Enterprise Investors

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Enterprise Investors"

Transkrypt

1 Enterprise Investors Warszawa,7 maja 20 J 2 roku Zgloszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Magellan S.A. Dzialajqc jako Czlonkowie Zarzqdu sp61ki Enterprise Investors Sp6lki z 0.0. rcprezentujqcej fundusz Polish Enterprise Fund IV L.P. z siedzibq w Corporation Trust Center,1209 Orange Street, '\lilmington, County of New Castle, Delaware z biurem g16wnym przy 2500 Plaza 5, Harborside Financial Center, Jersey City, NJ 07311, USA (Fundusz), bydqcy akcjonariuszem sp6lki Magellan S.A. z siedzibq w Lodzi (Sp6Ika) zglaszamy pan6w: l. Dariusza ProI1czuka, 2. Marka Kolodziej skiego, 3. Sebastiana Kr61a, 4. Jacka Owczarka, 5. Piotra Krupy, 6. Marka W6jtowicza, 7. Krzysztofa Bumos jako kandydat6w na Czlonk6w Rady Nadzorczej Magellan S.A. Jednoczdnie oswiadczamy, ii, nie korzystamy z upravmien przyslugujqcych FUlIduszowi, przewidzianych w 14 ust. 3 Statutu Magellan S.A. dotyczqcych pravva do powolywania i odwolywania czterech czlonk6v,i w osmioosobowej Radzie Nadzorczej, w tym Przewodniczqcego. Zgodl1ie z Dobrymi Praktykami Sp61ek Notowanych na GPW (zasada II.l.S) przedkladamy zyciorysy udostypnione nam przez kandydat6w l1a Czlonk6w Rady Nadzorczej Magellan S.A. z prosbq 0 zamieszczenie ich na stronie intemetowej Sp61ki: Warsaw Financial Center. 53 Emilii Plater Street. 31 st floor Warsaw, Poland, telephone (48 22) fax (48 22) Chronos Business Centre. Vaclavske mimesti 19, Prague \, Czech Republic, telephone (420) , fax (420) DOU1lls Center. 36 $tirbei Voda Street. 5th floor, Bucharest, Romania. telephone (40 21) , fax (40 21) Stefanium Business Center, Stefanikova 6a, Bratislava, Slovakia, telephone (421) , fax (421 ) I Plaza 5. Harbors ide Financial Center, Jersey City, NJ USA, telephone (1201) , fax (1732) Polish-American Enterprise Fund Polish Private Equity Funds I &" Polish Enterprise Fund Polish Enterprise Fund IV Polish Enterprise Fund V Polish Enterprise Fund VI Enterprise Venture Fund I

2 Dariusz Pronczuk Pan Dariusz Pronczuk ma SO lat. Posiada\vyksztalcenie wyzsze. W 1987 roku UkOI1czyl Szkoly Giovvnq Planowania i Statystyki w Warszawic, gdzie na Wydziale Handlu Zagranicznego uz yskal tytul magistra ekonomii. W latach ] Pan Dari usz Prot1czuk prac()\.vat j ako konsultant, a nast'(pnie kierownik dzialu w Spolce POO Partner Sp. Z 0.0. z siedzibq w Warszawie, nastypnie w roku 1992 r. praco\val w Spolce Hcjka Michna Inc. z siedzibq w Warszawic na stanowiskll Wiceprezesa. Pan Darillsz Pror1czuk posiada 20-lctnie doswiadczenic pracy w fllnduszach private equity. Od 1993 Pan Dariusz ProI1czuk pracuje w spolce Enterprise Investors Sp. z 0.0. z siedzibq w Warszawie, kolejno jako Wiceprezes( ), od 1997 czlonek Zarz<}du, Partner ( ) oraz Partner Zarzqdzajqcy (2006-obccnie). W czasie pracy w Enterprise Investors Dariusz Pr0l1czuk byl przewodniczqcym lub wiceprzewodnicz<j.cym rad nadzorczych kilkunastu spolek z portfela Enterprise Investors, W tym wielu spolck publicznych. Pan Dariusz PrOl1czuk pe1ni funkcjy Przewodniczqcego Rady Nadzorczej Spolki od 17 kwietnia 2003 r. Dariusz PrOllczuk nie wykonuje zadnej dzialalnosci, ktora bylaby konkurencyjna w stosunku do dzialalnosci Spo!ki. Brak jest powicjzm1 rodzinnych pomiydzy Dariuszem Pr0l1czukiem, a pozostalymi czlonkami Rady Nadzorczej, czlonkami Zarz<}du Spolki lub osobami zarzqdzajqcymi wyzszego szczebla Spolki. Marek Kolodziejski Pan Marek Kolodziejski posiada wyksztalcenie wyzsze. Uk0l1czyi studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej - kierunek Inzynieria Biomedyczna oraz studia MBA na Wydziale Zarzqdzania Uniwersytetu Warszawskiego (University of Illinois). Pan Marek Kolodziejski pracowal pocz<}tkowo jako IJlzynier Serwisu w lnstytucie Kardiologii w Warszawie ( ), nastypnie w NOWATRON Instruments OmbH w Wiedniu ( ) oraz jako Przedstawiciel Medyczny w Dziale Wyrobow Medycznych w Johnson & Johnson Poland Sp. z 0.0. w Warszawie ( ). W kolejnych latach Pan Marek Kolodziejski pracowal w Biurze Techniczno Handlowym POLIMED s.c. w Warszawie. W latach Pan Marek Kolodziejski pracowa! w tinnie Johnson & Johnson Poland Sp. z 0.0. jako Menedzer Sprzedazy ( ), Business Manager ( ), a nastypnie jako Dyrektor Dzialu Wyrobow Medycznych ( ). Odpowiedzialny by} za sprzedaz i zarzqdzanie Dzialem WyrobOw Medycznych j pododdzialami produktc)\vymi fumy Johnson & Johnson. W latach Pan Marek Kolodziejski pelnil funkcjy Cz}onka Zarzqdu w spolce EMC Instytut Medyczny S.A. (EMC), gdzie byl odpowiedzialny za sprzedaz i marketing. Pracujqc w strukturach sp6lki, byl rowniez Dyrektorem Zarzqdzajqcym Szpitala Specjalistycznego EuroMediCare we Wrodawiu, nalezqcego do EMC a w 2011 Dyrektorem wybudowanego przez spolky Szpitala w Piasecznie (EMC Piaseczno Sp. z 0.0.). Od wrzesnia 2011 pelni funkcjy Prezesa Zarzqdu Poltronic S.A. Pan Marek Kolodziejski nie prowadzi dzialalnosci konkurencyjnej w stosunku do Magellan S.A., nie jest wspolnikiem konkurencyjnej w stosunku do Magellan S.A. spolki cywilnej lub spolki osobowej ani cz}onkiem organu spolki kapitalowej lub jakiejkolwiek innej konkurencyj nej osoby prawnej.

3 Sebastian Kr6 Pan Sebastian Kr61 ma 40 lat. Po 'iada wyksztalcenie wyzsze. W 1996 roku uko6czyl Wydzia! Ekonomiczno- 'ocjologiczny Uniwersytetu l6dzkiego w lodzi, gdzie uzyskal tytul Magistra Ekonomii. W latach ebastian Kr6l pracowal w Arthur Andersen \v Warszawie na stanowisku konsul tantn. W latach pracowal \\1 Hachette Distribution Services w Warszawic na tclllowisku Business Development Manager. Od roku 2001 do chwili obccnej Sebastian 1<Jol pracuj e w Enterprise Investors Sp. z 0.0. w Warszawie, obecnje jako Partner. Pan Sebastian K1"61 pe!ni funkcjy Czlonka Rady Nadzorczej Spolki od dnia 17 kwietnia 2003 roku. Sebasti an KI6l ni e wykonuje zadnej dzialalnosci, kt6ra bylaby konkurencyjna w stosllllku do dzialalnosci Sp61ki, ani innej dzialalnosci poza przedsic;biorstwem Spolki, kt6ra mialaby istotne znaczenie dla Spolh Brak jest powiqzan rodzinnych pomiydzy Sebastianem Krolem, a pozostalymi cz.fonkami Zarzqdu, czlonkami Rady Nadzorczej Sp61ki lub osobami zarzqdzajqcymi wyzszego szczebla Spolki. Jacck Owczarek Pan Jacek Owczarek ukol1czyl studia w Szkole Glownej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowose. Posiada certyfikat Association of Chmied Certified Accountants. Od roku 2008 Pan Jacek Owczarek \vchodzi w sklad Zarzqdu i pelni funkcje Dyrektora Finansowego w podmiotach Grupy Eurocash S.A. W latach wczdniejszych Pan Jacek Owczarek peinil funkcje Czlonka Zarzqdu oraz Czlonka zespolu zarzqdzajqcego finansami w Europie w sp6lce Sanitec Kolo (czyse Grupy Sanitec). Odpowiadal tam za dzialalnose Grupy w Regionie Europy Srodkowej i Wschodniej oraz wsp6lpracy z klientami i dostawcami z roznych kraj6w. Pan Jacek Ovvczarek pracowal w sp6lkach z portfela Enterprise Investors. Byl miydzy ii1l1ymi Dyrektorem FinansO\vym w IvlagelJan S.A. oraz pelnil funkcjy CFO, CEO oraz Czlonka Zarzqdu w Messenger Services STOLICA. Piotr K rupa Pan Piotr Krupa jest Prezesem Zarzqdu KRUK S.A. wsp6lzalozycielem i wsp6lwlascicielem najwif(kszej grupy zarz'1dzajqcej wierzyielnosciami w Polsce. W sklad Grupy KRUK wchodzi 10 sp61ek m.in. Rejestr Dluznikow ERIF BIG S.A., Kancelaria Pravma RAVEN, sp61ka sekurytyzacyjna Secapital, podrnioty prowadzqce dzialalnose windykacyjnq w Rumunii i Czechach - KRUK Internationa! oraz dwa fundusze sekurytyzacyjne. Grupa KRUK jest partnerem bank6w i innych instytucji finansowych, ubezpieczycieii, operator6w telefonii stacjonarnej i komorkowej, platform telewizyjnych i im1ych dostavvc6w uslug 0 charakterze maso\vym oraz przedsiybiorcow dzialajqcych na rynku B2B. Od maja 2011 KRUK S.A. jest notowany na GPW w Warszawie. lpo spolki na warszawskim parkiecie zosta1 uznany za naj lepszy debiut gieldov.'y roku 2011 oraz wyr6znione nagrodq "Byki i Niediwiedzie" przyznawanq przez "Gazetf( Giddy Parkiet". Pan Piotr Krupa jest radcq prawnym, absolwentem Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrodawskiego, zlozy1 egzamin sydziowski, posiada Iicencjy detektywistycznq. Pan Piotr Krupa znalazl sit( w prestizowym gronie to wlascicieli firm nominowanych przez dziennik PuIs Biznesu" do tytulu "Przedsiybiorcy Roku 2011". Jest takze zdobywcq Vvy rmnienia Ventura dla "Menedzera Roku" w grupie spolek portfelowych Enterprise

4 Investors. Ponadto KRUK SA otrzymal trzykrotnie Ventury w kategorii "Najbarcizicj dynamiczna sp6lka" \10,1 latach 2006, 2008 i Marek Wojtowicz Pan Marek W6jtowicz posiada wyksztalcenie wyzsze z tytulem lekarza medycyny, specjalisty chirurgii og6lnej. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinic oraz Podyplomowego Studium Ekonomiki Zdrowia Uniwersytetu Warszawskiego, Project Hope Executive Management Training Program i Podyplomowego Studium Zarz~dzanja Opiekq Zdrowotnq dla Dyrektor6w Szpitali. Posiada ciyplom MinistI'a Skarbu kandydata na czlonka Rad Nadzorczych. Od roku 2006 Pan Marek WojtO\vicz jest czlonkiem Rady Doradczej Stowarzyszenia Menedzero\v Opieki Zdrowotnej STOMOZ. W poprzednich latach byl prezesem ( ) i wiceprezesem ( ) Zarzqdu Ol6wncgo STOMZOZ. Ponadto pelnil fukcje p.o. dyrektora Mazowieckiego Oddzialu Wojew6dzkiego NFZ (2008), dyrektora Lubelskiego Oddzialu NFZ ( ), dyrektora SP ZOZ w Pula\vach (2006) i dyrektora medycznego Wojew6dzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie (2009). Poczqtkowo pracowal w ZOZ (nastypnie SP ZOZ) w Lubarto\vie, gdzie zajmowal stanowiska od lekarza-stazysty do dyrektora ( ). Pan Marek W6jtowicz by! r6vmiez konsultantem Prezydenta RP ds. opieki zdrowotnej (lata ) oraz ekspertem w projektach edukacyjnych PHARE i Ministerstwa Zdro\via. 'vv latach by! autorem i kierownikiem Programu Stypendialnego: Quality, Accreditation, Scholarships-QAS realizowanego ze srodk6w Polsko-Amerykanskiej Fundacji Wolnosci. Jest wieloletnim publicystq czasopism medycznych: Sluzba Zdrowia (Warsza\va) i Og61nopolski Przeglqd Medyczny (Katowice) oraz wykladowcq Wyzszej Szkoly Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Uniwersytctu Marii Curie-Sklodowskjej w Lublinie i Uniwersytetu Odanskiego. Laureat nagrody dzielmikarskiej Wydavmictwa ELAMED "Wysoki Poziom 2008". Odznaczony przez Ministra ZdrO\via w roku 2009 odznakq "Zas!uzony dla Sluzby Zdrowia", a w roku 2011 przez Prezydenta RP Zlotym Krzyzem Zaslugi. Krzysztof Burnos Pan Krzysztof Burnos posiada wyksztakenie wyzsze. Ukonczyl studia w zakresie rachunkowosci i analizy finansowej oraz prawa i administracji na Uniwersytccie L6dzkim. Od 2001 roku posiada tytul bieglego rewidenta. W 2011 roku ukonczyl studia doktoranckie na Wydziale Zarzqdzania UniwersytetuL6dzkiego. Pan Krzysztof Burnos poczqtkowo pracowal w Providum S.A. ( ) oraz w Departamencie Bankowosci Detalicznej w PBO Bank S.A. w Lodzi (1996). Nastypnie pracowal jako audytor i ksiygowy w Tax-Consultus Sp. z 0.0. w Lodzi ( ), Czupryniak, Snarska i Partnerzy Sp. z 0.0. ( ) oraz Audyt-Bil Sp. z 0.0. ( i). W latach Pan Krzysztof Burnos pracowal jako Dyrektor Finansowy (glovmy ksiygowy i kontroler finansowy) \V tlrmie CEBAL TUBA Sp. z sp6lki zalcznej mi((dzynarodowej grupy kapitalowej Pechineyl Alcan. Odpowiedzialny by1 m. in. za procesy ksiygowe i polityky rachunkowosci, rozliczenia podatkowe, przygotowanie i realizacjy budzetu. Od 2005 roku jest Czlonkiem Zarzqdu i bieglym rewidentem w tlm1ie Elma-Polaudit Sp Odpowiedzialny jest miydzy innymi za ksiygowosc, rozliczenia podatkowe, doradztwo

5 podatkowe i biznesowe, audyty sprawozdajl finansowych oraz projekt6w finansowanych przez Uniy Europejskq. Ponadto Pan Krzysztof Burnos jest Czlonkiem Krajowej Rady Bieglych Rewident6w, pdni rowniez funkcjy Wiceprzewodniczqcego Komisji ds. Standaryzacji Uslug Swiadczonych Przez Bieglych Rewident6w oraz Przewodniczqcego Komisji ds. Rozwoju Uslug Bieglego Rewidenta w Sektorze Malych i Srcdnich Przedsiybiorstw. Jest r6wniez autorem profesjonalnych publikacji z zakresu audytu. Jace~ki PREZE1 ZARZADU

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Magellan S.A. powołanych w dniu 9 maja 2012 roku uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dariusz Prończuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAZONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Prospekt informacyjny str. 1/38

PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAZONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Prospekt informacyjny str. 1/38 Prospekt informacyjny PKO/CREDIT SUISSE ZRÓWNOWAZONY - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu. Fundusz dziala pod nazwa PKO/CREDIT SUISSE Zrównowazony fundusz inwestycyjny otwarty i w dalszej czesci

Bardziej szczegółowo

18-04-2008. Temat: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący nr 23/2008

18-04-2008. Temat: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący nr 23/2008 18-04-2008 Temat: Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję Raport bieżący nr 23/2008 Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o powołaniu w dniu 18 kwietnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r.

FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A. Raport nr 24/2011. Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A Raport nr 24/2011 Tytuł: Powołanie osób nadzorujących. Data: 17:05, 30.06.2011r. Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 17 / 2014 RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję ELZAB RB-W 17 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 17 / 2014 Data sporządzenia: 2014-06-30 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Wybór Zarządu Spółki ELZAB S.A. na kolejną kadencję Podstawa

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

(Raport bieżący nr 14/2015) 27.03.2015. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję GETIN Holding S.A. ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108

Bardziej szczegółowo

14-04-2005. Temat: Powołanie Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję Raport bieżący nr 8/2005

14-04-2005. Temat: Powołanie Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję Raport bieżący nr 8/2005 14-04-2005 Temat: Powołanie Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję Raport bieżący nr 8/2005 Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o powołaniu w dniu 14 kwietnia 2005

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni

KONFERENCJA. Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni KONFERENCJA Nowoczesne procesy obsługi Kredytów Hipotecznych klienci indywidualni Miejsce: Centrum Finansowe Puławska Data: 09.06.2010 Prelegenci (w kolejności alfabetycznej) Tycjan P. Bielecki Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA).

Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Jakub Papierski Przewodniczący Rady Nadzorczej, Jakub Papierski (ur. w 1972 roku) jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu Cornerstone Partners Sp. z o.o., funduszu private equity, działalność niekonkurencyjna;

Prezes Zarządu Cornerstone Partners Sp. z o.o., funduszu private equity, działalność niekonkurencyjna; Przemysław Krych : Założyciel i Prezes Zarządu Griffin Real Estate sp. z o.o., platformy inwestującej w nieruchomości z siedzibą w Warszawie, zarządzającej aktywami o wartości ok. 1 mld EUR. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

InvestExpo Business Meeting

InvestExpo Business Meeting ALTERNATYWNE FORMY FINANSOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO 9 30-10 00 Rejestracja uczestników 10 00-10 15 Uroczyste otwarcie konferencji 10 15-10 40 Kapitał wysokiego

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis. Raport bieżący nr 20 / 2013 RB-W 20 2013 ELZAB RB-W 20 2013 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 20 / 2013 Data sporządzenia: 2013-12-27 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat Powołanie członków Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

,.. ,1-' ~ a. i/lfj Ventures.pl ",,".. rd.~i1.~..~~~ RICS. 17-18.10.2011 Marriott Centrum. Warszawa. srodowisko ekonomia spofeczenstwo dziedzictwo

,.. ,1-' ~ a. i/lfj Ventures.pl ,,.. rd.~i1.~..~~~ RICS. 17-18.10.2011 Marriott Centrum. Warszawa. srodowisko ekonomia spofeczenstwo dziedzictwo ",,"..,1-' ~ a i/lfj Ventures.pl,.. 'WIll» ~ Blue Business Media 17-18.10.2011 Marriott Centrum. Warszawa. UI rd.~i1.~..~~~ srodowisko ekonomia spofeczenstwo dziedzictwo PATRONAT HONOROWY: MINISTER INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Pan Andrzej Tadeusz Podgórski Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk chemicznych. W 1991 r. zdał egzaminy wymagane od członków rad nadzorczych. Odbył szereg kursów i szkoleń

Bardziej szczegółowo

Franciszek Adamczyk. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Franciszek Adamczyk. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: Franciszek Adamczyk WyŜsze Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Rolniczy, Kierunek: Ekonomika i organizacja produkcji, 1976 University of Connecticut w Hartford w USA, studia podyplomowe z zakresu spraw

Bardziej szczegółowo

5-6 listopada 2014 roku, Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych. Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku

5-6 listopada 2014 roku, Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych. Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku ORGANIZATOR IX 2014 Ekspansja zagraniczna spółek giełdowych 5-6 listopada 2014 roku, Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku PATRONAT HONOROWY Patronat Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego IX 2014 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Zarząd. Wojciech Sobieraj Prezes. Krzysztof Czuba - Wiceprezes. Michał Hucał Wiceprezes

Zarząd. Wojciech Sobieraj Prezes. Krzysztof Czuba - Wiceprezes. Michał Hucał Wiceprezes Zarząd Wojciech Sobieraj Prezes Wojciech Sobieraj od 2002 roku do 2006 roku był Wiceprezesem Zarządu Banku BPH SA, gdzie był odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej. W okresie zatrudnienia w Banku

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący: 20/2013

Raport bieżący: 20/2013 Raport bieżący: 20/2013 Temat: Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Zarząd Amica Wronki S.A. (dalej Spółką ) działając w oparciu o treść 22 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki w zakresie udostępnienia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy

Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariuszy 1)Pan Adnan O. Ahmed jest Dyrektorem Zarządzającym, Szefem Zarządzania Kadrami w Regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) oraz Globalnym

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności

Strategie rozwoju spółek w warunkach niepewności Gość Specjalny Kongresu: Prof. Marek Belka Patronat honorowy Partnerzy strategiczni Partner merytoryczny Partnerzy KOMITET HONOROWY Szanowni Państwo, Pragnę wszystkich Państwa serdecznie powitać na VII

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ ELZAB RB-W 21 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 21 / 2010 Data sporządzenia: 2010-06-24 Skrócona nazwa emitenta ELZAB Temat odwołanie i powołanie Członkow Rady Nadzorczej ELZAB S.A. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo