SPOŁECZEŃSTWO PORTALOMANIAKÓW. POPULARNOŚĆ CZY JUś FENOMEN PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOŁECZEŃSTWO PORTALOMANIAKÓW. POPULARNOŚĆ CZY JUś FENOMEN PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH?"

Transkrypt

1 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 16, Nr 1/2012 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Ł a d g o s p o d a r c z y i s p o ł e c z n y Monika Siwek 1 SPOŁECZEŃSTWO PORTALOMANIAKÓW. POPULARNOŚĆ CZY JUś FENOMEN PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH? Człowiek współczesny homo informaticus w globalnej wiosce Tempo rozwoju cywilizacyjnego czyni współczesnego człowieka świadkiem wirtualizacji rzeczywistości czyli przenoszenia rzeczywistości materialnej do cyberprzestrzeni. Internet jest nie tylko narzędziem powstałym w wyniku rozwoju technologii cyfrowych, ale i zjawiskiem kulturowym, tworzącym nowy sposób komunikowania. Technologie informacyjne zapewniają nieograniczone moŝliwości porozumiewania się bez ograniczeń przestrzennych i czasowych. śyjemy obecnie w światowym społeczeństwie informacji, w którym technologia zwiększyła ilość dostępnych danych i szybkość ich transmisji w niewyobraŝalny dotychczas sposób. Technologie informacji i komunikowania się umoŝliwiają rozwój nowych sposobów edukowania, uczenia się i prowadzenia badań; ułatwiają przejawianie się nowych form kultury i innych niŝ dawniej postaw społecznych. NaleŜy dodać, Ŝe rozwój nowych technologii, czy to druku czy nowych sieci, jest jednocześnie szansą i niebezpieczeństwem, czynnikiem zakłóceń i niepewności 2. Człowiek współczesny homo informaticus Ŝyjący w świecie mediów, otoczony ze wszystkich stron techniką, łatwo dostępną informacją, a takŝe wirtualną iluzją 1 Mgr Siwek Monika, asystent, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2 M. Federico, Przyszłość świata, FSiBE, Warszawa 2001, s

2 szczególnie potrzebuje wytycznych, norm i wartości, które pomogą mu nie pogubić się w tym gąszczu sieci i bitów oraz zapewnią dobre i godne przejście przez Ŝycie 3. śyjemy wśród ludzi, zakładamy rodziny, szukamy przyjaźni tak jak sto lat temu a jednak inaczej. śycie pod wieloma względami stało się prostsze, świat się skurczył, zginęły bariery związane z odległością, dostęp do wiedzy i informacji stał się powszechny słowem poprawiła się jego jakość. Jednak współczesność stawia przed nami coraz trudniejsze wymagania Jak pisze A. Szewczyk: Idea globalnej wioski staje się faktem, ludzie mogą w krótkim czasie dotrzeć w kaŝde miejsce na Ziemi. Mogą przynieść ze sobą dobro lub zło 4. Zdaniem M. Castellsa wyłanianiu się Internetu jako nowego środka przekazu towarzyszyły sprzeczne interpretacje powstawania nowych wzorców interakcji społecznych. Z jednej strony tworzenie się społeczności wirtualnych, których członkowie komunikują się za pomocą sieci komputerowych, opisywano jako punkt kulminacyjny historycznego procesu odrywania się Ŝycia towarzyskiego od miejsca i powstawania nowych wzorców stosunków społecznych. Z drugiej strony krytycy Internetu i publicyści stawiali tezę, Ŝe wzrost jego popularności prowadzi do wyobcowania, zerwania komunikacji społecznej i więzi rodzinnych, gdyŝ ludzie wolą anonimowe kontakty i przypadkowe Ŝycie towarzyskie charakterystyczne dla Internetu niŝ spotkania twarzą w twarz w namacalnym otoczeniu. Ponadto wiele uwagi poświęcono zachowaniom społecznym opartym na fałszowaniu toŝsamości i odgrywaniu ról. Tym samym zaczęto oskarŝać Internet, Ŝe kusi ludzi, by w coraz większej mierze oddawali się fantazjom w sieci, uciekali od prawdziwego świata i obracali się w kulturze coraz bardziej zdominowanej przez rzeczywistość wirtualną 5. Dzisiejsze spojrzenie na ten środek przekazu zdaniem cytowanego autora jest juŝ zdecydowanie inne. Opierając się na licznych badaniach twierdzi, Ŝe wpływ tego medium nie prowadzi do wyobcowania i ograniczenia interakcji społecznych. Internet został przystosowany w praktyce społecznej do wszystkich aspektów Ŝycia 6. NajwaŜniejsze to umieć mądrze i z umiarem korzystać z tego medium. W tym coraz wszechstronniej okablowanym świecie potrzeba nam większego niŝ kiedykolwiek zrozumienia róŝnicy, jaka dzieli dane, informacje i wiedzę zrozumienia, Ŝe dane są masą symboli, Ŝe informacja jest czymś poŝytecznym, wydestylowanym spośród danych, oraz Ŝe wiedza to jeszcze wyŝszy poziom znaczeń, gdy informacja wkracza w sferę ludzkiego procesu twórczego 7. Zdaniem medioznawczy T. Gobana-Klasa Polska nie ma wyboru. JeŜeli nie przystąpimy do przyspieszenia tworzenia społeczeństwa informacyjnego, pogłębi 3 A. Szewczyk, Problemy moralne w świecie informacji, Difin, Warszawa 2008, s Ibidem, s M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksja nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis, Poznań 2003, s Ibidem, s Ch. Jonscher, śycie okablowane, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2001, s

3 się przepaść cywilizacyjna naszego kraju w stosunku do rozwiniętych krajów świata 8. I Kongres Informatyki Polskiej (1994) wskazał między innymi na następujące wskazówki i aspekty 9 : dąŝenie do społeczeństwa informacyjnego jest obiektywną i racjonalną strategią rozwoju kraju, do efektywnego wchodzenia w fazę społeczeństwa informacyjnego konieczne jest zapewnienie odpowiedniego systemu edukacji, w tym kształcenia nowoczesnych kadr informatycznych i telekomunikacyjnych, ukształtowanie podstaw społeczeństwa informacyjnego stanowi warunek sprostania wyzwaniom przyszłości i zmniejszenia niebezpieczeństwa znalezienia się na peryferiach nowoczesnego świata, technologie informacyjne stanowią istotny czynnik rozwoju kultury i mogą takŝe stać się czynnikiem zabezpieczającym toŝsamość kulturową kraju. NajwaŜniejszym wyznacznikiem rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego jest usprawnienie procesu kreowania, przetwarzania i przepływu informacji, zatem społeczeństwo informacyjne jest powszechnie rozumiane jako społeczeństwo, w którym informacja jest kluczowym produktem, a wiedza niezbędnym bogactwem 10. Powstanie społeczeństwa informacyjnego powinno być rozpatrywane co najmniej w kilku wymiarach 11 : 1. Technologicznym związanym z rozwojem tzw. technologii informacyjnych i komunikacyjnych; 2. Gospodarczym polegającym na róŝnorodnych zmianach zachodzących w procesach ekonomicznych, zarówno we wzajemnych relacjach między podmiotami gospodarczymi, jak i sposobie obsługi klientów; 3. Społecznym związanym ze zmianami w Ŝyciu człowieka, a przede wszystkim z powszechnym dostępem do informacji; 4. Edukacyjnym nabywaniem wiedzy na temat moŝliwości praktycznego wykorzystania technologii informatycznych, jak równieŝ uświadamianiem konieczności adaptacji do wymogów społeczeństwa informacyjnego. Jedną z funkcji jaką przypisuje się społeczeństwu informacyjnemu jest funkcja komunikacyjna, która polega na budowie nowej płaszczyzny tworzenia więzi społecznych. W zglobalizowanym świecie przełomu wieków aspekt ten wydaje się szczególnie istotny. Homogenizacja kultury oraz tworzenie się nowego typu grup społecznych przyczynia się do obniŝenia społecznej wraŝliwości na róŝnice kultu- 8 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa- Kraków 1999, s Ibidem, s J. Gwynn, Europa przygotowuje się do ery informacyjnej, Dialog Europejski - magazyn na rzecz integracji europejskiej 1997, marzec-kwiecień. 11 M. Lubański, Społeczeństwo informacyjne a cywilizacja informatyczna [w:] Dylematy cywilizacji informatycznej, A. Szewczyk (red.), Warszawa 2004, s

4 rowe, etniczne czy wyznaniowe. Społeczeństwo informacyjne ze swej strony ma więc za zadanie stworzenie moŝliwości funkcjonowania i komunikowania się wielu róŝnych grup w obrębie jednej harmonijnej całości globalnego społeczeństwa informacyjnego 12. We współczesnych demokracjach Internet i inne nowe media wykorzystywane są niemal do wszystkich przejawów aktywności społecznej, politycznej, kulturowej i ekonomicznej społeczeństw. Sposoby ich wykorzystywania są jednak bardzo róŝne. Stanowisko technoentuzjastów sprowadza się do gloryfikacji roli najnowszych technologii w Ŝyciu społeczeństw w XXI wieku. Technosceptycy podkreślają natomiast zagroŝenia wynikające z nadmiernego i niekontrolowanego uŝytkowania mediów. Analizując rolę nowych mediów w przełamywaniu barier w społeczeństwie informacyjnym, naleŝy wziąć pod uwagę obydwie strony 13. Dziś nie moŝemy sobie wyobrazić Ŝycia bez Internetu, w którym moŝemy znaleźć wszystko. Mailami zastępujemy listy, czatując spędzamy wolny czas i poznajemy nowych ludzi, skracając dystans, robimy zakupy w sklepach internetowych, przez Internet płacimy rachunki i wszystko bez konieczności wychodzenia z domu. To na portalach społecznościowych kwitnie dziś Ŝycie społeczne. Dzisiejszy człowiek właśnie dzięki portalom społecznościowym realizuje funkcję wspólnotową, jednak sam moŝe to kontrolować. Wraca do domu, włącza komputer i sam tworzy swój wizerunek, taki który chce pokazać innym. Chce pokazać siebie w sposób najbardziej poŝądany 14. Sieciowe serwisy społecznościowe internetowi przyjaciele czy nieprzyjaciele? Dzięki rozwojowi Internetu, poczta elektroniczna, a potem fora i blogi, bardzo szybko objęły dominująca rolę i zapewniły komunikacji elektronicznej wymiar społeczny. Kolejną nowością stała się nowa generacja sieciowych serwisów społecznościowych. MoŜna zaryzykować stwierdzenie, Ŝe ten kierunek rozwoju serwisów WWW był do przewidzenia. Człowiek jest przecieŝ istotą społeczną: poszukuje więzi z innymi ludźmi, tworzy z nimi relacje, ma potrzebę przynaleŝności do grupy. Rozwój technologii internetowych umoŝliwił przeniesienie tych cech na płaszczyznę wirtualną. Wraz z pojawieniem się rozwiązań, które umoŝliwiały publikowanie w Internecie treści bez konieczności posiadania wiedzy na temat zasad tworzenia stron WWW, kaŝdy dostał szansę na zaistnienie w sieci. Internet z załoŝenia miał bazować na wzajemnych połączeniach początkowo tylko stron WWW ze sobą. Przeniesienie tej właściwości na relacje między uczestnikami wirtualnego świata stało się kwestią czasu. Pierwsze portale społecznościowe pojawiły się 12 M. Nowina Konopka, Wiedza, informacja i komunikacja w rozwoju społeczeństwa informacyjnego [w:] Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, T. Białobłocki ( red.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s Ibidem, s fenomen_zycia_zbiorowego 370

5 w Stanach Zjednoczonych w połowie lat dziewięćdziesiątych (np. pierwowzór naszej-klasy, serwis Classmates.com ujrzał światło dzienne w 1995 roku). Skierowane były do konkretnych, silnie powiązanych ze sobą grup społecznych (byli uczniowie, rodzina, koledzy). UŜytkownik miał w nich moŝliwość zarządzania listą znajomych dodawania nowych osób, wysyłania do nich wiadomości, itp. 15. Serwisy społecznościowe to miejsca w Internecie, gdzie kaŝdy uŝytkownik moŝe stworzyć swój własny profil. SłuŜą one głównie zwiększeniu poczucia przynaleŝności do jakiejś grupy społecznej. Serwisy te dzielą się na róŝne kategorie: zewnętrzne (z ang. external social networking ESN) otwarte/publiczne i dostępne dla wszystkich uŝytkowników Internetu, umoŝliwiając im swobodną komunikację między sobą. Ich uŝytkownicy mogą wysyłać swoje zdjęcia oraz zaprzyjaźniać się z innymi uŝytkownikami, zwykle po tym, jak obie strony zaakceptują wysłaną wcześniej prośbę o dodanie do listy znajomych (z ang. friend request). Oto przykład: jeśli Ania chce dodać Piotrka do listy swoich znajomych, wysyła do niego właśnie prośbę o dodanie do listy kontaktów. Piotrek moŝe tę prośbę odrzucić lub teŝ przyjąć i wtedy oboje zostają dodani do swoich list znajomych. wewnętrzne (z ang. internal social networking ISN) zamknięte/prywatne społeczności składające się z grupy ludzi jednej firmy, stowarzyszenia, instytucji edukacyjnej lub innej organizacji, a takŝe stworzonej przez uŝytkownika ESN grupy zamkniętej, tzn. takiej, do której moŝna się dostać jedynie poprzez zaproszenie od znajomego. Niektóre serwisy posiadają moŝliwość dodawania ludzi do ulubionych, co nie musi być potwierdzane przez innych uŝytkowników. Zazwyczaj serwisy społecznościowe umoŝliwiają kontrolę nad swoją prywatnością, tzn. uŝytkownicy mogą wybierać, co jest a co nie jest widoczne dla innych w ich profilu oraz to, kto moŝe ich profil przeglądać lub się z nimi kontaktować 16. Inny podział portali społecznościowych dzieli je na 17 : ogólne (np. Facebook, Grono.net, Google+), skierowane do konkretnych grup społecznych (na przykład byłych uczniów polskim przykładem takiego portalu jest Nasza Klasa-nk.pl), skierowane na dzielenie się konkretnymi treściami (YouTube, Flickr, fotka.pl), łączące grupy zamknięte, do których moŝna dostać się poprzez zaproszenie od innego uŝytkownika (np. kiedyś Grono.net), dające internautom moŝliwość prowadzenia własnych profili stron (np. Friends.pl, myspace.com), dziennikarstwa obywatelskiego ( eioba.pl, wiadomości24.pl, interia360.pl, nowyekran.pl), C5.9Bciowych, ( )

6 przeznaczone do prezentowania opinii i recenzowania (np. Filmweb, biblionetka.pl, nuta.pl, opiniuj.pl, dood.pl, Yelp.com), branŝowe, tematyczne. Oprócz tego elementy serwisów społecznościowych adaptują teŝ często portale oferujące innego rodzaju usługi, np. zajmujące się handlem on-line (Amazon.com) czy dostarczające głównie informacje prasowe (gazeta.pl) lub oferujące katalogi branŝowe: firm i produktów wzbogacone panelem społecznościowym. Warto pokreślić, Ŝe podstawowym źródłem utrzymania się portali społecznościowych są reklamy. Tylko poszczególne serwisy pobierają opłaty za członkostwo lub oferują odpłatnie poszczególne usługi np. związane ze zwiększeniem parametrów konta danego uŝytkownika. Serwisy społecznościowe, które osiągnęły największy sukces moŝna podzielić wg następujących podgrup 18 : światowi giganci (MySpace, YouTube, LinkedIn, Facebook), rodzime odpowiedniki zagranicznych serwisów (nasza-klasa, Fotka.pl), pomysły autorskie (skupiające wyselekcjonowane grupy, np. 28dni.pl). Celem serwisów społecznościowych jest zatem komunikacja pomiędzy uŝytkownikami Internetu lub dostarczenie informacji o szerokim zakresie działania. Natomiast do podstawowych ich funkcji zaliczamy: stwarzanie moŝliwości nawiązania i podtrzymywania kontaktu z pozostałymi członkami społeczności, umoŝliwienie zaprezentowania danej osoby poprzez dostarczenie narzędzi pozwalających na wykreowanie przez nią własnego profilu, stwarzanie moŝliwości zaprezentowania treści przygotowanych przez danego członka grupy, monitorowanie aktywności pozostałych członków grupy 19. W jaki sposób działają portale społecznościowe? Skoro juŝ przedszkolaki mają swoje konta moŝna z całą pewnością stwierdzić, Ŝe zasady działania są proste i zrozumiałe. W kilku krokach tworzymy swój profil i juŝ jesteśmy w sieci. Teraz moŝemy publikować wszystko, na co mamy ochotę: zdjęcia, własne przemyślenia. Uzupełniamy informacje o sobie, dodając nasze zainteresowania i osiągnięcia. Zapraszamy naszych znajomych. Wtedy chwalimy się, gdzie pracujemy i gdzie spędziliśmy wakacje. Umieszczamy swoje najatrakcyjniejsze zdjęcia, często w ciekawych miejscach czy na tle swoich domów, samochodów. Pokazujemy bliskich: współmałŝonka, dzieci. Nasuwa się pytanie po co to robimy? A tu repertuar motywów moŝe być bardzo szeroki 20 : Badania COBOS Aktualne problemy i wydarzenia kwiecień

7 Powstające w społeczeństwie sieciowym społeczności nie łączy więź terytorialna, ale podobieństwo zainteresowań, poglądów lub wartości, dlatego cyberprzestrzeń jest dla nich doskonałym środowiskiem. Intencjonalność społeczności wirtualnych polega na tym, Ŝe członkowie uczestniczą w nich z własnej woli, mając całkowitą swobodę i wolność wyboru. Interakcje w cyberprzestrzeni nie są ograniczone ani przestrzennie ani czasowo. Społeczności te są astygmatyczne, czyli nie liczą się w nich cechy statusowe i fizyczne ludzi. Ponadto opuszczenie takich społeczności jest łatwe, gdyŝ internauci nie muszą w nich trwać na siłę, uwięzieni przez konieczności, konwenanse, role czy normy społeczne 21. Serwisy prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowych funkcji, aby na jednej stronie móc zaspokoić jak największą ich ilość. Jedni chcą zdobyć jak najwięcej odbiorców poprzez wzbudzenie sentymentów do dawnych, szkolnych lat, inni nastawieni są na dostarczenie rozrywki. Dzięki nim mamy równieŝ moŝliwość pokazania się innym, wykreowania swojej postaci w dowolny sposób. Pozwalają utrzymywać kontakt z ludźmi, którzy w tym szybkim i zwariowanym świecie nie mają czasu na zwykłe spotkanie i spokojną rozmowę w miłym towarzystwie P. Siuda, Społeczności wirtualne. O wspólnotowości w społeczeństwie sieciowym [w:] Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, M. Sokołowski (red.), WPWSZ w Elblągu, Elbląg 2006, s ( ). 373

8 Potrzeba uznania jest bardzo silnym czynnikiem motywującym do uczestniczenia w wirtualnych społecznościach, pozytywne relacje odbiorców na aktywność w sieci sprawiają wraŝenie bycia autorytetem w wybranej dziedzinie. Potrzeba przynaleŝności do wybranej społeczności rozumiana jest jako dąŝenie do przezwycięŝenia samotności, budowania intymnych stosunków, eliminowania obcości, budowania więzi. Portale społecznościowe pozwalają takŝe na stworzenie toŝsamości, pokazanie jej, wyróŝnianie się z tłumu, przedstawienie siebie jako osoby atrakcyjnej, takŝe pod względem fizycznym 23. Wielu młodych ludzi z zaburzonym obrazem samego siebie, z zaniŝonym poczuciem własnej wartości czuje się w internetowym świecie bezpiecznie. W tym świecie nie jest waŝna uroda, wzrost, płeć, wykształcenie, kolor skóry, przekonania. Wszyscy są sobie równi, nie ma dyskryminacji, a jedynym kryterium wartości jednostki jest sprawność poruszania się w sieci. Kolejną zaletą takich portali jest moŝliwość poprawienia swojego wizerunku. Wchodząc w przeszłość moŝemy ją w pewnym sensie skorygować wyjaśnia Joanna Leszczyńska, socjolog i psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli byłam klasowym grubasem, a teraz jestem piękną elegancką kobietą, to mam okazję się pokazać w nowej odsłonie: Spójrzcie jestem wspaniała, odniosłam sukces.... Dzięki temu nasi klasowi koledzy mogą zweryfikować opinię jaką mieli na nasz temat 24. Często zdarza się, Ŝe społeczności wirtualne znajdują kontynuację w przestrzeni realnej. Osoba poznana na czacie lub forum internetowym moŝe chcieć spotkać się w realu. Przez portal społecznościowy łatwiej teŝ zorganizować spotkanie klasowe po latach. Wystarczy przesłać wiadomość i wcale nie musimy zdobywać telefonu czy adresu zamieszkania. Ludzie partycypują w społecznościach wirtualnych ze względu na wsparcie, jakie w nich znajdują. Jest ono charakterystyczne nie tylko dla społeczności wirtualnych, ale i dla sieciowego modelu wszelkich kontaktów międzyludzkich. Dziś ludzie rzadko opierają się na pojedynczych osobach ze swojego najbliŝszego otoczenia jako dostarczających im kaŝdego rodzaju wsparcia. Ludzie mają całą sieć kontaktów, której liczne elementy odpowiedzialne są za róŝnego rodzaju wsparcie. Jedne dostarczają informacji, inne towarzystwa i rozrywki czy teŝ wsparcia emocjonalnego lub materialnego. Ludzie zatem, uczestnicząc w rozmaitych społecznościach, nawiązują i utrzymują sieć kontaktów, które Castells nazwał portfelem Ŝycia towarzyskiego 25. MoŜe się zdarzyć, Ŝe w niektórych sytuacjach bardziej moŝna liczyć na internetowego znajomego, który nam coś doradzi i wesprze duchowo, niŝ osobę z naszego otoczenia. Codziennie cieszymy się moŝliwościami, jakie oferują nam portale społecznościowe. Z powodu pozytywnych załoŝeń tych stron, nie dopuszczamy do siebie myśli o zagroŝeniach, które wynikają z ich uŝytkowania. Często jest on dla nas 23 A. Klich, Społeczności wirtualne w promocji bibliotek, Poradnik bibliotekarza nr 11, 2011, s Ibidem. 25 M. Castells, op.cit., s

9 ucieczką od problemów dnia codziennego. Niestety, ta ucieczka moŝe okazać się nieskuteczną alternatywą w poszukiwaniu spokoju. Ulegamy wirtualnej manipulacji, zatracamy własne zdanie i zapominamy o swoich potrzebach. Obsesyjnie przywiązujemy się do serwisów społecznościowych oraz natrętnego sprawdzania swojego konta. Tylko po co, czyŝby jedna lub dwie godziny przyniosły jakieś Ŝyciowe zmiany. Największym minusem jest to, Ŝe wydaje nam się, Ŝe w Internecie jesteśmy bezpieczni, anonimowi, nic nam nie grozi, a to ogromny błąd poniewaŝ informacje raz wrzucone do sieci juŝ na zawsze w nim pozostaną. Nasza baza danych, zdjęcia itp. są wspaniałą bazą danych nie tylko dla policji, ale teŝ dla złodziei, pedofilii, gwałcicieli którzy mają nasze zdjęcia, wiedzą nieraz co mamy w domu, jakich mamy znajomych i nie tylko. Często teŝ nasz profil podglądają pracodawcy, którzy mogą się z niego dowiedzieć paru istotnych informacji o nas, nie zawsze pozytywnych. Podczas korzystania z portali trzeba być bardzo ostroŝnym i uwaŝać co się do niego dodaje i w nim pisze. Kolejnym minusem jest to, Ŝe dane umieszczane w portalach nie zawsze są prawdziwe, kaŝdy moŝe sobie wpisać co tylko chce (dowolny wiek, płeć, imię, miejsce zamieszkania, itp.) nikt nie ma nad tym kontroli i moŝe równieŝ mieć kilka lub kilkanaście kont na jednym portalu. Wiele osób (zazwyczaj młodych) zakłada duŝo profili a później o nich zapomina, są to profile znanych aktorów, piosenkarzy, postaci z bajek itp. Ogromnym problemem portali jest ochrona danych osobowych. Zdarza się, Ŝe wpadają one w nie poŝądane ręce nawet wówczas, kiedy mamy zabezpieczenia na profilu. NK wprowadziła równieŝ regulamin, w którym zawarła treść, Ŝe zdjęcia umieszczone w naszej galerii mogą być wykorzystane w dowolny sposób, zmiany te zniechęciły wiele osób do powyŝszego portalu. Portale mogą równieŝ uzaleŝnić. Coraz więcej osób pierwsze co zrobi po włączeniu komputera to zalogowanie się na portalu, sprawdzenie czy nikt nie dodał nowych zdjęć, komentarzy itp. Najbardziej zatwardziali portalomaniacy logują się kilka lub kilkanaście razy na dobę na określonym portalu. śycie wirtualne moŝe odciągać od innych aktywności nauki, obowiązków, Ŝycia rodzinnego. Jak twierdzi dr Krzysztof Krauze: MoŜna się w tym kontakcie zatracić, tak jak w imprezowaniu czy chodzeniu do klubów ( ) Portal społecznościowy zapewnia to, Ŝe w kaŝdym momencie moŝemy odciąć się od rzeczywistości, w której jesteśmy i wejść w kontakt z naszą grupą znajomych. ( ) Portal jest narzędziem, które pozwala na szybką i łatwą ucieczkę od rzeczywistości tu i teraz 26. Jak widać istnienie portali społecznościowych niesie za sobą liczne korzyści, jak teŝ zagroŝenia. WaŜne jest aby odpowiednio umieć z nich korzystać. Portale społecznościowe nierozerwalnie wpisują się w rzeczywistość wirtualnej przestrzeni i jednocześnie stanowią ogromne oraz łatwo dostępne źródło wiedzy z całego świata a koszt dostępu do przekazu, wzbogacenia czy wreszcie powielenia wiedzy zawartej w Internecie jest niski. Fenomen portali społecznościowych 26 K. Krauze, Społeczeństwo portalomaniaków [w:] Świat Zdrowia, kwiecień 2011, nr 4(45). 375

10 wiąŝe się przede wszystkim z więziami, jakie łączą uŝytkowników oraz występującymi wśród nich interakcjami. Szybko generowane informacje, moŝliwość dodawania komentarzy oraz włączania się w dyskusję jest podstawą rozwoju serwisów pod kątem ilościowym jak teŝ jakościowym. Socjologowie twierdzą, Ŝe tym co dręczy w obecnych czasach ludzi nie jest niedostatek, ale nadmiar sposobów Ŝycia, toŝsamości i towarów to Ŝycie upiększających. Jest to wielka udręka, bo nic co osiągniemy nie zaspokaja w pełni, zawsze moŝe być lepsze i nigdy nie osiągnie się takiego momentu, Ŝe moŝna sobie powiedzieć: dotarłem, przybyłem, mogę usiąść, zapalić i nic więcej nie muszę robić 27. MoŜe właśnie dlatego portale społecznościowe są tak popularne. Ludzie potrzebują wspólnoty, by móc siebie nawzajem wzmacniać. Fenomen portali społecznościowych polega na tym, Ŝe przełamały one wszystkie bariery w kontaktach międzyludzkich: czas, odległość, finanse, nieśmiałość i trudności w nawiązywaniu relacji 28. JeŜeli współczesny człowiek wykorzysta je w odpowiedni sposób, da sobie moŝliwość wyjścia naprzeciw drugiemu człowiekowi to odnajdzie się w świecie, który wcale nie musi oznaczać chaosu. KaŜdy uŝytkownik jednak powinien nauczyć się zachowania rozsądku i równowagi między cyberprzestrzenią, a rzeczywistością. śycie wirtualne powinno być jedynie dopełnieniem, bo nic nie zastąpi kontaktów w realnym świecie. Bibliografia: 1. Aktualne problemy i wydarzenia, kwiecień Białobłocki T. (red.), Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Castells M. Galaktyka Internetu. Refleksja nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Rebis, Poznań Dialog Europejski - magazyn na rzecz integracji europejskiej 1997, marzec-kwiecień 5. DuŜy Format, 02/ Federico M. Przyszłość świata, FSiBE, Warszawa Goban-Klas T. Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. PWN, Warszawa- Kraków Jonscher Ch. śycie okablowane, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa Poradnik bibliotekarza nr 11, Sokołowski M. ( red)., Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, WPWSZ w Elblągu, Elbląg Szewczyk A. Problemy moralne w świecie informacji, Difin, Warszawa Szewczyk A. (red.) Dylematy cywilizacji informatycznej, Warszawa Świat Zdrowia, kwiecień 2011, nr 4(45) T. Kwaśniewski, Z. Bauman, Koniec orgii [w:] DuŜy Format, 02/

11 eczno.c5.9bciowych, y_fenomen_zycia_zbiorowego Abstrakt Internet to nie tylko narzędzie przetwarzania danych, ale przede wszystkim zjawisko kulturowe. Fenomen portali społecznościowych polega na przełamaniu wszelkich barier w kontaktach międzyludzkich: czasu, odległości, finansów, nieśmiałości i trudności w nawiązywaniu relacji. W świecie wszechobecnego Internetu człowiek potrzebuje trwałych norm i wartości, które pomogą mu nie pogubić się w wirtualnym świecie i godnie przejść przez Ŝycie. KaŜdy uŝytkownik internetu powinien nauczyć się zachowania rozsądku i równowagi między cyberprzestrzenią i rzeczywistością. The society of Internet freaks. The mere popularity or a great phenomenon of social utility websites? The Internet is not only a tool for processing of data, but also a cultural phenomenon. The phenomenon of the social utility websites consits in overcoming all the barriers of human intercourse which are time, space, money, shyness and difficulties in establishing a relationship. Lasting norms and values are needed in the world of ubiquitous Internet access. They prevent the human-beings from getting lost in the virtual world and help them lead their lives with dignity. Every Internet user should learn to act reasonably and to maintain the balance between the cyberspace and reality. MBA Siwek Monika, junior lecturer, Jan Kochanowski University in Kielce. 377

Zastosowanie narzędzi Web 2.0 do promocji działań edukacyjnych. Marta Klimowicz. Co to jest Web 2.0?

Zastosowanie narzędzi Web 2.0 do promocji działań edukacyjnych. Marta Klimowicz. Co to jest Web 2.0? Zastosowanie narzędzi Web 2.0 do promocji działań edukacyjnych Marta Klimowicz Co to jest Web 2.0? Epoki literackie http://polakna5.blox.pl/resource/epo KI_LITERACKIEramy_czasowe.jpg Web 2.0 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/web20buzz_pl.jpg

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa. Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.pl) Serwisy (portale) społecznościowe są popularnym narzędziem komunikacji

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja biblioteka?

Czy Twoja biblioteka? Czy Twoja biblioteka? Stworzyła internetową społeczność użytkowników? Gdy wprowadza jakąś usługę, to czy systematycznie ocenią ją i usprawnia? Bierze pod uwagę opinie użytkowników? Zna potrzeby swoich

Bardziej szczegółowo

ROLA PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH XXI WIEKU. Opracowały: mgr Agnieszka Błyszczek mgr Magdalena Gołębiewska

ROLA PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH XXI WIEKU. Opracowały: mgr Agnieszka Błyszczek mgr Magdalena Gołębiewska ROLA PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH XXI WIEKU Opracowały: mgr Agnieszka Błyszczek mgr Magdalena Gołębiewska Informacje o Autorkach Doktorantki I roku Pedagogiki, na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Małopolsceszanse

Wolontariat w Małopolsceszanse Wolontariat w Małopolsceszanse i wyzwania Wolontariat w Polsce...od czynu społecznego do.. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie I mamy jeszcze Wolontariat

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

www.uniwersytetdzieci.pl Czy komputer jest oknem na świat?

www.uniwersytetdzieci.pl Czy komputer jest oknem na świat? www.uniwersytetdzieci.pl Czy komputer jest oknem na świat? Internauci w Polsce Wszyscy internauci- 2008 15,8 mln Ilośd w mln 1,1 1,9 2,4 3,7 4,7 1,7 Internet w największym zakresie dociera do ludzi młodych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Obecnie jesteśmy świadkami niespotykanej dynamiki postępu technologicznego, który w głównej mierze tyczy się sposobu

Bardziej szczegółowo

Internet w Centrum Nauki Kopernik

Internet w Centrum Nauki Kopernik Internet w Centrum Nauki Kopernik Aneta Prymaka Plan prezentacji: 1. Po co nam Internet? 2. Strona www Centrum Nauki Kopernik: obecnie działająca; nowa strona, przygotowywana na otwarcie Centrum plany,

Bardziej szczegółowo

Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości

Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości Serwisy społecznościowe zdobyły ogromną popularność wśród polskich internautów. Sam tylko Facebook, który jest najpopularniejszym serwisem tego typu

Bardziej szczegółowo

NajwaŜniejsze postanowienia zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

NajwaŜniejsze postanowienia zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r. NajwaŜniejsze postanowienia zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r. 1. Prawo do Ŝycia i toŝsamości Dzieckiem jest kaŝda osoba, która nie ukończyła 18 lat(art.1) KaŜde dziecko ma

Bardziej szczegółowo

Po co budować wizerunek w internecie? By pokazać swoje różnorodne umiejętności By pokazać swoje pasje i zainteresowania By pochwalić się osiągnięciami By nawiązywać nowe kontakty By brać udział w życiu

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

METODY POSZUKIWANIA PRACY

METODY POSZUKIWANIA PRACY METODY POSZUKIWANIA PRACY W BRANśY KARTOGRAFICZNEJ Istnieje wiele sposobów poszukiwania pracy kaŝdy jest odpowiedni! Jakie metody poszukiwania pracy uznać naleŝy za najbardziej skuteczne? Nie ma na to

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym.

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Wielu psychologów twierdzi, Ŝe dzieci są twórcze z samej swej natury, a postawa twórcza jest wśród dzieci powszechna.

Bardziej szczegółowo

Stwórz wewnętrzną sieć szkolną

Stwórz wewnętrzną sieć szkolną tekst Artur Rudnicki Stwórz wewnętrzną sieć szkolną yammer to prywatna sieć społecznościowa, która ułatwia pracownikom i uczniom wzajemną komunikację, pozwala na dzielenie się informacjami i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE W celu zdiagnozowania zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z komputera i Internetu, w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Beata Kuźmińska-Sołśnia Politechnika Radomska. Rola Internetu w społeczeństwie informacyjnym szanse i zagroŝenia

Beata Kuźmińska-Sołśnia Politechnika Radomska. Rola Internetu w społeczeństwie informacyjnym szanse i zagroŝenia Beata Kuźmińska-Sołśnia Politechnika Radomska Rola Internetu w społeczeństwie informacyjnym szanse i zagroŝenia Internet jest jak przypływ. Zaleje przemysł komputerowy i wiele innych, zatapiając tych,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DZIĘKUJĘ ZA POŚWIĘCONY CZAS!

KWESTIONARIUSZ DZIĘKUJĘ ZA POŚWIĘCONY CZAS! KWESTIONARIUSZ Poniżej umieszczono kwestionariusz dotyczący Twoich kontaktów społecznych utrzymywanych za pośrednictwem portalu społecznościowego. Bardzo proszę o uważne czytanie i udzielenie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Trend Hunter. Europejski konsument dziś, jutro a moŝe i pojutrze. Ewa Jarosz Anna Karczmarczuk TNS OBOP

Trend Hunter. Europejski konsument dziś, jutro a moŝe i pojutrze. Ewa Jarosz Anna Karczmarczuk TNS OBOP Trend Hunter. Europejski konsument dziś, jutro a moŝe i pojutrze Ewa Jarosz Anna Karczmarczuk TNS OBOP Zarysowanie podziału 9 państw europejskich 72 respondentów badaczy TNS Główna linia podziału: Dojrzałe

Bardziej szczegółowo

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Wraz z upowszechnieniem Internetu narodziło się nowe pokolenie. Świat

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Zebrana w ten sposób baza może zapewnić stałe źródło dochodów i uniezależni Cię od płatnych reklam i portali zakupów grupowych.

Zebrana w ten sposób baza może zapewnić stałe źródło dochodów i uniezależni Cię od płatnych reklam i portali zakupów grupowych. Witaj! W poprzedniej części pisałem o tym jak ważne jest to, aby strona internetowa wyposażona była w odpowiednie narzędzia do zbierania adresów e-mail potencjalnych klientów. Zebrana w ten sposób baza

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Współpraca i dialog Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Gdańsk, wrzesień 2013 Spis Treści SPIS TREŚCI...2 SZKOLENIA JĘZYKOWE...3 JĘZYK ANGIELSKI...4 Szkolenia językowe

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo obywatelskie. Czym jest?

Dziennikarstwo obywatelskie. Czym jest? Dziennikarstwo obywatelskie Czym jest? Dziennikarze obywatelscy Kim są? Dziennikarstwo obywatelskie......to rodzaj dziennikarstwa uprawianego przez nieprofesjonalnych dziennikarzy w interesie społecznym.

Bardziej szczegółowo

Samorząd 2.0? Społeczne i polityczne aspekty nowych mediów Szanse i wyzwania. dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński

Samorząd 2.0? Społeczne i polityczne aspekty nowych mediów Szanse i wyzwania. dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński Samorząd 2.0? Społeczne i polityczne aspekty nowych mediów Szanse i wyzwania dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński plan spotkania Trzy części spotkania: podstawowe pojęcia i problemy wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Potencjał społeczności lokalnej-podstawowe informacje

Potencjał społeczności lokalnej-podstawowe informacje Projekt Podlaska Sieć Partnerstw na rzecz Ekonomii Społecznej nr POKL.07.02.02-20-016/09 Potencjał społeczności lokalnej-podstawowe informacje Praca powstała na bazie informacji pochodzących z publikacji

Bardziej szczegółowo

Jak działają social media?

Jak działają social media? 3.1.1 Jak działają social media? Wg definicji publikowanej na Wikipedii Media społecznościowe (ang. Social Media) to określenie odnoszące się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych

Bardziej szczegółowo

Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych

Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych dr Dominik Batorski inŝ. Paweł Kucharski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu

Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu Zarządzanie prywatnością i wizerunkiem przez dorosłych w przestrzeni social media Popularność witryn wśród dzieci 7-14 Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu Dwa projekty badawcze PBI Internauci 18-54

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

Program bezpieczeństwa w sieci

Program bezpieczeństwa w sieci Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej Program bezpieczeństwa w sieci Opracowały: Urszula Muszalska i Agnieszka BoŜek Wstęp Internet, skarbnica wiedzy i informacji, jest jednym z najwaŝniejszych

Bardziej szczegółowo

Jak odnaleźć się. social media? www.akademiasocialmedia.pl www.personalpr.pl www.fastpr.pl

Jak odnaleźć się. social media? www.akademiasocialmedia.pl www.personalpr.pl www.fastpr.pl Jak odnaleźć się w dŝungli social media? Co jest najwaŝniejsze w działaniach w social media? Język i styl komunikacji: Dopasowany do grupy celowej Przejrzysty i zrozumiały Nie uŝywamy Ŝargonu Zwroty

Bardziej szczegółowo

Marketing szeptany i wirusowy w sieciach społecznych

Marketing szeptany i wirusowy w sieciach społecznych Marketing szeptany i wirusowy w sieciach społecznych Dr (Uniwersytet Warszawski i SmartNet Research & Solutions) X Kongres E-Marketing, Warszawa, 8-9 czerwca 2010 O czym powiem? Jak działa marketing szeptany

Bardziej szczegółowo

ANKIETY (ZESTAWIENIE): Z MŁODZIEŻĄ O KOMUNIKACJI I WIELOZADANIOWOŚCI NA CO TO MA WPŁYW?

ANKIETY (ZESTAWIENIE): Z MŁODZIEŻĄ O KOMUNIKACJI I WIELOZADANIOWOŚCI NA CO TO MA WPŁYW? ANKIETY (ZESTAWIENIE): Z MŁODZIEŻĄ O KOMUNIKACJI I WIELOZADANIOWOŚCI NA CO TO MA WPŁYW? 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ANKIETA 1... 4 1. SPOSÓB KOMUNIKACJI... 4 1.1 Wyniki... 4 1.2 Wyjaśnienia... 8 2. CZEGO

Bardziej szczegółowo

Agencja Badań Nowej Generacji

Agencja Badań Nowej Generacji Agencja Badań Nowej Generacji Kim jesteśmy SW Research Agencja badań nowej generacji Rok założenia 2011 Stały skład 11 Wizerunek Wartości Lider i prekursor społecznościowych badań przez Internet w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego "Sieci Współpracy i Samokształcenia jako współpracujące zespoły nauczycieli" Rola

Bardziej szczegółowo

Standardy zachowań w Internecie

Standardy zachowań w Internecie Standardy zachowań w Internecie Posiadasz konta w serwisach społecznościowych? Jeśli tak, poniższa instrukcja jest dla Ciebie. Pokażemy, jak skorzystać z ustawień prywatności, by publikowane przez Ciebie

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Społeczności a reklama Prezentacja wyników badania

Społeczności a reklama Prezentacja wyników badania Społeczności a reklama Prezentacja wyników badania Cele badania, czyli czego właściwie chcieliśmy się dowiedzieć? Metodologia I Etap Badanie jakościowe (gemiusfgi) Wywiady w trzech grupach dyskusyjnych

Bardziej szczegółowo

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Konferencja einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Warszawa 06.07.2009 Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne dziecko w sieci

Bezpieczne dziecko w sieci Bezpieczne dziecko w sieci program w zakresie problematyki bezpieczeństwa dzieci w Internecie Opracowała: mgr Anita Urbańska I Wstęp Obecnie dostęp do Internetu, stał się powszechny nie tylko dla dorosłych,

Bardziej szczegółowo

Pierwsza w Polsce tematyczna sieć reklamy internetowej. z targetem KOBIETA

Pierwsza w Polsce tematyczna sieć reklamy internetowej. z targetem KOBIETA Pierwsza w Polsce tematyczna sieć reklamy internetowej z targetem KOBIETA DLACZEGO WŁAŚNIE GLOSSY MEDIA? bogate portfolio kluczowych serwisów kobiecych ponad 68 %* internautek korzysta z naszych serwisów

Bardziej szczegółowo

Czy nauka ogranicza się tylko do szkolnej ławy?

Czy nauka ogranicza się tylko do szkolnej ławy? Czy nauka ogranicza się tylko do szkolnej ławy? Nie! Mam dla Was propozycję. Cześd. Nazywam się Anna Mroczko. Studia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej ukooczyłam na Uniwersytecie Śląskim. Jestem nauczycielem

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty Firma HUGO Paweł Wojewodzic istnieje na rynku usług od 2011 roku, od tego czasu zdołaliśmy wybudować markę kojarzoną z solidnością i profesjonalizmem. Nasi klienci to przede wszystkim małe i średnie firmy,

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety na temat korzystania dzieci klas 4-6 z Internetu. Wyniki badań

Wyniki ankiety na temat korzystania dzieci klas 4-6 z Internetu. Wyniki badań Wyniki ankiety na temat korzystania dzieci klas 4-6 z Internetu Przeprowadzenie ankiety miało na celu pogłębienie wiedzy nauczycielom, rodzicom oraz uczniom na temat ryzykownych zachowań dzieci korzystających

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ

KWESTIONARIUSZ KWESTIONARIUSZ Poniżej umieszczono kwestionariusz dotyczący Pani/ Pana kontaktów społecznych utrzymywanych za pośrednictwem portalu społecznościowego nasza-klasa.pl. Bardzo proszę o uważne czytanie i udzielenie

Bardziej szczegółowo

VII Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców. Czy chcemy demokracji w szkole?

VII Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców. Czy chcemy demokracji w szkole? VII Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców Czy chcemy demokracji w szkole? Komunikacja w szkole warsztat twórczego myślenia, czyli co i jak trzeba zrobić, aby polska szkoła stała się bardziej demokratyczna

Bardziej szczegółowo

Społeczność Biblioteka 2.0 jako społeczność wirtualna

Społeczność Biblioteka 2.0 jako społeczność wirtualna Konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009 8-10 grudnia 2009 Cyfrowy bibliotekarz i cyfrowy czytelnik - spotkania wirtualne Społeczność Biblioteka 2.0 jako platforma komunikacji Tematyka prezentacji Internet

Bardziej szczegółowo

Palcem po mapie Interaktywnej

Palcem po mapie Interaktywnej Palcem po mapie Interaktywnej Czego i jak szuka w Internecie turysta? Jak zamienić turystę interaktywnego na prawdziwego, niekoniecznie przez własną stronę internetową? POT prezentacja wewnętrzna Prawda

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r.

Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu. Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Kształtowanie polityki komunikacyjnej i wizerunkowej sądu Konferencja, Warszawa 31 marca 2015 r. Część I Ankieta dla dziennikarzy Cel: poznanie opinii i potrzeb dziennikarzy współpracujących z sądami powszechnymi

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w ramach przedmiotu WOS Szkoła ponadgimnazjalna Podstawy biorczości. ci Szkoła ponadgimnazjalna Ekonomia

Gimnazjum w ramach przedmiotu WOS Szkoła ponadgimnazjalna Podstawy biorczości. ci Szkoła ponadgimnazjalna Ekonomia Agnieszka Mikina Gimnazjum w ramach przedmiotu WOS Szkoła ponadgimnazjalna Podstawy przedsiębiorczo biorczości ci Szkoła ponadgimnazjalna Ekonomia w praktyce zajęcia do wyboru Szczegółowe wymagania na

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Inspiracje mądrego korzystania z Internetu na rzecz dzieci i młodzieży. Copyright Fundacja Odkrywców Innowacji

Inspiracje mądrego korzystania z Internetu na rzecz dzieci i młodzieży. Copyright Fundacja Odkrywców Innowacji Inspiracje mądrego korzystania z Internetu na rzecz dzieci i młodzieży Copyright Fundacja Odkrywców Innowacji My tu gadu, gadu a w internecie W ciągu 1 minuty w Internecie 4,1 miliona pytań zadaje się

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Co nowego w nowych mediach?

Co nowego w nowych mediach? http://kmalinowski89.wordpress.com/2011/02/11/why-new-media-matters/ Co nowego w nowych mediach? dr Politechnika Koszalińska Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej o internecie przed Web 2.0

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KROŚNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KROŚNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KROŚNIE W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby poprzez

Bardziej szczegółowo

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa Opis programu OpiekunNET OpiekunNET jest pierwszym na polskim rynku systemem filtrującym nowej generacji. Jako program w pełni sieciowy oferuje funkcje wcześniej niedostępne dla programów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ w klasie II C

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ w klasie II C PROWADZĄCY: DATA : SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ w klasie II C TEMAT: AUTORYTETY I ANTYAUTORYTETY CELE KSZTAŁCENIA Rozwijanie umiejętności: - aktywnego słuchania, - swobodnego wypowiadania się, - pracy

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BIURO KONTAKTOWE

NARODOWE BIURO KONTAKTOWE Program Uczenie się przez całe Ŝycie rola programu etwinning w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół za pośrednictwem Internetu i narzędzi ICT Skierniewice, 12 maja 2011 roku Portal europejski

Bardziej szczegółowo

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1

Wizerunek organizacji pozarządowych. najważniejsze fakty 16% 24% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Wizerunek organizacji pozarządowych najważniejsze fakty 24% 16% 13% 37% Wizerunek organizacji pozarządowych 1 Kiedy Polacy słyszą organizacja pozarządowa to myślą 79% 77% zajmują się głównie pomaganiem

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowna Pani Dyrektor, Warszawa, 16 czerwca 2008 r. PIIT/615/08 Pani Grażyna CZETWERTYŃSKA Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwo Edukacji Narodowej Szanowna Pani Dyrektor, Wyrażamy poparcie dla

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska

Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska Witamy Państwa Bibliotekarze - koordynatorzy projektu: Joanna Drabowicz Joanna Pietrzyńska Justyna Szymańska Wraz z Dyrekcją i nauczycielami oraz Samorządem Uczniowskim realizujemy projekt Narodowy Program

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Internet wyszukiwarki internetowe

Internet wyszukiwarki internetowe Internet wyszukiwarki internetowe 1. WYSZUKIWARKI INTERNETOWE to doskonały sposób na znalezienie potrzebnych informacji w Internecie. Najpopularniejsze wyszukiwarki to: http://www.google.pl/ http://www.netsprint.pl/

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ

ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ Technologia informacyjna Grażyna Koba wyd. MiGra INFORMATYKA Koncentruje się wokół problemu informacji oraz wokół komputera, jego budowy, programowania

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Temat: O sztuce chodzenia po drabinie Cele Wiadomości Umiejętności Metody, techniki, formy pracy Środki dydaktyczne Faza lekcji wprowadzająca - rozpoznanie cech osobowości,

Bardziej szczegółowo

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o.

SHOPPER FEEDBACK. Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów. Inquiry sp. z o.o. SHOPPER FEEDBACK Nowoczesna metoda analizy potrzeb i satysfakcji klientów Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci detalicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Reklama za grosz a nawet za pół grosza

Reklama za grosz a nawet za pół grosza Reklama za grosz a nawet za pół grosza WIELE PROMOCJI W JEDNEJ OFERCIE!!! Średnio w miesiącu około 250 tysięcy odsłon wg. Gogle. Przy 10 reklamach w rotacji Billboardu II (780x200 px) masz gwarantowane

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

Dokąd idziemy? Co osiągamy?

Dokąd idziemy? Co osiągamy? Dokąd idziemy? Co osiągamy? Partnerzy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Misja spowodowanie trwałej zmiany społecznej, w wyniku której mieszkańcy Polski

Bardziej szczegółowo

Biblioteka szkolna na Facebooku - instrukcja

Biblioteka szkolna na Facebooku - instrukcja Biblioteka szkolna na Facebooku - instrukcja 1. Przy tworzeniu profilu biblioteki na Facebooku mamy dwie opcje: możliwość założenia nowego konta (profilu i strony), połączenia konta(strony) biblioteki

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. Portale społecznościowe

INFORMATYKA. Portale społecznościowe SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: INFORMATYKA TEMAT: Portale społecznościowe AUTOR SCENARIUSZA: mgr inż. Anna Stanisławska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI Portale społecznościowe

Bardziej szczegółowo

Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności. Kultura dla Seniorów. 26 września 2012 r.

Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności. Kultura dla Seniorów. 26 września 2012 r. Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności Kultura dla Seniorów 26 września 2012 r. Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 1. Idea przewodnia obchodów roku w krajach

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Czym jest sportoryko?

Czym jest sportoryko? Czym jest sportoryko? Jest unikalnym portalem społeczno-informacyjnym skupiającym osoby pasjonujące się podróżami, sportami ekstremalnymi jednym słowem aktywnym życiem. System rezerwacyjny Oddajemy do

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

V.1.e. Potrafisz samodzielnie zestawiać połączenie za pomocą programu Dial-Up Networking

V.1.e. Potrafisz samodzielnie zestawiać połączenie za pomocą programu Dial-Up Networking V.1.e. Potrafisz samodzielnie zestawiać połączenie za pomocą programu Dial-Up Networking Przypomnijmy Umiejętność zestawienia połączenia typu Dial-Up moŝe się przydać na przykład w sytuacji awarii sieci

Bardziej szczegółowo

Czy nauka ogranicza się do szkolnej ławy?

Czy nauka ogranicza się do szkolnej ławy? Czy nauka ogranicza się do szkolnej ławy? Nie! Mam dla Was propozycję. Cześd. Nazywam się Anna Mroczko. Studia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej ukooczyłam na Uniwersytecie Śląskim. Jestem nauczycielem

Bardziej szczegółowo

CO SPRAWIA, ŻE JESTEŚMY RAZEM? ZBIOROWOŚCI SPOŁECZNE

CO SPRAWIA, ŻE JESTEŚMY RAZEM? ZBIOROWOŚCI SPOŁECZNE dr Alicja Raciniewska Zakład Badao Kultury Materialnej i Wizualnej Instytut Socjologii UAM, Poznao alicjar@amu.edu.pl CO SPRAWIA, ŻE JESTEŚMY RAZEM? ZBIOROWOŚCI SPOŁECZNE PODSTAWY SOCJOLOGII. WYKŁAD 13

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo