Wykorzystanie Inteligentnego Systemu Nauczającego (ISN) w szkoleniach ODL (Open and Distance Learning)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie Inteligentnego Systemu Nauczającego (ISN) w szkoleniach ODL (Open and Distance Learning)"

Transkrypt

1 Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z8) Wykorzystanie Inteligentnego ystemu Nauczającego (IN) w szkoleniach ODL (Open and Distance Learning) Praca nr Gdańsk, grudzień 2008

2 Wykorzystanie Inteligentnego ystemu Nauczającego (IN) w szkoleniach ODL (Open and Distance Learning) Praca nr łowa kluczowe: systemy inteligentne w nauczaniu ODL; środki sztucznej inteligencji wykorzystywane w procesie ODL; indywidualizacja procesu nauczania ODL Kierownik pracy: mgr inż. Jolanta Chęć Wykonawcy pracy: mgr inż. Jolanta Chęć Kierownik Zakładu: dr inż. Rafał Niski Copyright by Instytut Łączności, Warszawa 2008

3 pis treści 1. Wprowadzenie Inteligentny ystem Nauczający Koncepcja IN Architektura IN Uczenie problemowe truktura punktów węzłowych Środowiska uczenia Metodyka tworzenia kursu ODL Wymagania Projekt kursu Opracowanie kursu Dostawa kursu Ocena kursu Wnioski Literatura Załączniki

4 1. Wprowadzenie Rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) umożliwił powstanie nowych form edukacji bardzo przydatnych dla procesu uczenia trwającego przez całe życie (Life Long Learning Process). Jedną z nowoczesnych form kształcenia wykorzystującą nowo powstałe technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w procesie kształcenia jest nauczanie na odległość (distance learning) charakteryzujące się niezależnością od miejsca i czasu nauki. ystemy nauczania na odległość (ODL) powinny umożliwiać optymalne dostosowanie procesu nauczania do indywidualnego ucznia. W tym celu opracowany został Inteligentny ystem Nauczający (IN) stanowiący nowe podejście do realizacji nauczyciela komputerowego. IN adaptuje się w sposób optymalny do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia w trakcie procesu uczenia. Integracja sprawdzania wiedzy z nauczaniem (akcje testujące i nauczające) zapewnia każdemu uczniowi naukę w innym optymalnie dla niego dobranym trybie. Inteligencja takiego systemu nauczającego zawiera się w podejmowanych przez niego decyzjach pedagogicznych o tym jak uczyć na podstawie gromadzonej o uczniach informacji. Przy wykorzystaniu opracowanego środowiska symulacyjnego przeprowadzono szereg badań dotyczących działania IN. W przeprowadzonych eksperymentach lepsze wyniki nauczania osiągał nauczyciel komputerowy (IN) uczący populację modeli uczniów z indywidualizacją od nauczyciela uczącego tę samą populację modeli bez indywidualizacji. Takie badania były możliwe do przeprowadzenia w środowisku symulacyjnym zapewniającym możliwość powtarzania badań od początku. IN powinien więc umożliwiać indywidualizację procesu nauczania zapewniając w sposób optymalny ciągłą adaptację do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia w czasie procesu nauczania ODL. W celu wykorzystania IN w środowisku rzeczywistym (populacja rzeczywistych uczniów) opracowany został przykładowy kurs: ystem komunikacyjny na potrzeby EDI (Elektronicznej Wymiany Danych) w systemach obsługi wiadomości MH (Zał. 1) zgodnie z wcześniej opracowaną metodyką tworzenia kursów ODL. Dla przeprowadzenia badań działania IN w środowisku rzeczywistym celowe jest przeprowadzenie opracowanego szkolenia: ystem komunikacyjny na potrzeby EDI (Elektronicznej Wymiany Danych) w systemach obsługi wiadomości MH w środowisku rzeczywistym z wykorzystaniem IN i bez IN oraz analiza uzyskanych wyników. 2. Inteligentny ystem Nauczający 2.1. Koncepcja IN Inteligentny ystem Nauczający (nauczyciel komputerowy) umożliwia ciągłą adaptację procesu uczenia do indywidualnych potrzeb ucznia i jego charakterystyki. Na rys. 1 została przedstawiona koncepcja takiego systemu zgodna z opracowaną przez IEEE LTC specyfikacją architektury systemów DL. Inteligentny ystem Nauczający zgodnie z tą koncepcją składa się z następujących składników: silnika uczącego, modelu użytkownika (ucznia), bazy wiedzy, bazy metod oraz składników: oceny, prezentacji i komunikacji. ilnik uczący jest wykorzystywany do sterowania, kontroli i koordynacji wszystkich składników. Baza wiedzy zawiera materiał dydaktyczny.(opracowany został przykładowy kurs zał. 1). Baza metod zawiera różne koncepcje i metody dydaktyczne wspomagające nauczycieli. W praktyce nauczyciele wykorzystują więcej niż jedną metodę nauczania zgodnie z typem wie 4

5 dzy dziedzinowej. Zmieniają także metodę nauczania dla tej samej partii materiału dydaktycznego dostosowując się do różnych stylów Ocena Prezentacja Komunikacja Model ucznia ilnik uczący Baza metod Baza wiedzy Rys. 1. Inteligentny ystem ODL. uczenia się. kładnik prezentacja umożliwia generację i prezentację materiału dydaktycznego na różne sposoby. kładnik komunikacja określa poziom interaktywności środowiska uczenia. kładnik ocena określa poziom wiedzy ucznia zapewniając stosowne testy. Model ucznia przechowuje informacje dotyczące indywidualnego ucznia, stanowi zbiór parametrów zawierających informacje charakteryzujące ucznia (wyróżnia się następujące klasy parametrów w modelu ucznia: parametry profesjonalne, parametry psychologiczne, parametry fizjologiczne, parametry demograficzne), odzwierciedla bieżący stan wiedzy ucznia. Wyróżnia się różne rodzaje modeli ucznia. W modelu nakładkowym wiedza ucznia stanowi podzbiór wiedzy eksperta. W modelu dewiacyjnym wiedza ucznia składa się z podzbioru wiedzy eksperta oraz błędnej wiedzy ucznia. W realizacji IN zastosowany został model dewiacyjny. Wiedza eksperta Wiedza ucznia Wiedza eksperta Wiedza wspólna ucznia i eksperta Błędna wiedza ucznia a) Nakładkowy model ucznia b) Dewiacyjny model ucznia Rys. 2. Modele uczniów 5

6 Inteligencja takiego systemu nauczającego zawiera się w podejmowanych przez niego decyzjach pedagogicznych, jak uczyć na podstawie gromadzonej o uczniach informacji. Inteligentny system nauczający, poprzez wykorzystanie środków sztucznej inteligencji, zapewnia uczniom automatyczny tutoring (interakcja od materiału dydaktycznego). Uczniowie mogą do interakcji z materiałem dydaktycznym wykorzystywać szereg różnorodnych środków. Mogą wybierać formę prezentacji materiału dydaktycznego (teoria, przykłady, pokaz), wybierać stosowny materiał uzupełniający wykorzystując bogate mechanizmy wyszukiwań, ustawiać parametry dla symulacji Architektura IN Opracowany Inteligentny ystem Nauczający (automatyczny nauczyciel komputerowy) umożliwia ciągłą adaptację do wiedzy uczniów i ich zdolności (zapewniając indywidualizację procesu uczenia). IN działa zgodnie z algorytmem optymalnego nauczania zapewniając każdemu uczniowi optymalny proces uczenia. IN wykorzystuje dwa rodzaje akcji pedagogicznych: akcje nauczające i akcje testujące. Proces nauczania zrealizowany jest przy wykorzystaniu akcji nauczających. Ocena wiedzy ucznia zrealizowana jest przy wykorzystaniu akcji testujących. Przyjęto, że akcje testujące nie zmieniają wiedzy ucznia (ze względu na ich znikomy efekt nauczający). Inteligencja takiego Inteligentnego ystemu Nauczającego zawarta jest w jego decyzjach pedagogicznych (jak i czego uczyć) oraz informacji o uczniach. IN wykorzystuje informacje z modelu ucznia w celu określenia decyzji pedagogicznych stosownie do potrzeb każdego ucznia (w szczególności dla kontroli postępów ucznia i adaptacji do indywidualnego ucznia). IN składa się z dwóch głównych komponentów: ekstraktora cech i algorytmu optymalnego nauczania (rys. 3). Ekstraktor cech zawiera pamięć wykorzystywaną do gromadzenia informacji dotyczących procesu nauczania. Pamięć jest wykorzystywana do ekstrakcji głównych cech procesu uczenia dotyczących każdego ucznia L i (i=1,,n). Cechy te są wykorzystywane przez algorytm optymalnego nauczania w celu wyboru stosownej akcji pedagogicznej dla indywidualnego ucznia L i. Wyniki akcji testującej (testu) przesyłane są do modułu ekstraktora cech w celu przechowania i dalszej analizy. Nauczyciel a L1 L 1 Ekstraktor cech Algorytm optymalnego nauczania a Li L i a LN L N Rys. 3. Architektura Inteligentnego ystemu Nauczającego. 6

7 2.3. Uczenie problemowe Inteligentny ystem Naucząjcy Generacja problemu Program nauki Rozwiązanie IN Prezentacja problemu Porównanie rozwiązań Bieżąca odpowiedź (sprzężenie zwrotne) Rozwiązanie studenta tudent Uaktualnienie modelu studenta Rys. 4. Inteligentny ystem Nauczający rozwiązywanie problemów Uczeń może uczyć się wykorzystując inteligentny system nauczający poprzez rozwiązywanie problemów. ystem porównuje swoje rozwiązanie z rozwiązaniem ucznia, przygotowuje diagnozę, wysyła zwrotnie stosowną informację, uaktualnia model ucznia, określa następną partię materiału do nauki i sposób jej prezentacji. Następnie wybiera problemy do rozwiązania przez ucznia i cały cykl zostaje powtórzony truktura punktów węzłowych Rys. 5. Przykładowa organizacja węzłowa 7

8 Realizacja Inteligentnego ystemu Nauczającego zapewnia organizację węzłową wiedzy (rys. 5). W organizacji węzłowej brak jest centralnego punktu oraz początku i końca. Pozwala to na interdyscyplinarne przedstawienie wiedzy poprzez pokazanie związków pomiędzy różnymi partiami wiedzy, które wydają się być zbyt odległe. W ten sposób stwarza warunki do twórczego procesu kształcenia (myślenie twórcze). Organizacja węzłowa umożliwia uczącemu się podejmowanie decyzji w trakcie uczenia. Daje tym samym uczniowi możliwość dokonywania wyboru drogi uczenia się przez co zapewnia wysokiej jakości indywidualizację procesu kształcenia. 3. Środowiska uczenia Bardzo przydatną dla tworzenia systemów w technologii ODL uwzględniających aspekty pedagogiczne jest pedagogiczna teoria Kolb a. Zgodnie z teorią Kolb`a dotyczącą uczenia empirycznego uczenie jest procesem za pomocą którego wiedza tworzona jest przez przekształcanie doświadczenia. Jednym z najbardziej fundamentalnych wymogów, który ułatwia uczenie jest odpowiednie środowisko, gdzie uczący się mogą zdobyć doświadczenie W uczeniu empirycznym uczeń pozostaje w bezpośrednim kontakcie ze studiowaną rzeczywistością. Mózg ludzki składa się z dwóch półkul: lewa półkula reprezentuje symbole abstrakcyjne, z kolei prawa półkula reprezentuje rzeczywistość. Proces uczenia nie jest dla każdego identyczny w związku z tym wyróżnia się różne style uczenia. Dwa wymiary uczenia (konkretny/abstrakcyjny oraz aktywny/refleksyjny), niezależne od siebie, definiują cztery tryby uczenia oraz cztery rodzaje wiedzy. Te cztery tryby uczenia to: konkretne doświadczenie, obserwacja refleksyjna, abstrakcyjna konceptualizacja, aktywne eksperymentowanie oraz cztery rodzaje wiedzy: wiedza przystosowawcza, wiedza rozbieżna, wiedza asymilacyjna, wiedza zbieżna. Indywidualne style uczenia określone są przez tryby uczenia jako: przystosowanie, rozbieżność, asymilacja, zbieżność. Dla efektywnego uczenia wymagane jest odpowiednie środowisko. Środowiska uczenia, które wspierają cztery tryby uczenia to odpowiednio: afektywnie kompleksowe (koncentruje się na doświadczaniu tego co wydaje się być profesjonalnym w studiowanej dziedzinie), percepcyjnie kompleksowe (głównym celem jest zrozumienie, tj. zdolność do definiowania problemów oraz do określenia powiązań pomiędzy pojęciami), symbolicznie kompleksowe (uczeń jest zaangażowany w próbę rozwiązania problemu dla którego istnieje poprawna odpowiedź), behawioralnie kompleksowe (główny nacisk kładziony jest na aktywne zastosowanie wiedzy i umiejętności do problemu natury praktycznej). Uniwersytety klasyfikują wiedzę jako nauki ścisłe, inżynierię, medycynę, zarządzanie, sztukę, nauki humanistyczne. Nie jest jednak wiadomo w jaki sposób ludzie uczą się przedmiotowych dziedzin. Natomiast zgodnie z teorią pedagogiczną Kolba wiedzę klasyfikuje się jako: wiedzę przystosowawczą, wiedzę rozbieżną, wiedzę asymilacyjną oraz wiedzę zbieżną. Każdy rodzaj wiedzy zgodnie z teorią Kolba zajmuje jedną z czterech ćwiartek wyznaczoną przez strukturalne wymiary uczenia empirycznego (rys. 6). Każda dziedzina akademicka taka, jak fizyka, matematyka, historia, inżynieria, itp. należy do jednego z rodzajów wiedzy określonych przez teorię Kolba (może być umieszczona w jednej z ćwiartek przestrzeni uczenia empirycznego). Taka klasyfikacja jest bardzo przydatna dla zaprojektowania odpowiedniego środowiska uczenia. Na przykład nauka przedmiotu z zakresu inżynierii (należącego do wiedzy zbieżnej wymaga środowiska behawioralnie i symbolicznie kompleksowego. Nauka przedmiotu z zakresu nauk ścisłych (matematyki lub fizyki, które należą do wiedzy asymilacyjnej) wymaga 8

9 środowiska symbolicznie i percepcyjnie kompleksowego. Nauka przedmiotu z zakresu ekonomii lub zarządzania (należącego do wiedzy przystosowawczej) wymaga środowiska afetywnie i behawioralnie kompleksowego. Nauka przedmiotu z zakresu nauk humanistycznych (należącego do wiedzy rozbieżnej) wymaga środowiska afektywnie i percepcyjnie kompleksowego. Praca społeczna PRZYTOOWAWCZA Historia ROZBIEŻNA Edukacja Biznes ZBIEŻNA Inżynieria elektryczności AYMILACYJNA Fizyka Matematyka Rys. 6.Różne dziedziny akademickie w uczeniu empirycznym Każde środowisko uczenia może być scharakteryzowane przez główne i drugorzędne cechy (tabl.1) opracowane zgodnie z teorią Kolba. Środowiska uczenia zapewniają następujące główne cechy: rozwiązanie problemu krok po kroku, ogniskowanie się na procesie, dyskusje w małych grupach, narzędzie symboliczne. Wybór odpowiednich cech środowiska zależy od typu wiedzy do której należy obiekt uczący oraz charakterystyki uczniów (style uczenia, cele, preferencje, doświadczenie). Różne dziedziny akademickie można zakwalifikować do określonego typu wiedzy i tym samym określić wymagane dla danej dziedziny środowisko uczenia. 4. Metodyka tworzenia kursu ODL Bardzo odpowiednią dla tworzenia efektywnego kursu ODL jest metodologia kierowana wymaganiami (oferowana przez Drexel University), uwzględniająca specyficzne cechy uczenia zrealizowanego w technologii ODL (rys. 7). Metodologia ta wymaga określenia wymagań dotyczących celów oraz wymagań funkcjonalnych, a także działań poprzedzających kurs, 9

10 Tabl.1. Cechy środowiska Cechy środowiska Behavioralne Afektywne ymboliczne Percepcyjne Zapisy wykładów lajdy, tekst lajdy, tekst z audio lajdy, tekst z audio i wideo Teoria do odczytu tudia przypadku Ćwiczenia, zadania domowe, kwizy Wizualizacja Animacja ymulacja Partnerski feedback Personalizowany feedback Dzielone odczucia Zręczność/aktywne rozwiązanie problemu Nauczyciel jako korepetytor/pomocnik Nauczyciel jako ekspert/interpretator Nauczyciel jako przewodnik Nauczyciel jako model zawodu Rozmowa ekspercka/seminarium Autonomiczny (samokształcenie) uczeń Uczeń myśli samodzielnie Doświadczenia ucznia będące profesjonalnymi Uczeń określa własne kryteria powiązań Ogniskowanie się na procesie Ogniskowanie się informacji na zadaniach i ich realizacja Narzędzie symboliczne Źródło informacji jest tutaj i teraz Dyskusje w małych grupach Konferowanie Przekaz synchroniczny Wykonanie ocenianie jako poprawne lub błędne Rozwiązanie problemu krok po kroku P P P cecha główna, cecha drugorzędna P P 10

11 działań w ramach kursu oraz działań po zakończeniu kursu, tworzenia pakietów kursowych i prototypów oraz dostawy choreograficznej. Wymaga także przeprowadzenia oceny kursu. Wymagania Dotyczące celów Funkcjonalne Projekt kursu Działania poprzedzające kurs Działania w ramach kursu Działania po zakończeniu kursu Opracowanie kursu Opracowanie konspektu Przygotowanie pakietu Opracowanie prototypu Dostawa kursu Implementacja Choreografia Adaptacja truktura programu Kursy wymagane i nadobowiązkowe Ocena kursu Ankietyzacja Ocena wyników Rys. 7. Projekt, opracowanie i proces oceny kursu ALN 11

12 Główny nacisk kładziony jest na określenie wymagań. Bez stosownych wymagań, definicji i projektów opracowane kursy mogą posiadać eleganckie cechy pedagogiczne ale bez związku z tym czego studenci chcą i potrzebują. W przypadku tworzenia kursu ODL wymagania są ostrzejsze, od wymagań dla konwencjonalnego kursu FTF (facetoface). Etapy tworzenia kursu ODL: W procesie tworzenia kursu ODL można wyróżnić następujące etapy (rys. 7): określenie wymagań, projekt kursu, opracowanie kursu, dostawa kursu, ocena kursu. Najpierw powinny zostać określone i wymodelowane wymagania przed opracowaniem i dostawą kursu ODL. Metodologia zakłada, że analiza wymagań stanowi warunek wstępny dla pomyślnego projektu i opracowania kursu. Dla poprawy procesu projektu i opracowania kursu ODL konieczna jest systematyczna ocena opinii studentów na temat kursów Wymagania Wyróżnia się dwa rodzaje wymagań: wymagania dotyczące celów oraz wymagania funkcjonalne. Najpierw powinny zostać sformułowane wymagania dotyczące celów kursu. W związku z tym należy odpowiedzieć na pytania: dlaczego kurs jest potrzebny? Jakie są jego cele z szerszej perspektywy? cele długoterminowe, cele dotyczące rozwiązywania problemów; w jaki sposób kurs jest powiązany z innymi istniejącymi i planowanymi kursami? Najważniejsze jakie jest miejsce kursu w programach nauczania? (kurs wymagany, kurs nadobowiązkowy). Po określeniu wymagań dotyczących celów kursu należy opracować szczegółowe wymagania funkcjonalne. Obejmują one informacje dotyczące oczekiwań instruktorów i studentów odnośnie kursu. Wymagania funkcjonalne stanowią główne źródło danych dla projektu kursu Projekt kursu Esencję procesu projektowania stanowi konwersja wymagań na zestaw zadań i działań, które łącznie tworzą kurs. Do konwersji wymagań wykorzystywany jest prosty szablon. Umożliwia on konwersję wymagań na zestaw działań (obejmujący działania prekursowe, działania w poszczególnych fazach kursu tj. w fazie wczesnej, średniej i końcowej), a w ramach poszczególnych działań na zadania oraz wymagania dotyczące interakcji, danych i software`u. Etap ten powinien być wykonywany przez instruktorów (nauczycieli), którzy prowadzili dane kursy wiele razy (znających dany materiał dydaktyczny). posób dostawy ODL ma również wpływ na proces konwersji wymagań na zadania., np. zadanie konwersji wymagań użytkownika na prototypy badawcze wymaga, aby student spełnił wymagania procesu konwersji w sposób asynchroniczny, współpracując z innymi przy wykorzystaniu narzędzi sieciowych. Zadanie jest tu więc inne i bardziej złożone niż w przypadku konwencjonalnego kursu FTF. Dotyczy to nie tylko różnic technicznych ale także umiejętności korzystania z odpowiednich narzędzi, np. interakcyjnego prototypu. Metodologia wymaga skupienia się na szczegółach związanych z nauką, a nie na szczegółach związanych z dostawą kursu. 12

13 4.3. Opracowanie kursu Na bazie projektu kursu opracowywane są: konspekt kursu, upakowanie kursu, prototyp kursu. Konspekt kursu opracowywany jest zgodnie z szablonem i składa się z następujących informacji: opis kursu, przedstawienie wymagań dotyczących kursu, wykaz tematów, sposoby komunikowania się z instruktorem i innymi studentami, materiały kursowe, szczegółowy harmonogram zdarzeń w ramach kursu. Zawartość konspektu musi odpowiadać wymaganiom oraz macierzy działań opracowanej w fazie projektu kursu. Odpowiednie upakowanie kursu wymaga konwersji dydaktycznych materiałów konwencjonalnych, umieszczenia ich w sieci, przygotowania aplikacji software`owych niezbędnych do wsparcia interakcji i procesów komunikacyjnych oraz upewnienia się, że wszystko razem współpracuje ze sobą. Po upakowaniu konieczne jest wykonanie prototypu kursu poprzez symulację działania kursu. Proces ten dotyczy symulacji: dostępu do materiałów, komunikacji asynchronicznej, dyskusji tematycznych, dostarczenia i sprawdzenia wykonanych zadań oraz oceny. ymulacja powinna odpowiadać złożoności nauki opartej na ODL. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w działaniu prototypu należy ponownie sprawdzić jego działanie po korekcie. W przypadku poprawnego działania prototypu kurs można skierować do produkcji Dostawa kursu Proces dostawy składa się z żywej pełnej skali implementacji dotyczącej choreografii kursu, którą można zaadaptować do pewnej znaczącej ilości nieoczekiwanych zdarzeń. Projekt kursu stanowi istotę kursu natomiast choreografia jest jego stylem. Choreografia wymaga myślenia o rolach i procedurach adaptacyjnych. Istnieje duża różnorodność ról, które gracze (instruktorzy, personel wspierający, studenci) odgrywają w czasie procesu projektowania, opracowywania, dostawy i oceny kursu. Role dla instruktorów: inicjator dyskusji, przewodnik podstawowych zasad i metod, impresario dyskusji studentstudent, mentor rozwiązujący problemy, identyfikator problemów, dyspozytor przykładów, przerywacz powiązań, sortowacz, żartowniś, terapeuta, budowniczy drużyny. Role dla personelu wspierającego: wspierający interakcję studentstudent, wspierający powiązanie studentmateriał, wspierający wybór trasy, konserwator studenckiej bazy danych, organizator klasyfikacji studentów. Role dla studentów: uczestnik dyskusji, dostarczyciel opracowanych zadań, ulepszający środowisko ODL, uczestnik komunikacji studentprofesor, uczestnik komunikacji studentstudent. Powyższe zadania sugerują rodzaj zachowań wymagany od graczy (uczestników) dla pomyślnego przebiegu kursu. ugerują one także rodzaj symulacji w celu przygotowania instruktorów do prowadzenia kursu ODL. 13

14 4.5. Ocena kursu Bez odpowiedniej oceny kursu niemożliwa jest poprawa procesu projektu i opracowania kursu Na proces oceny kursu składa się ocena wyników osiąganych przez studentów oraz ocena kursu przez samych studentów np. w drodze specjalnie przygotowanej ankiety. Dodatkowo mogą być stosowane następujące wskaźniki oceny kursu: jakość modeli wymagań, jakość prototypów, jakość oceny prototypu, jakość specyfikacji software`u, jakość dokumentacji, jakość pracy grupowej, umiejętność stosowania narzędzi projektowych. 5. Wnioski Projekt stanowi kontynuację poprzednich prac prowadzonych przeze mnie w Instytucie Łączności. dotyczących zbadania możliwości zastosowania metod i narzędzi sztucznej inteligencji w edukacji, opracowania koncepcji Inteligentnego ystemu Nauczającego (stanowiącego nowe podejście do realizacji nauczyciela komputerowego w procesie ODL) oraz przeprowadzenia badań działania IN i jego optymalizacji przy wykorzystaniu opracowanego przeze mnie środowiska symulacyjnego obejmującego modele uczniów (o charakterze stochastycznym). W przeprowadzonych eksperymentach lepsze wyniki nauczania osiągał nauczyciel komputerowy (IN) uczący populację modeli uczniów z indywidualizacją od nauczyciela uczącego tę samą populację modeli bez indywidualizacji. Takie badania były możliwe do przeprowadzenia w środowisku symulacyjnym zapewniającym możliwość powtarzania badań od początku. IN powinien więc umożliwiać indywidualizację procesu nauczania zapewniając w sposób optymalny ciągłą adaptację do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia w czasie procesu nauczania ODL. Opracowany Inteligentny ystem Nauczający zapewnia wysokiej jakości indywidualizację procesu uczenia. Uczniowie mogą wybrać swoją własną drogę uczenia poprzez wykorzystanie struktury punktów węzłowych zapewniającą indywidualizację procesu uczenia. Inteligentny nauczyciel komputerowy umożliwia także indywidualizację procesu uczenia poprzez ciągłą adaptację do wiedzy i możliwości uczniów w sposób optymalny. W oparciu o wyniki poprzednich prac oraz opracowaną metodykę tworzenia kursów i wykładów ODL z użyciem IN opracowane zostały: kurs ODL dotyczący ystemu komunikacyjnego na potrzeby EDI (Elektronicznej Wymiany Danych) w systemach obsługi wiadomości (MH) oraz przystosowanie IN do pracy w środowisku rzeczywistym. Dla realizacji wymagań komunikacyjnych EDI opracowane zostały system EDI i służba telematyczna EDI oferowane przez system obsługi wiadomości (MH) Opracowany IN działa w oparciu o algorytm optymalnego kształcenia. Dla ucznia tworzony jest model ucznia (obejmujący zbiór parametrów zawierających informacje dotyczące ucznia. Uczeń jest poznawany w trakcie nauki) charakteryzujący poszczególnego ucznia co umożliwia indywidualizację procesu nauczania przez IN. W nauce stosowane jest uczenie problemowe. Zgodnie z teoriami pedagogicznymi dotyczącymi procesu uczenia tworzone są odpowiednie środowiska uczenia. Z tematyki związanej z realizacją projektu opracowałam 32 publikacje naukowe w tym 20 w j. angielskim. Pozycje opublikowane przeze mnie w 2008 roku z tematyki związanej z realizacją projektu: 1). Chęć J. Globalna Infrastruktura Informacyjna dla Globalnej Edukacji. Monografia: Edukacja XXI wieku nr 14. Edukacja bez granic mimo barier. Przestrzeń tworzenia. 14

15 Poznań, 2008r. t. 2, s ). Chęć J. Realization of Global Information Infrastructure. Proceedings of 1 st International IEEE Conference on Information Technology. Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdańsk, 1921 May 2008r., p ). Chęć J. Individualization of ELearning Process in New Learning Cultures. Proceedings of 17 th EDEN 2008 Annual Conference: New Learning Cultures, 1114 June 2008, Lisbon: Book of abstracts: 1 page; 6 pages of paper on CD ROM. 4). Chęć J. Metodologia tworzenia kursów ODL dla inteligentnych systemów E Learning Monografia: Wybrane problemy elektronicznej gospodarki. Łódź, 2008r., stron 15. 5). Chęć J. Realizacja Globalnej Infrastruktury informacyjnej. Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, seria: Technologie Informacyjne, tom 15. Gdańsk Współprzewodniczyłam także trzeciej sesji plenarnej na VI Międzynarodowej Konferencji Edukacja XXI Wieku. Edukacyjne wyzwania i zagrożenia młodego pokolenia, październik 2008, Zakopane oraz wygłosiłam referat na tej konferencji: Elearning w kształceniu osób niepełnosprawnych. Celowa jest dalsza kontynuacja pracy umożliwiająca: realizację opracowanego kursu (w technologii ODL) w środowisku rzeczywistym (populacja rzeczywistych uczniów) z użyciem IN oraz bez IN, zbadanie działania IN w środowisku rzeczywistym oraz analizę uzyskanych wyników. Umożliwi to wykorzystanie IN w kursach i wykładach (zrealizowanych w technologii ODL) oferowanych w środowisku rzeczywistym. Literatura Babbie E. Badania społeczne w praktyce. PWN, ETI, European Telecommunications tandardisation and the Information ociety, IEEE LTC, Learning Technology ystems Architecture (LTA). pecification, v. 4.00, ITUT Recommendations of Y eries. JALN. ALN Magazine. Vanderbilt University, Volumes: 1,2,3,4; 1997, 1998, 1999, Joyce, B., Calhoun E. and Hopkins D. Models of learning tools for teaching. Buckingham: Open University Press, Kolb D. A. Experiential Learning. PrenticeHall,

16 Kubiak M. J. Wirtualna edukacja. MIKOM, Warszawa, Minoli, D. Distance Learning. Technology and applications. Teleport Communication Group. tevens Institute of Technology, Artech House, Inc, Philips D.C. oltis J.F. Perspectives on Learning. Teachers College Press, Columbia University, Russel,..and Norvig P. Artificial Intelligence. London: PrenticeHall, tarzyńska W. tatystyka praktyczna. PWN, tenberg R.J. Psychologia poznawcza. WiP, Warszawa, ztuka nauczania: podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich. PWN, Zeigler B.P. Teoria modelowania i symulacji. PWN,

17 Załączniki Zał. 1). Zał. 2). Zał. 3). Zał. 4). Kurs: ystem komunikacyjny na potrzeby EDI (Elektronicznej Wymiany Danych) w systemach obsługi wiadomości (MH) Chęć J. Globalna Infrastruktura Informacyjna dla Globalnej Edukacji. Monografia: Edukacja XXI wieku nr 14. Edukacja bez granic mimo barier. Przestrzeń tworzenia. Poznań, 2008r. t. 2, s Chęć J. Realization of Global Information Infrastructure. Proceedings of 1 st International IEEE Conference on Information Technology. Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdańsk, 1921 May 2008r., p Chęć J. Individualization of ELearning Process in New Learning Cultures. Proceedings of 17 th EDEN 2008 Annual Conference: New Learning Cultures, 1114 June 2008, Lisbon: Book of abstracts: 1 page; 6 pages of paper on CD ROM. Zał. 5). Chęć J. Metodologia tworzenia kursów ODL dla inteligentnych systemów E Learning Monografia: Wybrane problemy elektronicznej gospodarki. Łódź, 2008r., stron 15. Zał. 6). Chęć J. Realizacja Globalnej Infrastruktury informacyjnej. Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, seria: Technologie Informacyjne, tom 15. Gdańsk

Jolanta Chęć Systemy e-learning w społeczeństwie wiedzy. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 3, 50-62

Jolanta Chęć Systemy e-learning w społeczeństwie wiedzy. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 3, 50-62 Jolanta Chęć ystemy elearning w społeczeństwie wiedzy Przegląd NaukowoMetodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 3, 5062 2009 50 Jolanta CHĘĆ Instytut Łączności Gdańsk YTEMY ELEARNING W POŁECZEŃTWIE WIEDZY

Bardziej szczegółowo

Nauczanie problemowe w toku zajęć praktycznych

Nauczanie problemowe w toku zajęć praktycznych Nauczanie problemowe w toku zajęć praktycznych Ewa Piotrowska Wykład oparty na podręczniku: Praktyczna nauka zawodu Ornatowski, J. Figurski Nauczanie problemowe znajduje zastosowanie: w nauczaniu teoretycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące Działanie realizowane w ramach projektu Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy Matematyka i informatyka może i trudne, ale nie nudne Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące dr

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne jako narzędzia aktywizowania ucznia i studenta do uczenia się w ujęciu konstruktywistycznym

Technologie informacyjne jako narzędzia aktywizowania ucznia i studenta do uczenia się w ujęciu konstruktywistycznym Technologie informacyjne jako narzędzia aktywizowania ucznia i studenta do uczenia się w ujęciu konstruktywistycznym Dr Anna Rybak Uniwersytet w Białymstoku Wydział Matematyki i Informatyki aniar@ii.uwb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INTELIGENTNE SYSTEMY OBLICZENIOWE Systems Based on Computational Intelligence Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012IWBIANS Pozycja planu: D7 Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-202IWBIAN Pozycja planu: D7 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Projektowanie stron i aplikacji internetowych 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDD-TIDL-L_pNadGenHG3ZZ

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka praktyk

Charakterystyka praktyk Charakterystyka praktyk I. Praktyka ogólnopedagogiczna 36 godzin 2 tygodnie po 18 godz. tygodniowo w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum po semestrze 2. Podczas praktyki student/studentka będzie miał/a okazję

Bardziej szczegółowo

Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!"

Szkolenie trenerów Ucz ciekawie i skutecznie! Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!" Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/30/11587/25119 Cena netto 600,00 zł Cena brutto 600,00 zł Cena netto za godzinę 18,75 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Wałbrzych 27 kwietnia 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny: E-learning Kod przedmiotu

Wykład monograficzny: E-learning Kod przedmiotu monograficzny: E-learning - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny: E-learning Kod przedmiotu 16.9-WP-PEDD-MEL-W_pNadGenJKBAH Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kształcenie na odległość Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDP-KSOD Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce

KARTAKURSU. Efekty kształcenia dla kursu Student: W01wykazuje się znajomością podstawowych koncepcji, zasad, praw i teorii obowiązujących w fizyce KARTAKURSU Nazwa Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie Nazwa w j. ang. Kod Modelling of natural phenomena and processes Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Dorota Sitko ZESPÓŁDYDAKTYCZNY: Dr Dorota

Bardziej szczegółowo

Projekt - metodyka - opis przedmiotu

Projekt - metodyka - opis przedmiotu Projekt - metodyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Projekt - metodyka Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-PM-L-S14_pNadGenISASO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe Expert systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku

Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? Gdańsk, 16 maja 2009 roku Do czego chcemy przygotować nasze dzieci i naszych uczniów: do testów czy do życia i pracy? 1 Prawdziwe wartości edukacji Europejskie ramy odniesienia Polskie ramy odniesienia Badania PISA 2 Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PSD-KZL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA MATRIK. najlepiej! 2017 r. wybierz M A T R I K

Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA MATRIK. najlepiej! 2017 r. wybierz M A T R I K 2017 r. wybierz najlepiej! M A T R I K Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA Zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu metodologii prowadzenia szkoleń według metody M A T R I K Metodologia jest oparta na podejściu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PEDD-KZL-C_pNadGenHNWY8 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej Specjalizacja nauczycielska STARY PROGRAM Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 dotyczącym standardów kształcenia nauczycieli na postawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990, kształcenie

Bardziej szczegółowo

Cel i zawartość prezentacji

Cel i zawartość prezentacji Cel i zawartość prezentacji Głównym celem prezentacji jest przedstawienie mało popularnej i nieznanej jeszcze w Polsce metody nauczania WebQuest, wykorzystującej Internet jako źródło informacji oraz jako

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW E-LEARNING W EDUKACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JOLANTA CHĘĆ

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW E-LEARNING W EDUKACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JOLANTA CHĘĆ ZATOOWANIE YTEMÓW ELEARNING W EDUKACJI OÓB NIEPEŁNOPRAWNYCH JOLANTA CHĘĆ treszczenie Nowoczesne systemy elearning wykorzystuj nowe technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) dla usprawnienia procesu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dydaktyka szkoły wyższej 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Struktura Wprowadzenie Cele i zasady nauczania w SW Składowe procesu nauczania Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/202 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku E-learning pomocą w nauce fizyki dla uczniów z dysfunkcjami INNOWACJA PEDAGOGICZNA Autor: Małgorzata Olędzka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku Informacje

Bardziej szczegółowo

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Czym jest PBL? mgr Alina Stryjak Nauczanie problemowe (Problem Based Learning, PBL) To nauczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wizyta w klasie

Wirtualna wizyta w klasie Wirtualna wizyta w klasie Ironią jest, że istotą istnienia szkół jest nauczanie i uczenie się, a jednak szkoły wciąż nie potrafią uczyć się jedne od drugich. Jeżeli kiedykolwiek odkryją jak to robić, będą

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie System Doradztwa Zawodowego ma zapewnić uczniom nie tylko poznanie możliwości zdobycia

Bardziej szczegółowo

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość

Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Politechnika Wrocławska Przegląd platform systemowych typu OpenSource dla wspomagania kształcenia na odległość Lesław Sieniawski 2004 Wprowadzenie Definicja kształcenia na odległość [wg: Mirosław J. Kubiak,

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) Nazwa modułu Przygotowanie w zakresie dydaktycznym Przedmioty: Dydaktyka techniki w szkole podstawowej Dydaktyka zajęć komputerowych w szkole

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego "Sieci Współpracy i Samokształcenia jako współpracujące zespoły nauczycieli" Rola

Bardziej szczegółowo

RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO

RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO Recenzent: Jolanta Lazar doradca metodyczny Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Akt prawny, w oparciu o który sporządzono recenzję programu:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK

Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK Kto? dr inż. Tomasz Janiczek tomasz.janiczek@pwr.edu.pl s. P1.2, C-16 dr inż. Bartosz Jabłoński bartosz.jablonski@pwr.edu.pl s. P0.2, C-16

Bardziej szczegółowo

Edukacja na Nowo. Szkolenie pilotażowe realizowane w ramach projektu

Edukacja na Nowo. Szkolenie pilotażowe realizowane w ramach projektu Szkolenie pilotażowe realizowane w ramach projektu Edukacja na Nowo Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli szkoły podstawowej oraz studentów przyszłych nauczycieli, którzy będą ze sobą współpracować dzieląc

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Ewa Janeczek Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-TPEP-W_pNadGenF2378 Wydział

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania - opis przedmiotu

Koncepcje zarządzania - opis przedmiotu Koncepcje zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Koncepcje zarządzania Kod przedmiotu 04.0-WZ-BezP-KZ-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy.

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. PROCES PLANOWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH MOŻE BYĆ ROZDZIELONY NA TRZY ETAPY:

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Automatyka i Robotyka MNiSW WI PP Symb. Efekt kształcenia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksowych systemów edukacyjnych w szkolnictwie ekonomicznym w oparciu o gry i symulacje

Budowa kompleksowych systemów edukacyjnych w szkolnictwie ekonomicznym w oparciu o gry i symulacje Budowa kompleksowych systemów edukacyjnych w szkolnictwie ekonomicznym w oparciu o gry i symulacje Marcin Wardaszko Poznań 21.11.2013 Agenda Szeroki kontekst edukacyjny Modele nauczania przy pomocy gier

Bardziej szczegółowo

Psychologia osobowości - opis przedmiotu

Psychologia osobowości - opis przedmiotu Psychologia osobowości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia osobowości Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-POs-Ć-S14_pNadGen9W37A Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu

Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zachowania organizacyjne Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChP-ZO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Psychologia

Bardziej szczegółowo

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość

Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość Blended learning w uczelni - efektywny sposób integracji kształcenia tradycyjnego z kształceniem na odległość dr Katarzyna Mikołajczyk Dział Rozwoju Edukacji Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Czym jest

Bardziej szczegółowo

Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II Kod przedmiotu

Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II Kod przedmiotu Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-MDTP2 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 03/04 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH

MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH MATEMATYCZNE METODY WSPOMAGANIA PROCESÓW DECYZYJNYCH 1. Przedmiot nie wymaga przedmiotów poprzedzających 2. Treść przedmiotu Proces i cykl decyzyjny. Rola modelowania matematycznego w procesach decyzyjnych.

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo