REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZOBACZ WIĘCEJ Z ACUVUE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZOBACZ WIĘCEJ Z ACUVUE"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZOBACZ WIĘCEJ Z ACUVUE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZOBACZ WIĘCEJ Z ACUVUE ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Streamline Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 83/42, Warszawa zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP ( Organizator ). 3. Loteria prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu ( Regulamin ), zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz z późn.zm.). Celem Loterii jest promocja produktów marki ACUVUE. 4. Loteria zaczyna się w dniu roku, a kończy w dniu roku. Datą zakończenia Loterii jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej. 5. Sprzedażą promocyjną objęte są następujące opakowania produktów marki ACUVUE ( Produkty ): ACUVUE OASYS w opakowaniach: 6, 12, 24 sztuk soczewek, ACUVUE OASYS for ASTIGMATISM w opakowaniach 6 sztuk soczewek, 1-DAY ACVUVUE TruEye w opakowaniach: 30, 90, 180 sztuk soczewek, 1-DAY ACUVUE MOIST w opakowaniach: 30, 90, 180 sztuk soczewek, 1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM w opakowaniu 30 sztuk. Sprzedażą promocyjną nie są objęte tzw. opakowania podręczne soczewek kontaktowych marki ACUVUE : ACUVUE OASYS w opakowaniu 3szt., 1- DAY ACUVUE TruEye w opakowaniu 10szt. oraz 1-DAY ACUVUE MOIST w opakowaniu 10 szt. 6. Loteria prowadzona jest na terenie całej Polski w wybranych punktach (salonach/zakładach optycznych) prowadzących sprzedaż Produktów. Lista punktów biorących udział w Loterii znajduje się na ww.acuvue.pl/loteria. 7. Sprzedaż Produktów odbywa się w dniach od roku do roku. Zakup Produktów przed lub po tym terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii. 8. Dane osobowe Uczestników Loterii będą pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1182) w celu przeprowadzenia Loterii. 9. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Loterii jest - w rozumieniu

2 wspomnianej wyżej ustawy - Johnson & Johnson Poland sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, Warszawa. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Loterii i wydania nagród. 10. Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora, Johnson & Johnson Poland sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, Warszawa, pracownicy i właściciele salonów optycznych objętych Loterią oraz ich rodziny (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo). ZASADY PROWADZENIA LOTERII 11. Loteria przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat. 12. Aby zostać uczestnikiem Loterii ( Uczestnik ) należy w dniach od roku do roku spełnić łącznie następujące warunki: a. dokonać jednorazowego zakupu (na jednym dowodzie zakupu) co najmniej dwóch opakowań Produktu w jednym z punktów biorących udział w Loterii ( Zakup promocyjny ), b. bezpośrednio po dokonaniu transakcji Zakupu promocyjnego odebrać od sprzedawcy kupon promocyjny ( Kupon ), c. dokonać prawidłowego zgłoszenia w Loterii ( Zgłoszenie ) w sposób określony w pkt 17 Regulaminu, nie wcześniej niż po dokonaniu Zakupu promocyjnego. 13. Uczestnik jest zobowiązany zachować przez cały okres trwania Loterii oryginały otrzymanych i zgłoszonych w Loterii Kuponów oraz oryginałów dowodów zakupu (paragon, faktura) potwierdzających dokonanie Zakupu promocyjnego w celu potwierdzenia uprawnień do ewentualnej nagrody. 14. Uczestnik po dokonaniu Zakupu promocyjnego odbiera od sprzedawcy Kupon. Liczba Kuponów w Loterii jest ograniczona Kupony będą wydawane do dnia roku lub do czasu wyczerpania ich puli. 15. Jednorazowy Zakup promocyjny przynajmniej dwóch Produktów upoważnia do odbioru jednego Kuponu, z zastrzeżeniem pkt 14 regulaminu. W przypadku dokonania przez Uczestnika jednorazowego zakupu wielokrotności liczby dwóch Produktów, Uczestnik otrzyma odpowiednią liczbę Kuponów, według zasady, że za każde dwa zakupione Produkty Uczestnik otrzymuje jeden Kupon. Przykładowo: Uczestnik, który dokonał jednorazowego zakupu 7 Produktów ma prawo do odbioru 3 Kuponów w Loterii. 16. Na każdym Kuponie znajduje się ukryty indywidualny kod promocyjny ( Kod ). Zadaniem Uczestnika jest odkrycie i zgłoszenie w sposób określony w pkt 17 Regulaminu Kodu ukrytego na Kuponie.

3 17. Prawidłowe zgłoszenie udziału w Loterii ( Zgłoszenie ), dla swej ważności i skuteczności, wymaga podania w terminie od godz. 00:00:00 dnia roku do godz. 23:59:59 dnia roku w formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie internetowej następujących danych: a. Kodu z Kuponu otrzymanego przy zakupie dwóch opakowań Produktów, b. adresu Uczestnika, c. numeru telefonu komórkowego Uczestnika. Ponadto Uczestnik jest zobowiązany potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację jego zasad oraz potwierdzić, że ma ukończone 18 lat poprzez zaznaczenie odpowiednich pól. Na podany adres zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia. d. Uczestnik rejestrując Kod z Kuponu potwierdza iż ma ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie, które zarejestrują Kod z Kuponu na stronie nie są uprawnione do otrzymania nagrody nawet, jeśli posiadają Kupon i dowód zakupu. 18. Uczestnik może przesłać maksymalnie 5 Zgłoszeń w Loterii (zgłosić w Loterii maksymalnie 5 Kodów). 19. Jeden Kod może zostać użyty w Loterii wyłącznie jeden raz. 20. W Loterii uwzględniane są wyłącznie zgłoszenia spełniające warunki Regulaminu. 21. Zgłoszenie w Loterii musi być dokonane ręcznie przez Uczestnika (bez użycia programów lub robotów komputerowych. W Loterii niedozwolone są działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad Loterii, m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po aplikacji na stronie NAGRODY 22. Do rozlosowania w Loterii przewidzianych zostało 8 nagród, każda o wartości ,00 zł brutto. Każda z nagród składa się z: vouchera wyemitowanego przez Rainbow Tours S.A. ważnego 12 miesięcy przeznaczonego na wycieczkę dla dwóch osób do Nowego Jorku. Nagroda obejmuje przeloty, zakwaterowanie: 3 noce w hotelu trzygwiazdkowym ze śniadaniami, jedną kolacją w Hard Rock Cafe na Time Square (danie główne, deser i napój bezalkoholowy). Uczestnik, który wygra nagrodę ( Laureat ) musi zdobyć wszelkie dokumenty potrzebne do wjazdu i pobytu na terenie USA we własnym zakresie. Laureat może wymienić wycieczkę do Nowego Jorku na dowolną imprezę turystyczną organizowaną przez RAINBOW TOURS S.A. kwoty pieniężnej w wysokości 1.111,00 zł, która przeznaczona zostanie na zapłatę stosowanego podatku od nagrody. 23. Łączna wartość nagród w Loterii wynosi ,00 zł brutto.

4 24. Nagrody są wydawane zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Do każdej z nagród Organizator przyznał dodatkową nagrodę w wysokości 1.111,00 zł, która jest potrącana w celu zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego, który jest przekazywany przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym dodatkowe nagrody pieniężne nie podlegają wydaniu osobom wyłonionym jako zwycięzcy w Loterii. 25. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY LOSOWANIA NAGRÓD 26. W Loterii odbędzie się: 8 losowań nagród w terminach: roku, roku, roku, roku, roku, roku, roku, roku. Dane losowanie odbędzie się spośród Zgłoszeń zarejestrowanych w systemie od dnia roku do dnia poprzedzającego dzień danego losowania np. losowanie w dniu roku odbędzie się spośród Zgłoszeń zarejestrowanych w systemie od godz. 00:00:00 dnia roku do godz. 23:59:59 dnia roku. W każdym z losowań zostanie rozlosowana 1 nagroda. 27. Wszystkie losowania odbędą się w siedzibie Organizatora. 28. Podczas każdego z losowań na każdą z losowanych nagród zostaną wylosowane trzy zgłoszenia: jedno zwycięskie zgłoszenie oraz dwa zgłoszenia rezerwowe. Wylosowane Zgłoszenia zostaną umieszczone na liście wyników losowania. W pierwszej kolejności zostaną wylosowane zwycięskie Zgłoszenia, następnie Zgłoszenie rezerwowe pierwsze, a jako ostatnie Zgłoszenie rezerwowe drugie. 29. Jedno Zgłoszenie może zostać wylosowane wyłącznie jeden raz. Raz wylosowane Zgłoszenie nie bierze udziału w kolejnych losowaniach. 30. Zgłoszenia zostaną zweryfikowane w celu ustalenia prawa do nagrody na zasadach określonych w pkt Regulaminu. 31. Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w Loterii. WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY, POWIADOMIENIE O WYGRANEJ 32. W ciągu 3 dni roboczych od daty losowania do Laureatów będą dzwonić konsultanci z informacją o wygranej Nagrodzie i trybie jej odbioru. 33. Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego z Uczestnikiem, którego zgłoszenie zostało wylosowane do nagrody w Loterii. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia, przez co najmniej 8 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). Każda próba połączenia z Uczestnikiem wykonana zostanie w innym

5 dniu w godzinach od 9.00 do W wypadku, gdy Organizator podejmie trzy nieskuteczne próby poinformowania Laureata, wówczas prawo do nagrody przechodzi na Uczestnika, który przesłał wylosowane pierwsze zgłoszenie rezerwowe. W przypadku, gdy Organizator podejmie trzy nieskuteczne próby poinformowania Laureata, będącego Uczestnikiem, który wysłał pierwsze zgłoszenie rezerwowe, wówczas prawo do nagrody przechodzi na Uczestnika, który przesłał wylosowane drugie zgłoszenie rezerwowe. 35. Osoby, które odbiorą połączenie telefoniczne zostaną poproszone o: potwierdzenie uczestnictwa w Loterii oraz, że mają ukończone 18 lat, o podanie swoich danych osobowych i przesłanie w ciągu 5 dni od daty powiadomienia na adres a. swoich danych osobowych niezbędnych do wydania nagrody: imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem i miejscowością, b. potwierdzenia, ze nie należą do grona osób wyłączonych z Loterii wskazanych w pkt 10 Regulaminu, c. skanu lub zdjęcia Kuponu ze zwycięskim Kodem, d. skanu lub zdjęcia dowodu Zakupu promocyjnego. 36. W przypadku, gdy weryfikowana osoba do nagrody nie spełni warunku określonego w pkt 35 Regulaminu, wówczas traci ona prawo do nagrody, które przechodzi na osobę, która przesłała wylosowane pierwsze zgłoszenie rezerwowe, a następnie (w przypadku utraty prawa do nagrody przez tą osobę) drugie zgłoszenie rezerwowe. 37. Osoba, która dokonała wylosowanego zgłoszenia rezerwowego zostanie poinformowana telefonicznie zgodnie z trybem pkt Regulaminu w ciągu 3 dni roboczych liczonych od: a. dnia, w którym nie powiedzie się ostatnia trzecia próba połączenia z poprzednio weryfikowanym Uczestnikiem. b. dnia, w którym okaże się, że poprzednio weryfikowany Uczestnik nie posiada prawidłowego Kuponu z wylosowanym Kodem lub prawidłowego dowodu Zakupu promocyjnego, lub w jakikolwiek inny sposób, opisany w Regulaminie nie spełnia wymagań do otrzymania Nagrody, c. ostatecznego dnia, w którym powinna dotrzeć do Organizatora wiadomość e- mail z danymi poprzednio weryfikowanego Uczestnika oraz ze skanem dowodu Zakupu promocyjnego Kuponu z wylosowanym Kodem. 38. Weryfikacja zgłoszeń rezerwowych będzie przebiegała z procedurą określoną w pkt Regulaminu do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy wylosowanych zgłoszeń rezerwowych. Weryfikacja będzie prowadzona w kolejności wylosowania Zgłoszeń rezerwowych. 39. Organizator ma prawo zażądać przesłania oryginału Kuponu z numerem

6 wylosowanego Kodu oraz oryginału dowodu Zakupu promocyjnego przesyłką pocztową lub kurierską. Dodatkowo Organizator ma prawo (w każdym z przypadków) żądać przesłania wszystkich Kuponów z Kodami, które zostały zgłoszone w Loterii przez Uczestnika. Organizator może postawić takie żądanie telefonicznie do dnia roku. W takim przypadku weryfikowana osoba jest zobowiązana przesłać wymagane dokumenty pocztą lub przesyłką kurierską na adres Organizatora w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przedstawienia takiego żądania przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data nadania, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę nadania zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły na podany adres nie później niż w ciągu 14 dni od daty powiadomienia. Niespełnienie ww. warunków (w przypadku postawienia takiego żądania przez Organizatora) skutkuje utratą prawa do nagrody. 40. Procedura weryfikacyjna zakończy się najpóźniej w dniu roku. 41. Laureat Loterii utraci prawo do otrzymania nagrody jeżeli: a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie, albo b. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody, albo c. odmówi podania swoich danych koniecznych do przesłania nagrody, albo d. przesłany Kupon będzie zawierał inny numer Kodu promocyjnego, niż w treści wylosowanego Zgłoszenia, albo e. nie prześle (na żądanie Organizatora) oryginału Kuponu, którego Kod jest tożsamy z kodem wpisanym w wylosowanym Zgłoszeniu oraz oryginału dowodu Zakupu promocyjnego, albo f. nie prześle (na żądanie Organizatora) oryginałów Kuponów oraz oryginałów dowodów Zakupów promocyjnych dotyczących wszystkich zgłoszonych w Loterii Kodów, albo g. przesłany Kupon lub dowód Zakupu promocyjnego będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie, albo h. przesłany dowód Zakupu promocyjnego będzie miał późniejszą datę niż data przesłania Zgłoszenia przez Uczestnika, albo i. przesłany dowód zakupu nie będzie dotyczył zakupu Produktów dokonanego w terminie wskazanym w pkt 7 Regulaminu, albo j. przesłany dowód zakupu nie będzie dotyczył zakupu Produktów dokonanego w salonie/zakładzie optycznym objętym Loterią.

7 NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ ORGANIZOWANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 42. Organizator powoła jedną osobę, której powierzy funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. Osoba zobowiązana jest posiadać świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Loterii komisja ( Komisja ), działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora. Osoby będące w składzie Komisji Loterii są zobowiązane do przestrzegania zasad Regulaminu Loterii oraz wypełniania zaleceń osoby sprawującej nadzór nad urządzaniem Loterii. Członkowie Komisji nie są zobowiązani do posiadania świadectw zawodowych. 43. Osoby wykonujące czynności opisane w regulaminie, a w szczególności osoby wydające nagrody, przyjmujące zgłoszenia wygranych nie są zobowiązane do posiadania świadectw zawodowych. OGŁASZANIE WYNIKÓW, ODBIÓR NAGRÓD 44. Wyniki Loterii dostępne są w biurze Organizatora oraz na stronie bezpośrednio po ustaleniu prawa do nagrody danego Uczestnika do dnia roku. Wyniki ogłoszone zostaną w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, nazwy miejscowości Laureatów oraz nazwy i adresu punktu sprzedaży 45. Nagrody będą do odbioru w salonie/zakładzie optycznym, w którym Laureat zakupił Produkt (widniejącym na przesłanym przez Laureata dowodzie Zakupu promocyjnego) do dnia roku. 46. Nieodebranie nagród przez Laureatów Loterii jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 47. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania przesyłki w przypadku wysyłki za pomocą poczty lub kuriera lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia przesyłki. 48. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (wysłane listem poleconym, kurierem lub dostarczone osobiście) na adres biura Organizatora, tj. Streamline Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Wschodnia 41a, Toruń z dopiskiem na kopercie REKLAMACJA LOTERIA ACUVUE. 49. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz U z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry

8 jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 50. Rozpatrywanie reklamacji trwa maksymalnie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia roku (włączając w to wysyłkę listu poleconego zawiadamiającego uczestnika o wyniku reklamacji). 51. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 52. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. 53. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 54. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Loterią będą rozstrzygane przez sąd powszechny. 55. Regulamin Loterii jest dostępny w biurze Organizatora przy ul. Wschodniej 41a, Toruń (w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16:00) i na stronie Każdy Uczestnik może otrzymać kopię Regulaminu pod warunkiem przesłania pisemnej prośby na adres siedziby Organizatora (z dopiskiem REGULAMIN LOTERIA ACUVUE ). 56. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ LOTERIA SATURN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą LOTERIA SATURN ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest PMICombera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OH LA LA! ZOBACZ Z NAMI PARYŻ

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OH LA LA! ZOBACZ Z NAMI PARYŻ REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OH LA LA! ZOBACZ Z NAMI PARYŻ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą OH LA LA! ZOBACZ Z NAMI PARYŻ (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, w sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą ODKRYJ BIEL UŚMIECHU (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci STOKROTKA prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne. 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne. 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: Loteria Parisienne, zwana dalej Loterią.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Poczuj się fantastycznie.. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna Loteria Pogromcy Mostków Cieplnych, zwana dalej Loterią, organizowana jest w celu promocji produktów marki KNAUF INSULATION.

Loteria promocyjna Loteria Pogromcy Mostków Cieplnych, zwana dalej Loterią, organizowana jest w celu promocji produktów marki KNAUF INSULATION. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA POGROMCY MOSTKÓW CIEPLNYCH 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna Loteria Pogromcy Mostków Cieplnych, zwana dalej Loterią, organizowana jest w celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Nazwa loterii] - Loteria będzie prowadzona pod nazwą OSRAM Loteria Disneyland. 2. [Nazwa Organizatora loterii]

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POŻEGNAJ KUMPLI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POŻEGNAJ KUMPLI (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach sieci Eko

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą Przedłużamy wakacje,

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Lokata SGB (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród...4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo