmie nie ma zwi¹zków zawodowych. Regulamin wynagradzania uwzglêdnia: sk³adniki p³ac i zasady ich stosowania formy p³ac narzêdzia taryfikacji pracy. Pracodawca stosuje typow¹ paletê bodÿców ekonomicznych, w sk³ad których wchodz¹ poza kodeksowymi sk³adnikami p³ac: premie, nagrody i dodatek funkcyjny (tabela 1). Tabela 1. Sk³adniki p³ac i œwiadczeñ w firmie x Lp.Rodzaj bodÿca BodŸce p³acowe Uprawnieni pracownicy Sposób uregulowania 1. P³aca zasadnicza wszyscy Nie wystarczaj¹co dok³adnie w regulaminie wynagradzania, co mo e powodowaæ wystêpowanie dyskryminacji 2. Premia wszyscy 3. Nagroda najlepsi 4. Dodatek funkcyjny kierownicy i osoby koordynuj¹ce prace dok³adnie, jednak e podstawa wymiaru mo e byæ odczuwana jako dyskryminacja

4 60 orum liderów Lp.Rodzaj bodÿca 5. Dodatek za pracê w nocy 6. Dodatek za godziny nadliczbowe 7. Dodatek za pracê w niedziele i œwiêta i dni wolne od pracy 8. wynagrodzenie za przestój Œwiadczenia obligatoryjne 9. Œwiadczenia za czas podró y s³u bowej 10. Œwiadczenia za czas choroby 11. Odprawa emerytalno-rentowa Uprawnieni pracownicy g³ównie robotnicy wszyscy wszyscy wszyscy Sposób uregulowania Zasady przyznawania i wysokoœæ sk³adników wed³ug kodeksu pracy. Jeœli s¹ przestrzegane, to brak dyskryminacji Zasady przyznawania i wysokoœæ œwiadczeñ uregulowana stosownymi rozporz¹dzeniami ród³o: opracowanie w³asne. Najwa niejszymi sk³adnikami dla pracowników jest p³aca zasadnicza, premia, nagroda i dla pewnej grupy dodatek funkcyjny. Narzêdzia do modelowania p³acy zasadniczej W badanej firmie obowi¹zuje uproszczony taryfikator kwalifikacyjny obok dok³adnie opracowanych kart opisu stanowisk pracy. Obydwa narzêdzia nie s¹ logicznie powi¹zane. Taryfikator ma 23 kategorie zaszeregowania (o wiele za du o w stosunku do liczby stanowisk i liczby zatrudnionych) i zosta³ opracowany intuicyjnie. Dla stanowisk robotniczych w taryfikatorze przeznaczono 12 kategorii. Przyjêty zosta³ ruchomy schemat zaszeregowañ polegaj¹cy na tym, e: jedno stanowisko ma przypisane nawet 7 kategorii, np. specjalista od 7 do 13 kategorii zaszeregowania nak³adanie siê kategorii miêdzy stanowiskami (np. operatorzy od 5-8, cynkownicy od 7 11 kategorii).

5 orum liderów 61 Dla ruchomego schematu zaszeregowañ bardzo trudno jest okreœliæ merytorycznie zró nicowane zasady przyznawania pracownikom okreœlonych kategorii zaszeregowania. Kierownictwo robi to intuicyjnie bez przyjmowania wyraÿnych kryteriów, co mo e sprzyjaæ wystêpowaniu dyskryminacji. Drugim narzêdziem jest tabela p³ac. Obowi¹zuj¹ w firmie dwie jednoszczeblowe tabele p³ac dla stanowisk nierobotniczych o rozpiêtoœci p³ac 4,5 ( z³) i dla stanowisk robotniczych o rozpiêtoœci p³ac 2,20 (5,0 12 z³. Jednoszczeblowa tabela utrudnia stosowanie awansów p³acowych podwy ek p³ac dla pracowników. W przypadku badanej firmy nie stanowi to odczuwalnej przeszkody, poniewa przyznanie wy szej stawki p³ac powi¹zane jest ze zmian¹ kategorii zaszeregowania. Mo na to jednak uznaæ za metodologiczny b³¹d w taryfikacji pracy. Premiowanie pracowników irma nie opracowa³a regulaminu premiowania. Zasady premiowania s¹ czêœci¹ regulaminu wynagradzania, w którym uwzglêdniono: sposób tworzenia funduszu premiowego, który jest ka dorazowo uzale niony od dodatniego wyniku finansowego. Maksymalna wysokoœæ wynosi 45% p³acy zasadniczej; zasady przyznawania premii indywidualnej od 0 50% z wyraÿnym podkreœleniem, e otrzymanie ni szej premii od górnego pu³apu nie jest redukcj¹, lecz zap³at¹ za wykonywanie obowi¹zków i efektywnoœæ pracy pracownika w danym miesi¹cu. Nie wyznacza siê szczególnych zadañ premiowych. Premia przys³uguje wiêc za nale- yte wykonywanie obowi¹zków. Przyznawanie ni szych premii lub ich nieprzyznanie zale y od skali przewinienia dotycz¹cego nieterminowego wykonywania zadañ, skarg i za aleñ na pracownika, zak³óceñ w pracy z winy pracowników oraz reduktorów dotycz¹cych naruszenia wymagañ dyscypliny pracy. Powy sze zasady i stosowane praktyki wyp³acania premii wskazuj¹, e w œwietle interpretacji prawnej jest to premia i ma charakter roszczeniowy, mimo e pracodawca nazwa³ j¹ premi¹ uznaniow¹. Dodatek funkcyjny Dodatek jest regulowany za pomoc¹ dwóch tabel: wykazu stanowisk uprawnionych do dodatku wed³ug szczebla dodatku oraz wysokoœci dodatków dla poszczególnych szeœciu szczebli dodatku. Dodatek jest ustalony jako stosunek procentowy do p³acy zasadniczej pracownika. Tak wiêc kwota dodatku funkcyjnego na podobnych stanowiskach mimo identycznego procentu mo e byæ niejednakowa, przyk³adowo dla dwóch magazynierów, je eli ich p³ace zasadnicze nie s¹ jednakowe. Nie ma wiêc jednakowego punktu odniesienia do okreœlenia dodatku, co mo e powodowaæ u pracowników odczucie dyskryminacji.

6 62 orum liderów Uprawnieni do dodatku funkcyjnego s¹ pracownicy na stanowiskach kierowniczych, a tak e pracownicy dozoru zatrudnieni w komórkach produkcyjnych, operatorzy linii produkcyjnych, mechanik i magazynier. Ocena wystêpowania dyskryminacji w wynagrodzeniu pracowników wed³ug badañ ankietowych Badania przeprowadzono w pierwszej po³owie 2005 roku, w których wziê³o udzia³ 150 osób. Pytania w ankiecie mia³y charakter zamkniêtych, pó³otwartych i otwartych odpowiedzi jedna i wielokrotnego wyboru. Badaniom poddano: Znajomoœæ przepisów o niedyskryminowaniu i rozumienia pojêcia dyskryminacja. Tylko 40% odpowiedzia³o prawid³owo, poniewa uwa ali oni, e jest to p³aca ni - sza dla kobiet i za wykonywanie pracy tej samej wartoœci i tego samego rodzaju. Pozostali wyra ali pogl¹d, e jest to stosowanie zró nicowanych podwy ek przy jednakowej p³acy zasadniczej i sta u pracy (26%) ró ny poziom przyznawanej premii za wykonanie tej samej pracy oraz przydzielanie czasowo robotnikom pracy trudniejszej i bardziej uci¹ liwej (10%), mimo e za oddelegowanie do takiej pracy wszyscy robotnicy otrzymuj¹ korzystniejsze wynagrodzenie (twierdzi tak 48%, s¹ to robotnicy). Zadowolenie z systemu wynagradzania i wystêpowania dyskryminacji System wynagradzania jest ogólnie w firmie oceniany pozytywnie, bo tylko 4% pracowników uwa a, e s¹ dyskryminowani przy przyznawaniu premii, a 28% odczuwa, e maj¹ zbyt nisk¹ p³acê zasadnicz¹ i s¹ dyskryminowani. Powy sze opinie nie s¹ zbie ne w ca- ³oœci z odpowiedzi¹ na pytanie, czy otrzymywane wynagrodzenie jest godziwe w stosunku do rodzaju pracy, wk³adu wysi³ku pracownika. Oko³o 2/3 respondentów odpowiedzia³o negatywnie, a tylko 1/5 pozytywnie. Pozostali nie wiedzieli, jakiej odpowiedzi udzieliæ. Tylko trzech pracowników na 150 badanych uzna³o, e ich praca zale y od efektów, a pozostali od przepracowanego czasu pracy. Na tak¹ odpowiedÿ wp³ynê³y: charakter pracy, stosowanie czasowo-premiowej formy p³ac, a tak e zasady premiowania oraz trudnoœci w ustalaniu efektów na poziomie pracownika. Ocena sprawiedliwoœci wynagradzania sprawia³a trudnoœci respondentom, poniewa 65% nie zna zarobków innych pracowników, 15% zna, a pozosta³e 20% domyœla siê w przybli eniu wysokoœci p³ac innych osób. Powodem jest utajnianie p³ac i brak nawet zagregowanych informacji w grupach pracowniczych o poziomie indywidualnych wynagrodzeñ. Pracownicy wskazywali na potrzebê udostêpniania informacji co kwarta³ na temat œredniej, minimalnej i maksymalnej p³acy dla grup stanowisk o podobnym stopniu trudnoœci. Dla 16% pracowników nie ma znaczenia, czy s¹ lepsi czy gorsi od innych i jaka jest rzeczywista hierarchia p³ac pracowników w firmie. Ale 54% respondentów (tylko

7 orum liderów 63 robotników) jest zdania, e system p³ac preferuje pracê umys³ow¹, a nie docenia ciê koœci pracy fizycznej. Premiowanie Wszyscy respondenci uwa aj¹, e premia jako motywacyjny sk³adnik ma wysok¹ wartoœæ. A 2/3 jest za utrzymaniem dotychczasowych zasad i wysokoœci. Na tak¹ opiniê ma wp³yw przyznawanie premii regularnie (dobra kondycja ekonomiczna firmy). Kierownictwo rzadko przyznaje premie na ni szym poziomie ni 45% lub dokonuje potr¹ceñ za dyscyplinê pracy. Potwierdza to analiza rzeczywiœcie wyp³aconych premii w 2004 roku. Udzia³ premii w poszczególnych miesi¹cach wynosi³ 40 48% p³acy zasadniczej. Pozytywna ocena premii pozostaje czêœciowo w sprzecznoœci ze znajomoœci¹ przez pracowników kryteriów premiowania. Wiêkszoœæ nie poda³a adnego kryterium, a pozostali najczêœciej wymieniali uci¹ liwoœæ pracy, co nie stanowi w³aœciwego kryterium cz¹stkowego. Znajomoœæ kryteriów mia³a prawdopodobnie czêœciowo wp³yw na ocenê sprawiedliwoœci premii, za któr¹ opowiedzia³o siê 62% respondentów. Pozostali uzasadniali, e premia nie odzwierciedla wk³adu pracy, jaki by³ uto samiany z efektami pracy. Z powy szych odpowiedzi wynika, e opinie dotycz¹ce systemu premiowania nie s¹ spójne. Odpowiedzi na pewne pytania koliduj¹ z innymi, mimo e powinny byæ zbie ne. Brak w systemie premiowania sprzê enia wysokoœci premii przydzielanej komórkom organizacyjnym z uzyskiwanymi wynikami produkcyjnymi i ekonomicznymi oraz brak wyraÿnie wyró nionych kryteriów efektywnoœci mia³y wp³yw na niejasnoœci celów premiowania. Dodatki funkcyjne Wiêkszoœæ respondentów (78%) uwa a za s³uszne stosowanie dodatków funkcyjnych za kierowanie lub koordynowanie zadañ. Tylko 12% uwa a, e zosta³y okreœlone w systemie wynagradzania w odpowiedniej wysokoœci (prawdopodobnie uprawnieni), a pozostali nie s¹ w stanie oceniæ bez znajomoœci rodzaju prac kierowniczych czy koordynacyjnych i z³o onoœci podejmowanych decyzji, czy wysokoœæ dodatku jest adekwatna do realizowanych funkcji. Wykorzystanie wartoœciowania pracy do identyfikacji dyskryminacji p³acowej pracowników Na podstawie badañ ankietowych trudno jednoznacznie stwierdziæ, czy wystêpuje dyskryminacja w p³acach i w jakim rozmiarze. Subiektywizm opinii pracowników mo e byæ w czêœci spowodowany utajnieniem p³ac i kr¹ eniem nieprawdziwych informacji o uposa- eniach niektórych pracowników. Drugim sposobem, który potwierdza³by odczucia pracowników, jest przeprowadzenie wartoœciowania pracy i opracowanie w jego nastêpstwie

8 64 orum liderów taryfikatorów kwalifikacyjnych siatek p³ac i tabel p³ac. W badanej firmie zrealizowano takie przedsiêwziêcie. Wartoœciowanie przeprowadzono metod¹ UMEWAP 2000 i objêto nim 35 stanowisk. Dla ka dego stanowiska opracowano kartê stanowiska wraz z opisem trudnoœci pracy i jej wycen¹ punktow¹. Pos³u y³y one do budowy nowego taryfikatora. W miejsce dotychczasowych 23 kategorii przyjêto w taryfikatorze 12 kategorii zaszeregowania, w tym 9 kategorii dla stanowisk robotniczych. Zbudowana zosta³a siatka p³ac dla 12 kategorii zaszeregowania uwzglêdniaj¹ca w pierwszej kategorii 50 punktów, a w 12. kategorii powy ej 230 punktów. Przyjêto dla ka dej kategorii zakres punktów w przedziale, przy czym ró nice miêdzy górn¹ a doln¹ granic¹ przedzia³u wynosz¹ 10, 15, 20 i 25 punktów. Siatka p³ac stanowi³a podstawê do algorytmicznego wyliczenia stawek w tabeli p³ac. Przyjêto metodê punktow¹, prost¹ przy ustalaniu stawek p³ac. Na podstawie udostêpnionej z ksiêgowoœci kwoty œrodków na nominalne p³ace zasadnicze (za pe³ny przepracowany czas w miesi¹cu) wyliczono wartoœæ jednego punktu. Dla ustalenia stawek p³ac w konkretnej kategorii pomno ono wartoœæ punktu przez liczbê punktów przyjêt¹ dla danej kategorii zaszeregowania. Powsta³a w powy szy sposób tabela p³ac stanowi³a podstawê do porównania p³ac zasadniczych otrzymywanych dotychczas przez pracowników z nowymi stawkami p³ac dla danego stanowiska pracy. Nale y podkreœliæ, e w nowym rozwi¹zaniu, konkretnemu stanowisku jest przypisana tylko jedna kategoria zaszeregowania i stawki p³ac w przedziale. Stawki p³ac w kolejnych kategoriach nie nak³adaj¹ siê, co oznacza wyeliminowanie drugiej wady poza ruchomym schematem zaszeregowañ w dotychczas obowi¹zuj¹cej taryfikacji pracy. Ostatni¹ czynnoœci¹ by³o wyliczenie ró nic plusowych (nadp³aty) i minusowych (niedop³aty) dla poszczególnych pracowników, wystêpuj¹cych wed³ug dotychczasowego wynagrodzenia w stosunku do p³acy na danym stanowisku ustalonej w nastêpstwie wartoœciowania pracy. Wyliczenia wykaza³y, e dla oko³o 32% pracowników (45 osób) ma zani one stawki p³ac zasadniczych w stosunku do trudnoœci pracy. Potrzeba podwy szenia p³acy zasadniczej dotyczy 16 stanowisk pracy. Niedop³ata dla konkretnego pracownika wynosi od 20 z³ nawet do 550 z³ miesiêcznie. Natomiast zawy enie stawek p³ac w wysokoœci od z³ dla konkretnego pracownika wyst¹pi³o na 11 stanowiskach i dotyczy³o oko³o 18% pracowników (25 osób). Nadp³ata wynagrodzeñ kosztuje firmê w miesi¹cu 7200 z³, co stanowi 3,27% funduszu p³ac, a niedop³ata z³, co stanowi 7,5% funduszu p³ac. Bilansuj¹c nadp³aty i niedop³aty pracowników, uzyskano ostatecznie niedop³atê w wysokoœci 9405 z³ miesiêcznie, czyli 4,28%.

9 orum liderów 65 Dzia³ania na rzecz likwidacji dyskryminacji p³ac to: a) wprowadzenie jednorazowo dla dyskryminowanej grupy podwy ek p³ac do wysokoœci stawek p³ac zasadniczych nale nych na danym stanowisku pracy zgodnie z wartoœciowaniem pracy b) roz³o enie na okres przyk³adowo dwóch, trzech lat niezbêdnych zmian w wynagrodzeniach pracowników dyskryminowanych (wa ne dla firm, które nie s¹ w stanie sfinansowaæ jednorazowo przedsiêwziêcia) c) wprowadzenie regulacji p³ac polegaj¹cej na obni eniu wynagrodzeñ pracownikom o zawy onych p³acach i podwy szeniu pracownikom maj¹cym p³ace zani one. Badana firma ma korzystn¹ sytuacjê ekonomiczno-finansow¹ z utrzymuj¹c¹ siê tendencj¹ zwy kow¹. Opcja a i b bêdzie wymaga³a wygospodarowania 7,5% œrodków liczonych do obecnego funduszu p³ac. Opcja c jest tañsza i wymaga 4,28% funduszu p³ac. Jednak e zmniejszenie wygórowanych stawek p³ac (opcja c ) wymaga³oby wypowiedzenia 25 osobom dotychczasowych warunków wynagradzania, co spotka³oby siê z niezadowoleniem, a tak e obni eniem motywacji pracowników, wiêc nie jest w badanej firmie wskazane. Aby zminimalizowaæ koszty wprowadzenia zmian, mo na równie czêœæ œrodków planowanych na podwy ki p³ac dla ca³ej za³ogi przeznaczyæ na podwy ki dotycz¹ce likwidacji dysproporcji p³ac. W konkluzji mo na stwierdziæ, e ka dy zak³ad ma mo liwoœæ zbadania, czy stosowane zasady i praktyki wynagradzania dyskryminuj¹ pracowników. Wskazane jest do oceny zastosowanie wiêcej ni jednego narzêdzia badawczego, poniewa pozwala to na uzyskanie bardziej wiarygodnych opinii. W opisanym powy ej studium przypadku dwie metody badania dyskryminacji potwierdzi³y du ¹ zbie noœæ pogl¹dów. Pracodawcy nie powinni obawiaæ siê wyników badañ. Jeœli nawet dyskryminacja wyst¹pi, to nie musi ona stanowiæ problemu nie do rozwi¹zania z ekonomicznego i metodycznego punktu widzenia. Literatura Bobiñska R. (2005), Œrodki indywidualnej ochrony prawnej przed dyskryminacj¹ w zatrudnieniu, Praca i Zabezpieczenia Spo³eczne, nr 3. Boruta J. (2004), Zakaz dyskryminowania w zatrudnieniu nowa regulacja prawna, Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne, nr 2. Jackowiak U., red. (2004), Kodeks pracy z komentarzem, undacja Gospodarcza, Gdynia. Ma³ysz. (2004), Kodeks pracy, Komentarz Tom I, Biblioteczka Pracownicza. Seku³a Z., Pracownikowi jest trudno zebraæ argumenty œwiadcz¹ce o dyskryminacji wywiad dla portalu internetowego, [www.wynagrodzenia.pl]

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU MONIECKIEGO Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem systemu Platforma e-dialog czêœæ teoretyczna Mariusz Cyzio Katarzyna Ramirez Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA ZESZYT 3 LESZKA KOZIO A POD REDAKCJ ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 3 PRACE Z ZAKRESU ZARZ DZANIA POD REDAKCJ LESZKA KOZIO A TARNÓW 2000 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Józefa Famielec,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Doradztwa Podatkowego

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Zarzycki& Wspólnicy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Zarzycki ul. Spokojna 7/6, 01-044 Warszawa NIP: 7123153087, REGON: 061635372 Kontakt: 795-005 - 007, e-mail: biuro@zarzycki-kancelaria.pl www.zarzycki-kancelaria.pl

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi

LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi ORUM LIDERÓW Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi orum W paÿdzierniku liderów 2001 r. zakoñczona zosta³a II edycja ogólnopolskiego konkursu

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Natalia Potoczek* Marketing personalny w praktyce polskich przedsiêbiorstw

Natalia Potoczek* Marketing personalny w praktyce polskich przedsiêbiorstw KOMUNIKATY Natalia Potoczek* Marketing personalny w praktyce polskich przedsiêbiorstw Komunikaty Potrzeba zwiêkszania efektywnoœci w zakresie zarz¹dzania zasobami ludzkimi niezmiennie zachêca do podejmowania

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 42

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 42 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 42 CZERWIEC 200 SPIS TREŒCI Rozpatrywanie skarg z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych wp³ywaj¹cych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych Ikwarta³200r.wporównaniu

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy

Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy 92 Portfel metod i narzêdzi Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy Metod¹ selekcji, która s³u y weryfikacji oceny kompetencji kandydatów, dokonanej g³ównie po przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Koszty funkcjonowania administracji skarbowej na przyk³adzie Polski

Koszty funkcjonowania administracji skarbowej na przyk³adzie Polski Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/2/2014 ukasz Furman* ukasz Furman Koszty funkcjonowania administracji skarbowej na przyk³adzie Polski Koszty funkcjonowania administracji

Bardziej szczegółowo

Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji

Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Sylwia Morawska* Przemys³aw Banasik** Sylwia Morawska, Przemys³aw Banasik Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych

Bardziej szczegółowo

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Dynamika sektora MSP na Pomorzu Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Gdañsk 2008 Autorzy Piotr Dominiak, Julita Wasilczuk, Nelly Daszkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 31. i 32. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 31. i 32. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 31. i 32. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 31. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XIII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo