INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KS MEDIS FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KS MEDIS FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML"

Transkrypt

1 Wydanie: 1.0 Data wydania: Strona / stron: 1/8 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML 1. OPIS OGÓLNY FUNKCJONALNOŚCI I JEJ ZASTOSOWANIE Nowy edytor formularzy systemu KS-MEDIS pozwala na wygodne i szybkie projektowanie, wypełnianie, przeglądanie i drukowanie formularzy przy pomocy języka HTML (HyperText Markup Language). Mechanizm umożliwia projektowanie m.in. takich dokumentów jak: - formularze wywiadów i badań przedmiotowych, przeprowadzanych z pacjentem przy przyjęciu do szpitala, - ankiety oceny stanu zdrowia pacjenta, historie pielęgnowania, - karty konsultacji, skierowań, zaświadczeń, - inne dowolne dokumenty rejestrowane w systemie. Lista modułów w których dostępny jest mechanizm, czynności związane z zarządzaniem dokumentacją oraz grupy użytkowników związanych z tym obszarem funkcjonalnym aplikacji: Lp. NAZWA MODUŁU ZADANIA UŻYTKOWNICY 1 [52] KARTOTEKI - projektowanie formularza, - administrator - projektowanie wzorca wydruku, - modyfikowanie formularza, - zarzadzanie słownikami w formularzu, - zarzadzanie podpięciem dokumentów pod jednostki / oddziały, - zarządzanie wymagalnością dokumentów na jednostkach / oddziałach. 2 [11] IZBA PRZYJĘĆ [12] SOR [21] ODDZIAŁ [31] BLOK OPERACYJNY [42] ZAKAŻENIA [44] GABINET [64] KONTRAKTY - wypełnianie formularzy, - tworzenie indywidualnego słownika oddziałowego, - wydruk formularzy - pielęgniarka, - lekarz, - inni operatorzy systemu. Dodatkowo umożliwiono tworzenie i modyfikację szablonów formularzy w każdym miejscu w systemie, gdzie została zaimplementowana usługa wypełniania i wydruku formularzy. Strona 1 z 8

2 Wydanie: 1.0 Data wydania: Strona / stron: 2/8 2. PROJEKTOWANIE FORMULARZY W poniższym rozdziale dokumentu opisane zostały wszelkie operacje wykonywane przez użytkownika w ramach tworzenia nowych formularzy dokumentacji Moduł Kartoteki wywołanie funkcji W celu zdefiniowania nowego formularza należy uruchomić moduł [52] KARTOTEKI, a następnie z górnego menu Formularze wybrać odpowiednią grupę dokumentów w ramach której powinien zostać w systemie udostępniony nowy formularz. Główne okno modułu [52] KARTOTEKI widoczne jest w systemie w następujący sposób: Rysunek 1 Okno modułu [52] KARTOTEKI - grupa dokumentów Poniżej zamieszczono opis poszczególnych elementów okna oznaczonych na rysunku numerami: 1. Belka menu umożliwia wybór odpowiedniej grupy formularzy, 2. Okno wyboru z listą formularzy zawiera listę formularzy z wybranej grupy, 3. Filtry umożliwiają zawężenie listy wyświetlanych pozycji do zgodnych z kryteriami wyboru. Po zmianie ustawień filtrów, w celu uaktualnienia listy wyświetlanych rekordów, należy kliknąć przycisk [C6] Odśwież, 4. Klawisze funkcyjne: - [F2] Dodaj umożliwia dodanie nowego formularza, - [F3] Przegląd umożliwia przeglądanie podstawowych danych zaznaczonego formularza, - [F4] Popraw umożliwia poprawę podstawowych danych zaznaczonego formularza, - [F5] Drukuj umożliwia zarządzanie wzorcami wydruków, - [F6] Oddziały umożliwia przypisanie formularza do konkretnych oddziałów, - [F7] Wym. Form. umożliwia zdefiniowanie, na których oddziałach formularz będzie wymagany do wypisu, - [F8] Ukryj umożliwia ukrycie wybranego formularza, - [F12] Formularz uruchamia edytor formularza. 5. Ikony przeglądania ukrytych rekordów pozwalają na przełączanie między formularzami aktywnymi i ukrytymi oraz umożliwiają pokazanie wszystkich formularzy. Strona 2 z 8

3 Wydanie: 1.0 Data wydania: Strona / stron: 3/ Moduł Kartoteki dodanie nowego formularza W niniejszym rozdziale opisano proces tworzenia nowego formularza Dodawanie nagłówka formularza W celu dodania nowego formularza należy po wybraniu odpowiedniej grupy dokumentów (opisane w pkt 2.1) wybrać przycisk [F2] Dodaj, który wywołuje kartę dodawania formularza: Rysunek 2 Dodawanie nowego formularza Poniżej zamieszczono opis poszczególnych elementów okna oznaczonych na rysunku numerami: Aby dodać nowy formularz należy wypełnić obowiązkowo następujące pola: 1. Nazwa należy podać nazwę nowego formularza, 2. Skrót należy podać skrótową nazwę nowego formularza, która umożliwi w przyszłości szybkie jego wyszukanie, 3. Nr porz. pozwala nadać kolejny numer porządkowy dla formularza, który decyduje o kolejności jego wyświetlania na liście dokumentów zarejestrowanych dla pacjenta, Dodatkowo zaznaczając odpowiednie pola należy zadecydować o parametrach konfiguracji formularza: 4. Nowy typ formularza zaznaczenie tego pola spowoduje utworzenie formularza HTML. 5. Drukuj używając FastReport po zaznaczeniu tej opcji wydruk formularza będzie odbywał się poprzez kreator raportów FastReport, dokument nie będzie drukowany bezpośrednio w postaci HTML, 6. Monitorowany epidemiologicznie formularze, które zostały w ten sposób oznaczone, a następnie będą rejestrowane dla konkretnych pacjentów, będą dostępne dla operatorów systemu korzystających z modułu Zakażenia Szpitalne. Moduł pozwala na monitorowanie epidemiologiczne jednostki, a w tym przypadku operatorzy będą mieli możliwość śledzenia także dokumentacji medycznej pacjentów w odpowiednich zestawieniu znajdującym się w module [42] Zakażenia szpitalne menu Inne Zestawienie kart i formularzy epidemiologicznych, 7. Słowniki indywidualne dla oddziału zaznaczenie tej opcji umożliwia tworzenie w formularzach słowników dedykowanych dla poszczególnych oddziałów, opisane w dokumencie zmian aktualizacji: pkt 4 8. Dolna belka zawiera klawisze funkcyjne: - [CF6] Oddziały umożliwia przypisanie formularza do konkretnych oddziałów, - [ESC] Anuluj powoduje wyjście z formularza bez zachowywania zmian, - [ENT] OK powoduje zatwierdzenie formularza, Po wypełnieniu wyżej opisanych pól należy zapisać nagłówek dokumentu powinien on być od tego momentu widoczny na liście formularzy. Strona 3 z 8

4 Wydanie: 1.0 Data wydania: Strona / stron: 4/ Dodawanie treści formularza: okno edytora W celu uruchomienia edytora formularzy należy zaznaczyć nazwę utworzonego formularza (opisane w pkt 2.2.1) i nacisnąć klawisz [F12] Formularz. Edytor umożliwia tworzenie formularzy z wykorzystaniem danych istniejących w systemie oraz pól edycyjnych ze słownikami opisów, list i pól wyboru. Dostępne narzędzia znajduje się na wstążce w górnej części okna programu. Na poniższej ilustracji pokazano okno główne edytora. Rysunek 3 Główne okno edytora HTML Poniżej opisano elementy okna oznaczone na powyższym rysunku kolejnymi numerami: 1. Przycisk KSFormularze umożliwia tworzenie, otwieranie, zapisywanie oraz drukowanie szablonów dokumentów, 2. Wstążka Start zawiera podstawowe funkcje służące do formatowania tekstu, 3. Wstążka Wstaw zawiera funkcje służące do umieszczania w formularzu różnego rodzaju pól edycyjnych oraz pól wyboru, stałych zapisanych w bazie danych, a także tabelek oraz obrazków oraz nagłówka i stopki dokumentów, Rysunek 4 Wstążka WSTAW edytora formularzy 4. Wstążka Widok umożliwia wybór trybu wyświetlania formularza pomiędzy domyślnie stosowanym trybem WYSIWYG (z ang. What You See Is What You Get to co widzisz jest tym co otrzymasz) działającym jak popularne edytory tekstowe, a trybem HTML gdzie bardziej zaawansowani użytkownicy, znający język HTML, mogą tworzyć oraz modyfikować dokumentu ręcznie edytując ich kod źródłowy, zapisany właśnie w języku HTML. Rysunek 5 Wstążka WIDOK edytora formularzy 5. Linijka ułatwia użytkownikowi organizację dokumentu, 6. Formularz okno w którym użytkownik projektuje oraz tworzy dokument formularza poprzez umieszczanie w nim dowolnych elementów opisanych w rozdziale Strona 4 z 8

5 Wydanie: 1.0 Data wydania: Strona / stron: 5/8 7. Wstążka Tabela umożliwia wszelkie modyfikacje dotyczące tabeli. Widoczna w momencie ustawienia się w formularzu na utworzonej wcześniej tabeli. Rysunek 6 Wstążka TABELA Dodawanie treści formularza: elementy formularza Zaprojektowany przez użytkownika formularz może składać się następujących elementów: 1. Tabela umożliwia wstawienie do dokumentu tabeli o określonej ilości kolumn i wierszy, 2. Obraz umożliwia wstawienie do dokumentu pliku graficznego (np. logo), 3. Stała umożliwia wstawienie do dokumentu informacji przechowywanej bezpośrednio w bazie danych (np. dane pacjenta dla którego wypełniany będzie dokument, nazwa oddziału na którym wypełniany będzie dokument etc.) Na rysunku poniżej przedstawiono przykład stałych jakie zamieszczone mogą zostać w treści formularza: Rysunek 7 Stałe możliwe do dodania do formularza Zaprojektowany przez użytkownika formularz może składać się następujących rodzajów pól edycyjnych: 1. Pole edycyjne proste pole nie udostępnia możliwości łamania wiersza. W przypadku jeśli tekst jest dłuższy niż długość pola, jest on przesuwany w trakcie pisania i chowa się poza obszar pola, 2. Pole edycyjne wielowierszowe pole udostępnia możliwość łamania wiersza. W przypadku jeśli tekst jest dłuższy niż długość pola, pole automatycznie rozszerza się 3. Pole edycyjne formatowane pole umożliwia ustawienie formatowania tekstu, Wszystkie pola edycyjne umożliwiają skonfigurowanie wymagalności wprowadzenia do nich informacji. Próba zapisania i wyjścia z formularza bez uzupełnienia w wymagalnym polu danych, skutkuje zaświeceniem się pola na czerwono i uniemożliwieniem zapisu formularza. Pola edycyjne umożliwiają również dołączenie słowników, usprawniających uzupełnianie formularzy często wykorzystywanymi tekstami. Dołączenie słownika może odbyć się w momencie dodawania pola lub w późniejszym czasie klikając na polu prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu kontekstowego właściwości pola. Aby wstawić do dokumentu nowe pole edycyjne należy wybrać odpowiednią pozycję z wstążki. Strona 5 z 8

6 Wydanie: 1.0 Data wydania: Strona / stron: 6/8 Na rysunku poniżej umieszczono opis okienek służących do wstawiania pól edycyjnych do formularzy wraz z opisem procesu dodawania słowników: Rysunek 8 Dodawanie pola edycyjnego do formularza 1. Przycisk Dodaj umożliwia włączenie okna definiowania słownika oraz dodawanie kolejnych jego pozycji, 2. Przycisk Edytuj umożliwia poprawę wpisywanych danych, 3. Przycisk Usuń umożliwia usunięcie wpisywanych danych, 4. Przycisk OK umożliwia zapisanie wprowadzonych informacji, 5. Przycisk ANULUJ umożliwia użytkownikowi rezygnację z wprowadzenia zmian. Zaprojektowany przez użytkownika formularz może składać się następujących rodzajów pól wyboru: 1. Pole wyboru lista umożliwia skonfigurowanie listy możliwości do wyboru przy wypełnianiu pola, 2. Pole wyboru jednokrotne umożliwia skonfigurowanie pól do zaznaczenia możliwe do zaznaczenia tylko jedno pole, np.: 3. Pole wyboru wielokrotne umożliwia skonfigurowanie pól do zaznaczenia możliwe do zaznaczenia wielokrotnego, np.: Analogicznie do wstawiania w treści formularza pól edycyjnych przebiega wstawianie w treści formularza pól wyboru. W tym jednak przypadku dodatkowym parametrem jaki należy uwzględnić w czasie tworzenia elementu jest podanie wartości domyślnej dla pola typu lista i wartości dla pola wyboru jedno i wielokrotnego. Na rysunku poniżej przedstawiono sposób tworzenia listy wyboru. Wartość domyślna oznaczona jest na rysunku poniżej ikonką niebieskiej kropki. Aby zaznaczyć wybraną przez nas wartość domyślną wyznaczy kliknąć ikonkę widoczną na rysunku (poz. 6). Strona 6 z 8

7 Wydanie: 1.0 Data wydania: Strona / stron: 7/8 Rysunek 9 Dodawanie pola wyboru do formularza Aby pole wyboru jednokrotnego zadziałało prawidłowo uniemożliwiało zaznaczenie więcej niż jednego pola, każde pole z danej grupy musi posiadać taką samą nazwę. Przykład: zaznaczenie obu pól. jeśli pole wyboru TAK będzie posiadać inną nazwę niż pole NIE system pozwoli na Na rysunku poniżej przedstawiono przykład opisanych wyżej elementów wstawionych do gotowego formularza: Rysunek 10 Przykładowe elementy formularza 1. Nagłówek umożliwia utworzenie nagłówka dokumentu, który drukowany będzie na każdej jego stronie, 2. Stopka umożliwia utworzenie stopki dokumentu, która drukowana będzie na każdej jego stronie, 3. Podział strony umożliwia ręczne utworzenie podziału stron. Niezależnie od tego elementy nie mieszczące się w obszarze konkretnej strony automatycznie tworzą podział i przenoszą się na kolejną stronę dokumentu. Strona 7 z 8

8 Wydanie: 1.0 Data wydania: Strona / stron: 8/ Dodawanie wzorca wydruku formularza Istnieje możliwość wydruku stworzonych formularzy bezpośrednio jako dokumentu HTML. Jeżeli jednak wydruk ma pobierać i przetwarzać znaczną ilość danych z systemu, należy wykorzystać możliwość zdefiniowania wzorca wydruku poprzez kreator raportów FastReport. Formularz w tym ujęciu traktowany jest, jako narzędzie do łatwego wprowadzania danych, które następnie zostaną wykorzystane w tworzonym szablonie wydruku. Dane z formularza znajdują się w grupie źródeł FORMULARZ. Przygotowanie wzorca wydruku w kreatorze FastReport pozostaje bez zmian w stosunku do starego mechanizmu formularzy. 3. PRZYKŁADOWY FORMULARZ HTML Załącznikiem do niniejszego dokumentu jest przykładowy prosty formularz, zaprojektowany przy użyciu opisywanego mechanizmu. Strona 8 z 8