Ocena siły adhezji do zębiny różnych systemów wiążących badania in vitro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena siły adhezji do zębiny różnych systemów wiążących badania in vitro"

Transkrypt

1 PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2006, 43, 3, ISSN X Copyright by Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław and Polish Stomatological Association ANETA GOSŁAWSKA 1, ROLAND FRANKENBERGER 2, ELŻBIETA BOŁTACZ RZEPKOWSKA 3 Ocena siły adhezji do zębiny różnych systemów wiążących badania in vitro Evaluation of Adhesion Strength to Dentine of Various Bonding Systems In Vitro Studies 1 ITS Zakład Stomatologii Zachowawczej, Katedra Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2 Lehrstuhl für Zahn, Mund und Kieferheilkunde, Abteilung für Zahnerhaltung, Parodontologie und Kinderzahnheilkunde; Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg, Niemcy 3 Zakład Stomatologii Zachowawczej, Katedra Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Streszczenie Wprowadzenie. Sposób trwałego połączenia wypełnienia z tkankami zęba jest nadal aktualny w dobie szerokie go stosowania w stomatologii materiałów adhezyjnych. Cel pracy. Ocena siły adhezji różnych systemów wiążących do zębiny w zależności od jej wilgotności i zastoso wania podchlorynu sodu. Materiał i metody. Do badań wykorzystano 40 zębów ludzkich. Po odcięciu 2 / 3 korony, zęby podzielono losowo na trzy grupy. W pierwszej grupie badano system wiążący Syntac Classic (Ivoclar Vivadent), w drugiej Pri me&bond NT (Dentsply DeTrey), a w trzeciej Single Bond (3M ESPE). Każdą z grup podzielono na cztery podgrupy (A, B, C, D), kryterium podziału stanowił sposób przygotowania zębiny przed zastosowaniem systemu wiążącego. System wiążący aplikowano na suchą i mokrą zębinę oraz na suchą i mokrą zębinę po użyciu podchlo rynu sodu. Korony zębów odbudowano kompozytem Clearfil AP X (Kuraray Medical Inc.), a następnie pocięto pionowo w dwóch płaszczyznach, otrzymując bloczki zębinowo kompozytowe, które poddano próbie wytrzyma łości na rozciąganie w urządzeniu Zwick (Zwick, Niemcy). Wyniki i wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że największa siła wiązania (38,56 N/mm 2 ) występowała po użyciu systemu wiążącego Prime&Bond NT na mokrą zębinę. Siła wiązania systemu Sin gle Bond wynosiła około N/mm 2. Najmniejszą siłę adhezji (12,74 N/mm 2 ) odnotowano w przypadku zasto sowania Syntac Classic na mokrą zębinę. System wiążący Prime&Bond NT okazał się najskuteczniejszy w przy padku zastosowania go na mokrą zębinę, użycie NaOCl również zapewniało dobre wyniki. Single Bond charakte ryzował się ogólnie gorszymi wynikami, nawet po zastosowaniu go na mokrą zębinę. System Syntac Classic wykazywał skuteczniejsze działanie po użyciu podchlorynu sodu, na co mógł mieć wpływ samowytrawiający pri mer (Dent. Med. Probl. 2006, 43, 3, ). Słowa kluczowe: systemy wiążące, siła wiązania, adhezja. Abstract Background. Nowadays, as adhesive materials are so widespread in conservative dentistry, the sufficient way of their bonding to the tooth structures is particularly important. Objectives. The aim of the study was to investigate adhesion of various bonding systems to the dentine in relation to its moisture and application of sodium hypochloride. Material and Methods. Forty extracted human teeth were used in our study. After cutting off 2 / 3 of each crown, teeth were divided randomly into three groups. In the first group bonding system Syntac Classic (Ivoclar Viva dent) was examined, in the second one Prime&Bond NT (Dentsply DeTrey), and in the third Single Bond (3M ESPE). Every group was divided into four subgroups (A, B, C, D), according to the way of dentin prepara tion before the application of bonding system. Bonding system was applied on dry and wet dentine, as well as dry and wet dentine after the application of sodium hypochloride. Afterwards, crowns of the teeth were rebuilt with composite material Clearfil AP X (Kuraray Medical Inc.) and cut perpendicularly into dentine composite blocks. Then the tensile test was performed with the Zwick device (Zwick, Germany).

2 Siła adhezji do zębiny różnych systemów wiążących 343 Results and Conclusions. On the basis of our study, the highest bond strength (38.56 N/mm 2 ) was achieved by wet bonding with Prime&Bond NT. Bond strength by Single Bond ranged between 17 N/mm 2 and 26 N/mm 2. The lowest bond strength (12.74 N/mm 2 ) was stated by wet bonding performed with Syntac Classic. The most efficient was Prime&Bond NT applied on wet dentine; the use of NaOCl also provided good results. Single Bond revealed worse results, even after being applied on wet dentine. Syntac Classic was more effective by the use of NaOCl, what could be caused by self etching primer (Dent. Med. Probl. 2006, 43, 3, ). Key words: bonding systems, bond strength, adhesion. Sposób trwałego połączenia wypełnienia z tkankami zęba jest nadal aktualny w dobie szero kiego stosowania w stomatologii materiałów adhe zyjnych. Ciągłe udoskonalanie systemów wiążą cych zmierza nie tylko do osiągnięcia jak najwięk szej siły wiązania, ale również do znacznego uproszczenia procesu ich aplikacji [1 3]. Już w latach 60. XX wieku udało się uzyskać dobre połączenie materiału kompozytowego ze szkliwem, połączenie z zębiną natomiast jest o wiele trudniejsze i wciąż jest przedmiotem licz nych badań [4 6]. W ciągu wielu lat wprowadzano kolejne gene racje systemów wiążących, różniących się przede wszystkim mechanizmem działania. Zasada dzia łania pierwszych systemów wiążących opierała się na impregnacji warstwy mazistej, później zapropo nowano jej częściową modyfikację, a najnowsze generacje powodują całkowite jej rozpuszczenie [7]. W celu skrócenia czasu pracy wprowadzono systemy jednobuteleczkowe i samowytrawiające [1, 2, 7 9]. Ostatnio zwraca się również uwagę na stan zę biny oraz odpowiednie jej przygotowywanie przed zastosowaniem systemu wiążącego. Badacze [3, 7, 9 12] są zdania, że stopień jej wilgotności oraz aplikacja różnych substancji, np. podchlorynu so du, mogą istotnie wpływać na trwałość połączenia systemu wiążącego z zębiną. Celem pracy była ocena siły adhezji różnych systemów wiążących do zębiny w zależności od jej wilgotności i zastosowania podchlorynu sodu. Materiały i metody Do badań wykorzystano 40 ludzkich zębów, które po ekstrakcji przechowywano w 0,5% wod nym roztworze chloraminy T w temperaturze około 4 o C. Zęby zostały użyte do doświadczenia w okre sie nie dłuższym niż 3 miesiące po usunięciu. Wolnotnącą piłą z chłodzeniem wodnym (Iso met, Buehler, Lake Bluff, USA) odcięto 2 / 3 korony każdego zęba, następnie podzielono je losowo na 3 grupy po 8 12 zębów. Liczba zębów w grupie zależała od ich wielkości. W pierwszej grupie badano system wiążący Syntac Classic (Ivoclar Vivadent, Schaan, Lich tenstein) w drugiej Prime&Bond NT (Dentsply DeTrey, Konstanz, Niemcy), a w trzeciej Single Bond (3M ESPE, St. Paul, USA). Powierzchnię odcięcia wszystkich zębów wy trawiano 37% kwasem fosforowym: szkliwo tra wiono przez 30 sekund, a zębinę 15 sekund. Każdą z 3 grup podzielono na cztery podgrupy (A, B, C, D). Kryterium podziału był sposób przygotowania zębiny przed zastosowaniem systemu wiążącego. Zęby podgrupy A (dry bonding) suszono powie trzem z dmuchawki wodno powietrznej. Zęby pod grupy B (wet bonding) osuszano delikatnie waci kiem, by zębina pozostawała lekko lśniąca. Zęby podgrupy C (dry bonding + NaOCl) suszono po wietrzem z dmuchawki wodno powietrznej, następ nie stosowano 3% podchloryn sodu, nakładając go trzykrotnie pędzelkiem i susząc powietrzem z dmu chawki wodno powietrznej. Zęby podgrupy D (wet bonding + NaOCl) osuszano delikatnie wacikiem, by zębina pozostawała lekko lśniąca, następnie sto sowano 3% podchloryn sodu, nakładając go trzy krotnie pędzelkiem i osuszając wacikiem. Na przygotowane w ten sposób powierzchnie nakładano jeden z systemów wiążących. Następ nie korony odbudowywano kompozytem Clearfil AP X (Kuraray Medical Inc., Tokio, Japonia), który nakładano w czterech lub pięciu jednomili metrowych warstwach, polimeryzując każdą z nich przez 40 sekund lampą polimeryzacyjną fir my KaVo (Biberach, Niemcy). Zęby pocięto pionowo w dwóch płaszczy znach, otrzymując bloczki zębinowo kompozyto we, o średnich wymiarach 0,67 0,8 10 mm. Dalszemu badaniu poddano 20 losowo wybranych próbek z każdej podgrupy, które były przechowy wane przez 24 h w destylowanej wodzie w tempe raturze 37 o C. Próbki mocowano za pomocą lepkiego wosku w urządzeniu Zwick (Zwick, Ulm, Niemcy), bada jącym wytrzymałość systemów wiążących na roz ciąganie (microtensile bond strength µtbs). Szybkość przesuwu głowicy rozciągającej wyno siła 1 mm/min. W każdym przypadku siła potrzeb na do rozerwania była mierzona i zapisywana cyf rowo w komputerze połączonym z urządzeniem. Badania wykonano w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, Periodontologiii i Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu w Erlangen Nürnberg, Niemcy.

3 344 Analizę statystyczną wykonano w programie SPSS 11.0 dla Windows (SPSS Inc., Chicago, USA), stosując test U Manna Whitneya na pozio mie istotności p < 0,05. Wyniki Uzyskane wyniki przedstawiono w tab. 1 oraz na ryc. 1 i 2. W tabeli 1 zestawiono średnie wartoś ci sił rozciągających (na 1 mm 2 próbki w N/mm 2 ) dla każdego systemu wiążącego i metody postępo wania. Wyniki z tab. 1 przedstawiono graficznie na ryc. 1. Można zauważyć (tab. 1, ryc. 1), że naj mniejszą siłą wiązania 12,74 N/mm 2 charaktery zował się system wiążący Syntac Classic zastoso wany na mokrą zębinę. Po użyciu NaOCl siła adhe zji zarówno do suchej, jak i mokrej zębiny była wyraźnie większa. System Single Bond miał podobnie małą siłę wiązania. Po zastosowaniu Na OCl na mokrą zębinę w przypadku tego systemu si ła wiązania wyraźnie wzrosła. Największą siłę ad hezji odnotowano po aplikacji systemu wiążącego Prime&Bond NT na mokrą zębinę, a użycie pod chlorynu sodu zmniejszyło siłę wiązania. Na podstawie analizy statystycznej wyników (ryc. 2) można stwierdzić, że w przypadku syste mu Syntac Classic siła potrzebna do rozerwania połączenia między zębiną a materiałem kompozy towym była istotnie mniejsza (p < 0,05) po zasto sowaniu go na mokrą zębinę niż w pozostałych trzech badanych podgrupach; czyli na suchą zębi nę oraz suchą bądź mokrą zębinę potraktowaną NaOCl. Siła potrzebna do rozerwania bloczka kompozytowo zębinowego po zastosowaniu Sin gle Bond była istotnie większa (p < 0,05) po uży ciu tego systemu na zębinę mokrą z podchlorynem sodu niż w pozostałych trzech przypadkach. W próbkach z Prime&Bond NT siła potrzebna do rozerwania była istotnie większa (p < 0,05) po za stosowaniu go na mokrą zębinę w porównaniu z trzema pozostałymi grupami. A. GOSŁAWSKA, R. FRANKENBERGER, E. BOŁTACZ RZEPKOWSKA Omówienie Zdaniem Tanumiharja et al. [8] najbardziej obiektywną metodą oceny właściwości wiążących różnych systemów są badania in vitro wykonywane w laboratoriach, chociaż warunki, w jakich są prze prowadzane często różnią się i nie zawsze jest moż liwe porównanie uzyskanych rezultatów. Wynika to z faktu, że doświadczenia przeprowadza się na zę bach ludzkich lub bawolich [13, 14], które mogą być przechowywane w różnych roztworach, np. w wodnym roztworze chloraminy [15], w wodzie destylowanej [13] lub w roztworze śliny zawierają cym tymol krystaliczny [8]. Do badań tego typu wykorzystuje się zarówno zębinę koronową, jak i korzeniową [12], która może być w różnym stop niu zmineralizowana [14, 16, 17]. W celu zbliżenia warunków laboratoryjnych do panujących w jamie ustnej podczas żucia, badane systemy wiążące są często poddawane dodatkowym obciążeniom [15]. Najważniejszym mechanizmem, odpowiedzial nym za połączenie systemu wiążącego z zębiną, jest retencja mikromechaniczna [9, 14]. Występuje ona wówczas, gdy żywica całkowicie wnika w zdemi neralizowaną zębinę i do kanalików zębinowych, tworząc warstwę hybrydową i warstwę kosmków. Na głębokość penetracji wpływają między innymi: Dry bonding Wet bonding Dry+NaOCl Wet+NaOCl Syntac Classic Single Bond Prime&Bond NT Ryc. 1. Wartości sił rozciągających badanych próbek Fig. 1. Values of tensile bond strengths of tested samples Tabela 1. Wartości sił rozciągających badanych próbek Table 1. Values of tensile bond strengths of tested samples Średnia siła przypadająca na 1 mm 2 próbki (N/mm 2 ) Medium bond strength on 1 mm 2 of sample (N/mm 2 ) dry bonding wet bonding dry + NaOCl wet + NaOCl Syntac Classic 27,42 (10,93)* 12,74 (7,45)* 37,32 (13,8)* 35,63 (14,64)* Single Bond 16,99 (11,85)* 17,43 (11,14)* 15,46 (8,16)* 25,79 (12,38)* Prime & Bond NT 21,99 (8,27)* 38,56 (15,38)* 29,49 (17,17)* 21,88 (9,8)* * w nawiasach podano wartości odchylenia standardowego. * in brackets are given values of standard deviation.

4 Siła adhezji do zębiny różnych systemów wiążących 345 * różnica istotna statystycznie w wartościach sił rozciągających w danej grupie * statistically significant difference in values of tensile bond strength in each group Ryc. 2. Średnie wartości sił rozciągających z odchyleniem standardowym i wartościami ekstremalnymi w danych grupach Fig. 2. Medium values of bond strengths with standard deviation and extreme values in each examined group agresywność wytrawiania, wilgotność zębiny po wytrawieniu, rodzaj systemu wiążącego oraz prze puszczalność sieci włókien kolagenowych. W naszych badaniach największą siłę wiąza nia (38,56 N/mm 2 ) wykazano w grupie zębów, w której samowytrawiający system Prime&Bond NT zastosowano na wilgotną zębinę. Autorzy [9, 10] są zdania, że woda jest jednym z ważniejszych czynników odpowiedzialnych za adhezję syste mów wiążących. Woda pozostała po wytrawieniu na powierzchownej zdemineralizowanej warstwie zębiny zapewnia strukturalną nienaruszalność siat ki włókien kolagenowych. Zjawisko to umożliwia późniejszą penetrację żywicy przez zastąpienie cząsteczek wody cząsteczkami lotnego rozpusz czalnika pochodzącego z systemu wiążącego [3, 17]. W przypadku przesuszenia zębiny dochodzi do opadnięcia włókien kolagenu, co w rezultacie ogranicza wnikanie monomerów systemu wiążą cego w zdemineralizowaną zębinę [9]. Zawarty w Prime&Bond NT aceton zajmuje miejsce wody w siatce kolagenowej, a następnie monomer, który również wchodzi w skład systemu wiążącego, in filtruje siatkę kolagenową, zapewniając dobrą re tencję mikromechaniczną [3, 10, 17]. Po zastosowaniu Single Bond na wilgotną zę binę uzyskano zdecydowanie gorsze wyniki, cho ciaż siła wiązania z użyciem tego systemu na mo krą zębinę była również większa niż po zaapliko waniu go na suchą zębinę. System Single Bond oparty na etanolu w odróżnieniu od Prime&Bond NT zawiera dodatkowo cząsteczki wody. Zdaniem wielu badaczy [1, 10, 17] nadmierna wilgotność zębiny, po wyparowaniu etanolu, utrudnia połącze nie systemu wiążącego z tkankami zęba, zakłóca jąc interakcję między siatką włókien kolageno wych a zębiną [17]. Należy jednak podkreślić, że zawarty w Single Bond kwas polialkenowy może poprawiać siłę wiązania przez reakcję chemiczną z jonami Ca 2+ zdemineralizowanej zębiny. Zapo biega to zapadaniu się siatki kolagenowej, umożli wiając lepszą penetrację systemu wiążącego [1]. Najmniejszą siłę wiązania (12,74 N/mm 2 ) uzys kano w grupie zębów, w której zastosowano sy stem Syntac Classic na wilgotną zębinę. Jest to za skakujący wynik, ponieważ, zdaniem Ahlstrand [18], ten system wiążący powinien charakteryzo wać się, podobnie jak Prime&Bond NT, dużymi wartościami siły wiązania, gdyż w swym składzie również zawiera aceton [8]. System Syntac Clas

5 346 A. GOSŁAWSKA, R. FRANKENBERGER, E. BOŁTACZ RZEPKOWSKA sic, zawiera wodę tak jak Single Bond, której nad miar może utrudniać penetrację żywicy [1, 8, 17]. Zhang et al. (2005) stwierdzili, że systemy wiążące niezawierające wody są wrażliwe na po wierzchniową wilgotność zębiny. Potwierdziły to w pełni wyniki naszych badań. System Prime & Bond NT (niezawierający wody) charakteryzował się wyraźnie większą siłą wiązania po zastosowa niu go na mokrą (38,56 N/mm 2 ) niż na suchą zębi nę (21,99 N/mm 2 ). W ostatnich latach pojawiły się doniesienia [7, 19] zwracające uwagę na fakt, że po wytrawieniu zębiny kwasem fosforowym powstaje nadmiernie bogata we włókna kolagenowe warstwa zębiny, która jest mniej przepuszczalna i utrudnia penetrację systemu łączącego. Stwierdzono [7, 9, 11, 12], że deproteinizacja kolagenu przed aplikacją systemu wiążącego może wpływać na skuteczność wiązania. Niespecyficznym środkiem proteolitycznym jest podchloryn sodu, który wykazuje zdolność rozpuszczania składników organicznych w tempe raturze pokojowej. Opublikowane badania różnych autorów [7, 9, 11, 12] potwierdzają, że preparat ten usuwając organiczną część zębiny, znacząco zwiększa jej przepuszczalność dla monomerów sy stemu wiążącego. Zębina po odbiałczeniu ma strukturę bardziej zbliżoną do szkliwa, ponieważ nie zawiera lub zawiera jedynie śladowe ilości biał ka, a jak wiadomo największą adhezję uzyskuje się właśnie do szkliwa [19]. Badania nasze nie rozstrzygnęły jednoznacz nie, jak deproteinizacja wytrawionej zębiny wpły wa na siłę wiązania. Nie wykazano bowiem zna czących różnic między wartościami siły wiązania w próbkach z zastosowaniem podchlorynu sodu i bez. Największy wzrost siły wiązania odnotowa no po użyciu tego preparatu z systemem Syntac Classic zarówno na suchą, jak i mokrą zębinę. W przypadku systemów wiążących zawierających samowytrawiający primer, takich jak Syntac Clas sic, w wyniku dodatkowego wytrawiania słabszym kwasem uzyskuje się cieńszą warstwę hybrydową, co umożliwia lepszą penetrację monomerów syste mu wiążącego. Zastosowanie podchlorynu sodu powoduje dodatkowo otwarcie i poszerzenie świa tła kanalików zębinowych, wpływając na efektyw ność działania primera i wzrost siły adhezji [7, 11, 19], co ma istotne znaczenie w praktyce klinicznej. Podsumowując można stwierdzić, że system wiążący Prime&Bond NT okazał się najskutecz niejszy w przypadku zastosowania na mokrą zębi nę, chociaż użycie NaOCl również gwarantowało dobre wyniki. System wiążący Single Bond cha rakteryzował się ogólnie gorszymi wynikami, na wet po zastosowaniu go na mokrą zębinę. Jest to wynik zaskakujący, ponieważ systemy wiążące tej generacji są zwykle w takich przypadkach skutecz ne. System Syntac Classic wykazał skuteczniejsze działanie po zastosowaniu podchlorynu sodu, na co wpływ wywarł samowytrawiający primer. Piśmiennictwo [1] CARDOSO P., SADEK F.: Microtensile bond strength on dentin using new adhesive systems with self etching pri mers. Braz. J. Oral Sci. 2003, 2, [2] FRANKENBERGER R., LOPES M., PERDIGAO J., AMBROWE W. W., ROSA B. T.: The use of flowable composites as fil led adhesives. Dent. Mat. 2000, 18, [3] PERDIGAO J., FRANKENBERGER R., ROSA B. T., BRESCHI L.: New trends in dentin/enamel adhesion. Am. J. Dent. 2000, 13, 25D 30D. [4] LUTZ F., KREJCI I., SCHÜPBACH P.: Materiały łączące przy estetycznym wypełnianiu zębów (przegląd). Stomat. Współcz. 1994, 2, [5] SULIBORSKI S., SOKOŁOWSKI J., GÓRECKA W.: Zjawisko adhezji. Magazyn Stomat. 1998, 8, 2, [6] SULIBORSKI S., SOKOŁOWSKI J.: Adhezja materiałów kompozycyjnych do szkliwa. Magazyn Stomat. 1998, 8, 4, [7] UCEDA GOMEZ N., REIS A., CARRILHO M., LOGUERCIO A., RODRIGUES FILHO L.: Effects of sodium hypochlorite on the bond strength of an adhesive system to superficial and deep dentin. J. Appl. Oral Sci. 2003, 11, [8] TANUMIHARJA M., BURROW M. F., TYAS M. J.: Microtensile bond strengths of seven dentin adhesive systems. Dent. Mat. 2000, 16, [9] HILTON T. J.: Can modern restorative procedures and materials reliably seal cavities? In vitro investigations. Part 1. Am. J. Dent. 2002, 15, [10] VAN MEERBEEK B., YOSHIDA Y., LAMBRECHTS P., VANHERLE G., DUKE E. S., EICK J. D., ROBINSON S. J.: A TEM study of two water based adhesive systems bonded to dry and wet dentin. J. Dent. Res. 1998, 77, [11] INABA D., DUSCHNER H., JONGEBLOED W., ODELIUS H., TAKAGI O., ARENDS J.: The effects of a sodium hypochlo rite treatment on demineralised root dentin. Eur. J. Oral Sci. 1995, 103, [12] PECORA J. D., SOUSA NETO M. D., GUERISOLI D. M. Z., MARCGESAN M. A.: Effect of reduction of the surface ten sion of different concentrations of sodium hypochlorite solutions on radicular dentine permeability. Braz. Endod. J. 1998, 3, [13] MUENCH A., DA SILVA E. M., BALLESTER R. Y.: Influence of different dentinal substrates on the tensile bond strength of three adhesive systems. J. Adhes. Dent. 2000, 2, [14] BOUILLAGUET S., GYSI P., WATAHA J. C., CIUCHCI B., GODIN C., MEYER J. M.: Bond strength of composite to den tin using conventional, one step, and self etching adhesive systems. J. Dent. 2001, 29,

6 Siła adhezji do zębiny różnych systemów wiążących 347 [15] FRANKENBERGER R., PASHLEY D. H., REICH S. M., LOHBAUER U., PETSCHELT A., TAY F. R.: Characterisation of re sin dentine interfaces by compressive cyclic loading. Biomaterials 2005, 26, [16] NAKIJAMA M., SANO H., ZHENG L., TAGAMI J., PASHLEY D. H.: Effect of moist vs. dry bonding to normal vs. ca ries affected dentin with Scotchbond Multi Purpose Plus. J. Dent. Res. 1999, 78, [17] ZHANG Z., HUANG C., WANG S., CHENG X.: Effects of residual water on µtbs of one bottle dentin adhesive sy stems with different solvent basis. Chin. Med. J. 2005, 118, [18] AHLSTRAND W.: O systemach wiążących słów kilka. Część II. Magazyn Stomat. 2003, 9, 13, [19] SHIGERU U., FINGER W.: Function of the hybrid zone as a stress absorbing layer in resin dentin bonding. Quintes. 1995, 26, Adres do korespondencji: Elżbieta Bołtacz Rzepkowska Zakład Stomatologii Zachowawczej UM ul. Pomorska Łodź tel.: e mail: Praca wpłynęła do Redakcji: r. Po recenzji: r. Zaakceptowano do druku: r. Received: Revised: Accepted:

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania W poszukiwaniu najlepszego wiązania W ostatnich latach poczyniono ogromne postępy w stomatologii adhezyjnej. Firma VOCO cały czas wiedzie prym

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Jedno kliknięcie... do 190 aplikacji.

Jedno kliknięcie... do 190 aplikacji. NOWOŚĆ Adhese Uniwersalny materiał łączący Jedno kliknięcie... do 19 aplikacji. Selektywne trawienie szkliwa Samowytrawianie Całkowite trawienie szkliwa i zębiny Uzupełnienia bezpośrednie Uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE jesień - zima 2012

PROMOCJE jesień - zima 2012 PROMOCJE IPS Empress Direct 3 x 3g + IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!* IPS Empress Direct Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu

Bardziej szczegółowo

Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek

Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek 1. Streszczenie Nadrzędnym zadaniem protetyki stomatologicznej jest odtworzenie

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ADHEZJI W PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ

PODSTAWY ADHEZJI W PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ ROZDZIAŁ 2 PODSTAWY ADHEZJI W PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ Honarata Shaw Adhezja jest zjawiskiem powodującym przyleganie do siebie dwóch różnych substancji na zasadzie bezpośredniego przyciągania pomiędzy

Bardziej szczegółowo

, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2015, 52, 4, 434 439 DOI: 10.17219/dmp/50270 Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society ISSN 1644-387X Małgorzata Krawczyk-Stuss 1, A D, Aneta

Bardziej szczegółowo

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo.

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Renata Zielińska Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Sochan*, Anna Sokalska** BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Vertise Flow. Samoadhezyjny materiał kompozytowy

Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Vertise Flow. Samoadhezyjny materiał kompozytowy Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Vertise Flow Samoadhezyjny materiał kompozytowy Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Po co stosuje się systemy wiążące? Aby zapewnić trwałe utrzymanie wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Wpływ kwasu cytrynowego i EDTA na mikrotwardość zębiny korzeniowej*

Wpływ kwasu cytrynowego i EDTA na mikrotwardość zębiny korzeniowej* Czas. Stomatol., 2007, LX, 10, 650-655 2007 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Wpływ kwasu cytrynowego i EDTA na mikrotwardość zębiny korzeniowej* The influence of citric acid and EDTA on

Bardziej szczegółowo

Ocena siły wiązania porcelany do szkliwa i zębiny przy zastosowaniu różnych cementów adhezyjnych

Ocena siły wiązania porcelany do szkliwa i zębiny przy zastosowaniu różnych cementów adhezyjnych PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2006, 43, 3, 399 404 ISSN 1644 387X Copyright by Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław and Polish Stomatological Association MARIUSZ PRYLIŃSKI 1, PATRICIA

Bardziej szczegółowo

Prosty wybór Proste. postępowanie

Prosty wybór Proste. postępowanie Prosty wybór Proste postępowanie Oferta handlowa Nr kat. Opis produktu Nr kat. Opis produktu RelyX TM U200 Clicker TM 56877 RelyX TM U200 Clicker TM odcień przezroczysty: 1 podajnik Clicker TM (11 g),

Bardziej szczegółowo

Si³a œcinaj¹ca zrywaj¹ca po³¹czenie wybranych polimerów ze szkliwem zêba mlecznego po ekspozycji na ozon

Si³a œcinaj¹ca zrywaj¹ca po³¹czenie wybranych polimerów ze szkliwem zêba mlecznego po ekspozycji na ozon POLIMERY 2012, 57, nr1 33 LEOPOLD WAGNER ), ARKADIUSZ B ASZCZYK, WOJCIECH MICHALSKI Zak³ad Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie 02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KOMPOZYTÓW WZMACNIANYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI KLASY T700

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KOMPOZYTÓW WZMACNIANYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI KLASY T700 Autor: Joachim Marzec BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KOMPOZYTÓW WZMACNIANYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI KLASY T700 Praca dyplomowa napisana w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Protetycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl RelyX TM Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy NOWOŚĆ! www.3mespe.pl Niezwykła siła wiązania. RelyX TM Ultimate jest innowacyjnym cementem adhezyjnym o podwójnym mechanizmie wiązania. Został stworzony

Bardziej szczegółowo

Tak Łatwo. Tak Naturalnie.

Tak Łatwo. Tak Naturalnie. Tak Łatwo. Tak Naturalnie. Łatwe w użyciu rozwiązanie systemowe dla estetycznej stomatologii zachowawczej: niezawodny, mocny system wiążący o dużej tolerancji na różne warunki kliniczne nanoceramiczny

Bardziej szczegółowo

bondy Innowacyjne technologie - optymalna siła przylegania nowoczesnej generacji - proste, szybkie i bezpieczne w uzyciu

bondy Innowacyjne technologie - optymalna siła przylegania nowoczesnej generacji - proste, szybkie i bezpieczne w uzyciu Innowacyjne technologie - optymalna siła przylegania bondy Systemy wiazace.. nowoczesnej generacji - proste, szybkie i bezpieczne w uzyciu Systemy wiążące dla każdego wyzwania : Bardzo silne przyleganie

Bardziej szczegółowo

Contemporary views on multiple application of self-etch adhesives review of literature

Contemporary views on multiple application of self-etch adhesives review of literature J Stoma 2015; 68, 6: 736-751 DOI: 10.5604/00114553.1190069 R E V I E W A R T I C L E 2015 Polish Dental Society Contemporary views on multiple application of self-etch adhesives review of literature Współczesne

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI

MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI 41/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI F. ROMANKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Wpływ samotrawiących systemów wiążących typu 3 i 4 na połączenie cementów samoadhezyjnych z zębiną

Wpływ samotrawiących systemów wiążących typu 3 i 4 na połączenie cementów samoadhezyjnych z zębiną PRACE Oryginalne Dent. Med. Probl. 2014, 51, 1, 56 64 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Dorota Sokołowska a d, Grzegorz Sokołowski a d, Monika Łukomska-Szymańska

Bardziej szczegółowo

Nowość! Variolink Esthetic zdumiewająca estetyka od Ivoclar Vivadent!

Nowość! Variolink Esthetic zdumiewająca estetyka od Ivoclar Vivadent! Warszawa, 0.0.4 Nowość! Variolink Esthetic zdumiewająca estetyka od Ivoclar Vivadent! Ivoclar Vivadent wprowadza na rynek nowy cement kompozytowy Variolink Esthetic. Nowy materiał - Variolink Esthetic

Bardziej szczegółowo

3M Oral Care. System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony

3M Oral Care. System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony 3M Oral Care System RelyX Fiber Post 3D - trwałe połączenie od korzenia do korony System RelyX Fiber Post 3D Dla przewidywalnych wyników - w krótszym czasie Doskonale wiemy, że procedura endodontyczna

Bardziej szczegółowo

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Praktyczny, szybki i niezawodny Warstwowe wypełnianie ubytku jest metodą z wyboru w celu skompensowania naprężeń wynikających ze skurczu konwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY GC Fuji BOND LC Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY Do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

, Jerzy Sokołowski. Evaluation of Surface Structure and Self-Etch System Bonding After Er:YAG Laser Treated Dentine

, Jerzy Sokołowski. Evaluation of Surface Structure and Self-Etch System Bonding After Er:YAG Laser Treated Dentine PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2015, 52, 2, 175 183 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Dorota Sokołowska 1, A D, Anna Janas 2, A, C, Monika Domarecka 2,

Bardziej szczegółowo

Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu Tender*

Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu Tender* PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 4, 301-306 www.prot.stomat.net Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu

Bardziej szczegółowo

Rola adhezji w połączeniu materiałów kompozytowych ze szkliwem zębów

Rola adhezji w połączeniu materiałów kompozytowych ze szkliwem zębów Temat na czasie dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski, dr n. med. Agnieszka Anna Pacyk Rola adhezji w połączeniu materiałów kompozytowych ze szkliwem zębów Importance of Adhesion in Bonding between Composites

Bardziej szczegółowo

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Promocje jesienne 01.09-15.12.2011 Evetric Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Zestaw Evetric 8 x 3,5g (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin, kolornik) nowość Cena: 650

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE

ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE Wojciech KUBISSA 1 Roman JASKULSKI 1 ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE 1. Wprowadzenie O trwałości konstrukcji wykonanych z betonu zbrojonego w szczególnym stopniu decyduje ich odporność na penetrację

Bardziej szczegółowo

Ocena utrzymania wypełnie w z bach mlecznych po zastosowaniu ró nych metod przygotowania ubytku próchnicowego - badania kliniczne i do wiadczalne

Ocena utrzymania wypełnie w z bach mlecznych po zastosowaniu ró nych metod przygotowania ubytku próchnicowego - badania kliniczne i do wiadczalne Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ocena utrzymania wypełnie w z bach mlecznych po zastosowaniu ró nych metod przygotowania ubytku próchnicowego - badania kliniczne i

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Veneer

Schemat blokowy Variolink Veneer Schemat blokowy Variolink Veneer ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink Veneer - Syntac 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe

Bardziej szczegółowo

Idea partnerstwa. LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond. Nowy partner: LuxaCore Z!

Idea partnerstwa. LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond. Nowy partner: LuxaCore Z! Idea partnerstwa LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond Nowy partner: LuxaCore Z! Idea partnerstwa LuxaCoreZ LuxaPost LuxaBond Kompletny system do odbudowy zrębu zęba na wkładzie Od wielu lat LuxaCore jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011 OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Katarzyna Szwedziak, Dominika Matuszek Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Shear bond strenght of compomer to deciduous dentin surface after air abrasion and conventional preparation experimental studies

Shear bond strenght of compomer to deciduous dentin surface after air abrasion and conventional preparation experimental studies Borgis Nowa Stomatol 2015; 20(1): 17-22 DOI: 10.5604/14266911.1154075 Sylwia Majewska-Beśka 1, *Joanna Szczepańska 2 Badanie wytrzymałości połączenia materiału kompomerowego z powierzchnią zębiny zębów

Bardziej szczegółowo

RelyX TM. Ultimate Clicker TM Adhezyjny cement kompozytowy. Wyjątkowa siła wiązania i estetyka

RelyX TM. Ultimate Clicker TM Adhezyjny cement kompozytowy. Wyjątkowa siła wiązania i estetyka RelyX TM Ultimate Clicker TM Adhezyjny cement kompozytowy Wyjątkowa siła wiązania i estetyka Niezwykła siła wiązania. RelyX TM Ultimate jest innowacyjnym cementem adhezyjnym o podwójnym mechanizmie wiązania.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW UTWARDZANIA I GRUBOŚCI UTWARDZONEJ WARSTEWKI NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE ŻYWICY SYNTETYCZNEJ

WPŁYW WARUNKÓW UTWARDZANIA I GRUBOŚCI UTWARDZONEJ WARSTEWKI NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE ŻYWICY SYNTETYCZNEJ 61/2 Archives of Foundry, Year 21, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 21, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-58 WPŁYW WARUNKÓW UTWARDZANIA I GRUBOŚCI UTWARDZONEJ WARSTEWKI NA WYTRZYMAŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 13 ISSN 1899-3230 Rok VI Warszawa Opole 2013 Teksty publikowane w Pracach Instytutu Ceramiki

Bardziej szczegółowo

REAKCJA MIAZGI ZĘBÓW NA SAMOWYTRAWIAJĄCE SYSTEMY ŁĄCZĄCE STOSOWANE W METODZIE POKRYCIA POŚREDNIEGO. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

REAKCJA MIAZGI ZĘBÓW NA SAMOWYTRAWIAJĄCE SYSTEMY ŁĄCZĄCE STOSOWANE W METODZIE POKRYCIA POŚREDNIEGO. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2009, 55, 1, 79 83 ALICJA NOWICKA, JADWIGA BUCZKOWSKA-RADLIŃSKA, MARIUSZ LIPSKI, DAMIAN LICHOTA, KRZYSZTOF WOŹNIAK,

Bardziej szczegółowo

nlay Onlay Overlay Inlay na zębie 25, pełna korona na zębie 26 oraz inlay na zębie 27. Precyzyjny wycisk polieterowy.

nlay Onlay Overlay Inlay na zębie 25, pełna korona na zębie 26 oraz inlay na zębie 27. Precyzyjny wycisk polieterowy. nlay Onlay Overlay Inlay Onlay Overlay 1 2 3 Sytuacja wyjściowa. Preparacja zęba. Inlay na zębie 25, pełna korona na zębie 26 oraz inlay na zębie 27. Precyzyjny wycisk polieterowy. 20 4 5 6 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report

Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Is there a relationship between age and side dominance of tubal ectopic pregnancies? A preliminary report Czy istnieje zależność pomiędzy wiekiem i stroną, po której umiejscawia się ciąża ektopowa jajowodowa?

Bardziej szczegółowo

Cytotoksyczność współcześnie stosowanych systemów wiążących na podstawie piśmiennictwa

Cytotoksyczność współcześnie stosowanych systemów wiążących na podstawie piśmiennictwa Prace poglądowe Dent. Med. Probl. 2012, 49, 2, 299 304 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Elżbieta Jodkowska Cytotoksyczność współcześnie stosowanych systemów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE

BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE Zbigniew Zdrojewski, Stanisław Peroń, Mariusz Surma Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Promocje. styczniowe 01.01.2012 31.01.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2700 zł

Promocje. styczniowe 01.01.2012 31.01.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2700 zł Promocje styczniowe 01.01.2012 31.01.2012 bluephase G2 Bezprzewodowa lampa o mocy 1200 mw/cm 2 z innowacyjną technologią polywave LED, do stosowania w każdej sytuacji klinicznej. Najlepsza lampa polimeryzacyjna

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju DYCHTO Rafał 1 PIETRUSZEWSKI Robert 2 Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju WSTĘP W Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej prowadzone są badania, których

Bardziej szczegółowo

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz Analiza zjawisk mechanicznych zachodzących w układzie ząb cement wkład

Bardziej szczegółowo

Promocje. sezonowe 01.02.2012 30.04.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2850 zł

Promocje. sezonowe 01.02.2012 30.04.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2850 zł Promocje sezonowe 01.02.2012 30.04.2012 bluephase G2 Bezprzewodowa lampa o mocy 1200 mw/cm 2 z innowacyjną technologią polywave LED, do stosowania w każdej sytuacji klinicznej. Najlepsza lampa polimeryzacyjna

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 4(102)/2008 WPŁYW TECHNICZNEGO UZBROJENIA PROCESU PRACY NA NADWYŻKĘ BEZPOŚREDNIĄ W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur WyŜsza Szkoła a InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL KOMPOZYT W ZALEśNOŚCI OD SPOSOBU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI METALOWEJ Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. J Stoma 2014; 67, 2: 211-220 O R I G I N A L A R T I C L E 2014 Polish Dental Society In vitro studies on primary teeth dentine permeability after application of two types of adhesive systems* Badania

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU 3 wskazania 1 materiał Podwójnie utwardzalny materiał ParaCore jest wzmacnianym włóknem szklanym, kompozytem, nieprzepuszczającym promieniowania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Jarosław Woźniak Rozprawa doktorska Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Bardziej szczegółowo

VIP. OliCo XP ulepszona mechanicznie i estetycznie wersja cenionego OliCo. 0,05 1,5 µm 0,05 0,9 µm. Kompozytowa Revolucja. Podstawowe informacje VIP

VIP. OliCo XP ulepszona mechanicznie i estetycznie wersja cenionego OliCo. 0,05 1,5 µm 0,05 0,9 µm. Kompozytowa Revolucja. Podstawowe informacje VIP Kompozytowa REVOlucja Właściwe rozwiązanie każdego przypadku rewolucyjny expert OliCo XP klasyczny VIP esthetic specjalistyczny VIP Posterior płynny OliFlow NOWY OliFlow SE Kompozytowa Revolucja Podstawowe

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Analiza badań kosmetologicznych preparatu Empire (kolagen) pod kątem pielęgnacji skóry naczynkowej

Analiza badań kosmetologicznych preparatu Empire (kolagen) pod kątem pielęgnacji skóry naczynkowej Małopolska Wyższa Szkoła im. J. Dietla Analiza badań kosmetologicznych preparatu Empire (kolagen) pod kątem pielęgnacji skóry Data sporządzenia analizy: 2014-06-23 Spis treści Metodyka... 3 Wyniki badań

Bardziej szczegółowo

Pewność. Zaufanie. Estetyka. Empress Direct IPS. Pierwsze porcelanowe wypełnienie. Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress!

Pewność. Zaufanie. Estetyka. Empress Direct IPS. Pierwsze porcelanowe wypełnienie. Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! Pewność Zaufanie Estetyka IPS Empress Pierwsze porcelanowe wypełnienie Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! System sprawdzony od lat... z nowymi możliwościami Od około 20 lat nazwa IPS Empress

Bardziej szczegółowo

http://www.rcin.org.pl

http://www.rcin.org.pl Archeologia Polski, t. XXXVIII : 1993, z. I PL ISSN 0003-8180 MAŁGORZATA WINIARSKA-KABACIŃSKA ANALIZA FUNKCJONALNA OSTRZA KOŚCIANEGO ZBROJONEGO KRZEMIENNYMI WKŁADKAMI Z TŁOKOWA, WOJ. OLSZTYŃSKIE 1 Analizę

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKU MATERIAŁU NIEPRZETWARZALNEGO NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE FOLII LDPE

WPŁYW DODATKU MATERIAŁU NIEPRZETWARZALNEGO NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE FOLII LDPE Polska Problemy Nauk Stosowanych, 2016, Tom 4, s. 073 078 Szczecin mgr Mateusz DRABCZYK, mgr inż. Bartosz KRUCZEK Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn,

Bardziej szczegółowo

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Licówka - Dwukrzemian litu - Variolink Esthetic - ExciTE F Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

estetyka bez kompromisu

estetyka bez kompromisu NOWY Premise estetyka bez kompromisu Twoja Twoja praktyka praktyka jest jest naszą inspiracją. inspiracją. NOWY Premise Premise, naturalny ideał Premise, kompozyt oparty na najnowszych osiągnięciach nauki,

Bardziej szczegółowo

Metody oceny połączenia materiałów złożonych z tkankami zęba przegląd piśmiennictwa

Metody oceny połączenia materiałów złożonych z tkankami zęba przegląd piśmiennictwa również chętniej stosują materiały złożone. Większość materiałów złożonych to materiały tzw. uniwersalne, czyli nadające się do wypełniania ubytków w zębach przednich i bocznych. Obecnie stosowanie tych

Bardziej szczegółowo

EcuSphere. Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy.

EcuSphere. Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy. EcuSphere Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy. Wysokiej jakości uniwersalny system kompozytowy. Bezpieczny, przyjemny i o najwyższych walorach estetycznych system EcuSphere spełnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce

Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Pierwsza i jedyna zębina w kapsułce Wszędzie tam, gdzie jest zniszczona zębina, można zastosować Biodentine. Teraz można wykonać pełną odbudowę podczas jednej wizyty. Biodentine jest pierwszym bioaktywnym

Bardziej szczegółowo

GLUMA 2Bond INSTRUKCJA OBSŁUGI

GLUMA 2Bond INSTRUKCJA OBSŁUGI GLUMA 2Bond INSTRUKCJA OBSŁUGI Opis produktu GLUMA 2Bond jest światło utwardzalnym, jednoskładnikowym systemem wiążącym do stosowania w adhezyjnej technice wypełniania ubytków. GLUMA 2Bond został opracowany

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zakład Stomatologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska 2. Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Zakład Stomatologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska 2. Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2015, 52, 1, 71 77 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Barbara Łapińska 1, A, B, D, F, Jerzy Sokołowski 1, E, Leszek Klimek

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu lakieru fluorowego Duraphat na uzębienie mleczne dzieci w wieku 3 i 4 lat badania roczne*

Ocena wpływu lakieru fluorowego Duraphat na uzębienie mleczne dzieci w wieku 3 i 4 lat badania roczne* Czas. Stomat., 2005, LVIII, 2 Ocena wpływu lakieru fluorowego Duraphat na uzębienie mleczne dzieci w wieku 3 i 4 lat badania roczne* Evaluation of the effect of Duraphat fluoride varnish on the primary

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE SIĘ STWARDNIAŁEGO ZACZYNU GIPSOWEGO SUCHEGO I NASYCONEGO WODĄ POD OBCIĄŻENIEM ŚCISKAJĄCYM I ZGINAJĄCYM

ZACHOWANIE SIĘ STWARDNIAŁEGO ZACZYNU GIPSOWEGO SUCHEGO I NASYCONEGO WODĄ POD OBCIĄŻENIEM ŚCISKAJĄCYM I ZGINAJĄCYM ANNA DUDZIŃSKA ZACHOWANIE SIĘ STWARDNIAŁEGO ZACZYNU GIPSOWEGO SUCHEGO I NASYCONEGO WODĄ POD OBCIĄŻENIEM ŚCISKAJĄCYM I ZGINAJĄCYM BEHAVIOUR OF DRY AND WATER-SATURATED HARDENED GYPSUM PASTE UNDER COMPRESSING

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie, Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny, Łódź Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska 2

Studia doktoranckie, Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny, Łódź Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska 2 Borgis Ocena struktury oraz utrzymania wypełnień kompomerowych w zębach trzonowych mlecznych po zastosowaniu systemu wiążącego self-etch i total-etch 6-miesięczne obserwacje** Sylwia Majewska-Beśka 1,

Bardziej szczegółowo

Połączenie cementów samoadhezyjnych z zębiną za pomocą samotrawiących systemów wiążących

Połączenie cementów samoadhezyjnych z zębiną za pomocą samotrawiących systemów wiążących Grzegorz Sokołowski a,*, Małgorzata I. Szynkowska b, Dorota Sokołowska a, Barbara Łapińska a, Monika Domarecka a, Jerzy Sokołowski a a Uniwersytet Medyczny w Łodzi; b Politechnika Łódzka Bonding of self-adhesive

Bardziej szczegółowo

Adper Scotchbon Multi Purpose Plus

Adper Scotchbon Multi Purpose Plus Adper Scotchbon Multi Purpose Plus Informacje ogólne: Adper Scotchbond Multi-Purpose Plus, prod. przez 3M ESPE jest uniwersalnym systemem łączącym, przeznaczonym do łączenia wypełnień kompozytowych wykonanych

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO 31/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy wkłady z włókna szklanego pojawiły się w stomatologii, nikt nie przypuszczał, iż przyjdzie taki moment, że nie będziemy

Bardziej szczegółowo

MaxMedik. Jakość. Styl. Piękno. Kwasy hialuronowe HyaFilia. producent urządzeń kosmetycznych Medika i hurtownia kosmetyczna

MaxMedik. Jakość. Styl. Piękno. Kwasy hialuronowe HyaFilia. producent urządzeń kosmetycznych Medika i hurtownia kosmetyczna MaxMedik producent urządzeń kosmetycznych Medika i hurtownia kosmetyczna Jakość. Styl. Piękno. Kwasy hialuronowe HyaFilia HYAFILIA - kwasy hialuronowe nr 1 w Korei! Wypełniacze HyaFilia zostały stworzone

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING

ZASTOSOWANIE MD-TISSUE W TERAPII ANTI-AGING Starzenie się skóry jest rezultatem wpływu wielu czynników biologicznych, biochemicznych i genetycznych na indywidualne jednostki. Jednocześnie wpływ czynników zewnętrznych chemicznych i fizycznych determinują

Bardziej szczegółowo

zaproszenie na sympozjum

zaproszenie na sympozjum zaproszenie na sympozjum Wrocław 15. 10. 2010 Łódź 16. 10. 2010 Dr Joseph Sabbagh Praktyczne wykorzystanie zjawiska adhezji bezpośredniej przy wypełnianiu ubytków w zębach przednich i bocznych. Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku Czas. Stomat., 2005, LVIII, 11 Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku The dental status of permanent first molars in students of Dental

Bardziej szczegółowo

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLIII (2002) ZENON GRZEŚ BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH Z Instytutu Inżynierii Rolniczej Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE

BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ POWŁOKI POLIMEROWE PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (151) 2009 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (151) 2009 ARTYKUŁY - REPORTS Joanna Kokowska* BADANIA POKRYWANIA RYS W PODŁOŻU BETONOWYM PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności zabiegu uszczelniania bruzd zębów stałych półpłynnymi materiałami złożonymi i kompomerowymi

Ocena skuteczności zabiegu uszczelniania bruzd zębów stałych półpłynnymi materiałami złożonymi i kompomerowymi PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2003, 40, 2, 299 303 ISSN 1644 387X ELŻBIETA JODKOWSKA, MARTA RACZYŃSKA Ocena skuteczności zabiegu uszczelniania bruzd zębów stałych półpłynnymi materiałami złożonymi

Bardziej szczegółowo

Piotr Knytel, Beata Dejak. Wstęp

Piotr Knytel, Beata Dejak. Wstęp PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 4, 270-278 www.prot.stomat.net Metody oczyszczania powierzchni zębiny z resztek cementów tymczasowych i wpływ ich pozostałości na jakość połączenia z cementami kompozytowymi

Bardziej szczegółowo

wypełnienia kompozytowego klasy II II w zębie trzonowym na estetyczne

wypełnienia kompozytowego klasy II II w zębie trzonowym na estetyczne temat miesiąca Trudności w leczeniu stomatologicznym Wymiana nieszczelnego wypełnienia kompozytowego klasy II w zębie trzonowym na estetyczne wypełnienie kompozytowe Dorota Stankowska Replacement of leaky

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Paweł Ramos, Barbara Pilawa, Maciej Adamski STRESZCZENIE Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego

Bardziej szczegółowo

b. Materiały podkładowe, materiały adhezyjne, materiały c. Kompozyty, glassjonomery, amalgamaty, masy wyciskowe

b. Materiały podkładowe, materiały adhezyjne, materiały c. Kompozyty, glassjonomery, amalgamaty, masy wyciskowe STOM A TOLOGIA ZACHOWA W C Z A 3 1. Do materiałów pomocniczy ch należą: a. Woski, ma sy wyci s ko w e, materiały ścierne b. Materiały podkładowe, materiały adhezyjne, materiały cementujące c. Kompozyty,

Bardziej szczegółowo

Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress!

Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! Pewność Zaufanie Estetyka Pierwsze,, porcelanowe wypełnienie Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! System sprawdzony od lat... z nowymi możliwościami Od około 20 lat nazwa IPS Empress kojarzona

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE

Kamil Barański 1, Ewelina Szuba 2, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz 3, Jerzy Chudek 1 STRESZCZENIE WPROWADZENIE Czynniki socjodemograficzne wpływające na poziom wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się zakażenia w kontaktach niezwiązanych z procedurami medycznymi wśród pacjentów z WZW typu C Kamil Barański 1, Ewelina

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna. Promocja! styczeń - marzec 2016 Stomatologia. Gluma Bond Universal Wszystko w jednej kropli. 990,00 zł.

Oferta specjalna. Promocja! styczeń - marzec 2016 Stomatologia. Gluma Bond Universal Wszystko w jednej kropli. 990,00 zł. Gluma Bond Universal Wszystko w jednej kropli. Gluma Bond Universal jedna butelka zawiera 220 kropli produktu, a w każdej kropli jest wszystko, co potrzebne do łączenia uzupełnień bezpośrednich i pośrednich,

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej

Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Czas. Stomat., 2005, LVIII, 5 Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej Incidence of caries in preschool children living in

Bardziej szczegółowo

Zależność odporności cementu szkło-jonomerowego na zgniatanie od sposobu jego przygotowania

Zależność odporności cementu szkło-jonomerowego na zgniatanie od sposobu jego przygotowania Czas. Stomatol., 2006, LIX, 6, 388-392 Organ Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego http://www.czas.stomat.net Zależność odporności cementu szkło-jonomerowego na zgniatanie od sposobu jego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Variolink Esthetic Estetyczny cement kompozytowy

Variolink Esthetic Estetyczny cement kompozytowy NOWOŚĆ Variolink Esthetic Estetyczny cement kompozytowy Zdumiewająca estetyka! Variolink Esthetic WYJĄTKOWA ESTETYKA Variolink Esthetic jest światło- i dualnie wiążącym cementem kompozytowym, przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Właściwości przeciwbakteryjne wybranych systemów wiążących VI generacji

Właściwości przeciwbakteryjne wybranych systemów wiążących VI generacji prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2010, 47, 3, 304 308 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Monika Łukomska-Szymańska 1, Violetta Olbert-Sieroszewska 1, Jolanta

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo