ŻYCIORYS-CURRICULUM VITAE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŻYCIORYS-CURRICULUM VITAE"

Transkrypt

1 ŻYCIORYS-CURRICULUM VITAE Imię: Nazwisko: Data urodzenia: Narodowość: Stan cywilny: Wykształcenie: Kontakt: RAFAŁ SUŁKOWSKI 5 stycznia 1976 w Krakowie polska żonaty wyższe Akademia Ekonomiczna w Krakowie Okres Stopnie naukowe, dyplomy i wyróżnienia mgr nauk ekonomicznych, specjalność finanse i bankowość, finanse publiczne Wirtschaftsuniversität Wien (Austria) Okres Kurs dla Audytorów wewnętrznych w jednostkach sektora publicznego Okres Kurs dla Doradców Inwestycyjnych Okres Praktyka w Ministerstwie Finansów Departament Długu Publicznego Okres 1999 I edycja kursu Szkoła Giełdowa Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych i Akademii Ekonomicznej w Krakowie Okres 1999 Przebieg pracy zawodowej Okres zatrudnienia Zakład pracy Stanowisko Opis , 2011 obecnie ul. Rakowicka 27, Kraków Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Ekspert ds. finansów i zarządzania projektami Realizacja przedsięwzięć w formie projektów, przygotowywanie dokumentacji przetargowej, tworzenie konsorcjów na potrzeby realizacji międzynarodowych projektów o charakterze innowacyjnym, kierowanie i zarządzanie projektami międzynarodowymi finansowanymi ze środków Unii Europejskiej i Banku Światowego, koordynacja prac grup ekspertów krajowych i zagranicznych, ewaluacja i monitoring, kierowanie studiami podyplomowymi Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE 1

2 Okres zatrudnienia ul. Rakowicka 27, Kraków Zakład pracy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Stanowisko Asystent, wykładowca Opis Działalność naukowo-badawcza zakresie problematyki zarządzania finansami w gospodarce publicznej, ewaluacji i monitoringu efektów i wpływu działań publicznych, organizacji usług publicznych, wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, mikrofinansów, funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, gospodarki publicznej, rozwoju regionalnego i lokalnego; Otwarty przewód rozprawy doktorskiej pt. Efektywność wspierania małych i średnich przedsiębiorstw przez fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w warunkach polskich. Promotor rozprawy prof. dr hab. Jerzy Hausner Okres zatrudnienia 1. kadencja , 2. kadencja ul. Rakowicka 10b/10, Kraków Zakład pracy Fundacja Małopolski Funduszu Ekonomii Społecznej Stanowisko Prezes Zarządu Fundacji Opis Koordynacja działalności Funduszu, świadczenie doradztwa dla przedsiębiorstw społecznych, ocena wniosków poręczeniowych i pożyczkowych, analiza biznesplanów składanych do Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej. Udział w procesie przygotowania i oceny biznesplanów spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i przedsiębiorstw społecznych. Fundatorzy: MARR, BGK, KBS, TISE, Fundacja GAP Okres zatrudnienia ul. Rakowicka 10b/10, Kraków Zakład pracy Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej Stanowisko Członek Rady Fundacji Opis - Znajomość języków obcych (w skali od 1-podstawowa do 5-bardzo dobra) Język w czytaniu w mowie w piśmie Angielski Certificate in Advanced English (CAE) First Certificate in English (FCE) Niemiecki Francuski Rosyjski

3 Osiągnięcia zawodowe: Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej projekt systemowy w ramach 1.19 PO KL Ekspert ds. testowania systemu Akredytacji i Standaryzacji Podmiotów Sektora Ekonomii Społecznej Opracowanie i testowania systemu akredytacji i standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) Instrument Szybkiego Reagowania, projekt w ramach PO KL, opracowanie i instrumentu wsparcia doradczo szkoleniowego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Specjalista ds. logistyki i administracji action research nadzorowanie prac 17 ekspertów w 200 przedsiębiorstwach Projekt INES Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce, współodpowiedzialny za przygotowanie projektu oraz negocjacje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie projekt w ramach PO KL, Koordynator prac ds. rozwoju partnerstw lokalnych, doradca ds. biznesplanów przedsiębiorstw społecznych, moderator sesji panelowych w ramach Tygodnia Ekonomii Społecznej w Małopolsce i konferencji System wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce Asesor w procesie oceny biznesplanów przedsięwzięć społecznych w ramach projektu Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych Ekonomia społeczna przedmiot: Źródła i instrumenty finansowania przedsięwzięć społecznych, UEK 2011 Członek kapituły konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej, edycja Główny organizator i koordynator międzynarodowej Konferencji Aktywna Europa poświęconej finansowaniu rozwoju sektora przedsiębiorstw społecznych i instrumentów finansowych im dedykowanych, konferencja pod patronatem Prezydenta RP i MPiPS, organizatorzy: Europejska Federacja Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, partnerzy Bank Gospodarstwa Krajowego, Kraków, wrzesień Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach, projekt w ramach POKL, Ekspert wiodący ds. monitoringu i ewaluacji, i 2012 Udział w opracowaniu BIBLIOTEKA+ Infrastruktura bibliotek przygotowanie części finansowej zasad konkursu oraz pozostałych dokumentów koniecznych do stworzenia wieloletniego programu rządowego zlecenie: Instytut Książki luty-kwiecień 2009, Udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie: Poddziałanie POKL Nowoczesny Uniwersytet kompetentny absolwent, IOK Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego październik Członek grupy finansowej, zespołu do spraw rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej przy Prezesie Rady Ministrów, Udział w pracach grupy, zmierzających do wypracowania systemowego instrumentu finansowania instytucji es w Polsce 2008 Udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie: Poddziałanie PO KL Efektywny Urzędnik Samorządowy MSWiA, czerwiec Udział w opracowaniu ekspertyzy dla UM Kraków Infrastruktura sportowa przygotowanie analizy finansowej funkcjonowania infrastruktury sportowej Miasta Krakowa w przypadku utworzenia komunalnej spółki z o. o. 3

4 2008 Udział w realizacji projektu Poddziałanie PO KL Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej wiodąca instytucja otoczenia sektora ekonomii społecznej w Małopolsce WUP Kraków Opracowanie koncepcji utworzenia Regionalnego Funduszu Ekonomii Społecznej I.W. Equal W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej Udział w realizacji projektu w ramach I.W. Equal: W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej funkcja eksperta ds. monitoringu projektu; I.W. Equal Kxetanes-Razem-Incjatywa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Romów Udział w realizacji projektu w ramach I.W. Equal: Kxetanes-Razem Incjatywa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Romów funkcja eksperta ds. badań i analiz; Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Małopolsce Członek Komitetu Oceny Projektów ze strony AE w Krakowie odpowiedzialny za ocenę merytoryczną wykonalności projektów zgłoszonych do Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorczość i przedstawienie Zarządowi Województwa rekomendacji odnośnie dofinansowania; 2005 Ocena ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata Udział w opracowaniu Oceny ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata w zakresie założeń finansowych zlecający UMWM; Transregional Toolkit for Micro Enterprises (TRATOKI) Interreg IIIC Zastępca Lidera Projektu ze strony MSAP AE, zastępca Członka Komitetu Sterującego Projektu odpowiedzialny za bieżące zarządzanie projektem w zakresie transferu wiedzy, przygotowania bazy Najlepszych Praktyk (Best Practices), raportowanie do partnera wiodącego, organizację spotkań, monitoring i ewaluacja prac, udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego, współpracę z 8 partnerami zagranicznymi; 2004 Phare 2003 Human Resources Development Lubuskie Region, Podlaskie Region Przygotowanie ofert technicznych w zakresie przetargu Human Resources Development dla województw Lubuskiego i Podlaskiego; budowa i organizacja konsorcjum partnerów krajowych i zagranicznych dla celów realizacji projektów; Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Instytucjonalnego Koordynator zespołu lokalnego w powiecie myślenickim-odpowiedzialny za bieżące zarządzanie pracami zespołu ekspertów w 8 gminach i starostwie powiatu myślenickiego, kierowanie pracami grupy ekspertów zagranicznych, raportowanie do lidera zespołów lokalnych, organizację spotkań i warsztatów szkoleniowych dla przedstawicieli samorządu gminnego i powiatowego, monitoring i ewaluacja prac podległych ekspertów, przygotowanie i wdrożenie narzędzi: Badanie ankietowe klimatu dla przedsiębiorczości i Aktualizacja strategii rozwoju gospodarczego ; Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Instytucjonalnego Współautor i redaktor raportu na temat wpływu akcesji Polski do Unii Europejskiej na funkcjonowanie administracji lokalnej w Polsce, oraz raportu na temat potencjalnych źródeł wsparcia finansowego projektów zawartych w Planach Rozwoju Instytucjonalnego; 2003 Phare 2001 Human Resources Development Mazowsze Region, Podlaskie Region Przygotowanie ofert technicznych w zakresie przetargu Human Resources Development dla województw Lubuskiego i Podlaskiego; budowa i organizacja konsorcjum partnerów krajowych i zagranicznych dla celów realizacji projektów; 4

5 2001 Fundusze rozwoju regionalnego i lokalnego Współautor ekspertyzy pt. Fundusze rozwoju regionalnego i lokalnego. Przeprowadzone badanie dotyczyło znalezienia możliwości innowacyjnego wykorzystania funduszy gwarancyjnych, pożyczkowych i poręczeniowych w intensyfikacji rozwoju lokalnego i regionalnego. Opracowanie zostało sfinansowane ze środków Fundacji Friedricha Eberta; Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji Europejskiego Funduszu Społecznego Współautor ekspertyzy pt.: Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji Europejskiego Funduszu Społecznego na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej; 2000 Proces instytucjonalizacji samorządu lokalnego i regionalnego Konsultant w projekcie Polskiej Akademii Nauk: Proces instytucjonalizacji samorządu lokalnego i regionalnego-powiat Ostrowiecki. Inne umiejętności: kurs pełnomocnika funduszy europejskich organizacja Europejska Grupa Doradcza i Związek Gmin i Powiatów Małopolski-certyfikowany pełnomocnik funduszy europejskich, certyfikacja TUV Nord Polska Nr certyfikatu PFE C-233; kurs managera funduszy europejskich organizacja Europejska Grupa Doradcza i Związek Gmin i Powiatów Małopolski-certyfikowany menadżera funduszy europejskich, certyfikacja TUV Nord Polska Nr certyfikatu MFE C-375; obsługa standardowych aplikacji systemu Microsoft Windows i pakietu Microsoft Office; wykorzystanie oprogramowania Microsoft Project 2002, Product Base Planner i RICOImer 2.1 do zarządzania projektami i monitoringu prac; wykorzystanie oprogramowania Adobe Photoshop, Recognita Plus, CorelDraw 11.0, Statistica, Abakus Gold II, Kapitał, Metastock; umiejętność tworzenia stron internetowych w formacie HTML z wykorzystaniem skryptów Java, tworzenia elektronicznych baz danych. Ważniejsze wystąpienia i konferencje: 1. VI Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej, Kraków październik 2012 gospodarz i moderator sesji plenarnej i warsztatów 2. Seminarium nt. przedsiębiorczości społecznej podczas wizyty Laureata Nagrody Nobla, Muhamada Yunusa w Krakowie, Urząd Miasta Krakowa, luty International Forum on the Social and Solidarity Economy (FIESS), Montrea, Kanada października Panelista w ramach grupy finansowej podczas III Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, Warszawa, październik Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej instrument wsparcia podmiotów społecznych w ramach konferencję Solidarność dla ekonomii, ekonomia dla solidarności: społeczny wymiar gospodarki czasów kryzysu, Kraków, 13 maja Panelista w ramach grupy finansowej podczas III Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej, Warszawa, 17 października Support and Finance for Small Enterprises prelegent Wiedeń, listopad Wystąpienie pt. Doświadczenia we wdrażaniu projektu w ramach programu Interreg IIIC na konferencji Uczestnictwo polskich partnerów we wspólnych projektach programów Interreg IIIB i IIIC, Kraków, 15 luty

6 9. Building Enterprise and Entrepreneurship the investment capital-private Equity-Venture Finance, York Wielka Brytania, grudnia Micro-credit in Hungary and the European Union, Zalaegerszeg-Węgry, 17 października Prowadzenie 8 konferencji regionalnych: Metoda rozwoju instytucjonalnego, Kielce, Katowice, Łódź, Białystok, Olsztyn, Lublin, Gdańsk, Toruń, 1 kwiecień 28 maja Seminarium Foresight Regionalny: Droga do lokalnych społeczności opartych o wiedzę, Kraków, 12 marca Wystąpienie pt. Analiza instytucjonalna jednostek samorządu terytorialnego na Konferencji regionalnej Samorząd Finanse Polityka, Bochnia, 1 grudnia Regionalna konferencja Instytutu Zarządzania, Kraków, 5 listopada Konferencja Promocja standardów udzielania pożyczek i poręczeń kredytowych, Kraków, 13 maja Konferencja Fundusze pożyczkowe w Polsce kierunki rozwoju, Augustów, czerwca Referat pt. Rynek pracy, bezrobocie i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju regionów na seminarium Od idealnej biurokracji do zarządzania publicznego, Kraków, 15 kwietnia Seminarium Privatisation and Restructuring of Economy in Central and East European Countries, Wiedeń stycznia Konferencja i warsztaty: German, French, Polish Economical and Political Cooperation, Stuttgart, Niemcy, 7-15 marca 1996 Ważniejsze publikacje: 1. Pierwszy w Polsce podręcznik Ekonomia społeczna, J. Hausner, S. Mazur, M. Frączek autor Rafał Sułkowski, rozdział Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej Finanse, Kraków Jak finansować ekonomię społeczną?, J. Głowacki, R. Sułkowski, w: Ekonomia społeczna w Małopolsce w stronę przedsiębiorczości społecznej, Kraków Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego PRI, J. Bober, R. Sułkowski, M. Żabiński Gazeta Samorządu i Administracji, grudzień Ocena wsparcia MSP przez fundusze poręczeniowe i pożyczkowe, Rafał Sułkowski, Zarządzanie Publiczne, 2(8)/2009, Kraków. 5. Nowe spojrzenie na rozwój samorządów Innowacyjny Start, nr 2 (12) lipiec Finansowanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej (dodatek do czasopism Bank, Kurier Finansowy, Nowoczesny Bank Spółdzielczy) współautor Rafał Sułkowski, Romowie na rynku pracy Artur Paszko, Marcin Zawicki i Rafał Sułkowski, MSAP Małopolska Potential, Development, Partners Michał Adamczyk, Jakub Głowacki, Michał Kudłacz, (red.) Rafał Sułkowski, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków Ekspertyzy nt. Możliwości współfinansowania projektu Dobra Zawada ze środków publicznych, Kraków październik Publiczne fundusze venture capital-źródło kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw, Rafał Sułkowski, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 667, Kraków Raport on Organisational Implications for Polish Local and Regional Authorities Relating to EU Accession, Jon Jordan, Stanisław Alwasiak, Rafał Sułkowski, Raport z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 2002, raport w druku. 12. Report na temat wpływu integracji europejskiej na funkcjonowanie polskiego samorządu terytorialnego, Jon Jordan, Stanisław Alwasiak, Rafał Sułkowski, Raport z Programu Aktywizacji 6

7 Obszarów Wiejskich Banku Światowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 2001, raport w druku. 13. Kapitał udziałowy jako instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, Rafał Sułkowski, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 610, Kraków 2002, 14. Koncepcja polityki rozwoju regionalnego w perspektywie akcesji Polski do Unii Europejskiej, Zyta Gilowska, Jerzy Hausner, Maciej Frączek, Rafał Sułkowski, Grażyna Lodkowska-Skoneczna, Jerzy Miller, Andrzej Pyszkowski, Witold Sartorius, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski, Jacek Dżedzyk, Piotr Żuber, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Warszawa Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji Europejskiego Funduszu Społecznego, Maciej Frączek, Jerzy Hausner, Andrzej Sokołowski, Rafał Sułkowski, Rynek Pracy Nr 3/ Instytucjonalizacja samorządu lokalnego na przykładzie powiatu ostrowieckiego, Sułkowski R., Władyka A., Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ekspertyza w ramach grantu KBN. 7

www.mirek.grewinski.pl

www.mirek.grewinski.pl www.mirek.grewinski.pl 1. Imię: MIROSŁAW 2. Nazwisko: GREWIŃSKI 3. Data urodzenia: 29.12.1973 r. 4. Narodowość: POLSKA Życiorys naukowy prof. Mirosława Grewińskiego 5. Stan cywilny: ŻONATY 6. Wykształcenie:

Bardziej szczegółowo

www.mirek.grewinski.pl

www.mirek.grewinski.pl www.mirek.grewinski.pl 1. Imię: MIROSŁAW 2. Nazwisko: GREWIŃSKI 3. Data urodzenia: 29.12.1973r. 4. Narodowość: POLSKA Życiorys naukowy prof. Mirosława Grewińskiego 5. Stan cywilny: ŻONATY 6. Wykształcenie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 1. Imię (imiona) i nazwisko JERZY RUSZAŁA 2. Imiona rodziców ADAM, MICHALINA 3. Data urodzenia 31.07.1968r. 4. Obywatelstwo POLSKIE 5. Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2005 roku Spis treści Wstęp -----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. rachunkowość

ŻYCIORYS ZAWODOWY. rachunkowość ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Kaczmarek 2. Imię: Marcin 3. Data urodzenia: 28 kwietnia 1971r. 4. Narodowość: polska 5. Stan cywilny: żonaty 6. Wykształcenie : Instytucja Uniwersytet Szczeciński Data:

Bardziej szczegółowo

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009.

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Podstawą powołania w Małopolsce w roku 2008 pierwszego w Polsce paktu na rzecz ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zmierzając ku doskonałości

Zmierzając ku doskonałości MATERIAŁY KONFERENCYJNE Zmierzając ku doskonałości Konferencja inauguruje Samorządowe Forum Wymiany Dobrych Praktyk w ramach projektu Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA:

AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA: Prof. Dr hab. Mirosław Grewiński www.mirek.grewinski.pl AKTYWNOŚĆ POZAUCZELNIANA: Wykaz popełnionych referatów popularnonaukowych i naukowych (pogrubiono) oraz przeprowadzone autorskie szkolenia (poza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2011

Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2011 Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2011 I. Informacje ogólne. Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY 2013 Warszawa, czerwiec 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810 fax: +48 22 4509 803 e-mail: cofund@cofund.org.pl

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study)

Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu. Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study) Wsparcie innowacyjnych projektów - kluczowe czynniki sukcesu Szkolenie prowadzone w formie seminaryjnej z elementami warsztatowymi (case study) PROGRAM SZKOLENIA Godziny Temat 9.30-10.00 Rejestracja i

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI

WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI WYKAZ DZIAŁÓW SPIS TREŚCI 1. Informacja biznesowa... 2 3. Biznes i ekonomia, ekonometria i statystyka, e-biznes... 3 4. Biznes międzynarodowy, handel zagraniczny, promocja Polski... 4 5. Unia Europejska...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PROGRAM AKTYWNOŚCI SAMORZĄDOWEJ PAS INNOWACYJNE NARZĘDZIE USPOŁECZNIONEGO PROCESU MONITOROWANIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. Elektronicznie podpisany przez Beata Jaszczyk Data: 2014.09.24 15:51:26 +02'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 1. Zgłoszenie kandydata do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo