Evolving Recruitment

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Evolving Recruitment"

Transkrypt

1 Evolving Recruitment

2 Spis treœci: 03 Kim jesteœmy? 04 Sektory 05 Nasze podejœcie 10 Nasze us³ugi 11 Nasi Klienci Roczny wzrost przychodów w ci¹ gu ostatnich 3 lat 130% Liczba aktywnych krajów 15 Procent Klientów, którzy skorzystali ponownie z naszych us³ ug 84%

3 Kim jesteœmy? Firma Evolving Recruitment powsta³a w 2004 i jest wiod¹c¹ na rynku agencj¹ œwiadcz¹c¹ us³ugi z bran y HR oraz rekrutacji niszowej. Zosta³a za³o ona aby dostarczaæ firmom z ca³ego œwiata korzyœci, jakie s¹ zwi¹zane z zatrudnianiem Polskich Pracowników. G³ówna siedziba firmy znajduje siê w Krakowie, w Polsce; firma zatrudnia ponad 100 sta³ych pracowników Obs³ugujemy ponad 300 firm w wiêcej ni 15 krajach, realizuj¹c us³ugi zwi¹zane z zatrudnianiem profesjonalnych, wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników. Nasi Klienci to zarówno miêdzynarodowe korporacje, jak i ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa znajduj¹ce siê na terenie ca³ej Unii Europejskiej, w Kanadzie oraz na Bliskim Wschodzie. Wachlarz naszych us³ug zawiera zarówno ofertê rekrutacji na stanowiska tymczasowe i sta³e, jak równie szereg zwi¹zanych z tymi procesami us³ug takich, jak: przeprowadzanie testów umiejêtnoœci, szkolenia, obs³uga p³ac oraz outsourcing. Posiadamy licencje i certyfikaty polskiego rz¹du. Kim jesteœmy?

4 Sektory Sukces naszej firmy oparty jest na dostarczaniu Klientom, dzia³aj¹cym we wszystkich sektorach gospodarki, najlepszych Pracowników oraz rozwi¹zañ Administracja biurowa Call center In ynieria i technologia Transport - kierowcy Us³ugi budowlane Medycyna i S³u ba zdrowia Sprzeda Produkcja i przemys³ IT Ksiêgowoœæ i finanse Bankowoœæ i ubezpieczenia Hotelarstwo i gastronomia Marketing Kadra zarz¹dzaj¹ca Sektory

5 n a jle ps z e d o œwi a dcze n i e n a j w i êks z e t a l en t y n a jlepsz a wiedz a n a jle p s i kon su lta n c i badan ie gru py doce lowej najw y sze stand ardy lu dz i e naj l e p si najl ep sze pa r ktyki najlepsze dopasowanie Nasze podejœcie Evolving Recruitment posiada unikalne podejœcie, które mo na przedstawiæ jako nasz¹ g³ówna dewizê: "Najlepsi ludzie, najlepsze praktyki, najlepsze dopasowanie - pisz¹c proœciej, zatrudniamy najlepszych specjalistów, wykorzystujemy najlepsze metody i techniki dzia³ania, a w rezultacie, dostarczamy naszym klientom i kandydatom najlepsze dla nich dopasowanie.

6 Je eli doœwiadczenie uczy nas czegokolwiek to tego, e biznes jest tak dobry, jak ludzie, którzy nim kieruj¹. Nigdzie indziej nie bêdzie mia³o to wiêkszego zastosowania ni w bran y rekrutacyjnej. Zajmujemy siê wyszukiwaniem najlepszych pracowników dla naszych klientów, ale aby dobrze to robiæ, musimy zacz¹æ od podszewki. Gabriela Ziolkowska Dyrektor zarz¹dzaj¹cy Evolving Recruitment Je eli doœwiadczenie uczy nas czegokolwiek to tego, e biznes jest tak dobry, jak ludzie, którzy nim kieruj¹. Nigdzie indziej nie bêdzie mia³o to wiêkszego zastosowania ni w bran y rekrutacyjnej. Zajmujemy siê wyszukiwaniem najlepszych pracowników dla naszych klientów, ale aby dobrze to robiæ, musimy zacz¹æ od podszewki. Gabriela Ziolkowska Dyrektor zarz¹dzaj¹cy Evolving Recruitment Jakoœæ pracy naszych konsultantów jest kluczowa dla naszego sukcesu, dlatego przyci¹ganie, zatrzymywanie, motywowanie i rozwój pracowników to dla nas kwestie zasadnicze. Wierzymy w dawanie dobrego przyk³adu innym. Traktujemy naszych pracowników jako najwiêkszy maj¹tek naszej firmy, dlatego czêsto zatrudniamy specjalistów z ró nych bran, tak, aby poprzez swoj¹ specjalistyczn¹ wiedzê oraz doœwiadczenie wzbogacili nasz¹ organizacjê. Najlepsi ludzie W konsekwencji, nasi konsultanci nie tylko s¹ w stanie oceniæ i zbadaæ doœwiadczenie oraz umiejêtnoœci kandydatów, ale tak e dopasowaæ ich osobowoœæ i kompetencje do kultury organizacyjnej Pañstwa firmy oraz do profilu stanowiska pracy. To dwustronne podejœcie, ³¹cz¹ce zarówno czynniki biznesowe jak i psychologiczne pozwala Pañstwu spokojnie skoncentrowaæ siê na prowadzeniu swojej podstawowej dzia³alnoœci.

7 Nasz program Najlepsi Ludzie, Najlepsze Praktyki, Najlepsze dopasowanie zosta³ opracowany, aby uczyniæ nas najlepszymi w podejmowanych przez nas dzia³aniach i tak abyœmy w wyniku tych dzia³añ mogli dostarczaæ naszym Klientom, naszej Firmie oraz naszym Pracownikom najlepsze rozwi¹zania. Trevor Coyne CEO Evolving Group 1. Zasady etyczne firmy Najlepsze praktyki 2. Dostrzeganie tego, i ka dy pracownik bez wzglêdu na to, jakie miejsce zajmuje w hierarchii organizacji jest tak samo wa ny. 3 Inwestowanie w nasze najwiêksze dobrow naszych pracowników. 4. Going the Extra Mile 5. Wykorzystywanie w pe³ni najlepszych metod rekrutacyjnych i praktyk HR. 6. Bezustanne poszukiwanie wspania³ych Pracowników wymaga efektywnego planowania i zastosowania najnowszych technologii 7. Stawianie Klientów na pierwszym miejscu jest kluczem do budowania d³ugotrwa³ych relacji biznesowych.

8 To co kryje siê za Najlepszym dopasowaniem stanowi o tym, dlaczego pracujemy w tej bran y. Bowiem w dzisiejszym œwiecie, to co napêdza firmê do dzia³ania to nie surowce czy technologia informacji, ale potêga ludzkiego mózgu, innowacje i inspiracje. Sylwia Chwastyk Kolasa Sales Director Evolving Recruitment "Te zasady, na których oparta jest etyka naszej organizacji s¹ zasadnicz¹ kwesti¹ w stanowieniu o tym, kim jesteœmy. To fundament, na którym wypracowaliœmy sobie zaufanie i który nigdy nie mo e zostaæ nara ony na szwank" Gabriela Ziolkowska Dyrektor zarz¹dzaj¹cy Evolving Recruitment Badania rynku przeprowadzone przez Evolving Recruitment ujawni³y, e 34% pracodawców jest niechêtnych do ponownego zatrudnienia tego samego pracownika, gdyby w momencie zatrudniania go dysponowali tak¹ wiedz¹, jak¹ posiadaj¹ dzisiaj. Nasz program "Najlepsi ludzie, najlepsze praktyki, najlepsze dopasowanie dostrzega potrzebê zag³êbiania siê w predyspozycje danej osoby do zajmowania danego stanowiska w organizacji oraz do funkcjonowania w danym œrodowisku pracy. Nasz proces rekrutacyjny oparty na najlepszym dopasowaniu polega na obiektywnej ocenie czy dana osoba posiada: Odpowiednie umiejêtnoœci, zdolnoœci i doœwiadczenie aby zajmowaæ dane stanowisko Odpowiedni poziom motywacji do pracy Typ osobowœci, który bêdzie dopasowany do kultury organizacyjnej firmy Najlepsze dopasowanie to proces, w wyniku którego znajdujemy najodpowiedniejsze Najlepsze dopasowanie To po³¹czenie analizy kompetencji kandydata, technik interview maj¹cych na celu zbadanie jego zachowania, a tak e testów psychologicznych. To wszystko pozwala nam na dok³adne zrozumienie i poznanie sylwetki kandydata zanim zarekomendujemy jego kandydaturê danemu klientowi. Proces Najlepszego dopasowania zatem, nie tylko podnosi poziom wykonywania pracy osoby zatrudnionej na danym stanowisku, ale tak e œredni poziom dopasowanie kandydata i klienta wyników ca³ej organizacji poprzez ocenê nie tylko jego umiejêtnoœci i wiedzy, ale tak e Co wa ne, to metoda op³acalna postawy i zachowania. i wydajna tak, e odpowiednia osoba na dane stanowisko jest wyselekcjonowana spoœród wszystkich kandydatów szybko i dok³adnie.

9 "W dzisiejszym œwiecie biznesu, którego klimat zmienia siê bardzo gwa³townie, jedynie najbardziej wydajne i efektywne organizacje maj¹ szanse przetrwania, a to oznacza zatrudnienie ludzi, którzy dostosuja siê i bêda spe³niaæ Pañstwa wymagania zawsze wtedy, kiedy bedziecie Pañstwo tego potrzebowaæ. W Evolving Recruitment wiemy, w jaki sposób mo emy znaleÿæ i przedstawiæ Pañstwu takie osoby Nasz proces rekrutacyjny rozpoczyna siê tutaj > Badanie zadowolenia 5.1 Rozmowa po zatrudnieniu Klient Pracownik 5.2 Analiza przysz³ych potrzeb Rekrutacja Szkolenia Doradztwo HR 4.1 Oferta Ustalanie warunków pracy Negocjacje finansowe Pomoc przy rezygnacji z pracy 4.2 Administracja Pomoc w podpisaniu umowy o pracê Przekazanie danych kontaktowych organizacja innych dokumentów 4.3 Logistyka Bilety & Podró Opieka Ofertowanie/zatrudnienie Analiza 1.1 Przygotowanie opisu stanowiska Analiza stanowiska pracy Analiza kultury organizacyjnej firmy Analiza struktury przedsiêbiorstwa 1.2 Analiza rynku pracy 1.2.1Dostêpnoœæ Kandydatów na rynku pracy Poziom wynagrodzeñ 3.2 Co badamy? Motywacja Doœwiadczenie Umiejêtnoœci techniczne Kompetencje zawodowe Osobowoœæ Znajomoœæ jêzyków Aspiracje zawodowe 3.3 Jak badamy? Wywiad strukturalizowany Wywiad epizodyczny Testy psychologiczne Testy umiejêtnoœci zawodowych Assessment Centre R e k rut a c Pozyskiwanie kandydatur 2.1Baza danych 2.2 Og³oszenia w prasie i Internecie 2.3 Rekrutacja online 2.4 Sieæ kontaktów 2.5 Wspó³praca z uniwersytetami 2.6 Stowarzyszenia i organizacje bran owe 2.7 Targi pracy i wydarzenia 2.8 Direct & Executive search 3.1 Etapy Analiza CV Wywiad telefoniczny Rozmowa kwalifikacyjna w Evolving Testy Przedstawienie Kandydatur Rozmowa kwalifikacyjna u Klienta Sprawdzenie referencji ja i selekcja Trevor Coyne CEO Evolving Group

10 Nasze us³ugi REKRUTACJA NA STANOWISKA STA E Dzia³ania rekrutacyjne ukierunkowane na znalezieniu Kandydata z niszowymi umiejêtnoœciami, specjalisty w kadrze zarz¹dzaj¹cej b¹dÿ wiêkszej iloœci pracowników do pracy sta³ej. TRY & HIRE T¹ us³ugê nazywamy rozwi¹zaniem bez ryzyka. Program ten pozwala bowiem zarówno pracownikowi jak i pracodawcy na zweryfikowanie "dopasowania" przed podjêciem d³ugotrwa³ej wspó³pracy. Ta nowoczesna metoda daje mo liwoœæ obu stronom sprawdzenia siê na drodze zawodowej wspó³pracy przez pewien okres, z nadziej¹ na nawi¹zanie sta³ej wspó³pracy. Ca³y program opiera siê na zasadzie: "Najpierw wypróbuj, potem zatrudnij". Nasze us³ugi REKRUTACJA NA STANOWISKA TYMCZASOWE Je eli potrzebujecie Pañstwo zatrudniæ pracowników do wykonania specjalnego projektu, w okresach zwiêkszonej produkcji i zapotrzebowañ kadrowych, proponujemy Pañstwu korzystne rozwi¹zania rekrutacyjne dotycz¹cego personelu tymczasowego. Pracownicy tymczasowi, wykonuj¹cy pracê na budowie, w hali produkcyjnej, biurze, ksiêgowoœci, call center czy w innych miejscach pozwalaj¹ na wykorzystanie ich doœwiadczenia i umiejêtnoœci tylko wtedy, kiedy naprawdê tego Pañstwo potrzebujecie i tylko wtedy, kiedy jest na tych pracowników zapotrzebowanie w Pañstwa firmie. HEADHUNTING Kiedy potrzebujecie Pañstwo zatrudniæ profesjonalistów najwy szego szczebla, z wyj¹tkowymi umiejêtnoœciami i kwalifikacjami z danej bran y, warto skorzystaæ z us³ugi headhunting, która zapewnia pe³n¹ dyskrecjê i polega na podejmowaniu intensywnych dzia³añ skupionych tylko i wy³¹cznie na znalezieniu takich w³aœnie kandydatów.

11 Nasi Klienci:

12 Wierzymy, e wyniki mówi¹ same za siebie: odnotowaliœmy roczny wzrost obrotu o ponad 100% przez ostatnie 3 lata, a a 84% klientów skorzysta³o z naszych us³ug ponownie. Je eli sukces Pañstwa firmy jest determinowany przez w³aœciwych Pracowników, to czas, abyœmy porozmawiali. ul. Berka Joselewicza 21c Kraków Polska Polska: Irlandia:

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POWIATU MONIECKIEGO Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem systemu Platforma e-dialog czêœæ teoretyczna Mariusz Cyzio Katarzyna Ramirez Zarz¹dzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

LIDERÓW ORUM. Renata Brajer-Marczak* Agencja pracy tymczasowej czy zwyk³a firma IT?

LIDERÓW ORUM. Renata Brajer-Marczak* Agencja pracy tymczasowej czy zwyk³a firma IT? ORUM LIDERÓW Renata Brajer-Marczak* Agencja pracy tymczasowej czy zwyk³a firma IT? orum Wci¹ liderów rosn¹ce wymagania klientów, konkurencja na rynku i postêp technologiczny zmuszaj¹ firmy do wdra ania

Bardziej szczegółowo

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy www.linguajob.pl Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy Top language jobs Trendy jêzykowego rynku pracy w 2013 Kreator kariery Zarzuæ sieæ na oferty i znajdÿ z nami dobr¹ pracê Why Poland? Your language

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 25 października 2013 Nr 15 (53) Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben Rozmowa z Dorotą Raben, prezesem Zarządu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Wasza droga od zgodnoœci do doskona³oœci DNV - Audyty dopasowane do wyzwañ, którym stawiacie czo³a Zmieniæ zagro enia w zyski Dzisiejszym firmom niezale nie od rozmiarów stawiane s¹ coraz wiêksze wymagania

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Klincewicz* Rozwój kompetencji pracowników w firmach us³ug offshoringowych

Krzysztof Klincewicz* Rozwój kompetencji pracowników w firmach us³ug offshoringowych Krzysztof Klincewicz* Rozwój kompetencji pracowników w firmach us³ug offshoringowych Krzysztof Rozwój kompetencji Klincewicz Artyku³ pracowników opisuje procesy w firmach budowy us³ug kompetencji offshoringowych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji

ARTYKU Y. Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji. Zzl a technologia informacyjna analiza relacji ARTYKU Y Jerzy Kisielnicki* Technologia informacyjna w organizacji Jerzy Technologia Kisielnicki informacyjna Pragniemy scharakteryzowaæ w organizacji rolê systemów informatycznych w usprawnianiu zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II

Dynamika sektora MSP na Pomorzu. Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Dynamika sektora MSP na Pomorzu Raport z badania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego II Gdañsk 2008 Autorzy Piotr Dominiak, Julita Wasilczuk, Nelly Daszkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 27 września 2013 Nr 13 (51) Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych Znalezienie pracowników dobrych jakoœciowo, o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY

DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA PODEJMOWANE I REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZÊDY PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY Roksana Ciesielska Zofia Gajewska Jolanta Labok-Wardza³a Agnieszka Milczarek Anna Radwan DOBRE PRAKTYKI W POŒREDNICTWIE PRACY DZIA ANIA

Bardziej szczegółowo

Amadeus Polska Sp. z o.o.

Amadeus Polska Sp. z o.o. Amadeus Polska Sp. z o.o. Your technology partner Broszura informacyjna Spis treœci 1. Wstêp Zainspiruj siê 1 2. Historia dzia³alnoœci w Polsce i na œwiecie 3 3. Amadeus - Your technology partner 8 a.

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, A ZARZ DZANIE WIEDZ W PRZEDSIÊBIORSTWIE

ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, A ZARZ DZANIE WIEDZ W PRZEDSIÊBIORSTWIE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, A ZARZ DZANIE WIEDZ W PRZEDSIÊBIORSTWIE Marcin W. Staniewski ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, A ZARZ DZANIE WIEDZ W PRZEDSIÊBIORSTWIE Warszawa 2008 Wy sza Szko³a Finansów

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi

LIDERÓW ORUM. Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi ORUM LIDERÓW Bogus³awa Urbaniak, Piotr Bohdziewicz Polska kreowanie nowoczesnoœci w zarz¹dzaniu zasobami ludzkimi orum W paÿdzierniku liderów 2001 r. zakoñczona zosta³a II edycja ogólnopolskiego konkursu

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI KANCELARII PRAWNYCH Z GRUPAMI OTOCZENIA. Agnieszka Werenowska

ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI KANCELARII PRAWNYCH Z GRUPAMI OTOCZENIA. Agnieszka Werenowska ALTERNATYWNE FORMY ROCZNIKI KOMUNIKACJI NAUK ROLNICZYCH, KANCELARII SERIA PRAWNYCH G, T. 96, z. Z 4, GRUPAMI 2009 OTOCZENIA 215 ALTERNATYWNE FORMY KOMUNIKACJI KANCELARII PRAWNYCH Z GRUPAMI OTOCZENIA Agnieszka

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy

Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy 92 Portfel metod i narzêdzi Wojciech Jarecki* Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy Metod¹ selekcji, która s³u y weryfikacji oceny kompetencji kandydatów, dokonanej g³ównie po przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo