Dr inż. Elżbieta Nawrocka. Przedmioty zawodowe - hotelarstwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr inż. Elżbieta Nawrocka. Przedmioty zawodowe - hotelarstwo"

Transkrypt

1 Dr inż. Elżbieta Nawrocka Przedmioty zawodowe - hotelarstwo

2 Otoczenie hotelu Istota makrootoczenia Makrootoczenie Sposób jego analizy podział na grupy procesów o podobnym charakterze, np. ekonomiczne, prawne, społeczne, technologiczne (metodyka PEST). Jednak prosta identyfikacja poszczególnych zjawisk jest niewystarczająca do prawidłowej interpretacji otoczenia, które bardzo mocno oddziałuje na działalność hoteli. Potrzebna jest wielokierunkowa, wielowymiarowa i zintegrowana diagnoza.

3 Otoczenie hotelu Główne (uniwersalne) zjawiska i procesy w makrootoczeniu: 1. Globalizacja życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego, społecznego, 2. Upowszechnienie technologii informatycznych, 3. Kształtowanie się społeczeństwa postindustrialnego (postfordowskiego, informacyjnego), 4. Wzrost znaczenia wiedzy i kwalifikacji, 5. Funkcjonowanie w warunkach zmian nieciągłych,

4 Otoczenie hotelu 6. Wzrost aspiracji społeczeństwa. Triumf jednostki, dążenie do celów jednostki, 7. Era biologii, chemii i fizyki, 8. Odrodzenie religii i renesans sztuk pięknych, 9. Zwiększenie roli korporacji transnarodowych i organizacji międzynarodowych, które wpływają na czynniki otoczenia firm, co sprzyja monopolizacji. Korporacje transnarodowe będą wzmacniać swoją siłę rynkową.

5 Otoczenie hotelu Podstawową cechą makrootoczenia jest globalizacja. Proces przekształcania oddzielnych gospodarek narodowych w zintegrowaną gospodarkę światową, z wynikającymi stąd zmniejszeniem stopnia segmentacji rynków i wzrostem współzależności między gospodarkami narodowymi ujęcie ekonomiczne. Zjawisko ma charakter m.in. kulturowy, polityczny.

6 Otoczenie hotelu Korzyści: wzrost roli nauki i edukacji w generowaniu wiedzy, pomysłów i innowacji, zapewnienie ciągłych procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw, ukierunkowanych na doskonalenie wytwarzanych dóbr materialnych i usług, przyspieszona konsolidacja firm, ułatwiająca wprowadzanie innowacji i obniżanie kosztów, swobodny przepływ towarów, osób, inwestycji, kapitału, nowoczesnych technologii i know-how, bardzo dynamiczny rozwój nauki i techniki.

7 Otoczenie hotelu Przejawem globalizacji jest m.in. serwicyzycja gospodarki, co oznacza stały wzrost znaczenia sektora usług, w tym hotelarskich w gospodarce.

8 Otoczenie hotelu Usługi w PKB w latach 1980 i 1997 (w%) kraj Świat Francja Japonia USA Wlk. Brytania

9 Otoczenie hotelu Zagrożenia: nierównomierne w skali światowej rozłożenie korzyści z globalizacji skutkujące marginalizacją charakteryzującą się tym, że aktywa trzech najbogatszych ludzi warte są więcej niż suma PKB wszystkich najmniej rozwiniętych krajów świata, a aktywa 12 najbogatszych ludzi warte są więcej niż zagregowany dochód 41% ludności świata. W tym przypadku potwierdza się zasada 20/80, a mianowicie: tylko 22% światowego majątku należy do krajów rozwijających się, w których mieszka 80% ludności świata.

10 Otoczenie hotelu Regionalizacja świata, czyli wykształcanie się trzech głównych regionów świata (Triady) Unii Europejskiej, strefy wolnego handlu skupionej wokół USA i strefy azjatyckiej. Pozostałe zagrożenia: zagrożenie narodowej tożsamości (w tym kultury), przestępczość międzynarodowa i uzależnienie gospodarek narodowych od międzynarodowych korporacji (bo mają większą siłę ekonomiczną niż wiele gospodarek narodowych.

11 Otoczenie hotelu Przykład np. w 2006r. największa firma na świecie Wal-Mart osiągnęła przychody ze sprzedaży rzędu 348,6 mld USD, przykładowo Polska osiągnęła wartość PKB szacowaną na 1057,9 mld PLN. Przy kursie dolara 3,30 PLN/USD (w kwietniu 2006r.) daje to ok. 320,6 mld USD.

12 Otoczenie branżowe hotelu sytuacja na rynku hotelarskim

13 Top Ten Hotel Groups in the World at January 1, 2006 Grupy hotelowe często zmieniają nazwy np. Hilton Corp. Zmienił w 2009 r. nazwę na Hilton Worldwide.

14

15 Chodzi o wartość dla inwestorów w branży hotelarskiej.

16

17 Otoczenie branżowe hoteli Od kilku lat obserwuje się w Polsce tendencje wzrostowe liczby hoteli i miejsc noclegowych (największe przyrosty zaobserwowano w grupie hoteli 3, 4 i 5*). Polski rynek hotelarski jest na etapie wzrostu, dla ilustracji w Polsce działa ok obiektów a w samym tylko Paryżu funkcjonuje 1465 hoteli (najwięcej 2 i 3*).

18 Struktura hoteli pod względem kategorii podobna jest do paryskiej.

19

20 Otoczenie hotelu Otoczenie konkurencyjne Otoczenie mikro i mezo. Model 5 sił Portera Znaczenie władz publicznych i polityki społecznogospodarczej (w tym polityki turystycznej) na danym obszarze miejscowości, gminy, powiatu, województwa.

21 Strategie biznesowe współczesnych hoteli Alianse strategiczne np. funkcjonuje alians hoteli luksusowych (5*i7*), Hilton, Hyatt Hotels, Marriott, InterContinental, Starwood połączyły się z firmą Pegasus, tworząc konkurencyjny portal rezerwacyjny TravelWeb Specjalizacja hoteli hotele dla narciarzy, przy plaży, biznesowe, przyjazne dzieciom, dla rodzin, hotele-spa, hotele-kasyno, hotele eko, hotele dla tenisistów (golfistów), hotele sportowe, hotele romantyczne, hotele historyczne,

22 Strategie biznesowe współczesnych hoteli Stosowanie strategii zwiększania rentowności poprzez rozwój geograficzny i wzrost korzyści skali (możliwości ekspansji przyspieszyło wprowadzenie samolotów typu Boening 707 na międzykontynen-talne przeloty). Stosowane są główne dwie drogi: pierwsza polegająca na przejęciach istniejących struktur, druga przez wzrost organiczny (budowę hotelu od podstaw). Także równocześnie obie drogi w Polsce np. Qubus odp. 10/2 obiektów stan w 2008r.

23 Strategie biznesowe współczesnych hoteli Strategia umiędzynarodowienia systemów (sieci) hotelowych następuje głównie : -w stylu rynkowo partnerskim (franchising- w tego typach sieci działa ok. 65% hoteli na świecie, w samych Stanach Zjednoczonych 75%, a w Polsce ok. 1% wszystkich hoteli np. Best Western), -samodzielnie przez transmisję funkcji (własny zarząd), -w stylu partycypacyjnym (przejęcia, fuzje, alianse).

24 Strategie biznesowe współczesnych hoteli Opcje strategiczne międzynarodowych systemów (sieci) hotelowych: rozwój nowego produktu, głównie dzięki zaawansowanym technologiom, różnicowanie produktu za pomocą marketingu zróżnicowanego, przekształcanie starych obiektów w hotele klasy ekonomicznej, stosowanie programów marketingowych z liniami lotniczymi,

25 Strategie biznesowe współczesnych hoteli koncentrację działań na wybranych rynkach krajowych lub regionalnych, zajmowanie precyzyjnie określonej niszy na danym rynku, zwiększanie możliwości decyzyjnych niższych szczebli zarządzania w celu lepszej obsługi klientów

26 Główne obszary działań w hotelarstwie Międzynarodowe Zrzeszenie Hoteli i Restauracji IHRA w 1999r. określiło 5 sił mających zasadniczy wpływ na branżę hotelarską w skali globalnej i decydujące o przewadze konkurencyjnej hotelu (grupy hoteli) na rynku: technologia, marketing, zasoby ludzkie, aktywa i kapitały, bezpieczeństwo.

27 Bezpieczeństwo w hotelu Poziom bezpieczeństwa w hotelu zależy od: Poziomu zagrożenia przejawy: bójka pomiędzy gośćmi, zaczepianie gości przez dziwne osoby, niewłaściwe słownictwo, agresywne czy niewłaściwe zachowanie ze strony innych gości lub pracowników Skuteczności zabezpieczenia technicznego budowlanego (awaryjne schody, awaryjne wyjścia, oświetlenie, ogrodzenia, okratowanie, drzwi i okna antywłamaniowe), mechanicznego (stanowiska z gaśnicą, zamki, sejfy, kasy, teczki i i pojemniki do przenoszenia kosztowności) i elektronicznego (systemy alarmowe, monitoring obiektu hotelowego, czujki dymu, klucze elektroniczne), a także ochrony fizycznej (np. pracownik ochrony).

28 Bezpieczeństwo w hotelu Kształtowania percepcji (poczucia) bezpieczeństwa w hotelu umieszczanie w widocznym miejscu informacji, że dany obiekt hotelowy ochrania agencja ochrony, czy certyfikatów związanych z programami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (przykładowo władze Karpacza z LOT byli inicjatorami Programu Bezpieczny Karpacz zachęcający do wypracowania standardów etycznych związanych z ekologią, bezpieczeństwem i odpowiedzialnością wobec niepełnosprawnych, co było potwierdzane certyfikatem. Innym sposobem jest posiadanie w standardzie usług związanych z bezpieczeństwem.

29 Bezpieczeństwo w hotelu Bezpieczeństwo w hotelach rozumiane bardzo szeroko, jako zabezpieczenie przed atakami terrorystycznymi, aktami pospolitych przestępstw (napady, kradzieże), bezpieczeństwo związane z ochroną przed skażeniem wody, gleby, powietrza, czy występowaniem epidemii, a także zabezpieczenie przed zagrożeniami typu pożary, awarie sprzętu lub wyposażenia. Pierwszym obowiązkiem hotelarza jest zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego gościom i ich mieniu, pracownikom i współpracownikom hotelu, a także zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń i wyposażenia.

30 Bezpieczeństwo w hotelu W tym celu niezbędne jest spełnienie wymogów przepisów budowlanoremontowych, przeciwpożarowych i związanych bezpieczeństwem i higieną pracy (w gastronomii także z bezpieczeństwem i higienążywności). Szczególne miejsce zajmują przepisy o bezpieczeństwie pracowników. W celu zagwarantowania im właściwych warunków należy: właściwie zorganizować pracę, sprawować nadzór nad procesami pracy w hotelu, zapewnić realizację zaleceń inspektora pracy, wykonywać przepisy o ochronie pracy.

31 Bezpieczeństwo w hotelu Wieloaspektowa interpretacja bezpieczeństwa w hotelarstwie obejmuje także zagadnienie ubezpieczeń. Hotelarz zawiera dwa główne rodzaje umów ubezpieczeniowych: gospodarczych w zakresie ubezpieczeń majątkowych (od szkód spowodowanych żywiołami, od kradzieży, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ubezpieczenie mienia w transporcie, ubezpieczenie komunikacyjne, osobowych od następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym przy pracy.

32 Bezpieczeństwo w hotelu Na hotelarza jak na każdego przedsiębiorcę, nałożone są obowiązki związane z ubezpieczeniami społecznymi, zdrowotnymi, płaceniem składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

33 Technologia w hotelu Znaczenie nowoczesnych technologii: radykalnie zmieniają relacje z klientami, metody zarządzania, decydują o konkurencyjności usług hotelarskich, umożliwiają obniżenie kosztów działalności, wejście na nowe rynki, zwiększają bezpieczeństwo prowadzenia działalności i obsługi gości.

34 Rodzaje informatyczne: Technologia w hotelu - sprzedaż i relacje z klientem: CRM (Customer Relationship Management jest podejściem polegającym na identyfikowaniu i przywiązywaniu klientów przynoszącym największy dochód hotelowi, a w szczególności na integrowaniu i upowszechnianiu informacji o klientach z różnych źródeł, e-commerce (system obsługujący prezentację i sprzedaż oferty firmy przez Internet e- community (system pozwalający na tworzenie wokół hotelu wirtualnych grup klientów zainteresowanych, np. jakimś rodzajem usług), e-procurement (system wspomagający zarządzanie zakupami hotelu, realizuje to przez np. kontakty i wybór dostawców);

35 Technologia w hotelu - planowanie i zarządzanie zasobami: MRP (Manufacture Resource Planning planowanie zasobów procesu usługowego), ERP (Enterprise Resource Planning planowanie zasobów w całym przedsiębiorstwie); - komputerowe wspomaganie wytwarzania: CAM (Computer Aided Manufacturing), w hotelu nie jest wskazane wyeliminowanie usługodawcy, nowoczesna technologia ma za zadanie jedynie wspomaganie procesu usługowego.

36 Technologia w hotelu W ramach tych systemów funkcjonują subsystemy, które mają za zadanie wspomóc świadczenie usług złożonych i pakietów. Dobrym przykładem jest elektroniczny system obsługi restauracji, który umożliwia:

37 Technologia w hotelu - elektroniczny zapis na komputerach, palmtopach przyjmowanych zamówień; - room service przez Internet; - podział dań głównych, starterów, napoi alkoholowych, bezalkoholowych i przypisanie im kodów, dzięki którym będzie możliwe szybkie i bezbłędne świadczenie zamawianych posiłków; - CCM czyli zarządzanie salami konferencyjnymi, które pozwala na koordynację działalności w zakresie rezerwacji sal konferencyjnych oraz zarządzanie wydarzeniami, graficzne sterowanie rezerwacją na planie, dostosowywanie rezerwacji do potrzeb, automatyczną kalkulację cen rezerwacji, zarządzanie salą, komunikację z modułem recepcyjnym przez kartotekę gościa lub rezerwację.

38 Technologia w hotelu Stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych (sprzęt i oprogramowanie), komunikacyjnych i informacyjnych (np. Internet) powoduje wirtualizację hotelu (np. na stronie www możliwy spacer po hotelu), jego funkcjonowanie wewnątrz (elektroniczna dokumentacja i jej obieg, kontakty wirtualne z pracownikami, systemy rozliczania) i na zewnątrz (wirtualne kontakty z klientami i kontrahentami).

39 Technologia w hotelu Nowoczesne technologie występują także: w postaci rozwoju urządzeń i środków technicznych zmywarki do naczyń, nowoczesne pralnie, jako postęp w dziedzinie nowoczesnych materiałów i technologii, których źródłem jest tradycyjny i nowoczesny przemysł inteligentny budynek hotelowy, wygłuszające ściany, w postaci nowych metod zarządzania hotelem zarządzanie wiedzą.

Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności firm w hotelarstwie

Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności firm w hotelarstwie Zeszyty Naukowe nr 825 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Studia Doktoranckie Wydziału Zarządzania Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności firm w hotelarstwie 1. Wprowadzenie Wzrastająca

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

s ystem zamawiania prac naukowych Marcina Zawickiego i Łukasza Mamicy pod redakcją

s ystem zamawiania prac naukowych Marcina Zawickiego i Łukasza Mamicy pod redakcją s ystem zamawiania prac naukowych pod redakcją Marcina Zawickiego i Łukasza Mamicy Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie Kraków 2006 Spis treści Poradnik został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział: Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Specjalność: Handel Zagraniczny Magdalena Długosz ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU BRANŻA HOTELARSKA

PROGRAM PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU BRANŻA HOTELARSKA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM PILOTAŻOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI

Bardziej szczegółowo

Anna Rogut Bogdan Piasecki. Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych. Poznawanie potrzeb. Przełamywanie barier

Anna Rogut Bogdan Piasecki. Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych. Poznawanie potrzeb. Przełamywanie barier Anna Rogut Bogdan Piasecki Innowacyjność firm włókienniczo-odzieżowych. Poznawanie potrzeb. Przełamywanie barier Łódź - 2007 2 Bogdan Piasecki, Anna Rogut Recenzent: Łukasz Sułkowski Projekt okładki: Monika

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1143 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY Ó SMY ŁÓ D Ź 2 0 12 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Outsourcing i przenoszenie usług na świecie. Wnioski dla Polski

Outsourcing i przenoszenie usług na świecie. Wnioski dla Polski Anna Zorska * Outsourcing i przenoszenie usług na świecie. Wnioski dla Polski Outsourcingu różnego rodzaju usług i przenoszenie ich realizacji za granicę stały się ważnymi procesami we współczesnym biznesie

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA

STRATEGIA BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA STRATEGIA BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA LATA 2006-2015 Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, czerwiec 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

e-wielkopolska Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Wielkopolskim

e-wielkopolska Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Wielkopolskim e-wielkopolska Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Wielkopolskim Opracował zespół w składzie: Wojciech Cellary (przewodniczący) Marek Bigosiński Leszek Duda Ryszard Stefanowski

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie ROLA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI

STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI ANALIZA GOSPODARCZYCH OBSZARÓW WZROSTU I INNOWACJI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR CALL CENTER ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną

ABC Biznesu. Jak założyć agencję turystyczną ABC Biznesu Jak założyć agencję turystyczną Spis treści 2 Pomysł na firmę /3 1. Organizator turystyki, pośrednik czy agent turystyczny?/4 2. Klienci agencji turystycznej /4 3. Cele i zasoby osobiste /5

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Warszawa, 27 czerwca 2007 Spis treści: I. Cele i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego...1 I.1. Uwarunkowania europejskie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć KLASTER. przewodnik Wydanie II rozszerzone. Redakcja Władysław Szajna. Rzeszów 2011

Jak stworzyć KLASTER. przewodnik Wydanie II rozszerzone. Redakcja Władysław Szajna. Rzeszów 2011 Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje projekt systemowy pn. Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim Wyższa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi KONCEPCJA UTWORZENIA CENTRUM INFORMATYCZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU DORADZTWA ROLNICZEGO A. Koncepcja organizacji i informatyzacji centralnego ośrodka zarządzającego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 projekt Projekt przyjęty Uchwałą nr 196/2816/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2013 r. Spis treści SEKCJA 1. WKŁAD

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo