Ochrona Biura przed przejęciem ważnego pracownika przez klienta. Warszawa dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ochrona Biura przed przejęciem ważnego pracownika przez klienta. Warszawa dnia 26.09.2014r."

Transkrypt

1 Ochrona Biura przed przejęciem ważnego pracownika przez klienta Warszawa dnia r.

2 Budujemy zespół Wiedza, szkolenia. Doświadczenie, przekrój zagadnieo. Relacje, prace zespołowa. Kompetencje.

3 Czy mamy problem? Kim jest nasz klient jaki ma potencjał Szybka zastępowalnośd Przyzwyczajenie klientów Najlepsze kadry na celowniku

4 Co możemy zrobid? Rozwój, szkolenia, budowanie kompetencji Kreowanie pozytywnej atmosfery, Relacje Kultura naszej organizacji Poczucie wsparcia, siła zespołu Aspekty prawne

5 Narzędzia prawne Wewnętrzne Umowa o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia Umowa o zachowaniu tajemnicy. Zewnętrzne Umowa z klientem.

6 Umowa o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia Uregulowana w kodeksie pracy - Art. 101(1). 1. W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzid działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyd pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalnośd (zakaz konkurencji). 2. Pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzid od pracownika wyrównania tej szkody na zasadach określonych w przepisach rozdziału I w dziale piątym.

7 Rozdział I w dziale piątym czyli zakres odpowiedzialności Art Pracownik ponosi odpowiedzialnośd za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Art Pracodawca jest obowiązany wykazad okoliczności uzasadniające odpowiedzialnośd pracownika oraz wysokośd powstałej szkody. Art Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższad kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Art Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości.

8 Treśd umowy min. z kodeksu Zakaz wg ustawy obejmuje: prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, świadczenie pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalnośd.

9 Warto dookreślid zakres Ale nie tak by go nie ograniczyd - a w szczególności, ale też nie przesadzid. Organizacyjnie: niezależnie od formy organizacyjnej lub prawnej, każda działalność, działalność która została określona w dokumentach statutowych pracodawcy Przedmiotowo: w tym przez działalność konkurencyjną Strony rozumieją Podmiotowo: przez podmiot konkurencyjny Strony rozumieją każdy podmiot zajmujący się Deliktowo: Przez naruszenie zakazu rozumie się w szczególności:

10 O co wzbogacid umowę Kwestia podejmowania dodatkowej działalności zarobkowej: O ile narusza dobro pracodawcy albo stoi w sprzeczności z interesami pracodawcy lub w inny sposób narusza obowiązek sumiennego i starannego wykonywania pracy, Wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Pracodawcy Ale nie przesadzid w grę wchodzą zasady współżycia społecznego, nadużycie prawa nie korzysta z ochrony art. 5 kodeksu cywilnego

11 O co wzbogacid umowę cd. Obowiązek informowania: by, bez uprzedniego wezwania pracodawcy, każdorazowo, niezwłocznie poinformowad (zawiadomid) pracodawcy o istotnych z punktu widzenia przestrzegania zakazu konkurencji warunkach wykonywania zatrudnienia lub innych zajęd takich jak udzielania na żądanie niezbędnych informacji lub wyjaśnieo o wszelkich przypadkach, gdy kontrahentem pracodawcy bezpośrednio lub pośrednio jest: osoba bliska, małżonek,

12 O co wzbogacid umowę cd. Tajemnica przedsiębiorstwa: w okresie zatrudnienia oraz przez okres lat (ustawa mówi o 3 latach) od dnia zakooczenia stosunku pracy wszelkich okoliczności i informacje, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków, w stosunku do których Pracodawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, których ujawnienie mogłoby narazid lub przyczynid się do szkody stosowanych technologii, organizacji pracy oraz sposobu prowadzenia działalności, a także wszelkich poufnych danych dotyczących jego kontrahentów

13 O co wzbogacid umowę cd. Tajemnica przedsiębiorstwa cd: zobowiązane do zachowania najdalej idącej ostrożności w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi w stosunku do pracodawcy (w tym: kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami), w szczególności zobowiązuje się do: telefony, e poinformowania, o każdym przypadku próby uzyskania przez klienta adresów oraz numerów telefonów nie będących służbowymi pouczyd o treści art. 100 kodeksu pracy - dobro zakładu pracy, ochrona mienia oraz zachowad w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazid pracodawcę na szkodę, oraz przestrzegad tajemnicy określonej w odrębnych przepisach m.in. ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pouczyd o brzmieniu przepisów Rozdziału XXXIII Kodeksu Karnego, dotyczącego Przestępstw przeciwko ochronie informacji

14 O co wzbogacid umowę cd. Odpowiedzialnośd : odszkodowania w wysokości wynikające z przepisów Kodeksu pracy, w szczególności na zasadach określonych w art Kodeksu pracy niezależnie od odpowiedzialności materialnej - ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków - art pkt 1 KP

15 O co wzbogacid umowę cd. Kary umowne dlaczego? art kodeksu cywilnego: naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego następuje przez zapłatę określonej sumy powyżej zastrzeżonej kary tylko wtedy, gdy to zastrzeżono postanowiły należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokośd poniesionej szkody nie musimy wykazywad wielkości szkody pamiętajmy o miarkowaniu dłużnik może żądad zmniejszenia kary umownej gdy kara umowna jest rażąco wygórowana

16 O co wzbogacid umowę cd. Kary umowne za co? naruszenie zakazu konkurencji zobowiązuje do zapłaty kary umownej., za każdy przypadek takiego naruszenia naruszenia obowiązku informowania o zamiarze podjęcia działalności zarobkowej bądź zatrudnienia naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa

17 O czym jeszcze pamiętad Prawo do rozwiązania umowy po stronie pracodawcy Albo za porozumieniem stron A co jeżeli pracownik nie chce podpisad?

18 Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia Uregulowana w kodeksie pracy - Art. 101(2). 1. Przepis art stosuje się odpowiednio, gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazid pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokośd odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy, z zastrzeżeniem przepisów 2 i 3.). 2. Zakaz konkurencji, o którym mowa w 1, przestaje obowiązywad przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania 3. Odszkodowanie, nie może byd niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może byd wypłacane w miesięcznych ratach.

19 O czym pamiętad Zdefiniowad zakaz: organizacyjnie / przedmiotowo / podmiotowo / określid naruszenia Okres trwania zakazu Dodatkowo obowiązek informowania Zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa

20 Odszkodowanie O czym pamiętad Przez okres trwania zakazu konkurencji Wysokośd min. 25% średniego wynagrodzenia Miesięcznie / jednorazowo Nienależne gdy zakaz złamany

21 O co wzbogacid umowę Kary umowne nie musimy wykazywad wielkości szkody, ale pamiętajmy o miarkowaniu: naruszenie zakazu konkurencji zobowiązuje do zapłaty kary umownej., za każdy przypadek takiego naruszenia naruszenia obowiązku informowania o zamiarze podjęcia działalności zarobkowej bądź zatrudnienia naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa

22 O co wzbogacid umowę cd. Wcześniejsze zwolnienie z zakazu konkurencji/ uprawnienie do wypowiedzenia tego zakazu dla pracodawcy gdy uzna, że ustały przyczyny go uzasadniające dla pracownika wyłącznie w sytuacji gdy pracodawca nie wywiązuje się z obowiązku wypłaty ale nie powinno byd tylko dla jednej strony

23 Umowa z klientem Zdefiniowad zobowiązanie: w okresie obowiązywania niniejszej umowy też po rozwiązaniu nie zatrudniad, nie współpracowad pod jakimkolwiek tytułem prawnym, odpłatnie lub darmo dot. osób będących w okresie obowiązywania tej umowy pracownikami drugiej strony

24 Umowa z klientem cd Określid zasady odpowiedzialności: strona naruszająca zapłaci karę umowną nie tylko odszkodowanie gdy szkoda przenosząca karę umowną zastrzec prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych

25 Dziękuję za uwagę Tomasz Kolinka Członek Zarządu DGCS S.A.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział I Postanowienia wstępne... 2 1.1 Słowniczek... 2 1.2 Podstawy prawne wykonywania pośrednictwa... 2 1.3 Stosowanie OWW... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH medycznego, dyspozytora medycznego, czynności osób z tytułem ratownika, działania ratownicze ratownika

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów Mecenas Maciej Dittmajer Bogna Błażejowska HANZA BROKERS Sp. z o.o., 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 tel. (022) 827 99 30, fax (022) 827 98 11 e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14

Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14 Załącznik nr 5 Projekt UMOWA nr NO.IV.U - /14 zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice wpisanym do rejestru podmiotów leczniczych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Projekt umowy zawarta w dniu... roku w Chmielniku Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert (SWKO) UMOWA Nr../1/2014 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH na podstawie przeprowadzonego konkursu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PZOZ. DAPIK. 1171 /13

UMOWA Nr PZOZ. DAPIK. 1171 /13 UMOWA Nr PZOZ. DAPIK. 1171 /13 zawarta w dniu...w wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących wykonywania badań USG i opisów zdjęć RTG na rzecz pacjentów w Powiatowym Zespole

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY Znak sprawy : IF.272.1.06.2013 Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia FORMULARZ ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY zawarta w dniu.2013 r. pomiędzy Powiatem Nowosolskim, mającym siedzibę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

2. Jakim przepisom o czasie pracy podlegają osoby wchodzące w skład personelu kierującego, a niebędące kierowcami, np. stażysta czy praktykant?

2. Jakim przepisom o czasie pracy podlegają osoby wchodzące w skład personelu kierującego, a niebędące kierowcami, np. stażysta czy praktykant? Przekazujemy obiecane odpowiedzi Departamentu Prawnego PIP na pozostałe pytania, na które zabrakło czasu podczas trwania czatu z Głównym Inspektorem Pracy: 1. Jak zakwalifikować czas oczekiwania na przejściu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14

UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14 UMOWA Nr PZOZ DAPIK 1171 /14 zawarta w dniu r. w wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dotyczących porad lekarskich w POZ przeprowadzonego na podstawie art.26-27 ustawy z dnia 15.04.2011

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy :

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy : UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu...pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski, im. Jana Garduły z siedzibą w Świnoujściu, (72-600

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa dyrektywy świadczenia usług przez firmę: AS CONSULTING Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo