OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, PRAKTYCZNY. polski. ogólny.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, PRAKTYCZNY. polski. ogólny."

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: PROGRAMOANIE APLIKACJI KLIENT-SERER Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: INFORMATYKA SIECI KOMPUTEROE I TELEKOMUNIKACJA, Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki PRAKTYCZNY polski ogólny wybieralny Kod przedmiotu 11.3 PAK 662 Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: VI Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznych PSZ za pomocą infrastruktury sieciowej udostępnianych przez PSZ oraz narzędzi developerskich udostępnianych przez PSZ lub/i darmowych Przedmioty wprowadzające: Systemy operacyjne, Podstawy programowania. ymagana jest ogólna znajomość programowania komputerów i podstawowa wiedza z zakresu technologii sieciowych.

2 Cel kształcenia: Celem przedmiotu jest poznanie zasad projektowania i implementacji aplikacji klienckich i serwerowych z wykorzystaniem gniazd języka Java. Efekty kształcenia: iedza: - student zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu projektowania i implementacji systemów informatycznych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i systemów rozproszonych, grafiki i systemów multimedialnych, sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych (K_07) Umiejętności: - student ma umiejętność projektowania prostych sieci komputerowych przewodowych, bezprzewodowych, lub mieszanych; potrafi pełnić funkcję administratora sieci komputerowej; potrafi zabezpieczać transmitowane dane (K_U05) Kompetencje społeczne: - student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania (K_K04) Pełny opis przedmiotu/treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Treści programowe 1. Podstawowe pojęcia i definicje architektury klient-serwer. 2. łasności architektur klient-serwer. 3. Architektura serwera połączeniowego i bezpołączeniowego. 4. Architektura serwera iteracyjnego i współbieżnego. 5. Protokóły UDP i TCP. Interfejs gniazd dla systemu Linux. Gniazda Javy. 6. Przykłady aplikacji klienckich i serwerowych dla protokółów UDP, TCP i SSL. 7. Projekt, implementacja i analiza prostego serwera współbieżnego. ykład: 1. wykład 2. ćwiczenia laboratoryjne Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. Studia stacjonarne: 1) wliczone do pensum: - wykład (20) - ćwiczenia laboratoryjne (30) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (1) - konsultacje owe (1) Formy aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne AF/ ćw. Niestacjonarne AF/ ćw

3 - egzaminy i zaliczenia (3) II. Studia niestacjonarne: 1) wliczone do pensum: - wykład (10) - ćwiczenia laboratoryjne (20) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (2) - konsultacje owe (2) - egzaminy i zaliczenia (6) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania ykaz literatury : 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma ECTS dla prowadzonej formy zajęć ECTS dla przedmiotu 3 3 Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną Formy zaliczenia: wykład egzamin w postaci testu pisemnego jednokrotnego wyboru laboratorium przygotowanie zaplanowanych projektów programistycznych Podstawowe kryteria: wykład zaliczenie egzaminu testowego przynajmniej na ocenę trzy laboratorium realizacja wszystkich zaplanowanych projektów programistycznych przynajmniej na ocenę trzy Literatura podstawowa: M. Ben-Ari, Podstawy programowania współbieżnego, NT, arszawa J. Bloch, Java. Efektywne programowanie, Helion, K. Krysiak, Sieci komputerowe. Kompedium, Helion, B. Eckel, Thinking in Java, Edycja Polska, Helion, Gliwice Literatura uzupełniająca:. Stallings, Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy, PN, arszawa D. Comer, Sieci komputerowe TCP/IP, ydawnictwo Naukowo- Techniczne, A.Tanenbaum, Sieci komputerowe, Helion, Gliwice Holub A., "ątki w Javie. Poradnik dla programistów", Mikom, Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Kamil Stokfiszewski

4 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Telekomunikacja Nazwa kierunku studiów: INFORMATYKA Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Specjalność: Sieci komputerowe i telekomunikacja 11.3TEL 772 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki praktyczny polski specjalnościowy obligatoryjny Poziom studiów: 1 o Rok: IV Semestr: VII Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: zajęcia w sali dydaktycznej PSZ Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Analiza matematyczna i algebra liniowa Matematyka dyskretna Metody probabilistyczne i statystyka Fizyka Podstawy elektroniki i miernictwa Umiejętność analitycznego myślenia Zapoznanie studentów z zasadami transmisji informacji i danych. Zapoznanie z podstawowymi aspektami elektromagnetycznymi i matematycznymi teleinformatyki.

5 Efekty kształcenia: iedza: Po zakończeniu kursu student potrafi: opisać podstawowe pojęcia z dziedziny telekomunikacji i przetwarzania K_07, przedstawić zasady i sposoby transmisji danych oraz modulacji sygnałów i podać ich zastosowania K_07 Ponadto potrafi szczegółowo wyjaśnić działanie telefonii komórkowej K_07. Umiejętności: Student posiada umiejętności: projektowania, programowania i uruchamiania aplikacji teleinformatycznych K_U10 Kompetencje społeczne: Rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych wraz z rozwojem techniki K_K01. Pełny opis przedmiotu/treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS ykład: 1. Podstawowe pojęcia telekomunikacji, ruch telefoniczny, kanały telekomunikacyjne, komutacja 2. Rodzaje i właściwości sygnałów transmisyjnych 3. Modulacji sygnałów 4. Transmisja danych w analogowym kanale telefonicznym 5. Transmisja w systemach cyfrowych 6. Przetwarzanie analogowo-cyfrowe, próbkowanie, kwantowanie i kodowanie 7. Komutacja danych 8. Bezpieczeństwo transmisji 9. Telefonia komórkowa 10. Informatyka w telekomunikacji Laboratorium: 1. Przemysłowy interfejs RS-485 układ sterowania sygnalizacją świetlną 2. Transmisja danych z wykorzystaniem kodowania umożliwiającego automatyczną korekcję błędów 3. Implementacja protokołu transferu plików Xmodem 4. Programowanie telefonu komórkowego wykład z prezentacją multimedialną ćwiczenia laboratoryjne: projektowanie, programowanie i uruchamianie aplikacji telekomunikacyjnych Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne I. Studia stacjonarne: 1) wliczone do pensum: - wykład (20) - ćwiczenia laboratoryjne (30) 2) nie wliczone do pensum: Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego AF/.... AF/

6 - konsultacje bezpośrednie (12) - konsultacje owe (13) - egzaminy i zaliczenia (5) II. Studia niestacjonarne: 1) wliczone do pensum: - wykład (10) - ćwiczenia laboratoryjne (20) 2) nie wliczone do pensum: - egzaminy i zaliczenia (4) - konsultacje bezpośrednie (6) - konsultacje owe (10) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma ECTS dla prowadzonej formy zajęć ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: wykład - egzamin laboratorium - zaliczenie z oceną 6 6 Formy zaliczenia: egzamin pisemny (pytania opisowe lub rozwiązanie problemu) zaliczenie laboratorium (przygotowanie i uruchomienie programów) Podstawowe kryteria: Egzamin: trzy pytania; ocena zależna od poprawności i szczegółowości odpowiedzi. Laboratorium: przygotowane programy oceniane pod względem jakości rozwiązania i spełnienia założeń. ykaz literatury : Literatura podstawowa: 1. L. Byczkowska-Lipińska, B. Mandzij, Aspekty informatyczne w telekomunikacji. ŁTN L. Byczkowska-Lipińska, Aspekty elektromagnetyczne i matematyczne teleinformatyki. EXIT R. Read, Telekomunikacja. KiŁ A. Jajszczyk, stęp do telekomutacji. NT 2000 Literatura uzupełniająca: 1. Dag Stranneby, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. BTC A. Simmonds, prowadzenie do transmisji danych. KiŁ Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka. T IDG 1999 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: prof. dr hab. Michał Jacymirski

7 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: ADMINISTRACJA SIECI KOMPUTEROYCH Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: INFORMATYKA SIECI KOMPUTEROE I TELEKOMUNIKACJA Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki PRAKTYCZNY polski ogólny obligatoryjny Kod przedmiotu 11.3 ASK 552 Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: V Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM wykład ćwiczenia laboratoria projekty konwersatoria seminarium/ proseminarium praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PSZ częściowo on-line (e-learning) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Technologie sieciowe Systemy operacyjne

8 Cel kształcenia: Celem przedmiotu jest zrozumienie zagadnień problematyki administrowania i bezpieczeństwa sieci komputerowych Efekty kształcenia: Pełny opis przedmiotu/treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS iedza: zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu projektowania i implementacji systemów informatycznych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i systemów rozproszonych, grafiki i systemów multimedialnych, sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych (K_07) Umiejętności: ma umiejętność projektowania prostych sieci komputerowych przewodowych, bezprzewodowych, lub mieszanych; potrafi pełnić funkcję administratora sieci komputerowej; potrafi zabezpieczać transmitowane dane (K_U05) potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania informatycznego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania (K_U19) Kompetencje społeczne: ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej działalności na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje (K_K02) Treści programowe Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących : bezpieczeństwa sieci komputerowych, zasad administracji sieciami komputerowymi. Polityka bezpieczeństwa. Polityka zarządzania i bezpieczeństwa systemu. Cele i zadania administratorów i osób zarządzających. Realizacja monitoring systemu, accounting. Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne (nieuautoryzowany dostęp lub działanie, sniffing, spoofing),rodzaje i przykłady ataków. Praktyczne narzędzia ochrony systemy dostępowe i autoryzacyjne, zabezpieczanie haseł, wrappery, serwery proxy, firewalle, systemy IDS. Administracja sieci: protokoły SNMPv1, v2c, v3, RMON. Problemy bezpiecznego dostępu do sieci, protokoły tunelowania: IPSec, SSH, GRE, PPtP, L2TP. Bezpieczeństwo systemu DNS protokoły DNSSec, TSIG. ykład: 3. wykład z prezentacją multimedialną 4. wykład e-learningowy (wybranych tematów) 5. dyskusja 6. działania praktyczne na komputerach 7. praca zespołowa Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne I. STUDIA STACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (20) Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim AF/ ćw. AF/ ćw

9 - laboratorium (30) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (2) - konsultacje owe (10) - konsultacje na forum e- learningowym (5) - egzaminy i zaliczenia (3) II. STUDIA NIESTACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (10) - laboratorium (20) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (3) - konsultacje owe (7) - konsultacje na forum e- learningowym (2) - egzaminy i zaliczenia (3) Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego: 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury, 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium, inne 3. Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma ECTS dla prowadzonej formy zajęć ECTS dla przedmiotu Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania ykaz literatury : Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Rafał Grzybowski Sposób zaliczenia: wykład egzamin laboratorium zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: wykład końcowy egzamin w postaci testu komputerowego, w sytuacjach wątpliwych i na ocenę 5 dodatkowa część ustna Laboratorium - iedza praktyczna i przygotowanie do kolejnych zajęć jest oceniane na podstawie weryfikacji samodzielnie zrealizowanych projektów konfiguracji sieci komputerowych i wykonanej dokumentacji administracyjnej tych sieci. Podstawowe kryteria: szelkie zagadnienia teoretyczne są omawiane w trakcie wykładów, a materiał wykładowy jest stale udostępniony studentom w specjalnym serwisie internetowym. tym samym serwisie są udostępnione treści i instrukcje do zadań laboratoryjnych wykonywanych przez studentów pod nadzorem prowadzącego zajęcia. Ćwiczenia laboratoryjne polegają na samodzielnym wykonaniu konfiguracji sieci komputerowej zleconej przez prowadzącego zajęcia oraz opracowaniu dokumentacji administracyjnej. Literatura podstawowa: E. Frisch Administracja systemem Unix, ReadMe, S. Garfinkel i G. Spafford Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie, ReadMe, 1997 M.Kaeo Tworzenie bezpiecznych sieci Mikom Stallings SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2 3rd ed. Addison-esley 1999, Protokoły SNMP i RMON Helion 2003 Zwicky, Cooper,Chapman Internet Firewalls RM Literatura uzupełniająca:. Stallings Cryptography and network security. D. Atkins&inni Bezpieczeństwo Internetu LT&P Tanenbaum Andrew: Computer Networks. Prentice Hall, C.Hunt Administracja sieciami TCP/ IP, ReadMe, Stallings illiam: Data and Computer Communications. Prentice Hall, 2000.Publisher, 2003.

10 OPIS PRZEDMIOTU (SYLABUSA) PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: BEZPIECZEŃSTO SYSTEMÓ INFORMATYCZNYCH Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: INFORMATYKA Kod przedmiotu Sieci komputerowe i telekomunikacja 11.3 BSI 552 Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki PRAKTYCZNY polski ogólny wybieralny Poziom studiów: Iº Rok: III Semestr: V Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PSZ. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Przedmioty wprowadzające: Podstawy programowania, Systemy operacyjne.

11 Cel kształcenia: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą, a także nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie: projektowania bezpiecznych systemów informatycznych, wdrażania, administracji i konserwacji systemów informatycznych, Efekty kształcenia: rozpoznawania zagrożeń dla systemów informatycznych i ich neutralizacji. iedza: ma wiedzę ogólną lub szczegółową w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych (K_06), zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych (K_07). Umiejętności: potrafi analizować sposoby działania nieskomplikowanych systemów informatycznych i oceniać istniejące realizacje takich systemów w zakresie bezpieczeństwa (K_U13), ma umiejętność formułowania specyfikacji nieskomplikowanych systemów informatycznych obejmującą aspekty bezpieczeństwa (K_U14), potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania informatycznego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania (K_U19). Kompetencje społeczne: Pełny opis przedmiotu/treści programowe Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i podnoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania (K_K04). ykład ramach wykładu rozważane są następujące zagadnienia: podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa systemów komputerowych, kryptograficzne metody ochrony informacji: szyfry klasyczne, symetryczne (DES, FEAL, IDEA i AES) i asymetryczne algorytmy szyfrowania (RSA), idea podpisu cyfrowego i uwierzytelnianie, wybrane narzędzia kryptograficzne: PGP, SSL, EFS, kody wykrywające i korygujące błędy: bity parzystości, suma kontrolna, CRC, liniowe kody blokowe, biometryczne metody uwierzytelniania użytkowników,

12 narzędzia uwierzytelniania. Ćwiczenia ramach ćwiczeń rozważane są następujące zagadnienia: bezpieczne programowanie: błędy programistyczne (np. przepełnienie bufora), ochrona przed błędami, bezpieczna kompilacja, bezpieczne biblioteki, sztuka tworzenia bezpiecznego kodu, środowiska o podwyższonym bezpieczeństwie: interfejs usług bezpieczeństwa, Kerberos, GSSAPI, SASL, PAM, bazy danych o podwyższonym bezpieczeństwie, zarządzanie bezpieczeństwem: monitorowanie zabezpieczeń, przynęty i pułapki, kamuflaż, detekcja intruzów (IDS/IPS), narzędzia analizy zabezpieczeń (dzienniki zdarzeń, gromadzenie statystyk, rejestry lokalne i centralne), procedury reagowania, dokumentowanie incydentów, aktualizacja systemów operacyjnych i aplikacji. Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. STUDIA STACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (20) - ćwiczenia (30) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (5) - konsultacje owe (3) - egzaminy i zaliczenia (5) II. STUDIA NIESTACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (10) - ćwiczenia (20) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (5) - konsultacje owe (2) - egzaminy i zaliczenia (3) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania ykład ykład z prezentacją multimedialną. Ćwiczenia ykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych. Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Stacjonarne AF/la b. Niestacjonarne Suma ECTS dla prowadzonej formy zajęć ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: ykład egzamin z oceną, Ćwiczenia zaliczenie na ocenę. 4 4 AF/lab.

13 Formy zaliczenia: ykład egzamin pisemny z pytaniami otwartymi, Ćwiczenia wykonanie ćwiczeń komputerowych, prezentacja i podsumowanie wyników w formie sprawozdań. Podstawowe kryteria: ykład egzamin pisemny zaliczony na ocenę pozytywną, Ćwiczenia wykonanie w zespołach zaplanowanych ćwiczeń komputerowych przynajmniej na ocenę dostateczną. Przygotowanie sprawozdań pisemnych prezentujących i podsumowujących uzyskane wyniki. ykaz literatury : Literatura podstawowa: - M. rona, Niebezpieczeństwo komputerowe, ydawnictwo RM, arszawa 2000, - R. D. Stinson, Kryptografia: w teorii i praktyce, NT, arszawa 2005, -. Stallings, Network Security Essentials, Prentice Hall, 2003, - Garfinkel S., Spafford G., Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie, ydawnictwo RM, 1997, - K. Shankar, S. Sundaralingam, A. Balinsky, Darrin Miller, Cisco. Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych - Ochrona sieci porady eksperta, Mikom, Literatura uzupełniająca: - N. Ferguson, Kryptografia w praktyce: dwaj światowej klasy eksperci kryptografii powiedzą Ci, jak zabezpieczyć Twoją cyfrową przyszłość, ydawnictwo Helion, Gliwice 2004, - J. Stokłosa, T. Bliski, T. Pankowski, Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych, PN, 2001, - K. Liderman, Analiza ryzyka o ochrona informacji w systemach komputerowych, PN, arszawa 2009, - D. Mendrala, M. Szeliga, Bezpieczeństwo Twojego komputera, Helion Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Dariusz Puchała

14 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁA ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Aplikacje i systemy mobilne Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Sieci komputerowe i telekomunikacja 11.3 ASM 772 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki praktyczny język polski specjalnościowy/ wybieralny Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: IV Semestr: VII Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM ykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Zajęcia realizowane są: zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym PSZ Podstawy Programowania, Języki i paradygmaty programowania, Algorytmy i złożoność obliczeniowa Zapoznanie studentów: z językami programowania i środowiskami programistycznymi wykorzystywanymi w programowaniu urządzeń mobilnych z programowanień aplikacji dla urządzeń mobilnych na platformie J2ME. Student zdobędzie umiejętności związane z tym jak: Dobierać i implementować algorytmy obliczeniowe w języku programowania, Projektować oprogramowanie mobilne z wykorzystaniem techniki programowania zorientowanego obiektowo - inżynieria oprogramowania, Projektować algorytmy Projektować interaktywne aplikacje oparte o zdarzenia, ykorzystywać obiekty graficzne oraz obiekty zapewniające dostęp do plików, ykorzystywać biblioteki komponentów do projektowania

15 interaktywnego interfejsu użytkownika, ykorzystywać środowisko uruchomieniowe do projektowania systemów informatycznych Efekty kształcenia: iedza: - Ma elementarna wiedzę Umiejętności: - Potrafi samodzielnie zdobywać Kompetencje społeczne: zakresie. iedza: - ma szczegółową i ogólną wiedzę na temat analizy, specyfikacji, modelowania, projektowania i implementacji systemów oprogramowania metodami obiektowymi; - ma szczegółową wiedzę o testowaniu, pielęgnacji, cyklu życia oprogramowania - inżynierii oprogramowania K_05 - ma wiedzę szczegółową w zakresie języków i paradygmatów programowania, grafiki, komunikacji człowiek-komputer, inżynierii oprogramowania K_06 - zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu projektowania i implementacji systemów informatycznych K_07 Umiejętności: - potrafi wykorzystać nabytą wiedzę matematyczną do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki oraz rozwiązywać problemy odpowiednimi metodami analitycznymi, symulacyjnymi i eksperymentalnymi K_U01 - ma umiejętność formułowania algorytmów i ich implementacji stosując przynajmniej jedno z powszechnie używanych środowisk programistycznych; potrafi ocenić złożoność obliczeniową algorytmów, optymalizować je, odszukać w nich słabości i błędy oraz opracować plan testów K_U03 - potrafi stworzyć model obiektowy i implementację programową systemu informatycznego w sposób pozwalający na późniejszy jego rozwój K_U04 - potrafi zaprojektować graficzny interfejs użytkownika aplikacji K_U07 - ma umiejętność programowania obiektowego aplikacji z wykorzystaniem bibliotek API oraz zintegrowanych środowisk programistycznych IDE K_U09 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie K_U17 - potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania informatycznego K_U20 - ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych K_U22 Kompetencje społeczne: - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia K_K01 - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej działalności na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje K_K02

16 Pełny opis przedmiotu/treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 8 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe-8 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 3 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 6 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej w ww. Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 II Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 8 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe-8 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 3 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe ykład Przedstawienie i ogólna charakterystyka programu zajęć oraz zasad zaliczenia. Definicja i podział języków programowania stosowanych w programowaniu urządzen mobilnych Środowisko uruchomieniowe Javy (J2SDK, IDE), maszyna wirtualna Javy KVM. Pliki źródłowe, kompilacja i interpretacja kodów. Oprogramowanie desktopowe, internetowe, urządzeń mobilnych oraz systemy wbudowane Podstawy aplikacji mobilnych Systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych Tworzenie interfejsu GUI niskiego i wysokiego poziomu Internet w MIDletach Obsługa XML w J2ME Multimedia w Twoim telefonie Gry w urządzeniach mobilnych Obsługa strumienia dźwięku Laboratorium ykonanie i uruchomienie przykładowych programów wykorzystujących zakres materiału podanego na wykładzie dających możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych mechanizmów w języku programowania, bibliotekach oraz w środowisku IDE. Analiza i rozwój przykładowych programów oraz synteza własnych programów. Opracowanie projektu zaliczeniowego (gra, usługa itp.). Obrona projektu. - wykład problemowy z prezentacją multimedialną - dyskusja - działania praktyczne na komputerach - praca w zespołach - ćwiczenia laboratoryjne: wykonywanie doświadczeń / projektowanie doświadczeń Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne AF/.... AF/. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3.Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji, projektu Suma ECTS dla danej formy zajęć

17 sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 6 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej w ww. Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: zaliczenie z oceną 6 6 Formy zaliczenia ykład: zaliczenie pisemne: test z pytaniami (zadaniami) otwartymi i zamkniętymi Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych polegające na analizie i ocenie tworzonych kodów źródłowych oraz poprawności ich wykonania, a także wykonaniu projektu aplikacji/midletu - ustalenie oceny zaliczeniowej odbędzie się na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru Podstawowe kryteria: Obecność na zajęciach Udział w ćwiczeniach praktycznych ykaz literatury : Literatura podstawowa: 1. K. Rychlicki-Kicior, J2ME. Praktyczne projekty, Helion Kim Topley, J2ME. Almanach,Helion, Literatura uzupełniająca: 1. Dokumentacja techniczna J2ME, 2. J. Grzyb, J2ME. Tworzenie gier, Helion, 2007 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Piotr Milczarski

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe

Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe informatyka studia pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze:

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze: Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła Status Zakład, instytut: wykład, ćwiczenia obowiązkowy Analiza matematyczna i algebra liniowa Zakład Informatyki, Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Semestry: 1 2

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Architektura i technologie usług webowych Nazwa w języku angielskim Architecture and Technologies

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.67.2013.UG Opracowanie pięciu nowych programów studiów podyplomowych w ramach projektu Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Informatyka studia stacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład w (godz. w tygodniu) Lp Nazwa

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla:

Efekty kształcenia dla: Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia inżynieria biomedyczna pierwszy ogólnoakademicki Kod efektu kształcenia (kierunek 08

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA

Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA informatyka studia pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Gorzów Wielkopolski 0 r. PI KART Język angielski... Wychowanie fizyczne... 6 Podstawy kreatywności...

Bardziej szczegółowo