Aktualizacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizacja 2015.02.2.0"

Transkrypt

1 Aktualizacja Czwartek, 10 września 2015 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy Zawartość Opis zmian Zaokrąglanie taryfy dla chemioterapii Data ważności i seria leku chemioterapeutycznego Zmiana numerów Ksiąg bloku operacyjnego, Ksiąg porodowych oraz Ksiąg noworodkowych Zmiany w KS-AKM Zmodyfikowano sposób połączenia z ZSIMED Zmodyfikowano widoczność kolumn w Księdze Odmów i Porad Ambulatoryjnych Umożliwienie podziału zlecenia na badania laboratoryjne ze względu na wzorzec wydruku Modyfikacje w oknie wprowadzania kodów próbek i zleceń Dodano widoczność opisu znieczulenia na oddziale Zmiana godzin wykonywania procedur Umożliwiono oznaczenie próbek jako niepobranych Umożliwiono dodawanie uwag do próbek Dodano Obwód brzucha jako wartość badaną na oddziale Zablokowano możliwość zalogowania się na oddział typu SOR z modułu MD21 Oddział Dodano opcję umożliwiającą edycję nagłówka i wzorca formularza Dodano możliwość automatycznego wyliczenia terminu porodu Dodano nową stałą do formularza HTML, dotyczącą pomiarów wartości badanych z przyjęcia Dodano możliwość rejestrowania zlecenia na antybiotyk Dodano opcję weryfikacji trybu przyjęcia ze skierowaniem Zmodyfikowano opcję ustawienia domyślnego sortowania Obserwacji i Konsultacji Drobne modyfikacje i poprawki str. 1

2 Opis zmian 1. Zaokrąglanie taryfy dla chemioterapii W systemie KS-MEDIS dodano opcję sterującą zaokrąglaniem taryfy z cen opakowania z faktur zakupowych chemioterapii CHEM_RODZ_ZAOKR. Opcja posiada trzy warianty: Zaokrąglenie matematyczne dla każdego świadczenia zaokrągla taryfę do 3 miejsca po przecinku w górę; str. 2

3 Odcinanie czwartego miejsca po przecinku dla każdego świadczenia zaokrągla taryfę do 4 miejsca po przecinku w dół; str. 3

4 Odcinanie czwartego miejsca po przecinku dla świadczenia, w którym wykorzystano pełne opakowanie leku zaokrągla taryfę do 4 miejsca po przecinku w dół, w przypadku, gdy jednorazowo wykorzystano pełne opakowanie leku z faktury. str. 4

5 W pozostałych przypadkach zaokrągla taryfę jak w wariancie pierwszym. 2. Data ważności i seria leku chemioterapeutycznego W systemie KS-MEDIS, dla świadczeń z zakresu chemioterapii, w pozycji faktur zakupowych dodano dwie nowe kolumny: Seria leku chemioterapeutycznego oraz Data ważności. Konfiguracja kolumn zapisuje się po wyjściu z formatki, tzn. że po ponownym uruchomieniu szerokość i widoczność kolumn pozostaje taka sama. str. 5

6 3. Zmiana numerów Ksiąg bloku operacyjnego, Ksiąg porodowych oraz Ksiąg noworodkowych W module BLOK OPERACYJNY -> Zmiana -> Zmiana numeru księgi, dodano możliwość zmiany numeru Księgi bloku operacyjnego, Księgi porodowej lub Księgi noworodkowej. Aby zmienić numer, należy przejść do określonej księgi, oznaczyć pacjenta i wywołać nową funkcjonalność. Do zmiany numeru księgi konieczne jest również posiadanie nowych uprawnień MD31-NRB40 - Zmiana numeru księgi. 4. Zmiany w KS-AKM 4.1 Poprawa mechanizmu importu wykonań z systemu KS-MEDIS i KS-SOMED do KS-AKM W systemie KS-AKM poprawiono import wykonań z systemów KS-MEDIS i KS-SOMED. W zależności od ustawień nowej opcji IMP_WYK_STAT Zakres importu wykonań z systemów medycznych, mechanizm pobiera: Wszystkie dane; Tylko usługi z normatywami; Tylko usługi z zatwierdzonymi normatywami. str. 6

7 Warunkiem importu wykonań w danym ośrodku kosztów jest: Powiązanie usługi/badania z usługą kosztową; Powiązanie oddziału/pracowni z ośrodkami kosztów (również ośrodki zlecające). Funkcja importu pobiera teraz większy zakres danych niż przed aktualizacją - wykonanie importów w poprzednich okresach rozliczeniowych spowoduje więc zmiany w zestawieniach za te okresy. 4.2 Zmiany w zakładce C2 Okr. rozl. W systemie KS-AKM, w zakładce C2 Okr.rozl. dodano dodatkowe kolumny oraz zestawienia zawierające: Koszty wykonań zleconych z innych ośrodków; Koszty wykonań zleconych do innych ośrodków. str. 7

8 Dodano również mechanizm przechodzenia od ogółu do szczegółu, za pomocą przycisku, dwukliku lub menu podręcznego: C2 Okr. rozl. -> Okres sprawozdawczy -> Zestawienie wykonań za wybrany okres; C2 Okr. rozl. -> Ośrodek kosztów -> Zestawienie zbiorcze wykonań dla wybranego okresu i ośrodka kosztów; str. 8

9 CZ Zestawienia -> Wykonania razem -> Usługa -> Zestawienie szczegółowe wykonań dla wybranego okresu i ośrodka kosztów. 4.3 Dodano opcję odpowiadającą za pobieranie kosztu normatywnego, gdy brak rzeczywistego W systemie KS-AKM dodano nową opcję IMP_RZECZ_Z_DEF Pobieranie kosztu normatywnego gdy brak rzeczywistego, która pozwala przypisać koszt normatywny do rzeczywistego, gdy importowany koszt rzeczywisty jest zerowy. 5. Zmodyfikowano sposób połączenia z ZSIMED W systemie KS-MEDIS przeniesiono mechanizm inicjalizacji połączenia z ZSIMED do KS-MENU. str. 9

10 6. Zmodyfikowano widoczność kolumn w Księdze Odmów i Porad Ambulatoryjnych W module [11] Izba Przyjęć umożliwiono widoczność kolumny Zlec. wszystkim użytkownikom zarejestrowanym w systemie. 7. Umożliwienie podziału zlecenia na badania laboratoryjne ze względu na wzorzec wydruku Umożliwiono podział zlecenia na badania laboratoryjne ze względu na wzorzec wydruku przypisany do grup badań niepowiązanych z oddziałem. W przypadku zlecania badania, które należy do grupy niewidocznej na danym oddziale automatycznie podpowiadać się będzie wzorzec powiązany z tą grupą. str. 10

11 8. Modyfikacje w oknie wprowadzania kodów próbek i zleceń W oknie Wprowadzania kodów próbek i zleceń wprowadzono szereg modyfikacji mających na celu zoptymalizowanie czasu pracy, m.in.: Umożliwiono przenoszenie między próbkami wielu badań jednocześnie, bez konieczności przytrzymywania przycisk Shift, Wprowadzono automatycznie rozwijanie się listy badań z próbek między którymi były przenoszone badania, Usunięto nadmiarowy komunikat informujący o zmianie numeru zlecenia po zeskanowaniu kodu kreskowego czytnikiem, W momencie, gdy użytkownik w pierwszej kolejności sczyta czytnikiem kod próbki, kod zlecenia uzupełni się automatycznie. str. 11

12 9. Dodano widoczność opisu znieczulenia na oddziale Dodano widoczność opisu znieczulenia wprowadzonego na Kartę danych znieczulenia w module [21] Oddział CZ Zlecenia Zabiegi: str. 12

13 10. Zmiana godzin wykonywania procedur W systemie KS-MEDIS wprowadzono zmiany dotyczące godzin, z jakimi dodają się automatyczne procedury laboratoryjne i diagnostyczne. Modyfikacja dotyczy procedur mających godzinę wykonania późniejszą niż godzina wypisu pacjenta w takim przypadku procedura doda się pacjentowi z godziną wypisu. 11. Umożliwiono oznaczenie próbek jako niepobranych W oknie Wprowadzania kodów próbek i zleceń umożliwiono oznaczenie próbki jako niepobranej. W celu oznaczenia próbki jako niepobranej należy na wybranym materiale nacisnąć prawym przyciskiem myszy, a następnie w menu wybrać opcję Oznacz/odznacz pobranie. Zlecenie, w którym oznaczony został materiał niepobrany pozostaje ciągle widoczne w oknie Wprowadzania kodów próbek i zleceń jest zaznaczone na czerwono. Próbka oznaczona jako niepobrana ma odpowiedni status ( PRÓBKA NIEPOBRANA ) i ikonę. str. 13

14 Takie zlecenie zostało również wyróżnione w oknie wszystkich zleceń dla oddziału ma ono status Przyjęte pobrane częściowe, a materiały które nie zostały pobrane są zaznaczone na czerwono: 12. Umożliwiono dodawanie uwag do próbek W oknie Wprowadzania kodów próbek i zleceń umożliwiono dodawanie uwag osoby pobierającej materiał do badania. Funkcjonalność została zrealizowana poprzez dodanie przycisku CU Uwagi. Po zaznaczeniu próbki i wprowadzeniu uwag przy wybranej próbce pojawi się ikona oraz hint, informujący użytkownika o tym, iż dany materiał jest opisany przez osobę pobierającą. str. 14

15 Uwagi są widoczne także w systemie KS-SOLAB w oknie Karta próbki, jako Opis materiału: str. 15

16 13. Dodano Obwód brzucha jako wartość badaną na oddziale W module [21] Oddział CA Wart. bad. umożliwiono rejestrację obwodu brzucha jako wartość badaną. Zarejestrowane wartości mogą zostać zamieszczone: na wydrukach Fast Report: str. 16

17 na formularzach HTML: str. 17

18 14. Zablokowano możliwość zalogowania się na oddział typu SOR z modułu MD21 Oddział Na karcie oddziału typu SOR dodano opcję LOGOWANIE Z MODUŁU MD21, pozwalającą na zablokowanie możliwości logowania się na oddział tego rodzaju z modułu MD21 Oddział. 15. Dodano opcję umożliwiającą edycję nagłówka i wzorca formularza W module [21] Oddział [CM] Dokumenty [F2] Dodaj, w wywołanym oknie Wzorce dodano możliwość edycji nagłówka formularza oraz wzorca. Edycja możliwa będzie po wcześniejszym ustawieniu w module [61] Administrator, nowej opcji: ODDZ_FORM_POPR_NAGL - Czy możliwa jest zmiana nagłówka dodanego formularza. str. 18

19 Opcja domyślnie ustawiona jest na brak możliwości edycji. Po jej włączeniu możliwa będzie edycja wybranej części wzorca (poprzez [CF4] Popraw): Popraw nagłówek; Popraw wzorzec. Wybierając poprawę nagłówka, w wywołanym oknie karta formularzy poprawa, można wprowadzić zmianę nazwy, skrótu i numeru porządkowego formularza, a także oznaczyć odpowiednie opcje dodatkowe. Można również pod przyciskiem [CF6] Oddziały, przypisać formularz do innego oddziału. Wybierając pozycję poprawy wzorca, będzie można wprowadzić zmiany na etapie projektowania formularza i je zatwierdzić. 16. Dodano możliwość automatycznego wyliczenia terminu porodu W module [31] Blok operacyjny [CP] Ks. porodów, na Karcie wpisu do księgi porodów dodano nową funkcjonalność, automatycznego wyliczenia przez system terminu porodu. Jest to metoda określenia terminu porodu według przyjętego wzoru Reguły Naegelego : Termin porodu = pierwszy dzień ostatniej miesiączki + 7 dni - 3 miesiące + 1 rok Żeby system obliczył termin porodu według nowej funkcji, należy podać datę ostatniej miesiączki. Pozostałe pola dotyczące planowanego terminu porodu oraz aktualny tydzień ciąży uzupełnią się automatycznie. str. 19

20 W każdej chwili można wprowadzić zmiany dotyczące daty, ręcznie, pomijając użycie nowej funkcjonalności, zmieniając w trybie poprawy wprowadzone wcześniej dane. str. 20

21 17. Dodano nową stałą do formularza HTML, dotyczącą pomiarów wartości badanych z przyjęcia. Podczas przyjmowania pacjenta na oddział, uzupełniając w zakładce Pomiary wartości badane z przyjęcia, będzie możliwość wydruku tych danych ustawiając odpowiednio formularz HTML korzystając z nowo dodanej stałej: POMIARY Z PRZYJĘCIA. Do wydruku będą pobrane tylko te pomiary wartości badanych, które były podane podczas przyjęcia pacjenta na oddział. str. 21

22 18. Dodano możliwość rejestrowania zlecenia na antybiotyk W module [21] Oddział - [CZ] Zlecenia - Leki - w karcie zlecenia na lek, po wybraniu antybiotyku, dodano nowe pola: Zlecenie antybiotyku. Widoczność pól uzależniona jest od nowej opcji: ZLEC_LEKI_WYMD_ANTYB - Wymagalność pól związanych z antybiotykami na zleceniach na leki. Po włączeniu opcji wymagane będzie wybranie z listy celu podania antybiotyku: Terapia celowana; Terapia empiryczna; Profilaktyka okołozabiegowa; Profilaktyka medyczna. str. 22

23 W przypadku wyboru Terapii celowanej, wymagane będą również pola: rozpoznanie PPS (Narodowy Program Ochrony Antybiotyków) oraz określenie drobnoustroju. Rozpoznania PPS są słownikowane w systemie tak, jak dla drobnoustroju. Istnieje możliwość dodania nowej pozycji do karty słownika oraz jej edycję. Lista rozpoznań PPS znajduje się również w module [52] Kartoteki - Inne - Zakażenia szpitalne - lista kodów rozpoznań PPS (Narodowy Program Ochrony Antybiotyków). Aktualna lista kodów dostępna jest na stronie W przypadku wybrania celu Terapii empirycznej, dodatkowo będą wymagane pola: Rozpoznania PPS oraz Badanie laboratoryjne z następującymi wariantami: Brak badania; Badanie w toku. str. 23

24 Wszystkie dane dotyczące zarejestrowanych zleceń na antybiotyk, można sprawdzić w module [42] Zakażenia, wybierając z menu Raporty o zakażeniach i drobnoustrojach pozycję Zlecenie podań antybiotyków. Wywołane okno zawiera zestawienie z wybranego zakresu. Zestawienie przedstawia podsumowanie wszystkich zleceń antybiotyków dla danego typu terapii i ma wykazać ilość pacjentów, którzy byli leczeni danym antybiotykiem z wybranego okresu. Dane zleceń pacjentów z takim samym podaniem będą wyświetlane w jednym rekordzie. W przypadku zlecenia, kiedy dawka leku była różna to w zestawieniu będzie wyświetlona maksymalna podana dawka w ramach całej terapii. Dla zlecenia w czasie którego wystąpiły przerwy w dniach podawania, będzie oznaczone w kolumnie Pulsacyjne (tak/nie). Zestawienie to można również wydrukować. W tym celu do wzorca wydruku zostały dodane nowe datasety: ZEST_ZLEC_ANTYBIOTYKOW ZEST_ZLEC_ANTYBIOTYKOW.ODDZIAŁ str. 24

25 19. Dodano opcję weryfikacji trybu przyjęcia ze skierowaniem W module [61] Administrator, dodano opcję dotyczącą walidacji trybu przyjęcia pacjenta do Izby Przyjęć ze skierowaniem. IZBA_SKIER_TRYN - Weryfikacja zgodności trybu przyjęcia ze skierowaniem Wartość domyślna w systemie, ustawiona jest na,brak weryfikacji. Wybierając jeden z wariantów opcji, następuje weryfikacja, czy ustawiony tryb przyjęcia jest zgodnym ze skierowaniem. Weryfikacja w systemie działa według dotychczasowego mechanizmu sprawdzania przyjęcia, jednak została rozszerzona dodatkowo dla trybu: Przyjęcie w trybie nagłym inne przypadki; Noworodek w wyniku porodu. W tych przypadkach nie może być zastosowane skierowanie, o czym system poinformuje użytkownika wywołując odpowiednio zmodyfikowany komunikat: Wpis w Izbie przyjęć: str. 25

26 Wpis w Księdze oddziałowej: Komunikat pojawi się również w przypadku weryfikacji wypisu pacjenta zgodnie z opcją: ODDZ_WPS_WERYF - Czy weryfikować hospitalizację przed wypisem wg podanych opcji. W przypadku, kiedy skierowanie nie będzie miało zastosowania w trybie, jakim został przyjęty pacjent, to podczas wypisu pojawi się informacja zgodnie z wybraną wartością opcji. str. 26

27 20. Zmodyfikowano opcję ustawienia domyślnego sortowania Obserwacji i Konsultacji W module [61] Administrator zmodyfikowano opcję określającą, jakie powinno być domyślne sortowanie obserwacji i konsultacji dla podglądu i wydruku: ODDZ_OBSR_KOLEJNOSC - Jaka ma być kolejność obserwacji/konsultacji na ekranie i wydruku? Opcja umożliwia w module [21] Oddział [CM] Dokumenty, w zakładkach z kategorii obserwacje i konsultacje, sortowanie dokumentacji według ustawionej wartości: Od najstarszej do najnowszej; Od najnowszej do najstarszej. Domyślna wartość opcji to Od najstarszej do najnowszej. 21. Drobne modyfikacje i poprawki 21.1 Walidacja usuniętych badań laboratoryjnych podczas próby cofnięcia wpisu w KSOD W module ODDZIAŁ poprawiono błąd polegający na braku możliwości cofnięcia wpisu w Księdze oddziałowej, w przypadku, gdy zlecone badania laboratoryjne zostały usunięte po stronie systemu laboratoryjnego Zmiana filtrów w Okresach finansowania W module IZBA PRZYJĘĆ -> Okresy finansowania, zmieniono sposób filtrowania. Usunięto filtry Data przyjęcia oraz Data wypisu. W zamian dodano jeden filtr określający zakres dat. str. 27

28 21.3 Poprawiono błąd w konfiguracji automatu ewuś Poprawiono błąd zapisywania pustego hasła przy zbyt długiej nazwie użytkownika serwera pocztowego Zmodyfikowano kontrolę uprawnień do zmiany oddziału i pracownika. W module [61] Administrator, zmodyfikowano uprawnienia do zmiany oddziału i pracownika: MD21, Wejście do modułu na swoje konto; MD21, Wejście do modułu na oddział; MD21, Wejście do modułu dla administratora; MD21, Wejście do modułu na klinikę. Operator logując się w module [21] Oddział, będzie weryfikowany pod względem uprawnień związanych z modułem i w zależności od ich ustawienia, będzie mógł przełączyć oddział lub zmienić pracownika. W przypadku braku takich uprawnień, wybór pozycji Zmiana pracownika nie będzie aktywny Dodano możliwość domyślnego ustawienia wyszukiwania pracownika w systemie W module [61] Administrator dodano opcję, umożliwiającą ustawienie domyślnej wartości, według której będzie wyszukiwany pracownik w systemie. W_PRAC - Domyślne wyszukiwanie pracownika NAZWISKO SKRÓT. W systemie opcja ustawiona jest na domyślne na wyszukiwanie pracownika według nazwiska W karcie zlecenia na Lek, dodano nowe jednostki przepływu W kracie zlecenia na lek wybierając dawkowanie wlew ciągły, dodano nowe pozycje wyboru jednostki: milimol/litr; mg/24h. str. 28

29 21.7 Dodano możliwość przełączania bloku i pracownika W module [31] Blok Operacyjny, dodano możliwość przełączania między blokami bez ponownego logowania się do modułu. Zalogowany użytkownik w module Bloku Operacyjnego, chcąc przełączyć blok i zmienić pracownika, będzie mógł wybrać w górnym menu Zmiana, nową pozycję: Zmiana bloku i prac Poprawa automatycznej numeracji w oddziałowej Księdze Operacyjnej po usunięciu wpisu Poprawiono zwalnianie numeru po usunięciu w księdze operacyjnej oddziału Poprawa formularza Karty Udarowej Poprawiono Kartę udarową: W polu E2. Czy pacjent zmarł umożliwiono wybór wartości TAK/NIE; Usunięto wymagalność pola E3. Przyczyna zgonu wtórna Poprawa wyświetlania badań laboratoryjnych Poprawiono wyświetlanie badań laboratoryjnych w zależności od opcji ODDZ_LAB_ZLEC_OFSET (Zakres tolerancji daty zlecenia laboratoryjnego do wypisu). str. 29

30 21.4 Poprawa problemu z powtarzanym zleceniem w Księdze wstępnej Usunięto problem z wykorzystaniem tego samego zlecenia na hospitalizację w kilku wpisach Księgi Wstępnej. str. 30

Aktualizacja 2012.00.0.0

Aktualizacja 2012.00.0.0 Aktualizacja 2012.00.0.0 czwartek, 19 stycznia 2012 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość 1. Zmiany w mechanizmie zlecania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2009.00.3.0

Aktualizacja 2009.00.3.0 Aktualizacja 2009.00.3.0 środa, 18 marca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz plików systemu Zawartość 1. Wiele uprawnieo... 2 2. Dodawanie prywatnych

Bardziej szczegółowo

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu

Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Aktualizacja KS-SOLAB 2013.02.1.0 poniedziałek, 19 sierpnia 2013 Uwaga Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy oraz bibliotek programu Zawartość LB 11 REJESTRACJA...2

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2014.00.0.0

Aktualizacja 2014.00.0.0 Aktualizacja 2014.00.0.0 środa, 08 stycznia 2014 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy Zawartość 1. Zlecenia rehabilitacyjne... 2 2. Modyfikacje związane z obsługą

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Zadania do prezentacji

Zadania do prezentacji Maków Mazowiecki, dnia 06 sierpnia 2014 Zadania do prezentacji Zadanie nr 1. Moduł Administracja Systemem. Definiowanie struktury dokumentów: ksiąg wykorzystywanych w szpitalu, przychodni, pracowni. Zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2008.00.2.2

Aktualizacja 2008.00.2.2 Aktualizacja 2008.00.2.2 środa, 22 lipca 2009 Uwagi Przed każdą aktualizacją, zalecane jest zrobienie kopii bezpieczeństwa bazy Informujemy również o ukazaniu się kolejnego numeru bezpłatnego periodyku

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, została wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

MEDIS_EWUS_AUTOMAT SYSTEM KS MEDIS: AUTOMAT EWUŚ Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5

MEDIS_EWUS_AUTOMAT SYSTEM KS MEDIS: AUTOMAT EWUŚ Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5 Automat ewuś DOKUMENTACJA PROCESU WDROŻENIA SYSTEMU Wydanie: 1.0 Data wydania: Marzec 2013 Strona/stron: 1/5 W systemie dodany został mechanizm automatycznej weryfikacji statusu ubezpieczenie pacjentów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 12/2015 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-04-13 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI aswzsby.dll [2015.1.2.0] 1. Dodano opisy do nowych opcji. 2. Dodano nowe zasoby graficzne.

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2008.00.2.4

Aktualizacja 2008.00.2.4 Aktualizacja 2008.00.2.4 środa, 14 kwietnia 2010 Uwagi Dodano nową opcję: KOSZT_NDC_ZEW Jeżeli Klient używa w umowach zewnętrznych rozbicia cen na N, D, C (Normalne, Dyżurowe, CITO), tj. ma ustawioną wartość

Bardziej szczegółowo

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja aplikacji... 3 Pobranie kodów InPost... 3 Konfiguracja opłat za przesyłkę... 4 Automatyczne oznaczanie przesyłek typu

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przenieść ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przeniesienia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie z systemie ewuś statusu uprawnienia do świadczeń dla wybranego pacjenta.

Nowa funkcjonalność umożliwiająca sprawdzenie z systemie ewuś statusu uprawnienia do świadczeń dla wybranego pacjenta. Raport Nr 44/2012 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2012 WERSJA Nr 2012.03.0.05 z dnia 2012-10-23 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M11 TERMINARZ 1. Poprawiono błąd zapytania, który mógł powodować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KS MEDIS FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KS MEDIS FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML Wydanie: 1.0 Data wydania: 2012-08-31 Strona / stron: 1/8 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML 1. OPIS OGÓLNY FUNKCJONALNOŚCI I JEJ ZASTOSOWANIE Nowy edytor formularzy

Bardziej szczegółowo

Porody. Ustawienia. Spis treści

Porody. Ustawienia. Spis treści Porody Spis treści 1 Ustawienia 2 Dodawanie Porodu 3 Przebieg Porodu 4 Poród - Podane Leki 5 Nadawanie Numeru Księgi 6 Noworodek 7 Składniki Ustawienia Aby uruchomić mechanizm, należy podpiąć procedurę

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych

Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Potwierdzenie uprawnienia pacjenta do świadczeń gwarantowanych Od 1 stycznia 2013 roku, w placówkach medycznych, zostanie wprowadzona funkcjonalność elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

ProfLab Wyniki Online

ProfLab Wyniki Online ProfLab Wyniki Online !!!UWAGA!!! Do prawidłowego działania strony niezbędne jest zainstalowanie programu Adobe Flash Player: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/ Do podglądu pobranych plików z wynikami

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Dokumentowanie zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych System UONET+ może być wykorzystywany do dokumentowania zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych. Ponieważ w szkołach tych słuchacze

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2

Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymagania dla modułu Pracownia Diagnostyczna załącznik A.2 Wymaganie System posiada wspólny dla wszystkich użytkowników moduł rejestracji pacjentów obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2011 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania UONET+ moduł Dziennik Praca z rozkładami materiału nauczania System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich wprowadzając tematy lekcji.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

EKSPEDYCJA. Odczyt danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych

EKSPEDYCJA. Odczyt danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych EKSPEDYCJA Odczyt danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych Udoskonalony został mechanizm wczytywania danych z recept za pomocą czytnika kodów kreskowych. Obecnie program niezależnie od tego,

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? UONET+ Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów UONET+ moduł Sekretariat Gromadzenie danych uczniów Przewodnik dla sekretarza szkoły W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Opis zmian w wersji 2.8.7 Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PODPIS ELEKTRONICZNY

INSTRUKCJA PODPIS ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA INSTRUKCJA 1. Wprowadzenie... 2 2. Konfiguracja ustawień w systemie KS-SOMED... 3 2.1. Kreator instalacji podpisu elektronicznego... 3 2.2. Dodatkowe ustawienia w Opcjach modułu Gabinet dla

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.68.0. Spis treści

Wersja 1.68.0. Spis treści Wersja 1.68.0 Spis treści 1. Konfiguracja automatycznej wymiany pomiędzy SaldeoSMART a programem Ramzes PKPiR/ KH...2 1.1. Ustawienie Konfiguracji...2 1.2. Utworzenie Firm w SaldeoSMART...7 1.3. Import

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji Inwentarz Optivum Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 2. Przypisanie

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Aby zaimportować plan lekcji ułożony za pomocą programu Plan lekcji Optivum, wykonaj następujące czynności:

Aby zaimportować plan lekcji ułożony za pomocą programu Plan lekcji Optivum, wykonaj następujące czynności: UONET+ moduł Administrowanie Jak zaimportować do systemu plan lekcji ułożony za pomocą programu Plan lekcji Optivum? Plany lekcji oddziałów w systemie UONET+ traktowane są jako szablony tygodniowych rozkładów

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum, Artykuł30

Płace Optivum, Artykuł30 Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta

Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta ul.podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław tel. 71 363 12 23 REGON 000313331 NIP 894-24-60-800 Instrukcja obsługi rejestracji elektronicznej dla pacjenta Spis treści E-Pacjent - instrukcja pacjenta... 2 1. Logowanie...

Bardziej szczegółowo

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce

::SQLMED S.C.:: Twój Partner w Informatyce RUMsoft RUMsoft to aplikacja do elektronicznych rozliczeń Świadczeniodawcy z Pomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Aktualizacja programu i bazy z dnia 2016.04.18. do wersji 2.9.64. - Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych

Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych Raport Nr 34/2014 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2014 WERSJA Nr 2014.03.0.00 z dnia 2014-09-30 Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych MODUŁ M11 TERMINARZ M12 ZLECENIA M21 GABINET M51 ZESTAWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOWODÓW DOSTAW W PORTALU LDO

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOWODÓW DOSTAW W PORTALU LDO INSTRUKCJA OBSŁUGI DOWODÓW DOSTAW W PORTALU LDO Portal Dostawcy, zakładka Zamówienia, menu Niezrealizowane zamówienia wyświetla się lista niezrealizowanych zamówień: 1 Po wejściu na symbol zamówienia wyświetli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja system e-wuś

Instrukcja system e-wuś Instrukcja system e-wuś Spis: 1) UWAGA! 2) e-wuś konfiguracja 3) e-wuś Wizyty lekarskie 4) Zestawienie e-wuś 5) e-wuś Gabinet lekarski 6) e-wuś Izba przyjęć 7) e-wuś - Oddział UWAGA! Sprawdzanie pacjenta

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 33/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 33/2015 MODUŁ aswslow.dll SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-08-18 OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano informację o nazwach międzynarodowych na karcie definiowania odpowiedników

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak ponownie przyjąć do szkoły ucznia skreślonego lub przekazanego do innej szkoły? Fakt opuszczenia szkoły przez ucznia powinien być zarejestrowany poprzez wprowadzenie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo