Umowa nr. Dane Posiadacza rachunku [wzór zapisu dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą] Imię i nazwisko:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr. Dane Posiadacza rachunku [wzór zapisu dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą] Imię i nazwisko:"

Transkrypt

1 Umowa nr Umowa rachunków bankowych oraz wybranych usług w tym kart debetowych Business, korzystania z elektronicznych kanałów dostępu ( w przypadku zawierania umowy przez kuriera) Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawa, ul. Łopuszańska 38D wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: , kapitał zakładowy zł w całości opłacony, NIP (Bank), Dane Posiadacza rachunku [wzór zapisu dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą] Imię i nazwisko: PESEL: prowadzącym/-ą działalność gospodarczą: Nazwa firmy..., Adres siedziby firmy:... REGON:..., NIP:..., [wzór zapisu dla spółek cywilnych] Imię i nazwisko: PESEL: Imię i nazwisko: PESEL: będącymi wspólnikami spółki cywilnej: Nazwa firmy..., Adres siedziby firmy:... REGON:..., NIP: [wzór zapisu dla pozostałych podmiotów] Pełna nazwa firmy:... Adres siedziby firmy:... Numer KRS:... NIP: REGON:..., Informacje dodatkowe Adres do korespondencji: <taki sam jak adres siedziby> <wskazany poniżej> Ulica:. Nr domu:.. Nr lokalu:.. Miejscowość. Kod pocztowy:. Kraj:. Adres do korespondencji:... [Postanowienia ogólne] Strony zawierają Umowę rachunków bankowych i wybranych usług w tym kart debetowych Business oraz korzystania z elektronicznych kanałów dostępu, zwaną dalej Umową. 2. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszej Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie rachunków bankowych oraz wybranych usług dla przedsiębiorców i innych podmiotów w Meritum Banku (Regulamin). 3. Na potrzeby wykonywania Umowy nie stosuje się przepisów art. 17 ust. 1, art. 26, art. 27 pkt 2 lit. c i pkt 6 lit. a, art. 29 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3, ust. 4 i ust. 6, art. 30, art. 32, art. 35 ust. 2 oraz art. 36 ust.1 i 2, art. 37, art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48, art. 51 Ustawy o usługach płatniczych, a termin powiadomienia Banku o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach płatniczych określa 30 ust.9 Regulaminu. [Postanowienia w zakresie prowadzenia rachunków bankowych] W ramach Umowy Bank, na wniosek Posiadacza rachunku, otwiera i prowadzi Rachunki oraz realizuje Zlecenia płatnicze Posiadacza rachunku na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie oraz Taryfie opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku (Taryfa opłat i prowizji). 2. Rodzaj i numer każdego Rachunku, waluta, oprocentowanie, oraz pozostałe warunki, na jakich będzie on prowadzony, potwierdzone (określone) są w Potwierdzeniu otwarcia rachunku dotyczącym osobno każdego Rachunku. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, za realizację Zleceń płatniczych i innych czynności bankowych świadczonych na rzecz Posiadacza rachunku Bank pobiera, bez odrębnych dyspozycji Posiadacza rachunku, opłaty i prowizje na zasadach i w wysokości określonej w obowiązującej w Banku Taryfie opłat i prowizji na dzień wykonania Zlecenia płatniczego i innych czynności. Posiadacz zobowiązuje się do gromadzenia na wskazanym przez siebie rachunku do pobierania opłat i prowizji, środków w wysokości zapewniającej pokrycie należności Banku z tytułu Parafki osób reprezentujących Bank

2 opłat i prowizji. W przypadku, gdy na tym rachunku brak jest środków na pokrycie należnych Bankowi opłat i prowizji, Bank pobierze je z najbliższych wpływów na ten rachunek lub z innych Rachunków - z wyłączeniem rachunków lokat terminowych - prowadzonych na rzecz Posiadacza rachunku. 4. Bank i Posiadacz rachunku mogą uzgodnić indywidualne warunki w zakresie wysokości pobieranych opłat i prowizji za czynności bankowe, inne niż określone w Taryfie opłat i prowizji, których wysokość zostanie potwierdzona przez Bank na piśmie, wskazującym jednocześnie okres ich obowiązywania, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. 5. Posiadacz rachunku udziela Bankowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do: 1) pobrania, bez odrębnych jego dyspozycji, opłat i prowizji zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji z wskazanego rachunku bieżącego w PLN lub innych rachunków prowadzonych w Banku na rzecz Posiadacza rachunku, 2) pobrania, bez odrębnych jego dyspozycji, środków z Rachunków, obecnych i przyszłych, prowadzonych w Banku na rzecz Posiadacza rachunku w kwocie niespłaconego w całości lub w części zadłużenia z tytułu przekroczenia salda rachunku lub udzielonego kredytu, należnych odsetek, opłat i prowizji oraz innych kosztów poniesionych w związku z przekroczeniem salda lub udzielonym kredytem. 6. Od zadłużenia, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, Bank nalicza odsetki według stawki obowiązującej w Banku dla zadłużenia przeterminowanego z tytułu nieterminowej spłaty kredytu w wysokości 4-krotności stopy kredytu lombardowego NBP Momentem otrzymania Zlecenia płatniczego jest dzień, w którym Zlecenie płatnicze złożone przez Posiadacza rachunku zostało otrzymane przez Bank. W przypadku gdy Bank otrzymuje Zlecenie płatnicze Posiadacza rachunku w dniu wolnym od pracy, uznaje się, że Zlecenie płatnicze zostało otrzymane pierwszego Dnia roboczego po tym dniu z wyłączeniem zlecenia przelewów na rachunki prowadzone w Banku. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3-6 oraz 10, Bank zobowiązuje sie do realizacji Zleceń płatniczych Posiadacza rachunku niezwłocznie w dniu ich złożenia, o ile w treści zlecenia nie przewidziano późniejszego terminu jego realizacji. 3. Zlecenia przelewów na rachunki prowadzone w Banku złożone po godzinie są realizowane w dniu kalendarzowym następującym po dniu złożenia zlecenia. 4. Zlecenia przelewów krajowych ELIXIR złożone w Dniu roboczym po godzinie lub w dniu wolnym od pracy są realizowane w pierwszym Dniu roboczym, następującym po dniu złożenia zlecenia. 5. Zlecenia przelewów krajowych SORBNET złożone w Dniu roboczym po godzinie lub w dniu wolnym od pracy są realizowane w pierwszym Dniu roboczym, następującym po dniu złożenia zlecenia. 6. Zlecenia przelewów (poleceń wypłaty) w obrocie dewizowym złożone w Dniu roboczym po godzinie lub w dniu wolnym od pracy są realizowane w pierwszym Dniu roboczym, następującym po dniu złożenia zlecenia. 7. Jeżeli Posiadacz rachunku wydaje zlecenie przelewu z przyszłą datą realizacji, to podaną datę uważa się za dzień otrzymania zlecenia. W przypadku gdy podana data przypada na dzień wolny od pracy, zlecenie zostanie zrealizowane z datą kolejnego Dnia roboczego za wyjątkiem zleceń przelewów na rachunki prowadzone w Banku które zostaną zrealizowane z datą tego samego dnia. 8. W przypadku złożenia zlecenia przelewu środków z datą przyszłą, Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zapewnienia na Rachunku środków w wysokości niezbędnej do jego realizacji i umożliwiającej pobranie opłat i prowizji, najpóźniej na koniec dnia poprzedzającego dzień wykonania zlecenia. 9. Realizacja Zleceń płatniczych przez Bank odbywa się według kolejności ich składania, z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia kilku Zleceń płatniczych jednocześnie Bankowi przysługuje prawo wyboru kolejności ich realizacji. 10. Posiadacz rachunku ma możliwość realizacji zleceń przelewów natychmiastowych za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz Serwisu Telefonicznego na warunkach określonych w komunikacie Banku dostępnym na Stronie Internetowej Banku. 11. Bank przekazuje Odbiorcy zlecenia pełną kwotę otrzymanego Zlecenia płatniczego, a prowizje i opłaty należne Bankowi pobierane są odrębnie z Rachunku bez potrącenia kwoty Zlecenia płatniczego. 12. W przypadku stwierdzenia błędnego lub niezgodnego ze Zleceniem płatniczym zapisu księgowego na Rachunku, Bank dokonuje korekty bez obowiązku uzyskania odrębnej dyspozycji/zgody Posiadacza rachunku i bez względu na czas, jaki upłynął od daty błędnego lub niezgodnego ze Zleceniem płatniczym zapisu księgowego. O dokonanych korektach Bank informuje Posiadacza rachunku na wyciągu bankowym. 13. Złożone w Banku Zlecenia płatnicze mogą zostać odwołane przez Posiadacza rachunku wyłącznie jeżeli uzgodnią to między sobą Bank i Posiadacz rachunku. 14. Obciążenie Rachunku Posiadacza rachunku kwotą Transakcji płatniczej następuje z Datą waluty nie wcześniejszą niż moment, w którym Rachunek ten został faktycznie obciążony kwotą Transakcji płatniczej. 15. Posiadacz rachunku może zrezygnować z realizacji zlecenia przelewu z datą przyszłą nie później niż do końca dnia kalendarzowego poprzedzającego uzgodniony dzień wykonania zlecenia. 16. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie Posiadacza rachunku oraz terminów ich realizacji bez konieczności wypowiedzenia warunków tej Umowy, w przypadku jeżeli wystąpi co najmniej jedno z następujących zdarzeń: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa bezpośrednio wpływających na zakres tych rozliczeń oraz terminy ich realizacji, 2) zmiany systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi tych rozliczeń. 17. Bank informuje Posiadacza rachunku o zmianach, o których mowa w ust. 16, w formie papierowej lub elektronicznej wraz z podaniem daty wejścia ich w życie. Zmiany te wiążą Bank oraz Posiadacza rachunku chyba, że w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zmianach, Posiadacz rachunku złoży pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po upływie terminu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiązaniu W przypadku Rachunków o zmiennym oprocentowaniu Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości oprocentowania w trakcie obowiązywania Umowy bez konieczności wypowiedzenia warunków tej Umowy, jeżeli wystąpi co najmniej jedno z następujących zdarzeń: 1) zmiana w stawce WIBOR, WIBID lub LIBOR, EURIBOR o co najmniej 0,001 punktu procentowego, 2) zmiana stopy rezerwy obowiązkowej od depozytów ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej o co najmniej 0,001 punktu procentowego, 3) zmiana którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, o co najmniej 0,001 punktu procentowego, przy czym wprowadzając zmiany, Bank będzie się kierował zasadami należytej staranności i dobrych obyczajów kupieckich. 2. Zmiana stopy procentowej wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zmiany. 3. Kapitalizacja odsetek oraz terminy ich stawiania do dyspozycji Posiadacza rachunku wskazane są w komunikatach Banku dostępnych w Oddziałach Banku oraz na Stronie Internetowej Banku. 4. Informację o zmianach oprocentowania Bank udostępnia na Stronie Internetowej Banku. Parafki osób reprezentujących Bank

3 5. 1. Umowa w zakresie prowadzenia rachunków bankowych może zostać rozwiązana w formie pisemnej przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron w każdym czasie. 2. Rozwiązanie Umowy w zakresie prowadzenia rachunków bankowych może skutkować rozwiązaniem wszystkich innych umów zawartych z Bankiem. 3. Bank ma prawo do wypowiedzenia Umowy w zakresie prowadzenia rachunków bankowych lub powiązanej z nim usługi z ważnych przyczyn, do których w zależności od wypowiadanego zakresu Umowy należą: 1) podanie przez Posiadacza rachunku nieprawdziwych informacji przy zawieraniu Umowy, 2) składanie Zleceń płatniczych przekraczających wysokość salda, 3) stwierdzenie zagrożenia upadłością, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcie likwidacji Posiadacza rachunku lub wszczęcie postępowania naprawczego, 4) przedstawianie przez Posiadacza rachunku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, 5) naruszanie przez Posiadacza rachunku/użytkownika karty/użytkownika/pełnomocnika warunków Umowy i postanowień Regulaminu, 6) braku obrotów na Rachunku (oprócz okresowego dopisywania i wypłaty odsetek) utrzymującego się przez okres co najmniej 3 miesięcy, 7) utrata uprawnień lub zaniechanie przez Posiadacza rachunku prowadzenia działalności, 8) likwidacji Posiadacza rachunku, 9) używania Instrumentów płatniczych niezgodnie z warunkami ich użytkowania, 10) wycofania z oferty Banku określonego produktu lub usługi. [Postanowienia w zakresie elektronicznych kanałów dostępu] Zawarcie Umowy w zakresie EKD umożliwia Posiadaczowi rachunku dostęp za pośrednictwem EKD do środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku lub Rachunkach Posiadacza rachunku prowadzonych przez Bank, a także do wykonywania Zleceń płatniczych lub innych czynności zleconych przez Użytkownika w zakresie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie i Taryfie opłat i prowizji. 2. Oświadczenia woli, Zlecenia płatnicze i wnioski składane za pośrednictwem EKD potwierdzone Pakietem bezpieczeństwa uznaje się za spełniające wymogi formy pisemnej i skutkują one zobowiązaniami i uprawnieniami o treści określonej w komunikatach podanych w EKD. 3. Zlecenia płatnicze oraz oświadczenia złożone poprzez EKD, potwierdzone Pakietem bezpieczeństwa uważa się za autentyczne. 4. Treść Zleceń płatniczych, złożonych w trybie określonym w ust. 2, przez Użytkownika i Bank prawnie wiąże wszystkie strony od chwili wykonania czynności, z których wykonaniem powstaje skutek opisany w treści stosownego komunikatu podanego przez EKD w toku wykonywania przez Użytkownika danej operacji. 5. Każde zamówienie produktu lub usługi Banku złożone za pośrednictwem EKD oznacza przyjęcie przez Posiadacza rachunku warunków użytkowania danego produktu bankowego. 6. Warunkiem korzystania z EKD przez Posiadacza rachunku jest skonfigurowanie sprzętu i oprogramowania użytkowanego przez Posiadacza rachunku zgodnie z zaleceniami Banku. Dodatkowym warunkiem korzystania z EKD jest aktywacja Pakietu bezpieczeństwa zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 7. Identyfikacja Posiadacza rachunku i Użytkownika za pośrednictwem EKD odbywa się z wykorzystaniem Pakietu bezpieczeństwa w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie. 8. Wyboru Pakietu bezpieczeństwa dokonuje Użytkownik. Posiadacz rachunku zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z wydaniem i użytkowaniem wybranego Pakietu bezpieczeństwa. 9. Bank zapewnia Posiadaczowi rachunku i Użytkownikom bezpieczeństwo w zakresie wykonywania Zleceń płatniczych lub innych czynności zleconych za pośrednictwem EKD. 10. Zapewnieniu bezpieczeństwa Zleceń płatniczych lub innych czynności zleconych przez Posiadacza rachunku i Użytkownika za pośrednictwem EKD służy weryfikacja Posiadacza rachunku / Użytkownika oraz autoryzacja na zasadach określonych w Regulaminie. 11. Wszelkie informacje przekazywane przez Posiadacza rachunku i Użytkowników chronione są przy użyciu dostępnej i sprawdzonej technologii, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i Ustawy Prawo Bankowe. 12. Posiadacz rachunku oraz Użytkownik zobowiązują się do: 1) ochrony informacji i narzędzi niezbędnych do korzystania z EKD przed dostępem osób trzecich, 2) bezzwłocznego zgłaszania przypadków utraty bądź podejrzenia ujawnienia informacji/narzędzi umożliwiających dostęp i korzystanie z EKD. 13. Zasady postępowania Użytkownika w związku z realizacją Zleceń płatniczych oraz korzystania z innych usług świadczonych na podstawie niniejszej Umowy są określone w Regulaminie. 14. Pierwotnego zdefiniowania Użytkowników w EKD dokonuje pracownik Banku na zasadach określonych w Regulaminie. 15. Posiadacz rachunku ma możliwość samodzielnego zdefiniowania w EKD w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie: 1) nowych Użytkowników, 2) indywidualnych uprawnień Użytkowników do każdego z Rachunków, 3) indywidualnych limitów transakcji dla każdego Użytkownika. 16. Umowa w zakresie EKD obowiązuje od dnia, w którym nastąpiło pierwsze poprawne logowanie do EKD przy użyciu Pakietu bezpieczeństwa. [Postanowienia w zakresie kart debetowych Business] Umowa w zakresie Kart obowiązuje po zaakceptowaniu przez Bank wniosku Posiadacza rachunku o wydanie Karty w ramach Umowy złożonego w formach dopuszczonych przez Bank. 2. W ramach Umowy Bank, na wniosek Posiadacza rachunku, wydaje Kartę na zasadach określonych w Regulaminie, niniejszej Umowie oraz Taryfie opłat i prowizji, a Posiadacz rachunku zobowiązuje się do korzystania z Karty zgodnie z zawartą Umową i Regulaminem. 3. Karta wydawana jest do Rachunku prowadzonego przez Bank w złotych polskich i umożliwia dokonywanie Operacji przy użyciu Karty w ramach dostępnego salda na Rachunku i Miesięcznego Limitu Operacji. 4. Na wniosek Posiadacza rachunku Bank wydaje Karty Użytkownikom karty wskazanym przez Posiadacza rachunku. Posiadacz rachunku upoważnia Użytkownika karty do dysponowania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku dostępnym saldem przy użyciu Karty oraz do wykonywania innych czynności związanych z używaniem Karty określonych w Regulaminie. 5. Dane Użytkownika karty oraz inne szczególne dane niezbędne do wydania i obsługi Karty określone są we wniosku o wydanie Karty oraz/lub innym formularzu bankowym złożony przez Posiadacza rachunku/użytkownika karty. Parafki osób reprezentujących Bank

4 6. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Banku o wszelkich zmianach danych osobowych i teleadresowych przekazanych Bankowi. 7. Umowa w zakresie Kart ulega rozwiązaniu w dniu, w którym następuje rozwiązanie Umowy w zakresie prowadzenia rachunków bankowych. [Oświadczenia Posiadacza rachunku] Posiadacz rachunku oświadcza, iż: 1) przed zawarciem Umowy otrzymał wzór Umowy, Regulamin oraz Taryfę opłat i prowizji, 2) zapoznał się i akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie oraz Taryfie opłat i prowizji, 3) dane zawarte w przedstawionych w Banku dokumentach rejestrowych są aktualne i zgodne z prawdą, 4) ponosi wszelką odpowiedzialność za czynności Użytkownika / Użytkownika karty / Pełnomocnika dokonane przy wykorzystaniu Instrumentów płatniczych, 5) będzie sprawował kontrolę korzystania z Instrumentów płatniczych przez poszczególnych Użytkowników / Użytkowników kart / Pełnomocników, a w szczególności przestrzegania przez nich Regulaminu. 2. Posiadacz rachunku wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na otrzymywanie informacji handlowej na wskazany w niniejszej Umowie numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia przez Bank propozycji zawarcia umowy. [Odpowiedzialność Banku] Bank odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Posiadacza rachunku spowodowane przez nieterminowe wykonanie Zlecenia płatniczego oraz za realizację Zleceń płatniczych złożonych przy wykorzystaniu Instrumentu płatniczego, który został uprzednio skutecznie zastrzeżony przez Użytkownika/Użytkownika karty. Z tytułu naprawienia szkody wynikłej z nieterminowego wykonania Zlecenia płatniczego Bank zapłaci Posiadaczowi rachunku odszkodowanie w wysokości odsetek ustawowych wyliczonych od kwoty Zlecenia płatniczego za każdy dzień opóźnienia. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności: 1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji płatniczej spowodowanego zaistnieniem okoliczności traktowanych jako siła wyższa, lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia płatniczego wynika z innych przepisów prawa. 2) za szkody spowodowane opóźnieniem wynikającym z wad transmisji, awarii systemów komputerowych, systemów telekomunikacyjnych i teletransmisji danych, systemów zasilania oraz opóźnień wynikłych z działania poczty lub telekomunikacji, 3) za szkody spowodowane zniekształceniem Zlecenia płatniczego lub brakiem możliwości komunikacji za pośrednictwem określonego elektronicznego kanału komunikacji w przypadku, gdy przyczyna spowodowana została przez wadliwe działanie infrastruktury informatycznej lub komunikacyjnej, za którą Bank nie ponosi odpowiedzialności, 4) za szkody spowodowane wadliwym działaniem Bankomatów i innych urządzeń akceptujących Karty, 5) za szkody spowodowane złożeniem Zlecenia płatniczego niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, 6) za straty/szkody poniesione przez Posiadacza rachunku w przypadku nie wywiązania się przez niego z obowiązku o którym mowa w 29 ust.1 Regulaminu. 7) za odmowę realizacji Zlecenia płatniczego Posiadacza rachunku na skutek niezachowania warunków wskazanych w Umowie, Taryfie opłat i prowizji oraz Regulaminie, 8) za skutki zrealizowania Zlecenia płatniczego, jeżeli zostało ono zrealizowane zgodnie ze wskazówkami i danymi zawartymi w Zleceniu płatniczym złożonym przez Posiadacza rachunku, 9) za ograniczenie dostępu do produktów i usług na czas wymagany do zapewnienia bezpieczeństwa lub konserwacji systemu, 10) za szkodę powstałą w wyniku dotarcia przesłanych przez Bank za pomocą faksu informacji do osób nieuprawnionych, w przypadku, gdy zostaną one wysłane zgodnie z danymi kontaktowymi Posiadacza rachunku podanymi Bankowi, 11) za skutki wykorzystania Bezpiecznego podpisu elektronicznego poza EKD, 12) za działanie lub zaniechanie działań centrów certyfikacyjnych, w tym nieskuteczne zastrzeżenie Bezpiecznego podpisu elektronicznego, 13) za zawartość stron internetowych niestanowiących własności Banku, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone na Stronie Internetowej Banku, 14) za Operacje dokonane przy użyciu numeru PIN lub Karty udostępnionej osobie nieuprawnionej, 15) za Operacje dokonane na odległość z wykorzystaniem Karty bez jej fizycznego przedstawienia, 16) za brak możliwości dokonania Operacji z przyczyn niezależnych od Banku, w tym przyczyn o charakterze technicznym. [Postanowienia końcowe] Umowa w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i EKD zawierana jest na czas nieokreślony. 2. Umowa w zakresie Karty jest zawierana na czas równy okresowi ważności Karty i jest przedłużana na kolejne okresy podane w Taryfie opłat i prowizji pod warunkiem wznowienia lub wydania nowej Karty. 3. Bank umożliwia aktywację Rachunku oraz wykonywanie Transakcji płatniczych lub innych czynności, określonych w niniejszej Umowie, w tym za pośrednictwem EKD, po zwrotnym otrzymaniu od Posiadacza rachunku Umowy, opatrzonej podpisem zgodnym ze złożonym na Formularzu weryfikacji danych. 4. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, z wyłączeniem zmian Regulaminu, Taryfy opłat i prowizji, indywidualnych warunków w pobieraniu opłat i prowizji za czynności bankowe, zakresu rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie Posiadacza rachunku i terminów ich realizacji oraz sposobu i częstotliwości dostarczania wyciągu. 5. W przypadku zmiany Umowy Bank prześle Posiadaczowi rachunku informację o zmianach w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem Serwisu Internetowego wraz z podaniem daty ich wejścia w życie. Treść zmian jest wiążąca dla Banku oraz Posiadacza rachunku chyba, że w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zmianach, Posiadacz rachunku złoży pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiązaniu. 6. Zmiana Taryfy opłat i prowizji w zakresie wysokości opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe może nastąpić na zasadach i z przyczyn określonych w 27 ust. 4 Regulaminu. 7. Taryfa opłat i prowizji dostępna jest w Oddziałach Banku, u Pośrednika oraz na Stronie Internetowej Banku. 8. Strony uzgadniają, iż Bank będzie udostępniał bezpłatny miesięczny wyciąg z Rachunku w Serwisie Internetowym, umożliwiający Posiadaczowi rachunku jego przechowywanie i odtwarzanie w niezmienionej postaci, a w przypadku gdy Posiadacz rachunku rozwiąże Umowę w zakresie EKD, Bank prześle go na podany aktualny adres poczty elektronicznej ( ), a przy braku jego wskazania na podany aktualny adres do korespondencji. Parafki osób reprezentujących Bank

5 9. Sprawy sporne wynikające z Umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby Banku. 10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Wypełnia Posiadacz rachunku (Należy wpisać datę oraz złożyć czytelny podpis zgodny ze złożonym na Formularzu weryfikacji danych. Imię i nazwisko: Stanowisko:..** Data czytelny podpis zgodny z wzorem złożonym na Formularzu weryfikacji danych Imię i nazwisko: Stanowisko:..** Wypełnia Bank Data czytelny podpis zgodny z wzorem złożonym na Formularzu weryfikacji danych pieczątka firmowa oraz podpis/-y i pieczątka/-i imienna/-e osoby/osób reprezentującej/-ych Bank * niepotrzebne usunąć ** stosowane wyłącznie w przypadku form prawnych innych niż przedsiębiorca indywidualny oraz spółka cywilna Właścicielem marki Meritum Bank jest Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie (02-232) przy ul. Łopuszańskiej 38D.

6 POTWIERDZENIE OTWARCIA RACHUNKU Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: , Kapitał zakładowy <.> PLN, w całości opłacony, NIP: (Bank) potwierdza, że zgodnie z wnioskiem złożonym przez Posiadacza rachunku: <Nazwa firmy> <Ulica> <nr domu> <nr lokalu> <Miejscowość> <kod> <REGON> <NIP> dokonał otwarcia rachunku rozliczeniowego na następujących warunkach: 1. Numer rachunku: 2. Rodzaj rachunku:. 3. Waluta rachunku:. 4. Środki pieniężne Posiadacza rachunku, przechowywane na rachunku, oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. W dniu otwarcia rachunku oprocentowanie wynosi:.%, dla kwot mniejszych od. PLN. 5. Opłaty i prowizje za czynności związane z obsługą rachunku są pobierane z rachunku nr., przy czym ich wysokość i zasady pobierania określają odpowiednio Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku oraz Umowa w zakresie prowadzenia rachunków bankowych. W zakresie nieuregulowanym potwierdzeniem zastosowanie ma Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla przedsiębiorców i innych podmiotów w Meritum Banku. Niniejsze potwierdzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.. podpis i pieczęć imienna osoby reprezentującej Bank Właścicielem marki Meritum Bank jest Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie (02-232) przy ul. Łopuszańskiej 38D.

7 Załącznik nr 3 Umowa rachunków bankowych oraz wybranych usług w tym kart debetowych Business, korzystania z elektronicznych kanałów dostępu (w przypadku zawierania umowy on-line) Umowa nr: zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawa, ul. Łopuszańska 38D wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: , kapitał zakładowy zł w całości opłacony, NIP (Bank), Dane Posiadacza rachunku Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: Ulica:. Nr domu:. Nr lokalu:.. Miejscowość. Kod pocztowy:. Kraj:.. PESEL: prowadzącym/-ą działalność gospodarczą: Nazwa firmy..., Adres siedziby firmy: Ulica:. Nr domu:. Nr lokalu:.. Miejscowość. Kod pocztowy:. Kraj:. NIP:..., Adres do korespondencji: : <taki sam jak adres siedziby> < wskazany poniżej> Ulica:. Nr domu:.. Nr lokalu:.. Miejscowość. Kod pocztowy:. Kraj:. Adres do korespondencji:... Adres prowadzenia działalności: <taki sam jak adres siedziby> < taki sam jak adres korespondencyjny> < wskazany poniżej> Ulica:. Nr domu:.. Nr lokalu:.. Miejscowość. Kod pocztowy:. Kraj:. Informacje dodatkowe Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:... PKD (głównej działalności):... Branża:... Forma organizacyjna:... Kraj rezydencji podatkowej (w przypadku nierezydenta):... Wnioskuję o wydanie karty debetowej Visa Business: Nie / Tak Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie:.. Nazwa Firmy do umieszczenia na karcie (max. 19 znaków). Pakiet bezpieczeństwa: Kody SMS / Obecnie wykorzystywany pakiet bezpieczeństwa pozostaje bez zmian. Login:. [Postanowienia ogólne] Strony zawierają Umowę rachunków bankowych i wybranych usług w tym kart debetowych Business oraz korzystania z elektronicznych kanałów dostępu, zwaną dalej Umową. 2. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszej Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie rachunków bankowych oraz wybranych usług dla przedsiębiorców i innych podmiotów w Meritum Banku (Regulamin). 3. Na potrzeby wykonywania Umowy nie stosuje się przepisów art. 17 ust. 1, art. 26, art. 27 pkt 2 lit. c i pkt 6 lit. a, art. 29 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3, ust. 4 i ust. 6, art. 30, art. 32, art. 35 ust. 2 oraz art. 36 ust.1 i 2, art. 37, art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48, art. 51 Ustawy o usługach płatniczych, a termin powiadomienia Banku o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcjach płatniczych określa 30 ust.9 Regulaminu. [Postanowienia w zakresie prowadzenia rachunków bankowych] W ramach Umowy Bank, na wniosek Posiadacza rachunku, otwiera i prowadzi Rachunki oraz realizuje Zlecenia płatnicze Posiadacza rachunku na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie oraz Taryfie opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku (Taryfa opłat i prowizji). 2. Rodzaj i numer każdego Rachunku, waluta, oprocentowanie, oraz pozostałe warunki, na jakich będzie on prowadzony, potwierdzone (określone) są w Potwierdzeniu otwarcia rachunku dotyczącym osobno każdego Rachunku. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, za realizację Zleceń płatniczych i innych czynności bankowych świadczonych na rzecz Posiadacza rachunku, Bank pobiera, bez odrębnych dyspozycji Posiadacza rachunku, opłaty i prowizje na zasadach i w wysokości określonej w obowiązującej w Banku Taryfie opłat i prowizji na dzień wykonania Zlecenia płatniczego i innych czynności. Posiadacz zobowiązuje się do gromadzenia na wskazanym przez siebie rachunku do pobierania opłat i prowizji, środków w wysokości zapewniającej pokrycie należności Banku z tytułu opłat i prowizji. W przypadku, gdy na tym rachunku brak jest środków na pokrycie należnych Bankowi opłat i prowizji, Bank pobierze je z najbliższych wpływów na ten rachunek lub z innych Rachunków - z wyłączeniem rachunków lokat terminowych - prowadzonych na rzecz Posiadacza rachunku.

8 4. Bank i Posiadacz rachunku mogą uzgodnić indywidualne warunki w zakresie wysokości pobieranych opłat i prowizji za czynności bankowe, inne niż określone w Taryfie opłat i prowizji, których wysokość zostanie potwierdzona przez Bank na piśmie, wskazującym jednocześnie okres ich obowiązywania, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy. 5. Posiadacz rachunku udziela Bankowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do: 1) pobrania, bez odrębnych jego dyspozycji, opłat i prowizji zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji z wskazanego rachunku bieżącego w PLN lub innych rachunków prowadzonych w Banku na rzecz Posiadacza rachunku, 2) pobrania, bez odrębnych jego dyspozycji, środków z Rachunków, obecnych i przyszłych, prowadzonych w Banku na rzecz Posiadacza rachunku w kwocie niespłaconego w całości lub w części zadłużenia z tytułu przekroczenia salda rachunku lub udzielonego kredytu, należnych odsetek, opłat i prowizji oraz innych kosztów poniesionych w związku z przekroczeniem salda lub udzielonym kredytem. 6. Od zadłużenia, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2, Bank nalicza odsetki według stawki obowiązującej w Banku dla zadłużenia przeterminowanego z tytułu nieterminowej spłaty kredytu w wysokości 4-krotności stopy kredytu lombardowego NBP Momentem otrzymania Zlecenia płatniczego jest dzień, w którym Zlecenie płatnicze złożone przez Posiadacza rachunku zostało otrzymane przez Bank. W przypadku gdy Bank otrzymuje Zlecenie płatnicze Posiadacza rachunku w dniu wolnym od pracy, uznaje się, że Zlecenie płatnicze zostało otrzymane pierwszego Dnia roboczego po tym dniu z wyłączeniem zlecenia przelewów na rachunki prowadzone w Banku. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3-6 oraz 10, Bank zobowiązuje się do realizacji Zleceń płatniczych Posiadacza rachunku niezwłocznie w dniu ich złożenia, o ile w treści zlecenia nie przewidziano późniejszego terminu jego realizacji. 3. Zlecenia przelewów na rachunki prowadzone w Banku złożone po godzinie są realizowane w dniu kalendarzowym następującym po dniu złożenia zlecenia. 4. Zlecenia przelewów krajowych ELIXIR złożone w Dniu roboczym po godzinie lub w dniu wolnym od pracy są realizowane w pierwszym Dniu roboczym, następującym po dniu złożenia zlecenia. 5. Zlecenia przelewów krajowych SORBNET złożone w Dniu roboczym po godzinie lub w dniu wolnym od pracy są realizowane w pierwszym Dniu roboczym, następującym po dniu złożenia zlecenia. 6. Zlecenia przelewów (poleceń wypłaty) w obrocie dewizowym złożone w Dniu roboczym po godzinie lub w dniu wolnym od pracy są realizowane w pierwszym Dniu roboczym, następującym po dniu złożenia zlecenia. 7. Jeżeli Posiadacz rachunku wydaje zlecenie przelewu z przyszłą datą realizacji, to podaną datę uważa się za dzień otrzymania zlecenia. W przypadku gdy podana data przypada na dzień wolny od pracy, zlecenie zostanie zrealizowane z datą kolejnego Dnia roboczego za wyjątkiem zleceń przelewów na rachunki prowadzone w Banku które zostaną zrealizowane z datą tego samego dnia. 8. W przypadku złożenia zlecenia przelewu środków z datą przyszłą, Posiadacz rachunku zobowiązany jest do zapewnienia na Rachunku środków w wysokości niezbędnej do jego realizacji i umożliwiającej pobranie opłat i prowizji, najpóźniej na koniec dnia poprzedzającego dzień wykonania zlecenia. 9. Realizacja Zleceń płatniczych przez Bank odbywa się według kolejności ich składania, z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia kilku Zleceń płatniczych jednocześnie Bankowi przysługuje prawo wyboru kolejności ich realizacji. 10. Posiadacz rachunku ma możliwość realizacji zleceń przelewów natychmiastowych za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz Serwisu Telefonicznego na warunkach określonych w komunikacie Banku dostępnym na Stronie Internetowej Banku. 11. Bank przekazuje Odbiorcy zlecenia pełną kwotę otrzymanego Zlecenia płatniczego, a prowizje i opłaty należne Bankowi pobierane są odrębnie z Rachunku bez potrącenia kwoty Zlecenia płatniczego. 12. W przypadku stwierdzenia błędnego lub niezgodnego ze Zleceniem płatniczym zapisu księgowego na Rachunku, Bank dokonuje korekty bez obowiązku uzyskania odrębnej dyspozycji/zgody Posiadacza rachunku i bez względu na czas, jaki upłynął od daty błędnego lub niezgodnego ze Zleceniem płatniczym zapisu księgowego. O dokonanych korektach Bank informuje Posiadacza rachunku na wyciągu bankowym. 13. Złożone w Banku Zlecenia płatnicze mogą zostać odwołane przez Posiadacza rachunku wyłącznie jeżeli uzgodnią to między sobą Bank i Posiadacz rachunku. 14. Obciążenie Rachunku Posiadacza rachunku kwotą Transakcji płatniczej następuje z Datą waluty nie wcześniejszą niż moment, w którym Rachunek ten został faktycznie obciążony kwotą Transakcji płatniczej. 15. Posiadacz rachunku może zrezygnować z realizacji zlecenia przelewu z datą przyszłą nie później niż do końca dnia kalendarzowego poprzedzającego uzgodniony dzień wykonania zlecenia. 16. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie Posiadacza rachunku oraz terminów ich realizacji bez konieczności wypowiedzenia warunków tej Umowy, w przypadku jeżeli wystąpi co najmniej jedno z następujących zdarzeń: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa bezpośrednio wpływających na zakres tych rozliczeń oraz terminy ich realizacji, 2) zmiany systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi tych rozliczeń. 17. Bank informuje Posiadacza rachunku o zmianach, o których mowa w ust. 16, w formie papierowej lub elektronicznej wraz z podaniem daty wejścia ich w życie. Zmiany te wiążą Bank oraz Posiadacza rachunku chyba, że w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zmianach, Posiadacz rachunku złoży pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po upływie terminu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiązaniu W przypadku Rachunków o zmiennym oprocentowaniu Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości oprocentowania w trakcie obowiązywania Umowy bez konieczności wypowiedzenia warunków tej Umowy, jeżeli wystąpi co najmniej jedno z następujących zdarzeń: 1) zmiana w stawce WIBOR, WIBID lub LIBOR, EURIBOR o co najmniej 0,001 punktu procentowego, 2) zmiana stopy rezerwy obowiązkowej od depozytów ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej o co najmniej 0,001 punktu procentowego, 3) zmiana którejkolwiek z podstawowych stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, o co najmniej 0,001 punktu procentowego, przy czym wprowadzając zmiany, Bank będzie się kierował zasadami należytej staranności i dobrych obyczajów kupieckich. 2. Zmiana stopy procentowej wchodzi w życie z dniem wprowadzenia zmiany. 3. Kapitalizacja odsetek oraz terminy ich stawiania do dyspozycji Posiadacza rachunku wskazane są w komunikatach Banku dostępnych w Oddziałach Banku oraz na Stronie Internetowej Banku. 4. Informację o zmianach oprocentowania Bank udostępnia na Stronie Internetowej Banku Umowa w zakresie prowadzenia rachunków bankowych może zostać rozwiązana w formie pisemnej przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron w każdym czasie. 2. Rozwiązanie Umowy w zakresie prowadzenia rachunków bankowych może skutkować rozwiązaniem wszystkich innych umów zawartych z Bankiem. 3. Bank ma prawo do wypowiedzenia Umowy w zakresie prowadzenia rachunków bankowych lub powiązanej z nim usługi z ważnych przyczyn, do których w zależności od wypowiadanego zakresu Umowy należą:

9 1) podanie przez Posiadacza rachunku nieprawdziwych informacji przy zawieraniu Umowy, 2) składanie Zleceń płatniczych przekraczających wysokość salda, 3) stwierdzenie zagrożenia upadłością, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcie likwidacji Posiadacza rachunku lub wszczęcie postępowania naprawczego, 4) przedstawianie przez Posiadacza rachunku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, 5) naruszanie przez Posiadacza rachunku/użytkownika karty/użytkownika/pełnomocnika warunków Umowy i postanowień Regulaminu, 6) braku obrotów na Rachunku (oprócz okresowego dopisywania i wypłaty odsetek) utrzymującego się przez okres co najmniej 3 miesięcy, 7) utrata uprawnień lub zaniechanie przez Posiadacza rachunku prowadzenia działalności, 8) likwidacji Posiadacza rachunku, 9) używania Instrumentów płatniczych niezgodnie z warunkami ich użytkowania, 10) wycofania z oferty Banku określonego produktu lub usługi. [Postanowienia w zakresie elektronicznych kanałów dostępu] Zawarcie Umowy w zakresie EKD umożliwia Posiadaczowi rachunku dostęp za pośrednictwem EKD do środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku lub Rachunkach Posiadacza rachunku prowadzonych przez Bank, a także do wykonywania Zleceń płatniczych lub innych czynności zleconych przez Użytkownika w zakresie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie i Taryfie opłat i prowizji. 2. Oświadczenia woli, Zlecenia płatnicze i wnioski składane za pośrednictwem EKD potwierdzone Pakietem bezpieczeństwa uznaje się za spełniające wymogi formy pisemnej i skutkują one zobowiązaniami i uprawnieniami o treści określonej w komunikatach podanych w EKD. 3. Zlecenia płatnicze oraz oświadczenia złożone poprzez EKD, potwierdzone Pakietem bezpieczeństwa uważa się za autentyczne. 4. Treść Zleceń płatniczych, złożonych w trybie określonym w ust. 2, przez Użytkownika i Bank prawnie wiąże wszystkie strony od chwili wykonania czynności, z których wykonaniem powstaje skutek opisany w treści stosownego komunikatu podanego przez EKD w toku wykonywania przez Użytkownika danej operacji. 5. Każde zamówienie produktu lub usługi Banku złożone za pośrednictwem EKD oznacza przyjęcie przez Posiadacza rachunku warunków użytkowania danego produktu bankowego. 6. Warunkiem korzystania z EKD przez Posiadacza rachunku jest skonfigurowanie sprzętu i oprogramowania użytkowanego przez Posiadacza rachunku zgodnie z zaleceniami Banku. Dodatkowym warunkiem korzystania z EKD jest aktywacja Pakietu bezpieczeństwa zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 7. Identyfikacja Posiadacza rachunku i Użytkownika za pośrednictwem EKD odbywa się z wykorzystaniem Pakietu bezpieczeństwa w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie. 8. Wyboru Pakietu bezpieczeństwa dokonuje Użytkownik. Posiadacz rachunku zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z wydaniem i użytkowaniem wybranego Pakietu bezpieczeństwa. 9. Bank zapewnia Posiadaczowi rachunku i Użytkownikom bezpieczeństwo w zakresie wykonywania Zleceń płatniczych lub innych czynności zleconych za pośrednictwem EKD. 10. Zapewnieniu bezpieczeństwa Zleceń płatniczych lub innych czynności zleconych przez Posiadacza rachunku i Użytkownika za pośrednictwem EKD służy weryfikacja Posiadacza rachunku / Użytkownika oraz autoryzacja na zasadach określonych w Regulaminie. 11. Wszelkie informacje przekazywane przez Posiadacza rachunku i Użytkowników chronione są przy użyciu dostępnej i sprawdzonej technologii, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i Ustawy Prawo Bankowe. 12. Posiadacz rachunku oraz Użytkownik zobowiązują się do: 1) ochrony informacji i narzędzi niezbędnych do korzystania z EKD przed dostępem osób trzecich, 2) bezzwłocznego zgłaszania przypadków utraty bądź podejrzenia ujawnienia informacji/narzędzi umożliwiających dostęp i korzystanie z EKD. 13. Zasady postępowania Użytkownika w związku z realizacją Zleceń płatniczych oraz korzystania z innych usług świadczonych na podstawie niniejszej Umowy są określone w Regulaminie. 14. Pierwotnego zdefiniowania Użytkowników w EKD dokonuje pracownik Banku na zasadach określonych w Regulaminie. 15. Posiadacz rachunku ma możliwość samodzielnego zdefiniowania w EKD w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie: 4) nowych Użytkowników, 5) indywidualnych uprawnień Użytkowników do każdego z Rachunków, 6) indywidualnych limitów transakcji dla każdego Użytkownika. 16. Umowa w zakresie EKD obowiązuje od dnia, w którym nastąpiło pierwsze poprawne logowanie do EKD przy użyciu Pakietu bezpieczeństwa. [Postanowienia w zakresie kart debetowych Business] Umowa w zakresie Kart obowiązuje po zaakceptowaniu przez Bank wniosku Posiadacza rachunku o wydanie Karty w ramach Umowy złożonego w formach dopuszczonych przez Bank. 2. W ramach Umowy Bank, na wniosek Posiadacza rachunku, wydaje Kartę na zasadach określonych w Regulaminie, niniejszej Umowie oraz Taryfie opłat i prowizji, a Posiadacz rachunku zobowiązuje się do korzystania z Karty zgodnie z zawartą Umową i Regulaminem. 3. Karta wydawana jest do Rachunku prowadzonego przez Bank w złotych polskich i umożliwia dokonywanie Operacji przy użyciu Karty w ramach dostępnego salda na Rachunku i Miesięcznego Limitu Operacji. 4. Na wniosek Posiadacza rachunku Bank wydaje Karty Użytkownikom karty wskazanym przez Posiadacza rachunku. Posiadacz rachunku upoważnia Użytkownika karty do dysponowania w imieniu i na rzecz Posiadacza rachunku dostępnym saldem przy użyciu Karty oraz do wykonywania innych czynności związanych z używaniem Karty określonych w Regulaminie. 5. Dane Użytkownika karty oraz inne szczególne dane niezbędne do wydania i obsługi Karty określone są we wniosku o wydanie Karty oraz/lub innym formularzu bankowym złożony przez Posiadacza rachunku/użytkownika karty. 6. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Banku o wszelkich zmianach danych osobowych i teleadresowych przekazanych Bankowi. 7. Umowa w zakresie Kart ulega rozwiązaniu w dniu, w którym następuje rozwiązanie Umowy w zakresie prowadzenia rachunków bankowych. [Oświadczenia Posiadacza rachunku] Posiadacz rachunku oświadcza, iż: 1) przed zawarciem Umowy otrzymał wzór Umowy, Regulamin oraz Taryfę opłat i prowizji, 2) zapoznał się i akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie oraz Taryfie opłat i prowizji, 3) dane zawarte w przedstawionych w Banku dokumentach rejestrowych są aktualne i zgodne z prawdą,

10 4) ponosi wszelką odpowiedzialność za czynności Użytkownika / Użytkownika karty / Pełnomocnika dokonane przy wykorzystaniu Instrumentów płatniczych, 5) będzie sprawował kontrolę korzystania z Instrumentów płatniczych przez poszczególnych Użytkowników / Użytkowników kart / Pełnomocników, a w szczególności przestrzegania przez nich Regulaminu. 2. Posiadacz rachunku wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na otrzymywanie informacji handlowej na wskazany w niniejszej Umowie numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia przez Bank propozycji zawarcia umowy. [Odpowiedzialność Banku] Bank odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Posiadacza rachunku spowodowane przez nieterminowe wykonanie Zlecenia płatniczego oraz za realizację Zleceń płatniczych złożonych przy wykorzystaniu Instrumentu płatniczego, który został uprzednio skutecznie zastrzeżony przez Użytkownika/Użytkownika karty. Z tytułu naprawienia szkody wynikłej z nieterminowego wykonania Zlecenia płatniczego Bank zapłaci Posiadaczowi rachunku odszkodowanie w wysokości odsetek ustawowych wyliczonych od kwoty Zlecenia płatniczego za każdy dzień opóźnienia. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności: 1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji płatniczej spowodowanego zaistnieniem okoliczności traktowanych jako siła wyższa, lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia płatniczego wynika z innych przepisów prawa, 2) za szkody spowodowane opóźnieniem wynikającym z wad transmisji, awarii systemów komputerowych, systemów telekomunikacyjnych i teletransmisji danych, systemów zasilania oraz opóźnień wynikłych z działania poczty lub telekomunikacji, 3) za szkody spowodowane zniekształceniem Zlecenia płatniczego lub brakiem możliwości komunikacji za pośrednictwem określonego elektronicznego kanału komunikacji w przypadku, gdy przyczyna spowodowana została przez wadliwe działanie infrastruktury informatycznej lub komunikacyjnej, za którą Bank nie ponosi odpowiedzialności, 4) za szkody spowodowane wadliwym działaniem Bankomatów i innych urządzeń akceptujących Karty, 5) za szkody spowodowane złożeniem Zlecenia płatniczego niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, 6) za straty/szkody poniesione przez Posiadacza rachunku w przypadku nie wywiązania się przez niego z obowiązku, o którym mowa w 29 ust.1 Regulaminu, 7) za odmowę realizacji Zlecenia płatniczego Posiadacza rachunku na skutek niezachowania warunków wskazanych w Umowie, Taryfie opłat i prowizji oraz Regulaminie, 8) za skutki zrealizowania Zlecenia płatniczego, jeżeli zostało ono zrealizowane zgodnie ze wskazówkami i danymi zawartymi w Zleceniu płatniczym złożonym przez Posiadacza rachunku, 9) za ograniczenie dostępu do produktów i usług na czas wymagany do zapewnienia bezpieczeństwa lub konserwacji systemu, 10) za szkodę powstałą w wyniku dotarcia przesłanych przez Bank za pomocą faksu informacji do osób nieuprawnionych, w przypadku, gdy zostaną one wysłane zgodnie z danymi kontaktowymi Posiadacza rachunku podanymi Bankowi, 11) za skutki wykorzystania Bezpiecznego podpisu elektronicznego poza EKD, 12) za działanie lub zaniechanie działań centrów certyfikacyjnych, w tym nieskuteczne zastrzeżenie Bezpiecznego podpisu elektronicznego, 13) za zawartość stron internetowych niestanowiących własności Banku, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone na Stronie Internetowej Banku, 14) za Operacje dokonane przy użyciu numeru PIN lub Karty udostępnionej osobie nieuprawnionej, 15) za Operacje dokonane na odległość z wykorzystaniem Karty bez jej fizycznego przedstawienia, 16) za brak możliwości dokonania Operacji z przyczyn niezależnych od Banku, w tym przyczyn o charakterze technicznym. [Postanowienia końcowe] Umowa w zakresie prowadzenia rachunków bankowych i EKD zawierana jest na czas nieokreślony. 2. Umowa w zakresie Karty jest zawierana na czas równy okresowi ważności Karty i jest przedłużana na kolejne okresy podane w Taryfie opłat i prowizji pod warunkiem wznowienia lub wydania nowej Karty. 3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, z wyłączeniem zmian Regulaminu, Taryfy opłat i prowizji, indywidualnych warunków w pobieraniu opłat i prowizji za czynności bankowe, zakresu rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie Posiadacza rachunku i terminów ich realizacji oraz sposobu i częstotliwości dostarczania wyciągu. 4. W przypadku zmiany Umowy Bank prześle Posiadaczowi rachunku informację o zmianach w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem Serwisu Internetowego wraz z podaniem daty ich wejścia w życie. Treść zmian jest wiążąca dla Banku oraz Posiadacza rachunku chyba, że w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zmianach, Posiadacz rachunku złoży pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowa ulega rozwiązaniu. 5. Zmiana Taryfy opłat i prowizji w zakresie wysokości opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe może nastąpić na zasadach i z przyczyn określonych w 27 ust. 4 Regulaminu. 6. Taryfa opłat i prowizji dostępna jest w Oddziałach Banku, u Pośrednika oraz na Stronie Internetowej Banku. 7. Strony uzgadniają, iż Bank będzie udostępniał bezpłatny miesięczny wyciąg z Rachunku w Serwisie Internetowym, umożliwiający Posiadaczowi rachunku jego przechowywanie i odtwarzanie w niezmienionej postaci, a w przypadku gdy Posiadacz rachunku rozwiąże Umowę w zakresie EKD, Bank prześle go na podany aktualny adres poczty elektronicznej ( ), a przy braku jego wskazania na podany aktualny adres do korespondencji. 8. Sprawy sporne wynikające z Umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby Banku. 9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Umowa została zawarta w trybie określonym w Regulaminie w 4 ust. 3 i 4. Bank doręcza Posiadaczowi rachunku egzemplarz niniejszej Umowy w postaci elektronicznej w formacie umożliwiającym Posiadaczowi rachunku jej przechowywanie i odtwarzanie bez zmian w zwykłym toku czynności. Właścicielem marki Meritum Bank jest Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie (02-232) przy ul. Łopuszańskiej 38D. * niepotrzebne usunąć/wykreślić

11 POTWIERDZENIE OTWARCIA RACHUNKU Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawa, ul. Łopuszańska 38D, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: , Kapitał zakładowy <.> PLN, w całości opłacony, NIP: (Bank) potwierdza, że w dniu zgodnie z dyspozycją złożoną przez Posiadacza rachunku: <Nazwa firmy> <Ulica> <nr domu> <nr lokalu> <Miejscowość> <kod> <REGON> <NIP> dokonał otwarcia rachunku rozliczeniowego na następujących warunkach: 1. Numer rachunku: 2. Rodzaj rachunku:. 3. Waluta rachunku:. 4. Środki pieniężne Posiadacza rachunku, przechowywane na rachunku, oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. W dniu otwarcia rachunku oprocentowanie wynosi:.%, dla kwot mniejszych od. PLN. 5. Opłaty i prowizje za czynności związane z obsługą rachunku są pobierane z rachunku nr., przy czym ich wysokość i zasady pobierania określają odpowiednio Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku oraz Umowa w zakresie prowadzenia rachunków bankowych. W zakresie nieuregulowanym potwierdzeniem zastosowanie ma Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla przedsiębiorców i innych podmiotów w Meritum Banku. Niniejsze potwierdzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Właścicielem marki Meritum Bank jest Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie (02-232) przy ul. Łopuszańskiej 38D.

Umowa rachunków bankowych oraz wybranych usług w tym kart debetowych Business, korzystania z elektronicznych kanałów dostępu

Umowa rachunków bankowych oraz wybranych usług w tym kart debetowych Business, korzystania z elektronicznych kanałów dostępu Umowa nr (wypełnia Bank) Nr Posiadacza rachunku Umowa rachunków bankowych oraz wybranych usług w tym kart debetowych Business, korzystania z elektronicznych kanałów dostępu Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Adres zamieszkania: Ulica Nr domu Nr mieszkania. Miejscowość Kod pocztowy - Kraj Adres do korespondencji: Ulica Nr domu Nr lokalu

Adres zamieszkania: Ulica Nr domu Nr mieszkania. Miejscowość Kod pocztowy - Kraj Adres do korespondencji: Ulica Nr domu Nr lokalu Umowa nr Umowa rachunków bankowych oraz wybranych usług w tym kart debetowych, korzystania z elektronicznych kanałów dostępu (w przypadku podpisania umowy on-line bez kuriera) zawarta w dniu.. pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer zawarta w dniu pomiędzy BRE Bankiem SA - mbankiem 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

SANTANDER CONSUMER BANK S.A. Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku

3 Wpłaty i wypłaty 4 Realizacja Dyspozycji przez Bank 5 Oprocentowanie środków pieniężnych na Rachunku Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe Openonline 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO Nazwa Firmy.. Adres korespondencyjny Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes KONTO nr../. Zawarta dnia... pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej mbankiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Inteligo (Inteligo Konto Dziecka), zwana dalej umową

Umowa Konta Inteligo (Inteligo Konto Dziecka), zwana dalej umową Umowa Konta Inteligo (Inteligo Konto Dziecka), zwana dalej umową Zawarta pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową Kto zawiera Umowę i na jak długo? 1 Posiadacz Rachunku Bank 1. #imię/imiona# #nazwisko# adres zamieszkania: 2 /

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową symbol informacji podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów Umowy Kto

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy:

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:

UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO. Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez: UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO Załącznik nr 3 Zawarta w dniu pomiędzy... wpisanym do KRS pod Nr.. reprezentowanym przez:.. Zwanym dalej w umowie Bankiem a Urzędem Miasta i Gminy w Działoszycach reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

- wzór- UMOWA NR SI.272.. 2014. w sprawie obsługi rachunków bankowych budżetu gminy lub jednostek organizacyjnych

- wzór- UMOWA NR SI.272.. 2014. w sprawie obsługi rachunków bankowych budżetu gminy lub jednostek organizacyjnych Załącznik Nr 4 - wzór- UMOWA NR SI.272.. 2014 w sprawie obsługi rachunków bankowych budżetu gminy lub jednostek organizacyjnych zawarta w dniu. pomiędzy:.. z siedzibą w..,, wpisanym do pod numerem., NIP..,

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Inteligo (Konto firmowe), zwana dalej umową

Umowa Konta Inteligo (Konto firmowe), zwana dalej umową Umowa Konta Inteligo (Konto firmowe), zwana dalej umową Zawarta pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, (zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych modulo nr. nazwa i siedziba Banku Oddział w. Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych modulo nr. nazwa i siedziba Banku Oddział w. Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd UMOWA o prowadzenie rachunków bankowych modulo nr W dniu - - r. w pomiędzy Wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd w nazwa i siedziba Banku Oddział w pod numerem: KRS REGON NIP reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej

Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji Kapitalne Konto

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych. Warszawa, 25 marca 2015 r.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych. Warszawa, 25 marca 2015 r. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych Warszawa, 25 marca 2015 r. Spis treści: Rozdział I Przepisy ogólne...3 Rozdział II Ogólne zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 436, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking

Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Załącznik nr 2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie usług Corporate Internet Banking Umowa Nr... o świadczenie usług Corporate Internet Banking

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zwana dalej Umową 1 Dokument ten stanowi Potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych zawartej #data zawarcia Umowy#r. na poniższych warunkach: Umowa o prowadzenie bankowych rachunków

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych

UMOWA. o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych Załącznik nr 2 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu technicznego i przenoszenie praw z papierów wartościowych W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.:

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego 1 - dotychczasowe brzmienie: 1. Regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin limitu debetowego w ramach Konta Inteligo Obowiązuje od dnia 17 września 2016 r.

Regulamin limitu debetowego w ramach Konta Inteligo Obowiązuje od dnia 17 września 2016 r. Załacznik nr 2 INTELIGO Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna inteligo.pl tel. 800 121 121 lub +48 81 535 67 89 adres korespondencyjny: ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa Regulamin limitu

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą umowa podpisywana w obecności kuriera - na podstawie internetowego ewniosku Poniższa oferta Banku Zachodniego WBK S.A. jest wiążąca w okresie pobytu kuriera w miejscu uzgodnionym z Posiadaczem w celu złożenia

Bardziej szczegółowo

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w...

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w... NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)... Umowa w sprawie: zawierania Transakcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej R -Dealer, zawierania Transakcji za pośrednictwem funkcjonalności R-Dealer

Bardziej szczegółowo