Raport Roczny 2008 Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny 2008 Annual Report"

Transkrypt

1 Raport Roczny 2008 Annual Report

2

3 Spis treści Contents List Prezesa do Udziałowców 4 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku 7 Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta 35 Sprawozdanie Finansowe 59 Letter to Shareholders 5 Management Board Report on the Bank s activity 21 Opinion and Report of the Independent Auditor 47 Statement of Accounts 117 Pekao Bank Hipoteczny S.A. Raport Roczny 2008 Annual Report

4 List Prezesa do Udziałowców Szanowni Państwo, Akcjonariusze i Klienci Pekao Banku Hipotecznego S.A. W imieniu Zarządu Banku przedstawiam Raport Roczny za rok W minionym roku Pekao Bank Hipoteczny S.A. starał się utrzymać silną pozycję konkurencyjną w sektorze bankowym. Rozszerzyliśmy ofertę kredytów hipotecznych na nieruchomości mieszkalne i komercyjne dla prywatnych inwestorów. Rozwinęliśmy kanały dystrybucji poprzez uruchomienie własnej sieci sprzedaży kredytów i wzmożenie współpracy z partnerami zewnętrznymi. Efektem naszych działań było zwiększenie sprzedaży kredytów na nieruchomości mieszkalne kolejny rok z rzędu tym razem o ponad jedną trzecią. Wynik finansowy netto w wysokości 18,72 mln zł potwierdza dobrą i stabilną kondycję naszego Banku. O wysokiej efektywności działania świadczy wskaźnik kosztów do przychodów, który ukształtował się na poziomie 38,5%. Wyrażamy przekonanie, że nowy rok 2009 będzie pomyślny dla Banku, choć wiemy, że czeka nas tak jak wszystkich pozostałych uczestników rynku ciężka praca nad utrzymaniem wypracowanej już pozycji. Uważamy jednak, iż mimo ostatnich zawirowań rynek finansowania nieruchomości ma w Polsce wciąż dobre perspektywy, a inwestycja w dobro trwałe i pewne, jakim jest nieruchomość w trudnych czasach spadku globalnej koniunktury pozostanie jedną z bezpieczniejszych i bardziej dochodowych. Wprowadzone przez nas w poprzednim roku zmiany polityki kredytowej, polegające m.in. na ograniczeniu dostępności kredytów w walutach obcych, początkowo zostały z trudem przyjęte przez naszych Kredytobiorców. Kolejne miesiące pokazały jednak i wciąż udowadniają, że było to słuszne posunięcie, pozwalające Klientom Banku zachowywać zdolność do spłaty zaciągniętych kredytów, mimo gwałtownych wahań kursowych i postępującej deprecjacji złotego. Wierzymy również, że nowa trzyletnia strategia Banku, którą obecnie wdrażamy, doprowadzi nas do celu, którym jest zdobycie ugruntowanej pozycji znaczącego banku specjalistycznego i emitenta bezpiecznych papierów wartościowych, zapewniającego swym Klientom wysokiej jakości produkty kredytowe, a nabywcom emitowanych przez nas listów zastawnych satysfakcję oraz wieloletnie godziwe zyski z pewnej inwestycji. W imieniu Zarządu Banku przekazuję wszystkim naszym Pracownikom i Współpracownikom podziękowania za zaangażowanie w pracy oraz zrozumienie zadań i wyzwań stojących przed Bankiem Hipotecznym. Dziękując Państwu za okazane zaufanie i wspieranie naszych działań, zapraszam do lektury Raportu Rocznego za rok 2008, zawierającego szczegółowe informacje o naszej działalności. Z wyrazami szacunku, Irena Stocka Prezes Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. Raport Roczny 2008 Annual Report Pekao Bank Hipoteczny S.A.

5 Letter to Shareholders Ladies and Gentlemen, Shareholders and Clients of Pekao Bank Hipoteczny S.A. On behalf of the Bank s Management Board I hereby present the Annual Report for the year During the last year Pekao Bank Hipoteczny S.A. has been trying to keep its strong competitive position in the banking sector. We expanded our offer of home and commercial mortgages for private investors. We developed distribution channels by creating our own sales network and intensive cooperation with our partners. Consequently, this year we once again increased the sales of home loans this time by a third. Our financial outcome in the amount of PLN mln is a proof of the Bank s good and stable condition. High effectiveness of our operations is also confirmed by the cost income ratio which reached the level of 38.5%. We believe that the year 2009 will be good for the Bank, although we know that we and other participants in the market can expect hard work in order to keep the position which we have achieved. We think, however, that despite recent disturbances, the perspectives of real estate financing market in Poland are good, and investments in solid and sure goods, such as real estates, will remain one of the safer and more profitable forms of investing in the difficult years of global economic downturn. Changes in our credit policy introduced in the previous year, including the limited access to foreign currency loans, were initially regarded unfavourably by our Customers. The following months showed, however, that it was a right decision, which enabled the Bank s Customers to keep their solvency in spite of exchange rate volatility and continuous depreciation of PLN. We also believe that the Bank s new three-year strategy, which is presently being implemented, will allow us to achieve our aim, that is a well-established position of an important specialist bank and an issuer of safe securities, which provides its Customers with high quality credit facilities, and gives satisfaction and high profits from a sure investment to the purchasers of bonds issued by the Bank. On behalf of the Bank s Management Board I wish to thank all our Employees and Partners for their commitment and understanding of the tasks and challenges which the Mortgage Bank has to face. Thank you for your trust and support of our operations, and I invite you to read the Annual Report for the year 2008, which includes details of our operations. Sincerely yours, Irena Stocka President of the Management Board of Pekao Bank Hipoteczny S.A. Pekao Bank Hipoteczny S.A. Raport Roczny 2008 Annual Report

6

7 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku Wybrane dane finansowe Banku za rok Sytuacja makroekonomiczna w roku 2008, w tym sektor bankowy 9 Działalność Pekao Banku Hipotecznego S.A. 9 Działalność kredytowa 9 Wyniki finansowe za rok Główne wskaźniki efektywności i ich zmiana 11 Zmiany w głównych pozycjach bilansowych 13 Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia 14 Kierunki rozwoju i najważniejsze elementy strategii Banku na rok Struktura własnościowa, władze Banku, powiązania organizacyjne lub kapitałowe w ramach Grupy 15 Struktura własnościowa kapitału zakładowego Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku 15 Władze Spółki 15 Powiązania organizacyjne lub kapitałowe w ramach Grupy 17 Dodatkowe informacje 18 Oświadczenia Zarządu 19 Zasady ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności 19 Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań 19 Pekao Bank Hipoteczny S.A. Raport Roczny 2008 Annual Report

8 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku 1. Wybrane dane finansowe Banku za rok 2008 Wyszczególnienie Zmiana (2007=100%) Rachunek zysków i strat w TPLN Wynik z tytułu odsetek ,9% Wynik z tytułu prowizji ,6% Wynik z pozycji wymiany i wynik z operacji instrumentami finansowymi ,6% Koszty z tytułu trwałej utraty wartości ,1% Koszty działania i ogólnego zarządu ,7% Pozostałe koszty i przychody operacyjne ,3% Wynik na działalności operacyjnej ,9% Zysk brutto ,9% Zysk netto ,8% Bilans w TPLN Suma bilansowa ,1% Należności od klientów netto ,6% Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych ,3% Zobowiązania wobec banków ,7% Kapitał własny ,9% Kapitał zakładowy ,0% Liczba akcji ,0% Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ,6% Zysk na jedną akcję* (w zł) 8,39 8,22 102,0% Wskaźniki (%) Rentowność kapitału brutto (ROE brutto) 8,9% 8,2% 108,6% Rentowność kapitału netto (ROE netto) 7,2% 6,6% 109,1% Rentowność aktywów (ROA) brutto 1,214% 1,217% 99,8% Marża odsetkowa na aktywach ogółem 2,53% 2,93% 86,3% Wskaźnik Koszty / Przychody 38,5% 36,2% 106,4% Współczynnik wypłacalności 15,03% 15,77% 95,3% * Zysk na jedną akcję wyliczony na podstawie średniej ważonej liczby akcji. Od dnia 29 listopada 2007 roku głównym akcjonariuszem Pekao Banku Hipotecznego S.A. jest Bank Pekao S.A., posiadając 99,96% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Jedna akcja Banku jest w posiadaniu Final Holding Sp. z o.o., podmiotu zależnego od Banku Pekao S.A. W związku z powyższym Bank należy do Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. i jego sprawozdania finansowe są konsolidowane ze sprawozdaniami finansowymi Banku Pekao S.A. Sprawozdania Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. podlegają konsolidacji bezpośrednio ze sprawozdaniami finansowymi Banku UniCredito Italiano S.p.A. Włochy, jako większościowego akcjonariusza Banku Pekao S.A. Osiągnięte przez Bank wyniki za 2008 r. zostały opisane w rozdziale nr 4: Wyniki finansowe za rok Raport Roczny 2008 Annual Report Pekao Bank Hipoteczny S.A.

9 2. Sytuacja makroekonomiczna w roku 2008, w tym sektor bankowy 3. Działalność Pekao Banku Hipotecznego S.A. Według wstępnych szacunków GUS dynamika PKB za cały 2008 r. wyniosła 4,8% i była niższa od przewidywanej rok wcześniej. W drugiej połowie 2008 r. coraz wyraźniej, także na polskim rynku, dawały się odczuć przejawy ogólnoświatowego kryzysu finansowego. Prognozy wzrostu PKB w Polsce na rok 2009 są jeszcze bardziej pesymistyczne i wskazują (wg tego samego ww. źródła) na dynamikę rzędu 1,5-2,0%. Bank Pekao S.A. przewiduje z kolei, że wzrost ten wyniesie 1,2%. Badany przez GUS ogólny klimat koniunktury jest najgorszy od kilku ostatnich lat, (np. w budownictwie od 4 lat), zaś badania NBP wskazują na systematyczne pogarszanie się nastrojów przedsiębiorców, najsilniej odczuwane przez firmy uzależnione od rynków zewnętrznych. Odczuwalnym w krajowym systemie bankowym skutkiem globalnego kryzysu finansowego był wzrost awersji do pożyczania sobie środków przez banki na rynku międzybankowym. Problem ten szczególnie silnie odczuwalny był w czwartym kwartale 2008 r.; początek roku 2009 przyniósł poprawę, m.in. na skutek działań podjętych przez NBP. Globalny kryzys przełożył się na wzrost kosztów finansowania na rynkach międzynarodowych, co w połączeniu z koniecznością podnoszenia stawek depozytowych na rynku krajowym przełożyło się na wzrost kosztu kredytu, mimo spadku oficjalnych stóp procentowych. Następowało też stopniowe zaostrzanie przez Banki kryteriów przyznawania kredytów, zwłaszcza tych związanych z nieruchomościami. Spowodowane to zostało zarówno nowymi rekomendacjami i zaleceniami nadzoru bankowego, jak i bardziej ostrożnym podejściem do szacowania wartości nieruchomości. Znacznie surowiej oceniana też jest zdolność kredytowa wnioskodawców. Trzeci kwartał 2008 r. będzie też zapamiętany na polskim rynku jako ostatni okres masowego udzielania kredytów w walutach obcych. Gwałtowna deprecjacja złotego w stosunku do dolara, euro, a zwłaszcza najpopularniejszego wśród kredytobiorców franka szwajcarskiego, wraz z ograniczeniami wprowadzonymi przez nadzór bankowy, spowodowały powrót zainteresowania kredytami w rodzimej walucie. Pekao Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna działa na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz Uchwały Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 1 grudnia 1999 roku Nr 244 / KNB / 99. Przywołana podstawa działalności Banku określa, że Pekao Bank Hipoteczny S.A. może prowadzić swą działalność w dwóch obszarach: udzielania kredytów hipotecznych i innych kredytów dopuszczonych ww. ustawą oraz emisji hipotecznych i publicznych listów zastawnych. Działalność kredytowa Pekao Bank Hipoteczny S.A. w 2008 roku prowadził działalność kredytową zgodną z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego oraz zasadami stosowanymi w Grupie Pekao. Wykonując przyjętą strategię, Bank koncentrował się na budowie bezpiecznego portfela kredytowego, udzielając kredytów osobom prywatnym na finansowanie celów mieszkaniowych oraz przedsiębiorcom na finansowanie nieruchomości komercyjnych. Bank zakończył rozbudowę wewnętrznej sieci sprzedaży, która obejmuje placówki w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Bank posiada aktualnie własnych doradców kredytowych w pięciu największych aglomeracjach miejskich, tworzących najatrakcyjniejsze lokalne rynki nieruchomości w Polsce. W obszarze kredytów mieszkaniowych, niezależnie od wewnętrznego zespołu doradców kredytowych, rozwijana była także zewnętrzna sieć dystrybucji, obejmująca na dzień 31 grudnia 2008 roku prawie 150 Partnerów Sprzedaży, w tym kilka dużych sieciowych firm pośrednictwa kredytowego. W obszarze kredytów komercyjnych, Bank skoncentrował się na pozyskiwaniu klientów poprzez własnych doradców kredytowych. Trwa również współpraca w tym zakresie z Bankiem Pekao S.A. Bank w roku 2008 zrealizował sprzedaż roczną na poziomie 354 mln zł. Łączna sprzedaż wzrosła o ponad 5% w stosunku do 2007 roku. Ogólne wyniki sprzedażowe Banku w 2008 roku były jednak niższe od planowanych. W obszarze klientów indywidualnych wolumen udzielonych kredytów hipotecznych dla osób fizycznych na koniec roku wyniósł 289 mln zł i wzrósł o prawie 35% w stosunku do roku poprzedniego. W pierwszej połowie 2008 r. ofertę kredytów mieszkaniowych kierowano zarówno do osób fizycznych zaspokajających potrzeby mieszkaniowe, jak i inwestujących w nieruchomości. Celami kredytowania były m. in. zakup, budowa, modernizacja, remont nieruchomości mieszkaniowej oraz zakup nieruchomości Pekao Bank Hipoteczny S.A. Raport Roczny 2008 Annual Report 9

10 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku (cd.) pod wynajem czy potrzeby prowadzonej działalności. Z dużym zainteresowaniem klientów spotkał się szczególnie Promocyjny Kredyt Refinansowy dla klientów indywidualnych wprowadzony do oferty Banku w styczniu 2008 r. Klienci mogli zamienić dotychczasowe kredyty na korzystniejsze finansowanie w Banku Hipotecznym i dodatkowo refinansować kapitał własny zainwestowany w nieruchomość. Produkt promocyjny znajdował się w ofercie Banku do lipca 2008 roku i przyczynił się do istotnego zwiększenia akcji kredytowej w obszarze kredytów mieszkaniowych dla osób fizycznych. Brak pełnej realizacji założonych poziomów sprzedaży spowodowany był zmianą we wrześniu 2008 r. polityki kredytowej Banku. Na przestrzeni III kwartału nastąpiło wdrożenie konserwatywnych zasad oceny zdolności kredytowej, odejście od kredytów umożliwiających refinansowanie kapitału z nieruchomości, finansowania celów inwestycyjnych osób prywatnych oraz istotne ograniczenie udzielania kredytów w walutach obcych (szczególnie w CHF). W efekcie od września 2008 r. nastąpił spadek liczby wniosków kredytowych i wyniki sprzedażowe drugiego półrocza były znacznie poniżej oczekiwań. Dodatkowo od listopada 2008 r. niska sprzedaż była też efektem zawirowań na rynku nieruchomości mieszkaniowych, wyczekiwaniem wielu nabywców na spadek cen nieruchomości i usług budowlanych oraz odkładaniem w czasie zaciągnięcia kredytu hipotecznego. W obszarze klientów komercyjnych wolumen udzielonych kredytów hipotecznych dla osób fizycznych na koniec roku wyniósł 65 mln zł, co stanowiło 51 % sprzedaży roku poprzedniego. Niższa od oczekiwanej sprzedaż była efektem silnej konkurencji ze strony banków uniwersalnych. Bank kierował ofertę kredytów hipotecznych do firm, które realizowały cele inwestycyjne (m. in. budowa, zakup, modernizacja) związane z atrakcyjnymi nieruchomościami komercyjnymi i ograniczył udzielanie kredytów refinansowych. Bank kładł nacisk na wyższy udział własny z uwagi na ograniczenia ustawowe dopuszczalnego poziomu wskaźnika LTV i bezpieczne wskaźniki zdolności kredytowej. Tymczasem w pierwszym półroczu 2008 r. banki uniwersalne oferowały bardzo liberalne warunki kredytowania, które powodowały trudności w pozyskaniu nowych klientów przez nasz Bank. Sprzedaży nie zwiększała również współpraca z siecią Banku Pekao S.A. Druga połowa roku to czas dalszego zaostrzenia naszej Polityki kredytowej i dopasowania do zasad kredytowania obowiązujących w Grupie Pekao. Spowodowało to rezygnację z istotnych elementów naszej oferty jakie wyróżniały nasz Bank, do których należały m. in. długie okresy kredytowania. W efekcie przez kilka miesięcy zainteresowanie naszymi produktami było bardzo słabe, szczególnie, że kryzys finansowy zniechęcił wielu inwestorów do realizacji planów wymagających długoterminowego kredytu bankowego. Rok 2009 w ocenie Banku będzie rokiem umiarkowanego rozwoju akcji kredytowej. Bank zamierza kontynuować sprzedaż kredytów mieszkaniowych i komercyjnych, dzięki pełnemu wykorzystaniu sieci własnych placówek oraz dalszej rozbudowie grupy partnerów zewnętrznych i zacieśnieniu współpracy z Bankiem Pekao S.A. Istotnym wsparciem dla sprzedaży będą profesjonalne działania marketingowe i promocyjne, nakierowane na rozszerzenie wśród kredytobiorców znajomości aktualnej oferty Banku. Dzięki kampanii medialnej w prasie tradycyjnej oraz mediach elektronicznych Pekao Bank Hipoteczny S.A. jest coraz bardziej widoczny na rynku kredytów hipotecznych. W ten sposób konsekwentnie budujemy nasz wizerunek jako wiarygodnego partnera finansowego, specjalizującego się w finansowaniu długoterminowym, posiadającego klarowną ofertę produktową i stabilne procesy kredytowe. Szansą dla wzrostu sprzedaży kredytów komercyjnych w 2009 r. jest zaostrzenie wymogów wobec klientów przez cały sektor bankowy. W efekcie tych zmian nasza konserwatywna Polityka kredytowa pozwoli nam zmieścić się w rynkowych standardach kredytowych i pozyskiwać nowych klientów. W zakresie kredytów mieszkaniowych Bank zakłada w 2009 roku wzrost sprzedaży, bazując na przystąpieniu do rządowego programu Rodzina na swoim. Program ten umożliwia wielu polskim rodzinom zakup pierwszego mieszkania z wykorzystaniem dopłat do odsetek z budżetu. W roku 2008 łączny wolumen kredytów wzrósł z poziomu tys. zł do poziomu tys. zł. co oznacza zwiększenie o 16,69 %. Na wzrost ten bardzo duży wpływ miało osłabienie złotego w grudniu 2008 r. W roku 2008 udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości, na które Bank utworzył rezerwy celowe, utrzymał się na poziomie 6,51% całego portfela kredytowego, a stosunek rezerw do wartości tego portfela wyniósł 3%. Ogólna kwota bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, przyjętych przez Bank jako zabezpieczenie kredytów hipotecznych, wg stanu na r. wyniosła tys. zł. 10 Raport Roczny 2008 Annual Report Pekao Bank Hipoteczny S.A.

11 4. Wyniki finansowe za rok 2008 W roku 2008 nastąpił wzrost sumy bilansowej Banku w stosunku do poprzedniego roku o tys. zł. Suma bilansowa na koniec roku 2008 wyniosła tys. zł. W 2008 r. Bank osiągnął przychody w kwocie 64,33 mln zł, większe o 2,2 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk netto osiągnął w roku 2008 poziom tys. zł, co oznacza wzrost o tys. zł w porównaniu z rokiem 2007, zysk brutto wzrósł o tys. zł. O wysokiej efektywności działania Banku świadczy też wskaźnik kosztów do przychodów, który na 31 grudnia 2008 r. ukształtował się na poziomie 38,5%. Wyższe zyski i suma bilansowa Banku spowodowały istotne zwiększenie rentowności kapitału oraz niewielki wzrost rentowności aktywów Banku, przy czym współczynnik wypłacalności utrzymywany jest na bezpiecznym poziomie 15,03%, co potwierdza dobrą i stabilną kondycję przedsiębiorstwa. Najważniejsze wskaźniki ekonomiczne oraz wielkości wybranych pozycji rachunku wyników zostały zaprezentowane na poniższych diagramach: Główne wskaźniki efektywności i ich zmiana Wskaźnik ROE brutto Wskaźnik ROE netto 12,0% 12,0% 10,0% 10,0% 8,0% 8,0% 6,0% 6,0% 4,0% 31 grudnia ,0% 31 grudnia ,0% 31 grudnia ,0% 31 grudnia ,0% 0,0% Wskaźnik ROE brutto na koniec 2008 roku wyniósł 8,9% i wzrósł o 0,7 punktu procentowego w porównaniu z 2007 r. Gross ROE Wskaźnik ROE netto według stanu na 31 grudnia 2008 wyniósł 7,2%, natomiast na koniec 2007 r. wynosił 6,6%. Net ROE 12.0% 10.0% 12.0% 10.0% 8.0% Wskaźnik ROA 8.0% Marża odsetkowa 6.0% 2,0% 4.0% 1,8% 1,6% 2.0% 1,4% 0.0% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% 31 December December grudnia grudnia % 5,0% 4.0% 4,5% 4,0% 2.0% 3,5% 0.0% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 31 December December grudnia grudnia 2007 Wskaźnik ROA według stanu na 31 grudnia 2008 r. wynosił 1,214% wobec 1,217% na koniec roku ROA 2.0% 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1.0% Marża odsetkowa na aktywach ogółem w 2008 r. wynosiła 2,53%, natomiast w 2007 r. wynosiła 2,93%. Interest margin 5.0% 4.5% 4.0% Pekao 3.5% Bank Hipoteczny S.A. Raport Roczny 2008 Annual Report % 2.5%

12 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku (cd.) Wskaźnik Koszty/Przychody Współczynnik wypłacalności 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 31 grudnia grudnia ,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 31 grudnia grudnia 2007 Wskaźnik koszty do przychodów wzrósł w 2008 r. o 2,3 punktu procentowego i wyniósł 38,5%. Cost to Income Ratio W roku 2008 współczynnik wypłacalności wyniósł 15,03% wobec 15,77% w 2007 r. Capital Adequacy Ratio 50.0% 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% % % 5.0% % w tys. PLN Wynik na działalności operacyjnej 31 December December grudnia grudnia % 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% % % 2.0% % w tys. PLN Koszty działania i ogólnego zarządu 31 December December grudnia grudnia Wynik na działalności operacyjnej w 2008 r. wyniósł tys. zł, co oznacza wzrost o tys. zł w porównaniu Result z 2007 on operating r. activity Koszty działania Banku i ogólnego zarządu w 2008 r. wyniosły tys. zł i wzrosły o tys. Operating zł. w porównaniu expenses and z rokiem overhead costs s of PLN December s of PLN December December December Raport Roczny 2008 Annual Report Pekao Bank Hipoteczny S.A.

13 Zmiany w głównych pozycjach bilansowych w tys. PLN Kredyty i pożyczki udzielone klientom Wyemitowane listy zastawne Portfel kredytowy i wielkość emisji 31 grudnia grudnia 2007 Portfel kredytów hipotecznych w 2008 r. wzrósł o tys. zł w porównaniu z rokiem 2007 i wyniósł tys. Loan zł. portfolio and issue volur 000s of PLN Wartość nominalna wyemitowanych własnych papierów wartościowych zmalała o tys. zł w porównaniu z rokiem 2007 i wyniosła tys. zł Główne pozycje 800 bilansu 000 za 2008 r. przedstawiają się następująco: Aktywa December December w tys. zł w % w tys. zł w % Credits and loans granted to clients Mortgage bonds issued Kredyty i pożyczki zabezpieczone hipoteką , ,4 Kredyty i pożyczki niezabezpieczone hipoteką , ,4 Pochodne instrumenty zabezpieczające 135 0, ,3 Pozostałe aktywa finansowe , ,6 Inne , ,3 Aktywa razem , ,0 Pasywa Zobowiązania wobec banków , ,8 Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych , ,2 Kapitał własny , ,8 Inne , ,2 Pasywa razem , ,0 Ze względu na specyfikę Banku dominującą pozycję w aktywach stanowią kredyty i pożyczki. Działalność kredytowa Banku opisana została w rozdziale 3. Zobowiązania Pekao Banku Hipotecznego S.A. wobec banków wynikały z długoterminowych i krótkoterminowej linii kredytowej. Zobowiązania wobec klientów wykazane w pozycji Inne pasywa wynosiły tys. zł. Głównym źrodłem refinansowania działalności operacyjnej Banku w 2008 roku były wemitowane hipoteczne listy zastawne oraz zobowiązania wobec banków. Pekao Bank Hipoteczny S.A. Raport Roczny 2008 Annual Report 13

14 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku (cd.) 5. Istotne czynniki ryzyka i zagrożenia Pekao Bank Hipoteczny S.A. identyfikował, mierzył oraz monitorował i zarządzał poszczególnymi rodzajami ryzyk występującymi w Banku, współpracując w tym zakresie z jednostkami kontroli ryzyka i zarządzania ryzykiem podmiotu dominującego. Zdecydowana większość rozwiązań stosowanych w ramach kontroli ryzyk dostosowana została do zasad obowiązujących w Grupie Kapitałowej Pekao S.A., a Pekao Bank Hipoteczny S.A. akceptował i stosował te rozwiązania. W roku 2008 Bank identyfikował następujące kategorie ryzyka: Ryzyko kredytowe rozumiane jako zagrożenie niewywiązania się kredytobiorców ze zobowiązań wynikających z umów kredytowych zawartych z Bankiem. W celu ograniczenia poziomu tego ryzyka Bank posiada zdefiniowane procedury i procesy zarządzania zarówno ryzykiem poszczególnego kredytobiorcy, jak i ryzykiem grup kredytobiorców o zbliżonej charakterystyce. W Banku funkcjonują wewnętrzne limity ekspozycji kredytowych, a kompetencje i proces podejmowania decyzji kredytowych jest uzależniony od oceny poziomu ryzyka. Ryzyko rynkowe (walutowe i stopy procentowej) rozumiane jako niebezpieczeństwo poniesienia straty spowodowanej niekorzystnym kształtowaniem się na rynku cen instrumentów finansowych. W celu ograniczenia poziomu ryzyka rynkowego Bank dostosowuje działalność do zewnętrznych i wewnętrznych norm ostrożnościowych, a ekspozycja na ryzyko pozycji walutowej i ryzyko stopy procentowej (wyznaczana poprzez kalkulację pozycji pierwotnych w instrumentach bazowych zgodnie z Uchwałą nr 1 / 2007 KNB) monitorowana jest z zastosowaniem metody VaR (Value at Risk). Ryzyko płynności rozumiane jako zagrożenie utraty zdolności do terminowego regulowania zobowiązań w wyniku niedopasowania terminów ich płatności do terminów zapadalności należności. W celu ograniczenia poziomu ryzyka płynności Bank dostosowuje działalność do zewnętrznych i wewnętrznych norm ostrożnościowych i na potrzeby zarządzania i monitorowania płynnością sporządza raporty płynności strukturalnej analizie podlega 1-miesięczny i 12-miesięczny wskaźnik płynności. W obszarze płynności długoterminowej Bank przeprowadza analizy stabilności źródeł finansowania oraz dokonuje pomiaru płynności w oparciu o wskaźniki pokrycia wyliczane dla okresów powyżej 1, 3, 5 i 10 lat. Od początku 2008 roku Bank dokonuje codziennej kalkulacji nadzorczych miar płynności krótko- i długoterminowej w oparciu o metodologię określoną w Uchwałe nr 9 / 2007 KNB. Ryzyko operacyjne rozumiane jako wszelkie rodzaje zagrożeń dla działalności i wyników Banku wynikających z zaburzonych procesów, nieadekwatnych procedur, działań ludzi i systemów lub zdarzeń zewnętrznych. System zarządzania i kontroli ryzyka operacyjnego realizowany jest na wszystkich poziomach organizacyjnych Banku i jest stopniowo rozszerzany i rozwijany. W roku 2008 Bank przystąpił do scentralizowanego w Grupie Pekao S.A. systemu ewidencji zdarzeń i strat o charakterze operacyjnym. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zarządzania w / w rodzajami ryzyk w Banku funkcjonują następujące Komitety wspierające działalność Zarządu Banku w tym zakresie: Komitet Aktywów i Pasywów (ALCO) którego przedmiotem działania są m.in. ryzyka rynkowe i ryzyko płynności; Komitet Kredytowy którego przedmiotem działania jest ryzyko kredytowe; Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego którego działalność dotyczy ryzyk operacyjnych. Istotnym czynnikiem wpływającym na poziom ryzyka kredytowego była silna deprecjacja złotego w ostatnich miesiącach roku Pomimo, iż Bank w istotny sposób ograniczył dostępność do kredytów walutowych, a od września 2008 r. w praktyce zaprzestał udzielania tego typu kredytów, to osłabienie się waluty narodowej spowodowało wzrost wartości bilansowych kredytów walutowych udzielonych przez Bank w okresach wcześniejszych. W konsekwencji powyższego nastąpił wzrost średniego poziomu LTV (relacji kwoty kredytu do wartości nieruchomości), co z kolei wpłynęło na wzrost poziomu rezerw zarówno na portfelu kredytów ze zidentyfikowaną utratą wartości, jak również na pozostałej części portfela. Do czasu istotnej zmiany struktury walutowej całego portfela kredytowego Banku ryzyko kursowe będzie jednym z czynników determinujących poziom ryzyka kredytowego. Kolejnym ważnym czynnikiem mającym wpływ na poziom ryzyka kredytowego w roku 2008 było wypowiedzenie najwyższej kwotowo ekspozycji kredytowej Banku. Wiązało się to z dotworzeniem w ostatnim miesiącu roku rezerwy celowej w kwocie około tys. zł, co było przyczyną przekroczenia założeń budżetowych w zakresie wyniku Banku z rezerw celowych. Bez tego dotworzenia wynik Banku z rezerw celowych ukształtowałby się nawet pomimo niekorzystych skutków osłabienia się złotego na poziomie korzystniejszym niż to zakładano w planie finansowym. W zakresie ryzyk rynkowych i ryzyka kredytowego nie zostały przekroczone w ciągu roku 2008 obowiązujące limity wynikające z Prawa Bankowego oraz z Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Występujące czasowo niewielkie przekroczenia wewnętrznych limitów obowiązujących w Banku były na bieżąco monitorowane i podejmowano niezbędne działania mające na celu usunięcie przyczyn naruszenia limitów. 14 Raport Roczny 2008 Annual Report Pekao Bank Hipoteczny S.A.

15 W efekcie globalnego kryzysu na rynkach finansowych i silnej deprecjacji waluty krajowej Bank zidentyfikował incydentalne przekroczenia nadzorczej normy płynności długoterminowej nałożonej na współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i aktywów o ograniczonej płynności funduszami własnymi i środkami obcymi stabilnymi. Szczegółowy opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń (ryzyko stóp procentowych, ryzyko płynności, ryzyko wymiany walutowej, ryzyko operacyjne, ryzyko kredytowe) oraz wysokość limitów wynikających z ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych zamieszczone zostały w sprawozdaniu finansowym. 6. Kierunki rozwoju i najważniejsze elementy strategii Banku na rok 2009 Bank opracował strategię działania na lata , która została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Banku Uchwałą nr 27 / 2008 z dnia r. Przyjęta strategia zakłada samodzielny rozwój Banku jako banku specjalistycznego w obszarze bankowości hipotecznej, uwzględniając ścisłą współpracę z podmiotami wchodzącymi w składy Grupy Kapitałowej Pekao S.A. Bank nadal będzie się koncentrował na dwóch podstawowych segmentach klientów, tj. osobach prywatnych i przedsiębiorstwach z segmentu SME. Celem Banku będzie oferowanie wysokiej jakości produktów kredytowych zgodnych z Polityką kredytową Grupy Pekao S.A. i stabilne zwiększenie udziału w rynku kredytowania nieruchomości. Planowany wzrost akcji kredytowej jest dopasowany do prognoz makroekonomicznych na najbliższe lata. Bank zamierza kontynuować politykę zdywersyfikowania portfela kredytowego pod względem segmentów klienta oraz typów finansowanych nieruchomości. W okresie objętym strategią Bank planuje też wdrożenie narzędzi scoringowych i ratingowych w procesie oceny i zarządzania ryzykiem kredytowym. Pozwoli to na dalsze udoskonalenie metod zarządzania kapitałem i poziomem ryzyka bankowego. W obszarze finansowania prowadzonej działalności Bank przewiduje niewielki wzrost udziału zobowiązań długoterminowych (poprzez emisje listów zastawnych) w strukturze bilansu oraz ścisłą współpracę z podmiotem dominującym w zakresie pozyskiwania finansowania z innych źródeł. W roku 2009 upływa termin zapadalności dwóch źródeł finansowania: 60 mln EUR w lutym 2009 r. oraz 25 mln EUR w sierpniu 2009 r., co łącznie stanowi 85 mln EUR tj. 19% udziału w finansowaniu portfela kredytowego Banku. Zastąpienie kończącego się zewnętrznego finansowania przez głównego akcjonariusza Bank Pekao S.A. jest niekorzystne dla Banku ze względu na efekt cienkiej kapitalizacji. W związku z powyższym, za pośrednictwem Banku Pekao S.A. prowadzone są obecnie rozmowy w celu przejęcia finansowania przez inny podmiot w Grupie UniCredit. 7. Struktura własnościowa, władze Banku, powiązania organizacyjne lub kapitałowe w ramach Grupy Struktura własnościowa kapitału zakładowego Banku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Lp. Nazwa akcjonariusza Akcje Głosy na WZA Liczba % Liczba % Bank Polska Kasa Opieki S.A , ,96 Final Holding Sp. z o.o. 1 0,04 1 0,04 RAZEM W całym roku 2008 kapitał zakładowy Banku wynosił , złotych i dzielił się na akcji o wartości nominalnej , złotych każda, emitowanych w następujących seriach: Bank Pekao S.A. posiadał łącznie imiennych akcji zwykłych serii A, B, D, E, F, G i H, natomiast Final Holding Sp.z o.o. posiadała (i posiada obecnie) 1 imienną akcję zwykłą serii C. Władze Spółki Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających w Pekao Banku Hipotecznym S.A. oraz uprawnienia osób zarządzających nie uległy zmianie w stosunku do stanu prawnego, jaki obowiązywał w okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2007 roku. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Pekao Banku Hipotecznego S.A. organem zarządzającym Banku jest Zarząd. Członkowie Zarządu powoływani są w liczbie od trzech do pięciu osób przez Radę Nadzorczą, która ustala liczbę członków Zarządu. Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powinna mieć obywatelstwo polskie. Powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Członkowie Zarządu powoływani są na trzy lata i mogą być odwołani w każdym czasie. Zarząd reprezentuje Pekao Bank Hipoteczny S.A. na zewnątrz oraz kieruje jego działalnością. Zarząd jest odpowiedzialny za bieżące prowadzenie spraw Banku, zapewnia pełną realizację celów Banku wynikających z planów strategicznych oraz rocznych planów finansowych. Sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Banku należą do kompetencji Zarządu. Zarząd działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Pekao Bank Hipoteczny S.A. Raport Roczny 2008 Annual Report 15

16 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku (cd.) Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej sprawozdań z działalności Banku oraz sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, podejmowanie decyzji o emisji hipotecznych listów zastawnych i publicznych listów zastawnych oraz określanie warunków i formy emisji, podejmowanie decyzji o zaciąganiu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku, chyba że prawo do podejmowania decyzji w tych sprawach Zarząd powierzy stałym lub doraźnym Komitetom działającym w Banku. Do kompetencji Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. należy m.in.: zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji, wyrażanie zgody lub odmowa udzielenia zezwolenia na zbycie akcji, wyrażanie zgody na udzielanie kredytów, w wyniku których maksymalna kwota zaangażowania kredytowego Banku wobec jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie przekroczyłaby kwotę tys. zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w walutach wymienialnych. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Pekao Banku Hipotecznego S.A. należy w szczególności: podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Banku lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Banku lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji. Poniżej zawarte są informacje dotyczące składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej Pekao Bank Hipoteczny S.A. oraz informacje dotyczące łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych przez Bank dla osób zarządzających i nadzorujących. Zarząd W okresie r r. Zarząd Banku działał w następującym składzie i uzyskał roczne wynagrodzenie w wysokości: Imię i nazwisko Pełniona funkcja Roczne wynagrodzenie za 2008 rok (zł) Premia roczna za 2007 rok wypłacona w 2008 roku (zł) Irena Stocka Prezes Zarządu , ,00 Krzysztof Puchalski Członek Zarządu ,82 (od dnia r.) Jerzy Tofil Członek Zarządu , ,00 Wynagrodzenia wykazane w powyższej tabeli nie obejmują rezerw na premie roczne dla Członków Zarządu Banku za 2008 rok w kwocie 300 tys. zł. W wykazanych kwotach uwzględniono m.in. ubezpieczenie na życie. Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza. Umowy zawarte pomiędzy Bankiem a osobami zarządzającymi nie przewidują rekompensat w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Banku przez przejęcie. Rada Nadzorcza W okresie od r. do r. Rada Nadzorcza Pekao Banku Hipotecznego S.A. działała w składzie: Imię i nazwisko Grzegorz Piwowar Przemysław Gdański Luigi Lovaglio Diego Biondo Elżbieta Ratajczak Pełniona funkcja Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej W dniu r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w związku z upływem trzyletniej kadencji Rady powołało Radę Nadzorczą na nową kadencję, w tym samym składzie. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku w dniu r. Uchwałą Rady nr 12 / 2008 Pan Grzegorz Piwowar został ponownie powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady, a Uchwałą nr 13 / 2008 Pan Przemysław Gdański ponownie powołany do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady. 16 Raport Roczny 2008 Annual Report Pekao Bank Hipoteczny S.A.

17 W okresie od r. do r. w związku ze złożoną rezygnacją Pana Przemysława Gdańskiego, Rada Nadzorcza Pekao Banku Hipotecznego S.A. działała w składzie: Imię i nazwisko Grzegorz Piwowar Luigi Lovaglio Diego Biondo Elżbieta Ratajczak Pełniona funkcja Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej W dniu r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Artura Czyża. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku w dniu r. Uchwałą Rady nr 18 / 2008 Pan Diego Biondo został powołany do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady. W związku z powyższym, w okresie od r. do r. Rada Nadzorcza Pekao Banku Hipotecznego S.A. działała w składzie: Imię i nazwisko Grzegorz Piwowar Diego Biondo Luigi Lovaglio Elżbieta Ratajczak Artur Czyż Pełniona funkcja Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od r.) Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej W dniu r. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 14 / 2008 został powołany Komitet Kredytowy Rady Nadzorczej w składzie: Pan Grzegorz Piwowar, Pan Przemysław Gdański oraz Pan Diego Biondo. W dniu r. w miejsce Pana Przemysława Gdańskiego, który złożył rezygnację z członkostwa w Radzie, Uchwałą nr 19 / 2008 Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Kredytowego Panią Elżbietę Ratajczak. W dniu r. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 15 / 2008 Pan Diego Biondo, Członek Rady Nadzorczej, został delegowany do samodzielnego pełnienia indywidualnego nadzoru w zakresie czynności nadzorczych, polegających na wyrażaniu w imieniu Rady Nadzorczej opinii dotyczących wniosków kredytowych złożonych w Banku, w wyniku których maksymalna kwota zaangażowania kredytowego Banku wobec jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie znajdowałaby się w przedziale od kwoty tys. zł. do kwoty tys. zł lub równowartości tych kwot wyrażonej w walutach wymienialnych. Członkowie Rady Nadzorczej Pekao Banku Hipotecznego S.A. nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej w Radzie Nadzorczej funkcji. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe w ramach Grupy Podmiotem dominującym bezpośrednio wobec Pekao Banku Hipotecznego S.A. jest Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający 99,96% akcji Banku. W związku tym, że Bank Pekao S.A. jest spółką zależną UniCredito Italiano S.p.A., UCI jest podmiotem dysponującym pośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu Pekao Banku Hipotecznego S.A. za pośrednictwem Banku Pekao S.A. Transakcje z jednostkami powiązanymi Bank przeprowadza transakcje z podmiotem dominującym oraz podmiotami powiązanymi w ramach Grupy. Transakcje z jednostkami powiązanymi obejmują także transakcje z personelem zarządczym oraz z pracownikami Pekao Banku Hipotecznego S.A. Transakcje z jednostkami powiązanymi dokonywane są w ramach normalnej działalności biznesowej. Obejmują one głównie kredyty, depozyty, transakcje wymiany walut obcych. Wartość transakcji z jednostkami powiązanymi na koniec roku 2008 oraz koszty i dochody za rok obrotowy 2008 są zaprezentowane w nocie 35 Sprawozdania finansowego. Umowy znaczące zawarte w ramach jednostek powiązanych W dniu r. Bank podpisał z Bankiem Pekao S.A.: Aneks do Umowy linii kredytowej z dnia 30 listopada 2007 r. do łącznej kwoty 242 mln EUR, w celu finansowania bieżącej działalności Banku. Aneks dotyczy skrócenia terminu udostępnienia kredytu do r.; Umowę o linię walutową do łącznej kwoty 439 mln PLN, w celu finansowania bieżącej działalności Banku. Kredyt jest udostępniany od dnia podpisania umowy do r. a oprocentowanie jest zmienne. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Pekao Bank Hipoteczny S.A. Raport Roczny 2008 Annual Report 17

18 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku (cd.) 8. Dodatkowe informacje Zmiana nazwy Banku W dniu r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę w sprawie zmian w statucie Spółki, poprzez zmianę nazwy Banku z BPH Bank Hipoteczny S.A. na Pekao Bank Hipoteczny S.A.. Zmiana nazwy została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. Zdarzenia znaczące dla Banku po dacie bilansowej W dniu r. na skutek wypowiedzenia z dnia r. umowy kredytowej Pekao Bank Hipoteczny S.A. rozwiązał umowę kredytową z jednym z klientów. Przedmiotem umowy kredytowej był kredyt hipoteczny, którego wysokość na moment jego zaciągnięcia przez kredytobiorcę wynosiła tys. zł. Stroną wypowiadającą umowę kredytową był Bank. Przyczyną rozwiązania umowy kredytowej było niewywiązywanie się Kredytobiorcy z postanowień ww. umowy kredytowej. Na skutek rozwiązania ww. umowy kredytowej Bank posiada wobec ww. Kredytobiorcy wymagalną wierzytelność. W dniu 16 stycznia 2009 r. Bank wystąpił do sądu z roszczeniem. Wysokość roszczenia wyniosła ,5 tys. zł (w tym należność główna w kwocie ,3 tys. zł i odsetki w kwocie 75,2 tys. zł) i przekracza 10% kapitałów własnych Banku. Zobowiązania warunkowe Wszczęte postępowania sądowe Na dzień 31 grudnia 2008 r. nie występowały postępowania przed sądem lub organami administracji państwowej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Banku, których wartość stanowiłaby co najmniej 10 % kapitałów własnych Banku. Łącznie wartość wszystkich prowadzonych spraw sądowych, egzekucyjnych i upadłościowych podjętych w celu zaspokojenia wierzytelności wynosi tys. zł, co stanowi 25,61 % kapitałów własnych Banku. Na wspomniane wierzytelności Bank utworzył odpisy z tytułu utraty wartości w wysokości tys. zł. Zobowiązania warunkowe do udzielenia kredytów Bank posiada zobowiązania do udzielenia kredytów na łączną kwotę tys. zł. Inne zobowiązania związane z transakcjami pozabilansowymi Wartość zobowiązań z tytułu zawartych transakcji instrumentami finansowymi bieżącymi i terminowymi wynosi tys. zł. Podmiot uprawniony do badania rocznego sprawozdania finansowego W lipcu 2008 r. Bank zawarł z KPMG Audyt Spółka z o.o. umowę o badanie i przegląd sprawozdań finansowych oraz raportów grupowych za okresy kończące się 30 czerwca 2008 r. oraz 31 grudnia 2008 r. Łączna wysokość wynagrodzenia wynikająca z umowy wynosi 170,80 tys. zł brutto. Podmiotem przeprowadzającym badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2007 r. była również firma KPMG Audyt Spółka z o.o., a łączna wartość wynagrodzenia wyniosła 123 tys. zł. brutto. Pozostałe informacje Bank nie zawierał i nie zna umów, w wyniku których w przyszłości mogłyby nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy. W dniu r. Bank podpisał z Narodowym Bankiem Polskim Umowę Ramową oraz Umowę Dodatkową pozwalającą na zawieranie transakcji walutowej typu swap, przeprowadzanej na podstawie uchwały nr 13 / 2008 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 13 października 2008 r. w sprawie zasad stosowania przez Narodowy Bank Polski transakcji walutowych typu swap. W listopadzie 2008 r. Bank zawarł z KPMG Spółka z o.o. Sp. k. umowę o przegląd raportu grupowego za okres kończący się 30 września 2008 r. Wysokość wynagrodzenia wynosi 39,04 tys. zł brutto. Na dzień 31 grudnia 2008 r. występują postępowania przed sądem lub organami administracji państwowej, w których Bank jest pozwanym, na kwotę tys. zł. W ocenie Banku nie istnieją przesłanki utworzenia rezerwy na potencjalne straty związane z tymi postępowaniami. 18 Raport Roczny 2008 Annual Report Pekao Bank Hipoteczny S.A.

19 9. Oświadczenia Zarządu Zasady ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności Pekao Bank Hipoteczny S.A. kieruje się w swej działalności zasadami społecznej odpowiedzialności i jest wrażliwy na potrzeby klientów i akcjonariuszy. Bank w pełni stosuje zasady zawarte w przyjętych przez Zarząd Banku: Regulaminie udzielania kredytów oraz podejmowania innych zobowiązań pozabilansowych wobec Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku i podmiotów z nimi powiązanych oraz podmiotów będących na Liście Oficerów Korporacyjnych ; Regulaminie Compliance w Pekao Banku Hipotecznym S.A.. Prawdziwość i rzetelność prezentowanych sprawozdań Wedle najlepszej wiedzy Zarząd Pekao Banku Hipotecznego S.A. prezentuje roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Banku za 2008 rok i dane porównywalne za rok Dane finansowe sporządzone zostały zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Banku oraz osiągnięty wynik finansowy. Zawarte w niniejszym dokumencie roczne sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Banku, w tym opis istotnych ryzyk i zagrożeń. Podpisy Zarząd Banku Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis Irena Stocka Prezes Zarządu Krzysztof Puchalski Członek Zarządu Jerzy Tofil Członek Zarządu... Pekao Bank Hipoteczny S.A. Raport Roczny 2008 Annual Report 19

20

21 Management Board Report on the Bank s activity in the reporting period from 1 January 2008 to 31 December 2008 Bank s financial highlights for Macroeconomic situation in 2008, including the banking sector 23 Activity of Pekao Bank Hipoteczny S.A. 23 Credit activity 23 Financial results for Main efficiency ratios and their changes 25 Changes in main balance sheet items 27 Key risk factors and threats 28 Bank s development directions and key elements of its strategy for Ownership structure, authorities of the Bank, organizational or capital ties within the Group 29 Ownership structure of the Bank s share capital from 1 January to 31 December Company Authorities 29 Organizational or capital ties within the Group3 Additional information 32 Representations of the Management Board 33 Corporate governance and social responsibility principles Truthfulness and reliability of the presented statements 1 Pekao Bank Hipoteczny S.A. Raport Roczny 2008 Annual Report 21

22 Management Board Report on the Bank s activity 1. Bank s financial highlights for 2008 Item Change (2007=100%) Profit and loss account in PLN thousands Net interest income 48,597 50, % Net commissions 2,580 2, % FX result and result on financial instrument operations 13,152 9, % Costs on impairment charges -16,815-19, % Operating expenses and overhead costs -24,578-21, % Other expenses and operating income % Operating results 23,300 20, % Profit Before Taxes 23,300 20, % Net profit 18,720 16, % Balance sheet in PLN thousands Balance sheet value 1,919,340 1,711, % Receivables from customers (net) 1,810,297 1,553, % Liabilities on the issue of own securities 925, , % Liabilities to banks 674, , % Equity 261, , % Share capital 223, , % No. of shares 2,230 2, % Book value per share (in PLN) % Per share profit* (in PLN) % Ratios (%) Return On Equity (gross) 8.9% 8.2% 108.6% Return On Equity (net) 7.2% 6.6% 109.1% Return On Assets (gross) 1.214% 1.217% 99.8% Interest margin on total assets 2.53% 2.93% 86.3% Cost to Income ratio 38.5% 36.2% 106.4% Capital adequacy ratio 15.03% 15.77% 95.3% * The per share profit has been calculated on the basis of the weighted average number of shares. As of 29 November 2007, the main shareholder of Pekao Bank Hipoteczny S.A. is Bank Pekao S.A., which holds 99.96% of its share capital and votes at the Shareholder Meeting. One share of the Bank is held by Final Holding Sp. z o.o., a subsidiary of Bank Pekao S.A. Consequently, the Bank is part of the Bank Pekao S.A. Capital Group, while its financial statements are consolidated with the financial statements of Bank Pekao S.A. The financial statements of the Bank Pekao S.A. Capital Group are subject to direct consolidation with the financial statements of Bank UniCredito Italiano S.p.A. (UCI) being the majority shareholder of Bank Pekao S.A. The results attained by the Bank in 2008 are mentioned in chapter 4: Financial results for Raport Roczny 2008 Annual Report Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. Raport uzupełniający opinię. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A. Raport uzupełniający opinię. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Raport uzupełniający opinię zawiera 13 stron Raport uzupełniający opinię z badania

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Dotychczasowy 14 ust. 2 Statutu o następującym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego. Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Ubiegły rok był em kontynuowania przyjętej strategii biznesowej. Dział konsultingu dla jednostek samorządu terytorialnego, zbudowany w oparciu o przejętą spółkę Inwest Consulting SA,

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 25-02-2011 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. w tys. PLN

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Raport okresowy. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Raport okresowy z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. r. List Prezes Zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 (Nr identyfikacyjny: 556693-7461) Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do Powszechnej Kasy

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka

Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka Załącznik nr 2 Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych dotyczących ryzyka 1. Profil ryzyka Banku Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Tabela 1d Całkowity portfel kredytowy Banku wg grup produktowych (w tys. PLN)*

Tabela 1d Całkowity portfel kredytowy Banku wg grup produktowych (w tys. PLN)* Aneks nr 13 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 6 września 2012 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego BRE Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 października 2009

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r.

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny z działalności. I kwartał 2010 r. List prezesa zarządu Black Point S.A. do Akcjonariuszy i Inwestorów. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Krótko po udanym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 29-02-2016 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2013 za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. KRAKÓW, 31 MARCA 2017 roku SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. 2017 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit. Skonsolidowany raport roczny za rok 2015

Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit. Skonsolidowany raport roczny za rok 2015 Grupa Kapitałowa Inwestycje Alternatywne Profit Skonsolidowany raport roczny za rok 2015 za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Warszawa, 3 czerwca 2016 r. Spis Treści I. Pismo Zarządu dotyczące Grupy

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo