Porady dotyczące starania się o pracę w Radzie Urzędu East Riding of Yorkshire

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porady dotyczące starania się o pracę w Radzie Urzędu East Riding of Yorkshire"

Transkrypt

1 Porady dotyczące starania się o pracę w Radzie Urzędu East Riding of Yorkshire Jeżeli pragną Państwo uzyskać bardziej szczegółowe dane prosimy o odwiedzenie strony Formularz podaniowy W celu zapewnienia informacji na temat danego stanowiska do każdego wakatu dołączony jest opis obowiązków oraz wymagania wobec pracownika. Wymagania wobec pracownika określają niezbędne i pożądane warunki, jakie musi spełniać kandydat na dane stanowisko. Powinni Państwo upewnić się, że spełniają Państwo wszystkie niezbędne kryteria przed złożeniem podania. Muszą Państwo jasno wykazać w swoim formularzu podaniowym, w jaki sposób spełniają Państwo każde z kryteriów zawarte w wymaganiach wobec pracownika, ponieważ zespół selekcyjny weźmie pod uwagę wyłącznie informacje zawarte w Państwa formularzu podaniowym i dokona ich oceny względem wymagań wobec pracownika, w celu ułożenia listy kandydatów zapraszanych na rozmowę w sprawie pracy. Podkreślamy, iż przyjmowane będą wyłącznie podania złożone na formularzach podaniowych Rady Urzędu. Informacje na temat powodów odrzucenia podania są dostępne na żądanie. Referencje Każda osoba składająca podanie musi zapewnić referencje od dwóch osób, z których przynajmniej jedna powinna być aktualnym pracodawcą. Jeżeli są Państwo niezatrudnieni, poprzedni pracodawcy powinni zostać wskazani jako osoby udzielające referencji. Z osobami udzielającymi referencji kontaktujemy się zwykle przed rozmową o pracę; na formularzu jest jednak miejsce, w którym można wskazać, że sobie Państwo tego nie życzą. W takim wypadku skontaktujemy się z osobami udzielającymi referencji po rozmowie, jeżeli będzie istniało prawdopodobieństwo, że dane stanowisko zostanie Państwu zaoferowane. Wcześniej zwrócimy się z prośbą o Państwa zgodę. Takie postępowanie rzecz jasna opóźni wydanie decyzji przez zespół selekcyjny, ponieważ żadne stanowisko nie może zostać zaoferowane bez uzyskania dwóch zadowalających referencji. Rozmowy o pracę Jeżeli zostaną Państwo zaproszeni na rozmowę o pracę, skontaktujemy się z Państwem listownie, podając nazwiska osób, które będą z Państwem przeprowadzały rozmowę, miejsce i godzinę rozmowy oraz informując Państwa o wszelkich testach lub prezentacjach, podjęcia których mogą się Państwo spodziewać. Listy zapraszające na rozmowę są zwykle wysyłane z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli nie będzie to możliwe,

2 telefonicznie poinformujemy Państwa o wcześniejszym terminie. Większość ogłoszeń o pracę zawiera datę rozmowy, aby poinformować Państwa o terminie spodziewanego stawiennictwa. Otrzymają Państwo również mapkę wskazującą położenie miejsca rozmowy oraz formularz pokrycia wydatków. Kandydaci stawiający się na rozmowie otrzymają, po przedłożeniu formularza pokrycia wydatków, zwrot kosztów dojazdu transportem publicznym z adresu domowego do miejsca przeprowadzenia rozmowy o pracę i z powrotem, wraz z dodatkiem na posiłek w stosownych przypadkach. Odnośne rachunki muszą zostać przedłożone wraz z formularzem pokrycia wydatków. Zespół selekcyjny będzie zadawał pytania, które pozwolą Państwu na rozszerzenie informacji zawartych w formularzu podaniowym i zademonstrowanie, w jakim stopniu spełniają Państwo warunki zawarte w opisie stanowiska. Dokumenty wymagane na rozmowę o pracę Kandydaci wybrani na rozmowę będą musieli przedstawić zaświadczenia o kwalifikacjach odnośnych do stanowiska, o które się starają, a które zawarli w swoim formularzu podaniowym. Aby uczynić zadość wymaganiom Ustawy o Azylu i Imigracji z 1996 roku wraz z Decyzją o Imigracji (Ograniczenia dotyczące zatrudniania) z 2004 roku, Rada Urzędu musi potwierdzić, że wszyscy kandydaci mają prawo do wykonywania pracy w Zjednoczonym Królestwie. Dlatego też będziemy wymagać od Państwa przyniesienia ze sobą oryginałów określonych dokumentów, wymienionych poniżej: KTÓREGOKOLWIEK z poniższych zabezpieczonych dokumentów: Paszport wskazujący, że okaziciel jest obywatelem brytyjskim lub ma prawo pobytu w Zjednoczonym Królestwie. Dokument wskazujący, że okaziciel jest obywatelem kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Musi to być paszport danego kraju lub dowód tożsamości. Krajami należącymi do Europejskiego Obszaru Gospodarczego są: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, Włochy, Liechtenstein, Luxemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Cypr, Malta, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Rumunia i Bułgaria. Zezwolenie na pobyt wydane obywatelowi Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (the Home Office). Paszport lub inny dokument wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w którym wpisana jest uwaga o tym, że okaziciel ma aktualnie prawo do pobytu w Zjednoczonym Królestwie jako członek rodziny obywatela Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który zamieszkuje w Zjednoczonym Królestwie.

3 Paszport lub inny dokument podróżny uprawniający okaziciela do nieograniczonego pobytu w Zjednoczonym Królestwie. Paszport lub inny dokument podróżny uprawniający okaziciela do pobytu w Zjednoczonym Królestwie oraz do wykonywania oferowanego rodzaju pracy, jeżeli okaziciel nie ma zezwolenia na pracę. Aplikacyjna karta rejestracyjna wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych osobie ubiegającej się o azyl, zezwalająca okazicielowi na podjęcie pracy. Jeżeli nie mogą Państwo przedstawić żadnego z powyższych dokumentów, muszą Państwo przedstawić DWA z poniższych dokumentów w następujących kombinacjach: Kombinacja 1 Dokument zawierający stały numer ubezpieczenia społecznego danej osoby oraz imię i nazwisko. Może to być formularz P45, P60, karta ubezpieczenia społecznego lub list od agencji rządowej. Oraz jeden z poniższych: Pełny odpis aktu urodzenia wydany w Zjednoczonym Królestwie, na Wyspach Normandzkich lub w Irlandii. Zaświadczenia o rejestracji lub naturalizacji potwierdzające, że okaziciel jest obywatelem brytyjskim. List wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wskazujący, że dana osoba może pozostać w Zjednoczonym Królestwie bez ograniczeń. Wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dokument określający status imigracyjny uwagą wskazującą, że dana osoba może pozostać w Zjednoczonym Królestwie bez ograniczeń. Kombinacja 2 Zezwolenie na pracę lub innego rodzaju zgoda na podjęcie pracy wydana przez wydział zezwoleń na pracę w Zjednoczonym Królestwie (Work Permits UK). Oraz jeden z poniższych: Paszport lub inny dokument podróżny wskazujący, że okaziciel może pozostać w Zjednoczonym Królestwie i podjąć dane zatrudnienie zależne od pozwolenia na pracę. List wydany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych okazicielowi, potwierdzający, że wymieniona osoba może pozostać w Zjednoczonym Królestwie i uzyskać wspomniane pozwolenie na pracę.

4 Kontrola lekarska Stanowiska będą oferowane wyłącznie po uzyskaniu zadowalającej opinii medycznej. Preferowani kandydaci będą musieli wypełnić kwestionariusz medyczny, a w niektórych przypadkach Rada Urzędu może wymagać przeprowadzenia badań lekarskich. Zaświadczenia o niekaralności Jesteśmy zaangażowani w zapewnianie bezpieczeństwa i promowanie dobra dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych szczególnej troski i oczekujemy od wszystkich pracowników oraz wolontariuszy takiego samego zaangażowania. Przydatność przyszłych pracowników lub wolontariuszy będzie oceniana pod względem powyższego zaangażowania w trakcie procesu rekrutacyjnego. Przed mianowaniem na stanowisko wymagające regularnej pracy z dziećmi oraz osobami szczególnej troski konieczne będzie uzyskanie zaświadczenia o niekaralności. Bycie karanym niekoniecznie musi oznaczać brak możliwości pracy dla nas. Będzie to zależało od rodzaju stanowiska oraz okoliczności i tła popełnionych wykroczeń. Zgodnie z Ustawą o Resocjalizacji Przestępców z roku 1974 muszą Państwo jedynie zgłosić nieukończone wyroki. Jeżeli jednak stanowisko, o które starają się Państwo, stanowi zgodnie z powyższą ustawą wyjątek, muszą Państwo podać wszystkie dane związane z Państwa karalnością. W takim wypadku będzie to jasno zaznaczone w formularzu podaniowym. Stanowiska dla kierowców Stanowiska dla kierowców prowadzących pojazdy należące do Rady Urzędu wymagają przedstawienia ważnego prawa jazdy w trakcie rozmowy o pracę. Będzie ono sprawdzone pod kątem Państwa uprawnienia do prowadzenia pojazdu zgodnie z polisą ubezpieczeniową Rady Urzędu. Kopia prawa jazdy zostanie zatrzymana w Państwa aktach. Ubezpieczyciele Rady Urzędu nie zapewniają automatycznego pokrycia dla kierowców skazanych w ciągu ostatnich 5 lat lub w przypadku trwającego dochodzenia sądowego w związku z następującymi wykroczeniami: Niebezpieczna/nieostrożna jazda (kod DD) Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu/narkotyków (kod DR) Nieprawne przywłaszczenie/ kradzież (kod UT) Niezatrzymanie się/ niezgłoszenie wypadku (kod AC)

5 Rejestracja pracowników socjalnych Zgodnie z wymogiem prawnym wyłącznie pracownicy socjalni zarejestrowani w Radzie Generalnej Opieki Społecznej (General Social Care Council) mogą być zatrudniani na stanowisku pracownik socjalny. Zostaną Państwo poproszeni o przedstawienie swojego zaświadczenia rejestracyjnego w trakcie rozmowy o pracę. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o odwiedzenie strony Rady Generalnej Opieki Społecznej Rejestracja w Generalnej Radzie Nauczycielskiej (General Teaching Council - GTC) Jeżeli starają się Państwo o stanowisko nauczyciela, muszą Państwo przedstawić swój numer rejestracyjny GTC, który zostanie sprawdzony w celu upewnienia się, że są Państwo zarejestrowanym nauczycielem, oraz uzyskania informacji o wszelkich nałożonych ograniczeniach. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o odwiedzenie strony Generalnej Rady Nauczycielskiej

6

7 Równość szans Rada Urzędu East Riding of Yorkshire jest zaangażowana w swoją rolę pracodawcy niestosującego dyskryminacji, jeżeli chodzi o kolor, pochodzenie kulturowe lub etniczne, narodowość, wiarę lub przekonania, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, położenie geograficzne lub jakikolwiek inny status. W formularzu podaniowym znajduje się część dotycząca monitorowania personelu, która po otrzymaniu zostanie oddzielona od pozostałej części formularza, i z którą nie zapozna się zespół tworzący listę kandydatów. Informacje tam zawarte zostaną poufnie wykorzystane w celu monitorowania i rozwoju polityki zatrudnieniowej oraz procedur Rady Urzędu, przygotowywania raportów statystycznych oraz reagowania na wskaźniki osiągnięć krajowych. Osoby niepełnosprawne Rada Urzędu jest w pełni zaangażowana w zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zapewnienia formularza podaniowego oraz informacji pomocniczych w formie wydruku, w języku Brajla, na kasecie lub w wersji napisanej wielką czcionką. Państwa odpowiedź w powyższych formatach zostanie zaakceptowana. Prosimy o kontakt ze służbami rekrutacyjnymi pod numerem w celu uzyskania alternatywnych wersji lub omówienia sposobów, w jakie możemy wyjść naprzeciw Państwa potrzebom. Rada Urzędu jest zarejestrowanym użytkownikiem usługi Typetalk. Jeżeli są Państwo osobami niedowidzącymi lub niedosłyszącymi i mają Państwo dostęp do telefonu tekstowego (textphone), mogą się Państwo skontaktować z Urzędem za pomocą tej usługi, dzwoniąc pod numer Istnieje również tekstowa infolinia pod numerem oraz głosowa infolinia pod numerem W przypadku, gdy kandydaci zaznaczyli na formularzu podaniowym, że są osobami niepełnosprawnymi, Rada Urzędu będzie chciała wykorzystać te informacje w celu upewnienia się, że przestrzega swoich zobowiązań prawnych polegających na dokonaniu uzasadnionych dostosowań na terenie siedziby oraz ustaleń w sprawie pracy dla kandydatów i pracowników, którzy zgłosili niepełnosprawność. Podjęte zostaną również wysiłki w celu zapewnienia odpowiednich warunków rozmowy o pracę. Prosimy o podanie wszelkich wymagań na formularzu podaniowym. Zobowiązania: Przeprowadzimy rozmowy ze wszystkimi niepełnosprawnymi kandydatami, którzy spełniają kryteria minimalne dla danego wakatu i rozważymy ich kandydatury na podstawie ich zdolności.

8 Zastosujemy procedurę, która umożliwi przedyskutowanie z pracownikami niepełnosprawnymi w każdej chwili, ale przynajmniej raz w roku, kwestii tego, co może zostać zrobione, aby upewnić się, że mogą oni rozwijać i wykorzystywać swoje umiejętności. Podejmiemy wszelkie starania, aby zapewnić osobom, które staną się niepełnosprawne, dalsze zatrudnienie. Podejmiemy działania, aby upewnić się, że wszyscy pracownicy będą posiadać odpowiednią wiedzę na temat niepełnosprawności, konieczną do wdrożenia powyższych zobowiązań. Co roku dokonujemy przeglądu naszych zobowiązań i osiągnięć, planujemy, jakich możemy dokonać ulepszeń oraz powiadamiamy pracowników i Jobcentre Plus (Urząd Pracy) o dokonanych postępach oraz przyszłych planach. Program Równości Rasowej Rada Urzędu East Riding of Yorkshire jest zobowiązana do opublikowania i przeglądu Programu Równości Rasowej oraz Planu Działań w celu zastosowania się do ogólnych i szczegółowych obowiązków określonych w Ustawie o Stosunkach Rasowych z poprawką z 2000 roku. Więcej informacji na temat Programu Równości Rasowej znajdą Państwo tutaj.

9 Często zadawane pytania Czy muszę składać podanie przez Internet? Nie, wprawdzie wypełnienie podania przez Internet zapewnia natychmiastowe i bezpieczne jego dostarczenie, ale mogą Państwo zwrócić się z prośbą o kopię elektroniczną w programie Word lub formacie PDF, lub też wydruk. Jeżeli mają Państwo specjalne wymagania, prosimy o kontakt ze Służbami Rekrutacyjnymi pod numerem lub pod adresem w celu uzyskania pomocy. Czy mogę złożyć podanie przez Internet w dniu, w którym upływa ostateczny termin? Tak, mogą Państwo składać podania przez Internet do północy w dniu, w którym upływa ostateczny termin. Co stanie się z moim podaniem po upłynięciu terminu? Wszystkie formularze podaniowe otrzymane w związku z danym stanowiskiem zostają wysłane do kierownika ds. wakatów następnego dnia rano po upłynięciu terminu. Kierownik następnie ułoży, zgodnie z opisem wymagań wobec pracownika, listę osób zapraszanych na rozmowę. Jak długo będę czekać na wiadomości o tym, czy jestem na liście? Skontaktujemy się z Państwem przed ogłoszonym terminem rozmów. W jaki sposób mogę uzyskać informację zwrotną, jeżeli nie otrzymam propozycji pracy? Powinni Państwo skontaktować się z Zespołem Rekrutacyjnym, który przekaże Państwa prośbę kierownikowi ds. wakatów, który z kolei skontaktuje się z Państwem. Czy prośba o moje referencje musi zostać złożona przed rozmową? Zwykle prosimy o referencje przed rozmową. Jeżeli woleliby Państwo, abyśmy na tym etapie nie kontaktowali się z osobami wydającymi Państwa referencje, prosimy o wyraźne zaznaczenie tego w odpowiednim miejscu na formularzu podaniowym. Czy moje referencje muszą pochodzić od poprzedniego pracodawcy, czy też mogę przedstawić list polecający? Wymagamy dwóch referencji dotyczących zatrudnienia, od ostatnich pracodawców. W przypadkach, w których nie będzie to możliwe, będziemy łącznikiem pomiędzy kierownikiem ds. wakatów a Państwem w celu uzyskania najbardziej odpowiednich referencji.

10 Czy Rada Urzędu pokryje moje wydatki, jeżeli zostanę zaproszony/a na rozmowę? Jeśli tak, to w jaki sposób mam się starać o zwrot pieniędzy? Tak, Rada Urzędu pokryje koszty transportu. Formularz zwrotu wydatków zostanie do Państwa wysłany razem z zaproszeniem na rozmowę. Powinni go Państwo zwrócić do Służb Rekrutacyjnych po swojej rozmowie, załączając paragony. Powinni Państwo otrzymać zwrot kosztów w ciągu 28 dni roboczych. Osoby, które zostaną zatrudnione, otrzymają zwrot kosztów wraz z pierwszą miesięczną wypłatą. Z kim należy się skontaktować, jeżeli nie mogę stawić się na rozmowie lub chciał(a)bym zmienić datę lub godzinę? Powinni Państwo skontaktować się ze Służbami Rekrutacyjnymi, a my poinformujemy kierownika ds. wakatów. Jeżeli będą Państwo musieli zmienić datę lub godzinę, połączymy Państwa bezpośrednio z kierownikiem, aby mogli Państwo omówić z nim, czy będzie to możliwe. W przypadkach, w których termin rozmów był zawarty w ogłoszeniu, jego zmiana jest mało prawdopodobna. W jaki sposób dowiem się po rozmowie kwalifikacyjnej, czy otrzymałem/am pracę? Kierownik ds. wakatów powinien skontaktować się z Państwem telefonicznie, aby przekazać informację o propozycji pracy lub jej braku. Zostanie to potwierdzone listownie lub em. Jak się upewnić, czy potrzebuję zaświadczenia o niekaralności? W formularzu podaniowym zawarta będzie informacja o tym, czy na dane stanowisko konieczne jest zaświadczenie o niekaralności; zostanie to również potwierdzone w trakcie rozmowy o pracę. Jeżeli otrzymam propozycję pracy, od kiedy będę mógł/mogła zacząć pracę? Kierownik ds. wakatów skontaktuje się z Państwem w celu uzgodnienia daty rozpoczęcia pracy. Będzie ona zależała od tego, kiedy osoba obecnie zajmująca stanowisko odejdzie oraz od tego, kiedy Państwo będą mogli rozpocząć pracę. Nie będą Państwo mogli rozpocząć pracy na stanowiskach, na których potrzebne jest zaświadczenie o niekaralności do momentu jego uzyskania, co może potrwać 8-12 tygodni. Kiedy otrzymam umowę o pracę? Państwa umowa powinna zostać wydana po przekazaniu odnośnych informacji zespołowi ds. umów przez kierownika ds. wakatów. Powinno to nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od potwierdzenia Państwa mianowania.

11 NASZA WIZJA Rada Urzędu East Riding of Yorkshire działa na rzecz poprawy jakości życia naszej społeczności, zdobywania szacunku osób, którym służymy i budowania dumy z przynależności do East Riding of Yorkshire. Jest to dla Państwa szansa na dołączenie do organizacji będącej w centrum przełomowych osiągnięć i uznawanej za Radę o wysokich dokonaniach. Około pracowników składa się na zdobywający nagrody zespół, wykorzystujący swój talent i doświadczenie w celu transformacji i wsparcia osób, które mieszkają, pracują i uczą się w naszym regionie. Rada Urzędu East Riding of Yorkshire została założona w kwietniu 1996 roku i jest największym pracodawcą w okolicy. Chlubimy się świadczeniem usług o najwyższym możliwym standardzie przez ponad 500 służb, dla około osób, na obszarze prawie 1000 mil kwadratowych. Nasze szkoły należą do najlepszych w regionie i wszystkie są zaangażowane we współpracę w dzieleniu się dobrymi praktykami, jak również we wcielaniu nowych pomysłów edukacyjnych. Ciągle dążymy do poprawy - dla uczniów, pracowników i rodziców. Naszym celem jest kontynuacja rozwoju doskonałych usług pierwszej linii, dlatego też, od samego początku Państwa kariery u nas będą Państwo otrzymywać porady ekspertów, wsparcie oraz wszystko to, co najlepsze w szkoleniach i rozwoju. Mamy znakomity poziom zatrzymywania pracowników i uważamy, ze jest to wynikiem sukcesu wielu działających systemów wsparcia, które zachęcają do realizacji pełnego potencjału kariery. Aktywnie zachęcamy nasze zespoły do rozwijania swoich umiejętności, zdobywania kwalifikacji oraz wiedzy i jesteśmy zaangażowani w efektywną, dwukierunkową komunikację. Jesteśmy bardzo dumni z naszych pracowników i zdajemy sobie sprawę, iż nasi ludzie są naszym największym atutem. Nasze oddanie pracownikom zostało uhonorowane nadaniem nam statusu Inwestorów w Człowieka.

12 Równowaga pomiędzy pracą a życiem rodzinnym Rada Urzędu zdaje sobie sprawę, że wszystkim pracownikom potrzebne jest zachowanie równowagi pomiędzy życiem rodzinnym a wywiązywaniem się ze swoich zobowiązań w pracy. Poniżej podajemy niektóre z naszych zasad dotyczących równowagi pomiędzy pracą a życiem rodzinnym: Podział pracy Praca skompresowana Urlop specjalny Urlop macierzyński Urlop adopcyjny Urlop ojcowski Urlop rodzicielski Praca zdalna Korzyści dla pracowników Rada Urzędu East Riding of Yorkshire zapewnia szeroki wachlarz korzyści, aby motywować, nagradzać i rozpoznawać wkład pracowników: Płace Doroczny urlop (dni wolne) Program bonów na opiekę nad dziećmi Program Rowerem do pracy Miejsce pracy wolne od dymu papierosowego Nagrody dla pracowników za wieloletnią pracę Zawodowa opieka zdrowotna i porady Szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia Zniżki dla pracowników na wiele produktów i usług Zniżki władz lokalnych Czasopismo dla personelu - Grapevine wydawane co dwa tygodnie Program motywacyjny przeniesienia naboru pracowników Szkolenia i rozwój Rada Urzędu jest zaangażowana w kwestię nauki przez całe życie i posiada status Inwestora w Człowieka. Zapewniamy doskonałe okazje rozwoju wszystkim pracownikom poprzez aktywną zachętę i wsparcie służące zdobyciu przez nich kwalifikacji oraz poprzez identyfikowanie szkoleń związanych z pracą na odbywających się co pół roku spotkaniach odnośnie oceny rozwoju pracownika. Zapewniamy kursy szkoleniowe w szerokim zakresie w miejscu pracy. Emerytura Oferujemy członkostwo w programie emerytalnym władz lokalnych (Local Government Pension Scheme - LGPS), doskonałym programie ostatecznej emerytury, który zapewnia znaczny zakres dodatków, łącznie z:

13 Bezpieczną emeryturą składającą się z zależnych od indeksu giełdowego dodatków, aby dotrzymać kroku inflacji Opcją zamiany części Państwa emerytury na wolną od podatku kwotę otrzymywaną jednorazowo przy przejściu na emeryturę Gwarantowanymi dodatkami w oparciu o stały wzór Bezpieczeństwem finansowym dla Państwa rodziny lub wyznaczonego, zamieszkałego z Państwem partnera Opcjami wcześniejszej emerytury/zasiłkami chorobowymi Ulgami podatkowymi od składek Prawami do przeniesienia (w ciągu 12 miesięcy) Możliwością wpłacania dodatkowych składek

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników migrującychch Wydanie trzecie 2011 This guide is in Polish 2 Twoje prawa w Irlandii Północnej Spis treści Rozdział Strona Wstęp 5 Jak korzystać

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa w Irlandii Północnej

Twoje prawa w Irlandii Północnej Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Niniejszy przewodnik objaśnia prawa pracowników pochodzących

Bardziej szczegółowo

This guide is in Polish

This guide is in Polish This guide is in Polish Twoje prawa w Irlandii Północnej Przewodnik dla pracowników z następujących krajów: Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Słowacja Słowenia Przewodnik w języku polskim Spis treści

Bardziej szczegółowo

EURES Irlandia Północna- Często zadawane pytania

EURES Irlandia Północna- Często zadawane pytania ludzie:umiejętności:praca EURES Irlandia Północna- Często zadawane pytania Poland EURES Irlandia Północna-często zdawane pytania Co to jest EURES? Europejskie Służby Zatrudnienia EURES (European Employment

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do wyrażania zainteresowania pracą w charakterze pracowników kontraktowych przy realizacji zadań tymczasowych (EMA, Londyn)

Zaproszenie do wyrażania zainteresowania pracą w charakterze pracowników kontraktowych przy realizacji zadań tymczasowych (EMA, Londyn) 26 May 2011 EMA/420883/2011 Administration Zaproszenie do wyrażania zainteresowania pracą w charakterze pracowników kontraktowych przy realizacji zadań tymczasowych (EMA, Londyn) Agencja jest odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy ŁOTWA SPIS TREŚCI 2. Praca na Łotwie... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski na Łotwie... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do łotewskiego rynku pracy... 1 2.1.2. Prowadzenie własnej

Bardziej szczegółowo

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów

Front Cover Witamy w Oxfordshire. Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Front Cover Witamy w Oxfordshire Przewodnik po przepisach, zwyczajach i usługach dla zagranicznych turystów, pracowników i imigrantów Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Program Równouprawnienia North West Regional College

Program Równouprawnienia North West Regional College Program Równouprawnienia North West Regional College Opracowany na podstawie ust. 75 oraz Załącznika 9 do Ustawy z 1998 r. o Irlandii Północnej Na życzenie niniejszy dokument może zostać udostępniony w

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 2014

OBJAŚNIENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 2014 Notes for parents & carers (Polish) OBJAŚNIENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW 2014 Education & Social Care The Moray Council Council Office High Street Elgin IV30 1BX Numer telefonu: 01343 563374 Fax: 01343

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskich rynkach pracy

Przewodnik po europejskich rynkach pracy Przewodnik po europejskich rynkach pracy Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2012 Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa SAGITTARIUS 76-150 Darłowo, ul. Księżnej Anny 3b/8 tel./fax (+48

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Programu Rejestracji Pracowników (WRS) - wytyczne

Formularz zgłoszeniowy Programu Rejestracji Pracowników (WRS) - wytyczne Formularz zgłoszeniowy Programu Rejestracji Pracowników (WRS) - wytyczne Spis treści Część A: Podstawowe informacje na temat rejestracji w Programie Rejestracji Pracowników (WRS) 1. Kto podlega obowiązkowi

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Wielkiej Brytanii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Wielkiej Brytanii... 1 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do brytyjskiego rynku pracy...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy RUMUNIA SPIS TREŚCI 2. Praca w Rumunii... 1 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Rumunii... 2 2.1.1 Pobyt na terytorium Rumunii... 2 2.1.2. Meldunek... 3 2.1.3. Zasady dostępu obywateli Polski

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy ŁOTWA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Łotwie... 2 1.1. Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Łotwy... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4.Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2010. Znaleźć pracę w Europie. Przewodnik dla poszukujących pracy. eures.europa.eu. Komisja Europejska

Aktualizacja 2010. Znaleźć pracę w Europie. Przewodnik dla poszukujących pracy. eures.europa.eu. Komisja Europejska Aktualizacja 2010 Znaleźć pracę w Europie Przewodnik dla poszukujących pracy eures.europa.eu Komisja Europejska Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji, nie odpowiada za sposób

Bardziej szczegółowo

Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników

Ochrona prywatności w miejscu pracy. Przewodnik dla pracowników Ochrona prywatności w miejscu pracy Przewodnik dla pracowników Projekt partnerski Leonardo da Vinci 2012-1-PL1-LEO04-28097 1 Zwiększanie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35

Edukacja w Islandii...30 Islandzki dla obcokrajowców... 33 Ważne informacje kontaktowe 35 Zamieszkanie w innym kraju wymaga odwagi. Stwarza jednak również niezwykłe możliwości oraz stanowi początek czegoś zupełnie nowego. Daj sobie trochę czasu aby dowiedzieć się czego możesz oczekiwać i czego

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT koordynacji zabezpieczenia społecznego w UE Komisja Europejska Przepisy

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Wielkiej Brytanii... 2 1.1. Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Wielkiej Brytanii... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

Eurydice Brief. Wczesna edukacja i opieka 2014. Edukacja i szkolenia

Eurydice Brief. Wczesna edukacja i opieka 2014. Edukacja i szkolenia Eurydice Brief Wczesna edukacja i opieka 2014 Edukacja i szkolenia Eurydice Brief Wczesna edukacja i opieka 2014 Niniejsze streszczenie przedstawia w zwięzły sposób główne zagadnienia omówione w raporcie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo