OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, PRAKTYCZNY. polski. ogólny.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, PRAKTYCZNY. polski. ogólny."

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: PROGRAMOANIE APLIKACJI KLIENT-SERER Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: INFORMATYKA SIECI KOMPUTEROE I TELEKOMUNIKACJA, Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki PRAKTYCZNY polski ogólny wybieralny Kod przedmiotu 11.3 PAK 662 Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: VI Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznych PSZ za pomocą infrastruktury sieciowej udostępnianych przez PSZ oraz narzędzi developerskich udostępnianych przez PSZ lub/i darmowych Przedmioty wprowadzające: Systemy operacyjne, Podstawy programowania. ymagana jest ogólna znajomość programowania komputerów i podstawowa wiedza z zakresu technologii sieciowych.

2 Cel kształcenia: Celem przedmiotu jest poznanie zasad projektowania i implementacji aplikacji klienckich i serwerowych z wykorzystaniem gniazd języka Java. Efekty kształcenia: iedza: - student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu projektowania i implementacji systemów informatycznych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i systemów rozproszonych, grafiki i systemów multimedialnych, sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych (K_07) Umiejętności: - student ma umiejętność projektowania prostych sieci komputerowych przewodowych, bezprzewodowych, lub mieszanych; potrafi pełnić funkcję administratora sieci komputerowej; potrafi zabezpieczać transmitowane dane (K_U05) Kompetencje społeczne: - student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania (K_K04) Pełny opis przedmiotu/treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Treści programowe 1. Podstawowe pojęcia i definicje architektury klient-serwer. 2. łasności architektur klient-serwer. 3. Architektura serwera połączeniowego i bezpołączeniowego. 4. Architektura serwera iteracyjnego i współbieżnego. 5. Protokóły UDP i TCP. Interfejs gniazd dla systemu Linux. Gniazda Javy. 6. Przykłady aplikacji klienckich i serwerowych dla protokółów UDP, TCP i SSL. 7. Projekt, implementacja i analiza prostego serwera współbieżnego. ykład: 1. wykład 2. ćwiczenia laboratoryjne Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. Studia stacjonarne: 1) wliczone do pensum: - wykład (20) - ćwiczenia laboratoryjne (30) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (1) - konsultacje owe (1) Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne AF/ ćw. Niestacjonarne AF/ ćw

3 - egzaminy i zaliczenia (3) II. Studia niestacjonarne: 1) wliczone do pensum: - wykład (10) - ćwiczenia laboratoryjne (20) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (2) - konsultacje owe (2) - egzaminy i zaliczenia (6) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania ykaz literatury : 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma ECTS dla prowadzonej formy zajęć ECTS dla przedmiotu 3 3 Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną Formy zaliczenia: wykład egzamin w postaci testu pisemnego jednokrotnego wyboru laboratorium przygotowanie zaplanowanych projektów programistycznych Podstawowe kryteria: wykład zaliczenie egzaminu testowego przynajmniej na ocenę trzy laboratorium realizacja wszystkich zaplanowanych projektów programistycznych przynajmniej na ocenę trzy Literatura podstawowa: M. Ben-Ari, Podstawy programowania współbieżnego, NT, arszawa J. Bloch, Java. Efektywne programowanie, Helion, K. Krysiak, Sieci komputerowe. Kompedium, Helion, B. Eckel, Thinking in Java, Edycja Polska, Helion, Gliwice Literatura uzupełniająca:. Stallings, Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy, PN, arszawa D. Comer, Sieci komputerowe TCP/IP, ydawnictwo Naukowo- Techniczne, A.Tanenbaum, Sieci komputerowe, Helion, Gliwice Holub A., "ątki w Javie. Poradnik dla programistów", Mikom, Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Kamil Stokfiszewski

4 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Telekomunikacja Nazwa kierunku studiów: INFORMATYKA Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Specjalność: Sieci komputerowe i telekomunikacja 11.3TEL 772 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki praktyczny polski specjalnościowy obligatoryjny Poziom studiów: 1 o Rok: IV Semestr: VII Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: zajęcia w sali dydaktycznej PSZ Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Analiza matematyczna i algebra liniowa Matematyka dyskretna Metody probabilistyczne i statystyka Fizyka Podstawy elektroniki i miernictwa Umiejętność analitycznego myślenia Zapoznanie studentów z zasadami transmisji informacji i danych. Zapoznanie z podstawowymi aspektami elektromagnetycznymi i matematycznymi teleinformatyki.

5 Efekty kształcenia: iedza: Po zakończeniu kursu student potrafi: opisać podstawowe pojęcia z dziedziny telekomunikacji i przetwarzania K_07, przedstawić zasady i sposoby transmisji danych oraz modulacji sygnałów i podać ich zastosowania K_07 Ponadto potrafi szczegółowo wyjaśnić działanie telefonii komórkowej K_07. Umiejętności: Student posiada umiejętności: projektowania, programowania i uruchamiania aplikacji teleinformatycznych K_U10 Kompetencje społeczne: Rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych wraz z rozwojem techniki K_K01. Pełny opis przedmiotu/treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS ykład: 1. Podstawowe pojęcia telekomunikacji, ruch telefoniczny, kanały telekomunikacyjne, komutacja 2. Rodzaje i właściwości sygnałów transmisyjnych 3. Modulacji sygnałów 4. Transmisja danych w analogowym kanale telefonicznym 5. Transmisja w systemach cyfrowych 6. Przetwarzanie analogowo-cyfrowe, próbkowanie, kwantowanie i kodowanie 7. Komutacja danych 8. Bezpieczeństwo transmisji 9. Telefonia komórkowa 10. Informatyka w telekomunikacji Laboratorium: 1. Przemysłowy interfejs RS-485 układ sterowania sygnalizacją świetlną 2. Transmisja danych z wykorzystaniem kodowania umożliwiającego automatyczną korekcję błędów 3. Implementacja protokołu transferu plików Xmodem 4. Programowanie telefonu komórkowego wykład z prezentacją multimedialną ćwiczenia laboratoryjne: projektowanie, programowanie i uruchamianie aplikacji telekomunikacyjnych Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne I. Studia stacjonarne: 1) wliczone do pensum: - wykład (20) - ćwiczenia laboratoryjne (30) 2) nie wliczone do pensum: Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego AF/.... AF/

6 - konsultacje bezpośrednie (12) - konsultacje owe (13) - egzaminy i zaliczenia (5) II. Studia niestacjonarne: 1) wliczone do pensum: - wykład (10) - ćwiczenia laboratoryjne (20) 2) nie wliczone do pensum: - egzaminy i zaliczenia (4) - konsultacje bezpośrednie (6) - konsultacje owe (10) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma ECTS dla prowadzonej formy zajęć ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: wykład - egzamin laboratorium - zaliczenie z oceną 6 6 Formy zaliczenia: egzamin pisemny (pytania opisowe lub rozwiązanie problemu) zaliczenie laboratorium (przygotowanie i uruchomienie programów) Podstawowe kryteria: Egzamin: trzy pytania; ocena zależna od poprawności i szczegółowości odpowiedzi. Laboratorium: przygotowane programy oceniane pod względem jakości rozwiązania i spełnienia założeń. ykaz literatury : Literatura podstawowa: 1. L. Byczkowska-Lipińska, B. Mandzij, Aspekty informatyczne w telekomunikacji. ŁTN L. Byczkowska-Lipińska, Aspekty elektromagnetyczne i matematyczne teleinformatyki. EXIT R. Read, Telekomunikacja. KiŁ A. Jajszczyk, stęp do telekomutacji. NT 2000 Literatura uzupełniająca: 1. Dag Stranneby, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. BTC A. Simmonds, prowadzenie do transmisji danych. KiŁ Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka. T IDG 1999 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: prof. dr hab. Michał Jacymirski

7 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: ADMINISTRACJA SIECI KOMPUTEROYCH Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: INFORMATYKA SIECI KOMPUTEROE I TELEKOMUNIKACJA Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki PRAKTYCZNY polski ogólny obligatoryjny Kod przedmiotu 11.3 ASK 552 Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: V Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PSZ częściowo on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Technologie sieciowe Systemy operacyjne

8 Cel kształcenia: Celem przedmiotu jest zrozumienie zagadnień problematyki administrowania i bezpieczeństwa sieci komputerowych Efekty kształcenia: Pełny opis przedmiotu/treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS iedza: zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu projektowania i implementacji systemów informatycznych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i systemów rozproszonych, grafiki i systemów multimedialnych, sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych (K_07) Umiejętności: ma umiejętność projektowania prostych sieci komputerowych przewodowych, bezprzewodowych, lub mieszanych; potrafi pełnić funkcję administratora sieci komputerowej; potrafi zabezpieczać transmitowane dane (K_U05) potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania informatycznego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania (K_U19) Kompetencje społeczne: ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej działalności na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje (K_K02) Treści programowe Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących : bezpieczeństwa sieci komputerowych, zasad administracji sieciami komputerowymi. Polityka bezpieczeństwa. Polityka zarządzania i bezpieczeństwa systemu. Cele i zadania administratorów i osób zarządzających. Realizacja monitoring systemu, accounting. Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne (nieuautoryzowany dostęp lub działanie, sniffing, spoofing),rodzaje i przykłady ataków. Praktyczne narzędzia ochrony systemy dostępowe i autoryzacyjne, zabezpieczanie haseł, wrappery, serwery proxy, firewalle, systemy IDS. Administracja sieci: protokoły SNMPv1, v2c, v3, RMON. Problemy bezpiecznego dostępu do sieci, protokoły tunelowania: IPSec, SSH, GRE, PPtP, L2TP. Bezpieczeństwo systemu DNS protokoły DNSSec, TSIG. ykład: 3. wykład z prezentacją multimedialną 4. wykład e-learningowy (wybranych tematów) 5. dyskusja 6. działania praktyczne na komputerach 7. praca zespołowa Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne I. STUDIA STACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (20) Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim AF/ ćw. AF/ ćw

9 - laboratorium (30) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (2) - konsultacje owe (10) - konsultacje na forum e- learningowym (5) - egzaminy i zaliczenia (3) II. STUDIA NIESTACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (10) - laboratorium (20) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (3) - konsultacje owe (7) - konsultacje na forum e- learningowym (2) - egzaminy i zaliczenia (3) Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma ECTS dla prowadzonej formy zajęć ECTS dla przedmiotu Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania ykaz literatury : Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Rafał Grzybowski Sposób zaliczenia: wykład egzamin laboratorium zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: wykład końcowy egzamin w postaci testu komputerowego, w sytuacjach wątpliwych i na ocenę 5 dodatkowa część ustna Laboratorium - iedza praktyczna i przygotowanie do kolejnych zajęć jest oceniane na podstawie weryfikacji samodzielnie zrealizowanych projektów konfiguracji sieci komputerowych i wykonanej dokumentacji administracyjnej tych sieci. Podstawowe kryteria: szelkie zagadnienia teoretyczne są omawiane w trakcie wykładów, a materiał wykładowy jest stale udostępniony studentom w specjalnym serwisie internetowym. tym samym serwisie są udostępnione treści i instrukcje do zadań laboratoryjnych wykonywanych przez studentów pod nadzorem prowadzącego zajęcia. Ćwiczenia laboratoryjne polegają na samodzielnym wykonaniu konfiguracji sieci komputerowej zleconej przez prowadzącego zajęcia oraz opracowaniu dokumentacji administracyjnej. Literatura podstawowa: E. Frisch Administracja systemem Unix, ReadMe, S. Garfinkel i G. Spafford Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie, ReadMe, 1997 M.Kaeo Tworzenie bezpiecznych sieci Mikom Stallings SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2 3rd ed. Addison-esley 1999, Protokoły SNMP i RMON Helion 2003 Zwicky, Cooper,Chapman Internet Firewalls RM Literatura uzupełniająca:. Stallings Cryptography and network security. D. Atkins&inni Bezpieczeństwo Internetu LT&P Tanenbaum Andrew: Computer Networks. Prentice Hall, C.Hunt Administracja sieciami TCP/ IP, ReadMe, Stallings illiam: Data and Computer Communications. Prentice Hall, 2000.Publisher, 2003.

10 OPIS PRZEDMIOTU (SYLABUSA) PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: BEZPIECZEŃSTO SYSTEMÓ INFORMATYCZNYCH Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: INFORMATYKA Kod przedmiotu Sieci komputerowe i telekomunikacja 11.3 BSI 552 Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki PRAKTYCZNY polski ogólny wybieralny Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: V Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PSZ. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Przedmioty wprowadzające: Podstawy programowania, Systemy operacyjne.

11 Cel kształcenia: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą, a także nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie: projektowania bezpiecznych systemów informatycznych, wdrażania, administracji i konserwacji systemów informatycznych, Efekty kształcenia: rozpoznawania zagrożeń dla systemów informatycznych i ich neutralizacji. iedza: ma wiedzę ogólną lub szczegółową w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych (K_06), zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych (K_07). Umiejętności: potrafi analizować sposoby działania nieskomplikowanych systemów informatycznych i oceniać istniejące realizacje takich systemów w zakresie bezpieczeństwa (K_U13), ma umiejętność formułowania specyfikacji nieskomplikowanych systemów informatycznych obejmującą aspekty bezpieczeństwa (K_U14), potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania informatycznego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania (K_U19). Kompetencje społeczne: Pełny opis przedmiotu/treści programowe Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i podnoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania (K_K04). ykład ramach wykładu rozważane są następujące zagadnienia: podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa systemów komputerowych, kryptograficzne metody ochrony informacji: szyfry klasyczne, symetryczne (DES, FEAL, IDEA i AES) i asymetryczne algorytmy szyfrowania (RSA), idea podpisu cyfrowego i uwierzytelnianie, wybrane narzędzia kryptograficzne: PGP, SSL, EFS, kody wykrywające i korygujące błędy: bity parzystości, suma kontrolna, CRC, liniowe kody blokowe, biometryczne metody uwierzytelniania użytkowników,

12 narzędzia uwierzytelniania. Ćwiczenia ramach ćwiczeń rozważane są następujące zagadnienia: bezpieczne programowanie: błędy programistyczne (np. przepełnienie bufora), ochrona przed błędami, bezpieczna kompilacja, bezpieczne biblioteki, sztuka tworzenia bezpiecznego kodu, środowiska o podwyższonym bezpieczeństwie: interfejs usług bezpieczeństwa, Kerberos, GSSAPI, SASL, PAM, bazy danych o podwyższonym bezpieczeństwie, zarządzanie bezpieczeństwem: monitorowanie zabezpieczeń, przynęty i pułapki, kamuflaż, detekcja intruzów (IDS/IPS), narzędzia analizy zabezpieczeń (dzienniki zdarzeń, gromadzenie statystyk, rejestry lokalne i centralne), procedury reagowania, dokumentowanie incydentów, aktualizacja systemów operacyjnych i aplikacji. Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. STUDIA STACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (20) - ćwiczenia (30) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (5) - konsultacje owe (3) - egzaminy i zaliczenia (5) II. STUDIA NIESTACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (10) - ćwiczenia (20) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (5) - konsultacje owe (2) - egzaminy i zaliczenia (3) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania ykład ykład z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia ykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych. Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Stacjonarne AF/la b. Niestacjonarne Suma ECTS dla prowadzonej formy zajęć ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: ykład egzamin z oceną, Ćwiczenia zaliczenie na ocenę. 4 4 AF/lab.

13 Formy zaliczenia: ykład egzamin pisemny z pytaniami otwartymi, Ćwiczenia wykonanie ćwiczeń komputerowych, prezentacja i podsumowanie wyników w formie sprawozdań. Podstawowe kryteria: ykład egzamin pisemny zaliczony na ocenę pozytywną, Ćwiczenia wykonanie w zespołach zaplanowanych ćwiczeń komputerowych przynajmniej na ocenę dostateczną. Przygotowanie sprawozdań pisemnych prezentujących i podsumowujących uzyskane wyniki. ykaz literatury : Literatura podstawowa: - M. rona, Niebezpieczeństwo komputerowe, ydawnictwo RM, arszawa 2000, - R. D. Stinson, Kryptografia: w teorii i praktyce, NT, arszawa 2005, -. Stallings, Network Security Essentials, Prentice Hall, 2003, - Garfinkel S., Spafford G., Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie, ydawnictwo RM, 1997, - K. Shankar, S. Sundaralingam, A. Balinsky, Darrin Miller, Cisco. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych - Ochrona sieci porady eksperta, Mikom, Literatura uzupełniająca: - N. Ferguson, Kryptografia w praktyce: dwaj światowej klasy eksperci kryptografii powiedzą Ci, jak zabezpieczyć Twoją cyfrową przyszłość, ydawnictwo Helion, Gliwice 2004, - J. Stokłosa, T. Bliski, T. Pankowski, Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych, PN, 2001, - K. Liderman, Analiza ryzyka o ochrona informacji w systemach komputerowych, PN, arszawa 2009, - D. Mendrala, M. Szeliga, Bezpieczeństwo Twojego komputera, Helion Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Dariusz Puchała

14 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁA ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Aplikacje i systemy mobilne Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Sieci komputerowe i telekomunikacja 11.3 ASM 772 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki praktyczny język polski specjalnościowy/ wybieralny Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: IV Semestr: VII Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Zajęcia realizowane są: zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym PSZ Podstawy Programowania, Języki i paradygmaty programowania, Algorytmy i złożoność obliczeniowa Zapoznanie studentów: z językami programowania i środowiskami programistycznymi wykorzystywanymi w programowaniu urządzeń mobilnych z programowanień aplikacji dla urządzeń mobilnych na platformie J2ME. Student zdobędzie umiejętności związane z tym jak: Dobierać i implementować algorytmy obliczeniowe w języku programowania, Projektować oprogramowanie mobilne z wykorzystaniem techniki programowania zorientowanego obiektowo - inżynieria oprogramowania, Projektować algorytmy Projektować interaktywne aplikacje oparte o zdarzenia, ykorzystywać obiekty graficzne oraz obiekty zapewniające dostęp do plików, ykorzystywać biblioteki komponentów do projektowania

15 interaktywnego interfejsu użytkownika, ykorzystywać środowisko uruchomieniowe do projektowania systemów informatycznych Efekty kształcenia: iedza: - Ma elementarna wiedzę Umiejętności: - Potrafi samodzielnie zdobywać Kompetencje społeczne: zakresie. iedza: - ma szczegółową i ogólną wiedzę na temat analizy, specyfikacji, modelowania, projektowania i implementacji systemów oprogramowania metodami obiektowymi; - ma szczegółową wiedzę o testowaniu, pielęgnacji, cyklu życia oprogramowania - inżynierii oprogramowania K_05 - ma wiedzę szczegółową w zakresie języków i paradygmatów programowania, grafiki, komunikacji człowiek-komputer, inżynierii oprogramowania K_06 - zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu projektowania i implementacji systemów informatycznych K_07 Umiejętności: - potrafi wykorzystać nabytą wiedzę matematyczną do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki oraz rozwiązywać problemy odpowiednimi metodami analitycznymi, symulacyjnymi i eksperymentalnymi K_U01 - ma umiejętność formułowania algorytmów i ich implementacji stosując przynajmniej jedno z powszechnie używanych środowisk programistycznych; potrafi ocenić złożoność obliczeniową algorytmów, optymalizować je, odszukać w nich słabości i błędy oraz opracować plan testów K_U03 - potrafi stworzyć model obiektowy i implementację programową systemu informatycznego w sposób pozwalający na późniejszy jego rozwój K_U04 - potrafi zaprojektować graficzny interfejs użytkownika aplikacji K_U07 - ma umiejętność programowania obiektowego aplikacji z wykorzystaniem bibliotek API oraz zintegrowanych środowisk programistycznych IDE K_U09 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie K_U17 - potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania informatycznego K_U20 - ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych K_U22 Kompetencje społeczne: - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia K_K01 - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej działalności na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje K_K02

16 Pełny opis przedmiotu/treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 8 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe-8 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 3 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 6 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej w ww. Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 II Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 8 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe-8 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 3 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe ykład Przedstawienie i ogólna charakterystyka programu zajęć oraz zasad zaliczenia. Definicja i podział języków programowania stosowanych w programowaniu urządzen mobilnych Środowisko uruchomieniowe Javy (J2SDK, IDE), maszyna wirtualna Javy KVM. Pliki źródłowe, kompilacja i interpretacja kodów. Oprogramowanie desktopowe, internetowe, urządzeń mobilnych oraz systemy wbudowane Podstawy aplikacji mobilnych Systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych Tworzenie interfejsu GUI niskiego i wysokiego poziomu Internet w MIDletach Obsługa XML w J2ME Multimedia w Twoim telefonie Gry w urządzeniach mobilnych Obsługa strumienia dźwięku Laboratorium ykonanie i uruchomienie przykładowych programów wykorzystujących zakres materiału podanego na wykładzie dających możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych mechanizmów w języku programowania, bibliotekach oraz w środowisku IDE. Analiza i rozwój przykładowych programów oraz synteza własnych programów. Opracowanie projektu zaliczeniowego (gra, usługa itp.). Obrona projektu. - wykład problemowy z prezentacją multimedialną - dyskusja - działania praktyczne na komputerach - praca w zespołach - ćwiczenia laboratoryjne: wykonywanie doświadczeń / projektowanie doświadczeń Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne AF/.... AF/. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3.Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji, projektu Suma ECTS dla danej formy zajęć

17 sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 6 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej w ww. Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną 6 6 Formy zaliczenia ykład: zaliczenie pisemne: test z pytaniami (zadaniami) otwartymi i zamkniętymi Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych polegające na analizie i ocenie tworzonych kodów źródłowych oraz poprawności ich wykonania, a także wykonaniu projektu aplikacji/midletu - ustalenie oceny zaliczeniowej odbędzie się na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru Podstawowe kryteria: Obecność na zajęciach Udział w ćwiczeniach praktycznych ykaz literatury : Literatura podstawowa: 1. K. Rychlicki-Kicior, J2ME. Praktyczne projekty, Helion Kim Topley, J2ME. Almanach,Helion, Literatura uzupełniająca: 1. Dokumentacja techniczna J2ME, 2. J. Grzyb, J2ME. Tworzenie gier, Helion, 2007 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Piotr Milczarski OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: POMIAR I DIAGNOSTYKA SIECI KOMPUTEROYCH Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: INFORMATYKA SIECI KOMPUTEROE I TELEKOMUNIKACJA Kod przedmiotu 11.3 PSK 772

18 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki PRAKTYCZNY polski ogólny wybierany Poziom studiów: Iº Rok: IV Semestr: VII Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PSZ częściowo on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Administrowanie sieciami komputerowymi Cel kształcenia: Celem przedmiotu jest zrozumienie zagadnień problematyki monitorowania i pomiaru parametrów transmisji sieci komputerowych oraz zarządzania tymi parametrami

19 Efekty kształcenia: Pełny opis przedmiotu/treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS III. STUDIA STACJONARNE: 3) wliczone do pensum: - wykład (20) - laboratorium (30) 4) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (8) - konsultacje owe (8) - konsultacje na forum e- learningowym (3) - egzaminy i zaliczenia (6) IV. STUDIA NIESTACJONARNE: 3) wliczone do pensum: - wykład (10) - laboratorium (20) 4) nie wliczone do pensum: iedza: zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu projektowania i implementacji systemów informatycznych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i systemów rozproszonych, grafiki i systemów multimedialnych, sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych (K_07) Umiejętności: ma umiejętność projektowania prostych sieci komputerowych przewodowych, bezprzewodowych, lub mieszanych; potrafi pełnić funkcję administratora sieci komputerowej; potrafi zabezpieczać transmitowane dane (K_U05) potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania informatycznego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania (K_U19) Kompetencje społeczne: ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej działalności na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje (K_K02) Treści programowe Przegląd popularnych, nowoczesnych technologii monitorowania sieci lokalnych i rozległych. Omówienie standardów monitorowania sieci komputerowych. Projektowanie systemów monitorowania sieci korporacyjnych małej skali. Monitorowanie awarii okablowania strukturalnego. Zasady oceny wydajności i doboru urządzeń aktywnych, konfiguracja urządzeń aktywnych sieci pod kontem wydajności. Problematyka zarządzania wydjanoscią sieci. ykład: 8. wykład z prezentacją multimedialną 9. wykład e-learningowy (wybranych tematów) 10. dyskusja 11. działania praktyczne na komputerach 12. praca zespołowa Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne AF/ ćw. Niestacjonarne AF/ ćw Suma

20 - konsultacje bezpośrednie (8) - konsultacje owe (8) - konsultacje na forum e- learningowym (3) - egzaminy i zaliczenia 6) ECTS dla prowadzonej formy zajęć ECTS dla przedmiotu Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania ykaz literatury : Sposób zaliczenia: wykład egzamin laboratorium zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: wykład końcowy egzamin w postaci testu komputerowego, w sytuacjach wątpliwych i na ocenę 5 dodatkowa część ustna Laboratorium - iedza praktyczna i przygotowanie do kolejnych zajęć jest oceniane na podstawie weryfikacji samodzielnie zrealizowanych projektów instalacji i konfiguracji wybranych systemów monitoringu sieci komputerowej. Podstawowe kryteria: szelkie zagadnienia teoretyczne są omawiane w trakcie wykładów, a materiał wykładowy jest stale udostępniony studentom w specjalnym serwisie internetowym. tym samym serwisie są udostępnione treści i instrukcje do zadań laboratoryjnych wykonywanych przez studentów pod nadzorem prowadzącego zajęcia. Ćwiczenia laboratoryjne polegają na samodzielnym wykonaniu instalacji i konfiguracji systemu monitoringu sieci komputerowej o określonej topologii, zleconej przez prowadzącego zajęcia oraz opracowaniu dokumentacji administracyjnej tych usług. Literatura podstawowa: Oppenheimer P.: Projektowanie sieci metodą Top-Down, N PN, arszawa 2007 Bruno A; Kim J.:Certyfikat projektanta sieci Cisco, Mikom, arszawa 2004 Spurgeon CH. E.: Ethernet - Podręcznik administratora, ReadMe, arszawa 2000 Scott J., Haugdahl: Diagnozowanie i utrzymanie sieci, Helion, Gliwice 2000 Derfler F., Fred L.: Okablowanie sieciowe w praktyce, Helion, Gliwice 2000 Literatura uzupełniająca: einfeld S.: Inżynier i jego sztuka, NT, arszawa, 1976 Brenton Ch.: Projektowanie sieci wieloprotokółowych, EXIT, arszawa, Nowicki K., oźniak J.: Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN, P, 2002 Vademecum Teleinformatyki, IDG, arszawa, 1999 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Rafał Grzybowski

21 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: KRYPTOGRAFIA Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: INFORMATYKA SIECI KOMPUTEROE I TELEKOMUNIKACJA Kod przedmiotu 11.3 KRY 772 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki PRAKTYCZNY polski ogólny wybieralny Poziom studiów: Iº Rok: IV Semestr: 7 Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PSZ częściowo on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Metody probabilistyczne i statystyka

22 Cel kształcenia: Zapoznanie studentów z metodami kryptografii z kluczem prywatnym. Przedstawienie głównych zagadnień kryptografii z Efekty kształcenia: Pełny opis przedmiotu/treści programowe kluczem publicznym. Omówienie schematów podpisów cyfrowych. Omówienie protokołów powiązanych z podpisami. Przedstawienie metod kryptoanalizy. iedza: Student ma wiedzę w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych, (K_06) oraz 1. Po zakończeniu zajęć studenci będą posiadali wiedzę nowoczesnych metod i podstaw kryptografii. 2. Student jest w stanie stosować metody kryptografii z kluczem prywatnym. 3. Student potrafi dobrać odpowiednie klucze i zastosować metody kryptografii z kluczem publicznym. 4. Student jest w stanie wykorzystywać w praktyce konkretne schematy podpisów cyfrowych. 5. Student jest w stanie realizować protokoły powiązane z podpisami. 6. Student jest w stanie zastosować metody kryptoanalizy szyfrów asymetrycznych. Umiejętności: - ma umiejętność formułowania algorytmów kryptograficznych i ich implementacji (K_U03) Kompetencje społeczne - rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych spowodowane postępem technicznym (K_K01) Treści programowe ykład Pojęcia podstawowe: terminologia, zastosowania szyfrowania, historia kryptografii, szyfry podstawienia i przestawienia. Klasyczne techniki szyfrowania: alfabet więzieni, szyfr par, szyfr Play-fair, szyfr iżinera, S-boksy, szyfr macierzy, szyfr ADFGVX. Algorytmy symetryczne: szyfr One-time pad, Sieć Fejsteła, DES, DESX, trzykrotny DES, S-boksy zależni od klucza, ECB, CBC, CFB, FEAL, IDEA, RC5, RC6-w/r/b, BLOFISH, AES. Algorytmy asymetryczne: podstawy matematyczne, testy pierwszości, teoria złożoności, szyfr plecakowy, kryptosystem RSA, kryptosystem Rabina, kryptosystem ElGamala, kryptosystem na podstawie krzywych eliptycznych. Generowanie ciągów pseudolosowych i szyfry strumieniowe. Generatory. Zastosowania. Funkcje skrótu: MD5, SHA-1, HAVAL. Podpisy cyfrowe: podpisy utworzone za pomocą algorytmu RSA, ElGamala, Sznorra, DSA. Protokoły powiązany z podpisami: ślepe podpisy, kanał podprogowy dla algorytmu ElGamala, podpisy niezaprzeczalne. Gospodarka kluczami: wytwarzanie, przesyłanie, sprawdzanie, stosowanie, modyfikacja, kompromitacja, zarządzanie kluczami publicznymi. Algorytmy kryptoanalizy: kryptoanaliza różnicowa i liniowa DES-a, kryptoanaliza RSA, kleptografia. Aspekty praktyczne: PIN, smart cards, Cerber, protokóły ssh, ssl i set, zabezpieczanie komunikacji telefonicznej. Ćwiczenia Laboratoryjne Szyfry podstawienia i przestawienia. DES, ECB, AES. Arytmetyka modularna. Testy pierwszości. Szyfr plecakowy. Kryptosystemy RSA, Rabina, ElGamala. Podpisy cyfrowe. Algorytmy kryptoanalizy.

23 Metody prowadzenia zajęć: 13. ykład z prezentacją multimedialną (wybranych tematów); 14. Ćwiczenia laboratoryjne w sali dydaktycznej Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne V. STUDIA STACJONARNE: 5) wliczone do pensum: - wykład (20) - ćwiczenia lab. (30) 6) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (8) - konsultacje owe (8) - konsultacje na forum e- learningowym (3) - zaliczenia (6) VI. STUDIA NIESTACJONARNE: 5) wliczone do pensum: - wykład (10) - ćwiczenia lab. (20) 6) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (8) - konsultacje owe (8) - konsultacje na forum e- learningowym (3) - egzaminy i zaliczenia (6) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania ykaz literatury : Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji AF/ ćw. Lab. AV/ ćw. Lab Suma ECTS dla prowadzonej formy zajęć ECTS dla przedmiotu 6 6 Sposób zaliczenia: Ocena końcowa zajęć jest zaokrągloną do 0,5 sumą składników: 25% oceny kolokwia pisemnego, obejmującego materiał wykładów, oraz 50% oceny uzyskanej z ćwiczeń. Formy zaliczenia: wykład końcowy test pisemny Podstawowe kryteria: arunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. Literatura podstawowa: 1. Bruce Schneier. Kryptografia dla praktyków. NT, Kutyłowski M., Strothmann.-B. Kryptografia. Read Me, arszawa, Literatura uzupełniająca: 3. Koblitz N. Algebraiczne aspekty kryptografii. NT, Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: Prof. dr hab. łodzimierz Jemec

24 OPIS PRZEDMIOTU (SYLABUSA) PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne zarządzania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności 11.3 SIZ 662 studiów/specjalizacji studiów: SIECI KOMPUTEROE I TELEKOMUNIKACJA Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki praktyczny język polski specjalnościowy wybierany Poziom studiów: I stopnia Rok: III Semestr: VI Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: w sali dydaktycznej. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: iadomości i umiejętności z zakresu podstaw programowania, podstaw baz danych i projektowania systemów informatycznych

25 Cel kształcenia: Efekty kształcenia: 1. Zdobycie wiedzy związanej z aktualnymi problemami i rozwiązaniami w ramach informatycznych systemów zarządzania. 2. Pozyskanie umiejętności zaprojektowania i częściowej implementacji wybranych modułów informatycznego systemu zarządzania. iedza: - zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu baz danych - K_07 - ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej- K_10 Umiejętności: - potrafi analizować sposoby działania nieskomplikowanych systemów informatycznych i oceniać istniejące realizacje takich systemów przynajmniej w zakresie ich funkcjonalności - K_U13 - potrafi ocenić na podstawowym poziomie przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować odpowiednie metody i narzędzia do typowych problemów informatycznych - K_U15 - mając daną specyfikację prostego systemu informatycznego projektuje, implementuje i testuje ten system używając właściwych metod, technik i narzędzi - K_U16 Kompetencje społeczne: - rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - K_K01 - ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania - K_K04 Pełny opis przedmiotu/treści programowe ykład 1. Charakterystyka i klasyfikacja informatycznych systemów zarządzania 2. Struktury złożonych systemów informatycznych. 3. Systemy informatyczne o architekturze klient - serwer. 4. Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania. Koncepcja systemów klasy MRP i ERP. 5. Systemy CRM i SCM 6. Etapy projektowania zintegrowanego systemu informatycznego. 7. Audyt informacyjno - informatyczny. 8. Architektura sprzętowo - programowa zintegrowanych systemów informatycznych. 9. Metodyka doboru systemu informatycznego. 10. Systemy rozproszone. Laboratorium Laboratorium obejmuje projekt i częściową implementację zintegrowanego systemu klasy MRP, ERP lub CRM z zastosowaniem wybranej technologii, platformy sprzętowej i programowej. Metody prowadzenia zajęć: - wykład - wykład z prezentacją multimedialną - praca przy stanowisku komputerowym - praca w zespole

26 Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 3 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 0 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 3 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 2 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej w ww. Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 II Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 1 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 0 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 1 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 0 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej w ww. Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne AF/.... AF/. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma ECTS dla prowadzonej formy zajęć ECTS dla przedmiotu 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Sposób zaliczenia: - wykłady: zaliczenie z oceną - laboratoria: zaliczenie z oceną Formy zaliczenia: - kolokwium wykładowe - zadanie projektowe uwzględniające zaprojektowanie, częściowe zaimplementowanie oraz opracowanie dokumentacji wybranego modułu systemu informatycznego zarządzania Podstawowe kryteria: - kolokwium wykładowe - poprawność udzielonych odpowiedzi w przypadku pytań testowych oraz szczegółowość udzielonej odpowiedzi w przypadku pytań otwartych - zadanie laboratoryjne - wybór wariantu ocenowego, dobór odpowiednich metod i oprogramowania i umiejętność uzasadnienia wyboru, staranność implementacji i dokumentacji

27 ykaz literatury : Literatura podstawowa: 1. Adamczewski P.: Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, ydawnictwo Mikom, arszawa Komputerowo zintegrowane zarządzanie : zbiór prac / red. Ryszard Konosala, ydawnictwa Naukowo-Techniczne, arszawa Dyche J., CRM. Relacje z klientami, Helion, Górski J.(red.): Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym, Mikom, 2002 Literatura uzupełniająca: 1. Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I.: UML. Przewodnik użytkownika, NT, Dumnicki R., Kasprzyk A., Kozłowski M.: Analiza i projektowanie obiektowe, Helion 1998 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Agnieszka osiak OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁA ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Sieci komputerowe i teleinformatyka 11.3 SDY 572 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki praktyczny język polski Specjalizacyjny i specjalnościowy Status przedmiotu: wybieralny Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: III, IV Semestr: V,VI,VII Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, SYSTEMY INFORMATYCZNE I BAZY DANYCH

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, SYSTEMY INFORMATYCZNE I BAZY DANYCH OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: PROGRAMOANIE APLIKACJI KLIENT-SERER Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, PRAKTYCZNY. polski. ogólny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, PRAKTYCZNY. polski. ogólny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: PROGRAMOANIE APLIKACJI KLIENT-SERER Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, SYSTEMY INFORMATYCZNE I BAZY DANYCH

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, SYSTEMY INFORMATYCZNE I BAZY DANYCH OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE APLIKACJI KLIENT-SERWER Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SYSTEMY INFORMATYCZNE I BAZY DANYCH PRAKTYCZNY. polski. ogólny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SYSTEMY INFORMATYCZNE I BAZY DANYCH PRAKTYCZNY. polski. ogólny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE APLIKACJI KLIENT-SERWER Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - opis przedmiotu

Sieci komputerowe - opis przedmiotu Sieci komputerowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-SK-L-S14_pNadGenWRNH5 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii - opis przedmiotu

Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii - opis przedmiotu Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo danych i elementy kryptografii Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-BDEK Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, PRAKTYCZNY. polski. ogólny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, PRAKTYCZNY. polski. ogólny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: PROGRAMOANIE APLIKACJI KLIENT-SERER Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SYSTEMY INFORMATYCZNE I BAZY DANYCH PRAKTYCZNY. polski. ogólny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SYSTEMY INFORMATYCZNE I BAZY DANYCH PRAKTYCZNY. polski. ogólny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE APLIKACJI KLIENT-SERWER Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Protokoły sieciowe D1_7

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Protokoły sieciowe D1_7 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis EFEKTY KSZTAŁCENIA (INFORMATYKA I ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol Kierunkowy efekt kształcenia - opis Odniesienie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu Załacznik 1. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w Javie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Z-ID-505b Projektowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Tworzenie bezpiecznego kodu D1_13

KARTA PRZEDMIOTU. Tworzenie bezpiecznego kodu D1_13 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych . KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach Nazwa modułu informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Security of Data in Computer Systems Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-IO-W-S14_pNadGenRB066 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-505a Projektowanie aplikacji internetowych JAVA Web Application

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr Semestr 4 E Z Sh W C L S P W

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. stacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 30 h niestacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h

KARTA PRZEDMIOTU. stacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 30 h niestacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: BSI

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: BSI (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo systemów informatycznych 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/17 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 5 36-0_1 Rok: III Semestr: 5 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I SEMESTR: I 1. Język angielski Z 18 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 1. Analiza matematyczna i algebra liniowa E Z 30 15 5 2. Podstawy elektrotechniki Z 10 1 3. Podstawy elektroniki i miernictwa 1 Z 10 2 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu Język Java i technologie Web - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język Java i technologie Web Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-JiTW Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 wykład +

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁA ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia IV- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Nazwa kierunku studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Aplikacje mobilne i wbudowane, D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. Aplikacje mobilne i wbudowane, D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu

Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe 1 Kod przedmiotu 11.3-WK-IDP-PO1-W-S14_pNadGenHESI2 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Cel przedmiotu

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Cel przedmiotu 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Przedmiot: Programowanie aplikacji Rok: 4 Semestr: 7 Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 4 Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Technologia internetu Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RIA-1-410-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Computer networks. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Sieci komputerowe Computer networks. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/201

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INTELIGENTNE SYSTEMY OBLICZENIOWE Systems Based on Computational Intelligence Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 4 4-0_1 Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Object-Oriented Programming

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2011/2012. Architektura zorientowana na usługi

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2011/2012. Architektura zorientowana na usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki obowiązuje w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Wymogi wstępne dotyczą wiedzy pobranej przez studentów na przedmiotach: Systemy operacyjne, oraz Sieci komputerowe i Internet

Wymogi wstępne dotyczą wiedzy pobranej przez studentów na przedmiotach: Systemy operacyjne, oraz Sieci komputerowe i Internet (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 3 1. Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo systemów informatycznych 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/17 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Zastosowanie sieci komputerowych D1_6

KARTA PRZEDMIOTU. Zastosowanie sieci komputerowych D1_6 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje internetowe Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki / sztuki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-PIL-W-S15_pNadGen7EYW9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ciągłe (praca przy Formująca tablicy oraz przy komputerze) pisemne, końcowe zaliczenie pisemne

Ocenianie ciągłe (praca przy Formująca tablicy oraz przy komputerze) pisemne, końcowe zaliczenie pisemne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Kurs języka programowania 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 15 wykład

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Inżynieria Bezpieczeństwa. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek stopień

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Komunikacja człowiek - komputer 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Systemy HMI. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA Kierunek stopień Tryb język status

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Programowanie aplikacji mobilnych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny 3. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalności: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Kierunkowy efekt

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności. Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności. Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia VIII Przygotowanie do egzaminu dyplomowego - Metody badań pedagogicznych Nazwa kierunku studiów: Pedagogika

Bardziej szczegółowo