Porady dotyczące starania się o pracę w Radzie Urzędu East Riding of Yorkshire

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porady dotyczące starania się o pracę w Radzie Urzędu East Riding of Yorkshire"

Transkrypt

1 Porady dotyczące starania się o pracę w Radzie Urzędu East Riding of Yorkshire Jeżeli pragną Państwo uzyskać bardziej szczegółowe dane prosimy o odwiedzenie strony Formularz podaniowy W celu zapewnienia informacji na temat danego stanowiska do każdego wakatu dołączony jest opis obowiązków oraz wymagania wobec pracownika. Wymagania wobec pracownika określają niezbędne i pożądane warunki, jakie musi spełniać kandydat na dane stanowisko. Powinni Państwo upewnić się, że spełniają Państwo wszystkie niezbędne kryteria przed złożeniem podania. Muszą Państwo jasno wykazać w swoim formularzu podaniowym, w jaki sposób spełniają Państwo każde z kryteriów zawarte w wymaganiach wobec pracownika, ponieważ zespół selekcyjny weźmie pod uwagę wyłącznie informacje zawarte w Państwa formularzu podaniowym i dokona ich oceny względem wymagań wobec pracownika, w celu ułożenia listy kandydatów zapraszanych na rozmowę w sprawie pracy. Podkreślamy, iż przyjmowane będą wyłącznie podania złożone na formularzach podaniowych Rady Urzędu. Informacje na temat powodów odrzucenia podania są dostępne na żądanie. Referencje Każda osoba składająca podanie musi zapewnić referencje od dwóch osób, z których przynajmniej jedna powinna być aktualnym pracodawcą. Jeżeli są Państwo niezatrudnieni, poprzedni pracodawcy powinni zostać wskazani jako osoby udzielające referencji. Z osobami udzielającymi referencji kontaktujemy się zwykle przed rozmową o pracę; na formularzu jest jednak miejsce, w którym można wskazać, że sobie Państwo tego nie życzą. W takim wypadku skontaktujemy się z osobami udzielającymi referencji po rozmowie, jeżeli będzie istniało prawdopodobieństwo, że dane stanowisko zostanie Państwu zaoferowane. Wcześniej zwrócimy się z prośbą o Państwa zgodę. Takie postępowanie rzecz jasna opóźni wydanie decyzji przez zespół selekcyjny, ponieważ żadne stanowisko nie może zostać zaoferowane bez uzyskania dwóch zadowalających referencji. Rozmowy o pracę Jeżeli zostaną Państwo zaproszeni na rozmowę o pracę, skontaktujemy się z Państwem listownie, podając nazwiska osób, które będą z Państwem przeprowadzały rozmowę, miejsce i godzinę rozmowy oraz informując Państwa o wszelkich testach lub prezentacjach, podjęcia których mogą się Państwo spodziewać. Listy zapraszające na rozmowę są zwykle wysyłane z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli nie będzie to możliwe,

2 telefonicznie poinformujemy Państwa o wcześniejszym terminie. Większość ogłoszeń o pracę zawiera datę rozmowy, aby poinformować Państwa o terminie spodziewanego stawiennictwa. Otrzymają Państwo również mapkę wskazującą położenie miejsca rozmowy oraz formularz pokrycia wydatków. Kandydaci stawiający się na rozmowie otrzymają, po przedłożeniu formularza pokrycia wydatków, zwrot kosztów dojazdu transportem publicznym z adresu domowego do miejsca przeprowadzenia rozmowy o pracę i z powrotem, wraz z dodatkiem na posiłek w stosownych przypadkach. Odnośne rachunki muszą zostać przedłożone wraz z formularzem pokrycia wydatków. Zespół selekcyjny będzie zadawał pytania, które pozwolą Państwu na rozszerzenie informacji zawartych w formularzu podaniowym i zademonstrowanie, w jakim stopniu spełniają Państwo warunki zawarte w opisie stanowiska. Dokumenty wymagane na rozmowę o pracę Kandydaci wybrani na rozmowę będą musieli przedstawić zaświadczenia o kwalifikacjach odnośnych do stanowiska, o które się starają, a które zawarli w swoim formularzu podaniowym. Aby uczynić zadość wymaganiom Ustawy o Azylu i Imigracji z 1996 roku wraz z Decyzją o Imigracji (Ograniczenia dotyczące zatrudniania) z 2004 roku, Rada Urzędu musi potwierdzić, że wszyscy kandydaci mają prawo do wykonywania pracy w Zjednoczonym Królestwie. Dlatego też będziemy wymagać od Państwa przyniesienia ze sobą oryginałów określonych dokumentów, wymienionych poniżej: KTÓREGOKOLWIEK z poniższych zabezpieczonych dokumentów: Paszport wskazujący, że okaziciel jest obywatelem brytyjskim lub ma prawo pobytu w Zjednoczonym Królestwie. Dokument wskazujący, że okaziciel jest obywatelem kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Musi to być paszport danego kraju lub dowód tożsamości. Krajami należącymi do Europejskiego Obszaru Gospodarczego są: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, Włochy, Liechtenstein, Luxemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Cypr, Malta, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Rumunia i Bułgaria. Zezwolenie na pobyt wydane obywatelowi Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (the Home Office). Paszport lub inny dokument wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w którym wpisana jest uwaga o tym, że okaziciel ma aktualnie prawo do pobytu w Zjednoczonym Królestwie jako członek rodziny obywatela Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który zamieszkuje w Zjednoczonym Królestwie.

3 Paszport lub inny dokument podróżny uprawniający okaziciela do nieograniczonego pobytu w Zjednoczonym Królestwie. Paszport lub inny dokument podróżny uprawniający okaziciela do pobytu w Zjednoczonym Królestwie oraz do wykonywania oferowanego rodzaju pracy, jeżeli okaziciel nie ma zezwolenia na pracę. Aplikacyjna karta rejestracyjna wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych osobie ubiegającej się o azyl, zezwalająca okazicielowi na podjęcie pracy. Jeżeli nie mogą Państwo przedstawić żadnego z powyższych dokumentów, muszą Państwo przedstawić DWA z poniższych dokumentów w następujących kombinacjach: Kombinacja 1 Dokument zawierający stały numer ubezpieczenia społecznego danej osoby oraz imię i nazwisko. Może to być formularz P45, P60, karta ubezpieczenia społecznego lub list od agencji rządowej. Oraz jeden z poniższych: Pełny odpis aktu urodzenia wydany w Zjednoczonym Królestwie, na Wyspach Normandzkich lub w Irlandii. Zaświadczenia o rejestracji lub naturalizacji potwierdzające, że okaziciel jest obywatelem brytyjskim. List wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wskazujący, że dana osoba może pozostać w Zjednoczonym Królestwie bez ograniczeń. Wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dokument określający status imigracyjny uwagą wskazującą, że dana osoba może pozostać w Zjednoczonym Królestwie bez ograniczeń. Kombinacja 2 Zezwolenie na pracę lub innego rodzaju zgoda na podjęcie pracy wydana przez wydział zezwoleń na pracę w Zjednoczonym Królestwie (Work Permits UK). Oraz jeden z poniższych: Paszport lub inny dokument podróżny wskazujący, że okaziciel może pozostać w Zjednoczonym Królestwie i podjąć dane zatrudnienie zależne od pozwolenia na pracę. List wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych okazicielowi, potwierdzający, że wymieniona osoba może pozostać w Zjednoczonym Królestwie i uzyskać wspomniane pozwolenie na pracę.

4 Kontrola lekarska Stanowiska będą oferowane wyłącznie po uzyskaniu zadowalającej opinii medycznej. Preferowani kandydaci będą musieli wypełnić kwestionariusz medyczny, a w niektórych przypadkach Rada Urzędu może wymagać przeprowadzenia badań lekarskich. Zaświadczenia o niekaralności Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie bezpieczeństwa i promowanie dobra dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych szczególnej troski i oczekujemy od wszystkich pracowników oraz wolontariuszy takiego samego zaangażowania. Przydatność przyszłych pracowników lub wolontariuszy będzie oceniana pod względem powyższego zaangażowania w trakcie procesu rekrutacyjnego. Przed mianowaniem na stanowisko wymagające regularnej pracy z dziećmi oraz osobami szczególnej troski konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia o niekaralności. Bycie karanym niekoniecznie musi oznaczać brak możliwości pracy dla nas. Będzie to zależało od rodzaju stanowiska oraz okoliczności i tła popełnionych wykroczeń. Zgodnie z Ustawą o Resocjalizacji Przestępców z roku 1974 muszą Państwo jedynie zgłosić nieukończone wyroki. Jeżeli jednak stanowisko, o które starają się Państwo, stanowi zgodnie z powyższą ustawą wyjątek, muszą Państwo podać wszystkie dane związane z Państwa karalnością. W takim wypadku będzie to jasno zaznaczone w formularzu podaniowym. Stanowiska dla kierowców Stanowiska dla kierowców prowadzących pojazdy należące do Rady Urzędu wymagają przedstawienia ważnego prawa jazdy w trakcie rozmowy o pracę. Będzie ono sprawdzone pod kątem Państwa uprawnienia do prowadzenia pojazdu zgodnie z polisą ubezpieczeniową Rady Urzędu. Kopia prawa jazdy zostanie zatrzymana w Państwa aktach. Ubezpieczyciele Rady Urzędu nie zapewniają automatycznego pokrycia dla kierowców skazanych w ciągu ostatnich 5 lat lub w przypadku trwającego dochodzenia sądowego w związku z następującymi wykroczeniami: Niebezpieczna/nieostrożna jazda (kod DD) Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu/narkotyków (kod DR) Nieprawne przywłaszczenie/ kradzież (kod UT) Niezatrzymanie się/ niezgłoszenie wypadku (kod AC)

5 Rejestracja pracowników socjalnych Zgodnie z wymogiem prawnym wyłącznie pracownicy socjalni zarejestrowani w Radzie Generalnej Opieki Społecznej (General Social Care Council) mogą być zatrudniani na stanowisku pracownik socjalny. Zostaną Państwo poproszeni o przedstawienie swojego zaświadczenia rejestracyjnego w trakcie rozmowy o pracę. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o odwiedzenie strony Rady Generalnej Opieki Społecznej Rejestracja w Generalnej Radzie Nauczycielskiej (General Teaching Council - GTC) Jeżeli starają się Państwo o stanowisko nauczyciela, muszą Państwo przedstawić swój numer rejestracyjny GTC, który zostanie sprawdzony w celu upewnienia się, że są Państwo zarejestrowanym nauczycielem, oraz uzyskania informacji o wszelkich nałożonych ograniczeniach. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o odwiedzenie strony Generalnej Rady Nauczycielskiej

6

7 Równość szans Rada Urzędu East Riding of Yorkshire jest zaangażowana w swoją rolę pracodawcy niestosującego dyskryminacji, jeżeli chodzi o kolor, pochodzenie kulturowe lub etniczne, narodowość, wiarę lub przekonania, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, położenie geograficzne lub jakikolwiek inny status. W formularzu podaniowym znajduje się część dotycząca monitorowania personelu, która po otrzymaniu zostanie oddzielona od pozostałej części formularza, i z którą nie zapozna się zespół tworzący listę kandydatów. Informacje tam zawarte zostaną poufnie wykorzystane w celu monitorowania i rozwoju polityki zatrudnieniowej oraz procedur Rady Urzędu, przygotowywania raportów statystycznych oraz reagowania na wskaźniki osiągnięć krajowych. Osoby niepełnosprawne Rada Urzędu jest w pełni zaangażowana w zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia formularza podaniowego oraz informacji pomocniczych w formie wydruku, w języku Brajla, na kasecie lub w wersji napisanej wielką czcionką. Państwa odpowiedź w powyższych formatach zostanie zaakceptowana. Prosimy o kontakt ze służbami rekrutacyjnymi pod numerem w celu uzyskania alternatywnych wersji lub omówienia sposobów, w jakie możemy wyjść naprzeciw Państwa potrzebom. Rada Urzędu jest zarejestrowanym użytkownikiem usługi Typetalk. Jeżeli są Państwo osobami niedowidzącymi lub niedosłyszącymi i mają Państwo dostęp do telefonu tekstowego (textphone), mogą się Państwo skontaktować z Urzędem za pomocą tej usługi, dzwoniąc pod numer Istnieje również tekstowa infolinia pod numerem oraz głosowa infolinia pod numerem W przypadku, gdy kandydaci zaznaczyli na formularzu podaniowym, że są osobami niepełnosprawnymi, Rada Urzędu będzie chciała wykorzystać te informacje w celu upewnienia się, że przestrzega swoich zobowiązań prawnych polegających na dokonaniu uzasadnionych dostosowań na terenie siedziby oraz ustaleń w sprawie pracy dla kandydatów i pracowników, którzy zgłosili niepełnosprawność. Podjęte zostaną również wysiłki w celu zapewnienia odpowiednich warunków rozmowy o pracę. Prosimy o podanie wszelkich wymagań na formularzu podaniowym. Zobowiązania: Przeprowadzimy rozmowy ze wszystkimi niepełnosprawnymi kandydatami, którzy spełniają kryteria minimalne dla danego wakatu i rozważymy ich kandydatury na podstawie ich zdolności.

8 Zastosujemy procedurę, która umożliwi przedyskutowanie z pracownikami niepełnosprawnymi w każdej chwili, ale przynajmniej raz w roku, kwestii tego, co może zostać zrobione, aby upewnić się, że mogą oni rozwijać i wykorzystywać swoje umiejętności. Podejmiemy wszelkie starania, aby zapewnić osobom, które staną się niepełnosprawne, dalsze zatrudnienie. Podejmiemy działania, aby upewnić się, że wszyscy pracownicy będą posiadać odpowiednią wiedzę na temat niepełnosprawności, konieczną do wdrożenia powyższych zobowiązań. Co roku dokonujemy przeglądu naszych zobowiązań i osiągnięć, planujemy, jakich możemy dokonać ulepszeń oraz powiadamiamy pracowników i Jobcentre Plus (Urząd Pracy) o dokonanych postępach oraz przyszłych planach. Program Równości Rasowej Rada Urzędu East Riding of Yorkshire jest zobowiązana do opublikowania i przeglądu Programu Równości Rasowej oraz Planu Działań w celu zastosowania się do ogólnych i szczegółowych obowiązków określonych w Ustawie o Stosunkach Rasowych z poprawką z 2000 roku. Więcej informacji na temat Programu Równości Rasowej znajdą Państwo tutaj.

9 Często zadawane pytania Czy muszę składać podanie przez Internet? Nie, wprawdzie wypełnienie podania przez Internet zapewnia natychmiastowe i bezpieczne jego dostarczenie, ale mogą Państwo zwrócić się z prośbą o kopię elektroniczną w programie Word lub formacie PDF, lub też wydruk. Jeżeli mają Państwo specjalne wymagania, prosimy o kontakt ze Służbami Rekrutacyjnymi pod numerem lub pod adresem w celu uzyskania pomocy. Czy mogę złożyć podanie przez Internet w dniu, w którym upływa ostateczny termin? Tak, mogą Państwo składać podania przez Internet do północy w dniu, w którym upływa ostateczny termin. Co stanie się z moim podaniem po upłynięciu terminu? Wszystkie formularze podaniowe otrzymane w związku z danym stanowiskiem zostają wysłane do kierownika ds. wakatów następnego dnia rano po upłynięciu terminu. Kierownik następnie ułoży, zgodnie z opisem wymagań wobec pracownika, listę osób zapraszanych na rozmowę. Jak długo będę czekać na wiadomości o tym, czy jestem na liście? Skontaktujemy się z Państwem przed ogłoszonym terminem rozmów. W jaki sposób mogę uzyskać informację zwrotną, jeżeli nie otrzymam propozycji pracy? Powinni Państwo skontaktować się z Zespołem Rekrutacyjnym, który przekaże Państwa prośbę kierownikowi ds. wakatów, który z kolei skontaktuje się z Państwem. Czy prośba o moje referencje musi zostać złożona przed rozmową? Zwykle prosimy o referencje przed rozmową. Jeżeli woleliby Państwo, abyśmy na tym etapie nie kontaktowali się z osobami wydającymi Państwa referencje, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego w odpowiednim miejscu na formularzu podaniowym. Czy moje referencje muszą pochodzić od poprzedniego pracodawcy, czy też mogę przedstawić list polecający? Wymagamy dwóch referencji dotyczących zatrudnienia, od ostatnich pracodawców. W przypadkach, w których nie będzie to możliwe, będziemy łącznikiem pomiędzy kierownikiem ds. wakatów a Państwem w celu uzyskania najbardziej odpowiednich referencji.

10 Czy Rada Urzędu pokryje moje wydatki, jeżeli zostanę zaproszony/a na rozmowę? Jeśli tak, to w jaki sposób mam się starać o zwrot pieniędzy? Tak, Rada Urzędu pokryje koszty transportu. Formularz zwrotu wydatków zostanie do Państwa wysłany razem z zaproszeniem na rozmowę. Powinni go Państwo zwrócić do Służb Rekrutacyjnych po swojej rozmowie, załączając paragony. Powinni Państwo otrzymać zwrot kosztów w ciągu 28 dni roboczych. Osoby, które zostaną zatrudnione, otrzymają zwrot kosztów wraz z pierwszą miesięczną wypłatą. Z kim należy się skontaktować, jeżeli nie mogę stawić się na rozmowie lub chciał(a)bym zmienić datę lub godzinę? Powinni Państwo skontaktować się ze Służbami Rekrutacyjnymi, a my poinformujemy kierownika ds. wakatów. Jeżeli będą Państwo musieli zmienić datę lub godzinę, połączymy Państwa bezpośrednio z kierownikiem, aby mogli Państwo omówić z nim, czy będzie to możliwe. W przypadkach, w których termin rozmów był zawarty w ogłoszeniu, jego zmiana jest mało prawdopodobna. W jaki sposób dowiem się po rozmowie kwalifikacyjnej, czy otrzymałem/am pracę? Kierownik ds. wakatów powinien skontaktować się z Państwem telefonicznie, aby przekazać informację o propozycji pracy lub jej braku. Zostanie to potwierdzone listownie lub em. Jak się upewnić, czy potrzebuję zaświadczenia o niekaralności? W formularzu podaniowym zawarta będzie informacja o tym, czy na dane stanowisko konieczne jest zaświadczenie o niekaralności; zostanie to również potwierdzone w trakcie rozmowy o pracę. Jeżeli otrzymam propozycję pracy, od kiedy będę mógł/mogła zacząć pracę? Kierownik ds. wakatów skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia daty rozpoczęcia pracy. Będzie ona zależała od tego, kiedy osoba obecnie zajmująca stanowisko odejdzie oraz od tego, kiedy Państwo będą mogli rozpocząć pracę. Nie będą Państwo mogli rozpocząć pracy na stanowiskach, na których potrzebne jest zaświadczenie o niekaralności do momentu jego uzyskania, co może potrwać 8-12 tygodni. Kiedy otrzymam umowę o pracę? Państwa umowa powinna zostać wydana po przekazaniu odnośnych informacji zespołowi ds. umów przez kierownika ds. wakatów. Powinno to nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od potwierdzenia Państwa mianowania.

11 NASZA WIZJA Rada Urzędu East Riding of Yorkshire działa na rzecz poprawy jakości życia naszej społeczności, zdobywania szacunku osób, którym służymy i budowania dumy z przynależności do East Riding of Yorkshire. Jest to dla Państwa szansa na dołączenie do organizacji będącej w centrum przełomowych osiągnięć i uznawanej za Radę o wysokich dokonaniach. Około pracowników składa się na zdobywający nagrody zespół, wykorzystujący swój talent i doświadczenie w celu transformacji i wsparcia osób, które mieszkają, pracują i uczą się w naszym regionie. Rada Urzędu East Riding of Yorkshire została założona w kwietniu 1996 roku i jest największym pracodawcą w okolicy. Chlubimy się świadczeniem usług o najwyższym możliwym standardzie przez ponad 500 służb, dla około osób, na obszarze prawie 1000 mil kwadratowych. Nasze szkoły należą do najlepszych w regionie i wszystkie są zaangażowane we współpracę w dzieleniu się dobrymi praktykami, jak również we wcielaniu nowych pomysłów edukacyjnych. Ciągle dążymy do poprawy - dla uczniów, pracowników i rodziców. Naszym celem jest kontynuacja rozwoju doskonałych usług pierwszej linii, dlatego też, od samego początku Państwa kariery u nas będą Państwo otrzymywać porady ekspertów, wsparcie oraz wszystko to, co najlepsze w szkoleniach i rozwoju. Mamy znakomity poziom zatrzymywania pracowników i uważamy, ze jest to wynikiem sukcesu wielu działających systemów wsparcia, które zachęcają do realizacji pełnego potencjału kariery. Aktywnie zachęcamy nasze zespoły do rozwijania swoich umiejętności, zdobywania kwalifikacji oraz wiedzy i jesteśmy zaangażowani w efektywną, dwukierunkową komunikację. Jesteśmy bardzo dumni z naszych pracowników i zdajemy sobie sprawę, iż nasi ludzie są naszym największym atutem. Nasze oddanie pracownikom zostało uhonorowane nadaniem nam statusu Inwestorów w Człowieka.

12 Równowaga pomiędzy pracą a życiem rodzinnym Rada Urzędu zdaje sobie sprawę, że wszystkim pracownikom potrzebne jest zachowanie równowagi pomiędzy życiem rodzinnym a wywiązywaniem się ze swoich zobowiązań w pracy. Poniżej podajemy niektóre z naszych zasad dotyczących równowagi pomiędzy pracą a życiem rodzinnym: Podział pracy Praca skompresowana Urlop specjalny Urlop macierzyński Urlop adopcyjny Urlop ojcowski Urlop rodzicielski Praca zdalna Korzyści dla pracowników Rada Urzędu East Riding of Yorkshire zapewnia szeroki wachlarz korzyści, aby motywować, nagradzać i rozpoznawać wkład pracowników: Płace Doroczny urlop (dni wolne) Program bonów na opiekę nad dziećmi Program Rowerem do pracy Miejsce pracy wolne od dymu papierosowego Nagrody dla pracowników za wieloletnią pracę Zawodowa opieka zdrowotna i porady Szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia Zniżki dla pracowników na wiele produktów i usług Zniżki władz lokalnych Czasopismo dla personelu - Grapevine wydawane co dwa tygodnie Program motywacyjny przeniesienia naboru pracowników Szkolenia i rozwój Rada Urzędu jest zaangażowana w kwestię nauki przez całe życie i posiada status Inwestora w Człowieka. Zapewniamy doskonałe okazje rozwoju wszystkim pracownikom poprzez aktywną zachętę i wsparcie służące zdobyciu przez nich kwalifikacji oraz poprzez identyfikowanie szkoleń związanych z pracą na odbywających się co pół roku spotkaniach odnośnie oceny rozwoju pracownika. Zapewniamy kursy szkoleniowe w szerokim zakresie w miejscu pracy. Emerytura Oferujemy członkostwo w programie emerytalnym władz lokalnych (Local Government Pension Scheme - LGPS), doskonałym programie ostatecznej emerytury, który zapewnia znaczny zakres dodatków, łącznie z:

13 Bezpieczną emeryturą składającą się z zależnych od indeksu giełdowego dodatków, aby dotrzymać kroku inflacji Opcją zamiany części Państwa emerytury na wolną od podatku kwotę otrzymywaną jednorazowo przy przejściu na emeryturę Gwarantowanymi dodatkami w oparciu o stały wzór Bezpieczeństwem finansowym dla Państwa rodziny lub wyznaczonego, zamieszkałego z Państwem partnera Opcjami wcześniejszej emerytury/zasiłkami chorobowymi Ulgami podatkowymi od składek Prawami do przeniesienia (w ciągu 12 miesięcy) Możliwością wpłacania dodatkowych składek

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A.

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A. Wyślij do Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego A. Dane osobowe Imię i nazwisko Duński numer osobowy Adres Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016 Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością 27 czerwca 2016 DOFINANSOWANIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Dokumenty: Warunki

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY Miejscowość: Data sporządzenia (dd mm rrrr): 10 10 2016 ZGŁOSZE OFERTY PRACY Pola do wypełnienia oznaczone kolorem należy wypełnić obowiązkowo INFORMACJA DLA PRACODAWCY Pracodawca zgłasza ofertę pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O q ZMIANĘ DANYCH ADRESOWYCH/NAZWISKA/IMIENIA q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA NA RACHUNEK BANKOWY q ZMIANĘ RACHUNKU BANKOWEGO q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA OSOBY ZAMIESZKAŁEJ ZA GRANICĄ MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01.

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

GORZÓW WIELKOPOLSKI ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

GORZÓW WIELKOPOLSKI ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY Miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI, Data sporządzenia (dd / mm / rrrr) 30/08/2014 Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim Pola do wypełnienia oznaczone kolorem należy wypełnić obowiązkowo INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY . miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY INFORMACJA DLA PRACODAWCY Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu

Bardziej szczegółowo

Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego. 1 kwietnia 2015 r. Amway

Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego. 1 kwietnia 2015 r. Amway Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego 1 kwietnia 2015 r. Amway Zasady budowania biznesu międzynarodowego Niniejsze Zasady obowiązują od 1 kwietnia 2015 r na wszystkich rynkach europejskich (Austria,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+.

Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium). Dofinansowanie wypłacane z budżetu Programu Erasmus+. ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW DO KRAJÓW PROGRAMU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 (KA103) Zasady wypłaty i rozliczenia wsparcia indywidualnego (stypendium).

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ Jak wyrobić kartę EKUZ Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest to dokument, potwierdzający nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG

Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością stosowania wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ y Zakres i cel koordynacji świadczeń Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w ramach Unii

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O EMERYTURY I RENTY Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O EMERYTURY I RENTY Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych -Inspektorat Serwis Obsługi Klientów ZAPYTAJ O EMERYTURY I RENTY Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach serwisu e-inspektorat ZUS, pod

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2016/2017 PRAKTYKI 2016/2017 Gdzie można realizować praktykę? w kraju programu Erasmus+ (28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja) w zagranicznych instytucjach, przedsiębiorstwach, firmach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego

Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Imię

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Jesteście obywatelami Unii Europejskiej

Jesteście obywatelami Unii Europejskiej Jesteście obywatelami Unii Europejskiej W I T A M Y w L u k s e m b u r g u informacja zaproponowana przez ASTI ( АСТИ) i partnerów S P I S T R E Ś C I Pobyt w Luksemburgu : Przez okres krótszy niż 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Program spotkania 1.Zasady współpracy Student DWM oraz Student Koordynator Wydziałowy/Instytutowy 2. Przygotowanie Aplikacji 3. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus wyjazdy na praktykę Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Cel Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż).

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż). Zasady wyjazdów pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach Programu Erasmus + na rok akademicki 2014/2015 1. W ramach Programu Erasmus + pracownicy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Załącznik nr 16 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument na powyższy temat, w brzmieniu uzgodnionym przez Radę ds. WSiSW w dniu 20 lipca 2015 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 22 lipca 2015 r. (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTA Od: Do: Sekretariat Generalny Rady Delegacje Nr poprz. dok.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX 592 Nr dok. Kom.:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.

Praca na Islandii Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi.is Guðrúnartún 1 105 Reykjavík Tel.: 535 5600 asi@asi.is www.asi. Praca na Islandii Praca na Islandii Prawo obcokrajowców do pracy na Islandii Pracownicy pochodzący z krajów należących do ESB i EFTA (Unia Europejska) mają prawo do zatrudnienia się na Islandii bez specjalnego

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓŁNYCH W SANOMIERZU. Rozdział I Postanowienie ogólne

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓŁNYCH W SANOMIERZU. Rozdział I Postanowienie ogólne ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia NR CUW-021-22-2017 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W CENTRUM USŁUG WSPÓŁNYCH W SANOMIERZU

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu Mercedes-Benz MobiloVan Siła napędowa Twojego biznesu Wciąż w drodze. Nawet przez 30 lat Zielone światło dla Citana, Sprintera i Vito: połączenie Mercedes-Benz MobiloVan i regularnych przeglądów w Autoryzowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń

Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Projekt Partnerski Grundtviga 2012-2014 Zdrowy styl życia rodziców - zdrowie przyszłych pokoleń Spotkanie informacyjne 26 listopada 2012r Partner Projektu Dzielnica Mokotów Plan spotkania 1. Kilka słów

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Jak... Wystąpić o mieszkanie komunalne (Council Housing) www.nwleics.gov.uk

Jak... Wystąpić o mieszkanie komunalne (Council Housing) www.nwleics.gov.uk Jak... Wystąpić o mieszkanie komunalne (Council Housing) www.nwleics.gov.uk Jak mam wystąpić o przyznanie mi mieszkania komunalnego? Jeżeli masz 18 lub więcej lat możesz wystąpić o umieszczenie Cię w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy. Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014. Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013

Wyjazdy. Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014. Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013 Informacje ogólne Wyjazdy Spotkanie oraz rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2013/2014 Rekrutacja trwa od 4 listopada do 4 grudnia 2013 Charakter praktyki Praktyka powinna być związana z kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja 2017 2018 Kto może wziąć udział w programie? Wyjazdy na studia Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego zarejestrowani na studiach: dziennych / zaocznych licencjackich

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW

PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW Program Erasmus+ PRZEWODNIK DLA STUDENTÓW rok akademicki 2015/2016 Plan prezentacji O czym powiemy? 1. Zasady ogólne wyjazdów 2015/2016 2. Nowe zasady programu Erasmus+ 3. Grant Erasmusa 4. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA?

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA? Kraj Pomoc lekarza Pobyt w szpitalu Leczenie stomatologiczne Transport na terenie kraju Transport do Polski Austria Bezpłatna 12 20,10 Częściowo odpłatne w sytuacji zależne od stomatologa Belgia Udział

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie 01.06.2016-31.05.2018 Postanowienia ogólne 1 1. Dokonuje się podziału dotacji na podstawie umów finansowych 2016-1-PL01-KA103-024853

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ

WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 411 ( 1 ) PROŚBA O INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, zwanej dalej osobą ubiegającą się. Miejsce zamieszkania

1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, zwanej dalej osobą ubiegającą się. Miejsce zamieszkania Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie jednorazowego świadczenia: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. 1. Pakiet Internet w UE (dalej: Usługa ) to usługa dostępna dla abonentów oferty nju z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców

Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce. Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców Prawny i praktyczny wymiar zarządzania migracjami w Polsce Iwona Zemanek Departament Legalizacji Pobytu Urząd do Spraw Cudzoziemców 14.01.2016 Urząd do Spraw Cudzoziemców Organy administracji, służby zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Zielona Góra, 30.06.2009 ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Wysokość miesięcznych stawek stypendialnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W WOJEWÓDZKIM BIURZE GEODEZJI W ŁODZI

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W WOJEWÓDZKIM BIURZE GEODEZJI W ŁODZI Załącznik do Zarządzenia Nr 2/JB/2010 Dyrektora Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W WOJEWÓDZKIM BIURZE GEODEZJI W ŁODZI I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

dla Pracowników i Doktorantów

dla Pracowników i Doktorantów dla Pracowników i Doktorantów Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN uzyskał w 2014 roku status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), jako partner Konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii

Bardziej szczegółowo

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro.

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro. Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+(K103) oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2017/2018

POLITECHNIKA WARSZAWSKA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych PRAKTYKI 2017/2018 PRAKTYKI 2017/2018 Program ERASMUS+ na Politechnice Warszawskiej jest koordynowany przez Uczelnianą Agencję Programów Edukacyjnych Centrum Współpracy Międzynarodowej (UAPE CWM) ul. Noakowskiego 18/20,

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach. z dnia r.

Zarządzenie Nr 3/2016. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach. z dnia r. Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach z dnia 19.01.2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. Dz.U.06.95.661 2008.01.01 zm. Dz.U.2007.250.1869 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski NIEPEŁNOSPRAWNI W EUROPIE Około 83,2 mln ogółu ludności Europy to osoby z niepełnosprawnością (11,7%

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz. 2234 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rodziny, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 17 maja 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi

Bardziej szczegółowo

Mobilności pomiędzy krajami programu studentów wyjeżdżających na studia. Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktykę:

Mobilności pomiędzy krajami programu studentów wyjeżdżających na studia. Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktykę: ZARZĄDZENIE NR 38/15 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie finansowania wyjazdów stypendialnych studentów i pracowników Akademii

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa organizatora. (lub imię i nazwisko)

1. Nazwa organizatora. (lub imię i nazwisko) . (pieczęć organizatora) Załącznik nr 1 do Szczegółowych Informacji dla Organizatorów staży (miejscowość, data) Starosta Chełmiński za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Chełm WNIOSEK o zawarcie

Bardziej szczegółowo

Unijne świadczenia rodzinne [EU-familjeförmåner]

Unijne świadczenia rodzinne [EU-familjeförmåner] Unijne świadczenia rodzinne [EU-familjeförmåner] Poniższe zasady obowiązują również w państwach należących do EOG oraz w Szwajcarii Rodziny, w których rodzice pracują, mieszkają lub otrzymują świadczenia

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS Warunkiem koniecznym aby skorzystać z oferty SMS e-logis jest wykupienie abonamentu standardowego z dodatkową opcją sms-50 lub pakietu premium z dodatkową opcją sms-100. Cennik

Bardziej szczegółowo