INFORMACJE WSTĘPNE: PRZEPISY BHP, SPRZĘT LABORATORYJNY, PODSTAWY TECHNIKI PRACY W LABORATORIUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE WSTĘPNE: PRZEPISY BHP, SPRZĘT LABORATORYJNY, PODSTAWY TECHNIKI PRACY W LABORATORIUM"

Transkrypt

1 INFORMACJE WSTĘPNE: PRZEPISY BHP, SPRZĘT LABORATORYJNY, PODSTAWY TECHNIKI PRACY W LABORATORIUM DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH OBOWIĄZUJĄCE NA ĆWICZENIACH LABORATORYJNYCH Z Fizjologii Roślin Drzewiastych (sala ćwiczeń 010, 011) Celem jest wprowadzenie do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności laboratoryjnych. Zakres ćwiczenia nr 1 obejmuje: - zapoznanie studentów z regulaminem pracowni chemicznej, przepisami bhp oraz zasadami pierwszej pomocy, podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz podstawami techniki laboratoryjnej: mycie szkła, ważenie na wadze analitycznej, - wykonanie ćwiczeń z zakresu BIOCHEMII I. Informacje wstępne: zapoznanie z przepisami Prawidłowe i bezpieczne realizowanie ćwiczeń w laboratorium chemicznym wymaga znajomości i przestrzegania: - regulaminu pracy w laboratorium zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) - zasad udzielania pierwszej pomocy Regulamin pracy w laboratorium Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Nieobecność na JEDNYM z ćwiczeń jest dozwolona, ale należy ją odrobić w sposób ustalony z Prowadzącym. Podczas pierwszych zajęć studenci przechodzą m.in. krótki kurs dotyczący przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium. Studenci wykonują ćwiczenia w zespołach trzyosobowych zgodnie z harmonogramem i ściśle według instrukcji tzw. Przepisów ćwiczeń. Na jednym stole laboratoryjnym musi znajdować się co najmniej JEDEN PRZEPIS ĆWICZEŃ (jest zamieszczony na stronie internetowej Katedry Fitopatologii Leśnej). Każde wyjście z laboratorium powinno być zgłoszone prowadzącym. Każdy student jest obowiązany prowadzić Notatnik Laboratoryjny, w którym na bieżąco, równolegle z wykonywanymi czynnościami notuje reakcje chemiczne, barwę roztworu lub osadu, własne uwagi, spostrzeżenia i ewentualne obliczenia. Przed opuszczeniem pracowni należy uporządkować stanowisko pracy w myśl zasady: zostawiam tak, jak chciałbym zastać. Każdy uczestnik zajęć laboratoryjnych zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP obowiązujących w laboratorium. Po wykonaniu ćwiczeń należy złożyć Prowadzącemu zajęcia sprawozdanie z wykonanej pracy w sposób syntetyczny (nie obowiązuje pisemnie sprawozdanie). Podstawą do zaliczenia całego cyklu ćwiczeń jest uzyskane pozytywnej oceny tj. 3,0 z kolokwium końcowego dopuszczającego do egzaminu. Odbędą się trzy terminy kolokwium, które Starosta roku musi ustalić z Prowadzącym zajęcia (I termin odbędzie się na ostatnich ćwiczeniach). Ponadto należy uczestniczyć czynnie we wszystkich ćwiczeniach, które należy poprawnie wykonać, co będzie każdorazowo zatwierdzane przez Prowadzącego ćwiczenia.

2 Zasady BHP Praca w laboratorium wymaga skupienia, staranności, dokładności, a także przewidywania potencjalnych niebezpieczeństw podczas wykonywania eksperymentów. Osoba wykonująca ćwiczenie może być ubrana w fartuch laboratoryjny, oraz w razie potrzeby zaopatrzona w rękawiczki jednorazowe. Długie włosy należy spiąć. Bezwzględnie zabrania się jedzenia i picia na terenie laboratorium. Przy wykonywaniu ćwiczenia należy zachować ostrożność, a w razie wypadku jak najszybciej powiadomić o nim osobę prowadzącą zajęcia. Należy przestrzegać czystości i porządku na stanowisku pracy. Podczas wykonywania ćwiczenia należy często myć ręce, a obowiązkowo przed opuszczeniem pracowni. Odczynników chemicznych nie należy próbować, ani dotykać rękami. Wszystkie butelki z substancjami chemicznymi muszą posiadać etykietę. Podczas pobierania substancji należy zapoznać się z treścią etykiety na opakowaniu. Po pobraniu odczynnika należy zamknąć pojemnik, zapobiegając rozlaniu, rozsypaniu bądź wyparowaniu substancji. Wszystkie naczynia używane podczas wykonywania ćwiczenia muszą być na bieżąco podpisywane (oznaczane), aby uniknąć pomyłek. Podczas ćwiczenia nie wolno używać uszkodzonych naczyń i przyrządów. Podczas ogrzewania substancji w probówce, należy pamiętać, aby wylotu probówki nie kierować na osoby współpracujące. Pipetowanie ustami jest zabronione. Należy używać gruszek, nasadek, pompek na pipety. Wszystkie prace z substancjami szczególnie niebezpiecznymi bądź szkodliwymi dla zdrowia (stężone kwasy, zasady, rozpuszczalniki organiczne, substancje łatwopalne) należy wykonywać pod włączonym wyciągiem - dygestorium. Przy rozcieńczaniu stężonych kwasów wodą należy zawsze wlewać kwas do wody, proces odwrotny jest silnie egzotermiczny. Może prowadzić do silnego ogrzania lub rozpryskiwania mieszaniny i spowodować poparzenia. Po zakończeniu pracy należy wymyć używane naczynia wodą wodociągową, wypłukać 3-krotnie w wodzie destylowanej i odstawić do wysuszenia. Zużyte ręczniki papierowe, bibułę, sączki z bibuły, substancje stałe, potłuczone szkło należy wyrzucać tylko i wyłącznie do pojemników na śmieci. Laboratorium chemiczne wyposażone jest w apteczkę podręczną, gaśnice p-poż. Każdą osobę obowiązuje znajomość telefonów alarmowych: Pogotowie Ratunkowe Straż Pożarna 998 Policja 997 Alarmowy numer ratunkowy 112 NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PRZY ZACHOWANIU ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI UNIKA SIĘ WSZELKICH ZAGROŻEŃ, A PRACA W LABORATORIUM DAJE WIELE ZADOWOLENIA I SATYSFAKCJI.

3 OZNACZENIA NA OPAKOWANIACH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH Wszystkie pojemniki w których przechowywane są substancje chemiczne muszą posiadać odpowiednie oznakowanie w postaci piktogramów, czyli symboli informujących o właściwościach danej substancji pod kątem zagrożenia dla człowieka i środowiska, umożliwiając bezpieczną pracę w laboratorium. Symbol Oznaczenie Klasyfikacja Opis C Substancje Substancje, które mogą powodować zniszczenie żrące żywych tkanek (skóra, naskórek, oczy i drogi oddechowe). Xi Substancje Substancje, które mogą uszkadzać lub drażniące podrażniać skórę, naskórek, oczy i drogi oddechowe. F Substancje Są to ciecze z temperaturą zapłonu znacznie łatwo zapalne poniżej 21 o C, ale nie bardzo łatwo zapalne (patrz poniżej). Substancje stałe i mieszaniny, które wskutek krótkotrwałego oddziaływania źródła zapłonu łatwo zapalają się, a po odsunięciu źródła zapłonu, palą się lub żarzą. F+ Substancje Są to ciecze z temperaturą zapłonu znacznie bardzo łatwo poniżej 0 o C i temperaturze wrzenia poniżej 35 o C, zapalne substancje gazowe i mieszaniny, które w warunkach normalnych zapalają się wskutek kontaktu z powietrzem. N Substancje Substancje lub produkty wywierające ujemny szkodliwe dla wpływ na wodę, ziemię, powietrze, klimat, środowiska zwierzęta, rośliny lub mikroorganizmy. Xn Substancje Substancje, które po kontakcie ze skórą, szkodliwe dla wdychaniu lub połknięciu wywołują ciężkie zdrowia szkody na zdrowiu mogące niekiedy prowadzić do zgonu. Duże ilości są szkodliwe. T Substancje Substancje, które po kontakcie ze skórą, toksyczne wdychaniu lub połknięciu wywołują ciężkie szkody na zdrowiu mogące niekiedy prowadzić do zgonu. Małe ilości są szkodliwe. T+ Substancje Substancje, które po kontakcie ze skórą, bardzo wdychaniu lub połknięciu wywołują ciężkie toksyczne szkody na zdrowiu mogące niekiedy prowadzić do zgonu. Bardzo małe ilości są szkodliwe. O Substancje Substancje zdolne do spowodowania lub podtrzymujące podtrzymania pożarów, zapalenia substancji palenie palnych lub utworzenia z nimi mieszanek wybuchowych.

4 Zasady udzielania pierwszej pomocy W laboratorium bardzo ważna jest umiejętność zachowania się w razie wypadku. Należy szybko ocenić sytuację, usunąć, jeśli to możliwe, przyczynę zagrożenia. Poniżej zaprezentowane zostały sposoby zachowania się w poszczególnych sytuacjach zagrożenia. Pożar Należy zachować spokój, nie ulegać panice, nie tarasować przejść. Pożar w laboratorium należy gasić przy użyciu gaśnic oraz koców gaśniczych. Płonące osoby gasi się przy użyciu koców gaśniczych lub wilgotnych fartuchów laboratoryjnych. Nigdy nie należy kierować wylotu gaśnicy na płonące osoby. Pożaru w laboratorium nie gasimy wodą z uwagi na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Jeśli ognia nie da się ugasić należy wezwać straż pożarną. Oparzenia termiczne Mogą być wywołane bezpośrednim zetknięciem z otwartym ogniem, rozgrzanym przedmiotem lub gorącą cieczą. Miejsce oparzone należy natychmiast przemyć zimną wodą (co najmniej kilkanaście minut), a następnie osłonić sterylną gazą. W żadnym wypadku nie natłuszczać. Przy rozległych lub głębokich oparzeniach należy zasięgnąć porady lekarskiej. Oparzenia środkami chemicznymi 1. Kwasy oparzone miejsce zmyć dużą ilością zimnej wody, następnie 5%-owym roztworem kwaśnego węglanu sodu (NaHCO 3 ) i ponownie wodą. W przypadku poparzenia stężonym kwasem siarkowym, należy najpierw wytrzeć kwas suchą ścierką, dopiero potem zmyć wodą, kwaśnym węglanem sodu i ponownie wodą. 2. Alkalia przemyć dużą ilością zimnej wody, następnie 1%-owym roztworem kwasu octowego (CH 3 COOH) lub bornego (H 3 BO 3 ) i ponownie wodą. Dostanie się środków chemicznych do oka Oko należy bezzwłocznie przemywać dużą ilością zimnej wody przez kilkanaście minut. W przypadku kwasu dodatkowo przemyć 1%-owym wodnym roztworem węglanu sodu i ponownie wodą. W przypadku zasad przemywać wodą, 1%-owym wodnym roztworem kwasu bornego i ponownie wodą. Bezwzględnie należy udać się do lekarza okulisty, a w poważniejszych przypadkach wezwać pomoc medyczną. Zatrucia środkami chemicznymi W przypadku zaobserwowania oznak zatrucia: ból głowy, osłabienie, duszność, wymioty, omdlenie, należy poszkodowanemu zapewnić dostęp świeżego powietrza. Jako odtrutkę podawać duże ilości mleka. Wezwać lekarza.

5 Omdlenia Należy zapewnić dostęp świeżego powietrza. Osobę należy ułożyć w takiej pozycji, aby głowa spoczywała nieco niżej niż tułów, rozluźnić wszystkie części garderoby, utrudniające oddychanie czy swobodny obieg krwi i wezwać pomoc medyczną. Skaleczenia i zranienia Z rany należy usunąć resztki obcego ciała przy użyciu pincety i przez kilkanaście sekund pozwolić na krwawienie (jeśli nie jest ono zbyt obfite). Rany nie powinno się obmywać. Brzegi rany i przylegającą powierzchnię skóry należy zdezynfekować jodyną, 70% etanolem lub wodą utlenioną, a następnie nałożyć jałowy opatrunek. W przypadku znacznego krwawienia nakłada się opatrunek uciskowy powyżej rany (ucisk nie powinien być stosowany dłużej niż 5 minut). Należy wezwać pomoc medyczną.

6 II. Podstawowe szkło i sprzęt laboratoryjny W laboratorium do przeprowadzania badań używane są specjalne naczynia, wykonane na ogół ze szkła, chociaż coraz częściej laboranci mają możliwość korzystania z naczyń wykonanych z dobrej jakości polietylenu (LDPE, HDPE), czy teflonu. Naczynia szklane są wykonane głównie ze szkła borokrzemianowego (Pyrex) o znacznej odporności chemicznej, termicznej i mechanicznej, ale spotyka się również naczynia wykonane ze zwykłego szkła sodowo-wapiennego (np. probówki). Probówki Są to jednostronnie zatopione rurki szklane lub polietylenowe z dnem kulistym, stożkowym lub płaskim. Są stosowane głównie w analizie jakościowej. Przeprowadza się w nich także reakcje chemiczne na małą skalę, oraz różnego rodzaju testy np. testy rozpuszczalności. Probówki z dnem stożkowym (zwane też konicznymi) stosuje się głównie do odwirowywania osadów. Łapa do probówek Służy do przytrzymywania probówek podczas ogrzewania ich zawartości. Statyw do probówek Służy do umieszczania probówek w celu wygodnego przeprowadzania w nich wszelkich eksperymentów. KOLEJNOŚĆ PROBÓWEK W STATYWIE MUSI BYĆ ZGODNA Z KOLEJNOŚCIĄ WYKONYWANYCH ĆWICZEŃ Zlewka Jest to płaskodenne, cylindryczne naczynie laboratoryjne ogólnego użytku, wykonane ze szkła lub polietylenu. Zlewka posiada "dzióbek" (wylew), ułatwiający przelewanie płynów, oraz orientacyjną skalę objętości. Pojemność zlewek jest bardzo zróżnicowana, od kilku mililitrów do kilku litrów. Mogą być stosowane do rozmaitych celów - od przygotowywania roztworów i zgrubnego odmierzania objętości cieczy, do przeprowadzania w nich prostych reakcji i testów lub zbierania w nich zużytych odczynników.

7 Krystalizator Krystalizator jest bardzo podobny do zlewki, ale stosunek jego wysokości do średnicy podstawy jest dużo mniejszy. Można go nazwać bardzo niską i szeroką zlewką. Krystalizator może mieć wylew lub nie, a jego zastosowanie to m.in. krystalizacja. Może być również wykorzystywany jako łaźnia wodna oraz do odparowywania cieczy. Cylinder miarowy (menzurka) Cylindry służą do odmierzania objętości cieczy z niezbyt dużą dokładnością (ale większą niż przy użyciu zlewek). Posiadają naniesioną skalę na ściance bocznej. Mogą być wykonane ze szkła lub z tworzyw sztucznych. Naczynia te mogą mieć pojemność od 10 ml do 2 l. W cylindrach nie przeprowadza się reakcji chemicznych i nie należy ogrzewać ich znacznie powyżej temperatury pokojowej (tak jak wszystkich innych naczyń miarowych). Kolba Kolba to jeden z bardziej zróżnicowanych elementów szkła laboratoryjnego. Kolby mogą być ze szlifem lub bez, ze skalą lub bez, z jedną szyją lub kilkoma, wykonane ze szkła lub polietylenu. Najczęściej używane są kolby kuliste i stożkowe. Kolby stożkowe płaskodenne to kolby Erlenmayera, często nazywane erlenmajerkami (pierwsza z prawej). Służą one do ogrzewania cieczy i do miareczkowania. W laboratoriach często używamy kolb o specjalnym przeznaczeniu. Są to np. kolba ssawkowa, miarowa, destylacyjna, filtracyjna, czy Roux. Kolba miarowa Jest ona stosowana w analizie ilościowej do sporządzania roztworów mianowanych. Kolba posiada jedną kreskę zaznaczoną na długiej, wąskiej szyjce. Kreska ta oznacza miejsce, do którego należy napełnić kolbę, aby uzyskać objętość na jaką wyskalowana jest kolba w temp C. Kolba miarowa jest skalowana na wlew (ang."in"), oznacza to, że dokładna wskazana objętość znajduje się wewnątrz kolby. Kolby miarowe są zamykane dokładnymi korkami. W kolbach miarowych nie przeprowadza się reakcji chemicznych i nie należy ich ogrzewać znacznie powyżej temperatury pokojowej (tak jak wszystkich innych naczyń miarowych). Pojemność kolb miarowych wynosi: 5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500 ml oraz 1, 2, 5 l. Duże kolby miarowe są wykorzystywane do przygotowywania i przechowywania roztworów mianowanych. Kolby miarowe pojemności 100 ml i mniejszej stosowane są w spektrofotometrii i w analizie śladowej.

8 Butelka, słoik Butelki i słoiki są używane do przetrzymywania chemikaliów przez dłuższy okres. Mogą być wykonane ze szkła lub polietylenu. Butelki mogą mieć różne pojemności, a zamykane są zwykle na szlif lub korek gumowy, polietylenowy lub teflonowy. Służą zwykle do przechowywania cieczy. Natomiast słoiki mają znacznie większy otwór, przez co możliwe jest przechowywanie w nich ciał stałych. Zarówno butelki, jak i słoiki mogą być wykonane z ciemnego szkła. Dzięki temu substancja znajdująca się w środku zabezpieczona jest przed promieniami słonecznymi i światłem sztucznym, które mogłyby przyspieszać proces rozpadu danej substancji. Szkiełko zegarkowe Szkiełko zegarkowe jest to naczynie laboratoryjne przypominające swym kształtem szkiełko zegarka lub soczewkę. Średnice szkiełek zegarkowych są różne - od jednego do kilkunastu centymetrów. Szkiełka służą do przetrzymywania ciał stałych na krótki okres, np. przy ważeniu, do przeprowadzania prostych analiz (zwykle barwnych), odparowywania niewielkich ilości cieczy oraz do nakrywania zlewek. Szalki Petriego Jest to naczynie częściej stosowane przez biologów, a głównie bakteriologów, niemniej jednak przydaje się i w chemii. Składa się ono z dwóch części szklanych, i choć czasem używa się ich osobno, to faktycznie jedna cześć jest przykrywką drugiej. Należy pamiętać, że na górze powinna znajdować się większa szalka. Głównym zastosowaniem tego naczynia jest hodowla bakterii. Na mniejszą szalkę nanosi się pożywkę - zwykle podłoże agarowe oraz wymaz (próbkę szczepu bakterii), nakrywa się ją szalką większą i pozostawia do rozwinięcia kolonii, po czym analizuje. Oprócz szalek szklanych spotykane są również wykonane z tworzywa sztucznego (jedno-i wielokrotnego użytku)

9 Moździerz Zwykle jest wykonany z porcelany, choć używane są także metalowe i agatowe. Znany w wielu gospodarstwach domowych, przeznaczony do ucierania ziół. W laboratoriach służy do ucierania substancji krystalicznych na jednolity proszek, by umożliwić dokładniejsze odmierzanie substancji, albo aby zwiększyć jej powierzchnię (łatwiejsze rozpuszczanie i szybsze reakcje). W moździerzu uciera się także różnego rodzaju próby środowiskowe, w celu ich ujednolicenia przed właściwą analizą chemiczną. W moździerzu można również przeprowadzać reakcje zachodzące w fazie stałej podczas ucierania (tzw. mechanosynteza lub trybochemia). Moździerz składa się z dwóch części: porcelanowej miseczki z wylewem lub bez, oraz zaokrąglonego na końcu tłuczka, za pomocą którego rozciera się substancje chemiczne. Wewnętrzna powierzchnia moździerza oraz końcówka tłuczka jest chropowata, natomiast zewnętrzna powierzchnia i rękojeść tłuczka są na ogół szkliwione. Pipety klasyczne Statyw do pipet Pipeta jest to długa rurka zwężona u dołu służąca do precyzyjnego odmierzania objętości cieczy. Pojemność pipety jest zaznaczona kreską na obwodzie górnej wąskiej części. Rozróżnia się pipety jedno- i wielomiarowe. Pipeta jednomiarowa w połowie wysokości posiada zgrubienie w postaci bańki na większą ilość cieczy i rysę na wąskiej części, która wyznacza ściśle określoną objętość, np. 50 ml. Na środkowej szerokiej części pipety jest podana pojemność pipety w temp. 20 C. Natomiast pipeta wielomiarowa (mniej dokładna) posiada skalę umożliwiającą odmierzenie dowolnej objętości z zakresu skali. Pipety w laboratorium analitycznym mogą mieć pojemność: 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 i 100 ml. Są to pipety klasyczne, najczęściej szklane, ale czasami również polietylenowe. Pipety używane na bieżąco do pracy w laboratorium ustawia się w specjalnych statywach. Służy do umieszczania pipet, umożliwiając wygodne ich używanie, suszenie, a także przechowywanie.

10 Pipety automatyczne Obecnie w praktyce laboratoryjnej stosowane są pipety automatyczne, które pozwalają na szybkie odmierzanie żądanej objętości. Pipeta automatyczna składa się z rękojeści, w której znajduje się właściwy mechanizm oraz tzw. tipsów (czyli jednorazowych, wymiennych końcówek) z tworzywa sztucznego. Zasada działania pipet automatycznych polega na zastosowaniu tłoka z kontrolowanym i regulowanym przesuwem, którego ruch powoduje zassanie cieczy w miejsce wypychanego wcześniej powietrza. Tłok jest uszczelniany uszczelką O-ring, aby zapobiec wyciekowi pipetowanej cieczy. Stan uszczelki decyduje o poprawnej pracy pipety i powtarzalności wyników, stąd konieczność okresowego sprawdzania i serwisowania pipet automatycznych. Pipety Pasteura - końcówki Jest to rurka zwężona u dołu, która nie służy do odmierzania objętości, a jedynie do przenoszenia cieczy, najczęściej w postaci kropli. Często służy także jako kroplomierz. Podciągarka do pipet Inaczej pompka do pipet. Zasysanie roztworu następuje poprzez obrót pokrętła, które zatrzymuje się w żądanej pozycji. Naciśnięcie dźwigni umożliwia szybkie opróżnienie pipety. Miękki, elastyczny kołnierz posiada mankiet gwintowany, który zapewnia bezpieczne zamocowanie pipet szklanych lub pipet z tworzywa sztucznego.

11 Gruszka do pipet Naciśnięcie kulki gumowej powoduje wytworzenie podciśnienia. Podciśnienie w gruszce pozwala na zassanie cieczy do pipety lub na dozowanie cieczy z pipety w zależności od tego, który z wewnętrznych zaworków gruszki jest naciskany. Bagietka Jest to szklany pręcik, stosowany głównie do mieszania różnych substancji. Biureta Wkraplacz Biureta jest to sprzęt laboratoryjny zazwyczaj o kształcie długiej i cienkiej rurki szklanej, z precyzyjną skalą objętości. Od dołu zakończona jest kranikiem i precyzyjnie wykonanym "dzióbkiem". Służy do miareczkowania, czyli precyzyjnego odmierzania cieczy. Najczęściej spotykane biurety mają pojemność 50 ml. Tradycyjnie biurety posiadają tzw. odwrotną skalę. Na szczycie skali jest pozycja "0", zaś na samym dole jej najwyższa wartość. Biuretę przed użyciem napełnia się roztworem do pozycji "0", a następnie wypuszcza się go po kropli w trakcie miareczkowania. Dzięki temu, że skala objętości jest "do góry nogami", w każdej chwili widać, jaka objętość roztworu została wykroplona. Kranik powinien być całkowicie szczelny i umożliwiać dozowanie roztworu po kropli. Opisane powyżej proste biurety coraz częściej ustępują miejsca biuretom automatycznym, które zamiast kranika i skali mają pompkę przepływową i elektroniczny pomiar objętości wkraplanej cieczy. Są one głównie stosowane w laboratoriach analitycznych, wykonujących setki rutynowych miareczkowań. Służy do dozowania cieczy w postaci kropli, np. wskaźników w analizie miareczkowej.

12 Szpatułka, łyżka Szpatułki i łyżeczki najczęściej wykonane są z metalu, porcelany, polietylenu. W laboratorium chemicznym służą do nabierania materiałów sypkich, np. do naważek, do ich mieszania itp. Tryskawka Służy do podawania małych lub średnich ilości płynu metodą natryśnięcia strumieniem lub kroplami, bez precyzyjnego odmierzania objętości. Tryskawka zwykle jest płaskodenną butelką z miękkiego polietylenu, w której znajduje się rurka, dochodząca wewnątrz naczynia prawie do jego dna, a na zewnątrz jest zagięta w łuk i zakończona zwężeniem. Aby z niej skorzystać należy ścisnąć dłonią, co powoduje wypychanie cieczy na zewnątrz. Eksykator Eksykatory służą do suszenia i przechowywania substancji higroskopijnych. Jest to naczynie szklane szczelnie zamykane doszlifowaną pokrywą, zawierające środek osuszający. W toku analizy chemicznej eksykatorów używa się do studzenia i przechowywania wyprażonych tygli, osadów, prób poddawanych analizie, przed ich ważeniem.

13 Lejek Lejków w laboratorium używa się do przelewania cieczy, a po założeniu odpowiedniego sączka do oddzielania osadów (sączenie). Stosuje się lejki szklane, porcelanowe i polietylenowe o różnych wielkościach. Wagi laboratoryjne Służą do odważania różnych substancji chemicznych, jak i prób do analizy.

14 III. Podstawowe pojęcia i techniki stosowane w laboratorium Menisk Meniskiem określa się kształt powierzchni cieczy w naczyniu. Gdy ciecz zwilża ścianki naczynia tworzy się menisk wklęsły (np. woda), w przeciwnym razie-menisk wypukły (np. rtęć). Prawidłowe odczytanie menisku umożliwia dokładne określenie poziomu cieczy w kolbie miarowej, pipecie czy biurecie, czyli dokładnej objętości danej cieczy. Aby dokonać prawidłowego odczytania menisku, oko odczytującego musi znajdować się na wysokości kreski oznaczającej objętość. Dla cieczy bezbarwnych uwzględnia się menisk dolny, a dla cieczy barwnych menisk górny. Menisk wklęsły Menisk wypukły Kalibracja naczyń miarowych Kalibracja naczynia miarowego "na wylew" uwzględnia fakt, że pod wylaniu z naczynia odmierzonej cieczy, pozostaje w nim film przywarty do ścianek. Stąd, po wylaniu odmierzonej cieczy, nie należy "strząsać" z naczynia tego, co pozostało na ściankach, bo zmniejsza to precyzję pomiaru. Na wylew kalibruje się cylindry miarowe, pipety, biurety. Kalibracja "na wlew" oznacza, że dokładna, wskazana objętość znajduje się wewnątrz naczynia. Na wlew są kalibrowane kolby miarowe. Ważenie na wadze analitycznej Obecnie w większości laboratoriów korzysta się wyłącznie z elektronicznych, automatycznych wag analitycznych. Wagi te posiadają układ kalibracji wewnętrznej, który zapewnia utrzymanie dokładności pomiarów w czasie eksploatacji, bez ingerencji użytkownika. Wagi analityczne powinny być ustawiane w specjalnych pomieszczeniach wagowych zabezpieczonych przed kurzem, wilgocią, zmianami temperatury i słońcem. Ponadto powinny być ustawione na specjalnych stolikach przeciwdziałających drganiom i wstrząsom. Podczas ważenia, niezależnie od rodzaju wagi obowiązują jednakowe zasady postępowania: waga powinna być czysta;

15 waga powinna być wypoziomowana; nie można obciążać wagi ciężarem wyższym, niż wynosi jej nośność; przed przystąpieniem do ważenia wagę należy wyzerować; nakładanie i zdejmowanie przedmiotów ważonych należy wykonywać ruchem spokojnym; przedmioty ważone należy umieszczać na środku szalki; ważenie substancji odbywa się zawsze w odpowiednich naczyniach (naczynka wagowe szklane lub jednorazowe), nigdy bezpośrednio na szalce wagi; po każdym użyciu wagę należy zaaretować (zablokować). Pipetowanie Pipety klasyczne szklane lub plastikowe W celu wykonania pipetowania należy: na końcówkę pipety nałożyć podciągarkę, gruszkę, bądź pompkę i pobrać wymaganą objętość cieczy, tak aby dolny lub górny menisk zatrzymał się na kresce; pamiętać, że podczas pipetowania w pewnym cyklu, realizowany jest zawsze albo menisk dolny, albo menisk górny; trzymać pipetę pionowo, a odczytu menisku dokonać tak, aby oko było na wysokości kreski; po ustaleniu położenia menisku, dotknąć końcem pipety do suchej ścianki naczynia, z którego pobiera się płyn, w celu usunięcia kropli cieczy pozostałej na końcówce pipety. Następnie pipetę należy przenieść nad naczynie, do którego roztwór ma być odmierzony; trzymając pipetę lekko pochyloną, dotknąć jej końcem ścianki naczynia i pozwolić wypłynąć cieczy z pipety. W zwężeniu na końcu pipety pozostaje kropla, której nie wolno wytrząsać i wydmuchiwać (pipety są kalibrowane na wylew), jak również nie wolno dotykać końcem pipety do cieczy w naczyniu. Pipety automatyczne - NIE OBOWIĄZUJĄ W celu wykonania pipetowania należy: wcisnąć tłok do pierwszego oporu, a następnie zanurzyć końcówkę pipety pionowo 2-3mm pod powierzchnię pipetowanej cieczy; zwalniać tłok powoli, zapewniając delikatny jego przesuw i zassanie cieczy do końcówki; odczekać 2-3 sekundy i wyciągnąć końcówkę pipety z cieczy (pionowo); przenieść pipetowaną ciecz do naczynia docelowego dotykając końcówką suchej ścianki naczynia; powoli nacisnąć tłok do pierwszego oporu, w celu wypuszczenia cieczy z końcówki pipety; nie zwalniając tłoka wcisnąć go do drugiego oporu co spowoduje usunięcie z końcówki pozostałości pipetowanej cieczy. Zasady poprawnego pipetowania: z pietami automatycznymi należy obchodzić się delikatnie w przeciwnym razie pipeta traci kalibrację; należy upewnić się, że jednorazowa końcówka jest poprawnie zamocowana na końcu pipety; należy trzymać pipetę pionowo w trakcie napełniania lub opróżniania końcówki; należy zwalniać tłok powoli i równomiernie w trakcie napełniania i opróżniania końcówki pipety; należy używać świeżej końcówki dla nowego odczynnika lub próbki; nie należy nastawiać objętości poza skalą regulacji pipety; nie należy odkładać pipety z końcówką napełnioną cieczą ciecz może zalać uszczelnienie tłoka, co spowoduje rozszczelnienie pipety.

16

I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA ĆWICZENIE nr 1 Podstawy pracy laboratoryjnej LITERATURA 1. Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna. T.1. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa. Wyd. 10. PWN, Warszawa 2009. 2. Modzelewski M.,

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT STOSOWANY W PRACOWNI CHEMII NIEORGANICZNEJ

SPRZĘT STOSOWANY W PRACOWNI CHEMII NIEORGANICZNEJ SPRZĘT STOSOWANY W PRACOWNI CHEMII NIEORGANICZNEJ Sprzęt stosowany w pracowni chemii nieorganicznej to sprzęt związany z analizą chemiczną. Wyposażenie pracowni opiera się głównie na sprzęcie szklanym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA

PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA 1 PODSTAWOWY SPRZĘT LABORATORYJNY ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, REGULAMIN PRACOWNI, WARUNKI ZALICZENIA CEL ĆWICZENIA Zapoznanie studenta z zasadami pracy i zagrożeniami jakie mogą wystąpić na

Bardziej szczegółowo

Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych DR HAB. INŻ. IWONA KONOPKA, PROF. UWM, DR INŻ. MAŁGORZATA TAŃSKA, MGR INŻ.

Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych DR HAB. INŻ. IWONA KONOPKA, PROF. UWM, DR INŻ. MAŁGORZATA TAŃSKA, MGR INŻ. TOWAROZNAWSTWO I PRZECHOWALNICTWO ZBÓŻ I NASION OLEISTYCH PRZEWODNIIK DO ZAJJĘĆ LABORATORYJJNYCH DR HAB. INŻ. IWONA KONOPKA, PROF. UWM, DR INŻ. MAŁGORZATA TAŃSKA, MGR INŻ. ALICJA FARON KKATTEEDRRA PPRRZZEETTWÓRRSSTTWA

Bardziej szczegółowo

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27 WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIACH BADAJĄCYCH MIĘSO NA OBECNOŚD WŁOŚNI METODĄ WYTRAWIANIA PRÓBKI ZBIORCZEJ WSPOMAGANEGO MIESZADŁEM MAGNETYCZNYM PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. 1 Opracowano w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Metody fizyczne w biologii Skrypt do ćwiczeń wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Na etapie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej NAWET NAJLEPSZY SPRZĘT NIE ZASTĄPI UMIEJĘTNOŚCI! Każdy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy Od naszej reakcji na wypadek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Dla Obiektu Szkoły Podstawowej Nr 21 w Elblągu ul. Godlewskiego 1 OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Elbląg, marzec 2011 r. SPIS TREŚCI I. WSTĘP - ZASADNOŚĆ OPRACOWANIA, ZAKRES

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY NA MIEJSCU WYPADKU

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY NA MIEJSCU WYPADKU ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY NA MIEJSCU WYPADKU Sytuacje groźne dla życia mogą być różne: wypadek samochodowy z jednym lub wieloma poszkodowanymi, upadek z drabiny, wypadek w źle wentylowanej w nocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia 19.1. Definicja pierwszej pomocy 19.2. Organizacja akcji ratunkowej 19.2.1. Wezwanie pomocy 19.2.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 19.2.3. Apteczka pierwszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową Instrukcja użytkowania mierników CCM Określenie zawartości wody metodą karbidową Oznaczanie zawartości wilgoci Szybko. Prosto. Niezawodnie. www.radtke-messtechnik.com KODY QR DO NASZEGO WIDEO SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

Thermomix TM5 ID: 20698-2105 PL V1 ID: 20698-2105 PL V1

Thermomix TM5 ID: 20698-2105 PL V1 ID: 20698-2105 PL V1 Thermomix TM5 INSTRUKCJA OBSŁUGI ID: 20698-2105 PL V1 ID: 20698-2105 PL V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wskazówki bezpieczeństwa... 5 Dane techniczne... 10 Wprowadzenie... 11 Twoje urządzenie Thermomix TM5... 12

Bardziej szczegółowo

B ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay (Test ProbeTec ET wykrywający bakterie z rodziny Chlamydiaceae oparty na amplifikacji DNA)

B ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay (Test ProbeTec ET wykrywający bakterie z rodziny Chlamydiaceae oparty na amplifikacji DNA) B ProbeTec ET Chlamydiaceae Family (CF) Amplified DNA Assay (Test ProbeTec ET wykrywający bakterie z rodziny Chlamydiaceae oparty na amplifikacji DNA) U.S. Nr patentu 5,27,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124;

Bardziej szczegółowo

Status dokumentu Nr. dok. Nazwisko i imię Podpis

Status dokumentu Nr. dok. Nazwisko i imię Podpis Strona 1/42 Status dokumentu Nr. dok. Nazwisko i imię Podpis Nadzorowany Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Zatwierdził: Specjalista Stanowisko Specjalista St Inspektor Stanowisko Dyrektor Naczelny

Bardziej szczegółowo

Thermomix TM31. Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi!

Thermomix TM31. Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi! Thermomix TM31 Instrukcja obsługi Prosimy zachować instrukcję obsługi! Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 5 Dane techniczne... 8 Wprowadzenie/Serwis... 9 Twój Thermomix TM31... 10 Przed uruchomieniem...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zał. nr 4 do umowy KF 213-2/12 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Sądu Rejonowego w Puławach ul. Lubelska 7 Opracował: Marian Krysa Specjalista ds. bhp

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY

Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY Krzysztof Zamajtys PRAWNA OCHRONA PRACY Zasady kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy: wymagania dla budynków i pomieszczeń pracy i ich wyposażenia, wymagania dla maszyn i innych urządzeń technicznych,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE STUDENTA PODCZAS ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ UCZELNIĘ

OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE STUDENTA PODCZAS ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ UCZELNIĘ OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE STUDENTA PODCZAS ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ UCZELNIĘ Student jest zobowiązany : 1. Bezwzględnie stosować się do poleceń i wskazówek prowadzącego zajęcia; 2. Podczas zajęć i przy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER EN INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUCTIONS FOR USE ZMYWARKA DO NACZYŃ DISHWASHER Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko, Dziękujemy za zakup zmywarki Mastercook. Dołożyliśmy wszelkich starań i wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Vademecum Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej

Vademecum Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej Vademecum Pierwszej Pomocy Przedlekarskiej Gniezno, 2014 r. I. Zanim zaczniesz ratować 3 1.Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy 4 2. Bezpieczeństwo ratowników i poszkodowanych 5 3.Telefony alarmowe 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

SKRYPT NA STOPIEŃ NURKOWY P1 KDP/CMAS*

SKRYPT NA STOPIEŃ NURKOWY P1 KDP/CMAS* SKRYPT NA STOPIEŃ NURKOWY P1 KDP/CMAS* www.albikrosno.pl e-mail : biuro@albikrosno.pl 1 tel. : 502 250 349 Wstęp Swobodne przebywanie pod wodą było marzeniem człowieka od tysięcy lat. Dopiero na przełomie

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH

KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ REGULACJI PRAWNYCH PI-PWP Model Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job WSTĘPNA WERSJA PRODUKTU PORADNIK DLA UCZESTNIKA ZAJĘĆ MODUŁ 1 KORZYSTANIE Z EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH DOKUMENTÓW, STRATEGII ORAZ

Bardziej szczegółowo

VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE

VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE... 1. ZADANIA SŁUŻBY MEDYCZNEJ... 2. PIERWSZA POMOC MEDYCZNA... VIII. WIADOMOŚCI MEDYCZNE 1. ZADANIA SŁUŻBY MEDYCZNEJ W jednostce ratownictwa zorganizowana jest służba medyczna

Bardziej szczegółowo

SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW!

SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW! SZANOWNY MIESZKAŃCU GMINY PRZYRÓW! Zapraszam do lektury krótkiego informatora o powszechnej samoobronie i obronie cywilnej. Przedstawiam w nim podstawowe informacje, propozycje i rady dotyczące zachowań

Bardziej szczegółowo

Twój osobisty przewodnik po dializie otrzewnowej (DO) Informacje o terapii

Twój osobisty przewodnik po dializie otrzewnowej (DO) Informacje o terapii Twój osobisty przewodnik po dializie otrzewnowej (DO) Informacje o terapii 2 Spis treści Wprowadzenie 7 O nerkach 8 Zdrowe nerki 8 Chore nerki 10 Częste przyczyny niewydolności nerek 12 O terapii dializacyjnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GX120 GX160 GX200 WSTĘP. Tłumaczenie instrukcji oryginalnej WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI GX120 GX160 GX200 WSTĘP. Tłumaczenie instrukcji oryginalnej WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA WSTĘP Dziękujemy za dokonanie zakupu silnika Honda. Zależy nam, aby nowy silnik służył Państwu jak najlepiej, a przede wszystkim bezpiecznie. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje, dzięki

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

instrukcja obsługi kullanma kılavuzu instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Pralka Çamaşır Makinesi Steam System EWF 127570W 2 electrolux Spis treści Electrolux. Thinking of you. Aby dowiedzieć się więcej o naszej filozofii, odwiedź naszą stronę

Bardziej szczegółowo