Raport końcowy PROJEKT. Zamawiający Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport końcowy PROJEKT. Zamawiający Ministerstwo Rozwoju Regionalnego"

Transkrypt

1 Skuteczność projektów pomocy technicznej Funduszu Spójności dla realizacji inwestycji kolejowych; poszukiwanie rekomendacji dla poprawy skuteczności wdrażania projektów kolejowych w sektorze transportu POIiŚ Raport końcowy PROJEKT Zamawiający Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/ Warszawa Wykonawca: Konsorcjum projektowe Warszawa, marzec 2012 r

2 Spis treści Wykaz użytych skrótów... 4 Streszczenie... 8 Summary Wprowadzenie Cel badania Zakres badania Opis podejścia metodologicznego oraz przebiegu badania Charakterystyka przedmiotu badania Kontekst instytucjonalny i organizacyjny projektów ISPA/FS oraz POIiŚ Projekty ISPA/FS Projekty POIiŚ Charakterystyka sektora kolei oraz dokumentów strategicznych Charakterystyka projektów ISPA/FS Charakterystyka projektów POIiŚ Powiązanie pomiędzy projektami ISPA/FS a POIiŚ Wpływ projektów przygotowawczych ISPA/FS na wybór i realizację projektów inwestycyjnych POIiŚ Analiza procesu kontynuacji projektów przygotowawczych w postaci projektów inwestycyjnych Ocena stopnia wykonania projektów przygotowawczych ISPA/FS Wydatkowanie środków w projektach przygotowawczych ISPA/FS Terminy realizacji projektów przygotowawczych ISPA/FS Przyczyny występowania opóźnień oraz niepełnego wydatkowania środków w ramach projektów przygotowawczych ISPA/FS Wykorzystanie produktów ISPA/FS w projektach POIiŚ Wpływ opóźnień w projektach przygotowawczych na harmonogram realizacji projektów inwestycyjnych Podsumowanie Ocena użyteczności dokumentacji opracowanej w ramach projektów przygotowawczych ISPA/FS Opinie na temat użyteczności dokumentacji opracowanej w ramach projektów przygotowawczych ISPA/FS Przyczyny niewykorzystania dokumentacji Ocena użyteczności dokumentacji opracowanej w ramach projektów przygotowawczych ISPA/FS Ocena skuteczności projektu pomocy technicznej 2004/PL/16/C/PA/

3 4. Ocena procesu przygotowania i realizacji projektów przygotowawczych ISPA/FS w kontekście współpracy Inwestora z Wykonawcami Ocena procesu realizacji projektów przygotowawczych w kontekście współpracy Inwestora z Wykonawcami Diagnoza sytuacji Ocena procesu realizacji projektów przygotowawczych z punktu widzenia Inwestora Ocena procesu realizacji projektów z punktu widzenia wykonawców Ocena organizacji współpracy Inwestora z wykonawcami Analiza warunków udziału wykonawców w zamówieniach Analiza procesu odbioru prac Analiza adekwatności harmonogramów wykonania prac Ocena podejścia Inwestora do rozwiązywaniu problemów Podsumowanie Rekomendacje Załączniki Opis metod i narzędzi badawczych (wersja papierowa) Narzędzia badawcze (wersja papierowa) Kwestionariusz CAWI dla projektów ISPA/FS Kwestionariusz CAWI dla projektów POIiŚ Scenariusz IDI dla wykonawców ISPA/FS Scenariusz IDI dla wykonawców POIiŚ Scenariusz IDI dla PKP PLK S.A Scenariusz IDI dla instytucji zaangażowanych w realizację projektów Mapy GIS (wersja elektroniczna) Sprawozdanie z realizacji badania (wersja papierowa) Listy obecności ze spotkań w trakcie realizacji badania (wersja elektroniczna) Spotkanie otwierające badanie w MRR 9 stycznia 2012 roku Spotkanie otwierające badanie w PKP PLK S.A. 10 stycznia 2012 roku Panel ekspertów 22 marca 2012 roku Matryca zawierająca wyniki badania kwestionariuszowego CAWI (wersja elektroniczna) Prezentacja zaprezentowana podczas Panelu ekspertów 22 marca 2012 roku (wersja elektroniczna) Prezentacja wyników badania (wersja elektroniczna)

4 Wykaz użytych skrótów AGC AGTC CAWI CRI CUPT DOŚU EBI EFRR ERTMS ETCS EUR FIDIC FS GDOŚ GIS GSM-R ISPA IDI IP IPZ IZ JASPERS KE KIO Umowa Europejska o Głównych Europejskich Liniach Kolejowych Umowa Europejska o ważniejszych Międzynarodowych Liniach Transportu Kombinowanego i Obiektach Towarzyszących Wywiad kwestionariuszowy realizowany przez Internet (ang. Computer Assisted Web Interview) Centrum Realizacji Inwestycji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (ang. European Rail Traffic Management System) Europejski System Sterowania Pociągiem (ang. European Train Control System) Euro Warunki kontraktowe FIDIC - (fra. Fédération Internationale Des Ingénieurs- Conseils) Fundusz Spójności Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska System Informacji Geograficznej (ang. Geographic Information System) Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej (ang. Global System for Mobile Communication Rail) Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej (ang. Instrument for Structural Policies for Pre-Accesion) Indywidualny Wywiad Pogłębiony (ang. Individual In-Depth Interview) Instytucja Płatnicza Instytucja Pośrednicząca Instytucja Zarządzająca Wspólna Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów (ang. Joint Assistance to Support Projects In European Regions) Komisja Europejska Krajowa Izba Odwoławcza

5 KOPI Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych KPZK Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 KSRR Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego LCS LPI POIiŚ MI MTBiGM MRR Lokalne Centrum Sterowania Lista Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego NSRO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata OOŚ OPZ pas-km Ocena Oddziaływania na Środowisko Opis przedmiotu zamówienia Pasażerokilometr PKP PLK S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A POZR POIiŚ PT PZP RDOŚ ROŚ SIWZ SKM SOPZ Podmiot odpowiedzialny za realizację Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Pomoc Techniczna Prawo Zamówień Publicznych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Raport oddziaływania inwestycji na środowisko Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Szybka Kolej Miejska Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SRK Strategii Rozwoju Kraju SUZ SW TA TDI TEN-T TERFN Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający Studium Wykonalności Inżynier kontraktu (ang. Technical assistant) Telefoniczne wywiady pogłębione (ang. Telephone In-Depth Interview) Transeuropejska Siec Transportowa transeuropejska kolejowa sieć towarowa (ang. Trans-European Rail Freight

6 Network) TINA tono-km UE UOD UZP WOD ZOPI Wykaz wytypowanych szlaków dla krajów kandydujących Tonokilometr Unia Europejska Umowa o dofinansowanie Urząd Zamówień Publicznych Wniosek o dofinansowanie Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych

7

8 Streszczenie 1. Cel badania Celem badania Skuteczność projektów pomocy technicznej Funduszu Spójności dla realizacji projektów kolejowych w sektorze transportu POIiŚ było pozyskanie wiedzy, w jakim zakresie przygotowawcze projekty kolejowe realizowane w ramach Funduszu Spójności (w dalszej części określanych skrótem ISPA/FS) znalazły odzwierciedlenie w postaci projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Uzasadnieniem dla przeprowadzenia badania była analiza postępów we wdrażaniu projektów przygotowawczych ISPA/FS, która pokazała, iż opóźnienia w realizacji niektórych projektów ISPA/FS rzutują na opóźnienie realizacji projektów inwestycyjnych w ramach POIiŚ. 2. Zakres badania Przedmiotem badania było 9 projektów przygotowawczych ISPA/FS oraz 21 projektów POIiŚ. Badaniem objęci zostali wszyscy interesariusze zaangażowani w realizację wymienionych projektów, czyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR), Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM), Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A (PKP PLK S.A. zwana także beneficjentem) oraz przedstawiciele wykonawców realizujących kontrakty w ramach ISPA/FS i POIiŚ. Badanie było realizowane od stycznia do marca 2012 roku. Dane zaprezentowane w Raporcie końcowym odzwierciedlają sytuację aktualną na koniec grudnia 2010 r., (tam gdzie było to możliwe, przedstawiono bardziej aktualne dane). 3. Analiza wpływu projektów przygotowawczych ISPA/FS na wybór i realizację projektów inwestycyjnych POIiŚ 3.1 Stopień wykonania projektów przygotowawczych ISPA/FS Nie wszystkie produkty zakładane w projektach przygotowawczych zostały osiągnięte z wykorzystaniem środków ISPA/FS. Na skutek opóźnień, niektóre kontrakty były lub będą musiały zostać rozliczone ze środków własnych PKP PLK S.A. Z kolei pełne wykorzystanie środków w ramach projektów przygotowawczych ISPA/FS ma miejsce zaledwie w przypadku dwóch projektów: 2006/PL/16/C/PA/002 oraz 2002/PL/16/P/PA/012. W przypadku pozostałych 7 projektów wskaźnik wykonania finansowego waha się od 48,01% do 76,70%. Nie wszystkie dokumenty przygotowane w ramach projektów ISPA/FS zostały wykorzystane w ramach projektów inwestycyjnych POIiŚ. Najwięcej problemów występowało z opracowaniami środowiskowymi (raporty środowiskowe, inwentaryzacje przyrodnicze, decyzje administracyjne jak np. DOŚU) m.in. z tytułu ich nienależytej jakości, często ich użyteczność w przypadku projektu inwestycyjnego POIiŚ okazywała się niewystarczająca. 3.2 Proces kontynuacji projektów przygotowawczych ISPA/FS w ramach POIiŚ Większość projektów przygotowawczych ISPA/FS zakładała kontynuację w postaci inwestycji (co zostało określone m.in. w dokumentacji aplikacyjnej dla tych projektów oraz memorandach przyznających dofinansowanie). Istnieją jednakże nieliczne projekty przygotowawcze

9 ISPA/FS (2004/PL/16/C/PT/005 oraz 2006/PL/16/C/PA/001) w stosunku do których nie nastąpiła ich pełna kontynuacja w ramach POIiŚ. 3.3 Przyczyny braku pełnego i terminowego wykorzystania środków w ramach projektów przygotowawczych ISPA/FS Harmonogram realizacji projektów przygotowawczych ISPA/FS wpłynął na rozpoczęcie realizacji projektów inwestycyjnych POIIŚ. W każdym z projektów przygotowawczych ISPA/FS objętych badaniem wystąpiły opóźnienia. Ponadto średnio każdy projekt ISPA/FS trwał w rzeczywistości dłużej niż zakładano na etapie umowy o dofinansowanie (dalej UOD) średnio o ok. 60%. W przypadku, gdyby nie wystąpiły opóźnienia w realizacji projektu przygotowawczego, możliwa stałaby się realizacja projektu inwestycyjnego w POIiŚ w pełnym zakresie (adekwatnie do opracowanej dokumentacji przygotowawczej). Taka sytuacja miała miejsce w projektach 2004/PL/16/C/PT/005, 2002/PL/16/P/PA/009 oraz 2002/PL/16/P/PA/008. Najczęściej opóźnienia i trudności w projektach wynikały z następujących przyczyn: (1) zmiana zakresu projektu - zmiany pierwotnych założeń dotyczyły wszystkich projektów (wynikały głównie z przyjęcia prędkości V=200 km/h zamiast prędkości V=160 km/h, a także zmian zakresu projektu wskutek oszczędności poprzetargowych). (2) zmiany przepisów prawa: Zmiana warunków pozyskiwania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji (DOŚU) (dostosowująca polskie prawodawstwo do przepisów unijnych w 2008 r.) spowodowała konieczność pozyskiwania nowych DOŚU. Problem z pozyskiwaniem DOŚU wystąpił w projektach: 2002/PL/16/P/PA/012, 2002/PL/16/P/PA/008, 2001/PL/16/P/PA/005, 2004/PL/16/C/PT/006, 2004/PL/16/C/PT/005, 2006/PL/16/C/PA/001, 2004/PL/16/C/PA/002. Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z 2007 r. specustawa kolejowa wprowadzenie rozdziału 2b wymusiło zgodnie z nową ustawą konieczność ponownego pozyskiwania decyzji lokalizacyjnych. Problem wystąpił w projektach: 2004/PL/16/C/PT/005, 2004/PL/16/C/PT/006, 2001/PL/16/P/PA/005, 2002/PL/16/P/PA/009, 2002/PL/16/P/PA/012, 2006/PL/16/C/PA/002. (3) opóźnienia w wykonywaniu prac przez wykonawcę. Problem wystąpił w projektach: 2006/PL/16/C/PA/002, 2002/PL/16/P/PA/009, 2002/PL/16/P/PA/008, 2001/PL/16/P/PA/005, 2004/PL/16/C/PT/006, 2004/PL/16/C/PT/005, 2006/PL/16/C/PA/001, 2004/PL/16/C/PA/002. (4) długotrwałe postępowania administracyjne i pozyskiwanie decyzji (środowiskowych, lokalizacyjnych i budowlanych). Problem wystąpił w projektach: 2002/PL/16/P/PA/012, 2002/PL/16/P/PA/008, 2001/PL/16/P/PA/005, 2004/PL/16/C/PT/006, 2004/PL/16/C/PT/005, 2006/PL/16/C/PA/001, 2004/PL/16/C/PA/002. (5) długotrwałe procedury udzielania zamówień. Problem dotyczył projektów: 2006/PL/16/C/PA/002, 2002/PL/16/P/PA/012, 2001/PL/16/P/PA/005, 2004/PL/16/C/PT/006, 2004/PL/16/C/PT/005, 2006/PL/16/C/PA/001, 2004/PL/16/C/PA/002: protesty oferentów powodujące przedłużające się postępowania przetargowe. Problem występował do czasu nowelizacji ustawy PZP w styczniu 2010 r. (znoszącej możliwość wnoszenia protestów jako środka ochrony prawnej),

10 liczne zapytania do treści dokumentacji przetargowej (co wynikało m.in. z nieprecyzyjnych zapisów w dokumentacji), unieważnienia postępowania ze względu na błędy i nieścisłości w specyfikacji uniemożliwiające zawarcie umowy z wykonawcą, długa ocena złożonych ofert (spowodowana np. koniecznością wzywania oferentów do składania uzupełnień, wyjaśnień). Większość zidentyfikowanych czynników powodujących opóźnienia ma charakter zewnętrzny tj. niezależny od instytucji uczestniczących w procesie wdrażania ISPA/FS. Największe opóźnienia wystąpiły na etapie udzielania zamówień na realizację kontraktów (w niektórych projektach przesunięcia sięgały nawet 18 miesięcy) oraz pozyskiwania decyzji środowiskowych. W świetle obowiązującej obecnie ustawy OOŚ powinno to trwać ok. 2-3 miesiące (oraz ok. pół roku w świetle ustawy Prawo Ochrony Środowiska w oparciu o którą wydawano DOŚU przed wejściem w życie ustawy OOŚ). Taki okres czasu beneficjent przewidywał najczęściej w harmonogramach, natomiast w niektórych projektach ISPA/FS proces ten trwał rzeczywiście nawet 1,5 roku. (np. na skutek konieczności poprawiania dokumentacji złożonej do organu wydającego DOŚU). W dużej mierze zapytania do dokumentacji formułowane przez organy wydające DOŚU są konsekwencją zarówno braków merytorycznych w treści raportów środowiskowych, jak również nieprecyzyjnych informacji o planowanej inwestycji. Jednym z kluczowych problemów zidentyfikowanym w projektach przygotowawczych ISPA/FS były zbyt krótkie harmonogramy przewidziane na realizację kontraktów. Konstruowanie mało realnych harmonogramów miało swoją genezę w: Niewielkim ówczesnym doświadczeniu inwestora w przygotowaniu i realizacji dużych projektów inwestycyjnych, Konieczności rozliczenia projektu przygotowawczego ISPA/FS zgodnie z okresem kwalifikowalności wydatków (w innym wypadku, kontrakt rozliczany po tym terminie będzie musiał być zapłacony ze środków własnych PKP PLK S.A., co z kolei obniża efektywność udzielonego współfinansowania z UE). W wielu projektach przygotowawczych ISPA/FS pojawiała się konieczność nadganiania terminów, tak by móc zrealizować cały projekt w okresie kwalifikowalności wydatków. Dużym zakresie rzeczowym kontraktów oraz zależności między poszczególnymi etapami realizacji projektu. W sytuacji, gdy zakres kontraktu jest obszerny, wystąpienie nawet drobnego problemu (np. w zakresie pozyskiwania danych, czy oczekiwania na decyzje administracyjne) powodowało, iż wykonawca kontraktu odnotowywał opóźnienia względem zakładanego harmonogramu. Ponadto często kontrakty realizowane w ramach ISPA/FS były wieloetapowe, przy czym etapy były ze sobą powiązane (tj. zależne od siebie). Pojawienie się opóźnienia w pierwszych etapach/zadaniach w kontrakcie, powodowało opóźnienia w realizacji całego kontraktu (np. gdy w ramach pierwszych etapów miały zostać opracowane produkty wykorzystywane w etapach następnych). 3.4 Wpływ projektu 2004/PL/16/C/PA/002 na usprawnienie prac związanych z wdrażaniem innych projektów ISPA/FS i POIiŚ Celem projektu Pomocy Technicznej (dalej: PT) było wzmocnienie potencjału instytucjonalnego PKP PLK S.A. w przygotowaniu i wdrażaniu projektów kolejowych. Projekt PT z całą pewnością przyczynił się do usprawnienia prac w projektach ISPA/FS i POIiŚ (przez m.in

11 przyśpieszenie decyzyjności w zakresie przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, spełnienie wymagań MTBiGM i JASPERS np. przez opracowanie wymaganych analiz kosztów przekroczeń). Ponadto współuczestniczenie przedstawicieli beneficjenta w pracach ekspertów (np. z kancelarii prawnej) z firm wykonawczych / konsultantów pozytywnie wpłynęła na ugruntowanie wiedzy tych osób w zakresie objętym kontraktem. Negatywnie jednak należy ocenić brak wydatkowania pełnej kwoty w projekcie PT. Ujemnie wpływa to na efektywność tego projektu. Wykorzystanie pełnej kwoty oznaczałoby możliwość jeszcze większego wsparcie PKP PLK S.A. w różnych obszarach w zakresie przygotowania i wdrażania projektów kolejowych. Brak wydatkowania pełnej kwoty w projekcie PT wynikał z niższej niż zakładano wartości umowy z wykonawcą kontraktu 001, opóźnień w przekazywaniu poszczególnych opracowań przez wykonawców, a także problemów na etapie udzielania zamówień (przekroczenie okresu kwalifikowalności). Powstałych oszczędności nie udało się jednak wydatkować na inne cele, mimo iż potrzeby PKP PLK S.A. były stosunkowo wysokie. 4. Ocena procesu przygotowania i realizacji projektów przygotowawczych ISPA/FS w kontekście współpracy Inwestora z Wykonawcami 4.1 Ocena procesu realizacji projektów z punktu widzenia inwestora W większości opinie przedstawicieli inwestora o współpracy z wykonawcami są dobre. Negatywne oceny są głównie związane z brakiem mocy przerobowych po stronie wykonawców, którzy niejednokrotnie w tamtym czasie realizowali wiele dużych projektów jednocześnie, przez co część prac wykonywali nienależycie bądź z opóźnieniem. Komunikacja z wykonawcami w większości przypadków oceniana była pozytywnie. Jakość produktów, tj. dokumentów dostarczonych przez wykonawców, a także terminowość ich dostarczania, także w większości przypadków oceniono dobrze. 4.2 Ocena procesu realizacji projektów z punktu widzenia wykonawców W przypadku większości wykonawców ocena współpracy z beneficjentem była pozytywna. Według nich pracownicy PKP PLK S.A. byli bardzo zaangażowani w projekty, zorientowani na rozwiązywanie problemów, wykazywali dobrą wolę i byli dostępni w każdym momencie realizacji projektu. Pojawiające się problemy bieżące były rozwiązywane sprawnie. Beneficjent czynnie uczestniczył w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych starając się usprawnić i przyspieszyć proces ich wydawania. Jako kluczowy problem wskazywano na długi proces decyzyjny w PKP PLK S.A. (spowodowany rozbudowaną i nieefektywną strukturą instytucjonalną). 4.3 Prowadzenie procesu odbioru pracy w projektach ISPA/FS Efektywność i skuteczność rozwiązań w zakresie odbioru prac przyjętych przez PKP PLK S.A. można ocenić wysoko. Wykorzystywano w tym celu merytoryczną wiedzę pracowników beneficjenta (tworząc tzw. Zespoły Oceny Projektów Inwestycyjnych; ZOPI), odbiór kontraktów był najczęściej wieloetapowy (każdy etap kontraktu był odbierany oddzielnie), a w posiedzeniach ZOPI uczestniczyli przedstawiciele wykonawcy, przez co lepiej mogli zapoznać się z uwagami zgłaszanymi do przedkładanych przez nich opracowań. Rekomendacje opracowane w celu rozwiązania opisanych w streszczeniu problemów lub minimalizowania ryzyk w przyszłości, zostały zamieszczone w rozdziale nr 5 niniejszego raportu

12 Summary 1. Purpose of the study The purpose of the study entitled The efficiency of technical assistance projects implemented under Cohesion Fund for the implementation of railway investments; in search for recommendations how to improve the efficacy of railway projects implementation in the transport sector under the OPI&E was to learn to what extent were railway preparatory projects carried out under the Cohesion Fund (hereinafter referred to as ISPA/CF) reflected in investment projects carried out under the Operational Programme Infrastructure and Environment (OPI&E). The rationale behind the study was to analyse the progress achieved in the implementation of ISPA/CF preparatory projects. The analysis showed that delays in the implementation of some of ISPA/CF projects cause delays in the implementation of OPI&E investment projects. 2. Scope of the study The study examined 9 ISPA/CF preparatory projects and 21 OPI&E projects. It covered all the stakeholders engaged in the implementation of the above-mentioned projects, i.e. representatives of the Ministry of Regional Development (MRD), the Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy (MTCME), the Centre for EU Transport Projects (CEUTP), and of PKP Polskie Linie Kolejowe S.A (also referred to as the beneficiary), as well as representatives of contractors carrying out contracts under the ISPA/CF and OPI&E. The study was carried out between January and March The data provided in the Final Report reflect the situation as of the end of December 2010 (where possible, more up-to-date data was presented). 3. The assessment of ISPA/CF preparatory projects impact on the selection and implementation of OPI&E investment projects 3.1 ISPA/CF preparatory projects execution rate Not all the products assumed in the preparatory projects were financed with the use of ISPA/CF resources. Due to delays, some contracts have been, or will have to be, accounted for from the PKP PLK S.A. company s own budget. On the other hand, the funds under the ISPA/CF preparatory projects were fully used only in the case of two projects: the 2006/PL/16/C/PA/002 and 2002/PL/16/P/PA/012. As for the remaining 7 projects, the financial implementation rate fluctuates between 48.01% and 76.70%. Not all the documents prepared for the ISPA/CF projects were used for OPI&E investment projects. The largest number of problems were observed in relation to environmental documentation (environmental reports, wildlife inventories, administrative decisions), due to its poor quality. Frequently, environmental documentation turned out to be was insufficient for a given OPI&E investment project. 3.2 The process of continuing the ISPA/CF preparatory projects under the OPI&E Most ISPA/CF preparatory projects imply continuation in the form of investments (as specified i.a. in the application forms for these projects and in financial memoranda). However, there is a small number of ISPA/CF preparatory projects (2004/PL/16/C/PT/005 and 2006/PL/16/C/PA/001) which were not fully continued under the OPI&E

13 3.3 Reasons for failure to use timely and fully the funds awarded for the ISPA/CF preparatory projects The timetable for carrying out ISPA/CF preparatory projects had an impact on the beginning of implementation of the OPI&E investment projects. Delays were reported in each of the ISPA/CF preparatory projects covered by this study. Furthermore, the implementation of each ISPA/CF project was on average about 60% more time consuming than it was assumed at the stage of signing the financing agreement (hereinafter referred to as FA). Had such delays in the implementation of preparatory project not occurred, it would have been possible to implement the OPI&E investment project in its full scope (in line with the drafted preparatory documents). This was the case with projects 2004/PL/16/C/PT/005, 2002/PL/16/P/PA/009 and 2002/PL/16/P/PA/008. In most cases, the delays and difficulties related to projects were caused by the following: (1) changes in the scope of the project changes of initial assumptions concerned all projects (they resulted predominantly from adopting V=200 km/h instead of V=160 km/h, and from changes in the scope of the project due to post-tender savings) (2) amendments of existing regulations Changes in conditions for obtaining decisions on environmental conditions of approval of an undertaking (adapting Polish legislation to the EU legislation in 2008) - resulted in a need to obtain new decisions on environmental conditions. Problems with obtaining decisions on environmental conditions occurred in the case of the following projects: 2002/PL/16/P/PA/012, 2002/PL/16/P/PA/008, 2001/PL/16/P/PA/005, 2004/PL/16/C/PT/006, 2004/PL/16/C/PT/005, 2006/PL/16/C/PA/001, 2004/PL/16/C/PA/002. The amendment of act of 2007 on railway transport (the special purpose act ), in which Chapter 2b was added, created a requirement to obtain localisation decisions once more. The problem occurred in the case of the following projects: 2004/PL/16/C/PT/005, 2004/PL/16/C/PT/006, 2001/PL/16/P/PA/005, 2002/PL/16/P/PA/009, 2002/PL/16/P/PA/012, 2006/PL/16/C/PA/002. (3) delays in carrying out works by a contractor. Problems occurred in the case of the following projects: 2006/PL/16/C/PA/002, 2002/PL/16/P/PA/009, 2002/PL/16/P/PA/008, 2001/PL/16/P/PA/005, 2004/PL/16/C/PT/006, 2004/PL/16/C/PT/005, 2006/PL/16/C/PA/001, 2004/PL/16/C/PA/002. (4) prolonged administrative proceedings and long time for obtaining an environmental and localisation decisions, and building permits. Problems occurred in the case of the following projects: 2002/PL/16/P/PA/012, 2002/PL/16/P/PA/008, 2001/PL/16/P/PA/005, 2004/PL/16/C/PT/006, 2004/PL/16/C/PT/005, 2006/PL/16/C/PA/001, 2004/PL/16/C/PA/002. (5) prolonged procedures for awarding contracts Problems occurred with the following projects: 2006/PL/16/C/PA/002, 2002/PL/16/P/PA/012, 2001/PL/16/P/PA/005, 2004/PL/16/C/PT/006, 2004/PL/16/C/PT/005, 2006/PL/16/C/PA/001, 2004/PL/16/C/PA/002: protests from bidders causing prolonged tender procedures This problem existed until the Public Procurement Act was amended in January 2010 (the amendment waived the right to protest as a legal remedy), numerous questions pertaining to the content of tender documentation (which resulted from i.a. imprecise wording of the documentation)

14 annulling the procurement procedure due to errors and inaccuracies in specifications, rendering it impossible to conclude a contract with the contractor, prolonged assessment of submitted tenders (caused by e.g. the need to request bidders to submit supplementary documentation or explanations). The majority of identified factors causing delays have an external character, i.e. they are independent of institutions which participate in the ISPA/CF implementation process. The biggest delays occurred at the stage of placing orders for contracts implementation (in some projects, delays lasted as long as 18 months) and at the stage of obtaining environmental decisions. In the light of the EIA Act currently in force, this should last about 2 to 3 months (and approx. 6 months in the light of the Environmental Law Act, which used to be the basis for issuing decisions on environmental conditions before the EIA act entered into force. In most cases, a beneficiary took account of such period in his timetables, whereas in the case of some ISPA/CF projects the process lasted as long as one and a half years (e.g. due to the need to make corrections in the documents that were submitted to the authority issuing decisions on environmental conditions). To a large extent, the documentation related questions, formulated by the authorities issuing decisions on environmental conditions, result from substantive deficiencies in environmental reports and imprecise information on the planned investment. One of the key problems identified in ISPA/CF preparatory projects was related to timetables for completion of contracts (the timetables were too strict). Drawing up unrealistic timetables was caused by: Limited investor s experience in preparing and carrying out large investment projects at that time, The need to account for the expenditure incurred for an ISPA/CF preparatory project within the eligibility period for expenditure (otherwise, a contract accounted for after this period would have to be financed from PKP PLK S.A. own funds, which in turn decreases the effectiveness of the co-financing granted by the EU). In the case of many ISPA/CF preparatory projects, it became necessary to speed up the process of meeting deadlines, so that the whole project could be carried out within the eligibility period for expenditure. Extensive substantive scope of contracts and interdependence between individual stages of project s implementation. When the scope of a contract is extensive, the occurrence of even a minor problem results in a situation when an economic operator carrying out a contract is faced with delays in relation to the accepted timetable. Furthermore, on many occasions contracts carried out under ISPA/CF consisted of several stages, related to each other (i.e. interdependent). Delays occurring at initial stages/tasks of a contract caused delays in overall contract implementation (e.g. when at initial stages products were to be developed to be used at subsequent stages). 3.4 The impact of the 2004/PL/16/C/PA/002 project on streamlining the works related to implementation of other ISPA/CF and OPI&E projects. The aim of the Technical Assistance project (hereinafter TA) was to increase the institutional potential of PKP PLK S.A. for preparing and implementing railway projects. Without any doubt, the TA project contributed to streamlining the works under ISPA/CF and OPI&E projects (i.a. by speeding up the decision making when drafting Terms of Reference and by complying with the requirements imposed by the MTCME and the JASPERS, e.g. by drafting the required analysis of costs of overrun) Furthermore, the co-participation of beneficiary s representatives in the work of experts/consultants (e.g. from law firms) from executive companies had a positive impact on improving their knowledge in the area covered by the contract

15 However, one should negatively asses the fact that funds under the TA were not fully used. This fact has negatively affected the effectiveness of this project. Using the full amount would mean a possibility to provide even a greater support for PKP PLS S.A. in various fields related to preparation and implementation of railway projects. The fact that the full amount of funds under the TA was not used resulted from a contract value which was lower than previously estimated, from delays in transferring specific drafts by contractors, and also due to problems at the stage of awarding contracts (exceeding the eligibility period). However, it was impossible to spend the generated savings for other purposes, despite the fact that the needs of PKP PLK S.A. were relatively substantial. 4. An assessment of the preparation and implementation of ISPA/CF preparatory projects in the context of cooperation between an Investor and a Contractor 4.1 An assessment of the process of project implementation from the point of view of an investor Generally, the opinions of investor representatives on cooperation with contractors are positive. Negative opinions are mostly related to the lack of capacity of contractors, who frequently carried out several large projects simultaneously at the time, which resulted in lack of due diligence or delays. In most cases, the communication with contractors was evaluated positively. The quality of products, i.e. of documents provided by contractors, as well as their timely delivery, was also evaluated positively. 4.2 An assessment of the process of project implementation from the point of view of contractors The majority of contractors positively evaluated their cooperation with beneficiaries. According to contractors, the employees of PKP PLK S.A. were engaged in projects and oriented towards problem-solving. They showed good will and were available at each stage of project s implementation. The problems arising in the course of implementation were dealt with swiftly. The beneficiary actively participated in obtaining administrative decisions, attempting to facilitate and streamline the process of their issuance. The long decision-making process within PKP PLK S.A. was identified as a key problem (its cause lies in an extensive and ineffective institutional structure). 4.3 Commissioning of construction works in ISPA/CF projects The effectiveness and efficacy of solutions applied by PKP PLK S.A. that were used in construction works commissioning can be evaluated as very good. Towards this aim, expertise of beneficiary s employees was used (the so-called Investment Project Evaluation Teams were established; IPET), the acceptance of contracts was usually a multi-stage process (each stage was accepted separately) and representatives of contractors participated in IPET meetings, which allowed them to learn more about the comments to their analysis. The recommendations drawn up with a view to solve the problems presented in the summary and to minimise risks in the future, are presented in Chapter 5 of this Report

16 1. Wprowadzenie 1.1. Cel badania Uzasadnienie badania Celem badania było pozyskanie wiedzy, w jakim zakresie przygotowawcze projekty kolejowe realizowane w ramach Funduszu Spójności (perspektywa finansowa w dalszej części określanych skrótem ISPA/FS) znalazły odzwierciedlenie w postaci projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków FS w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Elementem uzasadniającym realizację badania było przyjęte na etapie realizacji Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności założenie, że wdrażane wówczas projekty przygotowawcze pomocy technicznej będą kontynuowane jako projekty inwestycyjne w kolejnych latach ze środków Funduszu Spójności (np. w ramach POIiŚ). Zasadność realizacji badania potwierdza sygnalizowana również przez służby Komisji Europejskiej (KE) kwestia strategicznego podejścia do realizacji inwestycji kolejowych i priorytetowej realizacji w ramach POIiŚ projektów, które dokumentacyjnie zostały przygotowane w poprzedniej perspektywie finansowej. Z analizy postępów we wdrażaniu ww. projektów ISPA/FS wynika, że opóźnienia w przygotowaniu niektórych z nich rzutują na opóźnienie realizacji projektów inwestycyjnych w POIiŚ. Ponadto wobec części inwestycji POIiŚ, pomimo zaawansowania Programu, rozważa się obecnie ograniczenie zakresu lub odłożenie inwestycji w czasie. W związku z powyższym zasadnym było w tej sytuacji zidentyfikowanie przyczyn, które wpłynęły na taki stan rzeczy. Kompleksowego przedstawienia przyczyn i ich uzasadnienia będą wymagały również służby KE, także w kontekście negocjacji z KE dotyczących kolejnego okresu programowania (perspektywa ). Cele badania Celem głównym badania była ocena skuteczności projektów przygotowawczych ISPA/FS w odniesieniu do wdrażania projektów kolejowych POIiŚ. Cel główny został zrealizowany poprzez dwa cele szczegółowe: Cel szczegółowy 1 Analiza wpływu projektów przygotowawczych ISPA/FS na wybór i realizację projektów inwestycyjnych POIiŚ. Cel szczegółowy 2 Ocena procesu przygotowania i realizacji projektów przygotowawczych ISPA/FS w kontekście współpracy Inwestora z Wykonawcami. Cele szczegółowe zostały one osiągnięte poprzez odpowiedzi na szereg pytań badawczych wskazanych przez Zamawiającego oraz zaproponowanych przez Wykonawcę na poziomie oferty

17 1.2. Zakres badania Przedmiotem badania było 9 projektów przygotowawczych ISPA/FS oraz 21 projektów POIiŚ Ich szczegółowa lista została zaprezentowana w tabeli Badaniem objęci zostali wszyscy interesariusze zaangażowani w realizację wymienionych projektów, czyli: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM), Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT), beneficjent PKP PLK S.A. oraz przedstawiciele wykonawców realizujących projekty w ramach ISPA/FS oraz POIiŚ. Głównymi odbiorcami wyników ewaluacji są: Instytucja Zarządzająca POIiŚ (MRR), Instytucja Pośrednicząca w sektorze transportu (MTBiGM), beneficjent (PKP PLK S.A.) oraz Komitet Monitorujący POIiŚ. Tabela Projekty przygotowawcze ISPA/FS oraz projekty POIiŚ stanowiące zakres badania ISPA / FS POIiŚ Linia E /PL/16/C/PA/005 Przygotowanie modernizacji linii kolejowej E65 odc. Warszawa - Gdynia 2004/PL/16/C/PT/006 Przygotowanie modernizacji linii kolejowej E 65, odc. Warszawa - Gdynia etap I 2006/PL/16/C/PA/002 Pomoc techniczna dla modernizacji linii kolejowej E65 Grodzisk Mazowiecki - Katowice- Zebrzydowice-Zwardoń-granica państwa, Etap I POIiŚ Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów POIiŚ Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia POIiŚ Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Iława, LCS Malbork POIiŚ Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego POIiŚ Prace przygotowawcze dla modernizacji linii kolejowej E65 Południe, odcinek Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zebrzydowice/Zwardoń granica państwa faza II POIiŚ Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa dla Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń POIiŚ Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Katowice - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice POIiŚ Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biała - Zwardoń - granica państwa POIiŚ Dostosowanie Centralnej Magistrali Kolejowej do prędkości 250 km/h na odcinku Grodzisk Mazowiecki Zawiercie Linia E /PL/16/P/PA/012 Pomoc techniczna dla przygotowania projektu modernizacji linii kolejowej E30/CE30 na odcinku POIiŚ Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice Kraków POIiŚ Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice - Kraków - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

18 Opole-Katowice-Kraków POIiŚ Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Opole - Gliwice - Zabrze Linia E20/CE /PL/16/P/PA/009 Pomoc techniczna dla przygotowania projektu modernizacji korytarza II (E20 i CE 20) - pozostałe roboty POIiŚ Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew Swarzędz PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ Modernizacja linii kolejowej E 20/C-E 20 na odcinku Łowicz Skierniewice Linia E /PL/16/P/PA/008 Przygotowanie projektu modernizacji linii kolejowej E 75, odc. Warszawa Sokółka POIiŚ Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa Białystok granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne) POIiŚ Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne) PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa Białystok granica z Litwą, etap I, odcinek Suwałki Trakiszki granica z Litwą Linia E 59 / CE /PL/16/C/PT/005 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań (etap I) 2006/PL/16/C/PA/001 Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla Modernizacji linii kolejowej CE 59 Międzylesie - Wrocław -Głogów - Kostrzyn - Szczecin, Etap I POIiŚ Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap II, odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego POIiŚ Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempiń Poznań POIiŚ Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń POIiŚ Modernizacja linii kolejowej CE 59 Wrocław - Zielona Góra - Kostrzyn - Szczecin, etap I (linia dedykowana dla ruchu towarowego). Odcinek Szczecin - Dolna Odra 2004/PL/16/C/PA/002 Wsparcie procesu przygotowania i realizacji projektów kolejowych współfinansowanych z FS POIiŚ Modernizacja linii kolejowej CE 59 Wrocław - Zielona n/d Góra - Kostrzyn - Szczecin, etap I (linia dedykowana dla ruchu towarowego). Odcinek Wrocław Głogów Pomoc techniczna Źródło: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, zaktualizowane

19 1.3. Opis podejścia metodologicznego oraz przebiegu badania W badaniu zastosowano szereg różnych metod badawczych, aby odpowiedzieć na wszystkie zadane pytania ewaluacyjne. Badanie rozpoczęto analizą dokumentacji, która trwała do momentu zakończenia prac nad Raportem Końcowym. Analizie poddano szereg dokumentów m.in.: dokumentację projektową, przetargową, programową, sprawozdawczą, dokumenty strategiczne, opracowania eksperckie oraz akty prawne. Wykonawca otrzymał od Zamawiającego, PKP PLK S.A. oraz CUPT 100% dokumentacji dotyczącej projektów ISPA/FS i POIiŚ: WOD, pre-umowy, UOD, memoranda finansowe, decyzje przyznające dofinansowanie KE, sprawozdania końcowe realizacji projektów ISPA/FS, wnioski o płatność końcową dla projektów ISPA/FS, sprawozdania kwartalne dla realizacji projektów POIiŚ. Na dzień składania raportu końcowego wykonawca otrzymał od PKP PLK S.A. około 75% dokumentacji przetargowej dla kontraktów w ramach projektów ISPA/FS. Na skutek dużego rozproszenia tych dokumentów oraz często długiego okresu czasu od zakończenia prac w zakresie procedur wyłaniania wykonawców wystąpiły opóźnienia w przekazywaniu tej dokumentacji. Ponadto była ona udostępniana ewaluatorowi etapami. Środki zaradcze, jakie podjął wykonawca badania ewaluacyjnego, to: stały kontakt z przedstawicielami PKP PLK S.A. i monitoring przekazywania danych oraz zgłaszanie opóźnień w przekazywaniu dokumentacji Zamawiającemu. Kolejnym etapem badania była realizacja ankiety internetowej CAWI. Do dyrektorów PKP PLK S.A. odpowiadających za realizację projektów ISPA/FS i POIiŚ zostały wysłane ankiety. Każdy projekt otrzymał indywidualną ankietę. Na dzień składania Raportu Końcowego Zespół badawczy otrzymał 8 wypełnionych ankiet dla projektów ISPA/FS i 18 dla projektów POIiŚ. Szczegółowe informacje na temat realizacji zakładanych prób badawczych przedstawia tabela poniżej. Problem ze zwrotem wypełnionych ankiet związany był z nieobecnością jednego z dyrektorów projektu w momencie realizacji badania ankietowego. Działaniem zaradczym podjętym przez Wykonawcę był wielokrotny kontakt z respondentem zarówno mailowy, jak i telefoniczny. Pomimo tego, na dzień składania Raportu Końcowego ewaluator nie otrzymał kompletu wypełnionych ankiet. Tabela Realizacja zakładanych prób badawczych w badaniu CAWI Planowana liczba kwestionariuszy Zrealizowana liczba kwestionariuszy Realizacja w % ISPA/FS % POIiŚ % SUMA % Źródło: opracowanie własne W kolejnym etapie badania zrealizowano wywiady pogłębione (indywidualne IDI i telefoniczne TDI). Łącznie przeprowadzono 33 wywiady (118% zakładanej liczby) z przedstawicielami: MRR, MTBiGM, CUPT, JASPERS, PKP PLK S.A. oraz firm wykonawczych. Wywiady miały na celu uszczegółowić i uzupełnić wiedzę Wykonawcy pozyskaną podczas analizy dokumentacji i ankiety CAWI. Szczegółowe informacje na temat realizacji zakładanych prób badawczych przedstawia tabela poniżej

20 Tabela Realizacja zakładanych prób badawczych wywiadów pogłębionych Planowana liczba wywiadów Zrealizowana liczba wywiadów Realizacja w % IDI MRR % IDI MTBiGM % IDI JASPERS 0 1 Wywiad dodatkowy IDI + TDI CUPT 2 3 IDI + 2 TDI 250% IDI + TDI PKP PLK S.A. 9 9 IDI + 2 TDI 120% IDI + TDI ISPA/FS 9 6 IDI + 3 TDI 100% TDI POIiŚ % SUMA % Źródło: opracowanie własne Pewnym utrudnieniem w realizacji części wywiadów był brak chęci wzięcia udziału w badaniu przez przedstawicieli firm wykonawczych oraz brak dostępności niektórych respondentów. Ponadto, z racji czasu, jaki upłynął od momentu rozpoczęcia realizacji kontraktów w ramach ISPA/FS, część personelu odpowiedzialnego za ich realizację była już niedostępna. W przypadku, gdy wykonawcy kontraktów ISPA/FS nie zgadzali się na wywiad osobisty zastosowanym środkiem zaradczym było przeprowadzenie wywiadu telefonicznego w dogodnym dla respondenta terminie. Nieosiągnięcie planowej próby z wykonawcami kontraktów w ramach POIiŚ związane było z brakiem ostatecznej zgody ze strony wykonawców, którzy wstępnie zgodzili się na wywiad. Ewaluator zastosował środek zaradczy w postaci ponownych kontaktów zarówno telefonicznych jak i mailowych. Jednak pomimo licznych prób kontaktu nie udało się zrealizować brakujących wywiadów. W trakcie realizacji ewaluacji wykonano także analizę przestrzenną z wykorzystaniem narzędzi GIS. W tym celu zostało przygotowanych 10 map przedstawiających, w różnych zestawieniach, które odcinki projektów przygotowawczych ISPA/FS doczekały się kontynuacji realizacji w ramach projektów POIiŚ. Pod koniec realizacji, badania, tj. 22 marca 2012 r., został przeprowadzony panel ekspertów (zgodnie z przyjętą metodologią odbył się jeden panel ekspertów). Na panelu przedstawiciele Zespołu badawczego zaprezentowali wstępne wyniki i rekomendacje, które zostały omówione i skomentowane przez uczestników panelu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele MRR, MTBiGM, CUPT, Inicjatywy Jaspers, PKP Cargo i firm wykonawczych. Łącznie w panelu uczestniczyło 16 osób. Ostatnim etapem realizacji badania był warsztat heurystyczny (zgodnie z przyjętą metodologią odbył się jeden warsztat heurystyczny), który został przeprowadzony po złożeniu projektu Raportu końcowego. Spotkanie miało na celu omówienie wyników badania i przedyskutowanie proponowanych przez Wykonawcę wniosków i rekomendacji z uczestnikami spotkania. W warsztacie wzięli udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz MTBiGM

21 2. Charakterystyka przedmiotu badania 2.1. Kontekst instytucjonalny i organizacyjny projektów ISPA/FS oraz POIiŚ Projekty ISPA/FS Przedmiot badania stanowi analiza projektów przygotowawczych modernizacji linii kolejowych realizowanych z pomocą funduszy przedakcesyjnego ISPA Instrument for Structural Policies for Pre - Accesion i Funduszu Spójności (fundusz kohezji Cohesion Fund) (zwanym dalej ISPA/FS) pod kątem skuteczności wdrażania tych projektów w sektorze kolejowym w ramach POIiŚ. Pod pojęciem skuteczności rozumie się proces kontynuacji wcześniej zapoczątkowanych kolejowych projektów z funduszy ISPA/FS w nowej perspektywie finansowej w latach w postaci projektów współfinansowanych z POIiŚ. Ocenie poddany został stopień realizacji celów pierwotnie założonych w dokumentach programowych i projektach przygotowawczych ISPA/FS i realizowanych dalej z pomocą POIiŚ jak też sprawność struktur administracyjnych realizujących i wdrażających wspomniane procesy inwestycyjne. Projekty kolejowe realizowane jako ISPA /FS stanowią kontynuację projektów zapoczątkowanych w okresie przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W okresie przedakcesyjnym, Polska w ramach prowadzonej polityki strukturalnej Wspólnoty korzystała z funduszu przedakcesyjnego ISPA, z którego finansowano wytypowane inwestycje w infrastrukturę kolejową i drogową w ramach krajowych sieci transportowych oraz połączeń z sieciami transeuropejskimi. Wraz z przystąpieniem w 2004 r. do Unii Europejskiej, Polsce udostępniono środki finansowe, z których transportu kolejowego dotyczył Fundusz Spójności (FS) oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Polska przestała być jednocześnie beneficjentem wcześniejszego przedakcesyjnego Funduszu ISPA, a projekty nieukończone zostały sfinansowane z Funduszu Spójności. Podstawowymi kryteriami wyboru projektów kolejowych do realizacji były założenia i cele funduszu ISPA oraz formalne wymagania określone w Rozporządzeniu nr 1267/99 Rady Unii Europejskiej dotyczącym ISPA. 1 Według cytowanego dokumentu, realizacja projektów inwestycyjnych w ramach ISPA powinna służyć integracji infrastruktury transportowej krajów kandydujących do Unii Europejskiej z Sieciami Trans-Europejskimi (TEN). Zgodnie z wytycznymi unijnymi i założeniami polskiej polityki transportowej, 2 pierwszeństwo w ubieganiu się o środki zewnętrzne (ISPA) w latach przyznawano inwestycjom, które przyczyniają się do zintegrowania polskiego systemu transportowego z obecną i przyszłą siecią TEN, do usprawnienia systemu transportowego, a tym samym do rozwoju gospodarki kraju, a także stanowią kontynuację działań podjętych w poprzednich latach. Kolejowe projekty pomocy technicznej realizowane w ramach FS miały na celu działania przygotowawcze do modernizacji infrastruktury kolejowej i obejmowały między innymi wykonanie 1 Rozporządzenie Rady UE nr 1267/99 z 21 czerwca 1999 r. 2 Polityka transportowa państwa na lata Warszawa 2001 r

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Wykorzystanie przez PKP PLK S.A. funduszy Unii Europejskiej w projektach kolejowych perspektywy 2000-2006 W ramach funduszy przedakcesyjnych i akcesyjnych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego:

Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego: Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego: Skuteczność projektów pomocy technicznej Funduszu Spójności 2004-2006 dla realizacji inwestycji kolejowych; poszukiwanie rekomendacji dla poprawy skuteczności

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Lp Tytuł projektu Data podpisania umowy (pierwotnej) Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Dofinansowanie UE 1 2 3 4 5 6 7 8 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ

DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ I INWESTYCJE PKP PLK S.A. ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ LINII KOLEJOWYCH oraz DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH DLA PROJEKTÓW KOLEJOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH Warszawa, 11 marca

Bardziej szczegółowo

Lista projektów z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Lista projektów z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko LP Tytuł projektu Data podpisania umowy (pierwotnej) Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Dofinansowanie UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Z Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Andrzej Góźdź Kierownik Kontraktu Kraków, 03 marca 2011 r. Uwarunkowania dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Fundusz Spójności Projekty kolejowe

Fundusz Spójności Projekty kolejowe Fundusz Spójności Projekty kolejowe I Komitet Monitorujący Strategię wykorzystania Funduszu Spójności Warszawa, dn. 30 maja 2007 r. I Projekty kolejowe Część I Projekty, w których warunki środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2012 r. www.plk-sa.pl

Warszawa, luty 2012 r. www.plk-sa.pl Description of the activity of PKP PLK S.A. and development perspective of Polish rail infrastructure Charakterystyka działalności PKP PLK S.A. oraz perspektywy rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce,

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Gdańsk, 13.10.2011 r. www.plk-sa.pl 1/23 KDP zakres i stan prac

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r.

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r. Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego Wrocław, 3 lutego 2011 r. Model finansowania infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK S.A.: Wydatki w Polsce (w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JASPERS oraz pomoc Project Pipeline jako główne narzędzia wsparcia dla polskich beneficjentów projektów transportowych

Inicjatywa JASPERS oraz pomoc Project Pipeline jako główne narzędzia wsparcia dla polskich beneficjentów projektów transportowych Inicjatywa JASPERS oraz pomoc Project Pipeline jako główne narzędzia wsparcia dla polskich beneficjentów projektów transportowych Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r.

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. 1 Uwarunkowania rozwoju kolejowej sieci TEN-T Podstawowy dokument UE dotyczący sieci TEN-T Rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa 15.06.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008

Bardziej szczegółowo

Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r.

Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r. Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu strategii ponadregionalnej w sprawie budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu

Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu Efekty projektów POIiŚ w kontekście zamykania programu Plan prezentacji: Zamykanie POIiŚ - wybrane zagadnienia II. Efekty ekologiczne - wymogi określone w UoD i dokumentach programowych III. Zmiany projektów

Bardziej szczegółowo

Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów infrastruktury kolejowej. Warszawa, 02 września 2016 r.

Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów infrastruktury kolejowej. Warszawa, 02 września 2016 r. Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów infrastruktury kolejowej Warszawa, 02 września 2016 r. Informacja na temat KPK perspektywa do roku 2023 Wartość KPK 66 mld PLN Główne cele Krajowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Poznań, 25.05. 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Fundusz Spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Fundusz Spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Fundusz Spójności 2000-2006 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach FS Sektor Liczba projektów Suma kosztów kwalifikowanych w mln euro Środki FS w mln euro Udział środków FS %

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Z Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Andrzej Biały Mieczysław Rudy Kierownik Kontraktu Kierownik Kontraktu Zawiercie,

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r.

Panel ekspertów wprowadzenie do projektu. Łódź, listopad 2012 r. Przeprowadzenie badania sytuacji technologicznej Województwa Łódzkiego wraz z przygotowaniem 5 raportów tematycznych oraz opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 75-85 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.012.0536 Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy.

Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy. Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy. Tadeusz Kaczmarek Pełnomocnik Zarządu do spraw współpracy międzynarodowej Poznań, 25

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe etapy życia projektu drogowego realizowanego w ramach PO IiŚ

Podstawowe etapy życia projektu drogowego realizowanego w ramach PO IiŚ Podstawowe etapy życia projektu drogowego realizowanego w ramach PO IiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych Październik 2012 r. Działalność instytucji współfinansowana przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego. Lepsze jutro. realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1. Badanie ewaluacyjne projektu systemowego Lepsze jutro realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL ewaluacja bieżąca RAPORT KOŃCOWY - Poznań / Rybnik 2010 - Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów operacyjnych perspektywy 2014-20

Wytyczne w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów operacyjnych perspektywy 2014-20 Wytyczne w zakresie systemu ewaluacji polityki spójności oraz realizacji ewaluacji programów operacyjnych perspektywy 2014-20 Proces zatwierdzania wytycznych w MIR Wytyczne KJE Proces zatwierdzania w MIR

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia. DZIEŃ 1 (8.12.2011 r.) Szkolenie 09:00 11:00 11:00 11:15. Szkolenie 11:15 13:00. Przerwa obiadowa 13:00 13:30.

Harmonogram szkolenia. DZIEŃ 1 (8.12.2011 r.) Szkolenie 09:00 11:00 11:00 11:15. Szkolenie 11:15 13:00. Przerwa obiadowa 13:00 13:30. Zarządzanie projektami dla Pełnomocników ds. Realizacji Projektów (MAO) i ich zastępców realizujących projekty środowiskowe współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Harmonogram

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu Fundusze unijne w ochronie środowiska dotychczasowe Januszdoświadczenia Mikuła Podsekretarz Stanu Wieliczka, 1 grudnia 2008 Finansowanie polityki spójności Instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA (2000

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług:

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług: Strona1 07.08.2013 r. W związku z realizacją projektów: Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość

Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Możliwości łączenia projektów ppp z funduszami UE polskie doświadczenia i widoki na przyszłość Michał Piwowarczyk Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje:

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: 2016-07-08 16:31 MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: Jest zgoda Komisji Europejskiej na dofinansowanie 8 projektów kolejowych, których realizacja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić proces przetargowy perspektywa finansowo ekonomiczna

Jak usprawnić proces przetargowy perspektywa finansowo ekonomiczna Polski Kongres Drogowy Prawne i ekonomiczne aspekty PZP w inwestycjach drogowych Jak usprawnić proces przetargowy perspektywa finansowo ekonomiczna 15 grudnia 2009 Paweł Szaciłło PwC Polska ma duŝe potrzeby

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZADANIA)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZADANIA) BDG.V.2511.26.2016.AD Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZADANIA) I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja projektów

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. Programowania i Ewaluacji Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zespół ds. Programowania i Ewaluacji Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zespół ds. Programowania i Ewaluacji Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 23 września 2011 r. 1. Informacje wstępne 2 Ministerstwo Środowiska Przygotowanie i prowadzenie badania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r.

Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego. Warszawa, styczeń 2013 r. Założenia i cele utworzenia Forum Inwestycyjnego Warszawa, styczeń 2013 r. Przesłanki do utworzenia Forum Inwestycyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe współpracują z ponad 14 tysiącami kontrahentów, głównymi

Bardziej szczegółowo

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Nazwa programu Dane aktualne na dzień* DD/MM/RR Data i miejsce sporządzenia DD/MM/RR Instytucja sporządzająca informację kwartalną w zakresie

Bardziej szczegółowo

Obszar zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Obszar zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Obszar zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centralne Biuro Zamówień www.plk-sa.pl Warszawa, 16 kwietnia 2014 r. Planowane postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce

Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce III FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO FRACHT 2015 Gdańsk, 29 kwietnia 2015 r. 1 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Zgodnie z SRT

Bardziej szczegółowo

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI Program modernizacji linii E65 projekty bezpośrednio powiązane z modernizacją Legenda www. www.plkplk-sa. sa.pl 2 Bezpośrednie cele Projektu Opracowanie opcjonalnej modernizacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. Sprawozdanie z wykonania w 2015 roku planu realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA. Sprawozdanie z wykonania w 2015 roku planu realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA Sprawozdanie z wykonania w 2015 roku planu realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Warszawa, marca 2016 roku Spis treści Załączniki... 1 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r.

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r. Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce Inwestycje infrastrukturalne do 2015 r. Nakłady na 2010-2013 Łącznie 25 648 504,6 tys. zł POIiŚ 17 760 065,0 tys. zł RPO 1 751 125,0 tys. zł Inne programy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW Raporty finansowe Lublin, 5-6 luty 2013 Strona tytułowa. Podajemy: 1. numer umowy i ewentualnego addendum

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PORADNIKA SPOTKANIE Z KE 18 MAJA 2015R.

PREZENTACJA PORADNIKA SPOTKANIE Z KE 18 MAJA 2015R. PORADNIK PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN KLIMATU, ICH ŁAGODZENIA I PRZYSTOSOWANIA DO TYCH ZMIAN ORAZ ODPORNOŚCI NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DEPARTAMENT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r.

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 2023 1) FS/POIiŚ2014-2020 uzupełnienie i zakończenie inwestycji na ciągach, na

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych

Wykorzystanie metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych 2013 Rafał Trzciński Wykorzystanie metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych Międzyregionalna konferencja ewaluacyjna: Ewaluacja programów operacyjnych wyzwania, inspiracje, przyszłość Toruń, 25.06.2013

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DZS/9/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. OPIS PROJEKTU 1. Celem projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 199073-2013 z dnia 2013-09-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zielona Góra Zakres zamówienia obejmuje: Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową

Bardziej szczegółowo

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA: PO TORACH DO CELU

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA: PO TORACH DO CELU POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA: PO TORACH DO CELU Krzysztof Rudziński, PKM SA, Gdańsk,7 maja 2012 r Okres I : wstępne prace studialne 1)Wstępne Studium Wykonalności, 2007 r., zamawiający: PKP PLK wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa -

Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Ministerstwo Finansów Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej - Instytucja Audytowa - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Audyt Systemu lata 2007-2013 Krajowe ramy prawne

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo