Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Kraków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 18.04.2008 Kraków"

Transkrypt

1 Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Kraków

2 Zakres szkolenia 1.Regulacje prawne z zakresu BHP 2.Obowiązki i uprawnienia pracownika, pracodawcy 3.ZagroŜenia wypadkowe i zagroŝenia dla zdrowia 4.Pierwsza pomoc przedlekarska 5.Podstawowe zasady ochrony przeciwpoŝarowej, postępowanie pracownika w razie poŝaru.

3 ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp) nazywamy stan pracy, polegający na wykonywaniu jej w warunkach nie zagraŝających zdrowiu i Ŝyciu osób przy niej zatrudnionych, oraz ogół środków i urządzeń słuŝących osiągnięciu tego stanu. NaleŜy tu rozumieć usuwanie lub co najmniej ograniczanie szkodliwości związanych z procesem i środowiskiem pracy. WiąŜe się to z zapobieganiem wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i innym szkodliwym wpływom pracy na zdrowie.

4 Środki słuŝące zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy od pewnego czasu wkraczają w dziedzinę techniki, organizacji pracy, pedagogiki, psychologii pracy, socjologii i higieny pracy. Zasady bhp obejmują reguły techniczne i zasady powszechnego doświadczenia, słuŝące ochronie Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych.

5 Środowisko pracy to zespół warunków środowiska materialnego, w którym odbywa się proces pracy, Niebezpieczny czynnik występujący w procesie pracy, to czynnik, którego oddziaływanie na pracownika prowadzi lub moŝe prowadzić do urazu lub choroby, Szkodliwy czynnik to czynnik którego oddziaływanie na pracownika prowadzi lub moŝe prowadzić do schorzenia.

6 Regulacje prawne Kodeks Pracy Rozporządzenia wykonawcze do kodeksu pracy Rozporządzenia w sprawie ogólnych BHP Rozporządzenia branŝowe Regulamin Umowa o pracę

7 Podstawowym aktem prawnym określającym przepisy prawne i ochrony pracy jest Kodeks Pracy uchwalony przez Sejm ustawą z 26 czerwca 1974 roku. (Nowelizacja Kodeksu Pracy r z 26 lipca 2002 r., grudzień 2003 ). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz z 2004 r) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z dnia 20 marca 2007 r.) z dnia 26 września 1997r. ( Dz. U. z 2003 r. poz. 1650) Dyrektywy UE

8 Organy nadzoru zewnętrznego Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Sanitarna Państwowa StraŜ PoŜarna Urząd Dozoru Technicznego Inne organy nadzoru

9 1. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, a takŝe osoba fizyczna, jeśli zatrudniają pracowników Art Postanowienia dokumentów dotyczących pracownika np. statutów, regulaminów, umów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niŝ przepisy Kodeksy - art. 9, Art. 18. MoŜliwość zawieszenia stosowania przepisów prawa pracy (art. 91 i art. 231a) Uchwalona zmiana: W trudnej sytuacji finansowej pracodawca moŝe w drodze porozumienia ze związkami zawodowymi (a w braku zawiązków zawodowych samodzielnie) zawiesić stosowanie w zakładzie cześć lub całość przepisów prawa pracy (regulamin pracy i regulamin wynagrodzeń). W zakładach do 20 pracowników pracodawca moŝe zawrzeć porozumienie o stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niŝ przewidziane umowami o pracę. Dotychczasowy stan prawny: Dotychczasowe przepisy nie przewidywały takiej moŝliwości poza układami zbiorowymi pracy.

10 Umowa o pracę Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. JeŜeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca moŝe w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

11 Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy ma miejsce bez względu na nazwę umowy zawartej przez strony jeŝeli pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy, a pracodawca do wynagradzania za nią Art. 22 Umowa o pracę na czas określony moŝe być zawarta Umowa o pracę na czas określony moŝe być zawarta na następujące po sobie okresy tylko dwukrotniezawarta trzeci raz jest z mocy prawa umową na czas nieokreślony.

12 Do istotnych elementów charakteryzujących umowę o pracę zalicza się : - rodzaj umowy, - rodzaj pracy, - miejsce wykonywania pracy, - wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, - wymiar czasu pracy - termin rozpoczęcia, oraz zapewnienie pracownikowi dodatkowej pisemnej informacji o warunkach zatrudnienie a mianowicie : obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, przysługującym urlopie, długości wypowiedzenia.

13 Rozwiązanie umowy o pracę Umowa o pracę rozwiązuje się: 1. na mocy porozumienia stron, 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), 4. z upływem czasu, na który była zawarta, 5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

14 Okres wypowiedzenia umowy, obejmujący tydzień miesiąc lub ich wielokrotność - kończy się w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca, Wypowiadając umowę na czas nie określony lub rozwiązując ją bez wypowiedzenia, pracodawca powinien wskazać przyczynę tej decyzji- Art. 30 Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny jest uzaleŝniony od czasu okresu próbnego - Art. 34 do 3 miesięcy 3 dni - nie przekracza 2 tygodnie 1 tydzień - dłuŝszy niŝ 2 tygodnie 2 tygodnie - jeŝeli okres próbny wynosi 3 m-ce Okres wypowiedzenia urnowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzaleŝniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy - Art tygodnie, jeŝeli pracownik był zatrudniony krócej niŝ 6 miesięcy; 1 miesiąc, jeŝeli był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, jeŝeli był zatrudniony co najmniej 3 lata.

15 W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. / dotyczy to pracowników, którym wypowiada pracodawca/. Wymiar zwolnienia wynosi: 2 dni robocze - w okresie wypowiedzenia nie przekraczającego 1 miesiąca; 3 dni robocze - w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, takŝe w przypadku jego skrócenia.

16 Pracodawca nie moŝe wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w czasie urlopu, chorobowego, w okresie ciąŝy lub urlopu macierzyńskiego kobiety / nie dotyczy umów o pracę na zastępstwo/ oraz pracownikowi któremu brakuje nie więcej niŝ cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeŝeli okres zatrudnienia umoŝliwia mu uzyskanie prawa do emerytury. Umowa o pracę wygasa z dniem śmierci pracownika lub z dniem śmierci pracodawcy - Art. 63.

17 JeŜeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, albo zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, określonych w odrębnych przepisach, pracodawca moŝe w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę skrócić okres trzy miesięcznego wypowiedzenia, najwyŝej jednak do jednego miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

18 Pracodawca moŝe rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie (art. 53 1): 1. cięŝkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, 2. popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemoŝliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeŝeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, 3. zawinionej poprzez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

19 Pod pojęciem,,cięŝkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracownika stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika naleŝy rozumieć: - spoŝywanie alkoholu w czasie pracy oraz wykonywanie pracy w stanie nietrzeźwości; - nie wykonywanie poleceń przełoŝonych, które dotyczą pracy, jeŝeli nie są sprzeczne z prawem i umową o pracę; - opuszczanie pracy bez usprawiedliwienia lub systematyczne spóźnianie się do pracy; - nie uŝywanie przydzielonej przez pracodawcę odzieŝy i obuwia roboczego, ochronnego i sprzętu ochrony osobistej, których stosowanie jest niezbędne, zgodnie z przepisami bhp; - kradzieŝ lub umyślne psucie surowca, materiałów, narzędzi albo maszyn; - zawinione wykonywanie pracy niezgodne z dostarczonymi przez pracodawcę instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpoŝarowych; - udowodnione ujawnienie tajemnicy słuŝbowej lub tajemnicy przedsiębiorstwa (produkcyjnej, handlowej, organizacyjnej lub innej, której ujawnienie moŝe narazić pracodawcę na szkodę), którą objęte są informacje szczegółowo określone w regulaminie pracy

20 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie moŝe nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okolicznościach uzasadniającej rozwiązanie umowy. Pracodawca moŝe rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia: 1. jeŝeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: a) dłuŝej niŝ 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niŝ 6 miesięcy, b) dłuŝej niŝ łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeŝeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, 2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niŝ wymienione w pkt 1, trwającej dłuŝej niŝ 1 miesiąc.

21 Urlop wypoczynkowy Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, urlopu wypoczynkowego. Prawo do urlopu Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym w którym podjął pracę uzyskuje prawo do urlopu z upływem kaŝdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do urlopu nabywa w kaŝdym następnym roku kalendarzowym. Wymiary urlopów: 20 dni - jeŝeli pracownik zatrudniony jest krócej niŝ 10 lat 26 dni - po 10 latach pracy. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

22 Podstawowe obowiązki Pracowników w zakresie BHP Zgodnie z art. 211 KP oraz 30 RP przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: 1. Przestrzeganie przepisów i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 2. Uczestniczenie w szkoleniach z zakresu BHP 2. Wykonywanie pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP 3. Dbanie o porządek i ład w miejscu pracy 4. Dbanie o stan techniczny powierzonym urządzeń, sprzętu, samochodów

23 4. stosowanie środków ochrony zbiorowej, a takŝe uŝywać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieŝy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem, 5. Poddawanie się badaniom profilaktycznym 6. Ostrzeganie współpracowników i innych osób o niebezpieczeństwie 7. Współdziałanie z pracodawcą i przełoŝonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW I ZASAD BHP GROZI UPOMNIENIE NAGANA KARA PIENIĘśNA

24 Pracownik ma prawo: W przypadku, gdy warunki pracy są w sprzeczności z przepisami bhp i stwarzają bezpośrednie zagroŝenie zdrowia lub Ŝycia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom (art. 210 KP) - pracownik ma prawo do powstrzymania się od wykonywania tej pracy i niezwłocznego powiadomienia o powyŝszym fakcie przełoŝonego.

25 Podstawowe obowiązki pracodawcy Art.. 94, 94 1, 94 3, 207 Kodeksu pracy Ochrona zdrowia i Ŝycia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, w tym: 1. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 2. Kontrolowanie przestrzegania przepisów i zasad BHP 3. Zapoznanie pracownika z regulaminem pracy oraz kontrolowanie jego przestrzegania 4. Zapewnienie wykonywania nakazów słuŝb nadzoru 5. Zapewnienie pracownikowi środków ochrony indywidualnej 6. Informowanie pracowników o istniejących zagroŝeniach 7. Ocenianie, dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

26 W myśl art. 212 KP dyrektorzy, kierownicy komórek organizacyjnych jako przełoŝeni pracowników, ponoszą odpowiedzialność za realizację nałoŝonych przez nich zadań z zachowaniem przepisów bhp. Zobowiązani są oni do: 1. zorganizowania i realizowania prac z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, 2. egzekwowania przestrzegania przez pracowników przepisów bhp, 3. zapewnianie odzieŝy ochronnej pracownikom, którym ona przysługuje oraz egzekwowanie jej stosowania, 4. zapewnianie pracownikom środków higieny osobistej.

27 JeŜeli jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez róŝnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek: współpracować ze sobą, wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu, ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagroŝeń dla zdrowia lub Ŝycia pracowników wyznaczenie koordynatora, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

28 Badania lekarskie Art Kodeksu Pracy Wstępne badania lekarskie: osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciąŝliwe. Okresowe badania lekarskie: Wszyscy pracownicy, Pracownicy zatrudnieni w warunkach naraŝenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie takŝe: po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami, po rozwiązaniu stosunku pracy, jeŝeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

29 Ochrona kobiet przy pracy Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciąŝliwych lub szkodliwych dla zdrowia Art Kodeksu Pracy Pełny wykaz prac wzbronionych kobietom zawiera Pełny wykaz prac wzbronionych kobietom zawiera załącznik do rozporządzenia RM z 10 września 1996 r., w sprawie prac szczególnie niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

30 Ochrona pracy kobiet polega m.in.. na: Ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy w okresie ciąŝy, urlopu macierzyńskiego i wychowawczego Zakazie zatrudnienia kobiet w ciąŝy w nadgodzinach oraz w porze nocnej Zakazie zatrudnienia w warunkach szkodliwych kobiet w ciąŝy lub w karmiącej dziecko piersią Prawie do urlopu macierzyńskiego

31 Ochrona pracy kobiet wysiłek fizyczny związany z transportem cięŝarów oraz wymuszoną pozycją ciała Nie wolno zatrudniać kobiet: Przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu cięŝarów o masie przekraczającej 12 kg przy pracy stałej 20 kg przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej)

32 Przy ręcznym przenoszeniu pod górę np. schody których kąt przekracza 30, a wysokość 5 m - cięŝarów o masie przekraczającej 8 kg przy pracy stałej 15 kg przy pracy dorywczej ( do 4 razy na 15 kg przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej)

33 BHP PRZY TRANSPORCIE RĘCZNYM I ZMECHANIZOWANYM / MĘśCZYśNI / Jednemu pracownikowi wolno podnosić i przenosić przedmioty na odległość do 25 m o masie do: 30 kg przy pracy stałej 50 kg przy pracy dorywczej Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na wysokość powyŝej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m

34 ZAGROśENIA WYPADKOWE I ZAGROśENIA DLA ZDROWIA WYSTĘPUJĄCE W SPÓŁCE, PODSTAWOWE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE - IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ I OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Do najpowaŝniejszych zagroŝeń jakie istnieją przy wykonywaniu pracy w obiektach biurowych, magazynach oraz przy wykonywaniu pracy w terenie zaliczyć moŝna: 1. zagroŝenia wynikające z niewłaściwego stanu technicznego środków transportowych, konstrukcji regałowych, urządzeń magazynowych i opakowań; 2. zagroŝenia wynikające z niewłaściwej organizacji pracy (organizacji stanowiska pracy, nadzoru nad współdziałaniem zespołów ludzkich);

35 3. zagroŝenia wynikające z niedostatecznego nadzoru ze strony personelu kierowniczego nad stosowaniem nakazanych metod i środków pracy oraz sprzętu ochronnego; 4. zagroŝenia wynikające z niedostatecznego przygotowania ludzi do określonej pracy (braku szkolenia wstępnego ogólnego, stanowiskowego; braku badań lekarskich, odzieŝy ochronnej, wprawy w posługiwaniu się urządzeniami technicznymi); 5. zagroŝenia poraŝenia prądem elektrycznym powodowane złym stanem technicznym urządzeń i instalacji oraz niewłaściwą ich obsługą.

36 6. zagroŝenia związane z moŝliwością potknięcia lub poślizgnięcia co grozi upadkiem, potłuczeniem lub złamaniem kończyn; 7. zagroŝenia związane z poparzeniem się gorącą wodą przy nieumiejętnej obsłudze czajnika, 8. zagroŝenia związane upadkiem przedmiotów, towarów z regałów w magazynach i halach sprzedaŝnych; 9. zagroŝenia związane upadkiem osób z wysokości (np. ze schodów) 10. zagroŝenie związane z agresywnym klientem, kontrahentem

37 ZagroŜenia te mogą najczęściej wynikać z: - niewłaściwego przygotowania ludzi do określonej pracy (brak szkoleń bhp, badań lekarskich, nie stosowanie odzieŝy ochronnej, brak znajomości obsługi sprzętu technicznego), - niewłaściwego składowania na regałach, - złego stanu technicznego środków transportowych, urządzeń oraz budowy regałów (np. w magazynie) - nie wykonywania wymaganych czynności konserwacyjnych urządzeń, - pośpiechu, roztargnienia, zamyślenia się lub nieuwagi pracownika (naleŝą do najczęstszych przyczyn)

38 Co to jest ryzyko zawodowe? Jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepoŝądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych, w wyniku zagroŝeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

39 W jaki sposób wykonuje się ocenę ryzyka zawodowego: Ocena ryzyka polega na identyfikowaniu znaczących zagroŝeń występujących w miejscu pracy lub wynikłych z działalności przedsiębiorstwa. ZagroŜeniem określa się stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę (mogą to być przedmioty, substancje, urządzenia, maszyny, metody pracy, środowisko pracy lub inne aspekty organizacji pracy).

40 W rezultacie ocena ryzyka zawodowego powinna dać odpowiedź na osiem podstawowych pytań: - co stanowi zagroŝenie? - kto podlega ryzyku? - jakie istnieje zagroŝenie urazowe? - jakie elementy moŝna zmienić? - jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia awarii? - jak moŝna zabezpieczyć się przed awarią? - jakie są szansę wystąpienia urazów w wypadku awarii? - jak moŝna zabezpieczyć ludzi w przypadku wystąpienia awarii lub gdy - naraŝenie na niebezpieczeństwo jest nieuniknione?.

41 Literatura fachowa podaje wiele przykładów metod oceny ryzyka (min. matryce ryzyka, wskaźniki ryzyka, grafy ryzyka). My bazując na doświadczeniu i praktycznym wykorzystywaniu poszczególnych metod pragniemy zaprezentować Państwu i polecić wskaźnikową metodę Risk Score, która w sposób jasny i nieskomplikowany pomaga określić poziom ryzyka zawodowego oraz dobrać odpowiednie środki profilaktyczne. METODA RISK SCORE jest jakościową, wskaźnikową metodą oceny ryzyka, w której określane w definicji ryzyka prawdopodobieństwo skutków zdarzenia jest uszczegółowione i przedstawione przez dwa parametry ryzyka tj. ekspozycję na zagroŝenie i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia R= S*E*P S- potencjalne skutki, średnia arytmetyczna oceny strat ludzkich i materialnych

42 Kategorie ryzyka zawodowego Kategorie Ryzyka Wartość [ R ] Akcja [ 1 ] Pomijalne R < 20 śadne działania nie są potrzebne [ 2 ] Małe ryzyko 20 < = R < 70 NaleŜy zwrócić uwagę [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Średnie ryzyko Wysokie ryzyko Bardzo wysokie ryzyko 70 < = R < 200 Potrzebna poprawa 200 < = R < 400 R > = 400 Potrzebna natychmiastowa poprawa RozwaŜ wstrzymanie prac

43 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Ogólne zasady to: bezpieczeństwo winno być sprawą nadrzędną zarówno dla pracodawcy jak i pracownika - naleŝy stale dąŝyć do ulepszenia warunków pracy, w pracach wykonywanych przez kobiety w ciąŝy obowiązują odrębne przepisy dotyczące tej grupy pracownic zawarte w rozdz. VIII RP, do pracy nie moŝe być dopuszczony pracownik nie posiadający aktualnego orzeczenia lekarskiego, wymaganego przeszkolenia bhp oraz właściwych kwalifikacji,

44 do pracy nie moŝe być dopuszczony pracownik w stanie nietrzeźwym jak równieŝ zabronione jest spoŝywanie alkoholu w pracy, zabrania się stosowania urządzeń w złym stanie technicznym; wszelkie usterki techniczne naleŝy niezwłocznie zgłaszać przełoŝonemu, kaŝdy pracownik jest zapoznawany przez przełoŝonego z oceną ryzyka zawodowego występującego na jego stanowisku pracy oraz sposobami unikania zagroŝeń co potwierdza własnoręcznym podpisem.

45 WYPADEK PRZY PRACY

46 WYPADKI, RODZAJE WYPADKÓW POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE CO TO JEST WYPADEK? Wypadek przy pracy jest to nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 1. w czasie lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełoŝonych, 2. w czasie lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

47 Podstawowym aktem prawnym dotyczącym wypadków w pracy jest Ustawa z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199. poz z 2002 r). Ustawodawca wyszczególnił w niej następujące rodzaje Ustawodawca wyszczególnił w niej następujące rodzaje wypadków: wypadek przy pracy, wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy, wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

48 Rodzaje wypadków Wypadek śmiertelny jest to wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie do 6 miesięcy od jego wystąpienia Wypadek cięŝki przy pracy to wypadek, w wyniku którego nastąpiło cięŝkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, itp. Wypadek zbiorowy przy pracy to wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

49 Wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, jakiemu uległ pracownik: w czasie podróŝy słuŝbowej w okolicznościach innych niŝ określone w definicji wypadku w pracy, chyba Ŝe wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z pracą, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

50 Wypadek w drodze do pracy lub z pracy jest to nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z przebywaniem drogi do pracy lub z pracy. Przez drogę do pracy lub z pracy rozumie się drogę najkrótszą i nieprzerwaną, dla pracownika najdogodniejszą ze względów komunikacyjnych.

51 OBOWIĄZKI PRACOWNIKA udzielić pomocy poszkodowanemu zawiadomić o wypadku przełoŝonego ostrzec współpracowników i inne osoby znajdujące się w rejonie wypadku o istniejącym zagroŝeniu OBOWIĄZKI PRACODAWCY zabezpieczyć miejsce wypadku zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym zawiadomić inspektora pracy i prokuratora o wypadku śmiertelnym, cięŝkim i zbiorowym ustalić okoliczności i przyczyny wypadku sporządzić właściwą dokumentację wypadku

52 Poszkodowany pracownik ma prawo: wglądu do sporządzonego protokołu, zgłoszenia uwag i zastrzeŝeń do ustaleń zawartych w protokole o czym zespół poucza pracownika jeszcze przed podpisaniem protokołu. Od ustaleń zawartych w protokole powypadkowym przysługuje pracownikowi prawo odwołania się w terminie 7 dni do Sądu Pracy w miejscu zamieszkania.

53 Z tytułu wypadku przy pracy przysługują następujące świadczenia: zasiłek chorobowy świadczenia rehabilitacyjne zasiłek wyrównawczy jednorazowe odszkodowanie renta z tytułu niezdolności do pracy renta rodzinna pokrycie kosztów leczenia.

54 PIERWSZA POMOC PRZED LEKARSKA Podstawowe wskazówki przed rozpoczęciem udzielania pierwszej pomocy: oceń liczbę i rodzaj urazów poszkodowanych (szybka selekcja), wezwij pomoc, podając miejsce wypadku, liczbę poszkodowanych oraz numer telefonu z którego dzwonisz: tel. alarmowy do Pogotowia Ratunkowego 999

55 Bezpieczeństwo ratownika Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie - bezpieczeństwo ratownika jest zawsze najwaŝniejsze Nie naraŝaj się na niepotrzebne ryzyko Unikaj kontaktu z krwią poszkodowanego Zawsze pamiętaj o jednorazowych rękawiczkach

56 Obowiązki ratownika Szybko i spokojnie ocenić sytuacje Wezwać specjalistyczną pomoc Jak najszybciej usunąć zagroŝenie (np. odłączyć prąd, ) W miarę moŝliwości rozpoznać rodzaj obraŝenia Udzielić szybkiej i właściwej pomocy Zorganizować transport poszkodowanego Pozostać przy poszkodowanym do przybycia pomocy medycznej

57 Ochrona przeciwpoŝarowa 1. Zagadnienia prawne. 2. Potencjalne przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się poŝaru. 3. Obowiązki pracownika w zakresie przestrzegania przepisów ppoŝ. 4. Obowiązki pracownika w przypadku zauwaŝenia poŝaru 5. Podręczny sprzęt gaśniczy - zasady jego obsługi i zastosowanie.

58 Podstawowym aktem prawnym regulującym całokształt zagadnień ochrony przeciwpoŝarowej w Polsce jest Ustawa z dnia r. - o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz. U. Nr 147 poz z 2002 r). z której wynika m.in. obowiązek odbywania przez pracowników szkoleń przeciwpoŝarowych. W stosunku do pracowników nie przestrzegających przepisów ppoŝ. na terenie zakładu pracy a tym samym naraŝających go na niebezpieczeństwo powstania poŝaru wyciągane mogą być sankcje słuŝbowe (kara upomnienia, nagany) i karne. Do sankcji karnych zaliczamy: nałoŝenie grzywny w postaci mandatu karnego nałoŝonego przez PSP, PIP skierowanie sprawy do Sądu, który jest władny skazać winnego nawet na 5 lat pozbawienia wolności.

59 Przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się poŝaru Do przyczyn powstania poŝaru w obiektach handlowych, administracyjnych, warsztatach moŝna zaliczyć: palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych i wyrzucanie nie wygaszonych niedopałków do koszy, kontenerów i innych pojemników ze śmieciami, niewłaściwa obsługa urządzeń i instalacji elektrycznych, pozostawienie bez dozoru piecyków elektrycznych pod napięciem prądu, wady w instalacji elektrycznej (stosowanie palnych prowizorycznych osłon na Ŝarówkach, przeciąŝenie sieci, watowanie bezpieczników, itp.), wyładowanie atmosferyczne tzw. uderzenie pioruna, podpalenie.

60 Powstanie poŝaru

61 Na szybkość rozprzestrzeniania się poŝaru w obiektach mają wpływ: późne zauwaŝenie poŝaru, brak dojść do miejsca poŝaru (pozamykane drzwi - brak kluczy; klatki schodowe, drzwi oraz korytarze pozastawiane meblami i sprzętem), zły stan techniczny sprzętu ppoŝ. brak dostępu do niego, brak znajomości jego obsługi, brak znajomości zasad alarmowania Państwowej StraŜy PoŜarnej, brak dojść i oznakowań miejsc usytuowania głównych wyłączników prądu, wody i gazu, nieumiejętne prowadzenie akcji ratowniczej przed przybyciem PSP (otwieranie okien, drzwi przy niewystarczającej ilości sprzętu ppoŝ., panika, błędy w prowadzeniu ewakuacji).

62 Obowiązki pracownika w zakresie przestrzegania przepisów ppoŝ. Do podstawowych obowiązków pracownika z zakresu ochrony ppoŝ. zaliczyć naleŝy: udział w organizowanych szkoleniach przeciwpoŝarowych, zgłaszanie bezpośredniemu przełoŝonemu o zauwaŝonych usterkach (uszkodzenia instalacji elektrycznej, odgromowej, sprzętu ppoŝ. itp.), znajomość zasad alarmowania Państwowej StraŜy PoŜarnej, znajomość usytuowania podręcznego sprzętu ppoŝ. (przynajmniej w obrębie swojego stanowiska pracy) oraz umiejętność jego obsługi, znajomość zasad zachowania się w przypadku powstania poŝaru, stosowanie się do obowiązujących przepisów przeciwpoŝarowych.

63 Zasady zachowania się pracownika w przypadku powstania poŝaru ocenić sytuację - czy jest on w stanie ugasić poŝar dostępnymi gaśnicami, jeŝeli poŝar obejmuje minimalną powierzchnię (poŝar w zarodku ) - przystąpić do jego ugaszenia przy uŝyciu gaśnic lub wody z hydrantu, powiadomić o poŝarze pracowników znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu poŝaru, którym moŝe grozić niebezpieczeństwo oraz swojego przełoŝonego, powiadomić przełoŝonego, powiadomić Państwową StraŜ PoŜarną, stosować się ściśle do poleceń przełoŝonego oraz dowódcy PSP.

64 Zasady alarmowania Państwowej StraŜy PoŜarnej (PSP): w przypadku powstania poŝaru w obiektach urzędu alarmujemy Państwową StraŜ PoŜarną telefonicznie. Wykręć numer alarmowy 998 i przekaŝ: dokładny adres, co się pali, czy są zagroŝeni ludzie, nazwisko i imię zgłaszającego o poŝarze, numer telefonu, z którego jest zgłoszenie

65 Podręczny sprzęt gaśniczy obsługa i zastosowanie Sprzęt przeciwpoŝarowy Znak gaśnica

66 GAŚNICA ŚNIEGOWA Gaśnicą śniegową gasimy: - ciała stałe (drewno, papier, tworzywa sztuczne itp.), - gazy i ciecze łatwo palne (propan, butan, metan, etylina, rozcieńczalniki), - instalacje i urządzenia (min. komputery) elektryczne pod napięciem prądu. RozróŜniamy gaśnice śniegowe pomalowane na kolor: czerwony - z dźwignią zaworu na korpusie butli srebrny - z zaworem pokrętnym na korpusie butli

67 Zasada obsługi gaśnicy śniegowej: jedną ręką rozwinąć wąŝ gaśnicy, kierując dyszę na palący się materiał. drugą ręką zerwać plombę i odkręcić zawór pokrętny w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (gaśnica koloru srebrnego) przycisnąć dźwignię zaworu po uprzednim wyciągnięciu zawleczki (gaśnica koloru czerwonego). UWAGA - wydostający się z gaśnicy śniegowej dwutlenek węgla (CO 2 ) posiada temperaturę - 78 C.

68 GAŚNICA PROSZKOWA Proszkiem gasimy: ciała stałe (drewno, papier, węgiel, gumę, tworzywa sztuczne), gazy i ciecze łatwo palne (propan, butan, metan, etylina, rozcieńczalniki), instalację elektryczną pod napięciem prądu elektrycznego.

69 Gaśnica proszkowa jest pod stałym ciśnieniem, posiada wbudowany w korpusie manometr (strzałka na zielonym polu wskazuje, Ŝe gaśnica jest sprawna), oraz dźwignię uruchamiającą zabezpieczoną zawleczką. Zasada obsługi: wyciągnąć zawleczkę zrywając plombę, skierować węŝyk na palący się materiał, nacisnąć dźwignię zaworu, przy gaszeniu poŝaru na zewnątrz obiektu, naleŝy pamiętać aby strumień proszku kierować zgodnie z kierunkiem wiatru.

70 HYDRANT WEWNĘTRZNY

71 Zasada obsługi hydrantu jest następująca: otwieramy drzwiczki szafki hydrantowej, wyjmujemy z niej wąŝ i rozwijamy go, podłączamy jedną końcówkę węŝa do zaworu hydrantowego, drugą do prądownicy hydrantowej, odkręcamy zawór hydrantowy i kierujemy wydostający się strumień wody na palący się materiał. Wodą nie gasimy urządzeń pod napięciem prądu elektrycznego, cieczy łatwopalnych, substancji chemicznych wchodzących w reakcję z wodą.

72 Zasady gaszenia ognia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego.

73 Dziękujemy za uwagę

... ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA. Pan/Pani... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, )

... ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA. Pan/Pani... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, ) ...... (oznaczenie pracodawcy)... (miejscowość i data) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA Pan/Pani..... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, ) Z dniem / / rozwiązuję z Panem/Panią

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uwaŝa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r.

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r. INSTRUKCJA w sprawie szkolenia pracowników z dnia 1 października 009 r. 1 1. Szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy Zespołu Szkół.. Szkolenie winno się odbywać zgodnie z rozporządzeniem MGiP. z dnia 7.07.004

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Chod często powtarza się nam, że prowadzenie własnej działalnośd to atrakcyjna forma pracy, to czy umowa o pracę wciąż pozostaje atrakcyjną formą zatrudnienia? Decydowad o tym mogą m.in. regulacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Dz.U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE BHP DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE BHP DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE BHP DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 1 Źródła obowiązków i praw w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy

Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy Rozwiązanie umowy o pracę - kompendium wiedzy Zakończenie stosunku pracy - odejście pracownika z firmy nieodłącznie wiąże się z rozwiązaniem umowy o pracę, na podstawie której odbywało się zatrudnienie.

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. Kodeks pracy Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat,

Bardziej szczegółowo

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Rozdział II Umowa o pracę Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Art. 32. 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: 1) okres próbny, 2) (uchylony), 3)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych USTAWA z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z 22 września 2003 r., zmiany: Dz.U. z 2004r., Nr 96, poz. 959) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp b) pracodawca

Bardziej szczegółowo

TEST dla nauczycieli sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla nauczycieli sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla nauczycieli sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole ponosi: a) pracownik służby bhp b) dyrektor szkoły c) każdy pracownik 2. Prawo

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny)

001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny) 001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny) Cena 240 zł I. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1. NajwaŜniejsze definicje a. Bezpieczeństwo b. Higiena pracy c. Ochrona pracy 2. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Kancelaria Adwokacka M.Supera. 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl

Prawo pracy. Kancelaria Adwokacka M.Supera. 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl Prawo pracy 022 854 08 40 Adwokat Warszawa supera@super.pl www.supera.pl Korzystanie z niniejszej prezentacji nie daje prawa do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec autorów Definicja prawa pracy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r.

Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. Zarządzenie nr 588/09 Burmistrza Czerska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czersku Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane Szkolenie przygotowała i przeprowadziła w dniu 27 listopada 2015 roku: Wykaz aktów prawnych, w oparciu o które przeprowadzono szkolenie: 1.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP BHP i podstawy ergonomii Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP Zagadnienia Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje prac wymagające

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2007

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2007 INSTRUKCJA W SPRAWIE SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU BHP Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W sprawie szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA Umowa o pracę może być rozwiązana: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem prawa okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Śmigla

Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Śmigla Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Śmigla Nr 300/09 z dnia 09.10.2009 r. Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY

26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY 26 czerwiec 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) KODEKS PRACY Ważnym wydarzeniem prawnym i organizacyjnym, które zintensyfikowało starania o poprawę bezpieczeństwa pracy było przyjęcie tzw. ustawy

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Krzysztof Zamajtys BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Zadania, obowiązki, zakres świadczeń oraz sposób finansowania służby medycyny

Bardziej szczegółowo

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Zespół powypadkowy Okoliczności i przyczyny wypadków ustala, powoływany przez pracodawcę, zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r.

Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. Zarządzenie Nr 10/2007 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 08 lutego 2007 r. w sprawie: przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego...

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego... Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego..... Sporządził: Zatwierdził: 1 Lp. Temat szkolenia 1 Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Cel i program instruktażu ogólnego. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. do książki pt. Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor Marek Gałusza

SPIS TREŚCI. do książki pt. Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor Marek Gałusza SPIS TREŚCI do książki pt. Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Autor Marek Gałusza Literatura... 7 Wykaz skrótów użytych w tekście... 8 I. PRAWO PRACY 1. Źródła i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3-237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

TEST dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami

TEST dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami TEST dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp c) każdy pracownik 2. Prawo do powstrzymania

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy w 2016 roku Umowy terminowe Rodzicielstwo. Opracowała: mgr Justyna Baranowska

Kodeks pracy w 2016 roku Umowy terminowe Rodzicielstwo. Opracowała: mgr Justyna Baranowska Kodeks pracy w 2016 roku Umowy terminowe Rodzicielstwo Opracowała: mgr Justyna Baranowska UMOWY TERMINOWE - od 22.02.2016 Podstawa prawna Umowy na okres próbny Nowe zasady limitowania umów Nowe okresy

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK Prawo pracy Testy z odpowiedziami JOWITA MROZIK stan prawny na VIII 2011 2 S t r o n a Copyright by Jowita Mrozik Copyright for the e-book edition by Bezkartek.pl Self-Publishing Warszawa 2011 3 S t r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY W URZĘDZIE GMINY KORZENNA

REGULAMIN PRACY W URZĘDZIE GMINY KORZENNA REGULAMIN PRACY W URZĘDZIE GMINY KORZENNA Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Korzenna PRZEPISY WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa porządek wewnętrzny w Urzędzie Gminy Korzenna, a takŝe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Obowiązki pracodawców w. zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Obowiązki pracodawców w. zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - Obowiązki pracodawców w zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy Proces pracy moŝe wiązać się z zagroŝeniem dla stanu psychofizycznego pracowników, ich zdrowia, a

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2012 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2012 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 3/2012 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z dnia 11.01.2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku Na podstawie art. 77

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX WYPADKI W Y P A D K I Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się: - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i które skutkowało urazem. 1.

Bardziej szczegółowo

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY Działania zespołu powypadkowego WROCŁAW 2011

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŝe zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRAWO PRACY. Ochrona pracy, bezpieczeństwo i higieny pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (definicje)

CZĘŚĆ I PRAWO PRACY. Ochrona pracy, bezpieczeństwo i higieny pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (definicje) CZĘŚĆ I PRAWO PRACY Ochrona pracy, bezpieczeństwo i higieny pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (definicje) 1. Podaj główne źródła prawnej ochrony pracy. Za źródła prawa pracy rozumie się przepisy

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne [Art. 190. 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 2. Zabronione jest zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZASADY REALIZACJI SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Podstawa prawna: KODEKS PRACY z dnia 26 czerwca 1974 r. (brzmienie od 1.03.2006 r.) Dział X. Rozdział VIII. Szkolenia. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 4 PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Nazwa formy kształcenia Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA PRZEBIEG ZATRUDNIENIA Stosunek pracy może być nawiązany między pracodawcą i pracownikiem. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Nadzór społeczny i wewnętrzny nad warunkami pracy ( W4) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, maj 2010 r.

Nadzór społeczny i wewnętrzny nad warunkami pracy ( W4) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, maj 2010 r. Nadzór społeczny i wewnętrzny nad warunkami pracy ( W4) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, maj 2010 r. Kodeks pracy; Nadzór nad prawem pracy i BHP Art. 18(5) 1. Społeczną kontrolę przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie; art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 roku poz z późniejszymi zmianami))

Na podstawie; art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 roku poz z późniejszymi zmianami)) Regulamin wynagradzania i premiowania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 7 im. Bajkowej Przygody w Czeladzi Na podstawie; art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada

Bardziej szczegółowo

TQM filozofia zarządzania System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy... 22

TQM filozofia zarządzania System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy... 22 I. PRAWO PRACY 1. Źródła prawa pracy Podstawowe zasady prawa pracy... 9 2. Stosunek pracy... 9 Umowa o pracę... 10 Zmiany istniejącego stosunku pracy... 10 3. Podstawowe obowiązki pracownika... 11 4. Regulamin

Bardziej szczegółowo

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRACY KOBIET

OCHRONA PRACY KOBIET OCHRONA PRACY KOBIET Ochrona pracy kobiet uwzględnia w szczególności: ochronę stosunku pracy kobiet w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego, zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót realizowanych w oparciu o projekt budowlany Rozbudowa i remont remizo-świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska Zbiornik ścieków z przyłączem

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych programów szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2009 z dnia 27 października2009 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracy tymczasowej

Ustawa o pracy tymczasowej www.www.interimax.com Ustawa o pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie warunków i sposobu wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych w Urzędzie Miasta Józefowa na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie Załącznik nr 2 Do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerw ca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 704)

z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) Na podstawie art. 237 11 5 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 87/2004/IV. Prezydenta Miasta Pabianic. na podstawie art pkt 1 k. p Ustala się: z dnia 1 czerwca 2004 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 87/2004/IV. Prezydenta Miasta Pabianic. na podstawie art pkt 1 k. p Ustala się: z dnia 1 czerwca 2004 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje: 1. Niniejszy regulamin wynagradzania ustala warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zwianych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2009 Wójta Gminy Czarnia z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Czarnia. Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Bardziej szczegółowo

Praktyczne przeprowadzanie wstępnego i okresowego szkolenia

Praktyczne przeprowadzanie wstępnego i okresowego szkolenia Praktyczne przeprowadzanie wstępnego i okresowego szkolenia Zapewnić szkolenie, weryfikować nabyte umiejętności i kontrolować ich wykorzystywanie jest obowiązkiem każdego pracodawcy Zapewnienie dobrego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Dz.U.08.223.1460 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 ISO 14001:2005 ISO 18001:2004

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 ISO 14001:2005 ISO 18001:2004 PA-4/OZ ISO 9001:008 ISO 14001:005 ISO 18001:004 Nr wersji - PROCEDURA POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ PRZEZ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ W Nr egz. 1 1 z 5 DATA PODPIS

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z bezpieczeństwa i higieny pracy. dla klas Technikum i ZSZ

Wymagania edukacyjne z bezpieczeństwa i higieny pracy. dla klas Technikum i ZSZ Wymagania edukacyjne z bezpieczeństwa i higieny dla klas Technikum i ZSZ L.P Dział programu Ocena Ocena Ocena dobra Ocena bardzo Ocena dopuszczająca dostateczna dobra celująca I Zagadnienia prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (ostatnia zmiana: Dz. U. z 2016 r., poz.2255) DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. [Definicja młodocianego] 1. Młodocianym

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1 BEZPIECZEŃSTWO stan niezagrożenia lub spokoju To stan powodujący zarówno poczucie braku zagrożenia jak i jego rzeczywisty brak. Bezpieczeństwo i higiena pracy ma

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą. Dz.U.76.3.19 1985.08.21 zm. Dz.U.85.37.175 1 1988.04.19 zm. Dz.U.88.10.76 1 1989.05.01 zm. Dz.U.89.20.107 art. 2 1989.08.01 zm. Dz.U.89.47.254 1 1990.04.28 zm. Dz.U.90.28.165 1 1996.06.02 zm. Dz.U.96.60.280

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. SP w Palowicach

REGULAMIN PRACY. SP w Palowicach REGULAMIN PRACY SP w Palowicach Celem regulaminu jest stworzenie warunków właściwego porządku pracy, dyscypliny pracy, określenie obowiązków i uprawnień pracowników. Regulamin został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

INFORMACJA WENTYLACJA I KLIMATYZACJA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA sporządzona na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 USTAWA o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz. U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników

Bardziej szczegółowo

TARBONUS. 2. Sposoby nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy Umowa o pracę Umowę o pracę zawiera się: na okres próbny, na czas nieokreślony,

TARBONUS. 2. Sposoby nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy Umowa o pracę Umowę o pracę zawiera się: na okres próbny, na czas nieokreślony, 2. Sposoby nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy 2. Sposoby nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I

PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I L.p. TEMAT 1 przedmiot i funkcje prawa pracy pojecie prawo pracy funkcje prawa pracy podstawowe zasady prawa pracy 2 Źródła prawa pracy źródła prawa pracy- konstytucja RP,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Rozdział I Przepisy wstępne 1 Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie: l. art. 27, 28, 29 i 31 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

... (nazwisko i imię)... (telefony kontaktowe, adres )

... (nazwisko i imię)... (telefony kontaktowe, adres  ) Zał. nr 6 do umowy UZGODNIENIA w zakresie współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu I. Przepisy wstępne 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu pracy określają organizację pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki Biblioteki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.)

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) Dz.U.83.35.163 1985-08-10 zm. Dz.U.85.35.162 art.3 1996-06-02 zm. Dz.U.96.24.110 art.34 1998-09-01 zm. Dz.U.98.113.717 art.7 2002-01-01 zm. Dz.U.01.128.1405 art.3 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej

Bardziej szczegółowo