Na stan radnych 15, w obradach udział wzięło 15 radnych zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 11 do protokółu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na stan radnych 15, w obradach udział wzięło 15 radnych zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 11 do protokółu."

Transkrypt

1 Nr 0002/6/2011 P R O T O K Ó Ł Nr 6/11 z obrad VI Sesji Rady Gminy Czerwin odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czerwin w dniu 18 maja 2011 roku. Obrady rozpoczęto o godz , a zakończono o godz Na stan radnych 15, w obradach udział wzięło 15 radnych zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 11 do protokółu. Ponadto w obradach udział wzięli organy jednostek pomocniczych /sołtysi/ zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 12 do protokółu oraz goście zaproszeni: 1.Pan Krzysztof Bałdyga - Kierownik ARiMR Biura Powiatowego w Ostrołęce - załącznik Nr 13 2.Pani Marzanna Harasimczuk - Punkt Konsultacyjny NOT Ostrołęka - załącznik Nr 14 Obradom VI Sesji Rady Gminy Czerwin przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Krzysztof Damiański. Ad pkt 1. Obrady VI Sesji Rady Gminy Czerwin VI kadencji otworzył o godz Krzysztof Damiański Przewodniczący Rady Gminy. Powitał radnych oraz gości zaproszonych na sesję. Następnie stwierdził, że po sprawdzeniu obecności zgodnie z listą obecności, na sali znajduje się 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokółu z V Sesji Rady Gminy Czerwin. 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. 4. Interpelacje radnych. 5. Podjęcie uchwał: 1

2 1) w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Czerwin na lata , 2) w sprawie zaproszenia do osiedlenia się w Gminie Czerwin dla repatriantów z Uzbekistanu, 3) w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gocłach, 4) w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czerwin, 5) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 6) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 7) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata , 8) w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok, 9) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. 6. Wolne wnioski. 7. Zakończenie obrad VI sesji. W związku z przedstawionym porządkiem obrad głos zabrali: Radna Pani Marzena Przeździecka Nie dostałam materiałów do punktu 5, 6, 7, 8, więc nie wiem na jakiej podstawie mam głosować, dostałam tylko porządek obrad. Radny Pan Henryk Szabłowski Cieszę się, że Pani Przeździecka pierwsza zwróciła uwagę, to znaczy nie bardzo się cieszę i rozumiem, że są sytuacje podbramkowe, że trzeba z godziny na godzinę nawet z minuty na minutę podejmować jakieś uchwały, ale no to co powiedziała Pani Przeździecka, ja również dostałem porządek obrad, no nie bardzo wiedziałem i do tej pory nie wiem, dlaczego 5,6 punkt to są dwa punkty, którym to można zapisać pożyczek, a nie pożyczki, ale to już jakby drobniejsza sprawa. Zmiany uchwały budżetowej kochani no dostaję taki plik za dziesięć dziesiąta, no nie jestem w stanie nawet zajrzeć do tego, o skardze Pani Damięckiej nie wspomnę, No nie wiem czy Pani Damięcka już upiera się na tych skargach no, ale ja nie wiem o co chodzi, jaka jest skarga. Także ja nie wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad, no ale apeluje żeby to się nie zdarzyło, bo no szanujmy się. Dziękuję bardzo. 2

3 Radna Pani Damięcka Genowefa Panie Przewodniczący jeśli można, również przyłączam się do tych samych wniosków do tej sytuacji. Wczoraj po prostu wymusiłam pismem żeby dokumenty otrzymać, ale załącznik nr 3 dostałam dopiero przed sesją. Przewodniczący Rady Może poprosimy Panią Skarbnik. Skarbnik Pani Beata Dąbkowska Rozumiem, że mam wyjaśnić zmiany w uchwale budżetowej tak. Dzisiejsza sesja z tego co ja wiem, dzisiejsza sesja była w pilnym terminie zwołana z uwagi na konieczność rozpatrzenia już mijający termin skargi. Ja dopasowałam się ze swoimi uchwałami w takim terminie, w jakim... Przewodniczący Rady Przepraszam Panie Szabłowski skarga była już rozpatrywana. Pani Damięcka jeszcze ją to skargę ponowiła, bo wysłała do RIO i jeszcze raz Komisja Rewizyjna rozpatrywała nad tym. Nie wiem może poddam pod głosowanie Pani Marzeny Przeździeckiej wniosek. Radna Pani Marzena Przeździecka Znaczy ja myślę, że ponieważ nie mieliśmy tych materiałów, więc wniosek powinien być złożony chodzi o punkt 5, 6, 7, 8 /podpunkty/, bo jeżeli chodzi o punkt 9 skargę Pani Damięckiej, to ta skarga była rozpatrywana kolejny raz, bo było zarzucone, że nie sprawdziliśmy jej, nie rozpatrzyliśmy dokładnie, także ten temat wiem. Radny Pan Roman Wiśniewski Szanowni Radni, wszyscy zebrani. Czy my mamy tylko wyłącznie zajmować się skargami Pani Damięckiej. Pani Damięcka na okrągło zachowuje się tak samo, pisze i ponownie te skargi powtarza. Nie wiem czy my mamy realizować jakieś przedsięwzięcia na terenie naszej gminy, czy mamy tylko skargami się zajmować. A przede wszystkim nie wiem dlaczego mamy się spotykać co tydzień, nie wiem po co, co tydzień mamy sesję zwoływać. Pani Skarbnik złożyła te uchwały, żeby na jednym zebraniu to wszystko poszło, a nie mamy się co tydzień zbierać, bo Pani Damięckiej się widzi to. Są w tych uchwałach to są co mamy realizować przedsięwzięcia przede wszystkim w Czerwinie, pożyczki zaciągnąć na realizację tych przedsięwzięć, a Pani Damięcka nie wiem czego szuka. 3

4 Radny Pan Mariusz Mierzejewski Panie Przewodniczący, Panie Wójcie myślę, że taka dyskusja nie ma sensu. Ja bardzo proszę żeby Pani Skarbnik wyjaśniła do czego są zmiany w budżecie, wtedy przegłosujemy porządek obrad i skończymy tą dyskusję, bo będziemy debatować dwa dni i myślę, że na przyszłość nie może się to powtarzać także, że materiały dostaniemy w dniu sesji, ale dziś już tego nie zmienimy po prostu albo odrzucimy w ogóle, a jeśli jest to do przyjęcia to przegłosujemy porządek. Skarbnik Pani Beata Dąbkowska Może ja będę po kolei czytać treść tej uchwały i wyjaśniać. W 1 zmniejszamy dochody gminy o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Państwo tego załącznika nie otrzymaliście wcześniej, ale jest to zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę zł i zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania za kradzież w ubiegłym roku, która była w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czerwinie. Zmniejszenie dochodów w budżecie mamy zł. Wydatki gminy zmniejszamy o taką samą kwotę zł. No i tutaj w tych wydatkach otrzymane odszkodowanie przekazujemy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej widzimy, że zwiększają się wydatki na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego. Zmniejszamy wydatki inwestycyjne o kwotę zł, jest to zmniejszenie zadania inwestycyjnego odnowa wsi, to jest urządzenie miejsc wypoczynku wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku domu strażaka w Czerwinie. Zmniejszamy te wydatki z uwagi na to, że wniosek nasz, który złożyliśmy o dofinansowanie nie jest jeszcze rozpatrzony, a procedura potrwa pewnie jeszcze kilka miesięcy, dopiero wówczas gdy wniosek będzie rozpatrzony będziemy mogli rozpisywać przetarg i nie wyrobimy się w wydatkowaniu w tym roku tych pieniędzy. Zwiększamy wydatki inwestycyjne o kwotę zł na Szkole Podstawowej w Czerwinie. Jest to zadanie inwestycyjne, na które mieliśmy już przetarg i zadanie pod nazwą wymiana więźby dachowej w Szkole Podstawowej w Czerwinie. W projekcie budżetu, w uchwale budżetowej mieliśmy zapewnione zł, ale po przetargu trzeba podpisać umowę z wykonawcą, zwiększamy kwotę tego zadania do kwoty zł. Środki te przechodzą również z tego zadania inwestycyjnego urządzenie miejsc wypoczynku i wykonanie termomodernizacji domu strażaka, czyli ogółem te wykonanie termomodernizacji domu strażaka w Czerwinie ogółem zmniejszamy o kwotę 452 tysiące zł, po to żeby zwiększyć na zadanie wymiana więźby dachowej 202 tysiące zł i ogółem zmniejszyć wydatki inwestycyjne o kwotę 250 tysięcy zł. Na termomodernizację zostanie jeszcze zł 4

5 na termomodernizację w tym roku wydatki. I jeszcze tutaj mamy taki punkt, w którym w 3 zmiany do uchwały budżetowej, żeby przekazać dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie tą kwotę zł odszkodowania, bo oni muszą z tego zakupić sprężarki to jest taki tak brzmi - dokonuje się zmian w dotacjach udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i jeszcze 4 Zakład Gospodarki Komunalnej w swoim planie dochodów i kosztów musi tą dotację przez nas przekazaną ująć po stronie przychodów i kosztów, czyli taki zapis - dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5. Przewodniczący Rady Dziękuję bardzo. Ze względu, że było wycofanie tych punktów z porządku obrad poddam pod głosowanie porządek obrad. Radna Pani Marzena Przeździecka Ja mimo wszystko chciałam wycofać te cztery punkty 5, 6, 7, 8 z porządku obrad. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie: Kto z Pań i Panów Radnych jest za wycofaniem tych czterech punktów z porządku obrad Rady Gminy Czerwin. za - 4 przeciw - 7 wstrzymało się - 4 Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie: Kto z Pań i Panów Radnych jest za porządkiem obrad przedstawionym przeze mnie wcześniej. za - 10 głosów przeciw - 4 głosy wstrzymało się - 1 głos. Rada Gminy Czerwin w głosowaniu jawnym przyjęła porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Czerwin. 5

6 Ad pkt 2. Przyjęcie protokółu z V Sesji Rady Gminy Czerwin. Przed głosowaniem głos zabrali: Radna Pani Damięcka Genowefa Wnoszę poprawkę do protokołu następującej treści. W mojej wypowiedzi o wysokości kar dla wykonawców naliczanych za nieterminowe wykonanie inwestycji wysokość kar za jeden dzień zwłoki wynosi 0,5 %, a nie jak w mojej wypowiedzi w protokóle 5 %. W związku z tym proszę o naniesienie poprawki, za zaistniały błąd przepraszam. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. Kto jest za zrobieniem poprawki, proszę o podniesienie ręki. wyniki głosowania: za - 15 przeciw - 0 wstrzymało się - 0 Rada Gminy Czerwin przyjęła w głosowaniu jawnym, jednogłośnie poprawkę do protokółu z V Sesji Rady Gminy Czerwin, do wypowiedzi Pani Damięckiej Genowefy. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokółu z poprawką z V Sesji Rady Gminy Czerwin. za 15 przeciw 0 wstrzymało się - 0 Protokół z V Sesji Rady Gminy Czerwin w dniu 22 marca 2011 roku, Rada przyjęła w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Ad pkt 3. Wójt Gminy Pan Ryszard Gocłowski przedstawił informację z działalności pomiędzy V i VI sesją Rady Gminy Czerwin. Informacja z działalności pomiędzy sesjami stanowi załącznik Nr 1 do protokółu. 6

7 Przed przystąpieniem do punktu 4 głos zabrali goście zaproszeni: Pani Marzena Harasimczuk - Punkt Konsultacyjny NOT Ostrołęka Proszę Państwa ja reprezentuję punkt konsultacyjny, który świadczy całkowicie bezpłatne usługi konsultacyjne na rzecz przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Korzystając z uprzejmości władz gminy omówimy bardzo krótko o działalności naszego punktu, bo być może również mieszkańcy gminy Czerwin będą chcieli korzystać z naszych usług konsultacyjnych, a jest to po prostu bezpłatne. Jeśli chodzi o pierwszą grupę docelową, czyli osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą zwłaszcza osoby bezrobotne zapraszamy, ponieważ im jakby trudniej korzystać jest z darmowej, bezpłatnej porady prawnej. Na przykład możemy pomóc zarejestrować firmę również w krajowym rejestrze sądowym, jeśli jest to spółka wybrać formę opodatkowania, określić przedmiot działalności zgodnie z klasyfikacją usług działalności, pouczymy o obowiązku podatkowym, obowiązku związanym z ubezpieczeniem społecznym, czyli w zasadzie możemy takiej osobie udzielić informacje na wszystkie tematy, które wiążą się z podejmowaniem, wykonywaniem, zawieszeniem czy też rezygnacją z prowadzenia działalności gospodarczej. Druga ważna rzecz to informujemy takie osoby na temat możliwości uzyskania dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej głównie z funduszy Unii Europejskiej, ale nie tylko, o wysokości środków finansowych bezzwrotnych, wskazujemy im stosowne instytucje, do których należy się zgłosić, podpowiemy jaka to jest kwota, jakiego rzędu i czy dana osoba spełnia kryteria, czyli czy może się ubiegać o tego typu dofinansowanie. Drugą grupę naszych klientów stanowią przedsiębiorcy i zapraszamy również przedsiębiorców z gminy Czerwin do korzystania z naszych usług. Przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się od nas jakie aktualnie, z jakich działań prowadzone są nabory wniosków, mam tu na myśli program operacyjny, informacyjny gospodarka, regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego oraz program rozwoju obszarów wiejskich. Pomagamy w takiej wstępnej weryfikacji, określeniu czy planowana przedsiębiorcy inwestycja wpisuje się po prostu w schemat z któregoś z tych działań i czy może się ubiegać o dofinansowanie. Trzeci obszar tematu, z którego świadczymy bezpłatne usługi informacyjne dotyczy usług specjalistycznych. I w ramach tych usług można uzyskać informacje na temat możliwości skorzystania z bezpłatnych niedofinansowanych szkoleń. Jesteśmy w stanie na życzenie przedsiębiorcy wyszukać takie szkolenia czy to dla niego, czy to dla jego pracowników. 7

8 W ramach usług specjalistycznych pomagamy też przedsiębiorcom przy windykacji należności. Możemy pomóc na przykład napisać pozew do sądu czy wniosek do komornika, zgłosić wierzytelność do listy i tego typu pomoc jesteśmy w stanie zapewnić całkowicie bezpłatnie. Państwo z racji pełnionych przez siebie funkcji stykacie się z szerokim gronem mieszkańców i mamy nadzieje, że w ten sposób wiele osób dowie się o nas, przyjdzie, skorzysta, zapraszamy zwłaszcza osoby bezrobotne. Poza Ostrołęką, poza naszą siedzibą tutaj przy ul. Mazowieckiej 6 świadczymy też usługi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowi Maz. w każdy poniedziałek. Te wszystkie informacje i szczegółowy zakres usług znajdziecie Państwo w tych notkach, które na wstępie tu od nas otrzymaliście, dodatkowe pozostawimy w Urzędzie Gminy pewną ilość dla tych osób, które będą zainteresowane skorzystaniem z naszej pomocy. Powiem jeszcze tylko, że nasza działalność jest finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Nie będę Państwu więcej zabierać uwagi, czasu. Dziękuję. Pan Krzysztof Bałdyga - Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Ostrołęce Dzień dobry Państwu, osobiście dziękuję za zaproszenie, za umożliwienie mi spotkania się z Państwem. Ja mam kilka ogólnych informacji związanych z działalnością Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Głównym zadaniem, które wykonujemy w ostatnim czasie to jest nabór i obsługa wniosków do płatności bezpośrednich na rok Termin składania wniosków zakończył się 16 maja w poniedziałek, oczywiście większość jak zawsze te wnioski złożyła. W ubiegłym roku Biuro Powiatowe obsługiwało około wniosków, w tym roku mamy u siebie już wniosków, czyli część rolników albo się spóźniła tracąc za każdy dzień roboczy do 10 czerwca, bo 10 czerwca jest ostatnim dniem, w którym jeszcze te wnioski można przyjąć 1% ogólnej kwoty dotacji, ale zdecydowana większość jak zawsze te wnioski złożyła i mam nadzieję, że Ci którzy chcieli to uczynili. Ja bardziej chciałem się skupić na temacie związanym ze zgłoszeniem i rejestracją zwierząt. Powiat ostrołęcki jest największym w kraju oczywiście również w ilości hodowanego bydła. W powiecie ostrołęckim mamy zarejestrowane około 140 tysięcy sztuk bydła, w tym to jest bydło w fazie wzrostu około 30 tysięcy sztuk. Od 2004 roku na trenie Polski obowiązuje ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która zobowiązuje wszystkich posiadaczy zwierząt z gatunku bydło, świnie, kozy, i owce do ich oznakowania oraz zgłaszania w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wszystkich zdarzeń zachodzących w ich siedzibach stad, a więc urodzenie, sprzedaż, kupno, padniecie, ubój. 8

9 Na podstawie zgłoszeń Agencja prowadzi krajową bazę danych zwierząt gospodarskich, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Unii Europejskiej. Ponieważ wiele rolników składa z opóźnieniem zgłoszenia zwierzęce, ma to wpływ na jakość bazy danych systemu IRZ prowadzonej przez ARiMR. W związku z tym zorganizowaliśmy punkt obsługi rolników w Urzędzie Gminy raz w tygodniu, w każdą środę będzie działał punkt od 8.30 do odnośnie zgłaszania i rejestracji zwierząt, pracownik Biura Powiatowego będzie pełnił dyżur, termin na zgłoszenia zwierząt jest 7 dni. Proszę Państwa Sołtysów i Radnych o przekazanie informacji rolnikom, a także na zwrócenie uwagi na termin zgłoszenia i rejestracji zwierząt. Dziękuję. Ad pkt. 4 W punkcie interpelacje głosu nie zabierano. Ad pkt. 5/1 Przewodniczący Rady Krzysztof Damiański odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Czerwin na lata i zarządził głosowanie. za 15 przeciw 0 wstrzymało się - 0 Rada w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/24/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Czerwin na lata Uchwała stanowi załącznik Nr 2 do protokółu. Ad pkt. 5/2. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się w Gminie Czerwin dla repatriantów i zarządził głosowanie. za 14 przeciw 1 wstrzymało się - 0 9

10 Rada w głosowaniu jawnym podjęła Uchwałę Nr VI/25/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zaproszenia do osiedlenia się w Gminie Czerwin dla repatriantów. Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokółu. Ad pkt. 5/3. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gocłach i zarządził głosowanie. za 10 przeciw 2 wstrzymało się - 3 Rada w głosowaniu jawnym podjęła Uchwałę Nr VI/26/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gocłach. Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokółu. Ad pkt. 5/4 Przewodniczący Rady Krzysztof Damiański odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czerwin i zarządził głosowanie. za 14 przeciw 0 wstrzymało się - 1 Rada w głosowaniu jawnym podjęła Uchwałę Nr VI/27/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czerwin. Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokółu. 10

11 Ad pkt. 5/5. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przed głosowaniem wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy. Skarbnik Pani Beata Dąbkowska Jest to uchwala w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na wykonanie zmiany konstrukcji dachu na Szkole podstawowej w piskach wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Piskach. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. za 13 przeciw 1 wstrzymało się - 1 Rada w głosowaniu jawnym podjęła Uchwałę Nr VI/28/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokółu. Ad pkt. 5/6. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przed głosowaniem wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy. 11

12 Skarbnik Pani Beata Dąbkowska Jest to druga pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na wykonanie zmiany konstrukcji dachu ze stropodachu na dach wielospadowy wraz z termomodernizacją istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Czerwinie. Kwoty tych pożyczek wynikają z kosztorysów i na 75 % kosztorysu możemy uzyskać pożyczkę z WFOŚ, dlatego się ubiegamy o pożyczki z WFOŚ. Pożyczki z WFOŚ są nisko oprocentowane, częściowo umarzalne po wykonaniu określonych warunków przez nas. % umorzenia pożyczki zależy od dochodów gminy tego wskaźnika G gminy. U nas jest 25% jeśli nie zmieniły się do tej pory te zasady, które były to jest 25 % udzielonej pożyczki, może być umorzone i przeznaczone te 25 % na następną jakąś inwestycje związaną z ochroną środowiska. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. za 13 przeciw 1 wstrzymało się - 1 Rada w głosowaniu jawnym podjęła Uchwałę Nr VI/29/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokółu. Ad pkt. 5/7 Przewodniczący Rady Krzysztof Damiański odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata i zarządził głosowanie. za 8 przeciw 2 wstrzymało się

13 Rada w głosowaniu jawnym podjęła Uchwałę Nr VI/30/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokółu. Ad pkt. 5/8. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok. Przed głosowaniem głos zabrali: Radny Pan Radosław Grabowski W załączniku Nr 2 zmiany w uchwale budżetowej, w dziale 801 jest zdjęte zł czego to dotyczy. Skarbnik Pani Beata Dąbkowska Zmniejszenie w dziale 801 oświata i wychowanie 50 tysięcy zł wynika ze zmniejszenia subwencji oświatowej, jest to symboliczne zmniejszenie tych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Myślę, że pozostała część zmniejszenia, znaczy pokrycia tego zmniejszenia subwencji oświatowej pozostałe zmniejszenie będzie wydatki inwestycyjne. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. za 11 przeciw 1 wstrzymało się - 3 Rada w głosowaniu jawnym podjęła Uchwałę Nr VI/31/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok. Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokółu. Ad pkt. 5/9. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy i zarządził głosowanie. 13

14 za 13 przeciw 0 wstrzymało się - 2 Rada w głosowaniu jawnym podjęła Uchwałę Nr VI/32/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 maja 2011 roku /rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Czerwin/. Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokółu. Ad pkt 6. W punkcie wolne wnioski głos zabrali: Pani Małgorzta Wojsz - sołtys wsi Czerwin Może zacznę, widzę tu redaktora z Kuriera Ostrołęckiego i Tygodnika Ostrołęckiego i myślę, że będę wyrazicielką nie tylko Czerwina, ale Lask i innych miejscowości, proszę żebyście nagłośnili, żeby ludzie nie wywalali śmieci do lasów, to jest nasz wizytówka, tak nie można, to się w głowie nie mieści. Ja bardzo proszą napiszcie o tym. Druga sprawa jest taka, że mam pytanie do Pani Damięckiej, zadałam Pani pytanie na IV sesji, Pani pewnie pamięta, więc pytam jeszcze raz - gdzie jest kronika, bardzo proszę. Pani odchodząc na emeryturę zwinęła, a przecież to nie jest Pani własność i bardzo proszę o odpowiedź. I trzecia sprawa mieszkańcy Czerwina pytają się, dlaczego teraz nic się nie robi, dlaczego nie ma nic w Czerwinie i na razie chyba nie będzie, bo Pani wszystko blokuje wszystko, żeby się gmina rozwijać to nasz gmina się cofa przez te Pani kontrole, gdybania. Dziękuję. Radna Pani Genowefa Damięcka Na postawione pytanie odpowiedziałam Pani już wtedy, kiedy Pani zadała pytanie, to jest jedna rzecz. Natomiast na drugie pytanie odpowiadam tak, nikogo z radnych nie trzymam za rękę przymusem, radny decyduje sam, nikogo nie zmuszam do tego żeby ktoś głosował tak czy inaczej, jest ponadto kilkoro radnych w naszej radzie z naszej miejscowości ja naprawdę nikogo nie zmuszam, a zgodnie z obietnicami to było, wypadało 4 stycznia jak się nie mylę po kontratakach mojej osoby powiedziałam Panu Przewodniczącemu, że nie będę zabierała głosu na sesjach, będę dokonywała wszelkich zapytań pismami i to czynię. Dziękuję. 14

15 Pani Małgorzta Wojsz - sołtys wsi Czerwin Nie odpowiedziała Pani na moje pytanie, gdzie kronika. Radna Pani Genowefa Damięcka Więc jeszcze raz odpowiadam, już Pani powiedziałam wtedy kiedy Pani zadała pytanie. Dziękuję. Na sali zrobiło się głośno, a Pani Damięcka odpowiedziała - Proszę Państwa, Państwo jesteście w swoich własnych miejscowościach proszę się zająć swoimi sprawami, a ten temat został już dawno wyjaśniony. Dziękuję. Radna Pani Marzena Przeździecka To znaczy, ponieważ Pani Damięcka nie chciała Państwu odpowiedzieć i po dłuższych naciskach udało mi się uzyskać odpowiedź od Pani Damięckiej, gdzie jest kronika. Z czystą premedytacją, z uśmiechem powiedziała, że spaliła tą kronikę i myślę, że dobrze by było jeżeli przyjdą następne skargi od Pani Damięckiej, żebyśmy my je też spalili. Wójt Pan Ryszard Gocłowski Mam prośbę do Państwa, jeśli macie pytania do mnie to proszę, bo za 5 minut będę musiał jechać, będę się tłumaczył na policji na wnioski Pani Damięckiej, już Sekretarz się tłumaczy. Pan Stanisław Piskowski - sołtys wsi Filochy Rozchodzi mi się o sołtysa w Filochach, bo nie został wybrany, co z tym zrobić. Wójt Pan Ryszard Gocłowski To znaczy tak, jeżeli wieś chce wybrać sołtysa, to możemy zrobić ponowne zebranie, bo było zebranie nikogo nie było, jeżeli jest chętny na sołtysa to zgłoszę do Pani Struniawskiej i przeprowadzimy zebranie. Radny Pan Henryk Szabłowski W sprawozdaniu Pan Wójt informował, że już był odbiór dróg, a te niewykonane kiedy i jeszcze druga sprawa. Tu Pani apelowała ja nie wiem czy apelować do prasy, bo trudno apelować - jedna droga tylko kawałek, część zrobiona i już znaki leżą na ziemi, a odkręcone są podstawy, bo to są nie wiem trzy, cztero calowe rury, no ale co tam na 15

16 pewno ktoś podjechał, odkręcił ją, nie wiem czy trzeba to mocować półtora metra w betonie, bo zatrzymałem się, no to leży znak 5 cm jest beton, a dalej jest piach, ktoś tam przewrócił, odkręcił znak i już. Także co tu może powiedzmy Wójt czy my, to raczej my możemy wszyscy, tak. Dziękuję. Wójt Pan Ryszard Gocłowski Drogi będą oddane do końca czerwca, wiem że wykonawca wchodzi już na plac budowy. A jeżeli chodzi o te znaki to jest prośba do Pana Kierownika Komisariatu Policji, prośba jest do wszystkich myślę, że nikt nie jedzie z innej wsi tylko jeżeli takiego coś się dzieje, to się dzieje w miejscowościach. Pani Danuta Komuda - sołtys wsi Stylągi Kiedy te mostki będą remontowane, miało być wiosną, one są już bardzo tragiczne, ktoś będzie z belami jechał może się zarwać. Wójt Pan Ryszard Gocłowski To miało być zadanie inwestycyjne i tak mamy w budżecie, ale tych pieniędzy, które mamy w budżecie jak wpłynęła mi oferta na jeden z tych mostków to by nie starczyło, nawet na dwa by nie starczyło. Będziemy to realizować sposobem gospodarczym i to nie będzie inwestycja. Myślę, że w ciągu miesiąca będą zrobione, może nawet wcześniej. Ad pkt 7. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady o godz zamknął obrady VI Sesji Rady Gminy Czerwin. Podziękował wszystkim za przybycie. Na tym protokół zakończono. Protokolant Barbara Dmochowska Obrady sesji prowadził: Przewodniczący Rady Krzysztof Damiański 16

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r.

Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. Protokół Nr III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR III/2014 III Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 30 grudnia 2014 roku Obrady III Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/11 Do punktu 1,2 porządku obrad

Protokół Nr XIV/11 Do punktu 1,2 porządku obrad Protokół Nr XIV/11 z obrad XIV sesji Rady Miasta Hajnówka która odbyła się 28 grudnia 2011 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Hajnówce w godz. 13.00 18.40 Stan Rady Miasta 21, obecnych na sesji 19,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU 1 PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.08, a zakończyła o godz.15.45. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni.

Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni. Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni. Protokół NR XVII/08 z sesji Rady Miejskiej w Cedyni 01 lutego 2008r. w sali posiedzeń Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r.

Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r. Protokół Nr 5/2007 z V Sesji Rady Gminy Niemce odbytej w dniu 18.01.2007 r. Miejsce odbycia sesji: sala sesyjna, nr 104 w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. O.0002.12.2011 PROTOKÓL NR XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 03 października 2011 roku w godz. 16,00 18,25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r.

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy pan Marian Pakuła. Godzina rozpoczęcia 11:00 Miejsce posiedzenia salka OSP

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R.

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 o godzinie 15 40. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, a zakończyła się Ustawowy skład Rady

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10

Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10 Protokół Nr V z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10 W której uczestniczyli: Wójt Gminy - Bohdan Mohyła Skarbnik Gminy Dariusz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLV/2010

PROTOKÓŁ nr XLV/2010 1 PROTOKÓŁ nr XLV/2010 z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 16 15. p.

Bardziej szczegółowo