Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego"

Transkrypt

1 dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie

2 Ka de zorganizowane dzia anie wymaga planowania. Wi e si ono m.in. z okre laniem celów organizacji, z poszukiwaniem odpowiedzi o jej istot. Cele organizacji stanowi zatem kardynalne pytania nauki o zarz dzaniu. A ich formu owanie opisuj ce funkcjonowanie i przekszta canie (w tym rozwój) organizacji stanowi wa ny element zarz dzania, jako funkcji kierowniczej.

3 Specyfika dzia ania administracji publicznej i samorz dowej powoduje, e cele ich dzia ania s wynikiem przej cia od radykalnej partykularno ci przedsi biorcy, udzia owców, czy grupy sko rozumianego interesu do wymiaru, w którym ods ania si to, co ponadjednostkowe czyli publiczne, a czego inwariantem jest dobro wspólne.

4 Funkcjonowanie struktur publicznych jest wynikiem potrzeby bycia mi dzy lud mi, co powoduje, e podkre li trzeba zarówno ugie trwanie podmiotów publicznych oraz co istotniejsze, e sfera publiczna nie jest tylko wiatem idei, ale wymaga kreowania i implementacji dzia i inicjatyw wynikaj cych z potrzeb tych, którzy z dobrodziejstwa tej sfery korzystaj inicjatyw oddolnych. Powoduje to, e w JST podobnie jak w dzia alno ci organizacji wszystkich sektorów wyst puje nie jeden cel, ale ich wi zka, obrazuj ca ró ne obszary aktywno ci.

5 Obowi zek kierowania si interesem publicznym powoduje, e JST realizuj g ównie cele okre lane przez mieszka ców s ce zaspokojeniu ich potrzeb. Wi zka podstawowych celów JST uwzgl dnia tak e d ugoterminowe funkcjonowanie oraz potrzeb rozwoju, zwi kszania potencja u s cego realizacji us ug publicznych, a tak e zdolno do absorbowania z otoczenia, nowych technologii i sposobów dzia ania.

6 Jednym z zasadniczych dzia s cych usprawnianiu zarz dzania JST, poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu zaspokojenia potrzeb mieszka ców, jest wykorzystanie procesów bud etowania opartego na kosztach i ich rachunkach.

7 Koszty pozwalaj na okre lanie wymaganych zasobów, ich struktury i niezb dnych w danych warunkach wydatków zapewniaj cych realizacj zamierze przy okre lonym poziomie jako ci realizowanych us ug. Zasadniczego znaczenia nabiera w tym kontek cie odchodzenie od metody kasowej i wykorzystywanie w procesach bud etowania zasady memoria owej.

8 Prawid owe okre lenie zapotrzebowania na zasoby niezb dne do realizacji us ug publicznych w danym okresie jest mo liwe tylko w warunkach pe nego rozpoznania potrzeb zg aszanych przez obywateli.

9 Znajomo potrzeb daje osobom odpowiedzialnym za funkcjonowanie samorz dów mo liwo uwzgl dnienia w realizowanych us ugach tych funkcji, które powoduj, e osi gana jest wymagana u yteczno tych us ug. W warunkach gospodarki rynkowej u yteczno powoduje, e klienci s zainteresowani produktem. Skupianie procesów wytwarzania na tym co organizacja potrafi wykona jest przyczyn marnotrawienia zasobów.

10 Faza pierwsza procesu bud etowania w JST winna obejmowa identyfikacj potrzeb i oczekiwa obywateli (cech i funkcji us ug, którymi obywatele s zainteresowani). Jej realizacja daje odpowied na pytanie: jakimi us ugami, o jakich cechach i funkcjach s zainteresowaniu uczestnicy danej wspólnoty, a tak e, które nie powoduj zwi kszenia poczucia zadowolenia z bycia mieszka cem danej JST.

11 Faza pierwsza zapewnia tak e wiedz o zg aszanej przez obywateli wa no ci poszczególnych cech i funkcji. W warunkach ograniczono ci rodków publicznych stanowi to zapewnienie dla skupienia uwagi na tych obszarach dzia alno ci samorz dów, które s istotne z punktu widzenia ich celu g ównego.

12 W fazie tej nale y tak e zapewni skorygowanie wynikaj cych z badania potrzeb wa no ci poszczególnych cech i funkcji przez osoby odpowiedzialne urz dników danej JST. Jest to niezb dne w przypadku kluczowych funkcji produktu, które mog nie by wysoko cenione przez obywateli, a s np. regulowane przepisami prawa.

13 Przej cie do fazy drugiej procesu bud etowania wymaga rozpoznania poziomu kosztów, które dana jednostka jest w stanie ponie na realizowane przez siebie us ugi. (koszt dopuszczalny koszt docelowy)

14 Proces ten uto samia si z okre leniem kosztu wytworzenia poszczególnych us ug celem udzielenia odpowiedzi, czy warto ta odpowiada kooperantom, jest akceptowalna przez spo eczno lokaln, lub te w jakiej pozostaje relacji do rynkowej ceny zakupu takich samych us ug w innych, w tym komercyjnych organizacjach. Za warto spo ecznie akceptowaln uznaje si tak warto rodków publicznych, która mo e by przeznaczona na realizacj okre lonych us ug, przy za eniu dobrowolnej rezygnacji spo eczno ci z alternatywnych sposobów zagospodarowania tych zasobów

15 W fazie drugiej procesu bud etowania opartego na kosztach i ich rachunkach ustala si koszt poszczególnych cech i funkcji us ug realizowanych w danej JST. Jest on wypadkow kosztu dopuszczalnego (docelowego) i wa no ci cechy lub funkcji zg aszanej przez obywateli.

16 Faza trzecia procesu bud etowania opartego na kosztach i ich rachunkach pozwala na okre lenie struktury kosztów realizacji poszczególnych us ug z podzia em na koszty komponentów (dzia, cz ci sk adowych) tych us ug. Realizacja tej fazy wymaga zaanga owania osób bezpo rednio wykonuj cych zadania zwi zane z realizacj poszczególnych us ug. Ich zadaniem jest okre lenie, które komponenty i w jakim stopniu zapewniaj dan cech us ugi lub s realizacji funkcji cenionych przez obywateli.

17 Faza I Cechy i funkcje us ugi Wa no cechy lub funkcji w skali w % Docelowy koszt cechy lub funkcji A 2,8 20,0% 500 x 20% = 100 B 4,2 30,0% 150,00 C 1,4 10,0% 50,00 D 2,1 15,0% 75,00 E 3,5 25,0% 125,00 Razem ,0% 500,00 Faza II Cechy i funkcje us ugi Komponenty x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 Docelowy koszt cechy lub funkcji A 0,5 x 100 = 50 0,3 x 100 = 30 0,2 x 100 = ,00 B 0,2 x 150 = 30 0,8 x 150 = ,00 C 1 x 50 = ,00 D 0,6 x 75 = 45 0,4 x 75 = 30 75,00 E 0,1 x 125 = 12,5 0,3 x 125 = 37,5 0,6 x 125 = ,00 Docelowy koszt komponentu 62,5 112, ,00 Faza III

18 Zalet modelu wykorzystuj cego w procesie informacyjnodecyzyjnym koszty i ich rachunki jest eliminacja marnotrawstwa, wynikaj ca z zapewniania celowo ci zu ycia zasobów oraz ukierunkowania na u yteczno wyników procesu wiadczenia us ug publicznych. Ma to szczególne znaczenie w dzia alno ci JST zwi zanej z presj obowi zuj cych przepisów prawnych g ównie narzucaj cych wykonywanie okre lonych zada oraz innych wzgl dów (np. politycznych), które bezpo rednio nie wynikaj z oczekiwa cz onków wspólnoty.

19 W tym przypadku, dok adna analiza potrzeb organizacji i powi zania zachodz cych procesów z potrzebami spo eczno ci lokalnych jest podstaw eliminacji dzia niecelowych.

20 Dzi kuj za uwag!

Zarz dzanie jako ci w instytucjach publicznych

Zarz dzanie jako ci w instytucjach publicznych Barbara Wyrzykowska Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW Zarz dzanie jako ci w instytucjach publicznych Wprowadzenie Przez wiele lat zarz dzanie jako ci i systemy jako ci by y uznawane

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 116 138 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.8 Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Joanna

Bardziej szczegółowo

System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej The quality management system in the economic sector food

System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej The quality management system in the economic sector food Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura Diagnoza rynku pracy i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników Publikacja jest wspó finansowana ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz ze rodków bud etu

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wst p... 7

Spis treści. Wst p... 7 Ekonomika handlu 2 Spis treści Wst p................................................................ 7 Cz I. System finansowy przedsi biorstwa handlowego.................... 9 1. Gospodarka finansowa..............................................

Bardziej szczegółowo

INTERNAL RELATIONS W ZARZ DZANIU UNIWERSYTETEM 1 INTERNAL RELATIONS UNIVERSITY OF MANAGEMENT

INTERNAL RELATIONS W ZARZ DZANIU UNIWERSYTETEM 1 INTERNAL RELATIONS UNIVERSITY OF MANAGEMENT Micha Kaczmarczyk Wy sza Szko a Humanitas w Sosnowcu INTERNAL RELATIONS W ZARZ DZANIU UNIWERSYTETEM 1 INTERNAL RELATIONS UNIVERSITY OF MANAGEMENT STRESZCZENIE Wewn trzny PR stanowi podstaw integracji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

1. ZARZ DZANIE PROJEKTAMI Z LOTU PTAKA. 1.1 Przes anki rozwoju wiedzy o zarz dzaniu projektami

1. ZARZ DZANIE PROJEKTAMI Z LOTU PTAKA. 1.1 Przes anki rozwoju wiedzy o zarz dzaniu projektami 1. ZARZ DZANIE PROJEKTAMI Z LOTU PTAKA Projekt to problem z zaplanowanym rozwi zaniem. J. M. Juran 1.1 Przes anki rozwoju wiedzy o zarz dzaniu projektami Powstanie dyscypliny zwanej zarz dzaniem projektami

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness

Bardziej szczegółowo

Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemu podatkowego i ubezpieczeniowego

Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemu podatkowego i ubezpieczeniowego Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemu podatkowego i ubezpieczeniowego Dochody gospodarstw rolniczych a konkurencyjność systemu podatkowego i ubezpieczeniowego Redakcja naukowa dr inż.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii na temat przygotowania absolwentów kierunku finanse i rachunkowo do wykonywania zawodu ksi gowego fragmenty bada

Badanie opinii na temat przygotowania absolwentów kierunku finanse i rachunkowo do wykonywania zawodu ksi gowego fragmenty bada ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013) s. 5 18 Badanie opinii na temat przygotowania absolwentów kierunku finanse i rachunkowo do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza

Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza Prof. dr Marek Debicki Ekspertyza 1. Zaufanie. Analiza planowania strategicznego SWAT wymaga, aby tworzenie planów strategicznych zawiera o ocen ich s abych punktów (weaknesses). Plany nale y bowiem konstruowa

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise

Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. dr hab. Leszek Kozio Ma opolska Wy sza Szko a Ekonomiczna w Tarnowie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych mgr Maciej Schulz Katedra Marketingu Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych 1. Wprowadzenie Rynek

Bardziej szczegółowo