Franklin Templeton Investment Funds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Franklin Templeton Investment Funds"

Transkrypt

1 FORMULARZ ZLECEŃ Strona 1 z 10

2 Zagraniczny fundusz inwestycyjny Formularz zleceń DATA (dd/mm/rrrr) 1. Proszę wypełnić ten formularz / wniosek w całości, drukowanymi literami, czytelnym pismem i podpisać go we wskazanych miejscach. Spółka zarządzająca FTIF, Franklin Templeton International Services S.à r.l. zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania niekompletnych formularzy zleceń, szczególnie jeżeli brakuje w nich podpisów. 2. Po nabyciu pierwszych tytułów uczestnictwa zostanie przydzielony Panu/Pani/Państwu numer rachunku uczestnika. Proszę powoływać się na ten numer w całej dalszej korespondencji i używać go do wszystkich płatności. 3. Franklin Templeton International Services S.à r.l. posiada siedzibę przy 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. 4. Franklin Templeton International Services S.à r.l. nie świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69 ust.2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 183 poz ze zmianami). Aby uzyskać dodatkowe informacje proszę skontaktować się z doradcą finansowym. 5. W przypadku podmiotów działających w imieniu bądź na rzecz inwestora na innej podstawie niż umocowanie ustawowe bądź pełnomocnictwo udzielone w formie akceptowanej przez Franklin Templeton International Services S.à r.l. należy skontaktować się za pośrednictwem Dystrybutora z Franklin Templeton Investment Services S.à r.l. w celu ustalenia ewentualnych dodatkowych wymaganych dokumentów/deklaracji. TYP UCZESTNICTWA: WSPÓLNE INDYWIDUALNE OSOBA PRAWNA/JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA OSOBA MAŁOLETNIA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1 DANE UCZESTNIKA: Numer rejestru: 1.1 Nazwisko/Nazwa firmy NUMER DYSTRYBUTORA Imię/Imiona PESEL/REGON Seria i numer dokumentu tożsamości Data ważności (mm/rr) Kraj wydania dokumentu Dowód Paszport Jeśli Pan/Pani pełni lub pełnił/a funkcje polityczne proszę zaznaczyć tę kratkę 1 Imię matki Imię ojca Data urodzenia (dd/mm/rrrr) Obywatelstwo Miejsce urodzenia Kraj urodzenia NIP 2 Zawód Adres zamieszkania/adres siedziby Kod pocztowy Miejscowość Kraj Telefon kontaktowy Telefon komórkowy/fax Adres do korespondencji Kod pocztowy Miejscowość Kraj Kraj rezydencji podatkowej 2 2 ZLECENIE Otwarcia rejestru Nabycia Umorzenia Transferu Zamiany (konwersji) Zmiany numeru rachunku bankowego Zmiany danych Dodania Pełnomocnika/ Odwołania Pełnomocnika/ Odwołania blokady Ustanowienia blokady Reprezentanta/ Reprezentanta/ Od dnia (dd/mm/rrrr) Do dnia (dd/mm/rrrr) Przedstawiciela Ustawowego Przedstawiciela Ustawowego na czas nieokreślony 3 DANE: 2-go Uczestnika Pełnomocnika Reprezentanta Przedstawiciela ustawowego Nazwisko/Nazwa firmy Imię/Imiona Imię matki Imię ojca PESEL/REGON Dowód Paszport Seria i numer dokumentu tożsamości Data ważności (mm/rr) Kraj wydania dokumentu Data urodzenia (dd/mm/rrrr) Obywatelstwo Jeśli Pan/Pani pełni lub pełnił/a funkcje polityczne proszę zaznaczyć tę kratkę 1 Miejsce urodzenia Kraj urodzenia NIP 2 Zawód Adres zamieszkania/siedziby Kod pocztowy Miejscowość Kraj Kraj rezydencji podatkowej 2 Pełnomocnictwo bez ograniczeń Pełnomocnictwo Notarialne Pełnomocnictwo do nabyć Pełnomocnictwo do umorzeń Pełnomocnictwo do konwersji 1. Proszę zaznaczyć tę kratkę, jeśli Pan/Pani pełni lub pełnił/a ważne funkcje polityczne lub takie jak np. członek rządu lub przywódca organizacji międzynarodowej. Członkowie rodzin oraz bliscy współpracownicy osób pełniących ważne funkcje polityczne lub publiczne również powinni zaznaczyć tę kratkę. 2. Numer Identyfikacji Podatkowej uczestnika niebędącego rezydentem podatkowym Polski jest obligatoryjny. Zachodzi również konieczność dostarczania kopii certyfikatu rezydencji podatkowej oraz imienia Ojca i Matki w sytuacji, gdy w polu kraj rezydencji podatkowej uczestnik podaje inne państwo niż Polska. Zapraszamy na naszą stronę internetową: Strona 1 z 5

3 4 OSOBA SKŁADAJĄCA ZLECENIE: Uczestnik Reprezentant Pełnomocnik Przedstawiciel ustawowy Spadkobierca Proszę podać dane osoby składającej zlecenie. W przypadku inwestycji dokonywanych na rzecz uczestników nieletnich, opiekun prawny musi wypełnić poniższe rubryki. Nazwisko Imię/Imiona Data urodzenia (dd/mm/rrrr) Miejsce urodzenia Kraj urodzenia Dowód Paszport Seria i numer dokumentu tożsamości Kraj wydania dokumentu Kraj rezydencji podatkowej 2 PESEL NIP 2 Imię matki Imię ojca W przypadku zlecenia składanego przez Spadkobiercę: Adres do korespondencji Kod pocztowy Miejscowość/Kraj 5 RACHUNEK BANKOWY UCZESTNIKA Numer rachunku bankowego Proszę o podanie IBAN (International Bank Account Number), Polski IBAN zaczyna się od PL + 26 cyfr dla banków mających siedzibę w Polsce. SWIFT (KOD SWIFT BANKU) Imię i nazwisko/nazwa oraz adres właściciela rachunku Nazwa banku i numer oddziału, miasto i kraj siedziby banku Waluta rachunku uczestnika PLN EUR USD inna waluta, proszę podać kod waluty 6 DANE ZLECENIA FINANSOWEGO W przypadku zlecenia: NABYCIA należy wpisać numer rejestru/ów i dane nabycia/ć w punktach 1b, 2b, 3b, 4 (dozwolono maksymalnie 4 nabycia na jednym formularzu); ODKUPIENIA należy podać numery rejestru(ów) i dane zlecenia w polach 1a, 2a, 3a (dozwolono maksymalnie 3 zlecenia odkupiena na jednym formularzu); KONWERSJI/TRANSFERU należy wpisać dane zlecenia i dane numeru/ów rejestru (ów) z których będą przenoszone t.u. w polach: 1a, 2a, 3a, zaś numery rejestrów docelowych w polach 1b, 2b, 3b. Konwersja/transfer dotyczy rejestrów oznaczonych tą samą cyfrą (np. z rejestru podanego w polu 1a do rejestru podanego w polu 1b itd.) - dozwolono maksymalnie 3 zlecenia konwersji/transferu na jednym formularzu). 1a. Rejestr źródłowy Nr porządkowy Kwota/ Opłata (kod funduszu) rejestru Waluta liczba tytułów uczestnictwa/pełna(e) Słownie manipulacyjna (%) Kod ISIN Funduszu 2a. Rejestr źródłowy Nr porządkowy Kwota/ Opłata (kod funduszu) rejestru Waluta liczba tytułów uczestnictwa/pełna(e) Słownie manipulacyjna (%) Kod ISIN Funduszu 3a. Rejestr źródłowy Nr porządkowy Kwota/ Opłata (kod funduszu) rejestru Waluta liczba tytułów uczestnictwa/pełna(e) Słownie manipulacyjna (%) Kod ISIN Funduszu 1b. Rejestr docelowy Nr porządkowy Opłata 2b. Rejestr docelowy Nr porządkowy Opłata 3b. Rejestr docelowy Nr porządkowy Opłata 4. Rejestr docelowy Nr porządkowy Opłata Powód transferu 3 Powiązanie między zleceniodawcą a odbiorcą transferu 3 Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz Dodatkowe Informacje dla Inwestorów (nie mają zastosowania w odniesieniu do dokonywanych umorzeń tytułów uczestnictwa) Niniejszym składam / składamy wniosek o tytuły uczestnictwa wskazanego funduszu / wskazanych funduszy, zgodnie ze statutem FTIF oraz prospektem uzupełnionym o aneksy krajowe (o ile takowe występują). Niniejszym potwierdzam / potwierdzamy otrzymanie, przeczytanie i zrozumienie Kluczowych Informacji dla Inwestorów, a w szczególności części dotyczących celów i strategii inwestycyjnej / inwestycyjnych, czynników ryzyka oraz opłat mających zastosowanie dla określonego funduszu / określonych funduszy, a także potwierdzam / potwierdzamy otrzymanie, przeczytanie i zrozumienie Dodatkowych Informacji dla Inwestorów. Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz Dodatkowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID) to dwustronicowy dokument zawierający najważniejsze informacje dotyczące funduszu. Dodatkowe Informacje dla Inwestorów (DIDI) to dokument zawierający informacje dotyczące sprzedaży, odkupu i umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszu. Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w dany fundusz, należy zawsze zapoznać się z tymi dokumentami. Jeżeli korzystają Państwo z usług doradcy finansowego, doradca powinien przekazać Państwu odpowiednie dokumenty KIID oraz DIDI. Kluczowe Informacje dla Inwestorów, Dodatkowe Informacje dla Inwestorów, oraz inne dokumenty dotyczące funduszu dostępne są na stronie internetowej Franklin Templeton Investments (www.ftidocuments.com). 3. Pole obowiązkowe dla osób fizycznych; dotyczy jedynie zlecenia transferu / przeniesienia tytułów uczestnictwa. Zapraszamy na naszą stronę internetową: Strona 2 z 5

4 7 PODPISY I DEKLARACJE Informacje dotyczące ostatecznego ekonomicznego beneficjenta Potwierdzam(y), że posiadacz(e) tytułów uczestnictwa jest/są ostatecznymi ekonomicznymi beneficjentami subskrybowanych (nabywanych) tytułów uczestnictwa. Potwierdzam(y), że nie jestem/jesteśmy ostatecznymi ekonomicznymi beneficjentami subskrybowanych tytułów uczestnictwa. Podaję(emy) poniżej dane oraz adres ostatecznego ekonomicznego beneficjenta i załączamy wszystkie wymagane dokumenty. Tam gdzie nie zaznaczono żadnej kratki pierwsze oświadczenie, iż nabywający tytuły uczestnictwa jest ostatecznym ekonomicznym beneficjentem, będzie uznane za wiążące. Nazwa/imię oraz nazwisko beneficjenta Kraj rezydencji podatkowej Adres beneficjenta: Ulica Kod pocztowy Miejscowość Kraj Wszyscy współuczestnicy (współposiadacze rachunku) muszą podpisać formularz aplikacyjny oraz składają poniższe oświadczenia: 1. Deklaruję/deklarujemy chęć uczestnictwa we wskazanych funduszach zgodnie ze Statutem i aktualnym Prospekcie Informacyjnym wraz z załącznikami właściwymi dla mojej/naszej jurysdykcji, jeżeli takie istnieją oraz z ostatnimi dostępnymi sprawozdaniami rocznymi i półrocznymi; potwierdzam/y przeczytanie tych dokumentów. 2. Rozumiem/y, że mój/nasz formularz zleceń będzie rozpatrzony i zatwierdzony przez spółkę zarządzającą w Luksemburgu. 3. Stwierdzam/y, iż NIE ubiegam/y się ani nie nabywam/y tytułów uczestnictwa bezpośrednio ani pośrednio na rzecz obywatela lub rezydenta USA (zgodnie z definicją zawartą w Prospekcie Informacyjnym) ani też na rzecz żadnej innej osoby podlegającej jakiejkolwiek jurysdykcji, która ograniczałaby lub zabraniałaby nabywania tytułów, i że nie sprzedam(y), nie przekażę/emy ani nie zbędę/zbędziemy wspomnianych tytułów uczestnictwa w żaden inny sposób, pośrednio lub bezpośrednio, na rzecz czy też na rachunek jakiegokolwiek obywatela lub rezydenta lub mieszkańca USA, czy też na rachunek jakiejkolwiek innej osoby podlegającej takiej jurysdykcji, która stosowałaby podobne ograniczenia, a w przypadku zajścia któregokolwiek z powyższych zdarzeń, zgadzam/y się zwolnić spółkę zarządzającą z wszelkiej odpowiedzialności za ich skutki. 4. (Nie dotyczy Uczestnika małoletniego) Deklaruję/emy, iż mam(y) ukończone 18 lat i jestem/jesteśmy w pełni władny/i do nabycia, posiadania i wykonywania innych czynności związanych z tytułami uczestnictwa. 5. Deklaruję/emy i zgadzam(y) się, by jakiekolwiek moje/nasze dalsze zlecenia nabycia tytułów uczestnictwa były wykonywane lub uznane za wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującą dokumentacją. 6. (Dotyczy wyłącznie przedstawiciela) Jestem należycie umocowany (zgodnie z ustawą lub pełnomocnictwem) do reprezentowania osoby, w imieniu której składam formularz zleceń. 7. Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych oraz innych danych zebranych przez Franklin Templeton Investments, Franklin Templeton Investments Funds i spółkę zarządzającą w zakresie i przez podmioty określone w sekcji 9 Informacje na temat formularza zleceń podpunkt 5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych znajdujący się na następnej stronie wniosku. 8. Oświadczam(y), że dane podane w niniejszym formularzu zleceń są dokładne, zgodnie z moją/naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, a informacje o wszelkich zmianach danych osobowych będę/będziemy przekazywać możliwie szybko. 9. Oświadczam(y), że wszelkie dokumenty przedstawione w związku ze składaniem niniejszego formularza zleceń, zgodnie z moją/naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem, są aktualne. 10. (Dotyczy uczestnictwa wspólnego) Potwierdzam(y), że każde z nas osobno ma prawo posługiwać się uczestnictwem i zgadzamy się wspólnie oraz osobno na następujące warunki: a) upoważniam(y) spółkę zarządzającą Franklin Templeton Investments Funds i Franklin Templeton Investments do działania i polegania na podpisanych bądź uznanych na podstawie domniemania za podpisane instrukcjach każdej z osób podpisanych poniżej bez obciążania Funduszu odpowiedzialnością za wszelkie późniejsze nabycia, zamiany i odkupienia wykonane w dobrej wierze zgodnie z takimi instrukcjami. Przyjmuję(emy) do wiadomości, iż podpisy wszystkich uprawnionych będą wymagane dla przeprowadzenia jakichkolwiek zmian dotyczących rachunku bankowego uczestnika oraz danych podanych do rejestru; b) przyjmuję(my) do wiadomości, iż to upoważnienie dotyczy mojego/naszego rachunku uczestnika, w tym wszystkich przyszłych tytułów uczestnictwa, i że upoważnienie to pozostaje w mocy do czasu nadejścia do Franklin Templeton International Services S.à r.l., a w przypadku polskich uczestników do Atlantic Fund Services Sp. z o.o., zawiadomienia o jego odwołaniu; c) zgadzam(y) się na interpretację niniejszego upoważnienia oraz poddanie go prawu Luksemburga. Data/Podpis Uczestnika/Pieczęć Uczestnika Data/Podpis 2-go Uczestnika/Pełnomocnika/Reprezentanta/Przedstawiciela Ustawowego Data/Podpis Pełnomocnika/Reprezentanta/Przedstawiciela Ustawowego Zapraszamy na naszą stronę internetową: Strona 3 z 5

5 8 PODPIS I OŚWIADCZENIE DYSTRYBUTORA 1. Uczestnik/cy przedstawił/li odpowiednie dowody swojej tożsamości (zob. Informacja na temat formularza zleceń, punkt 2). 2. Prospekt Informacyjny, sprawozdanie za ostatni rok i jeżeli zostało wydane później aktualne sprawozdanie półroczne zostały przekazane uczestnikowi wraz z egzemplarzem niniejszego formularza zleceń. Proszę wpisać numer Dystrybutora na stronie numer 1 Pieczęć i podpis Dystrybutora Imię i nazwisko Sprzedawcy, podpis, pieczęć imienna Numer POK Pesel Sprzedawcy 9 INFORMACJE NA TEMAT FORMULARZA ZLECEŃ Informacje te mają na celu pomoc w wypełnieniu formularza zleceń dotyczącego nabycia tytułów uczestnictwa funduszy. 1. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NABYĆ Minimalna kwota, za którą Inwestor musi nabyć tytuły uczestnictwa dowolnej klasy dla każdego subfunduszu wynosi USD/EUR/CHF w przypadku pierwszej transakcji kupna dla jednego subfunduszu lub kwota równoważna w innej akceptowanej walucie. Minimalna kwota kolejnej wpłaty na już istniejący rejestr prowadzony w danym subfunduszu wynosi USD/EUR/CHF lub kwota równoważna w innej akceptowalnej walucie. Z zastrzeżeniem, iż wpłata może zostać dokonana w walucie klasy tytułów uczestnictwa subfunduszu lub w PLN. Imienne tytuły uczestnictwa dostępne są we wszystkich Funduszach. W przypadku, gdy wpłata zostanie dokonana w PLN, a waluta klasy tytułów uczestnictwa funduszu jest inna, konieczne jest podanie tej informacji na formularzu zleceń. Płatność ta zostanie przewalutowana na koszt i ryzyko uczestnika. Dozwolone jest nabywanie tytułów uczestnictwa więcej niż jednego funduszu. Przy nabyciu tytułów różnych funduszy w różnych walutach, proszę wskazać kwotę, która ma być ulokowana w każdym funduszu w walucie jej płatności. Jeżeli wymiana walutowa będzie konieczna, rozliczenie zlecenia może zostać opóźnione o jeden dzień roboczy. 2. WYMAGANE DOMUKENTY Osoby fizyczne W przypadku osób fizycznych, do wniosku subskrypcyjnego (formularza zleceń otwierającego nowe uczestrnictwo, a także do formularza zleceń zawierającego zmianę danych uczestnika), musi być dołączona kopia paszportu lub dowodu osobistego. Kopia ta musi być wykonana i potwierdzona przez Dystrybutora lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inną osobę, uznaną przez Franklin Templeton Investments. Przelew musi być dokonany z rachunku bankowego należącego do inwestora. Należy ponadto dostarczyć dowód adresu zamieszkania lub siedziby inwestora w postaci zaświadczenia o kraju rezydencji do celów podatkowych lub innego oficjalnego dokumentu publicznego wydanego przez odpowiednie władze kraju zamieszkania inwestora, chyba że adres stały jest dokładnie wskazany na kopii paszportu lub dowodu osobistego uczestnika. Uczestnik powinien powiadomić o wszelkich zmianach stałego adresu dostarczając odpowiednie dowody. Aktualni uczestnicy funduszy proszeni są o podanie numeru rejestru. Formularze zleceń złożone przez osobę prawną w imieniu inwestora mogą wymagać następującej dodatkowej dokumentacji: Formularz zleceń dotyczący otwarcia nowego uczestnictwa dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej do formularza zleceń należy dołączyć potwierdzone w sposób określony powyżej wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne dokumenty zawierające informacje o nazwie, formie prawnej, siedzibie i adresie oraz o osobach uprawnionych do reprezentacji inwestora oraz potwierdzające istnienie inwestora oraz kopię statutu lub umowę spółki. Ponadto należy dołączyć potwierdzone kopie paszportów lub dowodów osobistych osób upoważnionych do reprezentowania inwestora oraz potwierdzoną kopię księgi akcyjnej lub księgi udziałów. Należy pamiętać o tym, iż są to wymogi minimalne i w pewnych przypadkach Franklin Templeton Investments oraz Dystrybutorzy zastrzegają sobie prawo do żądania dodatkowej dokumentacji (w tym tłumaczeń dokumentów), takich jak potwierdzone kopie paszportów i dowodów osobistych beneficjentów. 3. METODA PŁATNOŚCI Środki pieniężne muszą wpłynąć w dostępnej formie nie później niż w odpowiednim dniu wyceny (zgodnie z definicją zawartą w Prospekcie Informacyjnym), chyba że spółka zarządzająca i zdecyduje inaczej. Dopuszczalne jest dokonanie płatności bezpośrednio u Dystrybutora lub metodą przelewu bankowego na konto Dystrybutora. Możliwa jest również płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto Agenta Płatności zgodnie z danymi podanymi w niniejszym formularzu. Płatność taka musi zostać dokonana z rachunku bankowego należącego do uczestnika. 4. PODPIS/Y I DEKLARACJE Pojęcie obywatel lub rezydent USA oznacza dowolną osobę, która spełnia definicję rezydenta lub obywatela Stanów Zjednoczonych w znaczeniu Paragrafu 7701 (a) (30) i (31) Kodeksu Podatkowego Stanów Zjednoczonych z roku 1986 z późniejszymi poprawkami ( Kodeks ) lub osobę, która spełnia definicję obywatela lub rezydenta USA w znaczeniu Przepisu S Ustawy o Papierach Wartościowych Stanów Zjednoczonych z roku 1933, przy czym definicja tego pojęcia w myśl Kodeksu lub Przepisu S może zostać zmieniona ustawami, przepisami, regułami i interpretacjami sądów oraz władz administracyjnych. Potencjalny uczestnik ma obowiązek zapoznać się z przepisami prawnymi, podatkowymi i nadzoru giełdy (w odpowiednich przypadkach), które obowiązują w jego kraju obywatelstwa, rezydencji lub zamieszkania. W imieniu osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej dokument musi podpisać osoba należycie upoważniona do reprezentacji. Prosimy załączyć dowód takiego upoważnienia do formularza zleceń (w przypadku gdy nie wynika ono z załączonych kopii innych dokumentów korporacyjnych). W przypadku, gdy niniejszy formularz zleceń jest podpisany przez osobę działającą w imieniu inwestora powinna zostać załączona do niego kopia odpowiedniego pełnomocnictwa (chyba, że pełnomocnictwo to jest już zarejestrowane przez Atlantic Fund Services Sp. z o.o.). Zapraszamy na naszą stronę internetową: Strona 4 z 5

6 5. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Wszystkie dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu zleceń i wszystkie dalsze dane, zebrane w wyniku stosunków handlowych uczestnika z Franklin Templeton Investments i spółką zarządzającą, mogą być zbierane, zapisywane, porządkowane, przechowywane, adoptowane, pobierane, przesyłane, rozpowszechniane i w inny sposób przetwarzane i stosowane przez spółki Franklin Templeton Investments, w tym Franklin Resources, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California , USA i/lub spółki zależne i powiązane ( Franklin Templeton Investments ). w związku z powyższym wyrażam(y) zgodę, by moje/nasze dane były przetwarzane przez Franklin Templeton Investments, przez Atlantic Fund Services Sp. z o.o. oraz przez Dystrybutora (wyłącznie w zakresie związanym z moim/naszym uczestnictwem w funduszach), w szczególności wyrażam(y) zgodę na przekazywanie tych danych do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Ekonomicznym, włączając w to USA oraz Indie. Jestem/Jesteśmy świadomy/świadomi faktu, że kraje trzecie, do których mogą być przekazywane dane, mogą nie dawać gwarancji ochrony danych równorzędnych gwarancjom, jakie obowiązują na terytorium Polski. Dane mogą być przetwarzane do celów zarządzania rachunkiem uczestnika, identyfikacji w celu zapobiegania praniu pieniędzy, identyfikacji podatkowej (w celu zgodności z regulacją FATCA, FTIF i/lub spółka zarządzająca mogą być zobowiązani do przekazywania danych inwestorów będących amerykańskimi rezydentami podatkowymi oraz danych instytucji niepartycypujacych do Internal Revenue Service w Stanach Zjednoczonych) zgodnie z Dyrektywą Oszczędności Podatkowych Unii Europejskiej 2003/48/EC lub w celu zgodności z regulacją FATCA i innych ogólnych celów działalności, w tym zbywania, nabywania i marketingu produktów i usług Franklin Templeton Investments. Administratorem danych jest spółka zarządzająca i Franklin Templeton International Services S.à r.l. Przedstawicielem administratora danych jest w Polsce Atlantic Fund Services Sp. z o.o., z siedzibą przy ul.cybernetyki 21, Warszawa. Uczestnik może zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie szczegółów danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu, zgodnie z prawem Luksemburga. Uczestnik może również zażądać uaktualnienia lub wprowadzenia poprawek do wszelkich nieprawidłowo zapisanych danych osobowych. Uczestnicy, którzy nie chcą otrzymywać żadnych materiałów marketingowych i innych informacji związanych z produktami i usługami oferowanymi przez Franklin Templeton Investments, proszeni są o zaznaczenie kratki 10 DANE PRZELEWU: Prosimy o przelanie środków na rachunek właściwy dla waluty wpłaty. USD Numer rachunku (IBAN): JPY Numer rachunku (IBAN): EUR Numer rachunku (IBAN): CHF Numer rachunku (IBAN): PLN Numer rachunku (IBAN): W tytule/opisie przelewu prosimy podać: Dla pierwszej wpłaty (Inwestor nie posiada jeszcze rejestru w danym Funduszu lub jest to wpłata na nowy rejestr w danym Funduszu): Kod Funduszu Franklin Templeton (np. 0575) PESEL Inwestora Imię i nazwisko Inwestora Kolejne wpłaty do otwartego wcześniej rejestru/subfunduszu: nie będąca rezydentem Inwestorzy instytucjonalni Numer rejestru, imię i nazwisko lub nazwa Inwestora nie będąca rezydentem Kod Funduszu Franklin Templeton (np. 0575) Numer i seria paszportu, imię i nazwisko Inwestorzy instytucjonalni Kod Funduszu Franklin Templeton (np. 0575) REGON, nazwa (Inwestora, Firmy itp.) Zapraszamy na naszą stronę internetową: Strona 5 z 5

7 Prospekt Informacyjny oraz inne dokumenty można uzyskać od doradcy finansowego lub od: Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o. o. Rondo ONZ Warszawa, Polska tel +48 (22) fax +48 (22) Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zapraszamy na naszą stronę internetową: FTIFPL RETF 01/14 Zapraszamy na naszą stronę internetową: Strona 7 z 5

Franklin TempleTon investment FUnDS Formularz zleceń

Franklin TempleTon investment FUnDS Formularz zleceń Franklin Templeton INVESTMENT FUNDS Formularz zleceń Zagraniczny fundusz inwestycyjny Formularz zleceń DATA (dd/mm/rrrr) 1. Proszę wypełnić ten formularz / wniosek w całości, drukowanymi literami, czytelnym

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD: ZLECENIE PRZYSTĄPIENIA DO PLANU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA LUB ZMIANA W RAMACH PLANU

PRZYKŁAD: ZLECENIE PRZYSTĄPIENIA DO PLANU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA LUB ZMIANA W RAMACH PLANU Zagraniczny fundusz inwestycyjny Formularz zleceń DATA (dd/mm/rrrr) 0 1 0 3 2 0 1 7 1. Proszę wypełnić ten formularz / wniosek w całości, drukowanymi literami, czytelnym pismem i podpisać go we wskazanych

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW Wzór dyspozycji blokady i zlecenia sprzedaży Akcji Dokument nr 1 Wzór świadectwa depozytowego

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 7

Komunikat aktualizujący nr 7 Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 1 lipca 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY Z ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2012 AKCJONARIUSZOM PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT KOMUNIKACYJNYCHW KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy PRK Kraków SA w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR Załącznik nr IV do załącznika nr 2A do Umowy UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia UMOWA O SKŁADANIE ZLECEŃ I DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMPLICO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU - W TYM SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: OPERA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA. Numer i seria dowodu osobistego / paszportu lub numer KRS / Rejestru:

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA. Numer i seria dowodu osobistego / paszportu lub numer KRS / Rejestru: FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko / Nazwa: Numer i seria dowodu osobistego / paszportu lub numer KRS / Rejestru: Nazwa organu wydającego dokument tożsamości / paszport / organu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ 1. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ Ja niżej podpisany / -a działając jako Akcjonariusz Spółki Premium Food Restaurants S.A. Adres e-mail:... uprawniony/-a do udziału w zwołanym na

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Sprzedaży akcji. MNI S.A. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do składania ofert Sprzedaży akcji. MNI S.A. z siedzibą w Warszawie Zaproszenie do składania ofert Sprzedaży akcji MNI S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejsze Zaproszenie ( Zaproszenie ) nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 SIERPNIA 2012 ROKU

FORMULARZE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 SIERPNIA 2012 ROKU FORMULARZE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 SIERPNIA 2012 ROKU FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U.

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. Zarząd OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Warszawa, aktualizacja z dnia 11-03-2011 Spis

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 436, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba prawna KROK 1

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba prawna KROK 1 Przekazujemy Państwu instrukcję podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną. W celu podpisania umowy należy postępować zgodnie z opisanymi poniżej krokami. Instrukcja podpisania umowy maklerskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA DEFINICJE 1. 1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym Autolokacja oferowanym przez fundusze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WYPŁATY Z IKZE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO

FORMULARZ WYPŁATY Z IKZE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO FORMULARZ WYPŁATY Z IKZE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO FORMULARZ WYPŁATY Z IKZE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Rozdział

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DANE PEŁNOMOCNIKA/ZASTAWU W RAMACH RACHUNKU PKO IKE

FORMULARZ DANE PEŁNOMOCNIKA/ZASTAWU W RAMACH RACHUNKU PKO IKE FORMULARZ DANE PEŁNOMOCNIKA/ZASTAWU W RAMACH RACHUNKU PKO IKE FORMULARZ DANE PEŁNOMOCNIKA/ZASTAWU () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe. DANE

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Optizen Labs Spółka

Bardziej szczegółowo

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów

II. Kanały dostępu. 1. Punkty Obsługi Klienta (POK). 2. Placówki Franczyzowe (PF). 3. Oddziały Noble Bank (NB). III. Klasyfikacja klientów Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania po 1 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeniesienie numeru użytkownika 1 usługi przedpłaconej do sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

Wniosek o przeniesienie numeru użytkownika 1 usługi przedpłaconej do sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Wniosek o przeniesienie numeru użytkownika 1 usługi przedpłaconej do sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Nr telefonu:., dnia Imię i nazwisko:. Adres zameldowania:. Adres korespondencyjny:. PESEL:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA): Imię i nazwisko: Nr i

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Posiadacza rachunku

Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Posiadacza rachunku Str. 1/5 Dane spółki: data Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Nazwa spółki: spółki: Numer rejestru KRS: Nr REGON: Nr NIP:... Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

Wniosek o otwarcie rachunku /zmianę danych *)

Wniosek o otwarcie rachunku /zmianę danych *) część 1 Wniosek o otwarcie rachunku /zmianę danych *) stempel nagłówkowy placówki banku Informacje o wnioskodawcy/ posiadaczu rachunku imię i nazwisko, adres/, nazwa i siedziba imię i nazwisko, adres/

Bardziej szczegółowo

Wniosek o otwarcie rachunku /zmianę danych *)

Wniosek o otwarcie rachunku /zmianę danych *) Załącznik nr 1 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych Wniosek o otwarcie rachunku /zmianę danych *) stempel nagłówkowy placówki Banku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna Zarząd B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: Spółka ), działając na podstawie art. 399 1

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKZE

FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKZE FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKZE FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKZE () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu osobistego... Nr Pesel... Nr NIP... Adres...... Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 19 kwietnia 2013 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o otwarcie rachunku /zmianę danych *)

Wniosek o otwarcie rachunku /zmianę danych *) Załącznik nr 1 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o otwarcie rachunku /zmianę danych *)

Wniosek o otwarcie rachunku /zmianę danych *) część 1 Wniosek o otwarcie rachunku /zmianę danych *) stempel nagłówkowy placówki Banku Informacje o wnioskodawcy/ posiadaczu rachunku imię i nazwisko, PESEL, adres / nazwa i siedziba imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Pleszewie Nr 32/2015 z dnia 10.03.2015r. Załącznik nr 14 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2015 ROKU FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2015 ROKU FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2015 ROKU FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE

FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o otwarcie rachunku /zmianę danych *)

Wniosek o otwarcie rachunku /zmianę danych *) Załącznik nr 1 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych część 1 Wniosek o otwarcie rachunku /zmianę danych *) stempel nagłówkowy placówki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 308/DGD/2016 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 28 października 2016 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Bardziej szczegółowo

z prowadzonego gospodarstwa rolnego.. od...

z prowadzonego gospodarstwa rolnego.. od... Data złożenia... Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.Oddział w... WNIOSEK O KREDYT ODNAWIALNY DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO Prosimy o czytelne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I UMOWA O CZŁONKOSTWO

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I UMOWA O CZŁONKOSTWO OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY POCZTYLION WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I UMOWA O CZŁONKOSTWO WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO POCZTYLION UWAGA! Rubryki prosimy

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Black Pearl Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 23 listopada 2015 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Kwota przyznanego dofinansowania

Kwota przyznanego dofinansowania Załącznik Nr...do Zarządzenia Nr... Dyrektora MOPS w Płocku z dnia... Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek Wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą /osoby prawnej/ jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WYPŁATY Z IKE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO

FORMULARZ WYPŁATY Z IKE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO FORMULARZ WYPŁATY Z IKE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO FORMULARZ WYPŁATY Z IKE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 16 MARCA 2015 r.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 16 MARCA 2015 r. FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SFINKS POLSKA S.A. W DNIU 16 MARCA 2015 r. Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba fizyczna. KROK 1

Instrukcja podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną - osoba fizyczna. KROK 1 Przekazujemy Państwu instrukcję podpisania umowy maklerskiej drogą korespondencyjną. W celu podpisania umowy należy postępować zgodnie z opisanymi poniżej krokami. Instrukcja podpisania umowy maklerskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DANE PEŁNOMOCNIKA/ZASTAWU W RAMACH RACHUNKU PKO IKZE

FORMULARZ DANE PEŁNOMOCNIKA/ZASTAWU W RAMACH RACHUNKU PKO IKZE FORMULARZ DANE PEŁNOMOCNIKA/ZASTAWU W RAMACH RACHUNKU PKO IKZE FORMULARZ DANE PEŁNOMOCNIKA/ZASTAWU () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. Zarząd Euro Gold S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. Zarząd Euro Gold S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. Zarząd Euro Gold S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowa 81 lokal 101 (85-009 Bydgoszcz), wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 1 International

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 09.01.2015 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYPEŁNIANIA TESTU ODPOWIEDNIOŚCI

PROCEDURA WYPEŁNIANIA TESTU ODPOWIEDNIOŚCI PROCEDURA WYPEŁNIANIA TESTU ODPOWIEDNIOŚCI 1. CEL PRZEPROWADZANIA TESTU ODPOWIEDNIOŚCI Test odpowiedniości przeprowadzany jest w celu dokonania oceny czy jednostki uczestnictwa oferowane przez Fundusze

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Data wpływu.. Załącznik 2 WNIOSEK O UCZESTNICTWO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W PROJEKCIE Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem CZĘŚĆ I DANE WNIOSKODAWCY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm.

Adres zameldowania/zamieszkania (w przypadku braku adresu zameldowania sekcje należy wypełnić danymi dotyczącymi adresu zamieszkania) dd.mm. WNIOSEK O UDZIELE KREDYT ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O PODWYŻSZE KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWEGO */ O OBNIŻE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA): Imię i nazwisko: Nr i seria dowodu osobistego:

Bardziej szczegółowo

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; Działając w oparciu o art. 399 1 w związku z art. 395 1, 2 i 5, art. 393 pkt 1), art. 402 1 1 i 2 oraz art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych zarząd spółki pod firmą: TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Załącznik nr 3 do uchwały nr 446/DGD/2017 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 16 maja 2017 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DEPONENTOM TWOJEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. NOWOŚĆ: INFORMACJE PODATKOWE Styczeń 2017 r. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złożenia

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - NORWEGIA

ZWROT PODATKU - NORWEGIA ZWROT PODATKU - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu osobistego... Nr Pesel... Nr NIP... Adres...... Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

PZU Portfele Kapitałowe

PZU Portfele Kapitałowe PZU Portfele Kapitałowe Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe (Regulamin) 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1 [Definicje] 1) Program wyspecjalizowany Program

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA

OŚWIADCZENIE O STATUSIE FATCA Klient instytucjonalny (Klienci inni niż osoby fizyczne i spółki cywilne, w szczególności osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i jednostki nieposiadające osobowości prawnej) OŚWIADCZE O STATUSIE

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o statusie FATCA

Oświadczenie o statusie FATCA Oświadczenie o statusie FATCA Dotyczy Klientów Instytucjonalnych, na rzecz których prowadzone są rejestry w produktach oferowanych przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. I. Dane Instytucji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA UTWORZENIE STANOWSKA PRACY W FORMIE TELEPRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA UTWORZENIE STANOWSKA PRACY W FORMIE TELEPRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO .... Miejscowość, data. (pieczęć firmowa) Numer rejestru wniosku... Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu Uwaga: WNIOSEK O PRZYZNANIE GRANTU NA UTWORZENIE STANOWSKA PRACY W FORMIE TELEPRACY DLA SKIEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO AKTUALIZACJA z dnia 3 kwietnia 2014 r. PROSPEKTU INFORMACYJNEGO QUERCUS PARASOLOWY SFIO tekst jednolity z dnia 31 października 2013 r. 1. Na stronie tytułowej Prospektu Informacyjnego informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki pod firmą CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu spółki pod firmą CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu spółki pod firmą CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TFI Allianz Polska. Fundusze inwestycyjne on-line

TFI Allianz Polska. Fundusze inwestycyjne on-line TFI Allianz Polska Fundusze inwestycyjne on-line Czym jest fundusz inwestycyjny? Fundusz inwestycyjny to forma wspólnego inwestowania środków pieniężnych powierzonych przez uczestników funduszu. Funduszem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: OPERA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE

OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ESKIMOS S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANCIE JEZIORNA (DALEJ SPÓŁKA ) (DLA AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Do formularza prosimy wpisywać adres zameldowania, zgodny z dowodem osobistym!

UWAGA! Do formularza prosimy wpisywać adres zameldowania, zgodny z dowodem osobistym! Asystentura Comeniusa 2013 Jak wypełnić Formularz danych do umowy finansowej - instrukcja *Dane z formularza posłużą do przygotowania umowy przez NA. Prosimy o uważne wypełnianie wszystkich pól! Do formularza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LS TECH-HOMES SA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LS TECH-HOMES SA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI LS TECH-HOMES SA Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. K. Korna 7/4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Data wpływu.. WNIOSEK O UCZESTNICTWO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W PROJEKCIE OKNO NA ŚWIAT CZĘŚĆ I DANE WNIOSKODAWCY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Załącznik 2 Data wpływu.. WNIOSEK O UCZESTNICTWO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W PROJEKCIE OKNO NA ŚWIAT CZĘŚĆ I DANE WNIOSKODAWCY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Strona1 Załącznik 2 Data wpływu.. nr identyfikacji. WNIOSEK O UCZESTNICTWO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W PROJEKCIE OKNO NA ŚWIAT CZĘŚĆ I DANE WNIOSKODAWCY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Nazwisko i imię Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Tabela funkcjonalności kanałów dostępu Fundusze Inwestycyjne Zakres obsługi: I. ODDZIAŁ Fundusze Inwestycyjne TFI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o otwarcie rachunku /zmianę danych *)

Wniosek o otwarcie rachunku /zmianę danych *) Załącznik nr 1 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych część 1 BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE Spółdzielcza Grupa Bankowa Wniosek o otwarcie

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MPAY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MPAY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY MPAY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA): Imię i nazwisko: Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH zawarta w... w dniu... r. pomiędzy: 1. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Załącznik nr 1 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych część 1 Wniosek o otwarcie rachunku /zmianę danych *) stempel nagłówkowy placówki

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej

Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić X. numer wniosku: data: - - Oddział: Wniosek o udzielenie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Rodzaj karty: Visa MasterCard

Bardziej szczegółowo