ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY"

Transkrypt

1 Dotyczy projektu realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość Nr umowy dofinansowania UDA-POKL /12-01 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Siedlce, dn r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 1. Projekt Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na przygotowaniu oraz przeprowadzeniu kursu z zakresu motywacji i skuteczności osobistej, w podejmowaniu i realizacji wyznaczonych celów życiowych, dla uczestników/uczestniczek projektu. (Kod CPV: Usługi edukacyjne i szkoleniowe) 2. Zamawiający informuje, iż w/w Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. 3. Zamawiający określa następujące warunki szczegółowe zamówienia: a) Czas trwania kursu: 3 jednodniowe cykle po 8 godzin zegarowych (łącznie 24 godziny zegarowe) b) Termin realizacji kursu: kwiecień 2014 roku. c) Miejsce realizacji kursu: Kurs odbywać się będzie w Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach mieszczącym się przy ul. 3-go Maja w sali wskazanej przez Biuro Projektu. d) Osoby uczestniczące w kursie: Kurs skierowany jest do studentów/studentek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia studiów inżynierskich na kierunku Informatyka. e) Liczba uczestników: Łącznie 60 osób (3 grupy x 20 osób). f) Tematyka kursu: Program kursu musi zawierać m.in. następujące zagadnienia: 1) Definicje motywacji; 2) Narzędzia budowania i zarządzania motywacją; 3) Skuteczność osobista oraz automotywacji w jaki sposób ją odkryć?; 4) Techniki budujące osobiste zaangażowanie.

2 4. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Zamawiający określa, że osoba prowadząca kurs (trenerka, trener) spełniać musi następujące warunki: a) w zakresie wykształcenia: posiadanie wykształcenia wyższego; posiadanie wykształcenia (w szczególności w formie kursów dokształcających lub studiów podyplomowych) w zakresie coachingu oraz coachingu grupowego; b) w zakresie doświadczenia: minimum 5-letnie doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń warsztatowych w zakresie motywacji; przeprowadzenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty co najmniej 70 godzin szkoleń warsztatowych z zakresu motywacji; 2) W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: a) oświadczenie, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia; b) referencje, potwierdzające należyte przeprowadzenie szkoleń warsztatowych w okresie ostatnich 12 miesięcy. 5. Sposób przygotowania oferty. Dokumenty wymagane od Wykonawcy: a) Wykonawca, powinien przygotować i złożyć w sposób określony w niniejszym punkcie ofertę, na którą składa się: - Formularz Ofertowy, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, - Oświadczenia wykonawcy, sporządzone zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia, - Wzór umowy - stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia. b) Oferta musi zawierać imię, nazwisko i adres wykonawcy. c) Oferta musi być podpisana, a podpis musi być czytelny. d) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte w sposób uniemożliwiający samoczynne zdekompletowanie oferty. Wszystkie zapisane strony winny być ponumerowane oraz zaparafowane. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę podpisującą ofertę. e) Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem Oferta przeprowadzenie kursu z zakresu motywacji i skuteczności osobistej, w podejmowaniu i realizacji wyznaczonych celów życiowych dla uczestników projektu Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość - nie otwierać przed dniem r., do godziny 12:00.

3 f) Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. wynagrodzenie wykonawcy, dojazd, noclegi, przygotowanie merytoryczne do kursu) świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie. 6. Termin i miejsce składania ofert: Ofertę należy dostarczyć osobiście lub drogą listowną do siedziby Biura Projektu Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość mieszczącego się w Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, pok. 316C III piętro, ul. 3-go Maja 54; Siedlce w terminie do dnia r. godz. 12: Termin i miejsce otwarcia kopert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie 12:15 w siedzibie Biura Projektu Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość mieszczącego się w Wydziale Nauk Ścisłych, pok. 316C III piętro, ul. 3-go Maja 54; Siedlce. 8. Kryterium wyboru oferty: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia obu kryteriów: 1) Cena maksymalna liczba punktów 80 pkt; 2) Doświadczenie maksymalna liczba punktów 20 pkt; 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 3. Liczba punktów obliczona zostanie w następujący sposób: 1) dla kryterium cena : a) oferta Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną ocenę 80 punktów; b) oferty pozostałych Wykonawców otrzymają liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem: An = (C min/cn) x 80 C min cena najniższa w złożonych ofertach Cn cena oferty rozpatrywanej An ocena punktowa 2) dla kryterium doświadczenie : a) oferta wykonawcy, który: Posiada minimum 5-letnie doświadczenie trenerskie i w ciągu ostatnich 12 miesiącach zrealizował jako trener godzin warsztatowych z zakresu motywacji otrzyma 5 punktów; Posiada minimum 5-letnie doświadczenie trenerskie i w ciągu ostatnich 12 miesiącach zrealizował jako trener godzin warsztatowych z zakresu motywacji otrzyma 10 punktów; Posiada minimum 5-letnie doświadczenie trenerskie w ciągu ostatnich 12 miesiącach zrealizował jako trener godzin warsztatowych z zakresu motywacji otrzyma 15 punktów; Posiada minimum 5-letnie doświadczenie trenerskie w ciągu ostatnich12 miesiącach zrealizował jako trener 101 i więcej otrzyma godzin warsztatowych z zakresu motywacji 20 punktów;

4 9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: a) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą e- mailową, wszystkie osoby, które przesłały oferty, po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty. Jeżeli osoba, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. b) Oferta nie odpowiadająca swoją treścią wymogom określonym w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu. c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 10. Informacje dotyczące płatności: 1.) Zamawiający określa następujące warunki płatności: a) forma płatności: przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w rachunku lub fakturze VAT. b) termin płatności: do 21 dni, od wykonania usługi i dostarczeniu prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury VAT Zamawiającemu. 2.) Termin płatności uznaje się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu terminu. 3.) Wypłata wynagrodzenia może być wstrzymana w przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma od Instytucji Pośredniczącej środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie projektu. W takim przypadku wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 7 dni od otrzymania tych środków od Instytucji Pośredniczącej. Ważne! Mając na uwadze art. 43 ust.1 pkt ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.) większość usług w zakresie edukacji pozostała zwolniona od podatku od towarów i usług. W związku z opinią Instytucji Zarządzającej PO KL wszystkie szkolenia w ramach PO KL powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług, o ile są finansowane w co najmniej w 70 % ze środków publicznych. Jednocześnie informujemy, że projekt Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość jest w 100 % realizowany ze środków publicznych.

5 11. Osoba uprawniona do kontaktu: Monika Troć, adres

6 Załącznik nr 1..., dnia... FORMULARZ OFERTOWY DANE OFERENTA Imię i nazwisko:... Adres: Tel PESEL... NIP: DANE ZAMAWIAJĄCEGO BIURO PROJEKTU STUDIUJ INFORMATYKĘ! ZRÓB PEWNY KROK W PRZYSZŁOŚĆ UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH UL. KONARSKIEGO 2 ; SIEDLCE NIP ,REGON W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty z dnia 02/04/2014 r. w sprawie przygotowania oraz przeprowadzenie 3 cykli kursu z zakresu motywacji i skuteczności osobistej, w podejmowaniu i realizacji wyznaczonych celów życiowych w terminie kwiecień 2014 r., skierowanego do grupy docelowej projektu Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość, zobowiązuję się wykonać przedmiotową usługę za łączną cenę: Ważne! Mając na uwadze art. 43 ust.1 pkt ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.) większość usług w zakresie edukacji pozostała zwolniona od podatku od towarów i usług. W związku z opinią Instytucji Zarządzającej PO KL wszystkie szkolenia w ramach PO KL powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług, o ile są finansowane w co najmniej w 70 % ze środków publicznych. Jednocześnie informujemy, że projekt Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość jest w 100 % realizowany ze środków publicznych. brutto = netto...zł cena brutto za 1 cykl kursu.zł; 2. Akceptuję warunki wykonania zamówienia określone przez Zamawiającego, w szczególności: a) zobowiązuję się do wykonania usługi w określonym terminie, b) akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego. 3. Zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego. 4. Do niniejszego formularza dołączam następujące dokumenty: 1), 2)..., 3)...;... /podpis Wykonawcy/

7 Załącznik nr 2 do zaproszenia... /Miejscowość, data / OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty z dnia 02/04/2014 r. w sprawie przygotowania oraz przeprowadzenie 3 cykli kursu z zakresu motywacji i skuteczności osobistej, w podejmowaniu i realizacji wyznaczonych celów życiowych w terminie kwiecień 2014 r., skierowanego do grupy docelowej projektu Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość, oświadczam, że: 1) posiadam wykształcenie wyższe; 2) posiadam wykształcenie w zakresie coachingu oraz coachingu grupowego, tzn ) posiadam. 2 - letnie doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń warsztatowych w zakresie motywacji; 4) w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty zrealizowałem/am 3 godzin szkoleń warsztatowych z zakresu motywacji. Na potwierdzenie należytego przeprowadzenia szkoleń warsztatowych, o których mowa w pkt 4, załączam referencje.... /podpis Wykonawcy/ Do niniejszego formularza dołączam: 1.) Referencje trenerskie z przeprowadzonych szkoleń. 1 Proszę wskazać wykształcenie w zakresie coachingu oraz coachingu grupowego (ukończone kursy dokształcające, studia podyplomowe itp.); 2 Proszę wskazać liczbę lat; 3 Proszę wskazać liczbę godzin;

8 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Oświadczam, że nie jestem powiązany/na ani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. Poprzez powiązanie kapitałowe lub osobowe ( zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL) rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegającej w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... /podpis Wykonawcy/ Poucza się, że osoba składająca dane osobowe winna podać wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym istniejącym w momencie ich składania. Podanie danych niezgodnych z prawdą będzie rodzić po stronie podającego nieprawdziwe dane odpowiedzialność cywilną względem poszkodowanego.

9 Załącznik nr 4 UMOWA ZLECENIA Nr.. zawarta w dniu r. w Siedlcach, pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach (08-110) przy ul. Konarskiego 2, NIP , REGON , reprezentowanym przez: 1) dr Mirosława Szabana Kierownika biura - Koordynatora merytorycznego projektu Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora; 2) mgr Andrzeja Krasuskiego Kwestora, zwanym dalej Zleceniodawcą, a. zwanym dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: 1 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do przygotowania oraz przeprowadzenia 3 cykle kursu z zakresu motywacji i skuteczności osobistej, w podejmowaniu i realizacji wyznaczonych celów życiowych, dla uczestników / uczestniczek realizowanego przez Zamawiającego projektu Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość, nr umowy dofinansowania UDA-POKL /12-01 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. 2. Kurs, o którym mowa w ust. 1, odbędzie się w dniu kwietnia 2014 r. w siedzibie Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, przy ul. 3-go Maja, w sali wskazanej przez Biuro Projektu. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecenie określone w ust. 1 osobiście, z należytą starannością, zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem. 2 Zleceniobiorca zobowiązuje się do stosowania w trakcie realizacji umowy znaków graficznych oraz informacji o współfinansowaniu modułu szkoleniowego ze środków UE, zgodnych z aktualnymi wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji, a także zamieszczania: logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, logo Unii Europejskiej Za wykonanie zlecenia, o którym mowa w 1 ust. 1, Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: zł brutto), z zastrzeżeniem ust. 2. Wynagrodzenie płatne będzie ze środków projektu Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość Zadanie 2 Zajęcia wyrównawcze i kursy dokształcająca; podzadanie 12 Przeprowadzenie kursu z zakresu motywacji.

10 2. Wynagrodzenie będzie wypłacone po wykonaniu zlecenia, na podstawie rachunku lub faktury VAT poprawnie wystawionego/-ej przez Zleceniobiorcę, w terminie do 21 dni roboczych od jego/jej otrzymania przez Zleceniodawcę. 4 Zleceniodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze Zleceniobiorcą w każdym czasie, bez wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania przez Zleceniobiorcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności nie wykonywania jej osobiście lub z nienależytą starannością i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie standardami lub w przypadku zaprzestania realizacji projektu przez Zleceniodawcę Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku takiego porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 6 W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 7 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zleceniodawca Zleceniobiorca

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-1/2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund. Nr zapytania: 6/OWES/2014 Data: 25.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy usług: druk offsetowy i dostawa publikacji w ramach projektu OWES Wałcz realizowanego przez Fundację Nauka Dla Środowiska

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014

Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska Lipie 6g 36 060 Głogów Młp. tel. 665 005 543 www.twojangielski.eu e-mail: kontakt@twojangielski.eu Zapytanie ofertowe nr: 6/9.1.2./KS/2014 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Poznań, 24.06.2014 r. American Systems sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5 99-300 Kutno www.american-systems.pl www.technologia-pracy.pl ZAPYTANIE OFERTOWE American Systems sp. z o.o. ( Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zielona Góra, 31.01.2013 r. Lubuska Federacja Sportu ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra NIP 973-06-43-117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Adres REGON 971242665 Lubuska Federacja

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: Ozorków ul. Żwirki 1a Tel.042 277 18 80 lub 725 71 71 01 Realizator projektu

Biuro projektu: Ozorków ul. Żwirki 1a Tel.042 277 18 80 lub 725 71 71 01 Realizator projektu Łódź, dnia 29.06.2014 r. OGŁOSZENIE NR 1/MI-IV/2014 Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tuszyńska 106 zwany dalej Zamawiającym zaprasza

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.02.00-10-053/11-00 ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.02.00-10-053/11-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź dn. 14.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Przeprowadzenie badań ankietowych Nr ref.: GH/1/2012 Zamawiający: Agencja Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat, ul. Władysława Jagiełły 4, 93-427

Bardziej szczegółowo

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU Warszawa, 15 stycznia 2013r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PROJEKTU NAUCZYCIEL DOSKONAŁY (ND) JAKOŚĆ PODSTAWĄ SUKCESU współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Część II - Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Część II - Przeprowadzenie indywidualnego coachingu Uczestników Projektu: Stargard Szczeciński, dnia 14.12.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/POKL-FPK/MF/2012 1. ZAMAWIAJĄCY Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. ul. Pierwszej Brygady

Bardziej szczegółowo

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Somosierry 30a 71-181 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Somosierry 30a 71-181 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, 13.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM: Ekspert Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k. Tel: 91 432 20 00 Fax.: 91 486 27 00 e-mail: projekty@ekspert.biz Osoba,

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

Człowiek - najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, 14 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. ZAMAWIAJĄCY Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą: ul. Moniuszki 10 87-100 Toruń NIP: 9562180609, REGON 340200460 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014

POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014 Warszawa, 17 czerwca 2014r. POSTĘPOWANIE KONKURENCYJNE NR MAZ-183/1/2014 (realizowane w ramach projektu Zielone budownictwo na Mazowszu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego,

Bardziej szczegółowo