OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁA ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia IV- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: szystkie specjalności 05.7 BPR 111 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki Praktyczny Polski Kierunkowy/podstawowy obligatoryjny Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: I Semestr: I Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria Projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria Projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są w sali dydaktycznej Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Brak

2 Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Pełny opis przedmiotu/treści programowe 1. Zapoznanie studentów z przebiegiem rozwoju człowieka oraz z jego genetycznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami. 2. Zdobycie umiejętności wstępnej oceny rozwoju fizycznego dziecka. 3. Zapoznanie studentów ze zmieniającymi się z wiekiem potrzebami biologicznymi i możliwościami fizycznymi człowieka. 4. Zapoznanie studentów głównymi problemami zdrowotnymi dzieci i młodzieży. 5. Przygotowanie studentów do propagowania prozdrowotnych postaw i stylu życia. iedza: 1. Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia i jego potrzebach w aspekcie biologicznym. K_05 2. Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania organizmu człowieka w aspekcie biologicznym. K_09 3. Ma podstawową wiedzę na temat metod oceny rozwoju biologicznego człowieka. K_05 4. Ma podstawową wiedzę dotyczącą problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży. K_09 Umiejętności: 1. Potrafi dokonać wstępnej oceny prawidłowości rozwoju dziecka w aspekcie biologicznym na podstawie wybranych metod. K_U01 2. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z kresu biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania K_02 Kompetencje społeczne: 1. Umie zaproponować podstawowe działania wspomagające rozwój dziecka. K_K02 2. Ma świadomość osobniczego zróżnicowania rozwoju biologicznego człowieka i potrzeby indywidualizacji pracy z dzieckiem. K_K04 3. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne K_K07 YKŁAD: 1. Rozwój fizyczny i motoryczny człowieka. 2. Metody oceny rozwoju biologicznego człowieka. 3. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne warunkujące

3 Metody prowadzenia zajęć: rozwój człowieka. Tendencje przemian. 4. Charakterystyka okresów rozwojowych człowieka. 5. ybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka z uwzględnieniem podstawowych zmian rozwojowych narządów i układów. 6. Podstawowe potrzeby biologiczne człowieka i sposoby ich zaspokajania. 7. Zdrowie i czynniki je warunkujące. 8. Najczęstsze problemy zdrowotne dzieci i młodzieży. 9. Profilaktyka zdrowotna. ĆICZENIA: 1. Podstawowe pojęcia dotyczące rozwoju dziecka (tempo i rytm wzrastania, norma rozwojowa, rozwój normalny, wiek kalendarzowy i rozwojowy). 2. Zjawisko akceleracji i wpływ czynników środowiskowych na rozwój dziecka. 3. Najczęstsze zaburzenia w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży. 4. Metody oceny rozwoju somatycznego dziecka. 5. ybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży. wykład z prezentacją multimedialną ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja, rozwiązywanie zadań, analiza schematów i tabel Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 4 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 5 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 3 wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 4 Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1.Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3.Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne AF/... Niestacjonarne AF/ , , ,

4 liczby punktów ECTS określonej w ww. II Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1)konsultacje/konsultacje owe- 2,5 2)egzaminy/egzaminy poprawkowe- 4 3)zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 2 wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 3 liczby punktów ECTS określonej w ww. Suma ,2 1,8 1,8 2,2 ECTS dla danej formy zajęć ECTS dla przedmiotu 4 4 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania ykaz literatury : Sposób zaliczenia: Ćwiczenia: zaliczenie z oceną ykład: egzamin Formy zaliczenia: Ćwiczenia: sprawozdania, kolokwium ykład: egzamin ustny Podstawowe kryteria: Ćwiczenia: średnia ważona z ocen cząstkowych z uwzględnieniem wag: obecność + aktywność (waga:1), 2 sprawozdania (waga: 1 x 2), 2 x kolokwium (waga:2 x 2) ykład: ocena - średnia ważona z 3 pytań o rosnącym stopniu trudności (wagi: 1,2,3) Zakres treści do egzaminu: punkty: 1,4,5,6,7,8,9 (punkty 2 i 3 wchodzą w zakres kolokwium zaliczającym ćwiczenia) Literatura podstawowa: 1. Barbara oynarowska, Anna Kowalewska Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, PN, arszawa Jopkiewicz A., Suliga E., Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, Radom-Kielce Andrzej Jaczewski Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, ŻAK, arszawa Literatura uzupełniająca: 1. Świderska M., Budzyńska-Jewtuch I., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Łódź 2008.

5 2. Malinowski A., Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, Zielona Góra Maria Borkowska, Izabela Gelleta-Mac; ady postawy i stóp u dzieci, ydawnictwo Lekarskie PZL, Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Aleksandra Jędrzejewska Koordynator: dr Violetta Kopińska OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁA ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia IV- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - Biomedyczne podstawy psychiatrii dziecięcej Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: szystkie specjalności 05.7 BPP 221 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki praktyczny polski Kierunkowy/podstawowy obligatoryjny Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: I Semestr: II Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych:

6 RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są w sali dydaktycznej Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Efekty kształcenia: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (zagadnienia dotyczące prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży) 6. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami psychiatrii dziecięcej. 7. Scharakteryzowanie objawów psychopatologicznych i odróżnienie ich od fizjologicznych zaburzeń funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. iedza: 1. Zna podstawową terminologię używaną w psychiatrii. K_01 2. Ma uporządkowaną, podstawową wiedzę z zakresu problemów i zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. K_03 3. Zna przyczyny powstawania zaburzeń psychicznych. K_09 Umiejętności: - Potrafi właściwie analizować motywy i wzory ludzkich zachowań i diagnozować sytuację K_03 Kompetencje społeczne: - jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działanie pedagogogicznek_k07 Pełny opis przedmiotu/treści programowe 1. Biologiczne, psychiczne i społeczne przyczyny zaburzeń psychicznych. 2. Psychopatologia zaburzeń psychicznych. 3. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych. 4. Upośledzenie umysłowe. 5. Zaburzenia rozwoju psychicznego. 6. Zaburzenia zachowania i emocji. 7. Zaburzenia psychiczne występujące u dzieci i młodzieży. 8. Zaburzenia osobowości. 9. Uzależnienia u dzieci i młodzieży.

7 Metody prowadzenia zajęć: wykład z prezentacją multimedialną Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 3 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 0 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 3 wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 4 liczby punktów ECTS określonej w ww. II Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1)konsultacje/konsultacje owe- 6 2)egzaminy/egzaminy poprawkowe- 0 3)zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 6 wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 8 liczby punktów ECTS określonej w ww. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1.Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3.Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji AF/ Suma ECTS dla danej formy zajęć ECTS dla przedmiotu AF/ Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania ykaz literatury : Sposób zaliczenia: Zaliczenie z oceną Formy zaliczenia: ustne Podstawowe kryteria: ymagania wszystkie treści programowe ocena - średnia ważona z 3 pytań o rosnącym stopniu trudności (wagi: 1,2,3) Literatura podstawowa: 4. Barbara oynarowska, Anna Kowalewska Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, PN, arszawa Bilikiewicz Adam, Psychiatria, PZL, arszawa

8 Namysłowska Irena, Psychiatria dzieci i młodzieży, PZL, arszawa 2004 Literatura uzupełniająca: 1. Heitzman Janusz, Psychiatria, PZL, arszawa Stanisław Pużyński, Jacek ciórka, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Vesalius, Kraków 2000 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: Aleksandra Jędrzejewska Koordynator: dr Violetta Kopińska

9 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁA ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia IV- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - Podstawy ergonomii Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: szystkie specjalności 05.7 PER 221 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Humanistyczny Zakład Pedagogiki praktyczny polski Kierunkowy/podstawowy obligatoryjny Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: I Semestr: II Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są w sali dydaktycznej. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: brak 8. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami ergonomii. 9. Uświadomienie studentom roli ergonomii w środowisku pracy.

10 Efekty kształcenia: Pełny opis przedmiotu/treści programowe Metody prowadzenia zajęć: iedza: 1. Zna podstawową terminologię używaną w ergonomii. K_01 2. Ma elementarną wiedzę dotyczącą ergonomicznych warunków pracy. K_16 Umiejętności: - potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z wybraną działalnością edukacyjną K_U13 Kompetencje społeczne: 1. Ma świadomość znaczenia stosowania ergonomicznych rozwiązań w swoich działaniach i innych osób. K_K Geneza, przedmiot i zadania ergonomii. 11. Parametry układu człowiek-maszyna. 12. Materialne warunki pracy. 13. Podstawowe zagadnienia fizjologii pracy. 14. ybrane czynniki ergonomiczne w kształtowaniu środowiska pracy. 15. Organizacja stanowiska pracy z komputerem. 16. Ergonomia dla osób starszych i niepełnosprawnych. wykład z prezentacją multimedialną Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 1 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 0 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 2 wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 2 liczby punktów ECTS określonej w ww. II Studia niestacjonarne- godziny realizowane Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1.Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3.Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji AF/ ,5 3 6,5 - - Suma ECTS dla danej formy zajęć AF/

11 ze studentem nie wliczane do pensum: 1)konsultacje/konsultacje owe- 1 2)egzaminy/egzaminy poprawkowe- 0 3)zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 1 wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 2 liczby punktów ECTS określonej w ww. Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania ykaz literatury : ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: Zaliczenie z oceną Formy zaliczenia: Pisemne test z pytaniami otwartymi 1 1 Podstawowe kryteria: ymagania wszystkie treści programowe ocena w zależności od procenta poprawnych odpowiedzi (poziomy pozytywnego zaliczenia: 30-44%, 45-59%, 60-74%, 75-89%, %) Literatura podstawowa: 1. róblewska Małgorzata, Ergonomia. Skrypt dla studentów, Politechnika Opolska Batogowska Anna, Malinowski Andrzej, Ergonomia dla każdego, Sorus, Poznań 1997 Literatura uzupełniająca: 1. Górska E, Ergonomia, projektowanie, diagnoza, eksperymenty, OP arszawa Jerzy Olszewski, Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1997 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: Aleksandra Jędrzejewska Koordynator: dr Violetta Kopińska

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. praktyczny. polski. kierunkowy. wybieralny

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. praktyczny. polski. kierunkowy. wybieralny OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYZSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczej Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod przedmiotu Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, PRAKTYCZNY. polski. ogólny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, PRAKTYCZNY. polski. ogólny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: PROGRAMOANIE APLIKACJI KLIENT-SERER Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ MOWY DZIECKA PSL/P1. Nazwa przedmiotu

ROZWÓJ MOWY DZIECKA PSL/P1. Nazwa przedmiotu PSL/P1 Nazwa przedmiotu ROZWÓJ MOWY DZIECKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia IFP UR Podyplomowe Studia Logopedii PSL/P1 Kierunek studiów Poziom Forma studiów Logopedia Studia

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Kod modułu Język Efekty dla modułu Wychowanie fizyczne Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno- Medycznych Fizjologiczne podstawy treningu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia Karta przedmiotu PEDAGOGIKA Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Rozwój dziecka w wieku poniemowlęcym, Kod przedmiotu: przedszkolnym i wczesnoszkolnym Przedmiot w języku angielskim: The development of

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu BF w języku polskim BADANIE FIZYKALNE Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical study USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/ 2014

SYLABUS na rok 2013/ 2014 SYLABUS na rok 2013/ 2014 (1) Nazwa przedmiotu Psychiatria (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Lek. spec. Piotr Mrówczyński

Lek. spec. Piotr Mrówczyński KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOANIE PRZEDMIOTU SYSTEMIE STUDIÓ OS-IiPI CHOROBY ENĘTRZNE Internal Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA-S Pozycja planu: D4 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s4-2013FA- Pozycja planu: D4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Pedagogika rozwojowa i wychowawcza 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Psychologia polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo