Aktualizacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizacja 2015.02.2.0"

Transkrypt

1 Aktualizacja Czwartek, 10 września 2015 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy Zawartość Opis zmian Zaokrąglanie taryfy dla chemioterapii Data ważności i seria leku chemioterapeutycznego Zmiana numerów Ksiąg bloku operacyjnego, Ksiąg porodowych oraz Ksiąg noworodkowych Zmiany w KS-AKM Zmodyfikowano sposób połączenia z ZSIMED Zmodyfikowano widoczność kolumn w Księdze Odmów i Porad Ambulatoryjnych Umożliwienie podziału zlecenia na badania laboratoryjne ze względu na wzorzec wydruku Modyfikacje w oknie wprowadzania kodów próbek i zleceń Dodano widoczność opisu znieczulenia na oddziale Zmiana godzin wykonywania procedur Umożliwiono oznaczenie próbek jako niepobranych Umożliwiono dodawanie uwag do próbek Dodano Obwód brzucha jako wartość badaną na oddziale Zablokowano możliwość zalogowania się na oddział typu SOR z modułu MD21 Oddział Dodano opcję umożliwiającą edycję nagłówka i wzorca formularza Dodano możliwość automatycznego wyliczenia terminu porodu Dodano nową stałą do formularza HTML, dotyczącą pomiarów wartości badanych z przyjęcia Dodano możliwość rejestrowania zlecenia na antybiotyk Dodano opcję weryfikacji trybu przyjęcia ze skierowaniem Zmodyfikowano opcję ustawienia domyślnego sortowania Obserwacji i Konsultacji Drobne modyfikacje i poprawki str. 1

2 Opis zmian 1. Zaokrąglanie taryfy dla chemioterapii W systemie KS-MEDIS dodano opcję sterującą zaokrąglaniem taryfy z cen opakowania z faktur zakupowych chemioterapii CHEM_RODZ_ZAOKR. Opcja posiada trzy warianty: Zaokrąglenie matematyczne dla każdego świadczenia zaokrągla taryfę do 3 miejsca po przecinku w górę; str. 2

3 Odcinanie czwartego miejsca po przecinku dla każdego świadczenia zaokrągla taryfę do 4 miejsca po przecinku w dół; str. 3

4 Odcinanie czwartego miejsca po przecinku dla świadczenia, w którym wykorzystano pełne opakowanie leku zaokrągla taryfę do 4 miejsca po przecinku w dół, w przypadku, gdy jednorazowo wykorzystano pełne opakowanie leku z faktury. str. 4

5 W pozostałych przypadkach zaokrągla taryfę jak w wariancie pierwszym. 2. Data ważności i seria leku chemioterapeutycznego W systemie KS-MEDIS, dla świadczeń z zakresu chemioterapii, w pozycji faktur zakupowych dodano dwie nowe kolumny: Seria leku chemioterapeutycznego oraz Data ważności. Konfiguracja kolumn zapisuje się po wyjściu z formatki, tzn. że po ponownym uruchomieniu szerokość i widoczność kolumn pozostaje taka sama. str. 5

6 3. Zmiana numerów Ksiąg bloku operacyjnego, Ksiąg porodowych oraz Ksiąg noworodkowych W module BLOK OPERACYJNY -> Zmiana -> Zmiana numeru księgi, dodano możliwość zmiany numeru Księgi bloku operacyjnego, Księgi porodowej lub Księgi noworodkowej. Aby zmienić numer, należy przejść do określonej księgi, oznaczyć pacjenta i wywołać nową funkcjonalność. Do zmiany numeru księgi konieczne jest również posiadanie nowych uprawnień MD31-NRB40 - Zmiana numeru księgi. 4. Zmiany w KS-AKM 4.1 Poprawa mechanizmu importu wykonań z systemu KS-MEDIS i KS-SOMED do KS-AKM W systemie KS-AKM poprawiono import wykonań z systemów KS-MEDIS i KS-SOMED. W zależności od ustawień nowej opcji IMP_WYK_STAT Zakres importu wykonań z systemów medycznych, mechanizm pobiera: Wszystkie dane; Tylko usługi z normatywami; Tylko usługi z zatwierdzonymi normatywami. str. 6

7 Warunkiem importu wykonań w danym ośrodku kosztów jest: Powiązanie usługi/badania z usługą kosztową; Powiązanie oddziału/pracowni z ośrodkami kosztów (również ośrodki zlecające). Funkcja importu pobiera teraz większy zakres danych niż przed aktualizacją - wykonanie importów w poprzednich okresach rozliczeniowych spowoduje więc zmiany w zestawieniach za te okresy. 4.2 Zmiany w zakładce C2 Okr. rozl. W systemie KS-AKM, w zakładce C2 Okr.rozl. dodano dodatkowe kolumny oraz zestawienia zawierające: Koszty wykonań zleconych z innych ośrodków; Koszty wykonań zleconych do innych ośrodków. str. 7

8 Dodano również mechanizm przechodzenia od ogółu do szczegółu, za pomocą przycisku, dwukliku lub menu podręcznego: C2 Okr. rozl. -> Okres sprawozdawczy -> Zestawienie wykonań za wybrany okres; C2 Okr. rozl. -> Ośrodek kosztów -> Zestawienie zbiorcze wykonań dla wybranego okresu i ośrodka kosztów; str. 8

9 CZ Zestawienia -> Wykonania razem -> Usługa -> Zestawienie szczegółowe wykonań dla wybranego okresu i ośrodka kosztów. 4.3 Dodano opcję odpowiadającą za pobieranie kosztu normatywnego, gdy brak rzeczywistego W systemie KS-AKM dodano nową opcję IMP_RZECZ_Z_DEF Pobieranie kosztu normatywnego gdy brak rzeczywistego, która pozwala przypisać koszt normatywny do rzeczywistego, gdy importowany koszt rzeczywisty jest zerowy. 5. Zmodyfikowano sposób połączenia z ZSIMED W systemie KS-MEDIS przeniesiono mechanizm inicjalizacji połączenia z ZSIMED do KS-MENU. str. 9

10 6. Zmodyfikowano widoczność kolumn w Księdze Odmów i Porad Ambulatoryjnych W module [11] Izba Przyjęć umożliwiono widoczność kolumny Zlec. wszystkim użytkownikom zarejestrowanym w systemie. 7. Umożliwienie podziału zlecenia na badania laboratoryjne ze względu na wzorzec wydruku Umożliwiono podział zlecenia na badania laboratoryjne ze względu na wzorzec wydruku przypisany do grup badań niepowiązanych z oddziałem. W przypadku zlecania badania, które należy do grupy niewidocznej na danym oddziale automatycznie podpowiadać się będzie wzorzec powiązany z tą grupą. str. 10

11 8. Modyfikacje w oknie wprowadzania kodów próbek i zleceń W oknie Wprowadzania kodów próbek i zleceń wprowadzono szereg modyfikacji mających na celu zoptymalizowanie czasu pracy, m.in.: Umożliwiono przenoszenie między próbkami wielu badań jednocześnie, bez konieczności przytrzymywania przycisk Shift, Wprowadzono automatycznie rozwijanie się listy badań z próbek między którymi były przenoszone badania, Usunięto nadmiarowy komunikat informujący o zmianie numeru zlecenia po zeskanowaniu kodu kreskowego czytnikiem, W momencie, gdy użytkownik w pierwszej kolejności sczyta czytnikiem kod próbki, kod zlecenia uzupełni się automatycznie. str. 11

12 9. Dodano widoczność opisu znieczulenia na oddziale Dodano widoczność opisu znieczulenia wprowadzonego na Kartę danych znieczulenia w module [21] Oddział CZ Zlecenia Zabiegi: str. 12

13 10. Zmiana godzin wykonywania procedur W systemie KS-MEDIS wprowadzono zmiany dotyczące godzin, z jakimi dodają się automatyczne procedury laboratoryjne i diagnostyczne. Modyfikacja dotyczy procedur mających godzinę wykonania późniejszą niż godzina wypisu pacjenta w takim przypadku procedura doda się pacjentowi z godziną wypisu. 11. Umożliwiono oznaczenie próbek jako niepobranych W oknie Wprowadzania kodów próbek i zleceń umożliwiono oznaczenie próbki jako niepobranej. W celu oznaczenia próbki jako niepobranej należy na wybranym materiale nacisnąć prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu wybrać opcję Oznacz/odznacz pobranie. Zlecenie, w którym oznaczony został materiał niepobrany pozostaje ciągle widoczne w oknie Wprowadzania kodów próbek i zleceń jest zaznaczone na czerwono. Próbka oznaczona jako niepobrana ma odpowiedni status ( PRÓBKA NIEPOBRANA ) i ikonę. str. 13

14 Takie zlecenie zostało również wyróżnione w oknie wszystkich zleceń dla oddziału ma ono status Przyjęte pobrane częściowe, a materiały które nie zostały pobrane są zaznaczone na czerwono: 12. Umożliwiono dodawanie uwag do próbek W oknie Wprowadzania kodów próbek i zleceń umożliwiono dodawanie uwag osoby pobierającej materiał do badania. Funkcjonalność została zrealizowana poprzez dodanie przycisku CU Uwagi. Po zaznaczeniu próbki i wprowadzeniu uwag przy wybranej próbce pojawi się ikona oraz hint, informujący użytkownika o tym, iż dany materiał jest opisany przez osobę pobierającą. str. 14

15 Uwagi są widoczne także w systemie KS-SOLAB w oknie Karta próbki, jako Opis materiału: str. 15

16 13. Dodano Obwód brzucha jako wartość badaną na oddziale W module [21] Oddział CA Wart. bad. umożliwiono rejestrację obwodu brzucha jako wartość badaną. Zarejestrowane wartości mogą zostać zamieszczone: na wydrukach Fast Report: str. 16

17 na formularzach HTML: str. 17

18 14. Zablokowano możliwość zalogowania się na oddział typu SOR z modułu MD21 Oddział Na karcie oddziału typu SOR dodano opcję LOGOWANIE Z MODUŁU MD21, pozwalającą na zablokowanie możliwości logowania się na oddział tego rodzaju z modułu MD21 Oddział. 15. Dodano opcję umożliwiającą edycję nagłówka i wzorca formularza W module [21] Oddział [CM] Dokumenty [F2] Dodaj, w wywołanym oknie Wzorce dodano możliwość edycji nagłówka formularza oraz wzorca. Edycja możliwa będzie po wcześniejszym ustawieniu w module [61] Administrator, nowej opcji: ODDZ_FORM_POPR_NAGL - Czy możliwa jest zmiana nagłówka dodanego formularza. str. 18

19 Opcja domyślnie ustawiona jest na brak możliwości edycji. Po jej włączeniu możliwa będzie edycja wybranej części wzorca (poprzez [CF4] Popraw): Popraw nagłówek; Popraw wzorzec. Wybierając poprawę nagłówka, w wywołanym oknie karta formularzy poprawa, można wprowadzić zmianę nazwy, skrótu i numeru porządkowego formularza, a także oznaczyć odpowiednie opcje dodatkowe. Można również pod przyciskiem [CF6] Oddziały, przypisać formularz do innego oddziału. Wybierając pozycję poprawy wzorca, będzie można wprowadzić zmiany na etapie projektowania formularza i je zatwierdzić. 16. Dodano możliwość automatycznego wyliczenia terminu porodu W module [31] Blok operacyjny [CP] Ks. porodów, na Karcie wpisu do księgi porodów dodano nową funkcjonalność, automatycznego wyliczenia przez system terminu porodu. Jest to metoda określenia terminu porodu według przyjętego wzoru Reguły Naegelego : Termin porodu = pierwszy dzień ostatniej miesiączki + 7 dni - 3 miesiące + 1 rok Żeby system obliczył termin porodu według nowej funkcji, należy podać datę ostatniej miesiączki. Pozostałe pola dotyczące planowanego terminu porodu oraz aktualny tydzień ciąży uzupełnią się automatycznie. str. 19

20 W każdej chwili można wprowadzić zmiany dotyczące daty, ręcznie, pomijając użycie nowej funkcjonalności, zmieniając w trybie poprawy wprowadzone wcześniej dane. str. 20

21 17. Dodano nową stałą do formularza HTML, dotyczącą pomiarów wartości badanych z przyjęcia. Podczas przyjmowania pacjenta na oddział, uzupełniając w zakładce Pomiary wartości badane z przyjęcia, będzie możliwość wydruku tych danych ustawiając odpowiednio formularz HTML korzystając z nowo dodanej stałej: POMIARY Z PRZYJĘCIA. Do wydruku będą pobrane tylko te pomiary wartości badanych, które były podane podczas przyjęcia pacjenta na oddział. str. 21

22 18. Dodano możliwość rejestrowania zlecenia na antybiotyk W module [21] Oddział - [CZ] Zlecenia - Leki - w karcie zlecenia na lek, po wybraniu antybiotyku, dodano nowe pola: Zlecenie antybiotyku. Widoczność pól uzależniona jest od nowej opcji: ZLEC_LEKI_WYMD_ANTYB - Wymagalność pól związanych z antybiotykami na zleceniach na leki. Po włączeniu opcji wymagane będzie wybranie z listy celu podania antybiotyku: Terapia celowana; Terapia empiryczna; Profilaktyka okołozabiegowa; Profilaktyka medyczna. str. 22

23 W przypadku wyboru Terapii celowanej, wymagane będą również pola: rozpoznanie PPS (Narodowy Program Ochrony Antybiotyków) oraz określenie drobnoustroju. Rozpoznania PPS są słownikowane w systemie tak, jak dla drobnoustroju. Istnieje możliwość dodania nowej pozycji do karty słownika oraz jej edycję. Lista rozpoznań PPS znajduje się również w module [52] Kartoteki - Inne - Zakażenia szpitalne - lista kodów rozpoznań PPS (Narodowy Program Ochrony Antybiotyków). Aktualna lista kodów dostępna jest na stronie W przypadku wybrania celu Terapii empirycznej, dodatkowo będą wymagane pola: Rozpoznania PPS oraz Badanie laboratoryjne z następującymi wariantami: Brak badania; Badanie w toku. str. 23

24 Wszystkie dane dotyczące zarejestrowanych zleceń na antybiotyk, można sprawdzić w module [42] Zakażenia, wybierając z menu Raporty o zakażeniach i drobnoustrojach pozycję Zlecenie podań antybiotyków. Wywołane okno zawiera zestawienie z wybranego zakresu. Zestawienie przedstawia podsumowanie wszystkich zleceń antybiotyków dla danego typu terapii i ma wykazać ilość pacjentów, którzy byli leczeni danym antybiotykiem z wybranego okresu. Dane zleceń pacjentów z takim samym podaniem będą wyświetlane w jednym rekordzie. W przypadku zlecenia, kiedy dawka leku była różna to w zestawieniu będzie wyświetlona maksymalna podana dawka w ramach całej terapii. Dla zlecenia w czasie którego wystąpiły przerwy w dniach podawania, będzie oznaczone w kolumnie Pulsacyjne (tak/nie). Zestawienie to można również wydrukować. W tym celu do wzorca wydruku zostały dodane nowe datasety: ZEST_ZLEC_ANTYBIOTYKOW ZEST_ZLEC_ANTYBIOTYKOW.ODDZIAŁ str. 24

25 19. Dodano opcję weryfikacji trybu przyjęcia ze skierowaniem W module [61] Administrator, dodano opcję dotyczącą walidacji trybu przyjęcia pacjenta do Izby Przyjęć ze skierowaniem. IZBA_SKIER_TRYN - Weryfikacja zgodności trybu przyjęcia ze skierowaniem Wartość domyślna w systemie, ustawiona jest na,brak weryfikacji. Wybierając jeden z wariantów opcji, następuje weryfikacja, czy ustawiony tryb przyjęcia jest zgodnym ze skierowaniem. Weryfikacja w systemie działa według dotychczasowego mechanizmu sprawdzania przyjęcia, jednak została rozszerzona dodatkowo dla trybu: Przyjęcie w trybie nagłym inne przypadki; Noworodek w wyniku porodu. W tych przypadkach nie może być zastosowane skierowanie, o czym system poinformuje użytkownika wywołując odpowiednio zmodyfikowany komunikat: Wpis w Izbie przyjęć: str. 25

26 Wpis w Księdze oddziałowej: Komunikat pojawi się również w przypadku weryfikacji wypisu pacjenta zgodnie z opcją: ODDZ_WPS_WERYF - Czy weryfikować hospitalizację przed wypisem wg podanych opcji. W przypadku, kiedy skierowanie nie będzie miało zastosowania w trybie, jakim został przyjęty pacjent, to podczas wypisu pojawi się informacja zgodnie z wybraną wartością opcji. str. 26

27 20. Zmodyfikowano opcję ustawienia domyślnego sortowania Obserwacji i Konsultacji W module [61] Administrator zmodyfikowano opcję określającą, jakie powinno być domyślne sortowanie obserwacji i konsultacji dla podglądu i wydruku: ODDZ_OBSR_KOLEJNOSC - Jaka ma być kolejność obserwacji/konsultacji na ekranie i wydruku? Opcja umożliwia w module [21] Oddział [CM] Dokumenty, w zakładkach z kategorii obserwacje i konsultacje, sortowanie dokumentacji według ustawionej wartości: Od najstarszej do najnowszej; Od najnowszej do najstarszej. Domyślna wartość opcji to Od najstarszej do najnowszej. 21. Drobne modyfikacje i poprawki 21.1 Walidacja usuniętych badań laboratoryjnych podczas próby cofnięcia wpisu w KSOD W module ODDZIAŁ poprawiono błąd polegający na braku możliwości cofnięcia wpisu w Księdze oddziałowej, w przypadku, gdy zlecone badania laboratoryjne zostały usunięte po stronie systemu laboratoryjnego Zmiana filtrów w Okresach finansowania W module IZBA PRZYJĘĆ -> Okresy finansowania, zmieniono sposób filtrowania. Usunięto filtry Data przyjęcia oraz Data wypisu. W zamian dodano jeden filtr określający zakres dat. str. 27

28 21.3 Poprawiono błąd w konfiguracji automatu ewuś Poprawiono błąd zapisywania pustego hasła przy zbyt długiej nazwie użytkownika serwera pocztowego Zmodyfikowano kontrolę uprawnień do zmiany oddziału i pracownika. W module [61] Administrator, zmodyfikowano uprawnienia do zmiany oddziału i pracownika: MD21, Wejście do modułu na swoje konto; MD21, Wejście do modułu na oddział; MD21, Wejście do modułu dla administratora; MD21, Wejście do modułu na klinikę. Operator logując się w module [21] Oddział, będzie weryfikowany pod względem uprawnień związanych z modułem i w zależności od ich ustawienia, będzie mógł przełączyć oddział lub zmienić pracownika. W przypadku braku takich uprawnień, wybór pozycji Zmiana pracownika nie będzie aktywny Dodano możliwość domyślnego ustawienia wyszukiwania pracownika w systemie W module [61] Administrator dodano opcję, umożliwiającą ustawienie domyślnej wartości, według której będzie wyszukiwany pracownik w systemie. W_PRAC - Domyślne wyszukiwanie pracownika NAZWISKO SKRÓT. W systemie opcja ustawiona jest na domyślne na wyszukiwanie pracownika według nazwiska W karcie zlecenia na Lek, dodano nowe jednostki przepływu W kracie zlecenia na lek wybierając dawkowanie wlew ciągły, dodano nowe pozycje wyboru jednostki: milimol/litr; mg/24h. str. 28

29 21.7 Dodano możliwość przełączania bloku i pracownika W module [31] Blok Operacyjny, dodano możliwość przełączania między blokami bez ponownego logowania się do modułu. Zalogowany użytkownik w module Bloku Operacyjnego, chcąc przełączyć blok i zmienić pracownika, będzie mógł wybrać w górnym menu Zmiana, nową pozycję: Zmiana bloku i prac Poprawa automatycznej numeracji w oddziałowej Księdze Operacyjnej po usunięciu wpisu Poprawiono zwalnianie numeru po usunięciu w księdze operacyjnej oddziału Poprawa formularza Karty Udarowej Poprawiono Kartę udarową: W polu E2. Czy pacjent zmarł umożliwiono wybór wartości TAK/NIE; Usunięto wymagalność pola E3. Przyczyna zgonu wtórna Poprawa wyświetlania badań laboratoryjnych Poprawiono wyświetlanie badań laboratoryjnych w zależności od opcji ODDZ_LAB_ZLEC_OFSET (Zakres tolerancji daty zlecenia laboratoryjnego do wypisu). str. 29

30 21.4 Poprawa problemu z powtarzanym zleceniem w Księdze wstępnej Usunięto problem z wykorzystaniem tego samego zlecenia na hospitalizację w kilku wpisach Księgi Wstępnej. str. 30

Aktualizacja 2009.00.3.0

Aktualizacja 2009.00.3.0 Aktualizacja 2009.00.3.0 środa, 18 marca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz plików systemu Zawartość 1. Wiele uprawnieo... 2 2. Dodawanie prywatnych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl System laboratoryjny ProMIC Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl Spis treści 1Informacje ogólne...5 1.1 Uruchomienie programu, zmiana hasła...5 1.2 Skróty klawiszowe i poruszanie się po programie...6 1.3

Bardziej szczegółowo

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl

System laboratoryjny. ProMIC. Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl System laboratoryjny ProMIC Mori Marcin Bogucki www.mori.com.pl Spis treści 1Informacje ogólne...6 1.1 Uruchomienie programu, zmiana hasła...6 1.2 Skróty klawiszowe i poruszanie się po programie...7 1.3

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 22 MIKROBIOLOGIA 3 WYKORZYSTANIE SYSTEMU KODÓW KRESKOWYCH 4 OBSŁUGA PROGRAMU 4

MODUŁ 22 MIKROBIOLOGIA 3 WYKORZYSTANIE SYSTEMU KODÓW KRESKOWYCH 4 OBSŁUGA PROGRAMU 4 MODUŁ 22 MIKROBIOLOGIA 3 PROCES WYKONYWANIA BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH 3 WYKORZYSTANIE SYSTEMU KODÓW KRESKOWYCH 4 OBSŁUGA PROGRAMU 4 WPROWADZANIE WYNIKÓW BADANIA 6 WPROWADZANIE WYNIKU - WARTOŚĆ BADANA -

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika systemu SZOI. System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) 2010.04.2.350

KAMSOFT Dokumentacja użytkownika systemu SZOI. System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) 2010.04.2.350 System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) 2010.04.2.350 Katowice, czerwiec 2012 SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE... 4 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU... 5 3 OBSZARY PRACY W SYSTEMIE SZOI... 7 4 KOMUNIKATY... 8 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona

Bardziej szczegółowo

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika Ruch Chorych Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system operacyjny

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KS MEDIS FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KS MEDIS FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML Wydanie: 1.0 Data wydania: 2012-08-31 Strona / stron: 1/8 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML 1. OPIS OGÓLNY FUNKCJONALNOŚCI I JEJ ZASTOSOWANIE Nowy edytor formularzy

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

System do rozliczeń z NFZ dla zakresu ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

System do rozliczeń z NFZ dla zakresu ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA System do rozliczeń z NFZ dla zakresu ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE Wersja 2.3.3.0 Wg stanu na dzień 19.06.2009 INSTRUKCJA OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

ProSalon. Podręcznik użytkownika

ProSalon. Podręcznik użytkownika ProSalon Podręcznik użytkownika 2 / 41 Spis treści ProSalon...1 1. Ogólne zachowanie programu...5 1.1. Okna danych...6 1.1.1. Panel filtrowania...7 1.1.2. Siatka danych...7 1.1.3. Panel edycji danych...8

Bardziej szczegółowo

System obiegu informacji o pacjencie

System obiegu informacji o pacjencie Załącznik Nr 2 System obiegu informacji o pacjencie 1 Funkcjonalności Ogólne... 3 2 e - Rejestracja... 5 3 Rejestracja... 7 4 Poradnia... 12 5 Izba Przyjęć/SOR... 15 6 Oddział... 22 7 Anestezjologia...

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7

Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 Gospodarka Materiałowa v. 4.2.7 2 Gospodarka Materiałowa - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 7 1.1. Standardowe przyciski i obsługa menu (szerzej opisane we Wprowadzeniu do aplikacji BPSC)...7 1.2. Tryb zapytania

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu świadczeniodawcy

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu świadczeniodawcy System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu świadczeniodawcy Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2007.08.1.1. Katowice, styczeń 2008 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne... 4 2.2. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Moduł Biuro Rachunkowe

Moduł Biuro Rachunkowe System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 1 Moduł Biuro Rachunkowe Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

System Quorum Instrukcja użytkownika modułu "Środki Trwałe"

System Quorum Instrukcja użytkownika modułu Środki Trwałe System Quorum Instrukcja użytkownika modułu "Środki Trwałe" 2013 QNT Systemy Informatyczne Sp z oo QNT Systemy Informatyczne Sp z oo ul Knurowska 19 41-800 Zabrze System Quorum Edycja 2013 Wydanie 1 Moduł

Bardziej szczegółowo