Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu Tender*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu Tender*"

Transkrypt

1 PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 4, Wpływ sposobu przygotowania powierzchni ceramiki krzemionkowej na wytrzymałość jej połączenia z materiałem kompozytowym za pomocą systemu Tender* Influence of ceramic surface treatment on shear bond strength of resin material to feldspathic ceramic using the Tender Repair System* Barbara Łapińska 1, Monika Domarecka 1, Grzegorz Sokołowski 2, Jerzy Sokołowski 1 1 Zakład Stomatologii Ogólnej, Katedra Stomatologii Odtwórczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Kierownik: prof. dr hab. J. Sokołowski 2 Zakład Protetyki Stomatologicznej, Katedra Stomatologii Odtwórczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Kierownik: dr hab. B. Dejak HASŁA INDEKSOWE: ceramika dentystyczna, kwas fluorowodorowy, wytrzymałość połączenia na ścinanie KEY WORDS: dental ceramic, hydrofluoric acid, shear bond strength Streszczenie Cel pracy. Celem pracy była ocena wytrzymałości połączenia ceramiki krzemionkowej z materiałem kompozytowym, uzyskanego przy użyciu wewnątrzustnego systemu do naprawy uzupełnień ceramicznych, w zależności od sposobu przygotowania powierzchni ceramiki. Materiał i metoda. Do badań wykorzystano próbki ceramik glinokrzemowych Duceram Kiss/ DeguDent and EX3 Super Porcelain/Noritake, których powierzchnie szlifowano, a następnie podzielono losowo na trzy grupy w zależności od sposobu kondycjonowania powierzchni, które: piaskowano, trawiono 9% HF przez 5 minut lub piaskowano i trawiono 9% HF przez 5 minut. Na powierzchni próbek zastosowano system Summary Aim of the study. To evaluate shear bond strength of resin material to dental ceramic after using the intraoral ceramic repair system, depending on the differences in ceramic surface preparation. Material and methods. Specimens of build-up dental ceramic: Duceram Kiss/DeguDent and EX3 Super Porcelain/Noritake were polished and randomly divided into three groups, depending on the surface pre-treatment: air abraded, etched with 9% HF for 5 min, air abraded and etched with 9% HF for 5 min. Then, Tender Repair/ Micerium ceramic repair system was applied on the surface of specimens and the bonding with resin material was produced. The composite- * Praca finansowana z projektu badawczego N N Praca była wygłoszona na XXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Rawa Mazowiecka, października 2010 r. 301

2 B. Łapińska i inni do naprawy ceramiki Tender Repair/Micerium i wytworzono połączenie z materiałem kompozytowym. Wytrzymałość połączenia oceniano testem ścinania w uniwersalnym urządzeniu testującym Zwick/Roell Z005 przy prędkości przesuwu belki poprzecznej 2 mm/min po 24-godzinnym przechowywaniu próbek w 0,9% roztworze NaCl. Wyniki i wnioski. Najwyższą wytrzymałość połączenia ceramika-kompozyt po zastosowaniu systemu do naprawy ceramiki uzyskano w przypadku modyfikacji, zalecanego przez producenta systemu, sposobu wstępnego kondycjonowania powierzchni poprzez 5-minutowe trawienie powierzchni badanych ceramik 9% kwasem HF. Takie postępowanie pozwoliło uzyskać istotnie wyższe wartości wytrzymałości połączenia w porównaniu z piaskowaniem polecanym przez producenta. ceramic bond strength was evaluated using the shear test in Zwick/Roell Z005 universal testing machine, at crosshead speed of 2 mm/min, after a 24-hour storage in 0.9% NaCl solution. Results and conclusions. The highest shear bond strength values were obtained after modification of the ceramic repair system manufacturer s procedures by 5-minute etching with 9% HF. This approach allowed to obtain significantly higher bond strength compared with air abrasion recommended by the manufacturer as the only method of surface preparation. Wstęp Wraz z upowszechnieniem stosowania stałych uzupełnień pełnoceramicznych, wykonanych z ceramiki glinokrzemowej, pojawiły się problemy wynikające z mechanicznych uszkodzeń ceramiki. Usunięcie stałego uzupełnienia protetycznego z jamy ustnej celem jego naprawy może być trudne i wiązać się z uszkodzeniem zębów filarowych oraz wysokim kosztem leczenia. Najprostszą metodą naprawy uszkodzonych uzupełnień ceramicznych wydaje się być naprawa materiałem kompozytowym, wykonana bezpośrednio w jamie ustnej z użyciem dostępnych na rynku systemów do naprawy ceramiki. W piśmiennictwie, w celu adhezyjnego przygotowania powierzchni ceramiki, standardowo polecane są metody: piaskowania, obróbki wiertłem diamentowym, trawienia 9% kwasem fluorowodorowym (HF), silanizacji lub połączenie ww. metod (1). Wydaje się, że piaskowanie powierzchni ceramiki, zalecane przez producentów systemów do naprawy ceramiki, może być niewystarczające do uzyskania właściwości retencyjnych powierzchni ceramiki, a tym samym odpowiednio wytrzymałego połączenia z materiałem kompozytowym. Tender Repair/Micerium jest jednym z dostępnych na rynku systemów zalecanych do wewnątrzustnej naprawy stałych uzupełnień ceramiczno-metalowych lub ceramicznych wykonanych z ceramiki glinokrzemowej. Cel pracy Celem pracy była ocena wytrzymałości połączenia ceramiki glinokrzemowej z materiałem kompozytowym, uzyskanego przy użyciu wewnątrzustnego systemu do naprawy uzupełnień ceramicznych, w zależności od sposobu wstępnego przygotowania powierzchni ceramiki. Materiał i metody Do badań użyto próbki ceramik glinokrzemowych Duceram Kiss (DeguDent, Niemcy oraz EX3 Super Porcelain (Noritake, Japonia), wykonane w kształcie dysków o wymiarach 302 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2013, LXIII, 4

3 Materiały ceramiczne 5 x 3 mm, które następnie zatopiono w żywicy PMMA w pierścieniach PCV. Powierzchnię próbek szlifowano na mokro papierami ściernymi o gradacji 600P celem uzyskania płaskiej powierzchni próbek. Próbki każdej z ceramik podzielono losowo na trzy grupy (n=10), w których zastosowano jeden z algorytmów przygotowania powierzchni tj.: 1. piaskowanie [P], 2. trawienie 9% kwasem fluorowodorowym w czasie 5 minut [HF], 3. piaskowanie i trawienie 9% kwasem fluorowodorowym w czasie 5 minut [P+HF]. Próbki piaskowano przy użyciu korundu szlachetnego o wielkości ziaren 50 µm, przez 5 sekund pod ciśnieniem 4,5-6 barów, kąt padania ziaren wynosił 45º, a odległość końcówki dyszy piaskarki od powierzchni próbki 10 mm. Na powierzchnie próbek ceramiki zastosowano system Tender Repair (Micerium, Włochy) zgodnie z zaleceniami producenta aplikując kolejno składniki systemu: Tender Bond (metal-ceramic primer) i Tender paste opaque clear. Procedura przygotowania powierzchni ceramiki wg zaleceń producenta systemu Tender przedstawiona została w tabeli I. Następnie łączono próbki ceramiki z materiałem kompozytowym Enamel Plus HFO (Micerium, Włochy) stosując pierścień silikonowy o średnicy otworu wewnętrznego 3 mm. Materiał kompozytowy nakładano w dwóch warstwach, każdą polimeryzowano przy użyciu diodowej lampy polimeryzacyjnej Demetron A.2 (Kerr, Szwajcaria). Wytrzymałość połączenia [MPa] oceniano stosując test ścinania w uniwersalnym urządzeniu testującym Zwick/ Roell Z005 (Niemcy) przy prędkości przesuwu belki poprzecznej 2 mm/min zgodnie z normą ISO (2), po 24 godzinnym przechowywaniu próbek w 0,9% roztworze NaCl. Do analizy statystycznej wyników badań wytrzymałości połączenia ceramika-materiał kompozytowy oraz do porównania wyników wytrzymałości połączenia dla dwóch ceramik w obrębie grup doświadczalnych wykorzystano nieparametryczny test Manna-Whitney a. Wyniki Otrzymane wyniki badań wytrzymałościowych przedstawiono na wykresie (ryc. 1). W wyniku przeprowadzonych badań, stosując zalecaną przez producenta systemu wstępną obróbkę powierzchni ceramiki tj. szlifowanie lub piaskowanie uzyskano wytrzymałość połączenia wynoszącą około 4,11-6,73 MPa. Modyfikacja własna sposobu wstępnego kondycjonowania powierzchni ceramiki, polegająca na dodatkowym trawieniu jej 9% kwasem fluorowodorowym, pozwoliła uzyskać wyższą wytrzymałość połączenia wynoszącą średnio 10,5-12,8 MPa. Trawienie obu badanych ceramik kwasem HF, w porównaniu z samym ich piaskowaniem, skutkowało istotnym zwiększeniem wytrzymałości połączenia ceramika- -kompozyt, przy czym dla ceramiki EX3 Super Porcelain różnica w wytrzymałości połączenia była wyraźniej zaznaczona (p<0,001) niż w przypadku ceramiki Duceram Kiss (p<0,05). Piaskowanie powierzchni badanych ceramik T a b e l a I. Procedura przygotowania powierzchni ceramiki wg zaleceń producenta System Wstępne kondycjonowanie powierzchni Obróbka wiertłem diamentowym lub/i piaskowanie Primer Opaker do metalu Materiał kompozytowy Tender Repair Tender Bond metal primer (na metal i ceramikę) Tender pasta opakerowa clear (do ceramiki) lub O2 (do metalu) Enamel Plus HFO PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2013, LXIII, 4 303

4 B. Łapińska i inni Ryc. 1. Wytrzymałość połączenia ceramika-kompozyt uzyskanego za pomocą systemu Tender. przed ich trawieniem nie wpłynęło istotnie na wynik wytrzymałości połączenia z materiałem kompozytowym (p>0,05). Nie stwierdzono również różnic istotnych statystycznie (p>0,05) pomiędzy badanymi ceramikami w wytrzymałości połączenia z materiałem kompozytowym w zakresie grup doświadczalnych. Chociaż, w przypadku samego piaskowania powierzchni [P] wyższe wartości wytrzymałości połączenia uzyskano dla ceramiki Duceram Kiss niż dla ceramiki EX3 Super Porcelain. Dyskusja Obecnie na rynku dostępnych jest wiele różnych systemów do naprawy stałych uzupełnień ceramicznych (Ceramic Repair/Ivoclar Vivadent, KodeNt CRS, Porcelain Repair Kit/Ultradent, Tender Repair/Micerium, BISCO s Intraoral Repair Kit, Re Veneer/ Schütz-Dental, Embrace Restoration & PFM Repair Kit/Pulpdent, Interface -Simplicity/ Apex, Cimara/Voco), wymagających różnych metod wstępnego kondycjonowania powierzchni naprawianego uzupełnienia. Zauważalna jest tendencja do eliminacji trawienia powierzchni uszkodzonego uzupełnienia ceramicznego kwasem fluorowodorowym podczas jego naprawy bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta. Ma to na celu ograniczenie toksycznego wpływu tego kwasu na tkanki miękkie jamy ustnej oraz drogi oddechowe tak pacjenta jak i operatora (3). Jednakże kluczowym elementem decydującym o trwałości klinicznej wewnątrzustnej naprawy ceramicznego uzupełnienia protetycznego jest uzyskanie odpowiedniej wytrzymałość połączenia materiału kompozytowego z powierzchnią ceramiki. Powszechnie polecanymi w piśmiennictwie metodami przygotowania powierzchni ceramiki do adhezyjnego jej łączenia z materiałem kompozytowym są: szlifowanie, obróbka wiertłem diamentowym, obróbka strumieniowo ścierna z użyciem tlenku glinu, trawienie kwasem fluorowodorowym lub kombinacja powyższych metod (1, 7, 8). Zastosowanie obróbki strumieniowo-ściernej powoduje wytworzenie retencji mechanicznej na powierzchni ceramiki, ale nie prowadzi do wytworzenia porowatej warstwy i odsłonięcia kryształów umożliwiających wiązanie chemiczne żywicy kompozytowej z powierzchnią ceramiki. Natomiast trawienie ceramiki kwasem fluorowodorowym, dzięki jego penetracji w głąb ceramiki, prowadzi do uzyskania trwałego i wytrzymałego połączenia. Część autorów podaje, że zmiany w morfologii powierzchni ceramiki powstałe na skutek obróbki strumieniowo-ściernej korundem o wielkości ziaren 50 µm są zbyt powierzchniowe i niewystarczające do uzyskania retencji żywicy kompozytowej, a tym samym do uzyskania trwałego połączenia ceramiki z materiałem kompozytowym. Jednakże trwałość takiego połączenia może być zwiększona poprzez zastosowanie silanu na powierzchnię piaskowanej ceramiki (4, 5). Działanie kwasu fluorowodorowego na powierzchnię ceramiki krzemionkowej polega na wybiórczym rozpuszczaniu przez kwas matrycy szklanej ceramiki, co wiąże się z powstawaniem podcieni retencyjnych. Wytworzony system porów i szczelin pozwala na głębokie zapływanie żywicy kompozytowej wypełniającej mikroretencje powstałe w powierzchniowej warstwie trawionej ceramiki. Adhezyjne 304 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2013, LXIII, 4

5 Materiały ceramiczne cementowanie uzupełnień ceramicznych, a tym samym łączenie ich z materiałem kompozytowym jest możliwe dzięki trawieniu ceramiki kwasem fluorowodorowym, który modyfikując jej powierzchnię stwarza warunki do uzyskania mikromechanicznego połączenia z materiałami żywiczymi (6). Według Chen i wsp. (7, 8) trawienie ceramiki krzemionkowej kwasem fluorowodorowym jest kluczowe dla uzyskania odpowiedniej wytrzymałości jej połączenia z materiałem na bazie żywic. W przeprowadzonym badaniu dokonano więc modyfikacji własnej sposobu przygotowania powierzchni ceramiki, przed zastosowaniem składników systemu do naprawy, poprzez trawienie jej 9% kwasem fluorowodorowym. Na podstawie wcześniejszych badań własnych stwierdzono, że zastosowanie 5-minutowego czasu trawienia kwasem HF pozwala na uzyskanie optymalnych właściwości retencyjnych powierzchni ceramik krzemionkowych, w tym badanych ceramik Duceram Kiss i EX3 Super Porcelain. W badaniu ocenie poddano wytrzymałość połączenia dwóch różnych ceramik glinokrzemowych z materiałem kompozytowym uzyskaną przy użyciu systemu Tender Repair. Podawana przez producenta systemu wytrzymałość uzyskanego połączenia ceramika-kompozyt, po wstępnym kondycjonowaniu jej powierzchni bez trawienia kwasem HF, wynosi około 19 MPa, co w porównaniu z innymi systemami, zawierającymi w zestawie silan oraz z użyciem lub bez użycia kwasu fluorowodorowego daje wynik 4- lub 5-krotnie wyższy. W badaniu własnym nie udało się osiągnąć tego rzędu wartości przy zastosowaniu proponowanego przez producenta systemu sposobu kondycjonowania powierzchni naprawianej ceramiki. Podawana w piśmiennictwie wytrzymałość połączenia, badana testem ścinania, uzyskiwana podczas naprawy ceramiki materiałem kompozytowym przy użyciu różnych systemów wiążących waha się w granicach 6 do 29,9 MPa (9-13); część z autorów uznaje wartości na poziomie 20 MPa jako satysfakcjonujące (14-16). Tak duża rozbieżność wyników uzyskiwana przez różnych autorów może wynikać z rodzaju użytego testu wytrzymałościowego, makro- bądź mikro-, oraz z nieco zróżnicowanego sposobu przygotowania połączenia próbek ceramika-kompozyt. Testy mikrozrywania lub mikrościnania pozwalają na uzyskanie wyższych wartości wytrzymałości, gdyż mniejsze pole powierzchni połączenia sprawia, że zmniejsza się również ilość niedokładności powstałych na granicy łączenia badanych materiałów. W powyższej pracy najwyższe uzyskane wartości wytrzymałości połączenia wynosiły około 12 MPa i dotyczyły grupy badanej, w której powierzchnie ceramiki przygotowywano poprzez piaskowanie i trawienie kwasem fluorowodorowym [P+HF]. Próbki jednak nie były poddawane termocyklingowi czy też długotrwałemu przechowywaniu w wodzie, co mogłoby wpłynąć na uzyskaną wytrzymałość połączenia. Aspekt starzenia się połączenia ceramika-kompozyt, uzyskanego dzięki systemowi do naprawy ceramiki, wymaga dalszych badań. Badania własne pokazały, że wykluczenie trawienia powierzchni ceramiki kwasem fluorowodorowym z procedury jej przygotowania do łączenia z materiałem kompozytowym za pomocą badanego systemu do naprawy ceramiki skutkowało znaczącym spadkiem wytrzymałości połączenia. Wnioski Aby uzyskać jak najwyższą wytrzymałość połączenia ceramiki z kompozytem za pomocą systemu Tender poleca się szlifowanie powierzchni ceramiki i jej trawienie kwasem fluorowodorowym. Takie postępowanie pozwala uzyskać istotnie wyższe wartości wytrzymałości połączenia w porównaniu z piaskowaniem polecanym przez producenta systemu. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2013, LXIII, 4 305

6 B. Łapińska i inni Piśmiennictwo 1. Hickel R., Brüshaver K., Ilie N.: Repair of restorations Criteria for decision making and clinical recommendations. Dent. Mater. 2013, 29, ISO standard ISO/TS :2003 Dental materials-testing adhesion to tooth structure. 3. Meldrum M.: Toxicology of hydrogen fluoride in relation to major accident hazards. Regul Toxicol Pharmacol., 1999, 30, Kato H., Matsumura H., Atsuta M.: Effect of etching and sandblasting on bond strength to sintered porcelain of unfilled resin. J. Oral Rehab., 2000, 27, Hooshmand T., van Noort R., Keshvad A.: Bond durability of the resin-bonded and silane treated ceramic surface. Dent. Mater., 2002, 18, Stangel I., Nathanson D., Hsu C. S.: Shear strength of composite bond to etched porcelain. J. Dent. Res., 1987, 66, Chen J. H., Matsumura H., Atsuta M.: Effect of etchant, etching period and silane priming on bond strength to porcelain of composite resin. Oper. Dent., 1998, 23, Chen J. H., Matsumura H., Atsuta M.: Effect of different etching periods on the bond strength of a composite resin to a machinable porcelain. J. Dent., 1998, 26, Appeldoorn R. E., Wilwerding T. M., Barkmeier W. W.: Bond strength of composite resin to porcelain with newer generation porcelain repair systems. J. Prosthet. Dent., 1993, 70, Chung K. H., Hwang Y. C.: Bonding strength of porcelain repair systems with various surface treatments. J. Prosthet. Dent., 1997, 78, Diaz-Arnold A. M., Wistrom D. W, Aquilino S. A., Swift E. J. Jr.: Bond strengths of porcelain repair adhesives systems. Am. J. Dent., 1993, 6, Hahn P., Attin T., Grofke M., Hellwig E.: Influence of resin cement viscosity on microleakage of ceramic inlays. Dent. Mater., 2001, 17, Wolf D. M., Powers J. M., O Keefe K. L.: Bond strength of composite to porcelain treated with new porcelain repair agents. Dent. Mater., 1992, 8, Haselton D. R., Diaz-Arnold A. M., Dunne J.T. Jr.: Shear bond strength of 2 intraoral porcelain repair systems to porcelain or metal substrates. J. Prosthet. Dent., 2001, 85, Piotrowski P., Krysiński Z., Rzątowski S., Moczyńska U.: Badania sił ścinających połączeń kompozytów z powierzchniami: ceramiczną, metalowo-ceramiczną i metalową. Protet. Stomatol., 2005, 55, Stewart G. P., Jain P., Hogdes J.: Shear bond strength of resin cements to both ceramic and dentin. J. Prosthet. Dent., 2002, 88, Zaakceptowano do druku: 20.V.2013 r. Adres do korespondencji: Łódź, ul. Pomorska 251. Zarząd Główny PTS PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2013, LXIII, 4

Zakład Stomatologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska 2. Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska

Zakład Stomatologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska 2. Zakład Technik Dentystycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2015, 52, 1, 71 77 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Barbara Łapińska 1, A, B, D, F, Jerzy Sokołowski 1, E, Leszek Klimek

Bardziej szczegółowo

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl RelyX TM Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy NOWOŚĆ! www.3mespe.pl Niezwykła siła wiązania. RelyX TM Ultimate jest innowacyjnym cementem adhezyjnym o podwójnym mechanizmie wiązania. Został stworzony

Bardziej szczegółowo

Osadzanie i korekta powierzchni

Osadzanie i korekta powierzchni Osadzanie i korekta powierzchni Uzupełnienia Lava TM Ultimate są proste do cementowania i naprawy Przed ostatecznym osadzeniem należy przymierzyć pracę i ewentualnie dopasować stosując standardowe narzędzia

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera

WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera ANALIZA POŁĄCZENIA WARSTW CERAMICZNYCH Z PODBUDOWĄ METALOWĄ Promotor: Prof. zw. dr hab. n. tech. MACIEJ HAJDUGA Tadeusz Zdziech CEL PRACY Celem

Bardziej szczegółowo

Effects of different methods for post surface conditioning on the bond strength of fibre-reinforced composite post to resin cement*

Effects of different methods for post surface conditioning on the bond strength of fibre-reinforced composite post to resin cement* PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 5, 335-346 www.prot.stomat.net Ocena wpływu różnych metod kondycjonowania powierzchni wkładów koronowo-korzeniowych wzmocnionych włóknami szklanymi na wytrzymałość połączenia

Bardziej szczegółowo

Pomiar wytrzymałości cementów stosowanych do połączenia licówek ceramicznych z tkankami zęba

Pomiar wytrzymałości cementów stosowanych do połączenia licówek ceramicznych z tkankami zęba PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 4, 277-284 Pomiar wytrzymałości cementów stosowanych do połączenia licówek ceramicznych z tkankami zęba Measurement of the bond strength of luting materials used for porcelain

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednia i pośrednia metoda wewnątrzustnej naprawy stałych uzupełnień metalowo-ceramicznych

Bezpośrednia i pośrednia metoda wewnątrzustnej naprawy stałych uzupełnień metalowo-ceramicznych PROT. STOM., 2005, LV, 5 Bezpośrednia i pośrednia metoda wewnątrzustnej naprawy stałych uzupełnień metalowo-ceramicznych Direct vs. indirect method of intraoral repairing of porcelain-fused-to-metal fixed

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty kliniczne stosowania licówek porcelanowych

Wybrane aspekty kliniczne stosowania licówek porcelanowych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 6, 463-468 Wybrane aspekty kliniczne stosowania licówek porcelanowych Selected aspects of porcelain laminate veneers applications Beata Śmielak Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek

Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek Badanie wytrzymałości połączenia adhezyjnego z tkankami twardymi zęba materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie licówek 1. Streszczenie Nadrzędnym zadaniem protetyki stomatologicznej jest odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego

Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Stomatologia bez metalu wkłady z włókna szklanego Kiedy kilka lat temu po raz pierwszy wkłady z włókna szklanego pojawiły się w stomatologii, nikt nie przypuszczał, iż przyjdzie taki moment, że nie będziemy

Bardziej szczegółowo

Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część I

Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część I PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 4, 279-283 Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część I Cementing of porcelain restorations review of the literature. Part I Przemysław Szczyrek

Bardziej szczegółowo

Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część II

Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część II PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 1, 16-25 Cementowanie uzupełnień pełnoceramicznych przegląd piśmiennictwa. Część II Cementation of porcelain restorations: A literature review. Part II Przemysław Szczyrek

Bardziej szczegółowo

Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Vertise Flow. Samoadhezyjny materiał kompozytowy

Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Vertise Flow. Samoadhezyjny materiał kompozytowy Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Vertise Flow Samoadhezyjny materiał kompozytowy Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Po co stosuje się systemy wiążące? Aby zapewnić trwałe utrzymanie wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Badanie wytrzymałości mechanicznej materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie uzupełnień pełnoceramicznych

Badanie wytrzymałości mechanicznej materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie uzupełnień pełnoceramicznych PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 3, 227-232 Badanie wytrzymałości mechanicznej materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie uzupełnień pełnoceramicznych Examination of flexural strength of all ceramic

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. O wkładach koronowych.

1. Wstęp. O wkładach koronowych. 1. Wstęp O wkładach koronowych. Wkłady koronowe są uznaną metodą rekonstrukcji utraconych twardych tkanek zęba (fot.1-3). Ich kształt oraz wielkość zależą od klasy ubytku (klasyfikacja według Blacka).W

Bardziej szczegółowo

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur

im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur WyŜsza Szkoła a InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Tomasz Kaptur ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI POŁĄCZENIA METAL KOMPOZYT W ZALEśNOŚCI OD SPOSOBU PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI METALOWEJ Praca dyplomowa

Bardziej szczegółowo

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał

PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU. 3 wskazania 1 materiał PODWÓJNIE UTWARDZALNY CEMENT ŻYWICZNY DO ODBUDOWY ZRĘBU 3 wskazania 1 materiał Podwójnie utwardzalny materiał ParaCore jest wzmacnianym włóknem szklanym, kompozytem, nieprzepuszczającym promieniowania

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 13 ISSN 1899-3230 Rok VI Warszawa Opole 2013 Teksty publikowane w Pracach Instytutu Ceramiki

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości!

Przedmowa do pierwszego wydania. Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze stomatologii estetycznej 3 Ruszajcie w drogę - ku przyszłości! Spis treści Przsdi^owd «\/ Przedmowa do pierwszego wydania Przedmowa do wydania polskiego Adresy a VII V VIII Skróty * ** * IX Rozpoczęła się nowa epoka Być coraz starszym i pozostać młodym 2 Znane twarze

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

fizyczno-mechaniczne protez dentystycznych

fizyczno-mechaniczne protez dentystycznych WyŜsza Szkoła a InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Analiza wpływu płynu p ustrojowego (sztucznej śliny) na właściwo w ciwości fizyczno-mechaniczne protez dentystycznych Katarzyna Partyka

Bardziej szczegółowo

Ocena siły wiązania porcelany do szkliwa i zębiny przy zastosowaniu różnych cementów adhezyjnych

Ocena siły wiązania porcelany do szkliwa i zębiny przy zastosowaniu różnych cementów adhezyjnych PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2006, 43, 3, 399 404 ISSN 1644 387X Copyright by Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław and Polish Stomatological Association MARIUSZ PRYLIŃSKI 1, PATRICIA

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE CERAMIKA A STOPY DENTYSTYCZNE W KONTEKŚCIE WYBRANYCH RODZAJÓW STOPÓW PROTETYCZNYCH CEL PRACY Celem pracy było

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE

CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE CEMENTY PROWIZORYCZNE & OSTATECZNE KROMOGLASS 2 KROMOGLASS: cementy na bazie szkła-jonomerowego, rozrabiane z wodą 2 3 Rozrabiany z wodą, jest zalecany do wypełniania ubytków w zębach mlecznych klasy 1.

Bardziej szczegółowo

Variolink Esthetic Estetyczny cement kompozytowy

Variolink Esthetic Estetyczny cement kompozytowy NOWOŚĆ Variolink Esthetic Estetyczny cement kompozytowy Zdumiewająca estetyka! Variolink Esthetic WYJĄTKOWA ESTETYKA Variolink Esthetic jest światło- i dualnie wiążącym cementem kompozytowym, przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Piotr Knytel, Beata Dejak. Wstęp

Piotr Knytel, Beata Dejak. Wstęp PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 4, 270-278 www.prot.stomat.net Metody oczyszczania powierzchni zębiny z resztek cementów tymczasowych i wpływ ich pozostałości na jakość połączenia z cementami kompozytowymi

Bardziej szczegółowo

, Jerzy Sokołowski. Evaluation of Surface Structure and Self-Etch System Bonding After Er:YAG Laser Treated Dentine

, Jerzy Sokołowski. Evaluation of Surface Structure and Self-Etch System Bonding After Er:YAG Laser Treated Dentine PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2015, 52, 2, 175 183 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Dorota Sokołowska 1, A D, Anna Janas 2, A, C, Monika Domarecka 2,

Bardziej szczegółowo

Moduł do łączników dla Ceramill Mind

Moduł do łączników dla Ceramill Mind Moduł do łączników dla Ceramill Mind PL 2 by Oral Design Ulrich Werder by Knut Miller by Knut Miller by Oral Design Ulrich Werder Moduł do łączników dla Ceramill Mind Cyfrowe wytwarzanie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Promocje. styczniowe 01.01.2012 31.01.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2700 zł

Promocje. styczniowe 01.01.2012 31.01.2012. bluephase G2 SUPER CENA. Cena: 2700 zł Promocje styczniowe 01.01.2012 31.01.2012 bluephase G2 Bezprzewodowa lampa o mocy 1200 mw/cm 2 z innowacyjną technologią polywave LED, do stosowania w każdej sytuacji klinicznej. Najlepsza lampa polimeryzacyjna

Bardziej szczegółowo

Z zamiłowania do perfekcji

Z zamiłowania do perfekcji Z zamiłowania do perfekcji Signum Ceramis Masy do odbudowy bezmetalowej - pojedyncze korony bez podbudowy metalowej, licówki, onlay, inlay - charakteryzacja zębów w protezie akrylowej Signum Essentia Masy

Bardziej szczegółowo

Tlenek cyrkonu w praktyce

Tlenek cyrkonu w praktyce PL Tlenek cyrkonu w praktyce Naturalność, estetyka i biokompatybilność by Falko Noack, R&D Amann Girrbach by Zahntechnik Klingner by Falko Noack, R&D Amann Girrbach Tlenek cyrkonu Ceramika spełniająca

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZENIA WYPOSAśONE LABORATORIUM DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE. CIAPdent Tomasz Ciaputa 30-072 Kraków ul.nawojki 4

20 LAT DOŚWIADCZENIA WYPOSAśONE LABORATORIUM DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE. CIAPdent Tomasz Ciaputa 30-072 Kraków ul.nawojki 4 Prosimy aby osoby chcące uczestniczyć w szkoleniach kontaktowały się bezpośrednio z nami telefonicznie lub e-mailem ( kursy@ciapdent.pl ). PoniewaŜ obecnie szkolenia są przeprowadzane tylko w systemie

Bardziej szczegółowo

Idea partnerstwa. LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond. Nowy partner: LuxaCore Z!

Idea partnerstwa. LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond. Nowy partner: LuxaCore Z! Idea partnerstwa LuxaCore Z. LuxaPost. LuxaBond Nowy partner: LuxaCore Z! Idea partnerstwa LuxaCoreZ LuxaPost LuxaBond Kompletny system do odbudowy zrębu zęba na wkładzie Od wielu lat LuxaCore jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

ConTec Go! gotowy do użycia klej ortodontyczny Instrukcje stosowania

ConTec Go! gotowy do użycia klej ortodontyczny Instrukcje stosowania ConTec Go! gotowy do użycia klej ortodontyczny Instrukcje stosowania Szanowni Państwo, dziękujemy za wybór produktu firmy Dentaurum. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i dokładnie przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Daria Jóźwiak. OTRZYMYWANĄ METODĄ ZOL -śel W ROZTWORZE SZTUCZNEJ KRWI.

Daria Jóźwiak. OTRZYMYWANĄ METODĄ ZOL -śel W ROZTWORZE SZTUCZNEJ KRWI. WYśSZA SZKOŁA INśYNIERI DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU WYDZIAŁ INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ Daria Jóźwiak Temat pracy: ODPORNOŚĆ KOROZYJNA STALI CHIRURGICZNEJ 316L MODYFIKOWANEJ POWŁOKĄ CERAMICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Kliniczne aspekty wiązania zaczepów ortodontycznych do różnych materiałów używanych w odbudowie twardych tkanek zęba

Kliniczne aspekty wiązania zaczepów ortodontycznych do różnych materiałów używanych w odbudowie twardych tkanek zęba Czas. Stomatol., 2006, LIX, 4, 279-284 Organ Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego http://www.czas.stomat.net Kliniczne aspekty wiązania zaczepów ortodontycznych do różnych materiałów używanych w odbudowie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

nlay Onlay Overlay Inlay na zębie 25, pełna korona na zębie 26 oraz inlay na zębie 27. Precyzyjny wycisk polieterowy.

nlay Onlay Overlay Inlay na zębie 25, pełna korona na zębie 26 oraz inlay na zębie 27. Precyzyjny wycisk polieterowy. nlay Onlay Overlay Inlay Onlay Overlay 1 2 3 Sytuacja wyjściowa. Preparacja zęba. Inlay na zębie 25, pełna korona na zębie 26 oraz inlay na zębie 27. Precyzyjny wycisk polieterowy. 20 4 5 6 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE jesień - zima 2012

PROMOCJE jesień - zima 2012 PROMOCJE IPS Empress Direct 3 x 3g + IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!* IPS Empress Direct Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu

Bardziej szczegółowo

Pewność. Zaufanie. Estetyka. Empress Direct IPS. Pierwsze porcelanowe wypełnienie. Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress!

Pewność. Zaufanie. Estetyka. Empress Direct IPS. Pierwsze porcelanowe wypełnienie. Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! Pewność Zaufanie Estetyka IPS Empress Pierwsze porcelanowe wypełnienie Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! System sprawdzony od lat... z nowymi możliwościami Od około 20 lat nazwa IPS Empress

Bardziej szczegółowo

Mariusz WALCZAK Jarosław BIENIAŚ Barbara SUROWSKA. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie

Mariusz WALCZAK Jarosław BIENIAŚ Barbara SUROWSKA. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie Mariusz WALCZAK Jarosław BIENIAŚ Barbara SUROWSKA WIELOWARSTWOWY UKŁAD TYTAN POWŁOKA ZOL-ŻEL PORCELANA DENTYSTYCZNA DO ZASTOSOWAŃ W PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ MULTILAYERED SYSTEM TITANIUM SOL-GEL COATING

Bardziej szczegółowo

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Puszki oddzielające do pomp magnetycznych

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Puszki oddzielające do pomp magnetycznych Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Puszki oddzielające do pomp magnetycznych Zastosowanie: Pompy ze sprzęgłem magnetycznym w przemyśle chemicznym Materiał: Tlenek cyrkonu FRIALIT FZM Produkcja Friatec

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZMIAN TEMPERATURY ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW DENTYSTYCZNYCH W TRAKCIE POLIMERYZACJI

BADANIE ZMIAN TEMPERATURY ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW DENTYSTYCZNYCH W TRAKCIE POLIMERYZACJI Mirosław DĄBROWSKI Rafał DULSKI Paweł ZABOROWSKI Marcin ALUCHNA BADANIE ZMIAN TEMPERATURY ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTOWYCH MATERIAŁÓW DENTYSTYCZNYCH W TRAKCIE POLIMERYZACJI STRESZCZENIE Celem badań było

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska,

MODYFIKACJA SILUMINU AK20. F. ROMANKIEWICZ 1 Politechnika Zielonogórska, 42/44 Solidification of Metals and Alloys, Year 2000, Volume 2, Book No. 44 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 2000, Rocznik 2, Nr 44 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA SILUMINU AK20 F. ROMANKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna. Promocja! styczeń - marzec 2016 Stomatologia. Gluma Bond Universal Wszystko w jednej kropli. 990,00 zł.

Oferta specjalna. Promocja! styczeń - marzec 2016 Stomatologia. Gluma Bond Universal Wszystko w jednej kropli. 990,00 zł. Gluma Bond Universal Wszystko w jednej kropli. Gluma Bond Universal jedna butelka zawiera 220 kropli produktu, a w każdej kropli jest wszystko, co potrzebne do łączenia uzupełnień bezpośrednich i pośrednich,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ADHEZJI W PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ

PODSTAWY ADHEZJI W PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ ROZDZIAŁ 2 PODSTAWY ADHEZJI W PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ Honarata Shaw Adhezja jest zjawiskiem powodującym przyleganie do siebie dwóch różnych substancji na zasadzie bezpośredniego przyciągania pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Porównanie wytrzymałości zębów przednich odbudowanych koronami kosmetycznymi z różnych materiałów*

Porównanie wytrzymałości zębów przednich odbudowanych koronami kosmetycznymi z różnych materiałów* PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 2, 98-105 Porównanie wytrzymałości zębów przednich odbudowanych koronami kosmetycznymi z różnych materiałów* Strength comparison of anterior teeth restored with aesthetic

Bardziej szczegółowo

Dzień pierwszy: 23.01.2013

Dzień pierwszy: 23.01.2013 Strona1 Sprawozdanie z wyjazdu oraz zajęć dydaktycznych w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie W dniach 23 24.01.2013 r. grupa osób zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. med. Jerzy Władysław Sokołowski

Prof. dr hab. med. Jerzy Władysław Sokołowski Prof. dr hab. med. Jerzy Władysław Sokołowski propedeutyka, diagnostyka, protetyka stomatologiczna kierownik Zakładu Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW UTWARDZANIA I GRUBOŚCI UTWARDZONEJ WARSTEWKI NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE ŻYWICY SYNTETYCZNEJ

WPŁYW WARUNKÓW UTWARDZANIA I GRUBOŚCI UTWARDZONEJ WARSTEWKI NA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE ŻYWICY SYNTETYCZNEJ 61/2 Archives of Foundry, Year 21, Volume 1, 1 (2/2) Archiwum Odlewnictwa, Rok 21, Rocznik 1, Nr 1 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-58 WPŁYW WARUNKÓW UTWARDZANIA I GRUBOŚCI UTWARDZONEJ WARSTEWKI NA WYTRZYMAŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Termoformowanie, które polega na kształtowaniu

Termoformowanie, które polega na kształtowaniu t e m at numeru Termoformowanie metoda tworzenia nakładek wybielających tech. dent. Aurelia Betlej Termoformowanie, które polega na kształtowaniu pod ciśnieniem lub próżniowo nagrzanych do odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Przepisy na piękny uśmiech

Przepisy na piękny uśmiech y na piękny uśmiech y y Doskonała współpraca y - uniwersalny materiał do wypełnień Filtek Ultimate 3M ESPE jest liderem przełomowych technologii w wypełnieniach zębów. Nieustający dialog 3M ESPE z dentystami

Bardziej szczegółowo

/Triceram i Ti/ Triceram metodą trzypunktowego zginania (wg PN-EN ISO 9693). Powłoki SiO 2

/Triceram i Ti/ Triceram metodą trzypunktowego zginania (wg PN-EN ISO 9693). Powłoki SiO 2 Mariusz WALCZAK Barbara SUROWSKA Jarosław BIENIAŚ PRÓBA PODWYŻSZENIA TRWAŁOŚCI POŁĄCZENIA UKŁADU METAL-CERAMIKA DO ZASTOSOWAŃ W PROTETYCE STOMATOLOGICZNEJ DURABILITY TEST OF RICE THE METAL-CERAMICS CONNECTION

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

Mosty ceramiczne na podbudowie z dwutlenku cyrkonu jako estetyczna alternatywa dla mostów metalowo-ceramicznych

Mosty ceramiczne na podbudowie z dwutlenku cyrkonu jako estetyczna alternatywa dla mostów metalowo-ceramicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 2, 133-137 Mosty ceramiczne na podbudowie z dwutlenku cyrkonu jako estetyczna alternatywa dla mostów metalowo-ceramicznych Zircon dioxide-based ceramic fixed partial dentures

Bardziej szczegółowo

Zależność odporności cementu szkło-jonomerowego na zgniatanie od sposobu jego przygotowania

Zależność odporności cementu szkło-jonomerowego na zgniatanie od sposobu jego przygotowania Czas. Stomatol., 2006, LIX, 6, 388-392 Organ Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego http://www.czas.stomat.net Zależność odporności cementu szkło-jonomerowego na zgniatanie od sposobu jego przygotowania

Bardziej szczegółowo

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04

PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych. LT PLUS 760 Dodatek antysilikonowy. LT-04-04 Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY silnie wypełniający podkład na bazie żywic akrylowych. Dzięki wysokiej lepkości natryskowej pozwala na nanoszenie bardzo grubych warstw, doskonale

Bardziej szczegółowo

Keep it simple and safe. take five Zalety wyliczone na pięciu palcach

Keep it simple and safe. take five Zalety wyliczone na pięciu palcach Keep it simple and safe. take five Zalety wyliczone na pięciu palcach take Klasyczne stopy szlachetne Duceram Kiss Uniwersalne stopy szlachetne i nieszlachetne oraz ceramika prasowana Duceragold Kiss Stopy

Bardziej szczegółowo

180zł/pkt PROMOCJA 3M LAVA ULTIMATE. Cena promocyjna: 180zł/pkt. Cena poza promocją 340zł/pkt. podana cena dotyczy do 3 pierwszych punktów,

180zł/pkt PROMOCJA 3M LAVA ULTIMATE. Cena promocyjna: 180zł/pkt. Cena poza promocją 340zł/pkt. podana cena dotyczy do 3 pierwszych punktów, 180zł/pkt PROMOCJA podana cena dotyczy do 3 pierwszych punktów, promocje nie łączą się oferta dotyczy tylko wybranych materiałów (3M LAVA ULTIMATE, VITA TRILUXE, IPS EMPRESS CAD) 3M LAVA ULTIMATE Ceramika

Bardziej szczegółowo

Rola adhezji w połączeniu materiałów kompozytowych ze szkliwem zębów

Rola adhezji w połączeniu materiałów kompozytowych ze szkliwem zębów Temat na czasie dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski, dr n. med. Agnieszka Anna Pacyk Rola adhezji w połączeniu materiałów kompozytowych ze szkliwem zębów Importance of Adhesion in Bonding between Composites

Bardziej szczegółowo

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Wałki kruszące

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Wałki kruszące Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Wałki kruszące Zastosowanie: Kruszenie i mielenie twardych materiałów Materiał: Tlenek glinu FRIALIT F99,7 Tlenek cyrkonu FRIALIT FZM Produkcja Friatec Wałki kruszące

Bardziej szczegółowo

Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba

Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba dr med. dent. Ludwig Hermeler, Rheine, Niemcy Systematyczna adhezyjna odbudowa zrębu zęba Już w roku 1995 Ray i Trope na podstawie przeprowadzonego badania potwierdzili znaczenie dobrej odbudowy po leczeniu

Bardziej szczegółowo

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Promocje jesienne 01.09-15.12.2011 Evetric Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Zestaw Evetric 8 x 3,5g (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin, kolornik) nowość Cena: 650

Bardziej szczegółowo

wypełnienia kompozytowego klasy II II w zębie trzonowym na estetyczne

wypełnienia kompozytowego klasy II II w zębie trzonowym na estetyczne temat miesiąca Trudności w leczeniu stomatologicznym Wymiana nieszczelnego wypełnienia kompozytowego klasy II w zębie trzonowym na estetyczne wypełnienie kompozytowe Dorota Stankowska Replacement of leaky

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE CLINICAL 2015

PROMOCJE CLINICAL 2015 PROMOCJE CLINICAL maj - sierpień 2015 PRZY ZAKUPIE Fluor Protector S 1 x 7 g 1 x Helioseal F 1 x 1.25 g** : 235,00 PLN* Fluor Protector S 1 x 7 g 1 x OptraGate Promo Pack** : 235,00 PLN* Fluor Protector

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU NAPRĘŻEŃ W WYBRANYCH LEJACH PROTEZOWYCH KOŃCZYNY DOLNEJ Z WYKORZYSTANIEM METOD ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

ANALIZA STANU NAPRĘŻEŃ W WYBRANYCH LEJACH PROTEZOWYCH KOŃCZYNY DOLNEJ Z WYKORZYSTANIEM METOD ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 9/2015 19 Anna BRYNKUS, Sylwia ŁAGAN, Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki, Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Krakowska, Kraków ANALIZA STANU NAPRĘŻEŃ

Bardziej szczegółowo

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Praktyczny, szybki i niezawodny Warstwowe wypełnianie ubytku jest metodą z wyboru w celu skompensowania naprężeń wynikających ze skurczu konwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

stałym (1). W uzębieniu stałym brak natychmiastowego

stałym (1). W uzębieniu stałym brak natychmiastowego dr n. med. mgr lic. tech. dent. Arkadiusz Rutkowski 1, mgr tech. dent. Milena Połczyńska 2 Ruchomy utrzymywacz przestrzeni wykonany z zastosowaniem żywicy acetalowej cz. I Usunięcie nawet pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Tymczasowe korony i mosty

Tymczasowe korony i mosty 2 Tymczasowe korony i mosty CEMENTY TYMCZASOWE 2.2 NARZĘDZIA DO USUWANIA CEMENTÓW TYMCZASOWYCH 2.3 MATERIAŁY DO WYKONYWANIA TYMCZASOWYCH KORON I MOSTÓW 2.4 Cementy tymczasowe TempBond TempBond jest chemowiążącym

Bardziej szczegółowo

estetyka bez kompromisu

estetyka bez kompromisu NOWY Premise estetyka bez kompromisu Twoja Twoja praktyka praktyka jest jest naszą inspiracją. inspiracją. NOWY Premise Premise, naturalny ideał Premise, kompozyt oparty na najnowszych osiągnięciach nauki,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń branżowych

Harmonogram szkoleń branżowych Harmonogram szkoleń branżowych LIPIEC PAŹDZIERNIK 2013 Lipiec 6 lipca tel. 663 204 522 6-7 lipca 13 lipca 14 lipca 20 lipca 21 lipca 27 lipca Odbudowy kompozytowe technika warstwowa. Korona, inlay/onlay.

Bardziej szczegółowo

Wpływ grubości i koloru licówek ceramicznych na absorpcję mocy promieniowania lampy polimeryzacyjnej*

Wpływ grubości i koloru licówek ceramicznych na absorpcję mocy promieniowania lampy polimeryzacyjnej* PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 5, 349-355 Wpływ grubości i koloru licówek ceramicznych na absorpcję mocy promieniowania lampy polimeryzacyjnej* The influence of thickness and shade of porcelain veneers

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem

Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem AGNIESZKA SKOCZYLAS Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem 1. Wprowadzenie Nagniatanie jest jedną z metod obróbki wykończeniowej polegającą na wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Własności mechaniczne i strukturalne wybranych gipsów w mechanizmie wiązania.

Własności mechaniczne i strukturalne wybranych gipsów w mechanizmie wiązania. WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ im. prof. Meissnera w Ustroniu Własności mechaniczne i strukturalne wybranych gipsów w mechanizmie wiązania. Promotor: Prof. zw. dr hab. n. tech. MACIEJ HAJDUGA Barbara

Bardziej szczegółowo

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz

Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz Naturalnie. Szkolenia Poldent. Nowy harmonogram - Bydgoszcz www.poldent.pl Odbudowa estetyczna po leczeniu endodontycznym z wykorzystaniem wkładów z włókien szklanych Szkolenie, siedziba firmy Babachan.

Bardziej szczegółowo

Jedno kliknięcie... do 190 aplikacji.

Jedno kliknięcie... do 190 aplikacji. NOWOŚĆ Adhese Uniwersalny materiał łączący Jedno kliknięcie... do 19 aplikacji. Selektywne trawienie szkliwa Samowytrawianie Całkowite trawienie szkliwa i zębiny Uzupełnienia bezpośrednie Uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Marek Krajewski Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. 13 KRUSZYWA WAPIENNE I ICH JAKOŚĆ Kruszywo

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU

WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU Wytrzymałościowe badanie porównawcze podbudowy cyrkonowej wykonanej w systemie CAD/CAM Kamińska Gabriela Praca dyplomowa napisana napisana

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

LuxaCoreZ. Odbudowa zrębu i cementowanie wkładów korzeniowych.

LuxaCoreZ. Odbudowa zrębu i cementowanie wkładów korzeniowych. LuxaCoreZ Odbudowa zrębu i cementowanie wkładów korzeniowych. Bliżej natury: LuxaCore Z. W zakresie odbudowy zrębu, dużych wypełnień i cementowania wkładów korzeniowych LuxaCore Z należy do ścisłej światowej

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH METODĄ ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO 31/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE KOMPOZYTÓW AlSi13Cu2- WŁÓKNA WĘGLOWE WYTWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Paweł Ramos, Barbara Pilawa, Maciej Adamski STRESZCZENIE Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego

Bardziej szczegółowo

Przywrócenie estetyki uśmiechu w odcinku przednim szczęki przy pomocy technologii CAD/CAM

Przywrócenie estetyki uśmiechu w odcinku przednim szczęki przy pomocy technologii CAD/CAM Przywrócenie estetyki uśmiechu w odcinku przednim szczęki przy pomocy technologii CAD/CAM Smile aesthetics improvement in the area of upper front teeth using the CAD/CAM technology Autorzy_ Dariusz Fedczyna

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

Kliniczne zastosowanie wybranych materiałów ceramicznych

Kliniczne zastosowanie wybranych materiałów ceramicznych www.prot.stomat.net PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 3, 181-189 Kliniczne zastosowanie wybranych materiałów ceramicznych Clinical apllication of selected ceramic materials Piotr Okoński, Katarzyna Lasek,

Bardziej szczegółowo

Dorota Kunkel. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej

Dorota Kunkel. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej Dorota Kunkel Implant wszystkie przyrządy medyczne wykonywane z jednego lub więcej biomateriałów, które mogą być umiejscowione wewnątrz organizmu, jak też częściowo lub całkowicie pod powierzchnią nabłonka

Bardziej szczegółowo

Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa

Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa Metody odbudowy zębów leczonych endodontycznie ze szczególnym uwzględnieniem pośrednich technik pracy materiałem kompozytowym przegląd piśmiennictwa Methods of endodontically treated teeth reconstructions

Bardziej szczegółowo

Gotowe Licówki Porcelanowe

Gotowe Licówki Porcelanowe Gotowe Licówki Porcelanowe System do Bezpośredniej Estetycznej Odbudowy Zębów Własne laboratorium w gabinecie INSTRUKCJA UŻYCIA Zastosowanie licówek porcelanowych Duo:PCH Korekta kształtu zębów i odbudowa

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA PROTETYKI I IMPLANTOLOGII STOMATOLOGICZNEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte

Bardziej szczegółowo

Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress!

Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! Pewność Zaufanie Estetyka Pierwsze,, porcelanowe wypełnienie Jedyny materiał złożony godny nazwy Empress! System sprawdzony od lat... z nowymi możliwościami Od około 20 lat nazwa IPS Empress kojarzona

Bardziej szczegółowo

Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA

Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA Szkło optyczne i fotoniczne, A. Szwedowski, R. Romaniuk, WNT, 2009 POLIKRYSZTAŁY - ciała stałe o drobnoziarnistej strukturze, które są złożone z wielkiej liczby

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PARAMETRÓW PRZEPŁYWU CIECZY W PŁASZCZU CHŁODZĄCYM ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO

WYZNACZANIE PARAMETRÓW PRZEPŁYWU CIECZY W PŁASZCZU CHŁODZĄCYM ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Inżynieria Rolnicza 2(90)/2007 WYZNACZANIE PARAMETRÓW PRZEPŁYWU CIECZY W PŁASZCZU CHŁODZĄCYM ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Jerzy Domański Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

POLSKI 100% BIAŁY. Bezmetalowe podbudowy wykonane z najwyższej jakości cyrkonu

POLSKI 100% BIAŁY. Bezmetalowe podbudowy wykonane z najwyższej jakości cyrkonu POLSKI 100% BIAŁY Bezmetalowe podbudowy wykonane z najwyższej jakości cyrkonu 100% BIAŁY Cyrkon jest najstarszym i najczęściej występującym w skorupie ziemskiej minerałem. Jest on podstawą do wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Symulacja leczenia estetycznego

Symulacja leczenia estetycznego Z CODZIENNEJ PRAKTYKI dr Marcelo Balsamo Symulacja leczenia estetycznego przy użyciu samopolimeryzującego materiału kompozytowego Jakiekolwiek leczenie stomatologiczne zostaje podjęte, trzeba zawsze pamiętać,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU

WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU Budownictwo 19 Alina Pietrzak WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU Wprowadzenie Beton to materiał konstrukcyjny o bardzo specyficznym charakterze. Z jednej

Bardziej szczegółowo