RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY 2004 ANNUAL REPORT NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY NATIONAL INVESTMENT FUND Zarządzany przez / managed by AIB WBK Fund Management Sp. z o.o.

2 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. RAPORT ROCZNY 2004 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej do Akcjonariuszy NFI Magna Polonia S.A. 4 List Zarządu do Akcjonariuszy NFI Magna Polonia S.A. 5 Fundusz i Program NFI 6 Kapitał zakładowy i struktura akcjonariatu 7 Zarząd NFI Magna Polonia S.A. oraz AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. 8 Rada Nadzorcza NFI Magna Polonia S.A. 10 AIB WBK Fund Management Sp. z o.o., firma zarządzająca Funduszem 11 Strategia Funduszu i jej realizacja w roku Wynik finansowy Funduszu w roku Aktywa Funduszu 14 Zmiana struktury aktywów w roku Zmiany w portfelu inwestycyjnym Funduszu 16 Zmiany w portfelu wiodącym 16 Zmiany w portfelu mniejszościowym 17 Zmiany w portfelu pieniężnym 17 Spółki portfela wiodącego Funduszu 18 Sprawozdanie Finansowe 25 Bilans 25 Rachunek zysków i strat 27 Rachunek przepływów pieniężnych 28 Zestawienie portfela inwestycyjnego 29 ANNUAL REPORT 2004 Letter of the Supervisory Board Chairman to the Shareholders of Magna Polonia S.A. NIF 34 Letter of the Management Board to the Shareholders of Magna Polonia S.A. NIF 35 Balance Sheet 36 Profit and Loss Account 38 Cash Flow Statement 39 3

3 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej do Akcjonariuszy NFI Magna Polonia S.A. Warszawa, dnia 16 września 2005 r. Szanowni Państwo Mam przyjemność przedstawić Państwu w imieniu Rady Nadzorczej kolejny Raport Roczny obrazujący efekty działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku obrotowym 2004, zarządzanego przez AIB WBK Fund Management Spółka z o.o. Z zadowoleniem chciałbym poinformować Państwa, że w roku obrotowym 2004 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. zrealizował główne zadania gospodarcze nakreślone w przyjętej strategii i programie działań na ten okres, zgodnie z celami postawionymi przed NFI w ustawie z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. Wymiernym efektem działalności NFI Magna Polonia S.A. w roku obrotowym 2004 było m.in.: uzyskanie dodatniego wyniku finansowego, wzrost stanu gotówki w aktywach Funduszu i obniżenie stanu zobowiązań, zakończenie sprzedaży inwestorom zewnętrznym spółek wiodących wniesionych przez Skarb Państwa w ramach Programu NFI, zmniejszenie ilości i wartości pakietów spółek z udziałem mniejszościowym z Programu NFI do 2 % aktywów Funduszu, osiągnięcie takiego stanu ekonomiki Funduszu, który pozwala na reinwestowanie uzyskanych środków finansowych w nowe projekty inwestycji kapitałowych zapewniających korzystną stopę zwrotu z inwestycji, wydatne zmniejszenie kosztów działalności Funduszu w tym kosztów wynagrodzenia za zarządzanie, kontynuowanie procesów restrukturyzacji i rozwoju w spółkach będących nowymi inwestycjami Funduszu. Szanowni Państwo Pragnę Państwa poinformować, że Rada Nadzorcza kierując się zasadami ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych dokonała oceny sytuacji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku obrotowym Z satysfakcją pragnę stwierdzić, że Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność NFI Magna Polonia S.A. oraz wyraziła uznanie AIB WBK Fund Management Spółka o.o. Firmie Zarządzającej za rzetelną i pełną realizację zadań nakreślonych na rok Szanowni Państwo Dziesięcioletni okres zarządzania majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., przez tę samą Firmę Zarządzającą - AIB WBK Fund Management Spółka o.o., pozwala na dokonanie oceny realizowanej wobec Funduszu strategii, w kontekście celów nakreślonych dla NFI w ustawie z dnia z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, rozwiniętych w Programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Z perspektywy minionych dziesięciu lat śmiało można stwierdzić, że Program Narodowych Funduszy Inwestycyjnych był przedsięwzięciem bezprecedensowym w skali światowej i miał duże znaczenie dla przyszłości spółek wniesionych przez Skarb Państwa do Funduszy oraz pobudzenia i rozwoju polskiej gospodarki okresu transformacji ustrojowej. Warto, korzystając z okazji wydania dziesiątego jubileuszowego Raportu Rocznego, przypomnieć, że Program NFI zakładał: 1. jednoczesną prywatyzację pięciuset przedsiębiorstw państwowych o zróżnicowanym potencjale ekonomicznym i techniczno-produkcyjnym reprezentujących różne gałęzie przemysłowe i branże, 2. utworzenie piętnastu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, zadaniem których było m.in.: przeprowadzenie generalnej restrukturyzacji wniesionych do Funduszy przedsiębiorstw obejmujących wszystkie sfery ich statutowej działalności, przeprowadzenie głębokiej modernizacji potencjału wytwórczego w tych przedsiębiorstwach, ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do krajowych i zagranicznych źródeł zasilania kapitałowego, dążenie do wzrostu wartości istniejącego potencjału w drodze wprowadzenia nowych technik i technologii wytwarzania, zdobywanie nowych rynków zbytu i rozwoju szeroko rozumianej współpracy z zagranicą. Z zadowoleniem pragnę stwierdzić, że z przyjętych na siebie zadań nakreślonych w Programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych Firma Zarządzająca AIB WBK Fund Management Spółka z o.o. wywiązała się w pełni wobec Funduszu i jego Akcjonariuszy. Szanowni Państwo Odniesiony sukces w realizacji Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych nie byłby możliwy bez ogromnego wkładu pracy i zaangażowania kadry zarządzającej i specjalistów z AIB WBK Fund Management Spółka z o.o. i Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za który wszystkim, w imieniu Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A., serdecznie dziękuję. Justyn Konieczny Przewodniczący Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. 4

4 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. List Zarządu do Akcjonariuszy NFI Magna Polonia S.A. Warszawa, 24 czerwca 2005 r. Szanowni Państwo, Przedstawiając Państwu wyniki działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za rok obrotowy 2004, trudno oprzeć się refleksji, że był to już dziesiąty rok realizacji Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, programu, dla którego ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji nakreśliła podstawowe cele w procesie restrukturyzacji polskiej gospodarki. Z satysfakcją informujemy Państwa, że Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. zrealizował zadania nakreślone w Programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, jak również zadania wynikające z nowego etapu rozwoju tego Programu w związku z objęciem w 1997 r. akcji Funduszu przez prywatnych inwestorów instytucjonalnych. Źródłem tego sukcesu jest fakt, że na mocy zawartej w dniu 12 lipca 1995 r. umowy, majątkiem NFI Magna Polonia S.A. nieprzerwanie, od dziesięciu lat profesjonalnie zarządzała ta sama Firma Zarządzająca, której obecna nazwa brzmi AIB WBK Fund Management Spółka z o.o.. Firma, o uznanej renomie na rynkach kapitałowych, której profesjonalizm w działaniu wysoko oceniony jest przez analityków finansowych krajowych i zagranicznych. Firma dysponująca wysokokwalifikowaną kadrą specjalistów mających doświadczenie zawodowe zdobyte w prestiżowych instytucjach zajmujących się inwestycjami kapitałowymi, w kraju i za granicą oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. Stąd też, bilans wyników uzyskanych przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. za dziesięcioletni okres realizacji Programu jest pozytywny. W ramach dziesięcioletniej działalności Funduszu: 1. przeprowadzone zostały głębokie procesy restrukturyzacyjne we wniesionych przez Skarb Państwa spółkach z udziałem wiodącym, w następstwie których nastąpiło efektywniejsze wykorzystanie kapitałów i środków produkcji, wprowadzenie nowej techniki i technologii wytwarzania, racjonalne wykorzystanie zasobów ludzkich, 2. wspierał rozwój spółek portfelowych poprzez dostarczanie środków finansowych na rozwój nowych inwestycji, 3. przeprowadzone procesy restrukturyzacyjno-modernizacyjne umożliwiły dalszą prywatyzację spółek z portfela wiodącego Funduszu poprzez ich sprzedaż inwestorom krajowym i zagranicznym, zapewniając ich dalszy rozwój, 4. dostosowana została działalność spółek z portfela wiodącego do wymogów gospodarki rynkowej, 5. wprowadzenie do większości spółek portfelowych znaczących inwestorów zagranicznych i krajowych skutkowało rozwojem techniczno-technologicznym i organizacyjnym spółek, opanowaniem nowych rynków zbytu, wzrostem ich wartości rynkowej oraz zachowaniem miejsc pracy, 6. uzyskane ze sprzedaży akcji środki pieniężne reinwestowane były w nowe projekty inwestycyjne, 7. dokonywano wypłat dywidendy akcjonariuszom, dzięki czemu uzyskali oni zwrot z nakładów poniesionych przez nich na zakup akcji NFI Magna Polonia S.A. Konkretne rezultaty działalności NFI Magna Polonia S.A. w minionych latach mieliśmy przyjemność przedstawić Państwu w rocznych sprawozdaniach z działalności NFI Magna Polonia S.A. Pragniemy raz jeszcze podkreślić, że w naszej ocenie dziesięcioletni bilans zarządzania majątkiem NFI Magna Polonia S.A. przez AIB WBK Fund Management Spółka z o.o. jest dodatni. Pozytywne oceny działalności NFI Magna Polonia S.A. dwukrotnie zostały stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli badającą działalność Funduszu za lata i lata Szanowni Państwo, Odnosząc się do wyników uzyskanych przez Narodowy Funduszu Inwestycyjny Magna Polonia S.A. w roku obrotowym 2004, pragniemy z satysfakcją poinformować Państwa, że także w tym okresie Fundusz odnotował dobre rezultaty gospodarcze. Fundusz uzyskał dobry wynik finansowy netto w wysokości 7 mln 880 tys. zł. Było to możliwe dzięki korzystnej sprzedaży aktywów Funduszu, racjonalizacji kosztów zarządzania oraz lepszych wyników spółek portfelowych rzutujących na wysokość zysków netto Funduszu. W stosunku do roku 2003 NFI Magna Polonia S.A. obniżył koszty operacyjne o kwotę 1 mln zł, w tym zmniejszył wysokość rocznego wynagrodzenia ryczałtowego w stosunku do 2003 r. o 0,7 mln zł. W roku 2004 pomimo wypłaty dywidendy w wysokości 4,5 mln zł, wydatnej poprawie uległa sytuacja finansowa Funduszu wyrażająca się: 1. wzrostem stanu gotówki, 2. zmniejszeniem stanu należności, 3. obniżeniem stanu zobowiązań. Nastąpiły zmiany w portfelu pieniężnym, którego wartość, na koniec 2004 r. zwiększyła się do kwoty 150,5 mln zł, stanowiąc 75 % aktywów Funduszu, z tego zasoby gotówkowe wyniosły 143,6 mln zł. Dla ograniczenia ryzyka dewaluacji złotego wobec USD i EUR i zrównoważenia portfela pieniężnego 27 % środków było ulokowane w USD i 25 % w EUR. Wartość aktywów netto na jedną akcję NFI Magna Polonia S.A., w dacie 31 grudnia 2004 r. wyniosła 6,62 zł i była wyższa o 11 gr. w stosunku do tej daty w 2003 r. Gdyby nie dokonane wypłaty dywidend w latach poprzednich wartość aktywów na jedną akcję byłaby wyższa o 1,20 zł i wyniosły w dacie 31 grudnia 2004 r. 7,80 zł na akcję. Dobre efekty zarządzania majątkiem NFI Magna Polonia S.A. w roku obrotowym 2004 wpłynęły na dalszą pozytywną zmianę struktury aktywów i zwiększenia przejrzystości portfela inwestycyjnego. W dacie 31 grudnia 2004 r. zakończony został proces sprzedaży spółek wiodących z Programu NFI. W portfelu inwestycyjnym pozostały wyłącznie spółki będące nowymi inwestycjami Funduszu oraz dwadzieścia trzy pakiety spółek z udziałem mniejszościowym z Programu NFI. W strukturze aktywów Funduszu w wymienionej wyżej dacie: 1. pakiet spółek zależnych stanowił 22 % aktywów, 2. pakiet spółek mniejszościowych stanowił 3 % aktywów, w tym 2 % aktywów stanowiły spółki z Programu NFI, 3. portfel pieniężny stanowił 75 % aktywów. Należy podkreślić, że sytuacja finansowa NFI Magna Polonia S.A. w roku obrotowym 2004 i w pierwszym kwartale 2005 r. jest bardzo dobra, pozwalając na dalszy harmonijny rozwój Funduszu poprzez podejmowanie nowych inwestycji kapitałowych. Szanowni Państwo, Przedstawione dokonania NFI Magna Polonia S.A. po dziesięciu latach realizacji omawianego wcześniej Programu skłaniają do poszukiwania możliwości stworzenia warunków do dalszego rozwoju i wzrostu wartości majątku Funduszu w ramach kontynuacji działalności NFI Magna Polonia S.A. Za kontynuowaniem działalności NFI Magna Polonia S.A. zgodnie ze wskazaniami Statutu Funduszu, przemawiają zdobyte doświadczenia i uznanie inwestorów za rzetelne realizowanie Programu NFI, osiągnięte wyniki, stan potencjału finansowego, zapotrzebowanie rynków finansowych i oczekiwania inwestorów instytucjonalnych na tego rodzaju działalność. Dysponujemy także kadrą specjalistów zdolną do rozwiązywania oczekujących ją nowych wyzwań. Jerzy Bujko Prezes Zarządu Witold Radwański Wiceprezes Zarządu Marzena Tomecka Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 5

5 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. Fundusz i Program NFI Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI) zostały utworzone w roku 1994 przez Skarb Państwa w ramach Programu Narodowych Funduszy Inwestycyjnych zwanego też Programem Powszechnej Prywatyzacji. Podstawę prawną Programu NFI stanowi Ustawa o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji z 1993 roku. Program NFI został wprowadzony w życie w celu: uwłaszczenia społeczeństwa na majątku Skarbu Państwa w trakcie transformacji ustrojowej poprzez przekazanie wszystkim uprawnionym obywatelom cząstki majątku w postaci akcji funduszy; prywatyzacji znacznej części polskich przedsiębiorstw przemysłowych będących dotychczas w posiadaniu Skarbu Państwa, do programu weszło 512 spółek; przeprowadzenia restrukturyzacji spółek wniesionych do NFI i dostosowania ich do działania w warunkach rynkowych; Powyższe cele miały być spełnione przez 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych utworzonych przez Skarb Państwa i zarządzanych przez wybrane w przetargu międzynarodowym profesjonalne Firmy Zarządzające. W roku 1995 do utworzonych 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych wniesiono akcje 512 spółek Skarbu Państwa uczestniczących w programie NFI. Każdy z Funduszy w wyniku procesu alokacji otrzymał 34 lub 35 pakietów akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw stanowiących 33% kapitału akcyjnego każdego z nich (tzw. pakiety wiodące). Wszystkie NFI uzyskały po około 477 mniejszościowych pakietów akcji (po 1,93% kapitału akcyjnego) pozostałych spółek biorących udział w Programie. Po wniesieniu 512 spółek z Programu NFI do Funduszy struktura kapitałowa w każdej z nich przedstawiała się następująco: Narodowy Fundusz Inwestycyjny - wiodący - 33% Pozostałe 14 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych po ok. 1,93 % akcji każdy - ogółem 27 % Skarb Państwa - 25 % Pracownicy spółki - 15 % Każda ze spółek biorących udział w Programie NFI uzyskała akcjonariusza wiodącego posiadającego 33% akcji spółki w postaci jednego z piętnastu Funduszy. I I NFI NFI II II NFI NFI III III NFI NFI XV XV NFI NFI Akcje 512 spółek NFI Udziały wiodące...33% Udziały mniejszościowe...1,93% W celu uzyskania rynkowej wyceny poszczególnych NFI ich akcje zostały dopuszczone w 1997 roku do obrotu publicznego, a następnie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Pozwoliło to na swobodny obrót tymi akcjami i stanowiło ważny etap w procesie prywatyzacji Funduszy. NFI Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie jest jednym z utworzonych 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych; został zawiązany - jako jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa - aktem notarialnym sporządzonym dnia 15 grudnia 1994 roku na podstawie przepisów art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami). 6

6 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. Od momentu wniesienia przez Skarb Państwa spółek portfelowych w roku 1995 NFI Magna Polonia S.A. zarządzany jest nieprzerwanie przez tę samą Firmę Zarządzającą - AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. (AIB WBK FM) Zapraszamy na stronę internetową NFI Magna Polonia S.A. która zawiera: informacje o Funduszu; sprawozdania finansowe; listę spółek portfela wiodącego; komunikaty przekazywane do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Kapitał zakładowy i struktura akcjonariatu Kapitał zakładowy Funduszu wynosi ,4 zł i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wszystkie wyemitowane akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są w żaden sposób uprzywilejowane. Zgodnie z informacjami znajdującymi się w posiadaniu Funduszu, na dzień 31 grudnia 2004 roku, struktura akcjonariatu NFI Magna Polonia S.A. przedstawiała się następująco: Senato Holdings Ltd, oraz Senato Holdings II Ltd i Senato Holdings III Ltd 24,79% (podmioty zależne od NIF Fund Holdings) Bank Zachodni WBK S.A. 21,57% Copernicus Investments Ltd 9,98% AIB Capital Markets PLC 8,69% AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. 8,52% Ministerstwo Skarbu Państwa 6,48% pozostali 19,97% 7

7 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. Zarząd NFI Magna Polonia S.A. oraz AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. Witold Radwański Wiceprezes Zarządu NFI Magna Polonia S.A. W celu zwiększenia efektywności zarządzania majątkiem Funduszu, członkowie zarządu Firmy Zarządzającej AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. są również członkami zarządu NFI Magna Polonia S.A. Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający AIB WBK FM; w Firmie Zarządzającej majątkiem NFI Magna Polonia S.A. od 1995 roku. W latach pełnił funkcję bankiera - wicedyrektora biura Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Polsce, gdzie był odpowiedzialny za projekty inwestycyjne, kredytowe i inne przedsięwzięcia finansowe banku, w tym prywatyzację i restrukturyzację przedsiębiorstw. W latach był doradcą Wiceministra Finansów. Wcześniej pracował w Business International / Economist Intelligence Unit w Austrii, jako starszy konsultant ds. finansów przedsiębiorstw, handlu i inwestycji w Europie Wschodniej, zajmował się zarządzaniem portfelem klientów oraz doradztwem dla wielkich międzynarodowych korporacji w zakresie strategii rozwoju biznesu w Europie Centralnej. Witold Radwański ukończył z wyróżnieniem University of Sussex w Brighton w Wielkiej Brytanii (Wydział Stosunków Międzynarodowych i Ekonomii). Uzyskał dyplom magistra w School of Advanced International Studies The John Hopkins University w Bolonii. 8

8 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. Jerzy Bujko Prezes Zarządu NFI Magna Polonia S.A. Marzena Tomecka Wiceprezes Zarządu NFI Magna Polonia S.A., Dyrektor Finansowy Pierwszy Wiceprezes Zarządu AIB WBK FM; w Firmie Zarządzającej majątkiem NFI Magna Polonia S.A. od roku W latach był konsultantem gospodarczym w czołowej polskiej firmie konsultingowej Nicom Consulting Ltd. Kierował realizacją wielu projektów w dziedziny restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także nadzorował usługi Nicom Consulting Ltd. w zakresie marketingu. Doradzał Bankowi Zachodniemu S.A. we Wrocławiu w restrukturyzacji portfela kredytów trudnych i weryfikował programy restrukturyzacji przedsiębiorstw z tego portfela. W latach zdobył praktyczne doświadczenie w procesie zarządzania i restrukturyzacji dużego przedsiębiorstwa MERA-PNEFAL S.A. w Warszawie. W latach pracował w Wenezueli dla działającej globalnie szwajcarskiej firmy przemysłowej Wild Heerbrrugg, wcześniej zaś -jako inżynier elektronik - w krajowych przedsiębiorstwach przemysłowych. Ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania - (Master of Business Administration) na Międzynarodowym Studium Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i w Międzynarodowej Szkole Zarządzania. Seminarzysta Economic Development Institute of the World Bank (Seminarium "The Enterprise Decision - Making in Eastern Europe"); jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, a także ukończył podyplomowe studia w zakresie automatyki. Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Finansowy AIB WBK FM; w Firmie Zarządzającej majątkiem NFI Magna Polonia S.A. od 1995 roku. W latach była pracownikiem naukowodydaktycznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, początkowo w Katedrze Ekonomii, następnie w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej. Prowadziła prace badawcze z zakresu rachunkowości finansowej i menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w Northumbria University w Newcastle. Zdobyła również praktyczne doświadczenie w zakresie restrukturyzacji, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i auditingu pracując w latach dla Nicom Consulting Ltd. oraz w latach dla Nicom Auditor Ltd. W latach pełniła obowiązki dyrektora finansowego Agip Polska S.A. W latach przygotowała analizy rynkowe dla Włoskiego Instytutu Handlu Zagranicznego w Warszawie. Jest absolwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, gdzie na Wydziale Ekonomiki Produkcji uzyskała dyplom magistra ekonomii z wyróżnieniem. Ukończyła studia podyplomowe ekonomiczno-menedżerskie w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie (Włochy) oraz studia podyplomowe z zakresu rachunkowości finansowej i menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 9

9 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. Rada Nadzorcza NFI Magna Polonia S.A. Justyn Konieczny Przewodniczący Absolwent Politechniki Poznańskiej. Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. Krzysztof Urbański Wiceprzewodniczący Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Doradca finansowy, Prezes Zarządu Inwestycji Bezpośrednich 4 Sp. z o.o. Marcin Prell Sekretarz Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, radca prawny. Dyrektor Banku w Banku Zachodnim WBK S.A. Beata Urszula Dobrucka Członek Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Podatkowej. Doradca podatkowy. Marek Głuchowski Członek Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny, doktor nauk prawnych. Wspólnik Kancelarii Radców prawnych i Adwokatów dr M. Głuchowski, dr A. Jedliński, dr J. Rodziewicz i adw. A. Zwara i Partnerzy Jerzy Smagowski Członek Absolwent Politechniki Śląskiej, Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytetu Bristol. Działalność doradcza. Marian Strużycki Członek Profesor zwyczajny, doktor habilitowany. Kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie. Dyrektor Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie. Członek Kapituły Godła Promocyjnego "Teraz Polska". Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. 10

10 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. AIB WBK Fund Management Sp. z o.o., Firma Zarządzająca Funduszem Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Firmą Zarządzającą a Radą Nadzorczą w trybie art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A., zarządza nieprzerwanie od dnia 12 lipca 1995 roku ta sama Firma Zarządzająca, której obecna nazwa brzmi AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. Do 1999 r. Firma Zarządzająca działała pod nazwą Chase Fund Management Polska Sp. z o.o. jako spółka zależna Chase Manhattan Bank. Udziałowcami byli: Chase Manhattan Bank, Wielkopolski Bank Kredytowy S.A., Nicom Consulting Ltd. W 1999 roku Allied Irish Banks p.l.c. (AIB) wraz z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym (WBK) odkupili udziały od Chase Manhattan Bank w Firmie Zarządzającej, która weszła w skład Grupy AIB i kontynuowała zarządzanie majątkiem NFI pod firmą AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. W roku 2001 AIB odkupił udziały w firmie zarządzającej od Nicom Consulting Ltd. Bank Zachodni WBK S.A. Bank Zachodni WBK S.A. powstał w wyniku połączenia Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. dnia 13 czerwca 2001 roku. Bank należy do największych polskich banków - jego fundusze własne przekraczają 2 miliardy złotych, a aktywa wynoszą 25 miliardów złotych. Głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK S.A. jest Grupa Allied Irish Banks p.l.c., posiadająca 70,5 % akcji. Bank Zachodni WBK S.A. posiada w Polsce 385 placówek operacyjnych. AIB WBK FM zarządza majątkiem NFI Magna Polonia S.A. od chwili rozpoczęcia realizacji programu NFI w 1995 roku. Zespół pracowników firmy zarządzającej legitymuje się bogatym doświadczeniem w zakresie m.in. restrukturyzacji przedsiębiorstw, finansowania inwestycji, pozyskiwania inwestorów dla spółek, realizacji nowych projektów inwestycyjnych oraz prowadzenia transakcji kapitałowych. Udziałowcami AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. są: Bank Zachodni WBK S.A. - 54% udziałów i Allied Irish Banks p.l.c. 46% udziałów. 46% 54% Allied Irish Banks p.l.c. Allied Irish Banks p.l.c. jest największym bankiem w Irlandii. Poza swoim macierzystym krajem AIB prowadzi działalność w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Polsce i Singapurze. Dysponuje siecią około 1000 placówek i zatrudnia ponad 31 tysięcy osób na całym świecie. W Polsce AIB jest obecny od 1995 roku, kiedy to nabył 16% akcji Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. W 1999 r. AIB wziął udział w prywatyzacji Banku Zachodniego S.A. (BZ), nabywając 80% akcji. W roku 2000, zgodnie z porozumieniem prywatyzacyjnym, nastąpiło podniesienie kapitału akcyjnego BZ, co pozwoliło zwiększyć AIB posiadany pakiet akcji BZ do 81,6%. Chęć sprostania nowym wyzwaniom wiążącym się z narastającą konkurencją na polskim rynku bankowym spowodowała, że 10 października 2000 roku Zarządy Banku Zachodniego S.A. i Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. zawarły porozumienie o połączeniu obu banków. Obecnie AIB posiada 70,5% akcji Banku Zachodniego WBK S.A. i prowadzi szeroko zakrojony program inwestycji, mający na celu umocnienie pozycji tego banku na rynku bankowości detalicznej w Polsce. AIB p.l.c. Bank Zachodni WBK S.A. AIB posiada 70,5% kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A. Zapraszamy na stronę internetową AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. która zawiera szczegółowe informacje na temat Firmy Zarządzającej 11

11 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. Strategia Funduszu i jej realizacja w roku 2004 Rok 2004 był dziesiątym rokiem obrotowym Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. Fundusz, zarządzany przez AIB WBK Fund Management Sp z o.o., konsekwentnie i z powodzeniem, kontynuował realizację przyjętej w roku 1997 strategii, których treści mieszczą się w ramach celów nakreślonych dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w ustawie z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, rozwiniętych w Programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych oraz w Statucie NFI Magna Polonia S.A. W dniu 23 kwietnia 2004 r. Rada Nadzorcza w jednomyślnie podjętej uchwale przyjęła Strategię i program działań w zakresie zarządzania majątkiem NFI Magna Polonia S.A. w roku 2004, zobowiązując jednocześnie AIB WBK Fund Management do jej realizacji. W przyjętym dokumencie podstawowe cele strategiczne dla NFI Magna Polonia S.A. w roku 2004 określono jako: 1. Intensyfikacja sprzedaży pozostających w portfelu Funduszu akcji spółek wniesionych przez Skarb Państwa. W ramach wyżej nakreślonego celu strategicznego, w roku obrotowym 2004 sprzedano ostatnie, pozostające do końca 2004 r. w portfelu Funduszu, spółki wiodące wniesione przez Skarb Państwa do Funduszu. W roku 2004 przeprowadzone zostały transakcje sprzedaży akcji: Zakładów Chemicznych Wizów S.A. serii B Fabryki Sprzętu Elektrotechnicznego Kontakt S.A., Blachowni Holding S.A., 4. Zabezpieczenie aktywów płynnych Funduszu przed dewaluacją w stosunku do USD i EURO. Efektem realizacji tego celu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r., część środków płynnych NFI Magna Polonia S.A. było ulokowanie w EURO (25 %) i w USD (27 %). 5. Dokonywanie selektywnych inwestycji kapitałowych i w instrumenty rynku pieniężnego zabezpieczających wzrost wartości Funduszu w przyszłości. W ramach realizacji tego zadania nabyto 44 % udziałów w Spółce Rakowice Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie. Jednocześnie, zgodnie z przyjętą strategią poszukiwano nowych projektów inwestycji kapitałowych spełniających przyjęte kryteria inwestycyjne. W rekapitulacji, efektem zarządzania majątkiem NFI Magna Polonia S.A. było uzyskanie dalszej korzystnej zmiany struktury aktywów i zwiększenie przejrzystości portfela inwestycyjnego. Jednocześnie, konsekwentnie realizowana od lat strategia ograniczania ilości pakietów mniejszościowych NFI Magna Polonia S.A. w aktywach Funduszu i tym samym zwiększenia przeźroczystości struktury aktywów Funduszu spowodowało, że udział pakietów mniejszościowych NFI w aktywach Funduszu zmalał o z 53 % na dzień 31 grudnia 1996 r. do 2 % na dzień 31 grudnia 2004 r. 2. Uzyskanie dodatniego wyniku finansowego umożliwiającego przekazanie wartości akcjonariuszom. Realizacja tego celu wyraziła się wypracowaniem zysku netto w wysokości tys. zł. 3. Zwrot wartości akcjonariuszom od zainwestowanych kapitałów. Fundusz realizując jeden ze strategicznych celów, jakim jest zwrot wartości akcjonariuszom od zainwestowanych kapitałów, wypłacił w roku 2004 akcjonariuszom NFI Magna Polonia S.A., po raz czwarty w okresie ostatnich 5 lat, dywidendę w wysokości 0,15 zł na jedną akcję z zysku osiągniętego w roku Łącznie wypłacono w roku tys. zł dywidendy. Ogółem w latach 1999, 2001, 2003 i 2004 NFI Magna Polonia S.A. wypłacił akcjonariuszom 36,2 mln zł z tytułu dywidendy tj. łącznie 1,20 zł na akcję. NFI Magna Polonia S.A. 12

12 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. Wynik finansowy Funduszu w roku 2004 Zysk (strata) netto w latach mln zł 12 9,3 6,4 7,9 W 2004 roku Fundusz sprzedał udziały w 3 spółkach wiodących, 2 zależnych, 19 spółkach mniejszościowych (w tym: częściowa sprzedaż akcji w 2 spółkach) oraz akcje 1 spółki z portfela pozostałych jednostek. Przeprowadzono także szereg transakcji sprzedaży dłużnych papierów wartościowych. Zrealizowane zyski z inwestycji wyniosły w 2004 roku ogółem tys. zł i złożyły się na nie następujące pozycje: sprzedaż udziałów mniejszościowych wniesionych tys. zł, sprzedaż udziałów wiodących tys. zł. sprzedaż dłużnych papierów wartościowych tys. zł, sprzedaż udziałów w spółkach zależnych 813 tys. zł, sprzedaż udziałów w pozostałych spółkach 78 tys. zł ,5 W 2004 roku Fundusz zrealizował zysk w kwocie tys. zł z tytułu umorzenia akcji spółki zależnej Towarzystwo Inwestycyjne Epoka S.A. Wynagrodzenie za umorzone akcje wyniosło tys. zł, zaś cena nabycia umorzonych akcji tys. zł. Poza zrealizowanymi zyskami ze sprzedaży dłużnych papierów wartościowych portfel pieniężny przyniósł Funduszowi przychody z tytułu odsetek od lokat, dłużnych papierów wartościowych oraz pożyczek w wysokości tys. zł. -6 W 2004 roku Fundusz otrzymał kwotę tys. zł z tytułu spłacenia przez Blachownia Holding S.A. zaległych należności za udziały w spółce ChemPack Sp. z o.o. W związku z korzystnym dla Funduszu wyrokiem Sądu Arbitrażowego rozwiązano rezerwę wynoszącą 500 tys. zł na roszczenia wynikające z umowy sprzedaży akcji spółki Celt S.A. Pozycje te powiększyły pozostałe przychody operacyjne W 2004 roku na zmniejszenie zysku wpłynęły istotnie ujemne różnice kursowe. Przeszacowanie posiadanych przez Fundusz środków pieniężnych w walutach obcych na dzień bilansowy przyniosło straty wynoszące tys. zł. Było to efektem spadku kursów EUR oraz USD w stosunku do kursu PLN. W roku 2004 Fundusz wypracował zysk netto w wysokości tys. zł. Osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego było możliwe głównie dzięki zrealizowanym zyskom z inwestycji w kwocie tys. zł oraz dobrym wynikom finansowym spółek zależnych, w wyniku czego Fundusz wykazał tys. zł udziału w ich zysku netto. Rok 2004 był kolejnym okresem, w którym NFI Magna Polonia S.A. wypracował zysk netto. Koszty operacyjne za rok 2004 wyniosły tys. zł. W porównaniu z rokiem 2003 były niższe o tys. zł. Na zmniejszenie kosztów operacyjnych w decydującym stopniu wpłynęły niższe koszty usługi za zarządzanie. Także w pozostałych pozycjach kosztów zanotowano oszczędności. Rok 2004 był kolejnym rokiem obniżenia wynagrodzenia za zarządzanie wypłacanego Firmie Zarządzającej. W roku 2004 wypłacone przez Fundusz wynagrodzenie wyniosło tys. zł i było niższe o 700 tys. zł niż w roku Wypłacone przez Fundusz wynagrodzenie za zarządzanie w roku 2004 było: niższe o 32% od wypłaconego w roku 2000, niższe o 28% od wypłaconego w roku 2001, niższe o 22% od wypłaconego w roku 2002 i niższe o 9% od wypłaconego w roku Istotną pozycją, która wpłynęła na obniżenie zysków osiągniętych przez Fundusz były rezerwy i odpisy aktualizujące. W 2004 roku Fundusz wykazywał w kosztach odpisy wartości firmy w wysokości tys. zł. Utworzono także odpisy na trwałą utratę wartości spółek i dłużnych papierów wartościowych w kwocie tys. zł. 13

13 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. Aktywa Funduszu W konsekwencji sprzedaży pakietów akcji spółek portfelowych w roku 2004 nastąpiła zmiana struktury aktywów Funduszu w stosunku do roku poprzedniego wyrażająca się wzrostem portfela pieniężnego. Zmiana struktury aktywów w roku 2004 Stan na dzień 31 grudnia 2002 roku mln zł Stan na dzień 31 grudnia 2004 roku mln zł 23% 22% 67% 10% 3% 75% Stan na dzień 31 grudnia 2003 roku mln zł 26% 68% 6% Portfel wiodący (łącznie z wartością firmy z wyceny) Portfel mniejszościowy Portfel pieniężny (gotówka, instrumenty rynku pieniężnego, należności) 14

14 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. Udział portfela pieniężnego (rozumianego, jako gotówka, instrumenty rynku pieniężnego i należności) w strukturze aktywów zwiększył się z 68% na dzień 31 grudnia 2003 roku do75% w dniu 31 grudnia 2004 roku. Udział portfela w spółkach wiodących, zależnych i stowarzyszonych w strukturze aktywów zmniejszył się w roku 2004, z 26% w dniu 31 grudnia 2003 roku do 22% w dniu 31 grudnia 2004 roku. Udział portfela mniejszościowego (rozumianego, jako portfel akcji i udziałów spółek z Programu i spoza Programu NFI, w których udział Funduszu w kapitale wynosi poniżej 20%) w strukturze aktywów zmniejszył się w ciągu roku 2004 z 6% w dniu 31 grudnia 2003 roku do 3% w dniu 31 grudnia 2004 roku. Na wykresach poniżej przedstawiono strukturę aktywów netto Funduszu na jedną akcję oraz aktywa płynne dane w zł dane w mln zł 8 6,62 6,51 6, ,95 1, ,7 1,88 0, ,19 0, ,48 4,54 5, ,7 5,8 2,7 150,5 aktywa pozostałe akcje notowane 0 portfel pieniężny* ,6 115 akcje notowane portfel pieniężny* * portfel pieniężny = gotówka, instrumenty rynku pieniężnego, należności 15

15 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Zmiany w portfelu inwestycyjnym Funduszu Rok 2004 charakteryzował się dużą aktywnością Funduszu w zakresie sprzedaży spółek portfelowych NFI, zarówno z udziałem większościowym, jak i mniejszościowych. W roku 2004 zamknięte zostały 3 transakcje sprzedaży ostatnich w portfelu spółek wiodących z Programu NFI oraz 2 transakcje spółek zależnych spoza programu NFI, będących nowymi inwestycjami Funduszu. Przeprowadzono również kilkanaście transakcji sprzedaży akcji spółek mniejszościowych z Programu NFI, w wyniku czego sprzedano wszystkie akcje należące do Funduszu w 17 spółkach mniejszościowych, oraz o pakiet jednej spółki spoza Programu NFI. Zmiany w portfelu wiodącym W roku 2004 przeprowadzono 3 transakcje sprzedaży akcji spółek wiodących z Programu NFI: 1. Zakłady Chemiczne Wizów S.A., - Fundusz zrealizował zysk w wysokości tys. zł, 2. Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego Kontakt S.A., - sprzedaż akcji serii B Spółki - zrealizowany zysk w wysokości tys. zł, 3. Blachownia Holding S.A., - zysk w wysokości tys. zł. Sprzedane zostały również dwie spółki zależne spoza Programu NFI: Łącznie, przychody ze sprzedaży i umorzenia akcji spółek należących do portfela wiodącego oraz spółek zależnych w roku 2004 wyniosły tys. zł, a zrealizowane zyski z inwestycji ze sprzedaży tej części portfela powiększyły zysk Funduszu o tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2004 r. zakończony został proces sprzedaży akcji spółek wiodących wniesionych przez Skarb Państwa. W portfelu inwestycyjnym Funduszu pozostały wyłącznie spółki zależne i stowarzyszone spoza Programu NFI, będące nowymi inwestycjami Funduszu. 4. WiedzaNet Spółka z o.o. - transakcja przyniosła zysk w wysokości 744 tys. zł, 5. Towarzystwo Inwestycyjne Epoka S.A. - zysk w wysokości tys. zł z tytułu umorzenia akcji spółki oraz zysk ze sprzedaży pozostałych akcji w kwocie 69 tys. zł. 16

16 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Zmiany w portfelu mniejszościowym W 2004 r. kontynuowane były działania zmierzające do dalszego ograniczenia liczby pakietów akcji spółek mniejszościowych. W wyniku sprzedaży uległ zmniejszeniu stan portfela spółek z udziałem mniejszościowym z Programu NFI o 17 spółek, oraz o pakiet jednej spółki spoza Programu NFI. Przychody ze sprzedaży spółek mniejszościowych wyniosły tys. zł, natomiast zysk wyniósł tys. zł. Wśród tych 23 pakietów akcji spółek mniejszościowych NFI znajdowało się tylko 10 pakietów o wartości bilansowej większej niż zero, łącznie o wartości tys. zł co stanowiło zaledwie 2 % aktywów netto Funduszu, w tym 2 spółki, to pakiety akcji spółek notowanych o wartości bilansowej tys. zł (stanowiące niespełna 1% aktywów netto Funduszu) oraz 21 pakietów spółek nie notowanych o łącznej wartości bilansowej tys. zł. Zmiany w portfelu mniejszościowym spółek NFI w latach Stan na dzień: Wniesione przez SP 1996 Liczba pakietów Wartość bilansowa (w tys. zł) Udział w aktywach netto Funduszu (w %) Liczba pakietów o wartości bilansowej większej niż 0 56,8 54,7 41,6 32,7 26,4 20,6 14,4 9,7 5,6 2, W dniu 31 grudnia 2004 r. w portfelu inwestycyjnym Funduszu pozostały 23 pakiety mniejszościowe spółek NFI (w tym 3 pakiety mniejszościowe skonsolidowane), spośród 477 wniesionych do Funduszu przez Skarb Państwa Realizowana konsekwentnie od lat przez NFI Magna Polonia S.A. strategia zdecydowanego ograniczania ilości pakietów mniejszościowych w aktywach Funduszu, spowodowała, że udział tych pakietów w aktywach netto Funduszu zmalał z 54,7 % na dzień r. do 2,3 % aktywów netto na dzień r. Zmiany w portfelu pieniężnym Portfel pieniężny (gotówka, instrumenty rynku pieniężnego, należności) stanowił 75 % ogółu aktywów Funduszu i na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił tys. zł. W stosunku do roku poprzedniego wzrósł o tys. zł. Zgodnie z przyjętą w latach poprzednich polityką ograniczania ryzyka kursowego i zrównoważenia portfela pieniężnego, część posiadanych zasobów gotówkowych (środki pieniężne oraz instrumenty rynku pieniężnego) utrzymywana jest w USD oraz EURO. 17

17 Spółki portfela wiodącego Funduszu Spółki większościowe według stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku Lp. Reprezentowane branże Spółki portfelowe Działalność Udział NFI Magna Polonia S.A. w kapitale zakładowym spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku (w %) Udział spółki w aktywach Funduszu na dzień 31 grudnia 2004 roku (w %) Branża informatyczna 1 Qumak-Sekom S.A. Integrator IT 78,11 7,81 Hotele i nieruchomości 2 RT Hotels S.A. Sieć hoteli w Krakowie 51,13 6,16 3 Rakowice Sp. z o.o. Wynajem powierzchni 93,00 6,93 Instytucje finansowe 4 Magna Investments Sp. z o.o. Działalność inwestycyjna 74,00 0,00 18

18 Qumak-Sekom S.A. Nazwa spółki Qumak-Sekom S.A. Lokalizacja ul. Jagiellońska 74, Warszawa Branża informatyczna Udział Funduszu w kapitale zakładowym spółki 78,11% Inni znaczący akcjonariusze NFI Progress - 4,85% oraz osoby fizyczne Wartość bilansowa w księgach Funduszu na dzień 31 grudnia tys. zł Udział w aktywach Funduszu na dzień 31 grudnia ,81% Opis spółki Spółka Qumak-Sekom S.A. to jeden z najbardziej doświadczonych i największych integratorów kompleksowych rozwiązań informatycznych i teletechnicznych w Polsce. Aktualna oferta Spółki obejmuje: oprogramowanie wspierające zarządzanie firmą (ERP, CRM połączone z ofertą Contact Center), systemy automatyki budynkowej, kompletną ofertę w zakresie integracji systemowej, obejmującą zarówno usługi budowy sieci lokalnych i rozległych, dostawy niezbędnego sprzętu, jak i rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury IT, rozwiązania komunikacji multimedialnej (m.in. audio- i wideokonferencje), analizy, konsultacje i szkolenia, W związku z planami upublicznienia Spółki oraz w wyniku opracowania nowej strategii rynkowej, Spółka postanowiła pod koniec 2004 roku pozbyć się wszystkich spółek zależnych. Spółki te z jednej strony nie stanowiły istotnego wkładu w ogólny wizerunek Grupy, a z drugiej nie odpowiadały profilem działalności planom, jakie przyjął do realizacji Zarząd. Qumak-Sekom, oferująca zróżnicowany i zrównoważony portfel technologiczny zajmuje stabilną pozycję na tradycyjnych segmentach rynku informatycznego oraz na niewielkich, lecz atrakcyjnych rynkach niszowych (np. wideokonferencje). Do największych klientów Qumak- Sekom należą: Polkomtel, Warbud, Thomson oraz różnego rodzaju urzędy administracji publicznej (Ministerstwo Finansów, NIK itd.) oraz jednostki służb mundurowych (wojsko i policja). 19

19 Qumak-Sekom S.A. Strategia spółki Strategia Spółki zakłada skupienie się na trzech podstawowych obszarach działalności, jak również selektywne rozwijanie działalności niszowych, jak wideokonferencje. Spółka zamierza skoncentrować się na następujących dziedzinach: systemy automatyki budynkowej celem Spółki jest wzmocnienie pozycji w tym segmencie rynku oraz pozyskiwanie coraz większych kontraktów. Jej atutem jest duże doświadczenie w budowie systemów rozległych, ponadto spółka dysponuje własnym zespołem inżynierskim posiadającym uprawnienia nadzoru budowlanego. W zakresie systemów automatyki budynkowej Spółka będzie koncentrować się na zaawansowanych technologicznie systemach monitoringu i kontroli dostępu; Niezmiennym elementem strategii Spółki jest dążenie do zwiększenia udziału usług, w tym o dużej wartości dodanej, w ogóle przychodów, co jest zgodne ze standardami światowymi. Wyniki finansowe Qumak-Sekom S.A. w latach (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży Wynik finansowy netto (2 803) Wartość księgowa Zatrudnienie oprogramowanie wspomagające zarządzanie - ambicją spółki jest dalsze wzmocnienie pozycji rynkowej w zakresie systemów Contact Center wspieranych systemami CRM. Spółka będzie również próbowała umacniać swoją pozycję na rynku systemów ERP; integracja systemów Spółka zamierza kontynuować działalności w tym obszarze w oparciu o dotychczasowe doświadczenie spółki, ze szczególnym naciskiem na ofertę w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury IT. 20

20 RT Hotels S.A. Nazwa spółki RT Hotels S.A. Lokalizacja ul. Podskale 2, Kraków Branża hotelarska Udział Funduszu w kapitale zakładowym spółki 51,13% Inni znaczący akcjonariusze Osoby fizyczne Wartość bilansowa w księgach Funduszu na dzień 31 grudnia tys. zł Udział w aktywach Funduszu na dzień 31 grudnia ,16% Opis spółki Strategia Spółki Podstawowym przedmiotem działalności Spółki RT Hotels S.A. są usługi hotelarskie oraz wynajem powierzchni biurowych. Spółka jest właścicielem i zarządza 4 hotelami trzygwiazdkowymi zlokalizowanymi w Krakowie, które tworzą sieć hotelową RT Hotels (trzy hotele trzygwiazdkowe i jeden hotel dwugwiazdkowy). W skład sieci RT Hotels wchodzą następujące obiekty hotelowe: (i) hotel RT Rezydent zlokalizowany przy ul. Grodzkiej 9, 150 metrów od Rynku Głównego, (ii) hotel RT Monopol zlokalizowany przy ul. Św. Gertrudy 6, w ścisłym centrum Krakowa przy Plantach Krakowskich, (iii) hotel RT Regent zlokalizowany przy ul. Bożego Ciała 19 w zabytkowej dzielnicy Kazimierz oraz (iv) hotel RT Galicya zlokalizowany przy ul. Rzemieślniczej 4, w pobliżu Ronda Mateczny, przy zbiegu dróg wylotowych w kierunku Tatr. W 2004 roku Spółka dysponowała łącznie 236 pokojami (573 miejsca) i przyjęła 36 tys. gości (dla porównania w 2003 roku Spółka dysponując podobną ilością miejsc noclegowych przyjęła 20 tys. gości). Przychody z działalności hotelowej stanowiły 87% przychodów ogółem. Wśród klientów hoteli sieci RT Hotels przeważają goście zagraniczni, zarówno indywidualni jak i korporacyjni. Działania zarządu w najbliższych latach ukierunkowane będą na zwiększenie obecnej pozycji na rynku usług hotelarskich w Krakowie oraz na ekspansję sieci RT Hotels S.A. w województwie małopolskim. Spółka poszukuje potencjalnych projektów deweloperskich lub możliwości zakupu istniejących obiektów hotelowych w Krakowie oraz w innych większych miastach w Małopolsce. Wyniki finansowe spółki w latach (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży Wynik finansowy netto 152 (447) Wartość księgowa Zatrudnienie Spółka posiada także dwa budynki biurowe o wysokim standardzie, korzystnie zlokalizowane w centrum Krakowa (łączna powierzchnia biurowa wynosi 3 tys. m 2 ). Przychody z tytułu wynajmu powierzchni biurowej stanowiły w 2004 roku 13% przychodów ogółem RT Hotels. Klientami Spółki są zarówno duże międzynarodowe korporacje jak i przedsiębiorstwa polskie, z którymi Spółka ma podpisane długoterminowe umowy najmu. W związku z dokonaniem w grudniu 2004r. zmian warunków umów kredytowych zawartych z bankiem PeKaO polegających na przewalutowaniu długoterminowych kredytów inwestycyjnych z USD i CHF na EUR oraz na wydłużeniu okresu kredytowania do r. została uaktualniona wycena nieruchomości Spółki. Sporządzony przez biegłego wyznaczonego przez PeKaO operat szacunkowy określa łączną wartość nieruchomości RT Hotels na kwotę 112 milionów złotych. Poprzednia wycena przeprowadzona na potrzeby kredytowe w kwietniu 2002 wyceniała nieruchomości Spółki na kwotę 83 milionów złotych. Nie można zapomnieć o zadłużeniu spółki z tytułu zaciągniętych kredytów. ``` 21

21 Rakowice Sp. z o.o. Nazwa spółki Rakowice Sp. z o.o. Lokalizacja ul. Prandoty 6-8, Kraków Branża Nieruchomości Udział Funduszu w kapitale zakładowym spółki 93% Wartość bilansowa w księgach Funduszu na dzień 31 grudnia tys. zł Udział w aktywach Funduszu na dzień 31 grudnia , 93% 8 września 2004 roku Fundusz nabył pakiet udziałów Spółki, stanowiący 44% kapitału zakładowego od Spółki Magna Investments Sp. z o.o. w zamian za zwolnienie z długu. Po tej transakcji, razem z udziałami wcześniej posiadanymi Fundusz posiada pakiet udziałów, stanowiący 93% kapitału zakładowego Spółki Opis spółki Głównym aktywem Spółki jest nieruchomość zlokalizowana w Krakowie, w dzielnicy administracyjnej Śródmieście, przy ulicy Prandoty 6/Al. 29 Listopada 39, w bezpośrednim sąsiedztwie Cmentarza Rakowickiego. Składają się na nią dwie działki gruntu wraz z zabudowaniami. Łączna powierzchnia terenu wynosi m². Łączna powierzchnia użytkowa zabudowań o charakterze magazynowo-usługowym wynosi 9 946,3 m². Wyniki finansowe Spółki w 2004 roku W 2004 roku Rakowice Sp. z o.o. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości tys. złotych, strata netto wyniosła 161 tys. złotych, amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu wyniosła 267 tys. złotych. Na koniec 2004 roku Spółka posiadała środki pieniężne w wysokości 464 tys. złotych, w tym środki pieniężne odłożone na lokacie bankowej wynosiły 400 tys. złotych. Działki gruntu wchodzące w skład nieruchomości oddane zostały w wieczyste użytkowanie do dnia 5 grudnia 2089 roku. Właścicielem działek gruntu jest Skarb Państwa. Prawo użytkowania wieczystego i prawo własności budynków stanowiących odrębną własność przysługuje Spółce. Aktualnie podstawowym przedmiotem działalności Spółki Rakowice Sp. z o.o. jest wynajem powierzchni magazynowo-biurowych w budynkach położonych na terenie nieruchomości Spółki. Ze względu na zły stan techniczny oraz niski standard znajdujących się na terenie nieruchomości budynków, dochody Spółki z tytułu najmu będą w przyszłości ulegały zmniejszeniu. Lokalizacja nieruchomości jest bardzo atrakcyjna i dlatego podjęte zostały działania w celu rozpoznania możliwości zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości. Szczególnie korzystnym sposobem wykorzystania tego terenu byłoby wykorzystanie go pod usługi cmentarne w wyniku budowy nowego cmentarza w sąsiedztwie istniejącego, historycznego i najważniejszego w Krakowie Cmentarza Rakowickiego. Zwłaszcza, że Cmentarz Rakowicki jest cmentarzem zamkniętym dla nowych pochowań. Możliwe są także inne alternatywne możliwości zabudowania nieruchomości będącej w posiadaniu Spółki. 22

22 Magna Investments Sp. z o.o. Nazwa spółki Magna Investments Sp. z o.o. Lokalizacja Al. Jana Pawła II 25, Warszawa Branża Inwestycje Udział Funduszu w kapitale zakładowym spółki 74% Inni znaczący akcjonariusze Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. w Krakowie Wartość bilansowa w księgach Funduszu na dzień 31 grudnia zł Udział w aktywach Funduszu na dzień 31 grudnia % Opis Spółki Magna Investments Sp. z o.o. jest spółką założoną w grudniu 2001 r. zajmującą się nabywaniem lub obejmowaniem akcji lub udziałów podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce, nabywaniem innych papierów wartościowych emitowanych przez te podmioty oraz wykonywaniem praw i rozporządzaniem nabytymi akcjami, udziałami i papierami wartościowymi. Strategia Spółki Rok 2004 był trzecim rokiem działalności Spółki Magna Investments. W szczególności Spółka inwestuje w akcje narodowych funduszy inwestycyjnych. Działania zarządu w 2005 roku będą ukierunkowane na kontynuację działalności w zakresie nabywania akcji i innych papierów wartościowych, które rokują zwyżkę ich wartości. 23

23 Sprawozdanie finansowe NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY Przedstawione na stronach sprawozdanie finansowe zawiera wybrane pozycje raportu rocznego NFI Magna Polonia S.A. Pełne sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2004 roku, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta znajduje się w siedzibie spółki oraz na stronach internetowych Funduszu pod adresem: 24

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015 SPIS TREŚCI 1. Pismo Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2015 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2006 Lp. Numer Data Temat raportu raportu publikacji 1 01/06 06/01/2006 Informacja o zawiadomieniu przez AIB Capital Markets plc o nabyciu znacznego pakietu akcji - zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2014 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. KRAKÓW, 31 MARCA 2017 roku SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

NFI Progress S.A. Informacje Finansowe za I kwartał 2004 roku. Komentarz: 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego

NFI Progress S.A. Informacje Finansowe za I kwartał 2004 roku. Komentarz: 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego NFI Progress S.A. Informacje Finansowe za I kwartał 2004 roku Komentarz: 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego Raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2004 roku nie podlegał badaniu ani

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT ROCZNY HM INWEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPIS TREŚCI 1. Pismo Prezesa Zarządu HM Inwest S.A. 2. Wybrane dane finansowe za rok 2013 3. Roczne sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2013 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2007 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2007 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2007 roku W dniu 20 grudnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchyliło uchwałę ZWZ nr 21/2006 z dnia 28 września 2006 roku dotyczącą

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU HM INWEST S.A. RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Podstawowe dane 1.2. Przedmiot działalności 1.3. Skład akcjonariatu 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. SAF Q 3/2006

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. SAF Q 3/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za trzeci kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) Trzy miesiące zakończone 30 września Trzy miesiące zakończone 30 września

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za czwarty kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani też przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU HM INWEST S.A. RAPORT KWARTALNY HM INWEST S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Podstawowe dane 1.2. Przedmiot działalności 1.3. Skład akcjonariatu 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia.

Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki przedstawiając wskazane zagadnienia. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ SPÓŁKI HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZA ROK 2009 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za okres od do roku

RAPORT ROCZNY za okres od do roku GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA Spółka Akcyjna RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku Wałbrzych, 14 czerwca 2013 Spis treści 1. List Zarządu do Akcjonariuszy. 3 2. Informacje ogólne o

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za I kwartał 2005 roku 1. Forma prawna NFI Fundusz prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 20030101 do 20031231

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski.

Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. AGENDA Profil Historia Władze Spółki Zakres działalności Projekty w realizacji Rynek nieruchomości w Polsce Wyniki finansowe Strategia rozwoju Upublicznienie Spółki Struktura akcjonariatu Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI Fundusz prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

- przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.),

- przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.), NFI Progress S.A. Informacje Finansowe za I kwartał 2003 roku Komentarz: 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego Raport kwartalny Funduszu za I kwartał 2003 roku nie podlegał badaniu ani

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. SAF Q 4/2004

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. SAF Q 4/2004 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za IV kwartał 2004 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2007

Wykaz raportów przekazanych przez NFI Magna Polonia S.A. do publicznej wiadomości w roku 2007 1. 01/07 04/01/2007 Informacja o otrzymaniu od Firmy Zarządzającej Polonia Financial Services Sp. z o.o. zawiadomienia o nabyciu prawa do Wynagrodzenia Motywacyjnego za Zarządzanie 2. 02/07 05/01/2007

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów a. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporządzone

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego spółki MW TENIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 1 1. Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Spółka wykazuje

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! CASPAR ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu, ul. Szkolna 5/13, 61 832 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2012r. (tj. za okres 01.07.2012 30.09.2012) WROCŁAW, 14 listopad 2012r. Spis treści I. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. za rok obrotowy 2015

Raport Roczny. Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. za rok obrotowy 2015 Raport Roczny Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2015 Kraków, 18 marca 2016 roku Spis treści 1. Pismo Zarządu. 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe: 2.1 Wybrane pozycje

Bardziej szczegółowo