Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu Tender*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu Tender*"

Transkrypt

1 PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 4, Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu Tender* Influence of ceramic surface treatment on shear bond strength of resin material to feldspathic ceramic using the Tender Repair System* Barbara Łapińska 1, Monika Domarecka 1, Grzegorz Sokołowski 2, Jerzy Sokołowski 1 1 Zakład Stomatologii Ogólnej, Katedra Stomatologii Odtwórczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. J. Sokołowski 2 Zakład Protetyki Stomatologicznej, Katedra Stomatologii Odtwórczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Kierownik: dr hab. B. Dejak HASŁA INDEKSOWE: ceramika dentystyczna, kwas fluorowodorowy, wytrzymałość połączenia na ścinanie KEY WORDS: dental ceramic, hydrofluoric acid, shear bond strength Streszczenie Cel pracy. Celem pracy była ocena wytrzymałości połączenia ceramiki krzemionkowej z materiałem kompozytowym, uzyskanego przy użyciu wewnątrzustnego systemu do naprawy uzupełnień ceramicznych, w zależności od sposobu przygotowania powierzchni ceramiki. Materiał i metoda. Do badań wykorzystano próbki ceramik glinokrzemowych Duceram Kiss/ DeguDent and EX3 Super Porcelain/Noritake, których powierzchnie szlifowano, a następnie podzielono losowo na trzy grupy w zależności od sposobu kondycjonowania powierzchni, które: piaskowano, trawiono 9% HF przez 5 minut lub piaskowano i trawiono 9% HF przez 5 minut. Na powierzchni próbek zastosowano system Summary Aim of the study. To evaluate shear bond strength of resin material to dental ceramic after using the intraoral ceramic repair system, depending on the differences in ceramic surface preparation. Material and methods. Specimens of build-up dental ceramic: Duceram Kiss/DeguDent and EX3 Super Porcelain/Noritake were polished and randomly divided into three groups, depending on the surface pre-treatment: air abraded, etched with 9% HF for 5 min, air abraded and etched with 9% HF for 5 min. Then, Tender Repair/ Micerium ceramic repair system was applied on the surface of specimens and the bonding with resin material was produced. The composite- * Praca finansowana z projektu badawczego N N Praca była wygłoszona na XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Rawa Mazowiecka, października 2010 r. 301

2 B. Łapińska i inni do naprawy ceramiki Tender Repair/Micerium i wytworzono połączenie z materiałem kompozytowym. Wytrzymałość połączenia oceniano testem ścinania w uniwersalnym urządzeniu testującym Zwick/Roell Z005 przy prędkości przesuwu belki poprzecznej 2 mm/min po 24-godzinnym przechowywaniu próbek w 0,9% roztworze NaCl. Wyniki i wnioski. Najwyższą wytrzymałość połączenia ceramika-kompozyt po zastosowaniu systemu do naprawy ceramiki uzyskano w przypadku modyfikacji, zalecanego przez producenta systemu, sposobu wstępnego kondycjonowania powierzchni poprzez 5-minutowe trawienie powierzchni badanych ceramik 9% kwasem HF. Takie postępowanie pozwoliło uzyskać istotnie wyższe wartości wytrzymałości połączenia w porównaniu z piaskowaniem polecanym przez producenta. ceramic bond strength was evaluated using the shear test in Zwick/Roell Z005 universal testing machine, at crosshead speed of 2 mm/min, after a 24-hour storage in 0.9% NaCl solution. Results and conclusions. The highest shear bond strength values were obtained after modification of the ceramic repair system manufacturer s procedures by 5-minute etching with 9% HF. This approach allowed to obtain significantly higher bond strength compared with air abrasion recommended by the manufacturer as the only method of surface preparation. Wstęp Wraz z upowszechnieniem stosowania stałych uzupełnień pełnoceramicznych, wykonanych z ceramiki glinokrzemowej, pojawiły się problemy wynikające z mechanicznych uszkodzeń ceramiki. Usunięcie stałego uzupełnienia protetycznego z jamy ustnej celem jego naprawy może być trudne i wiązać się z uszkodzeniem zębów filarowych oraz wysokim kosztem leczenia. Najprostszą metodą naprawy uszkodzonych uzupełnień ceramicznych wydaje się być naprawa materiałem kompozytowym, wykonana bezpośrednio w jamie ustnej z użyciem dostępnych na rynku systemów do naprawy ceramiki. W piśmiennictwie, w celu adhezyjnego przygotowania powierzchni ceramiki, standardowo polecane są metody: piaskowania, obróbki wiertłem diamentowym, trawienia 9% kwasem fluorowodorowym (HF), silanizacji lub połączenie ww. metod (1). Wydaje się, że piaskowanie powierzchni ceramiki, zalecane przez producentów systemów do naprawy ceramiki, może być niewystarczające do uzyskania właściwości retencyjnych powierzchni ceramiki, a tym samym odpowiednio wytrzymałego połączenia z materiałem kompozytowym. Tender Repair/Micerium jest jednym z dostępnych na rynku systemów zalecanych do wewnątrzustnej naprawy stałych uzupełnień ceramiczno-metalowych lub ceramicznych wykonanych z ceramiki glinokrzemowej. Cel pracy Celem pracy była ocena wytrzymałości połączenia ceramiki glinokrzemowej z materiałem kompozytowym, uzyskanego przy użyciu wewnątrzustnego systemu do naprawy uzupełnień ceramicznych, w zależności od sposobu wstępnego przygotowania powierzchni ceramiki. Materiał i metody Do badań użyto próbki ceramik glinokrzemowych Duceram Kiss (DeguDent, Niemcy oraz EX3 Super Porcelain (Noritake, Japonia), wykonane w kształcie dysków o wymiarach 302 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2013, LXIII, 4

3 Materiały ceramiczne 5 x 3 mm, które następnie zatopiono w żywicy PMMA w pierścieniach PCV. Powierzchnię próbek szlifowano na mokro papierami ściernymi o gradacji 600P celem uzyskania płaskiej powierzchni próbek. Próbki każdej z ceramik podzielono losowo na trzy grupy (n=10), w których zastosowano jeden z algorytmów przygotowania powierzchni tj.: 1. piaskowanie [P], 2. trawienie 9% kwasem fluorowodorowym w czasie 5 minut [HF], 3. piaskowanie i trawienie 9% kwasem fluorowodorowym w czasie 5 minut [P+HF]. Próbki piaskowano przy użyciu korundu szlachetnego o wielkości ziaren 50 µm, przez 5 sekund pod ciśnieniem 4,5-6 barów, kąt padania ziaren wynosił 45º, a odległość końcówki dyszy piaskarki od powierzchni próbki 10 mm. Na powierzchnie próbek ceramiki zastosowano system Tender Repair (Micerium, Włochy) zgodnie z zaleceniami producenta aplikując kolejno składniki systemu: Tender Bond (metal-ceramic primer) i Tender paste opaque clear. Procedura przygotowania powierzchni ceramiki wg zaleceń producenta systemu Tender przedstawiona została w tabeli I. Następnie łączono próbki ceramiki z materiałem kompozytowym Enamel Plus HFO (Micerium, Włochy) stosując pierścień silikonowy o średnicy otworu wewnętrznego 3 mm. Materiał kompozytowy nakładano w dwóch warstwach, każdą polimeryzowano przy użyciu diodowej lampy polimeryzacyjnej Demetron A.2 (Kerr, Szwajcaria). Wytrzymałość połączenia [MPa] oceniano stosując test ścinania w uniwersalnym urządzeniu testującym Zwick/ Roell Z005 (Niemcy) przy prędkości przesuwu belki poprzecznej 2 mm/min zgodnie z normą ISO (2), po 24 godzinnym przechowywaniu próbek w 0,9% roztworze NaCl. Do analizy statystycznej wyników badań wytrzymałości połączenia ceramika-materiał kompozytowy oraz do porównania wyników wytrzymałości połączenia dla dwóch ceramik w obrębie grup doświadczalnych wykorzystano nieparametryczny test Manna-Whitney a. Wyniki Otrzymane wyniki badań wytrzymałościowych przedstawiono na wykresie (ryc. 1). W wyniku przeprowadzonych badań, stosując zalecaną przez producenta systemu wstępną obróbkę powierzchni ceramiki tj. szlifowanie lub piaskowanie uzyskano wytrzymałość połączenia wynoszącą około 4,11-6,73 MPa. Modyfikacja własna sposobu wstępnego kondycjonowania powierzchni ceramiki, polegająca na dodatkowym trawieniu jej 9% kwasem fluorowodorowym, pozwoliła uzyskać wyższą wytrzymałość połączenia wynoszącą średnio 10,5-12,8 MPa. Trawienie obu badanych ceramik kwasem HF, w porównaniu z samym ich piaskowaniem, skutkowało istotnym zwiększeniem wytrzymałości połączenia ceramika- -kompozyt, przy czym dla ceramiki EX3 Super Porcelain różnica w wytrzymałości połączenia była wyraźniej zaznaczona (p<0,001) niż w przypadku ceramiki Duceram Kiss (p<0,05). Piaskowanie powierzchni badanych ceramik T a b e l a I. Procedura przygotowania powierzchni ceramiki wg zaleceń producenta System Wstępne kondycjonowanie powierzchni Obróbka wiertłem diamentowym lub/i piaskowanie Primer Opaker do metalu Materiał kompozytowy Tender Repair Tender Bond metal primer (na metal i ceramikę) Tender pasta opakerowa clear (do ceramiki) lub O2 (do metalu) Enamel Plus HFO PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2013, LXIII, 4 303

4 B. Łapińska i inni Ryc. 1. Wytrzymałość połączenia ceramika-kompozyt uzyskanego za pomocą systemu Tender. przed ich trawieniem nie wpłynęło istotnie na wynik wytrzymałości połączenia z materiałem kompozytowym (p>0,05). Nie stwierdzono również różnic istotnych statystycznie (p>0,05) pomiędzy badanymi ceramikami w wytrzymałości połączenia z materiałem kompozytowym w zakresie grup doświadczalnych. Chociaż, w przypadku samego piaskowania powierzchni [P] wyższe wartości wytrzymałości połączenia uzyskano dla ceramiki Duceram Kiss niż dla ceramiki EX3 Super Porcelain. Dyskusja Obecnie na rynku dostępnych jest wiele różnych systemów do naprawy stałych uzupełnień ceramicznych (Ceramic Repair/Ivoclar Vivadent, KodeNt CRS, Porcelain Repair Kit/Ultradent, Tender Repair/Micerium, BISCO s Intraoral Repair Kit, Re Veneer/ Schütz-Dental, Embrace Restoration & PFM Repair Kit/Pulpdent, Interface -Simplicity/ Apex, Cimara/Voco), wymagających różnych metod wstępnego kondycjonowania powierzchni naprawianego uzupełnienia. Zauważalna jest tendencja do eliminacji trawienia powierzchni uszkodzonego uzupełnienia ceramicznego kwasem fluorowodorowym podczas jego naprawy bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta. Ma to na celu ograniczenie toksycznego wpływu tego kwasu na tkanki miękkie jamy ustnej oraz drogi oddechowe tak pacjenta jak i operatora (3). Jednakże kluczowym elementem decydującym o trwałości klinicznej wewnątrzustnej naprawy ceramicznego uzupełnienia protetycznego jest uzyskanie odpowiedniej wytrzymałość połączenia materiału kompozytowego z powierzchnią ceramiki. Powszechnie polecanymi w piśmiennictwie metodami przygotowania powierzchni ceramiki do adhezyjnego jej łączenia z materiałem kompozytowym są: szlifowanie, obróbka wiertłem diamentowym, obróbka strumieniowo ścierna z użyciem tlenku glinu, trawienie kwasem fluorowodorowym lub kombinacja powyższych metod (1, 7, 8). Zastosowanie obróbki strumieniowo-ściernej powoduje wytworzenie retencji mechanicznej na powierzchni ceramiki, ale nie prowadzi do wytworzenia porowatej warstwy i odsłonięcia kryształów umożliwiających wiązanie chemiczne żywicy kompozytowej z powierzchnią ceramiki. Natomiast trawienie ceramiki kwasem fluorowodorowym, dzięki jego penetracji w głąb ceramiki, prowadzi do uzyskania trwałego i wytrzymałego połączenia. Część autorów podaje, że zmiany w morfologii powierzchni ceramiki powstałe na skutek obróbki strumieniowo-ściernej korundem o wielkości ziaren 50 µm są zbyt powierzchniowe i niewystarczające do uzyskania retencji żywicy kompozytowej, a tym samym do uzyskania trwałego połączenia ceramiki z materiałem kompozytowym. Jednakże trwałość takiego połączenia może być zwiększona poprzez zastosowanie silanu na powierzchnię piaskowanej ceramiki (4, 5). Działanie kwasu fluorowodorowego na powierzchnię ceramiki krzemionkowej polega na wybiórczym rozpuszczaniu przez kwas matrycy szklanej ceramiki, co wiąże się z powstawaniem podcieni retencyjnych. Wytworzony system porów i szczelin pozwala na głębokie zapływanie żywicy kompozytowej wypełniającej mikroretencje powstałe w powierzchniowej warstwie trawionej ceramiki. Adhezyjne 304 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2013, LXIII, 4

5 Materiały ceramiczne cementowanie uzupełnień ceramicznych, a tym samym łączenie ich z materiałem kompozytowym jest możliwe dzięki trawieniu ceramiki kwasem fluorowodorowym, który modyfikując jej powierzchnię stwarza warunki do uzyskania mikromechanicznego połączenia z materiałami żywiczymi (6). Według Chen i wsp. (7, 8) trawienie ceramiki krzemionkowej kwasem fluorowodorowym jest kluczowe dla uzyskania odpowiedniej wytrzymałości jej połączenia z materiałem na bazie żywic. W przeprowadzonym badaniu dokonano więc modyfikacji własnej sposobu przygotowania powierzchni ceramiki, przed zastosowaniem składników systemu do naprawy, poprzez trawienie jej 9% kwasem fluorowodorowym. Na podstawie wcześniejszych badań własnych stwierdzono, że zastosowanie 5-minutowego czasu trawienia kwasem HF pozwala na uzyskanie optymalnych właściwości retencyjnych powierzchni ceramik krzemionkowych, w tym badanych ceramik Duceram Kiss i EX3 Super Porcelain. W badaniu ocenie poddano wytrzymałość połączenia dwóch różnych ceramik glinokrzemowych z materiałem kompozytowym uzyskaną przy użyciu systemu Tender Repair. Podawana przez producenta systemu wytrzymałość uzyskanego połączenia ceramika-kompozyt, po wstępnym kondycjonowaniu jej powierzchni bez trawienia kwasem HF, wynosi około 19 MPa, co w porównaniu z innymi systemami, zawierającymi w zestawie silan oraz z użyciem lub bez użycia kwasu fluorowodorowego daje wynik 4- lub 5-krotnie wyższy. W badaniu własnym nie udało się osiągnąć tego rzędu wartości przy zastosowaniu proponowanego przez producenta systemu sposobu kondycjonowania powierzchni naprawianej ceramiki. Podawana w piśmiennictwie wytrzymałość połączenia, badana testem ścinania, uzyskiwana podczas naprawy ceramiki materiałem kompozytowym przy użyciu różnych systemów wiążących waha się w granicach 6 do 29,9 MPa (9-13); część z autorów uznaje wartości na poziomie 20 MPa jako satysfakcjonujące (14-16). Tak duża rozbieżność wyników uzyskiwana przez różnych autorów może wynikać z rodzaju użytego testu wytrzymałościowego, makro- bądź mikro-, oraz z nieco zróżnicowanego sposobu przygotowania połączenia próbek ceramika-kompozyt. Testy mikrozrywania lub mikrościnania pozwalają na uzyskanie wyższych wartości wytrzymałości, gdyż mniejsze pole powierzchni połączenia sprawia, że zmniejsza się również ilość niedokładności powstałych na granicy łączenia badanych materiałów. W powyższej pracy najwyższe uzyskane wartości wytrzymałości połączenia wynosiły około 12 MPa i dotyczyły grupy badanej, w której powierzchnie ceramiki przygotowywano poprzez piaskowanie i trawienie kwasem fluorowodorowym [P+HF]. Próbki jednak nie były poddawane termocyklingowi czy też długotrwałemu przechowywaniu w wodzie, co mogłoby wpłynąć na uzyskaną wytrzymałość połączenia. Aspekt starzenia się połączenia ceramika-kompozyt, uzyskanego dzięki systemowi do naprawy ceramiki, wymaga dalszych badań. Badania własne pokazały, że wykluczenie trawienia powierzchni ceramiki kwasem fluorowodorowym z procedury jej przygotowania do łączenia z materiałem kompozytowym za pomocą badanego systemu do naprawy ceramiki skutkowało znaczącym spadkiem wytrzymałości połączenia. Wnioski Aby uzyskać jak najwyższą wytrzymałość połączenia ceramiki z kompozytem za pomocą systemu Tender poleca się szlifowanie powierzchni ceramiki i jej trawienie kwasem fluorowodorowym. Takie postępowanie pozwala uzyskać istotnie wyższe wartości wytrzymałości połączenia w porównaniu z piaskowaniem polecanym przez producenta systemu. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2013, LXIII, 4 305

6 B. Łapińska i inni Piśmiennictwo 1. Hickel R., Brüshaver K., Ilie N.: Repair of restorations Criteria for decision making and clinical recommendations. Dent. Mater. 2013, 29, ISO standard ISO/TS :2003 Dental materials-testing adhesion to tooth structure. 3. Meldrum M.: Toxicology of hydrogen fluoride in relation to major accident hazards. Regul Toxicol Pharmacol., 1999, 30, Kato H., Matsumura H., Atsuta M.: Effect of etching and sandblasting on bond strength to sintered porcelain of unfilled resin. J. Oral Rehab., 2000, 27, Hooshmand T., van Noort R., Keshvad A.: Bond durability of the resin-bonded and silane treated ceramic surface. Dent. Mater., 2002, 18, Stangel I., Nathanson D., Hsu C. S.: Shear strength of composite bond to etched porcelain. J. Dent. Res., 1987, 66, Chen J. H., Matsumura H., Atsuta M.: Effect of etchant, etching period and silane priming on bond strength to porcelain of composite resin. Oper. Dent., 1998, 23, Chen J. H., Matsumura H., Atsuta M.: Effect of different etching periods on the bond strength of a composite resin to a machinable porcelain. J. Dent., 1998, 26, Appeldoorn R. E., Wilwerding T. M., Barkmeier W. W.: Bond strength of composite resin to porcelain with newer generation porcelain repair systems. J. Prosthet. Dent., 1993, 70, Chung K. H., Hwang Y. C.: Bonding strength of porcelain repair systems with various surface treatments. J. Prosthet. Dent., 1997, 78, Diaz-Arnold A. M., Wistrom D. W, Aquilino S. A., Swift E. J. Jr.: Bond strengths of porcelain repair adhesives systems. Am. J. Dent., 1993, 6, Hahn P., Attin T., Grofke M., Hellwig E.: Influence of resin cement viscosity on microleakage of ceramic inlays. Dent. Mater., 2001, 17, Wolf D. M., Powers J. M., O Keefe K. L.: Bond strength of composite to porcelain treated with new porcelain repair agents. Dent. Mater., 1992, 8, Haselton D. R., Diaz-Arnold A. M., Dunne J.T. Jr.: Shear bond strength of 2 intraoral porcelain repair systems to porcelain or metal substrates. J. Prosthet. Dent., 2001, 85, Piotrowski P., Krysiński Z., Rzątowski S., Moczyńska U.: Badania sił ścinających połączeń kompozytów z powierzchniami: ceramiczną, metalowo-ceramiczną i metalową. Protet. Stomatol., 2005, 55, Stewart G. P., Jain P., Hogdes J.: Shear bond strength of resin cements to both ceramic and dentin. J. Prosthet. Dent., 2002, 88, Zaakceptowano do druku: 20.V.2013 r. Adres do korespondencji: Łódź, ul. Pomorska 251. Zarząd Główny PTS PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2013, LXIII, 4

Zakład Stomatologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska 2. Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Zakład Stomatologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska 2. Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2015, 52, 1, 71 77 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Barbara Łapińska 1, A, B, D, F, Jerzy Sokołowski 1, E, Leszek Klimek

Bardziej szczegółowo

Osadzanie i korekta powierzchni

Osadzanie i korekta powierzchni Osadzanie i korekta powierzchni Uzupełnienia Lava TM Ultimate są proste do cementowania i naprawy Przed ostatecznym osadzeniem należy przymierzyć pracę i ewentualnie dopasować stosując standardowe narzędzia

Bardziej szczegółowo

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl RelyX TM Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy NOWOŚĆ! www.3mespe.pl Niezwykła siła wiązania. RelyX TM Ultimate jest innowacyjnym cementem adhezyjnym o podwójnym mechanizmie wiązania. Został stworzony

Bardziej szczegółowo

KLASA PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI PRĘTÓW Ti6Al4V NA JAKOŚĆ POŁĄCZENIA Z ZrO 2 W OCENIE BADAŃ MIKROSKOPOWYCH

KLASA PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI PRĘTÓW Ti6Al4V NA JAKOŚĆ POŁĄCZENIA Z ZrO 2 W OCENIE BADAŃ MIKROSKOPOWYCH Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 9/2015 123 Katarzyna WITA, Krzysztof CZAKON, Maciej HAJDUGA, ATH, Bielsko-Biała KLASA PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI PRĘTÓW Ti6Al4V NA JAKOŚĆ POŁĄCZENIA Z ZrO 2 W OCENIE BADAŃ

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 3, 195-203 www.prot.stomat.net Wpływ obróbki strumieniowo-ściernej powierzchni tlenku cyrkonu na wytrzymałość połączenia z cementem kompozytowym* Influence of air-abrasion

Bardziej szczegółowo

srebra przedstawiane są coraz nowsze generacje materiałów ceramiczno-polimerowych.

srebra przedstawiane są coraz nowsze generacje materiałów ceramiczno-polimerowych. W poszukiwaniu alternatywy dla stosowanego od bez mała dwóch stuleci amalgamatu srebra przedstawiane są coraz nowsze generacje materiałów ceramiczno-polimerowych. Jakkolwiek zyskują one powszechną akceptację

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera ANALIZA POŁĄCZENIA WARSTW CERAMICZNYCH Z PODBUDOWĄ METALOWĄ Promotor: Prof. zw. dr hab. n. tech. MACIEJ HAJDUGA Tadeusz Zdziech CEL PRACY Celem

Bardziej szczegółowo

Effects of different methods for post surface conditioning on the bond strength of fibre-reinforced composite post to resin cement*

Effects of different methods for post surface conditioning on the bond strength of fibre-reinforced composite post to resin cement* PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 5, 335-346 www.prot.stomat.net Ocena wpływu różnych metod kondycjonowania powierzchni wkładów koronowo-korzeniowych wzmocnionych włóknami szklanymi na wytrzymałość połączenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL CERAMIKA NA PRZYKŁADZIE CERAMIKI SHOFU I VITA

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL CERAMIKA NA PRZYKŁADZIE CERAMIKI SHOFU I VITA ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL CERAMIKA NA PRZYKŁADZIE CERAMIKI SHOFU I VITA WSTĘP W stomatologii i technice dentystycznej moŝna zaobserwować znaczny rozwój materiałów ceramicznych. Z tworzyw stosowanych

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednia i pośrednia metoda wewnątrzustnej naprawy stałych uzupełnień metalowo-ceramicznych

Bezpośrednia i pośrednia metoda wewnątrzustnej naprawy stałych uzupełnień metalowo-ceramicznych PROT. STOM., 2005, LV, 5 Bezpośrednia i pośrednia metoda wewnątrzustnej naprawy stałych uzupełnień metalowo-ceramicznych Direct vs. indirect method of intraoral repairing of porcelain-fused-to-metal fixed

Bardziej szczegółowo

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania

Futurabond U. Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania Uniwersalny system łączący o podwójnym mechanizmie wiązania W poszukiwaniu najlepszego wiązania W ostatnich latach poczyniono ogromne postępy w stomatologii adhezyjnej. Firma VOCO cały czas wiedzie prym

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KOMPOZYTÓW WZMACNIANYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI KLASY T700

BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KOMPOZYTÓW WZMACNIANYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI KLASY T700 Autor: Joachim Marzec BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE KOMPOZYTÓW WZMACNIANYCH WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI KLASY T700 Praca dyplomowa napisana w Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Protetycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Ketac TM Cem Plus RelyX TM U200 RelyX TM Ultimate

Ketac TM Cem Plus RelyX TM U200 RelyX TM Ultimate 3M Poland Sp. z o.o. 3M ESPE Dział Stomatologiczny Al. Katowicka 117, Kajetany 05-830 Nadarzyn tel. 22 739 60 85 3mespepl@mmm.com 3M, ESPE, Clicker, Ketac, Lava, RelyX, Single Bond są znakami handlowymi

Bardziej szczegółowo

SAMOADHEZYJNY, PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT NA BAZIE ŻYWICY. Jeden krok do niezawodnego cementowania

SAMOADHEZYJNY, PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT NA BAZIE ŻYWICY. Jeden krok do niezawodnego cementowania SAMOADHEZYJNY, PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT NA BAZIE ŻYWICY Jeden krok do niezawodnego cementowania NOWY KOLOR Silne cementowanie nie jest zależne od liczby kroków roboczych. Samoadhezyjny cement SoloCem

Bardziej szczegółowo

Pomiar wytrzymałości cementów stosowanych do połączenia licówek ceramicznych z tkankami zęba

Pomiar wytrzymałości cementów stosowanych do połączenia licówek ceramicznych z tkankami zęba PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 4, 277-284 Pomiar wytrzymałości cementów stosowanych do połączenia licówek ceramicznych z tkankami zęba Measurement of the bond strength of luting materials used for porcelain

Bardziej szczegółowo

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink Esthetic - Adhese Universal Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy wkłady z włókna szklanego pojawiły się w stomatologii, nikt nie przypuszczał, iż przyjdzie taki moment, że nie będziemy

Bardziej szczegółowo

Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część I

Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część I PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 4, 279-283 Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część I Cementing of porcelain restorations review of the literature. Part I Przemysław Szczyrek

Bardziej szczegółowo

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink Esthetic - ExciTE F Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne bez

Bardziej szczegółowo

Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część II

Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część II PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 1, 16-25 Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część II Cementation of porcelain restorations: A literature review. Part II Przemysław Szczyrek

Bardziej szczegółowo

Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek

Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek 1. Streszczenie Nadrzędnym zadaniem protetyki stomatologicznej jest odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty kliniczne stosowania licówek porcelanowych

Wybrane aspekty kliniczne stosowania licówek porcelanowych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 6, 463-468 Wybrane aspekty kliniczne stosowania licówek porcelanowych Selected aspects of porcelain laminate veneers applications Beata Śmielak Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

RelyX TM. Ultimate Clicker TM Adhezyjny cement kompozytowy. Wyjątkowa siła wiązania i estetyka

RelyX TM. Ultimate Clicker TM Adhezyjny cement kompozytowy. Wyjątkowa siła wiązania i estetyka RelyX TM Ultimate Clicker TM Adhezyjny cement kompozytowy Wyjątkowa siła wiązania i estetyka Niezwykła siła wiązania. RelyX TM Ultimate jest innowacyjnym cementem adhezyjnym o podwójnym mechanizmie wiązania.

Bardziej szczegółowo

Badanie wytrzymałości mechanicznej materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie uzupełnień pełnoceramicznych

Badanie wytrzymałości mechanicznej materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie uzupełnień pełnoceramicznych PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 3, 227-232 Badanie wytrzymałości mechanicznej materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie uzupełnień pełnoceramicznych Examination of flexural strength of all ceramic

Bardziej szczegółowo

Prosty wybór Proste. postępowanie

Prosty wybór Proste. postępowanie Prosty wybór Proste postępowanie Oferta handlowa Nr kat. Opis produktu Nr kat. Opis produktu RelyX TM U200 Clicker TM 56877 RelyX TM U200 Clicker TM odcień przezroczysty: 1 podajnik Clicker TM (11 g),

Bardziej szczegółowo

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur WyŜsza Szkoła a InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL KOMPOZYT W ZALEśNOŚCI OD SPOSOBU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI METALOWEJ Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

Dawid Bula. Wytrzymałość połączenia metal-ceramika na wybranych podbudowach metalowych

Dawid Bula. Wytrzymałość połączenia metal-ceramika na wybranych podbudowach metalowych WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. Prof. Alferda Meissnera w Ustroniu Dawid Bula Wytrzymałość połączenia metal-ceramika na wybranych podbudowach metalowych (The strength of metal-ceramics joins

Bardziej szczegółowo

Badania wytrzymałościowe

Badania wytrzymałościowe WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. A.Meissnera w Ustroniu Badania wytrzymałościowe elementów drucianych w aparatach czynnościowych. Pod kierunkiem naukowym prof. V. Bednara Monika Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Vertise Flow. Samoadhezyjny materiał kompozytowy

Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Vertise Flow. Samoadhezyjny materiał kompozytowy Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Vertise Flow Samoadhezyjny materiał kompozytowy Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Po co stosuje się systemy wiążące? Aby zapewnić trwałe utrzymanie wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Ocena utrzymania wypełnie w z bach mlecznych po zastosowaniu ró nych metod przygotowania ubytku próchnicowego - badania kliniczne i do wiadczalne

Ocena utrzymania wypełnie w z bach mlecznych po zastosowaniu ró nych metod przygotowania ubytku próchnicowego - badania kliniczne i do wiadczalne Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ocena utrzymania wypełnie w z bach mlecznych po zastosowaniu ró nych metod przygotowania ubytku próchnicowego - badania kliniczne i

Bardziej szczegółowo

Ocena wytrzymałości połączenia dwutlenku cyrkonu z różnymi cementami kompozytowymi po zastosowaniu primerów*

Ocena wytrzymałości połączenia dwutlenku cyrkonu z różnymi cementami kompozytowymi po zastosowaniu primerów* PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 3, 208-216 www.prot.stomat.net Ocena wytrzymałości połączenia dwutlenku cyrkonu z różnymi cementami kompozytowymi po zastosowaniu primerów* Assessment of shear bond strength

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. O wkładach koronowych.

1. Wstęp. O wkładach koronowych. 1. Wstęp O wkładach koronowych. Wkłady koronowe są uznaną metodą rekonstrukcji utraconych twardych tkanek zęba (fot.1-3). Ich kształt oraz wielkość zależą od klasy ubytku (klasyfikacja według Blacka).W

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU 3 wskazania 1 materiał Podwójnie utwardzalny materiał ParaCore jest wzmacnianym włóknem szklanym, kompozytem, nieprzepuszczającym promieniowania

Bardziej szczegółowo

fizyczno-mechaniczne protez dentystycznych

fizyczno-mechaniczne protez dentystycznych WyŜsza Szkoła a InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Analiza wpływu płynu p ustrojowego (sztucznej śliny) na właściwo w ciwości fizyczno-mechaniczne protez dentystycznych Katarzyna Partyka

Bardziej szczegółowo

nowe dna CERAMIKI SZKLANEJ O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

nowe dna CERAMIKI SZKLANEJ O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI nowe dna CERAMIKI SZKLANEJ O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI 1 nowe dna PEŁNEJ CERAMIKI O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI Wraz z Frauenhofer Institut oraz firmą VITA opracowaliśmy nową klasę materiałową dla ceramiki szklanej

Bardziej szczegółowo

Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON

Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON Rekonstrukcja wysokości zwarcia za pomocą licówek i koron pełnoceramicznych Odbudowa funkcji i estetyki przy użyciu ceramiki ANTAGON Tech. dent. Iwona Wilkowska, Łódź Z powodu znacznego starcia zębów doszło

Bardziej szczegółowo

Moduł do łączników dla Ceramill Mind

Moduł do łączników dla Ceramill Mind Moduł do łączników dla Ceramill Mind PL 2 by Oral Design Ulrich Werder by Knut Miller by Knut Miller by Oral Design Ulrich Werder Moduł do łączników dla Ceramill Mind Cyfrowe wytwarzanie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTER POŁĄCZENIA FAZ METAL - CERAMIKA W OBECNOŚCI OPAKERA

CHARAKTER POŁĄCZENIA FAZ METAL - CERAMIKA W OBECNOŚCI OPAKERA Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 4/2010 59 Maciej HAJDUGA, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych, Katedra Techniki Dentystycznej,

Bardziej szczegółowo

Materials and methods used for repairing damaged veneering porcelain in permanent complex prosthetic restorations review of literature

Materials and methods used for repairing damaged veneering porcelain in permanent complex prosthetic restorations review of literature J Stoma 2013; 66, 2: 221-230 2013 Polish Dental Society O R EI VG I EN W A L A AR RT TI CI CL LE E Materials and methods used for repairing damaged veneering porcelain in permanent complex prosthetic restorations

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH CEL PRACY Celem pracy było

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

mechaniczna trójpunktowych mostów protetycznych wykonanych z ceramiki tłoczonej t i tlenku cyrkonu

mechaniczna trójpunktowych mostów protetycznych wykonanych z ceramiki tłoczonej t i tlenku cyrkonu WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej w Ustroniu Wytrzymałość mechaniczna trójpunktowych mostów protetycznych wykonanych z ceramiki tłoczonej t i tlenku cyrkonu Ireneusz Podkowinski Promotor: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 13 ISSN 1899-3230 Rok VI Warszawa Opole 2013 Teksty publikowane w Pracach Instytutu Ceramiki

Bardziej szczegółowo

Variolink Esthetic Estetyczny cement kompozytowy

Variolink Esthetic Estetyczny cement kompozytowy NOWOŚĆ Variolink Esthetic Estetyczny cement kompozytowy Zdumiewająca estetyka! Variolink Esthetic WYJĄTKOWA ESTETYKA Variolink Esthetic jest światło- i dualnie wiążącym cementem kompozytowym, przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Ocena wytrzymałości wiązania materiału złożonego z zębiną z wykorzystaniem dwóch systemów łączących

Ocena wytrzymałości wiązania materiału złożonego z zębiną z wykorzystaniem dwóch systemów łączących 430 prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2010, 47, 4, 430 434 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Elżbieta Jodkowska 1, Konrad Małkiewicz 1, Joanna Karaś 2 Ocena

Bardziej szczegółowo

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Licówka - Dwukrzemian litu - Variolink Esthetic - ExciTE F Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 3, 208-216 www.prot.stomat.net Streszczenie Cel pracy. Celem pracy była ocena wytrzymałości na ścinanie połączenia dwutlenku cyrkonu z czterema różnymi cementami kompozytowymi

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Imię i Nazwisko Grupa dziekańska Indeks Ocena (kol.wejściowe) Ocena (sprawozdanie)........................................................... Ćwiczenie: MISW2 Podpis prowadzącego Politechnika Łódzka Wydział

Bardziej szczegółowo

Ocena siły wiązania porcelany do szkliwa i zębiny przy zastosowaniu różnych cementów adhezyjnych

Ocena siły wiązania porcelany do szkliwa i zębiny przy zastosowaniu różnych cementów adhezyjnych PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2006, 43, 3, 399 404 ISSN 1644 387X Copyright by Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław and Polish Stomatological Association MARIUSZ PRYLIŃSKI 1, PATRICIA

Bardziej szczegółowo

Daria Jóźwiak. OTRZYMYWANĄ METODĄ ZOL -śel W ROZTWORZE SZTUCZNEJ KRWI.

Daria Jóźwiak. OTRZYMYWANĄ METODĄ ZOL -śel W ROZTWORZE SZTUCZNEJ KRWI. WYśSZA SZKOŁA INśYNIERI DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU WYDZIAŁ INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ Daria Jóźwiak Temat pracy: ODPORNOŚĆ KOROZYJNA STALI CHIRURGICZNEJ 316L MODYFIKOWANEJ POWŁOKĄ CERAMICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Z zamiłowania do perfekcji

Z zamiłowania do perfekcji Z zamiłowania do perfekcji Signum Ceramis Masy do odbudowy bezmetalowej - pojedyncze korony bez podbudowy metalowej, licówki, onlay, inlay - charakteryzacja zębów w protezie akrylowej Signum Essentia Masy

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny, chemoutwardzalny cement kompozytowy w opcją utwardzania światłem

Uniwersalny, chemoutwardzalny cement kompozytowy w opcją utwardzania światłem Used Products ZĄB - Korona - Dwukrzemian litu - Kształt retencyjny preparacji - Naddziąsłowa lub dodziąsłowa preparacja - Widoczny brzeg preparacji - Multilink Automix Multilink Automix Uniwersalny, chemoutwardzalny

Bardziej szczegółowo

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE KROMOGLASS 2 KROMOGLASS: cementy na bazie szkła-jonomerowego, rozrabiane z wodą 2 3 Rozrabiany z wodą, jest zalecany do wypełniania ubytków w zębach mlecznych klasy 1.

Bardziej szczegółowo

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz Analiza zjawisk mechanicznych zachodzących w układzie ząb cement wkład

Bardziej szczegółowo

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo.

Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji. żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Renata Zielińska Radiologiczna ocena progresji zmian próchnicowych po zastosowaniu infiltracji żywicą o niskiej lepkości (Icon). Badania in vivo. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Veneer

Schemat blokowy Variolink Veneer Schemat blokowy Variolink Veneer ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink Veneer - Syntac 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe

Bardziej szczegółowo

189,00 zł. Mosaic Universal Composite (strz. 4g) Porcelain Etch & Silan zestaw (2strz. 1,2ml) Zamów bezpłatną próbkę. NOWOŚĆ PROMOCJA.

189,00 zł. Mosaic Universal Composite (strz. 4g) Porcelain Etch & Silan zestaw (2strz. 1,2ml) Zamów bezpłatną próbkę. NOWOŚĆ PROMOCJA. PROMOCJE NOWOŚĆ 189,00 zł 219,00 zł Mosaic Universal Composite (strz. 4g) Uniwersalny kompozyt nanohybrydowy z cyrkonem! Połączenie cyrkonu i 20 nm krzemionki w wypełniaczu pozwala osiągać trwałe, naturalne

Bardziej szczegółowo

Piotr Knytel, Beata Dejak. Wstęp

Piotr Knytel, Beata Dejak. Wstęp PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 4, 270-278 www.prot.stomat.net Metody oczyszczania powierzchni zębiny z resztek cementów tymczasowych i wpływ ich pozostałości na jakość połączenia z cementami kompozytowymi

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CERAM BONDU NA CHARAKTER POŁĄCZENIA METAL-CERAMIKA

WPŁYW CERAM BONDU NA CHARAKTER POŁĄCZENIA METAL-CERAMIKA Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 4/2010 71 Maciej HAJDUGA Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Tadeusz ZDZIECH Wyższa Szkoła Inżynierii

Bardziej szczegółowo

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Korona - Ceramika szklana - Variolink Esthetic - Adhese Universal Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne

Bardziej szczegółowo

, Jerzy Sokołowski. Evaluation of Surface Structure and Self-Etch System Bonding After Er:YAG Laser Treated Dentine

, Jerzy Sokołowski. Evaluation of Surface Structure and Self-Etch System Bonding After Er:YAG Laser Treated Dentine PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2015, 52, 2, 175 183 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Dorota Sokołowska 1, A D, Anna Janas 2, A, C, Monika Domarecka 2,

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH

METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH H. Jóźwiak Instytut Techniki Budowlanej Poland, 00-611, Warszawa E-mail: h.jozwiak@itb.pl METODY BADAŃ I KRYTERIA ZGODNOŚCI DLA WŁÓKIEN DO BETONU DOŚWIADCZENIA Z BADAŃ LABORATORYJNYCH Jóźwiak H., 2007

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI

MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI 41/2 Archives of Foundry, Year 2001, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 2001, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 DODATKAMI ZŁOŻONYMI F. ROMANKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZENIA WYPOSAśONE LABORATORIUM DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE. CIAPdent Tomasz Ciaputa 30-072 Kraków ul.nawojki 4

20 LAT DOŚWIADCZENIA WYPOSAśONE LABORATORIUM DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE. CIAPdent Tomasz Ciaputa 30-072 Kraków ul.nawojki 4 Prosimy aby osoby chcące uczestniczyć w szkoleniach kontaktowały się bezpośrednio z nami telefonicznie lub e-mailem ( kursy@ciapdent.pl ). PoniewaŜ obecnie szkolenia są przeprowadzane tylko w systemie

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Multilink Automix

Schemat blokowy Multilink Automix Schemat blokowy Multilink Automix ZĄB - Korona - Kompozyt - Multilink Automix 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe resztki

Bardziej szczegółowo

Promocje. styczniowe 01.01.2012 31.01.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2700 zł

Promocje. styczniowe 01.01.2012 31.01.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2700 zł Promocje styczniowe 01.01.2012 31.01.2012 bluephase G2 Bezprzewodowa lampa o mocy 1200 mw/cm 2 z innowacyjną technologią polywave LED, do stosowania w każdej sytuacji klinicznej. Najlepsza lampa polimeryzacyjna

Bardziej szczegółowo

ZĄB - Most - Metal - Kształt retencyjny preparacji - Naddziąsłowa lub dodziąsłowa preparacja - Niewidoczny brzeg preparacji - SpeedCEM Plus

ZĄB - Most - Metal - Kształt retencyjny preparacji - Naddziąsłowa lub dodziąsłowa preparacja - Niewidoczny brzeg preparacji - SpeedCEM Plus Used Products ZĄB - Most - Metal - Kształt retencyjny preparacji - Naddziąsłowa lub dodziąsłowa preparacja - Niewidoczny brzeg preparacji - SpeedCEM Plus SpeedCEM Plus Samoadhezyjny, chemoutwardzalny cement

Bardziej szczegółowo

Wpływ natężenia światła i czasu naświetlania na wytrzymałość materiałów kompozytowych

Wpływ natężenia światła i czasu naświetlania na wytrzymałość materiałów kompozytowych Wpływ natężenia światła i czasu naświetlania na wytrzymałość materiałów kompozytowych The influence of the intensity of light and time exposure on the durability of dental composites Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów

instrumentem do przenoszenia elementów protetycznych podczas ich mocowania do powierzchni zębów Used Products ZĄB - Korona - Kompozyt - Variolink Esthetic - Syntac Variolink Esthetic Estetyczny, światło i dualniewiążący adhezyjny system do cementowania Proxyt bez fluoru Pasta profilaktyczne bez zawartości

Bardziej szczegółowo

Jolanta Sokołowska, Nezar Masre, Monika Domarecka, Jerzy Sokołowski. Wpływ temperatury polimeryzacji na wytrzymałość materiałów kompozytowych

Jolanta Sokołowska, Nezar Masre, Monika Domarecka, Jerzy Sokołowski. Wpływ temperatury polimeryzacji na wytrzymałość materiałów kompozytowych prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2010, 47, 2, 153 159 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Jolanta Sokołowska, Nezar Masre, Monika Domarecka, Jerzy Sokołowski

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE HARD 0 Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny,

Bardziej szczegółowo

Charakter struktury połączenia porcelany na podbudowie cyrkonowej w zaleŝności od rodzaju materiału licującego.

Charakter struktury połączenia porcelany na podbudowie cyrkonowej w zaleŝności od rodzaju materiału licującego. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej w Ustroniu Charakter struktury połączenia porcelany na podbudowie cyrkonowej w zaleŝności od rodzaju materiału licującego. Anna Legutko Promotor: prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ELEKTROCHEMICZNĄ SYSTEMÓW POWŁOKOWYCH 1. WSTĘP TEORETYCZNY Odporność na korozję

Bardziej szczegółowo

, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2015, 52, 4, 434 439 DOI: 10.17219/dmp/50270 Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society ISSN 1644-387X Małgorzata Krawczyk-Stuss 1, A D, Aneta

Bardziej szczegółowo

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY szybki podkład wypełniający na bazie żywic akrylowych. Charakteryzuje się znacznie mniejszą tendencją do zaklejania papieru, szczególnie przy

Bardziej szczegółowo

nlay Onlay Overlay Inlay na zębie 25, pełna korona na zębie 26 oraz inlay na zębie 27. Precyzyjny wycisk polieterowy.

nlay Onlay Overlay Inlay na zębie 25, pełna korona na zębie 26 oraz inlay na zębie 27. Precyzyjny wycisk polieterowy. nlay Onlay Overlay Inlay Onlay Overlay 1 2 3 Sytuacja wyjściowa. Preparacja zęba. Inlay na zębie 25, pełna korona na zębie 26 oraz inlay na zębie 27. Precyzyjny wycisk polieterowy. 20 4 5 6 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Tlenek cyrkonu w praktyce

Tlenek cyrkonu w praktyce PL Tlenek cyrkonu w praktyce Naturalność, estetyka i biokompatybilność by Falko Noack, R&D Amann Girrbach by Zahntechnik Klingner by Falko Noack, R&D Amann Girrbach Tlenek cyrkonu Ceramika spełniająca

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny, standardowy,

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE jesień - zima 2012

PROMOCJE jesień - zima 2012 PROMOCJE IPS Empress Direct 3 x 3g + IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!* IPS Empress Direct Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu

Bardziej szczegółowo

Kliniczne aspekty wiązania zaczepów ortodontycznych do różnych materiałów używanych w odbudowie twardych tkanek zęba

Kliniczne aspekty wiązania zaczepów ortodontycznych do różnych materiałów używanych w odbudowie twardych tkanek zęba Czas. Stomatol., 2006, LIX, 4, 279-284 Organ Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego http://www.czas.stomat.net Kliniczne aspekty wiązania zaczepów ortodontycznych do różnych materiałów używanych w odbudowie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2015, LXV, 1, 35-43 www.prostoma.pl, www.prot.stomat.net Mosty na podbudowie z tlenku cyrkonu wsparte na wkładach koronowych przegląd piśmiennictwa Inlay-retained zirconia fixed partial

Bardziej szczegółowo

Pewność. Zaufanie. Estetyka. Empress Direct IPS. Pierwsze porcelanowe wypełnienie. Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress!

Pewność. Zaufanie. Estetyka. Empress Direct IPS. Pierwsze porcelanowe wypełnienie. Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! Pewność Zaufanie Estetyka IPS Empress Pierwsze porcelanowe wypełnienie Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! System sprawdzony od lat... z nowymi możliwościami Od około 20 lat nazwa IPS Empress

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ADHEZJI W PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ

PODSTAWY ADHEZJI W PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ ROZDZIAŁ 2 PODSTAWY ADHEZJI W PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ Honarata Shaw Adhezja jest zjawiskiem powodującym przyleganie do siebie dwóch różnych substancji na zasadzie bezpośredniego przyciągania pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY

ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY GC Fuji BOND LC Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję ŚWIATŁOUTWARDZALNY, WZMOCNIONY SZKŁOJONOMEROWY ZĘBINOWO-SZKLIWNY SYSTEM ŁĄCZĄCY Do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

ConTec Go! gotowy do użycia klej ortodontyczny Instrukcje stosowania

ConTec Go! gotowy do użycia klej ortodontyczny Instrukcje stosowania ConTec Go! gotowy do użycia klej ortodontyczny Instrukcje stosowania Szanowni Państwo, dziękujemy za wybór produktu firmy Dentaurum. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i dokładnie przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Wpływ samotrawiących systemów wiążących typu 3 i 4 na połączenie cementów samoadhezyjnych z zębiną

Wpływ samotrawiących systemów wiążących typu 3 i 4 na połączenie cementów samoadhezyjnych z zębiną PRACE Oryginalne Dent. Med. Probl. 2014, 51, 1, 56 64 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Dorota Sokołowska a d, Grzegorz Sokołowski a d, Monika Łukomska-Szymańska

Bardziej szczegółowo

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Puszki oddzielające do pomp magnetycznych

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Puszki oddzielające do pomp magnetycznych Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Puszki oddzielające do pomp magnetycznych Zastosowanie: Pompy ze sprzęgłem magnetycznym w przemyśle chemicznym Materiał: Tlenek cyrkonu FRIALIT FZM Produkcja Friatec

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe.

TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne. Badania dodatkowe. TEMATYKA zajęć II roku semestr zimowy ĆWICZENIA 1: Organizacja zajęć. Ćwiczenia organizacyjne, regulamin zajęć, przydział stanowisk pracy i fantomów. ĆWICZENIA 2: Wywiad i badanie stomatologiczne zewnątrzustne.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. med. Jerzy Władysław Sokołowski

Prof. dr hab. med. Jerzy Władysław Sokołowski Prof. dr hab. med. Jerzy Władysław Sokołowski propedeutyka, diagnostyka, protetyka stomatologiczna kierownik Zakładu Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Bardziej szczegółowo

A. PATEJUK 1 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa

A. PATEJUK 1 Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej WAT Warszawa ul. S. Kaliskiego 2, Warszawa 56/4 Archives of Foundry, Year 22, Volume 2, 4 Archiwum Odlewnictwa, Rok 22, Rocznik 2, Nr 4 PAN Katowice PL ISSN 1642-538 WPŁYW CIŚNIENIA SPIEKANIA NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTU Z OSNOWĄ ALUMINIOWĄ ZBROJONEGO

Bardziej szczegółowo

Keep it simple and safe. take five Zalety wyliczone na pięciu palcach

Keep it simple and safe. take five Zalety wyliczone na pięciu palcach Keep it simple and safe. take five Zalety wyliczone na pięciu palcach take Klasyczne stopy szlachetne Duceram Kiss Uniwersalne stopy szlachetne i nieszlachetne oraz ceramika prasowana Duceragold Kiss Stopy

Bardziej szczegółowo

Ocena kliniczna łączenia kompozytowego olicowania ze strukturą metalową protez stałych metodą Silicoater: 15-letnie obserwacje

Ocena kliniczna łączenia kompozytowego olicowania ze strukturą metalową protez stałych metodą Silicoater: 15-letnie obserwacje PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 1, 50-55 Ocena kliniczna łączenia kompozytowego olicowania ze strukturą metalową protez stałych metodą Silicoater: 15-letnie obserwacje Clinical evaluation of metal-resin

Bardziej szczegółowo

Idea partnerstwa. LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond. Nowy partner: LuxaCore Z!

Idea partnerstwa. LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond. Nowy partner: LuxaCore Z! Idea partnerstwa LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond Nowy partner: LuxaCore Z! Idea partnerstwa LuxaCoreZ LuxaPost LuxaBond Kompletny system do odbudowy zrębu zęba na wkładzie Od wielu lat LuxaCore jest najczęściej

Bardziej szczegółowo