Protokół Nr 43/04 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. odbytego w dniu 8 marca 2004 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 43/04 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. odbytego w dniu 8 marca 2004 r."

Transkrypt

1 odbytego w dniu 8 marca 2004 r. str. 1/7 Protokół Nr 43/04 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 8 marca 2004 r. Obecni: radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu Porządek posiedzenia: 1. Kontrola realizacji uchwały Nr XLI/408/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Oświęcim. 2. Kontrola sposobu rozwiązania sprawy nieruchomości przy ul. Obozowej 45 w Oświęcimiu. 3. Kontrola stanu i wykorzystania rezerwy budżetowej miasta w 2003 r. 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Przebieg posiedzenia: Ad.1. Zgodnie z upoważnieniem Rady Miasta zawartym w uchwale Nr XVII/204/03 z dnia 17 grudnia 2003 r. Komisja w dniach 10 i 23 lutego 2004 r. przeprowadziła kontrolę realizacji uchwały Nr XLI/408/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Oświęcim. W trakcie kontroli komisja przeprowadziła rozmowę z Naczelnikiem Wydziału p. Grażyną Kiek Jezierską oraz dokonała wyrywkowo kontroli dokumentów: 1. sprzedaży mieszkań 2. zasadności zakupów gruntów pod inwestycje miejskie 3. zakup nieruchomości przy ul. Nowe Stawy oraz przekazanie działek gruntowych w formie dodatkowej rekompensaty dla Państwa Wójcik Ad.1. W roku 2003 sprzedano 89 mieszkań z zastosowaną bonifikatą 95 % w tym 21 mieszkań przy ul. Bema i 2 mieszkania przy ul. Wróblewskiego mieszkań z zastosowaniem 85 % bonifikaty. Do dnia r. z zasobów miasta

2 odbytego w dniu 8 marca 2004 r. str. 2/7 sprzedanych zostało w całości 17 budynków mieszkalnych (bez budynku Bema i Wróblewskiego 8). Wpływy do budżetu miasta ze sprzedaży mieszkań w roku 2003 wynosiły zł. Komisja stwierdza, że przy sprzedaży mieszkań przy ul. Bema i Wróblewskiego 8 doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych poprzez zastosowanie przy sprzedaży ulgi 95 % zamiast 85 % co naraziło miasto na stratę zł. Zastrzeżenie komisji budzi fakt wynajęcia Kancelarii Adwokackiej Kubas Kos w celu wyegzekwowania od mieszkańców dopłaty 10 % wartości mieszkań. Ton pism skierowanych do mieszkańców, straszenie sądami za coś czego nie uczynili uważamy za naganny. Stawiamy pytanie Panu Prezydentowi czy trzech zatrudnionych pracowników w Urzędzie Miasta nie potrafi napisać pisma do mieszkańców. Wydaje nam się, że potrafią to zrobić w sposób profesjonalny. Mieszkańcy zapłacili tyle za swoje mieszkania, ile wyliczył im Urząd. Zrobili wpisy do ksiąg wieczystych i notarialnych a za pomyłkę nie mogą ponosić odpowiedzialności Ci, którzy nie zawinili. To Urząd Miasta powinien ponieść konsekwencje tej niefortunnej pomyłki. Ad bez zastrzeżeń Ad.3. Komisja stwierdza, że wykupienie od Państwa Wójcik nieruchomości oznaczonej pgr 1592 i pgr 1590/38 o pow. ogólnej ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym, położonym w Oświęcimiu przy ul. Zajazdowej było nieuzasadnione z uwagi na brak zatwierdzonego planu zagospodarowania przestrzennego. Będący w opracowaniu projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wokół Państwowego Muzeum Oświęcim i Starych Stawów nie przewiduje dla miasta roli inwestora w tym rejonie a tym samym brak było podstawy do wykupu nieruchomości. Państwo Wójcik otrzymali od miasta zł za niedokończony budynek, dwie budowlane działki miejskie o wartości zł. Ponadto miasto wypłaciło rzeczoznawcy majątkowemu kwotę 695,40 zł. Ogółem wydatkowano z budżetu miasta kwotę ,40 zł. Wnioski: 1. Komisja wnioskuje o przekazanie protokołu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zbadania zgodności z prawem decyzji Prezydenta Miasta dotyczącej sprzedaży mieszkań

3 odbytego w dniu 8 marca 2004 r. str. 3/7 z ulgą 95 % zamiast 85 % co zdaniem komisji niezgodne jest z uchwałą Rady Miasta z dnia 6 marca 2001 r. Nr XLI/408/ Zbadanie czy doszło do naruszenia prawa przy wykupie nieruchomości od Pana Wójcika. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskami komisja przedłoży Radzie Miasta na sesji w dniu r. Głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzym. - 1 Ad.2. Zgodnie z upoważnieniem Rady Miasta zawartym w uchwale Nr XVIII/218/04z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/204/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 17 grudnia 2003 r. Komisja przeprowadziła kontrolę wykorzystania przez Prezydenta Miasta Janusza Marszałka kwoty zł z rezerwy budżetowej miasta na odszkodowanie związane z nieruchomością przy ul. Obozowej 45. Po zapoznaniu się z aktami sprawy, pismami Prezydenta Miasta z dnia r. znak: GP.0063/31/03 z dnia r. znak: GP.0063/36/03 i z dnia r. znak: GP.0063/1/04 oraz wysłuchaniu wyjaśnień pracowników Urzędu Miasta Komisja stwierdza, że przy wydatkowaniu w 2003 r. z rezerwy budżetu miasta kwoty zł doszło do naruszenia obowiązujących przepisów prawnych tj.: 1. art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z p.zm.) oraz uchwały Nr XLI/408/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Oświęcim. Zgodnie z przytoczonym przepisem ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Miasta, jako organ wykonawczy gminy może podejmować rozstrzygnięcia w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu tylko i wyłącznie w ramach zasad ustalonych przez Radę Miasta w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Ustalone przez Radę Miasta zasady nie dopuszczają w ogóle możliwości nieodpłatnego przeniesienia prawa własności jakiejkolwiek nieruchomości. Prezydent Miasta nie miał żadnych uprawnień, aby samodzielnie, bez uprzedniej zgody Rady Miasta Oświęcim, zawrzeć w dniu r. przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej ugodę, w wyniku której przeniósł nieodpłatnie na rzecz osób fizycznych prawo własności działki o powierzchni ok. 650 m2 wraz ze zlokalizowanym na niej budynkiem o powierzchni 350 m2. Doszło więc do nadużycia przez Prezydenta Miasta J.Marszałka udzielonych mu ustawowo uprawnień.

4 odbytego w dniu 8 marca 2004 r. str. 4/7 2. Art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z p.zm.) W sprawie tej nie dopełniono bowiem obowiązku szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym, przez co wyrządzono miastu znaczną szkodę majątkową. J. Mikołajczyk i I.Grygiel za użytkowanie przez miasto (do celów niekomercyjnych) 67m2 ich działki 1255/9 (która to działka, jako odrębna nieruchomość nie mogła być przez właścicieli komercyjnie wykorzystana ani zabudowana z uwagi na jej powierzchnię i konfigurację) zajętych przez niewielką część budynku przy ul.obozowej 45 otrzymali już bowiem w roku 2001 i roku 2002 dwa odszkodowania od Zarządu Miasta Oświęcim w łącznej wysokości zł. Prezydent Miasta Janusz Marszałek wypłacił im dodatkowe odszkodowanie w wysokości zł. Oprócz tego przeniósł prawo własności tak budynku jak i działki miejskiej na rzecz J.Mikołajczyka i I.Grygiel. Zgodnie z wykonanymi w 2002 r. operatami szacunkowymi wartość budynku przy ulicy Obozowej 45 wynosiła zł. Wartość zaś działki miasta (o pow. ok. 650 m2) zajętej przez ten budynek zgodnie z operatem szacunkowym wynosiła ,42 zł Na zlecenie Prezydenta Miasta Janusza Marszałka w 2003 r. dokonano ponownej wyceny budynku. Z wyceny tej wynika, że budynek o powierzchni ok. 350 m2, użytkowany wówczas w części przez Radę Osiedla Zasole, ma wartość 3.913,20 zł. W przeciągu niespełna roku wartość budynku spadła przeszło 47 krotnie! Prezydent Miasta uzasadnia to między innymi znaczną dewastacją budynku. Z tym argumentem Komisja się nie zgadza. Budynek nie był zdewastowany. Korzystała z niego Rada Osiedla Zasole i cały czas pozostawał w administracji ZBM. Prezydent Janusz Marszałek podjął decyzję wypłaty dodatkowego odszkodowania w kwocie zł i nieodpłatnego przeniesienia na rzecz zainteresowanych własności nieruchomości o wartości (według wyceny z 2002 r.) ,42 zł w sytuacji kiedy sam, kilka tygodni wcześniej miał wątpliwości co do zasadności ich dodatkowych roszczeń. W lutym 2003 r. skierował bowiem do Rady Miasta dwa alternatywne projekty uchwał Rady w tej sprawie: - w jednym z projektów proponuje wyburzenie budynku pomimo, że sprawa ta została już wcześniej rozstrzygnięta, - w drugim projekcie proponuje zawarcie ugody z J. Mikołajczykiem i jego żoną, ale w uzasadnieniu do tego projektu pojawiają się wątpliwości, co do zasadności takiego rozwiązania, bowiem w przyszłości skutkować może postawieniem zarzutu niegospodarności wydatkowania środków budżetowych. Między innymi z tego właśnie względu Rada Miasta na sesji w dniu r. postanowiła nie zajmować się tymi

5 odbytego w dniu 8 marca 2004 r. str. 5/7 projektami. Prezydent zaś sprawy nie ponowił na następnych sesjach. Roszczenie Pana J. Mikołajczyka wypłaty przez miasto dalszych odszkodowań oraz zawarcie przez niego z osobą trzecią umowy na najem działki 1255/9 nosiło bowiem znamiona umowy pozornej (z uwagi na konfigurację tej działki i zapisy planu zagospodarowania przestrzennego), zawartej tylko na potrzeby wzmocnienia żądania dalszego odszkodowania przez miasto. Sprawa kwalifikowała się do ocenienia w kontekście art. 304 kk. Jako żądanie przez J.Mikołajczyka świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym. Miasto za użytkowanie, przez kilka lat, 67 m2 gruntu poniosło wydatki w wysokości zł (tj zł wypłacone przez Zarząd Miasta na podstawie wyroku sądowego i wypłaconych przez Prezydenta Miasta Janusza Marszałka). Użytkowanie tego gruntu zrekompensowało również właścicielom przeniesieniem na ich rzecz prawa własności nieruchomości o wartości , 42 zł (wg. wyceny z 2002 roku). Zdaniem Komisji Rewizyjnej doszło do naruszenia przez Prezydenta Miasta dyscypliny finansów publicznych. Komisja wnioskuje o przesłanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej zawiadomienia o zbadaniu przedmiotowej sprawy. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskami komisja przedłoży Radzie Miasta na sesji w dniu r. Głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzym. - 1 Ad.3. Uchwałą Nr X/146/03 z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia planu kontroli Rada Miasta zleciła Komisji Rewizyjnej kontrolę stanu i wykorzystania rezerwy budżetowej. W wyniku przeprowadzenia postępowania stwierdzono ogółem rezerwa uchwalona w budżecie miasta na 2003 r. wynosiła zł. z czego Prezydent Miasta wydatkował kwotę zł następująco: 1. Wypłata odszkodowania dla Pana J.Mikołajczyka zgodnie z ugodą sądową zawartą w sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej zł. 2. Wpłata do PFRON z tytułu nie osiągania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 2 % zł. 3. Pokrycie kosztów procesowych na rzecz Pana J.Mikołajczyka zgodnie z ugodą sądową zl. 4. Nagrywanie, archiwizacja i emisja sesji Rady Miasta na antenie TV Dami w Oświęcimiu w okresie od czerwca do grudnia br zł.

6 odbytego w dniu 8 marca 2004 r. str. 6/7 5. Pokrycie kosztów wydania Informatora Miejskiego Wieści z Oświęcimskiego Ratusza zł. 6. Zwiększenie składki w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego do Izby Rolniczej w Krakowie zł. 7. Zakup systemu bezprzewodowego przesyłu i sterowania kamery CCTV dla Straży Miejskiej zł. 8. Zakup karty video-cctv do komputera PC dla Straży Miejskiej zł. 9. Pokrycie kosztów programów promocyjnych w telewizji lokalnej z udziałem Prezydenta Miasta zł Po zapoznaniu się z aktami sprawy, pismami Prezydenta Miasta oraz wysłuchaniu wyjaśnień pracowników Urzędu Miasta Komisja stwierdza, że przy wydatkowaniu w 2003 roku z rezerwy budżetowej miasta kwoty zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla Pana J. Mikołajczyka doszło do naruszenia obowiązujących przepisów prawnych tj. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz z p.zm.) oraz uchwały nr XLI/408/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Oświęcim. Zgodnie z przytoczonym przepisem ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Miasta, jako organ wykonawczy gminy może podejmować rozstrzygnięcia w sprawach majątkowych miasta przekraczających zakres zwykłego zarządu tylko i wyłącznie w ramach zasad ustalonych przez Radę Miasta w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Ustalone przez Radę Miasta zasady nie dopuszczają w ogóle możliwości nieodpłatnego przeniesienia prawa własności jakiejkolwiek nieruchomości. Prezydent Miasta nie miał żadnych uprawnień, aby samodzielnie, bez uprzedniej zgody Rady Miasta Oświęcim zawrzeć ugodę w dniu r. przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej w wyniku której przeniósł nieodpłatnie na rzecz osób fizycznych (Jerzego Mikołajczyka i jego żony) prawo własności działek miejskich o pow. 650 m2 wraz ze zlokalizowanym na niej budynkiem o pow. 350 m2 oraz dokonał wypłaty zł. tytułem odszkodowań. Komisja Rewizyjna stwierdza, że Prezydent Miasta naruszył obowiązujące przepisy prawne oraz przekroczył udzielone mu ustawowo uprawnienia. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskami komisja przedłoży Radzie

7 odbytego w dniu 8 marca 2004 r. str. 7/7 Miasta na sesji w dniu r. Głosowanie: za 6, przeciw 0, wstrzym. - 1 Ad.4. Komisja zapoznała się z : pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w sprawie skargi p. Ludwiki Molenda plikiem dokumentów przedłożonych do wiadomości komisji przez p. Andrzeja Polak kolejnym anonimem na działalność Prezydenta Miasta Komisja wytypowała radnych Janinę Barcik i Teresę Lorek na szkolenie w dniu r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w zakresie zadania i kompetencje Komisji Rewizyjnej. Radny Józef Krawczyk złożył rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji. Komisja w głosowaniu za 3, przeciw 1, wstrzym. - 2 przyjęła powyższą rezygnację. Na tym protokół zakończono i podpisano. Komisja trwała w godz. od do Protokołowała: M. Grubka

Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r.

Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r. Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r. Obecni: - radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu - p. T.Chromik Z-ca Skarbnika

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI GN-II.431.5.2014.MB.MBa Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2010 rok Ciechocinek 28 marca 2011 roku 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...5 II. DOCHODY 10 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo..20 2. Dział 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/174 Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Przykłady nieprawidłowości w działaniach jednostek samorządu terytorialnego, stwierdzone w kontrolach NIK. Warszawa, luty 2014 r.

Przykłady nieprawidłowości w działaniach jednostek samorządu terytorialnego, stwierdzone w kontrolach NIK. Warszawa, luty 2014 r. Przykłady nieprawidłowości w działaniach jednostek samorządu terytorialnego, stwierdzone w kontrolach NIK Warszawa, luty 2014 r. 1 Planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni

Bardziej szczegółowo

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 41014-002-03/2014 I/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW 58.071.868 złotych 18.989.403 złote, co stanowiło 56,4 % wzrost w stosunku do 2004 roku. 2.083.658 złotych, 5,6 %

PLAN DOCHODÓW 58.071.868 złotych 18.989.403 złote, co stanowiło 56,4 % wzrost w stosunku do 2004 roku. 2.083.658 złotych, 5,6 % . Projekt budżetu Miasta Marki na 2005 rok został przygotowany z uwzględnieniem zasad prawa budżetowego oraz w oparciu o wskaźniki ekonomiczne mające bezpośredni wpływ na finanse gminy. Przy opracowywaniu

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/189 - Lokalizacja i budowa lądowych farm

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMXI NR 3 (19) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o j

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE. LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-41026/2009 Nr ewid.: 181/2010/P/09/179/LWA Informacja o wynikach kontroli działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

LKA 4112-002-02/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4112-002-02/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4112-002-02/2014 S/14/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli S/14/002 Wybrane aspekty funkcjonowania spółek z udziałem Miasta Gliwice Jednostka przeprowadzająca

Bardziej szczegółowo

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1

R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP. Informacja o wynikach kontroli. marzec 2 01 1 R/12001/R12002/2012 Nr ewid. 149/2013/R12001/R12002/KAP Informacja o wynikach kontroli planowanie i realizacja przez gminy zadań w zakresie oświetlenia przestrzeni publicznej marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/150 - Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. w części

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE GOSPODARKI FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO

RAPORT O STANIE GOSPODARKI FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO 1 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze RAPORT O STANIE GOSPODARKI FINANSOWEJ POWIATU GORZOWSKIEGO Zielona Góra, wrzesień 2006 r. 2 Spis treści str. 1. Ogólna charakterystyka Powiatu Gorzowskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

7. Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego

7. Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego 7. Zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego 7.1. Opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SM OSTROBRAMSKA W 2008 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SM OSTROBRAMSKA W 2008 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SM OSTROBRAMSKA W 2008 R. I.WSTĘP - organizacja i zakres działania Spółdzielni Mieszkaniowej Ostrobramska Szanowni Państwo, Zgodnie z obowiązkiem statutowym przedstawiam

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

Do reprezentowania wnioskodawców upoważniamy posłankę Stanisławę

Do reprezentowania wnioskodawców upoważniamy posłankę Stanisławę Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Grupa posłów KP SLD Pani Ewa KOPACZ Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LVII/10 z obrad LVII sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się dnia 17 lutego 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży

Protokół nr LVII/10 z obrad LVII sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się dnia 17 lutego 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży Protokół nr LVII/10 z obrad LVII sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się dnia 17 lutego 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w

Bardziej szczegółowo

LBI-4101-006-03/2014 P/14/097 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4101-006-03/2014 P/14/097 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4101-006-03/2014 P/14/097 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych.

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 55 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo