WYKORZYSTANIE ZMODYFIKOWANEJ METODY QFD W ZRÓWNOWA ONYM PROJEKTOWANIU PRODUKTÓW PATRYCJA H BEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE ZMODYFIKOWANEJ METODY QFD W ZRÓWNOWA ONYM PROJEKTOWANIU PRODUKTÓW PATRYCJA H BEK"

Transkrypt

1 WYKORZYSTANIE ZMODYFIKOWANEJ METODY QFD W ZRÓWNOWA ONYM PROJEKTOWANIU PRODUKTÓW PATRYCJA H BEK Streszczenie W artykule przedstawiono koncepcj wykorzystania metody QFD (ang. Quality Function Deployment) w zrównowa onym projektowaniu produktów (ang. sustainable product design). W pierwszej cz ci artykułu omówiono zrównowa one podej cie do projektowania oraz scharakteryzowano metod QFD, wykorzystywan do projektowania i doskonalenia jako ci wyrobów lub usług. W drugiej cz ci artykułu wskazano na te pola domu jako ci, których modyfikacja mo e przemawia za przydatno ci zastosowania metody QFD w procesie zrównowa onego projektowania. Słowa kluczowe: zrównowa one projektowanie produktu, QFD, dom jako ci, metoda, interesariusze 1. Wprowadzenie Istota projektowania i rynku dóbr materialnych przeszła ogromn ewolucj w przeci gu ostatnich dwóch stuleci. Od rewolucji przemysłowej, przez rewolucj transportu i rewolucj cyfrow, a do zaczynaj cej si nast pnej rewolucji przemysłowej (ang. next industrial revolution) jak nazywa obecn sytuacj architekt William McDonough. Po nasyceniu rynków dobrami materialnymi kosztem stanu rodowiska naturalnego i towarzysz cemu tej sytuacji obecnemu kryzysowi finansowemu nadszedł czas na powa ne zmiany. W dobie wyczerpuj cych si zasobów naturalnych czeka nas rewolucja technologiczna [9]. Szacuje si, e 80% procent wpływu produktów, usług i infrastruktury na rodowisko naturalne mo na przewidzie ju na etapie projektowania[15]. Decyzje projektowe kształtuj procesy zwi zane z produktami, których u ywamy, niezb dnymi do ich wykorzystania materiałami i energi, ze sposobami ich codziennej obsługi, a tak e z ich losem po osi gni ciu kresu eksploatacji [13]. Zwi kszaj ca si liczba regulacji, innowacje dyktowane przez konkurencj i w ła cuchach dostaw, dania transparentno ci produktów, bojkoty i zwi zane z tym wycofywanie produktów z rynku powoduj, i zadania projektowe musz uwzgl dnia wiele ró nych czynników, w tym: wymagania klientów, zdrowie i bezpiecze stwo u ytkowników, zysk dla przedsi biorstwa oraz ochron rodowiska naturalnego. Projektowanie wyrobów staje si coraz bardziej zło onym procesem, wymagaj cym kompleksowego podej cia do zadania projektowego oraz współpracy specjalistów z ró nych dziedzin. W praktyce przedsi biorstwa stosuj ró ne podej cia i narz dzia do projektowania i rozwoju swoich wyrobów, wynika to ze specyfiki produktów i braku racjonalno ci korzystania z jednego standardowego podej cia w ka dym przypadku. Zadanie projektowe w zrównowa onym projektowaniu wymaga ł czenia metod i narz dzi w celu

2 148 Wykorzystanie zmodyfikowanej metody QFD w zrównowa onym projektowaniu produktów zbalansowania aspektów społecznych i ekologicznych z opłacalno ci całego przedsi wzi cia. W niniejszym opracowaniu autorka pragnie zwróci uwag na metod QFD (ang. Quality Function Deployment rozwini cie funkcji jako ci), która w swej pierwotnej wersji słu y przeło eniu wymaga klientów na odpowiednie cechy produktu (usługi), nast pnie na parametry jego komponentów a w dalszej kolejno ci na parametry procesu produkcyjnego. Celem artykułu jest przybli enie kwestii zwi zanych ze zrównowa onym projektowaniem oraz zwrócenie uwagi na mo liwo wykorzystania metody QFD do projektowania wyrobów rodowiskowo, społecznie i ekonomicznie zrównowa onych, we wczesnych fazach procesu projektowania. 2. Zrównowa one projektowanie Zrównowa one projektowanie (ang. sustainable design) zwane tak e zielonym designem, designem ekologicznym (eko-designem), ekologicznie przystosowanym, ekologicznie wiadomym, lub odpowiedzialnym, prezentuje filozofi projektowania produktów, architektury i usług zgodnych z zasadami ekonomicznego, społecznego i ekologicznego zrównowa enia[9]. Stosowanie tego podej cia na ka dym etapie procesu projektowego pobudza decyzje, które maj na celu zredukowanie negatywnego wpływu na rodowisko i zdrowie mieszka ców, bez jednoczesnego nara ania ekonomii. Zrównowa one projekty staraj si zmaksymalizowa ogóln wydajno przy pomocy lokalnych zasobów, takich jak: sposoby transportu, wydajno energii, ochrona i odbudowa rodowiska, ródła naturalnej i odnawialnej energii, ochrona wody, recyklowane, lokalne i nietoksyczne materiały, zdrowe i produktywne wn trza. W ramach zrównowa onego projektowania mo na wyró ni kilka dyscyplin projektowych, w ród nich: zrównowa one planowanie, zrównowa ona urbanistyka. (ang. sustainable planning, urban development), zrównowa ona architektura, zielona architektura (ang. sustainable architecture, green architecture), zrównowa ona architektura krajobrazu (ang. sustainable landscape architecture), zrównowa ona architektura wn trz (ang. sustainable interior design), zrównowa one projektowanie produktu (ang. sustainable product design). Z uwagi na tematyk niniejszego opracowania w dalszej cz ci omówiona zostanie tematyka zrównowa onego projektowania produktu.

3 Studies & POLS Proceedings E STOWARZYSZENIE of Polish Association ZARZ for Knowledge Management Nr 40, Zrównowa one one projektowanie produktu Proces projektowania produktu ma istotny wpływ na przebieg wszystkich procesów wytwórczych, posprzeda nych oraz utylizacyjnych. Projektowanie dla zrównowa onego rozwoju w szerokim znaczeniu oznacza uwzgl dnianie, w długoterminowej strategii innowacyjno ci produktu, aspektów rodowiskowych i społecznych w całym jego cyklu ycia. Takie podej cie wprowadza dodatkowe wymiary do projektowania tradycyjnego. Oprócz kluczowych aspektów takich jak: funkcjonalno, bezpiecze stwo, ergonomia, wytrzymało, jako, koszty wprowadza si dodatkowe kryterium, jakim jest ocena projektu z punktu widzenia jego rodowiskowego i społecznego oddziaływania [3]. Tak wi c, zrównowa one one projektowanie umo liwia zminimalizowanie negatywnego oddziaływania produktu w całym jego cyklu ycia (rys. 1). Rysunek 1. Zrównowa one projektowanie jako podej cie uwzgl dniaj ce cykl ycia produktu ródło: Solidworks sustainability. Proste i wydajne narz dzie do zrównowa onegoonego projektowania produktów, informacja dot. aplikacji SolidWorks Sustainability, Edwin Datschefski, zało yciel organizacji BioThinking International,, sformułował cztery kluczowe kryteria w projektowaniu zrównowa onych onych produktów. Zgodnie z nimi zrównowa one produkty powinny by : cykliczne produkt powinien by wykonany z materiałów organicznych i podlega recyklingowi b d kompostowaniu lub by wykonany z materiałów, które cyklicznie zasilaj proces wytwarzania w obiegu zamkni tym, solarne produkt powinien wykorzystywa energi słoneczn lub inne odnawialne ródła energii, zarówno podczas u ytkowania jak i jego wytwarzania, bezpieczne produkt nie mo e by toksyczny podczas u ytkowania i usuwania a jego proces produkcyjny nie mo e poci ga za sob zrzutu toksycznych zanieczyszcze lub zakłóce w ekosystemie.

4 150 Wykorzystanie zmodyfikowanej metody QFD w zrównowa onym projektowaniu produktów efektywne czwarte wymaganie opiera si na potrzebie maksymalizacji wykorzystania zasobów w ograniczonym wiecie. Produkt w procesie produkcji i fazie u ytkowania powinien wymaga o 90% mniej materiałów, energii i wody ni ekwiwalentne produkty sprzed 10 lat [5]. Zrównowa one projektowanie produktu jest filozofi projektowania i praktyk, w której produkty przyczyniaj si do społecznego i gospodarczego dobrobytu, maj nieznaczny wpływ na rodowisko i mog by wytwarzane z wykorzystaniem zrównowa onej bazy zasobów. Praktycznie ka dy produkt, który korzysta z energii elektrycznej, energii z gazu ziemnego, materiałów z powłoki ziemskiej lub wszelkiego rodzaju transportu nie spełnia tej definicji, poniewa wszystko to prowadzi do wyczerpania zasobów i szkodzi rodowisku naturalnemu [9] Pomimo dotychczasowego post pu, adna firma nie mo e jeszcze zaoferowa w pełni zrównowa onego produktu. Co wiod ce firmy obecnie osi gaj to zdolno do ci głego rozwijania umiej tno ci projektowych. Zrównowa one projektowanie jest procesem ci głego uczenia si i ma na celu wspieranie rozwoju produktów, które s rodowiskowo, społecznie i ekonomicznie zrównowa one [1]. Maj c na uwadze fakt, i wiod ce przedsi biorstwa na rynku to te, które spełniaj lub co wi cej przewy szaj wymagania swoich klientów, rodzi si pytanie w jaki sposób projektowa wyroby aby spełniały wymagania klientów i równocze nie uwzgl dniały społeczne i rodowiskowe aspekty (oddziaływanie)? Obecnie dost pnych jest ju wiele koncepcji, narz dzi wspomagaj cych zrównowa one projektowanie, w ród których wymieni mo na: projektowanie cyklu ycia (ang. Life-cycle Design), mno nik 4 (ang. Factor 4), projektowanie dla recyklingu (ang. Design for Recycling), projektowanie dla demonta u (ang. Design for Disassembly), projektowanie dla rodowiska (ang. Design for Environment), obieg zamkni ty lub projektowanie zamkni tego cyklu (ang. Closed loop, Closed cycle Design) [8]. W niniejszym artykule autorka pragnie zwróci uwag na mo liwo wykorzystania w zrównowa onym projektowaniu metody stosowanej w projektowaniu i doskonaleniu jako ci produktów (QFD). 4. Metoda QFD W j zyku polskim metoda QFD najcz ciej tłumaczona jest jako rozwini cie funkcji jako ci. Jest ona metod wykorzystywan do projektowania i doskonalenia jako ci wyrobów lub usług. Metoda ta umo liwia przeło y wymagania klienta na techniczne parametry wyrobu finalnego przez kolejne etapy jego wytwarzania, a w wyniku tego osi gn wi ksz satysfakcj klienta. Dla ka dego z wymaga klienta i parametru technicznego oblicza si wska nik jego wa no ci. Umo liwia to zidentyfikowa priorytety w procesie doskonalenia jako ci produktu. Za prekursorów omawianej metody uwa a si Shigeru Mizuno i Yoji Akao [14]. Po raz pierwszy metoda ta została wykorzystana w 1972 roku w stoczni Mitsubishi w Kobe. W latach osiemdziesi tych znalazła ona szerokie zastosowanie w szczególno ci w firmach motoryzacyjnych (Toyota, Ford, General Motors). Obecnie QFD wykorzystywana jest we wszystkich gał ziach przemysłu i usług. Podstawowym narz dziem metody jest tzw. dom jako ci (ang. House of Quality), macierz która stanowi poł czenie diagramu współzale no ci (ang. affinity diagram) potrzeb klienta i wykresu drzewa (ang. tree diagram) potrzeb klienta i wymaga technicznych [2]. Dom jako ci zawiera specjalnie zdefiniowane pola. Ich liczba zale y od charakteru i zło ono ci zadania oraz od

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 40, celu, jaki ma zosta osi gni ty. Dom jako ci w postaci pokazanej na rys. 2 lub w odpowiednio dopasowanej do rozwi zywanego zadania jest stosowany we wszystkich fazach prowadzenia QFD. Poni ej przedstawiono jego budow w pierwszej fazie: transformacji wymaga klientów na parametry techniczne wyrobu [7]. Elementarne znaczenie w omawianej metodzie maj tzw. fazy analizy QFD, które przyjmuj posta nast puj cych po sobie domów jako ci (rys. 3). Fazy te umo liwiaj w pierwszej kolejno ci okre li techniczne parametry wyrobu, nast pnie jego cz ci składowych a w dalszej kolejno ci parametry procesów niezb dnych do wytworzenia poszczególnych detali. Fazy te mo na scharakteryzowa nast puj co: 1. Projektowanie. Klienci pomagaj okre li wymagania techniczne produktu lub usługii. Macierz QFD jest wykorzystywana do tłumaczenia wymaga klienta na zało enia projektowe. Wyniki fazy projektowania pozwalaj dostarczy najistotniejsze wymagania projektowe do nast pnej fazy/domu jako ci. 2. Detale. Zało enia projektowe zostaj przeło one na charakterystyki cz ci składowych produktu. Aspekty krytyczne dla spełnienia wymaga produktu okre lonych przez klientów s przenoszone do fazy trzeciej. 3. Proces. Charakterystyki podzespołów zostaj przeło one na podstawowe cechy operacji technologicznych. Procesy niezb dne do produkcji cz ci i komponentów zostaj zdefiniowane. Procesy krytyczne dla zaspokojenia wymaga klienta co do produktu s przenoszone do czwartej fazy. 4. Produkcja. Opracowywane s wymagania produkcyjne, które pozwol przedsi biorstwu wyprodukowa produkt wysokiej jako ci, który spełnia wymagania klienta[14].

6 152 Wykorzystanie zmodyfikowanej metody QFD w zrównowa onym onym projektowaniu produktów Rysunek 2 Schemat domu jako ci w metodzie QFD ródło: A. Hamrol: Zarz dzanie jako ci z przykładami, PWN, Warszawa 2005, s Informacje dotycz ce aspektów krytycznych (czyli posiadaj cych du e znaczenie, powoduj cych du e ryzyko, wymagaj cych zastosowania nowej technologii) a b d ce wynikiem analizy QFD stanowi powi zania mi dzy kolejnymi domami jako ci. Ze wzgl du na ograniczony zakres niniejszego opracowania oraz szerokie omówienie metodologii QFD w literaturze przedmiotu autorka zdecydowała a nie omawia poszczególnych pól domu jako ci i etapów prowadzenia metody. O metodzie QFD szeroko pisali m.in. Hamrol A., Mantura W.: Zarz dzanie jako ci. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa Pozna, 1999, Urbaniak M.: Zarz dzanie jako ci. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004, Karaszewski R., Metoda zaawansowanego planowania jako ci QFD, Organizacja i Kierowanie 3/97, wiklicki M., Obora H.: Ewolucja i Dyfuzja metody QFD, Problemy Jako ci, 2008/3. Istotnym zało eniem omawianej metody jest d enie do zbudowania multidyscyplinarnego zespołu zwi zanego z produktem od samego pocz tku a po etap wytwarzania. Pozwala to klientom, projektantom, in ynierom, producentom, i innym stronom zainteresowanym sta si cz ci procesu projektowania, zapewniaj c tym samym spełnienie oczekiwa klienta przez produkt finalny [10]. Tak wi c metoda QFD wykorzystuje in ynieri współbie n, która stanowi

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 40, systematyczne podej cie w celu zintegrowania, współbie nego z wymaganiami klienta projektowania produktów i zwi zanych z nimi procesów. W wyniku takich działa w procesy decyzyjne i koncepcyjne w ramach cyklu ycia produktu (pomysł, projekt, wytworzenie, kontrola jako ci/kosztów, u ytkowanie, utylizacja) wł czeni powinni by wszyscy maj cy kontakt z produktem (projektanci, technolodzy, u ytkownicy, dostawcy, kooperanci, sprzedawcy) [4]. 2. Detale wymagania klienta wymagania projektowe wymagania projektowe charakterystyka cz ci charakterystyka cz ci 3. Proces parametry procesu parametry procesu 4. Produkcja wymagania produkcyjne Du e znaczenie, Du e ryzyko, Nowa technologia Du e znaczenie, Du e ryzyko, Nowa technologia Du e znaczenie, Du e ryzyko, Nowa technologia Rysunek 3. Fazy prowadzenia metody QFD ródło: Opracowano na podstawie:

8 154 Wykorzystanie zmodyfikowanej metody QFD w zrównowa onym projektowaniu produktów 5. Wykorzystanie metodyki QFD w zrównowa onym projektowaniu Zrównowa one projektowanie to podej cie integruj ce trzy filary zrównowa onego rozwoju społeczny, ekonomiczny i rodowiskowy i polega na uwzgl dnianiu na etapie projektowania mo liwie najwi kszej liczby czynników mog cych wpływa na negatywne oddziaływanie produktu w całym jego cyklu ycia. Koncepcja modyfikacji metody QFD, celem wykorzystania jej w zrównowa onym projektowaniu produktów, opiera si na rozszerzeniu specyfikacji potrzeb i wymaga klientów o pozostałych interesariuszy przedsi biorstwa i przeło eniu ich na parametry jako ciowe, rodowiskowe i ekonomiczne, uwzgl dniaj c jednocze nie cykl ycia projektowanego wyrobu (rys. 4). Parametry uwzgl dniaj ce cykl ycia produktu Jako- Ekolo- Eko- Wymagania interesariuszy Rysunek 4. Schemat domu jako ci w zmodyfikowanej (na potrzeby zrównowa onego projektowania) metodzie QFD ródło: Opracowanie własne. Pierwszym krokiem w zmodyfikowanej metodzie QFD powinna by identyfikacja wymaga interesariuszy przedsi biorstwa ( rodowisko naturalne to równie strona wchodz ca w relacje z przedsi biorstwem. Cz sto nazywane jest tzw. milcz cym interesariuszem [11]). Do wymaga tych poza wymaganiami klientów oraz kryteriami wynikaj cymi z dobrowolnych zobowi za przedsi biorstwa wynikaj cymi np. z ekoetykietowania wyrobów, wdro onej polityki rodowiskowej czy systemu zarz dzania rodowiskowego zaliczy mo emy: presj zewn trznych grup organizacji proekologicznych, instytucji rz dowych i społecznych, społeczno ci lokalnych presj konkurencji i w ła cuchach dostaw, np. sie supermarketów Wal-Mart ocenia swoich dostawców pod k tem oddziaływania ich produktów na rodowisko naturalne,

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 40, regulacje prawne rozszerzaj ce odpowiedzialno producenta w zakresie specyficznych aspektów zrównowa onego rozwoju, w odniesieniu do produkowanych przez nich wyrobów, np. (Dyrektywa WE EE 2002/96/EC (ang. Directive on Waste of Electrical and Electronic Equipment) czy Dyrektywa 2009/125/EC (ang. Ecodesign Directive). Kolejnym krokiem w post powaniu, maj c zidentyfikowane potrzeby i wymagania stron zainteresowanych, powinno by przeło enie ich na odpowiednie parametry projektowanego wyrobu, uwzgl dniaj ce jego cykl ycia, z zachowaniem ich podziału na: parametry jako ciowe (wynikaj ce ze specyficznych potrzeb i wymaga klientów projektowanego wyrobu), parametry rodowiskowe (np. zu ycie wody, energii, wska nik ponownego u ycia), parametry ekonomiczne (np. koszty materiału, pracy, transportu, recyklingu). Uwzgl dnienie kryteriów ekonomicznych w analizie jest niezb dne ze wzgl du na spełnienie celów i oczekiwa interesariuszy substanowi cych (interesariusze substanowi cy (ang. consubstancial stakeholders) to interesariusze, którzy współtworz przedsi biorstwo pracownicy, akcjonariusze, wła ciciele) oraz wynika z zało e zrównowa onego projektowania, które powinno opiera si na harmonizowaniu aspektów społecznych, ekologicznych z opłacalno ci całego przedsi wzi cia. W pozyskiwaniu odpowiednich danych, potrzebnych w kolejnych etapach analizy mog posłu y takie metody jak: rodowiskowa ocena cyklu ycia (ang. Life Cycle Assessment) oraz ocena kosztów cyklu ycia (ang. Life Cycle Costing). Informacje pozyskane w pierwszej fazie analizy mog posłu y dalej do scharakteryzowania cech technicznych, charakterystyk detali, parametrów procesu, itd. zgodnie z potrzebami przedsi biorstwa. W projektowaniu produktów uwzgl dniaj cym perspektyw cyklu ycia istotnym zadaniem jest zaanga owanie zewn trznych interesariuszy przedsi biorstwa, w tym m.in. klientów, dostawców surowców i usług, organizacje ekologiczne. Dobrym przykładem w tym zakresie jest aktywno działu bada i rozwoju firmy BASF, który stara si usprawnia współprac z zewn trznymi grupami takimi jak klienci czy u ytkownicy ko cowi aby rozwija działalno badawcz w kierunku zrównowa onego rozwoju [12]. Powody, dla których podejmuje si tego typu działania, wydaj si by bezsprzeczne. Klienci/konsumenci s najlepszym ródłem informacji jakie cechy dany produkt powinien posiada oraz w jaki sposób jest on najcz ciej u ytkowany. Nale y jednak e mie na uwadze fakt, i klienci nie s jednorodni pod wzgl dem oceny wa no ci swoich wymaga. Udział klientów w projekcie skutkuje dodatkowym efektem dla przedsi biorstwa w postaci rosn cej wiadomo ci zaanga owania przedsi biorstwa w zrównowa ony rozwój co prowadzi mo e do poprawy jego reputacji. Dostawcy stanowi kolejna kluczow grup interesariuszy. Rozwój produktu uwzgl dniaj cy perspektyw całego cyklu ycia implikuje współprac z dostawcami w celu znalezienia nowych, innowacyjnych rozwi za wspieraj cych proces zrównowa onego projektowania. Uczestnictwo w projekcie pozostałych interesariuszy, w tym maj cych wpływ na opini publiczn, np. reprezentantów instytucji rz dowych, społecznych czy lokalnej społeczno ci, mo e przyczyni si do lepszej implementacji projektu [6].

10 156 Wykorzystanie zmodyfikowanej metody QFD w zrównowa onym projektowaniu produktów 6. Podsumowanie Ka dy produkt jak i procesy zwi zane z jego wytworzeniem wywieraj wpływ na rodowisko naturalne, zdrowie i bezpiecze stwo ludzi oraz rozwój gospodarczy. Decyzje projektowe bezpo rednio wpływaj na procesy zwi zane z produktami w całym cyklu ich ycia, pocz wszy od wydobycia surowców niezb dnych do ich wytworzenia, poprzez procesy zwi zane z ich produkowaniem, faz u ytkowania oraz wycofywania po zako czeniu ich eksploatacji [8]. Projektowanie i rozwój produktu w zgodzie z ide zrównowa onego rozwoju to holistyczne, zintegrowane podej cie do procesu projektowania, którego podstaw jest rozpatrywanie produktu z perspektywy jego cyklu ycia. Wł czenie aspektów zrównowa onego rozwoju do projektowania/rozwoju produktu uwzgl dniaj cego jego cykl ycia wymaga zmiany sposobu my lenia i zastosowania nowych metod. Metody te powinny by pomocne w projektowaniu i wytwarzaniu takich produktów, które b d zwi kszały zysk przedsi biorstwa i jego konkurencyjno a jednocze nie minimalizowały negatywny wpływ na rodowisko. Warto takich produktów mo na rozpatrywa z punku widzenia społecznego, ekologicznego i ekonomicznego. W niniejszym artykule przedstawiono koncepcj podej cia do zrównowa onego projektowania/rozwoju produktu opart na modyfikacji metody rozwini cia funkcji jako ci. Rozszerzenie potrzeb i wymaga klientów na interesariuszy przedsi biorstwa, przeło enie ich na parametry (jako ciowe, ekonomiczne, rodowiskowe) uwzgl dniaj ce cykl ycia produktu oraz analiza wyst puj cych miedzy nimi relacji pozwoli na etapie projektowania/rozwoju produktu zidentyfikowa priorytety, wskaza mo liwe rozwi zania i unikn przeszkód na kolejnych etapach powstawania produktu. Specyfika procesu zrównowa onego projektowania produktów implikuje ł czenie i wykorzystywanie wielu metod i narz dzi w celu zbalansowania aspektów społecznych, ekologicznych z opłacalno ci całego przedsi wzi cia. Z tego te wzgl du zaproponowane w artykule podej cie stanowi jedynie podstaw, która nie ogranicza zastosowania innych lub dodatkowych metod wynikaj cych bezpo rednio z potrzeb organizacji czy te jej ogranicze.

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 40, [1] Aligned for Sustainable Design. An A-B-C-D Approach to Making Better Products, BSR, 2008; s. 9; [2] Chandu R.S.: Using House of Sustainability(HOS) as a Tool to Design and Compare Sustainable Products, [3] Crul M., Diehl J.: Design for Sustainability: A Practical Approach for Developing Economies; UNEP&TU Delft: Paris, France, 2006; d4stotalmanual.pdf; s.23; [4] Czerska J.: Concurrent Engineering, [5] Datschefski E.: Progress towards sustainable design in the white goods sector, The Journal of Sustainable Product Design, lipiec 1999, s. 49; [6] Halog A.: Selection of Sustainable Product Improvement Alternatives, s.17, [7] Hamrol A.: Zarz dzanie jako ci z przykładami, PWN, Warszawa 2005, s [8] H bek P.: Projektowanie i rozwój produktów w zgodzie z ide zrównowa onego rozwoju, praca zbiorowa pod red. J. Pyki pt. Nowoczesno przemysłu i usług. Modele, metody i narz dzia zarz dzania organizacjami, TNOiK, Katowice 2010, s [9] Laskowska K., Adamczyk A., Grobelny P.: Design zrównowa ony. Analiza dotycz ca wpływu design zrównowa onego na wzrost konkurencyjno ci regionu wielkopolskiego na rynku europejskim, Pozna 2009, c89e79077adc.pdf; s. 5 18, [10] Rogers D., Salustri F.A.: A Quality Function Deployment Method Pattern Language for Efficient Design, International Conference On Engineering Design, ICED, Stanford University, Stanford, USA, s. 1, [11] Rybak M.: Etyka mened era społeczna odpowiedzialno przedsi biorstwa, PWN, Warszawa 2004, s. 46. [12] Scott A.: BASF Aligns R&D with Sustainable Development, Chemical Week, 163(12)/2001, s [13] Thackara J.: Na grzbiecie fali. O projektowaniu w zło onym wiecie, wyd. SWPS, Warszawa 2010, s. 17. [14] [15] [16]

12 158 Wykorzystanie zmodyfikowanej metody QFD w zrównowa onym projektowaniu produktów APPLICATION OF MODIFIED QFD METHOD IN SUSTAINABLE PRODUCT DESIGN Summary The article presents the concept of application of the QFD method (Quality Function Deployment) in sustainable product design. The paper first discusses the balanced approach to design and characterizes the QFD method, which is used to design and improve the quality of products or services. The second part of the article indicates those of the fields in the "house of quality", which modified might argue for usefulness of the QFD method in the process of sustainable product design. Keywords: sustainable product design, QFD, house of quality, method, stakeholders Instytut In ynierii Produkcji Wydział Organizacji i Zarz dzania Politechnika l ska ul. Roosevelta 26-28, Zabrze

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych?

Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? Przypomnienie najważniejszych pojęć z baz danych. Co to jest baza danych? 1 Podstawowe pojęcia: 2 3 4 5 Dana (ang.data) najmniejsza, elementarna jednostka informacji o obiekcie będąca przedmiotem przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

społeczna odpowiedzialność biznesu?

społeczna odpowiedzialność biznesu? SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 1. WPROWADZENIE Z czym kojarzy się Państwu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)?

Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)? Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)? Społeczna odpowiedzialność to etyczne prowadzenie biznesu, zgodne z oczekiwaniami i potrzebami otoczenia firmy, uczciwość w stosunku do interesariuszy.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson

Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson W pogoni za możliwym: Angażowanie rodziców i lokalnej społeczności dla wzmocnienia odpowiedzialności Prof. dr hab. Cynthia A. Tyson Uniwersytet Stanowy Ohio Colubmus, OH- USA Burza mózgu... Opisz dom "typowego"

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny

Program profilaktyczny Program profilaktyczny Liceum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej prowadzonego przez Fundację Edukacji i Sztuki Filmowej Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego LATERNA

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA. TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK 312 [01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE x 5 dni = 20 dni Szczegółowe cele kształcenia: W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. ZAMAWIAJ CY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z siedzib w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku, Aldona Gmyrek Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klienta TAURON Polska Energia SA Grzegorz Bednarski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych

Roman Dmowski Centrum Usług Wspólnych Czy PRINCE2 może być pomocny w zamówieniach publicznych Roman Dmowski Best Practice Showcase, 10 czerwca 2011 PRINCE2 jest znakiem handlowym Office of Government Commerce zarejestrowanym w Zjednoczonym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

XXV BIULETYN EUROPEJSKI. Biuro ds. Unii Europejskiej KIG. Biur. marzec 2012

XXV BIULETYN EUROPEJSKI. Biuro ds. Unii Europejskiej KIG. Biur. marzec 2012 XXV Biur BIULETYN EUROPEJSKI Biuro ds. Unii Europejskiej KIG marzec 2012 Lepsze narzędzie w uwzględnianiu problemów związanych z ochronąśrodowiska podczas opracowywania projektów budowlanych. Weszła w

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Analiza CVP koszty wolumen - zysk

Analiza CVP koszty wolumen - zysk Analiza CVP koszty wolumen - zysk Na podstawie: W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia Menedżerska, PWE, Warszawa 2009 1 Próg rentowności model w ujęciu księgowym 2 Analiza koszty wolumen zysk- CVP Cost

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych

Metodologia badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 862/L/2014 Metodologia badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP

Podstawy realizacji LEEAP oraz SEAP Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski Podstawy realizacji LEEAP

Bardziej szczegółowo

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia:

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia: Geomagic Design X Oprogramowanie Geomagix Design X jest obecnie najbardziej wydajnym narzędziem w procesach inżynierii odwrotnej (RE - Reverse Engineering) opartych o zebrane skanerem 3d chmury punktów.

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

Karty przypuszczeń IDEA

Karty przypuszczeń IDEA Karty przypuszczeń IDEA CO? Karty przypuszczeń IDEA są narzędziem zaprojektowanym aby użyc go w kilku kontekstach: w nauczaniu przedsiębiorczości w ramach studiów wyższych w mentoringu i nauczaniu potencjalnych

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA 27.7.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/9 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny (2004/563/WE,

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 16 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 16 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Kołczygłowy Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. KONTROLE I SANKCJE

Rozdział 6. KONTROLE I SANKCJE Rozdział 6. KONTROLE I SANKCJE 6.1. AUDYT I KONTROLE FINANSOWE Komisja w czasie realizacji projektu i do 5 lat po jego zakończeniu może zlecić przeprowadzenie audytu finansowego. Audyt może obejmować:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Metody wspierania

Bardziej szczegółowo