RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 4"

Transkrypt

1 5 kwietnia 2015 RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 4 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 7 (367) W jaki sposób naliczyć dotacje dla małych szkół... 2 Czy szkoła musi mieć kasę fiskalną, jeśli stołówka obsługuje też uczniów innej szkoły... 3 W jakiej wartości przyjąć na stan biblioteki elementarz dla dzieci niesłyszących... 4 Czy szkoła jako nabywca może rozliczać VAT w ramach odwrotnego obciążenia... 5 Kiedy przysługuje urlop uzupełniający... 6 Więcej zagadnień dotyczących oświaty znajdą Państwo na IRB Platformie Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać szukane hasło lub kliknąć na BAZĘ PORAD, w której można znaleźć kilkaset codziennie aktualizowanych odpowiedzi na pytania o tematyce oświatowej.

2 AGATA PISZKO prawnik, absolwentka studiów podyplomowych z audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, pracownik samorządowy; posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania oświatą W jaki sposób naliczyć dotacje dla małych szkół c2-729e-4e76-bcd a8002 Jesteśmy gminą wiejską do 5000 mieszkańców. Czy zgodnie z zasadami wprowadzonymi rozporządzeniem w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r., do kwoty dotacji dla małych szkół naliczanej przez JST należy doliczyć kwotę wynikającą z wagi P 3, którą będą przeliczani uczniowie małych szkół podstawowych? Czy prawidłowy jest wzór: standard A + waga P 1 + waga P 3 i + P 33 ( na I i II klasy)? Kwota oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r. obliczana jest według przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (dalej: rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej). Kwota oświatowej subwencji ogólnej ustalana jest w oparciu o algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej z uwzględnieniem: kwoty bazowej, kwoty uzupełniającej, kwoty części oświatowej na realizację zadań pozaszkolnych. Uzupełniająca kwota subwencji oświatowej obliczana jest za pomocą określonych przepisami rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej wag, zwiększających finansowy standard A, mnożonych przez finansowy standard A podziału części oświatowej na ucznia przeliczeniowego oraz liczbę uczniów kwalifikujących się do objęcia daną wagą. Wynik ten mnożony jest również przez wskaźnik korygujący D i. Wagi te są addytywne czyli podlegają zsumowaniu, w przypadku gdy uczniowie danej szkoły mogą być zakwalifikowani do kilku z nich. Z przepisów rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej wynika, że waga P 1 odnosi się do uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców. Waga będzie więc miała zastosowanie w przypadku tych uczniów szkół podstawowych, którzy uczęszczają do szkół zlokalizowanych na terenie wiejskim lub w miastach do 5000 mieszkańców. Kolejna waga, o której mowa w pytaniu, czyli waga P 3, jest naliczana dodatkowo dla uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, w których różnica pomiędzy liczbą uczniów szkoły przyjętą do podziału części oświatowej a liczbą uczniów przeliczoną wagami P 11, P 12, P 13 nie przekracza 70 (waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagami P 11, P 12, P 13 oraz uczniów szkół podstawowych specjalnych). Z uzasadnienia projektu rozporządzenia wynika, że waga P 3 jest wagą nową, nieobejmującą uczniów objętych wagami P 11 P 13, a więc uczniów: uczących się języków mniejszości narodowych i etnicznych, uczących się języka regionalnego kaszubskiego, pochodzenia romskiego dla których szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne, korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Wagą tą nie są również objęci uczniowie szkół specjalnych. Z uzasadnienia Ministra Edukacji Narodowej wynika, że koszty funkcjonowania małych szkół w przeliczeniu na ucznia są wyższe niż szkół większych, stąd też wynikła potrzeba skierowania dodatkowego wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących (dotujących) te szkoły. Waga P 33 jest to waga dla uczniów pierwszych i drugich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, przy czym, zgodnie z zapisem pkt 10 załącznika do rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej, przy obliczaniu liczebności N 33,i liczbę uczniów klas pierwszych i drugich szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2014 r., zwiększa się o 26%. 2 5 kwietnia 2015 roku

3 Przy wyliczeniu subwencji (dotacji) w sytuacji opisanej w pytaniu, oprócz standardu A należy uwzględnić kwoty subwencji, liczone według wag: P 1, P 3 oraz P 33 z uwzględnieniem zwiększenia tej ostatniej o 26%. W celu zweryfikowania prawidłowości wyliczeń należy je porównać z raportem subwencyjnym, generowanym w SIO, według stanu na dzień 30 września 2014 r. PODSTAWA PRAWNA rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1977) TOMASZ KRYWAN prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor wielu publikacji z zakresu podatków Czy szkoła musi mieć kasę fiskalną, jeśli stołówka obsługuje też uczniów innej szkoły 95bc3de6-83dd-4571-bac ee35cb2 Szkoła podstawowa posiada stołówkę. Obiady przygotowywane przez stołówkę są sprzedawane nie tylko uczniom i pracownikom naszej szkoły, ale również uczniom i pracownikom gimnazjum, które znajduje się w sąsiednim budynku. Czy w tej sytuacji od 1 marca konieczne jest posiadanie przez szkołę kasy rejestrującej? Odpowiedź na pytanie zależy od tego, czy szkoła podstawowa oraz gimnazjum tworzą zespół szkół. Jeżeli tak, posiadanie przez szkołę kasy rejestrującej nie jest konieczne (przynajmniej ze względu na świadczenie usług stołówkowych). W przeciwnym razie zdaniem organów podatkowych szkoła powinna rejestrować sprzedaż usług stołówkowych za pomocą kasy rejestrującej. Od 1 stycznia 2015 r. (z okresem przejściowym, który dla większości podatników zakończył się z końcem lutego 2015 r.) obowiązuje rozszerzony katalog czynności podlegających obowiązkowi ewidencjonowania. Do takich czynności należą obecnie także usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo ( 4 pkt 2 lit. i rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących; dalej: rozporządzenie). Powoduje to, że obecnie świadczenie na rzecz osób prywatnych usług stołówkowych (PKWiU ) musi być, co do zasady, ewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej. Od zasady tej istnieją jednak pewne wyjątki. Jeden z nich dotyczy usług świadczonych w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia. Chodzi o usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) czyli w szkołach, przedszkolach publicznych i niepublicznych, szkołach wyższych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu. W świetle tego zwolnienia możliwe są w tej sytuacji dwa scenariusze. Gdy szkoła i gimnazjum stanowią zespół szkół Jeżeli szkoła podstawowa oraz gimnazjum tworzą zespół szkół, stanowią jeden podmiot budżetowy. W takim przypadku zarówno usługi stołówkowe świadczone dla uczniów i pracowników szkoły podstawowej, jak i dla uczniów i pracowników gimnazjum świadczone są niejako dla własnych uczniów i pracowników. Będzie tu miało zatem zastosowanie zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania. W konsekwencji, w przypadku takiego scenariusza posiadanie kasy rejestrującej przez szkołę (zespół szkół) nie jest konieczne również po 1 marca 2015 r. RB nr 7/2015 3

4 Gdy szkoła podstawowa i gimnazjum są odrębnymi podmiotami Drugi scenariusz ma zastosowanie, jeżeli szkoła podstawowa oraz gimnazjum stanowią odrębne podmioty budżetowe. W tym przypadku odpowiedź na pytanie zależy od przyjęcia jednego ze stanowisk odnośnie do stosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w 2 ust. 1 pkt 45 rozporządzenia. W mojej ocenie, także w przypadku takiego scenariusza zwolnienie to znajdzie zastosowanie. Należy bowiem zwrócić uwagę, że zwolnienie to obejmuje usługi świadczone wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu, a nie wyłącznie dla własnych uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu. Oznacza to, według mnie, że zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania ma zastosowanie także w przypadkach, gdy usługi stołówkowe świadczone są przez placówki dla: własnych uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu, oraz uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu innych placówek wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy o VAT. Niestety, organy podatkowe są innego zdania, czego przykładem mogą być interpretacje indywidualne dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 grudnia 2012 r. (sygn. IPTPP4/ /12-5/BM), z 14 grudnia 2012 r. (sygn. IPTPP4/ /12-4/ALN) oraz z 3 marca 2014 r. (sygn. IPTPP4/ /13-5/BM). W drugiej ze wskazanych interpretacji czytamy, że mając na uwadze fakt, że stołówka szkolna udostępniana jest również dla osób trzecich uczniów i pracowników ZSO nr 1 będącego odrębnym podmiotem budżetowym należy stwierdzić, że zwolnienie przedmiotowe z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, wynikające z 2 w powiązaniu z poz. 45 załącznika do ww. rozporządzenia nie może mieć w tym przypadku zastosowania. Odrzucenie stanowiska reprezentowanego dotychczas przez organy podatkowe oznaczałoby, że w przedstawionej sytuacji posiadanie przez szkołę kasy rejestrującej nadal nie jest konieczne. Przyjęcie stanowiska reprezentowanego przez organy podatkowe oznacza natomiast, że szkoła musi posiadać kasę rejestrującą do celów ewidencjonowania wszystkich świadczonych usług stołówkowych, albo tylko usług stołówkowych świadczonych dla uczniów i pracowników gimnazjum (innej szkoły). Organy podatkowe wydają się reprezentować to drugie stanowisko (zob. np. interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 grudnia 2012 r., sygn. IPTPP4/ /12-5/BM). Jednak ze względów profilaktycznych bezpieczniejsze byłoby ewidencjonowanie przez szkołę za pomocą kasy rejestrującej wszystkich świadczonych usług stołówkowych. PODSTAWY PRAWNE art. 43 ust. 9, art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 211) 2 ust. 1 w zw. z poz. 45 oraz 4 pkt 2 lit. i rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544) RENATA NIEMIEC finansista, posiada długoletni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego oraz doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, obecnie główny księgowy w jednostce budżetowej W jakiej wartości przyjąć na stan biblioteki elementarz dla dzieci niesłyszących 3eec3e1b-e d-8a09-c4ba4c4e4756 Czy otrzymany z Ministerstwa Edukacji Narodowej elementarz dla dzieci niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabowidzących, należy przyjąć na stan biblioteki również w kwocie 4,34 zł za sztukę? Tak, otrzymane podręczniki z Ministerstwa Edukacji Narodowej należy przyjąć na stan biblioteki w kwocie 4,34 zł za sztukę, niezależnie od tego, czy będą z tych podręczników korzystać dzieci niepełnosprawne. 4 5 kwietnia 2015 roku

5 Informację w sprawie ewidencjonowania i wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych przekazało Ministerstwo Edukacji Narodowej do ogólnej wiadomości i zastosowania. Z treści tej informacji wynika, że dyrektor szkoły winien wprowadzić na stan! Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I III zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Podręczniki te stają się własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem ich przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. biblioteki szkolnej dostarczone do szkoły podręczniki i materiały ćwiczebne, zgodnie z liczbą przysłanych do szkoły podręczników. Przyjęcie własności podręczników wynika wprost z przepisu art. 22ad ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a odbiór podręczników potwierdza dyrektor szkoły. Otrzymane podręczniki dyrektor szkoły powinien wprowadzić na stan szkolnej biblioteki na podstawie faktycznej liczby egzemplarzy, a ewidencji materiałów bibliotecznych (podręczników) należy dokonać zgodnie z zasadami określonymi przez dyrektora szkoły w polityce rachunkowości szkoły. Kwota 4,34 zł to koszt każdej z czterech części elementarza, której szkoła może żądać od rodziców w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika. PODSTAWA PRAWNA art. 22ad ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1198) Więcej na temat ewidencji bezpłatnie otrzymanych podręczników pisaliśmy w dodatku Rachunkowość w oświacie do RB 21/2014 na str. 2 w artykule Renaty Niemiec: W jaki sposób ewidencjonować bezpłatnie otrzymane przez szkołę podręczniki. TOMASZ KRYWAN prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, autor wielu publikacji z zakresu podatków Czy szkoła jako nabywca może rozliczać VAT w ramach odwrotnego obciążenia 722b7c50-2f bb01-dcedaa7868d1 Jednostka jest zespołem szkół zawodowych. Nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Na potrzeby prowadzonych w zespole zajęć warsztatowych kupujemy m.in. stal (np. blachy czy rury). Sprzedawca wystawił nam fakturę bez VAT z informacją, że to my mamy obowiązek rozliczenia VAT. Czy sprzedawca postępuje prawidłowo? Tak, jeszcze do końca czerwca br. takie postępowanie sprzedawców jest prawidłowe. Jednak najprawdopodobniej od 1 lipca 2015 r. jednostka przestanie być zobowiązana do rozliczania VAT z tytułu zakupów towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). W konsekwencji, od tego dnia sprzedawcy powinni wystawiać jednostce zwykłe faktury (ze stawką VAT 23%). Podatnikami VAT z tytułu dokonywanych dostaw towarów są, co do zasady, dostawcy (sprzedawcy). Nie jest to jednak zasada obowiązująca bezwzględnie. W sytuacjach określonych przepisami art. 17 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy o VAT podatnikami z tytułu dostaw towarów mogą RB nr 7/2015 5

6 być nabywcy. Ma tu zastosowanie tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia (ang. reverse charge mechanism). Do końca czerwca 2015 r. warunki wystąpienia sytuacji, w której podatnikiem z tytułu dostawy towarów jest nabywca, są spełnione, gdy: 1) przedmiotem dostawy były towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (warunek ten jest w omawianej sytuacji jak zakładam spełniony), 2) dokonującym dostawy towarów był podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona z podatku w ramach tzw. zwolnienia podmiotowego, 3) nabywcą był podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT. Jak widać, korzystanie ze zwolnienia z VAT ma obecnie znaczenie tylko w przypadku dostawców. Fakt korzystania przez nich ze zwolnienia podmiotowego wyłącza stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia. W przypadku nabywców okoliczność ta nie ma znaczenia a więc do rozliczania podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT mogą być obecnie zobowiązani również nabywcy będący zwolnionymi podatnikami VAT (zarejestrowanymi jako podatnicy VAT zwolnieni lub w ogóle niezarejestrowanymi). Odnosząc się do sytuacji z pytania na razie, mimo że jednostka nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, to w zakresie, w jakim nabywane przez jednostkę towary należą do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT: 1) sprzedawcy powinni wystawiać jednostce faktury bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku, z adnotacją odwrotne obciążenie (art. 106e ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT), 2) jednostka ma obowiązek rozliczania podatku jako nabywca (z czym wiąże się m.in. obowiązek składania przez jednostkę deklaracji VAT-9M). Niebawem się to jednak zmieni. Z dniem 1 lipca 2015 r. dojdzie tu jeszcze przepis wymagający, by nabywcą był podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (art. 17 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015 r.). W opisanym w pytaniu przypadku od 1 lipca 2015 r.: 1) jednostka nie będzie podatnikiem z tytułu dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, a więc nie będzie miała obowiązku rozliczania VAT z tytułu takich dostaw, 2) dokonywane dla jednostki dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT sprzedawcy będą musieli dokumentować zwykłymi fakturami z podatkiem VAT obliczanym według stawki podstawowej 23%. PODSTAWA PRAWNA art. 17 ust. 1 pkt 7 w zw. z załącznikiem nr 11, art. 106e ust. 1 pkt 19, art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 211) W kolejnym dodatku Rachunkowość w oświacie odpowiemy m.in. na pytanie: Jakie skutki podatkowe wywołuje wynajem pracowni zajęć praktyczno-technicznych? Zachęcamy do prenumeraty Rachunkowości Budżetowej. Informacje i zamówienia: tel ; LESZEK JAWORSKI prawnik, specjalista ds. prawa pracy, doktorant na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego Kiedy przysługuje urlop uzupełniający a38010bc-3fd2-48dc-a2d2-9e41401f35bd Czy nauczycielowi pełniącemu obowiązki dyrektora szkoły, który nie wykorzystał urlopu w czasie ferii letnich z powodu remontu szkoły, przysługuje urlop uzupełniający czy ekwiwalent za niewykorzystany urlop? STAN FAKTYCZNY Po odejściu na emeryturę dotychczasowego dyrektora wójt gminy powierzył nauczycielowi naszej szkoły pełnienie obowiązku dyrektora zespołu szkół od 6 maja 2014 r. do 6 marca 2015 r. Obecnie ogłoszony został konkurs na dyrektora zespołu szkół. Kandydaci składają 6 5 kwietnia 2015 roku

7 oferty do 10 lutego 2015 r. Nauczyciel pełniący obecnie obowiązki dyrektora wykorzystał tylko 14 dni urlopu w czasie ferii letnich ze względu na trwający remont szkoły. Nie wykorzystał też urlopu w czasie ferii zimowych w 2014 r., będąc wówczas zastępcą dyrektora. Czy w przypadku powierzenia stanowiska dyrektora zespołu po konkursie innej osobie, nauczycielowi, o którym mowa wyżej, który powróci ewentualnie na swoje dawne stanowisko nauczycielskie, należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop, czy udzielić urlopu uzupełniającego? Z jakich stawek wyliczyć wynagrodzenie za urlop uzupełniający, to znaczy, czy od wynagrodzenia pobieranego na stanowisku p.o. dyrektora czy nauczyciela? ODPOWIEDŹ Nauczycielowi, który pełni funkcję dyrektora i wicedyrektora, przysługuje urlop uzupełniający, jeżeli nie wykorzystał w czasie ferii przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wypoczynkowego w placówce feryjnej odpowiada długości ferii zimowych i letnich (art. 64 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; dalej: Karta Nauczyciela). Dyrektorowi szkoły będącemu nauczycielem przysługuje prawo do nieprzerwanego, co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego. Uprawnienia do urlopu uzupełniającego dyrektor szkoły nie nabywa automatycznie. Muszą być spełnione określone warunki. Stosownie do treści art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela, urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów. W pytaniu wskazano, że nauczyciel, któremu powierzono funkcję dyrektora, nie korzystał z urlopu, ponieważ w szkole prowadzony był remont. Należy jednak podkreślić, że nie zawsze ta okoliczność przesądza o nabyciu uprawnień do urlopu uzupełniającego. Niewykorzystanie urlopu musi bowiem wynikać z przeprowadzenia remontu kapitalnego. Pojęcie remontu kapitalnego zdefiniował Sąd Najwyższy w wyroku z 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I PK 168/11) jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiące bieżącej konserwacji. Natomiast zwrot inwestycje oznacza, w ocenie Sądu Najwyższego, nabycie lub wytworzenie nowego wyposażenia szkoły. A zatem, gdy dyrektor szkoły nadzorował wykonywanie remontu bieżącego lub prac konserwatorskich, i z tego powodu nie skorzystał z wypoczynku, to urlop uzupełniający mu się nie należy. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię. Otóż polecenie lub zgoda organu prowadzącego szkołę (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa) musi odnosić się do niewykorzystania w danym roku szkolnym urlopu wypoczynkowego, a nie wykonania remontów lub inwestycji. Oznacza to, że jeżeli dyrektor uzna, że jego obecność w szkole podczas remontu jest konieczna, musi się zwrócić z pisemnym wnioskiem do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego.! Udzielenie zezwolenia przez organ prowadzący na niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez dyrektora szkoły lub wydanie w tym zakresie poleceń jest warunkiem uzyskania urlopu uzupełniającego. Wymiar urlopu uzupełniającego wynosi do 8 tygodni, czyli 56 dni. Oznacza to, że jeżeli przeszkoda w skorzystaniu z urlopu wypoczynkowego trwała krócej, również krótszy będzie okres należnego urlopu uzupełniającego. Przykład Dyrektor szkoły wykonywał zadania zlecone podczas ferii letnich przez 10 dni. Wykorzystał 46 dni urlopu. Urlop uzupełniający oblicza się jako różnicę pomiędzy 8 tygodniami (56 dni) a okresem wykorzystanego urlopu. Należy więc odjąć od przysługującego urlopu czas urlopu wykorzystanego. Dyrektorowi szkoły będzie więc przysługiwało 10 dni urlopu uzupełniającego (56 dni 46 dni = 10 dni). W każdym przypadku urlop uzupełniający nie może przekroczyć 8 tygodni. Karta Nauczyciela w art. 66 nie wskazuje, że urlop uzupełniający ma być udzielony jednorazowo. Należy zatem przyjąć, że może być wykorzystany w częściach. Prawa do urlopu uzupełniającego nie ma dyrektor szkoły nieferyjnej. W tym przypadku, gdy musi on nadzorować remont placówki, zastosowanie ma art. 164 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: k.p.), RB nr 7/2015 7

8 które przewidują przesunięcie urlopu na późniejszy termin lub udzielenie go w późniejszym terminie. Z orzecznictwa Zasadą jest wykorzystywanie urlopu w naturze. Jedynie w określonych przypadkach przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop i tak w art. 66 ust. 2 ustawy z 1982 r. Karta Nauczyciela wskazano, iż przysługuje on w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Prawo do ekwiwalentu powstaje więc w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Do tego bowiem momentu przysługuje urlop, a nie jego ekwiwalent. Wyrok NSA z 25 listopada 2009 r., sygn. akt I OSK 560/09 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje również za niewykorzystany przez nauczyciela urlop uzupełniający (art. 172 k.p. w związku z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela). Wyrok SN z 6 października 2005 r., sygn. akt II PK 72/05 Czytelnik wskazuje, że dyrektor po wyborze innej osoby na to stanowisko nadal będzie pracował w tej szkole. Oznacza to, że o ile spełnia on warunek dotyczący niewykorzystania urlopu z powodu wykonywania zadań zleconych przez organ prowadzący szkołę lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów, o tyle powinien być przyznany urlop uzupełniający, a nie ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Z 2 ust. 1 tego rozporządzenia wynika zasada, że w wynagrodzeniu urlopowym składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu. Tym samym podstawą wymiaru wynagrodzenia urlopowego będzie wynagrodzenie określone w umowie na dzień wykorzystywania urlopu, ustalone na podstawie wynagrodzenia zasadniczego wraz ze stosownymi dodatkami. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art k.p.). Oznacza to, że jeżeli dyrektor nie wykorzysta zaległego urlopu uzupełniającego, to po upływie 3 lat od dnia, kiedy mógł skorzystać z urlopu uzupełniającego, traci prawo do skutecznego żądania jego udzielenia. PODSTAWY PRAWNE art. 164, art ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662) art. 64 ust. 4, art. 66, art. 67, art. 91c ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 191;ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1198) 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. Nr 71, poz. 737; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 255, poz. 1712) W kwietniowym numerze Poradnika Oświatowego (4/2015) polecamy temat: Komentarz do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w którym zostaną przedstawione: przepisy ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych regulujące zasady tworzenia przez pracodawców tego funduszu, zasady gospodarowania środkami funduszu przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych, komentarz do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz ze szczegółowymi regulacjami wynikającymi z Karty Nauczyciela w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych, bogate orzecznictwo, pisma resortu pracy i finansów dotyczące tworzenia funduszu i gospodarowania jego środkami. Informacje i zamówienia: BIURO OBSŁUGI KLIENTA tel , kwietnia 2015 roku

interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/ /15-2/AS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/ /15-2/AS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/4512-1-398/15-2/AS Data 2015.08.25 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Zespół Szkół prowadzi stołówkę szkolną dla własnych uczniów oraz przygotowuje posiłki dla

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 8

RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 8 5 sierpnia 2015 RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 8 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 15 16 (375 376) Czy można łączyć szkoły zawodowe z placówką kształcenia ustawicznego... 2 Jak ująć w ewidencji księgowej

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 10

RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 10 5 października 2016 RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 10 DODATEK do RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ nr 19 (403) Obowiązek dostosowania istniejących jednostek obsługi szkół do nowych przepisów... 2 Kto jest nabywcą na

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ nr 2

RACHUNKOWOŚĆ W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ nr 2 5 lutego 2015 RACHUNKOWOŚĆ W INSTYTUCJACH POMOCY SPOŁECZNEJ nr 2 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 3 (363) Czy umorzenie nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego powoduje obowiązek wystawienia

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 120/14/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 120/14/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 120/14/2016 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 21.11.2016 r. w sprawie: wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Bojszowy Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r.

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Uprawnienia socjalne i urlopy

Rozdział 7 Uprawnienia socjalne i urlopy Rozdział 7 Uprawnienia socjalne i urlopy Art. 53. 1. Dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 11

RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 11 5 listopada 2014 RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 11 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 21 (357) W jaki sposób ewidencjonować bezpłatnie otrzymane przez szkołę podręczniki... 2 Czy refundacja pracownikom

Bardziej szczegółowo

- Dodatek specjalny. Pytanie

- Dodatek specjalny. Pytanie Czy w podstawie?trzynastki" powinny być dodatki specjalne i premie uznaniowe; jak obliczyć to dodatkowe wynagrodzenie w przypadku powołania pracownika na ćwiczenia wojskowe? - Dodatek specjalny Pytanie

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 września 2016 r. Poz. 4879 UCHWAŁA NR 17.148.2016 RADY GMINY PANKI z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 7 października 2014 r. Poz. 5137 UCHWAŁA NR L/403/2014 RADY MIEJSKIEJ W KROBI. z dnia 3 października 2014 r.

Poznań, dnia 7 października 2014 r. Poz. 5137 UCHWAŁA NR L/403/2014 RADY MIEJSKIEJ W KROBI. z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 października 2014 r. Poz. 5137 UCHWAŁA NR L/403/2014 RADY MIEJSKIEJ W KROBI z dnia 3 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów. Wydanie II

Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów. Wydanie II Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Wydanie II Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Autor: Anna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/240/2009 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ. z dnia 25 września 2009r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/240/2009 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ. z dnia 25 września 2009r. UCHWAŁA Nr XXXIX/240/2009 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 25 września 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

I. W dniu 22 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1).

I. W dniu 22 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1). I. W dniu 22 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1). z tym, że: 1. art. 1 pkt 3 lit. a i b weszły w życie z mocą od

Bardziej szczegółowo

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa

poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa poleca e-book URLOPY WYPOCZYNKOWE PRAKTYCZNE ROZLICZENIA stan prawny 20 czerwca 2017 r. Praca zbiorowa 978-83-65789-88-4 Spis treści Wstęp... 4 Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego... 5 Osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Do: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie ul. Migdałowa 4 lokal Warszawa

MEMORANDUM. Do: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie ul. Migdałowa 4 lokal Warszawa MEMORANDUM Do: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie ul. Migdałowa 4 lokal 22 02-796 Warszawa Od: Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy nr wpisu 10380 Konrad Piłat, doradca podatkowy nr wpisu 10279 Data

Bardziej szczegółowo

Propozycje zagadnień do dalszej dyskusji

Propozycje zagadnień do dalszej dyskusji Warszawa, 4 kwietnia 2017 r. Roboczy materiał do użytku wewnętrznego Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty Propozycje zagadnień do dalszej dyskusji Lp. Proponowana zmiana 1. Zmiany w zakresie

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

Poznaj najważniejsze zmiany dotyczące kasy fiskalnych

Poznaj najważniejsze zmiany dotyczące kasy fiskalnych RACHUNKOWOŚĆ i PODATKI DLA PRAKTYKÓW Poznaj najważniejsze zmiany dotyczące kasy fiskalnych FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Marta Grabowska-Peda

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Łyse jej jednostkach budżetowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia nauczycieli 2014

Wynagrodzenia nauczycieli 2014 Katarzyna Cisowska-Mleczek, Agnieszka Jacewicz Agata Klimek, Stanisława Szlachta Wynagrodzenia nauczycieli 2014 naliczanie i dokumentowanie rozliczenia podatkowe i ZUS ewidencja ksiêgowa i klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

5. Wystawienie faktury

5. Wystawienie faktury 5. Wystawienie faktury 5.1. Uwagi ogólne Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl Warszawa, dn. 21.10.2013 r. WK.0921.8.2013 Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9446 UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Urlop wypoczynkowy pracownika. wydanie 1. ISBN X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Urlop wypoczynkowy pracownika wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 81/2013 Burmistrza Sędziszowa z dnia 23 września 2013 roku

Zarządzenie Nr 81/2013 Burmistrza Sędziszowa z dnia 23 września 2013 roku Zarządzenie Nr 81/2013 Burmistrza Sędziszowa z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT przez Gminę Sędziszów i jednostki budżetowe podlegle samorządowi gminnemu

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 9

RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 9 5 września 2015 RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 9 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 17 (377) Ewidencja księgowa zakupionego przez szkołę placu zabaw... 2 Odprawa z tytułu ustania zatrudnienia nauczyciela...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/502/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/502/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 30 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/502/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

Problematyka ta jest szczególnie istotna dla jednostek samorządu terytorialnego.

Problematyka ta jest szczególnie istotna dla jednostek samorządu terytorialnego. Problematyka ta jest szczególnie istotna dla jednostek samorządu terytorialnego. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste podlega opodatkowaniu VAT. Opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 7

RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 7 5 lipca 2016 RACHUNKOWOŚĆ W OŚWIACIE nr 7 DODATEK do RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ nr 13 14 (397 398) Ewidencja księgowa w szkole po centralizacji VAT... 2 Sprawozdanie finansowe szkoły lub placówki oświatowej...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia. Uchwała Nr Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 4 listopada 2016 r. Uzasadnienie

Projekt z dnia 4 listopada 2016 r. Uzasadnienie Projekt z dnia 4 listopada 2016 r. Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty faktur Faktura korygująca Faktury korygujące wystawia sprzedawca w ściśle określonych

Bardziej szczegółowo

Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości

Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej Podstawowe okresy przechowywania dokumentów określone w ustawie o rachunkowości Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9448 UCHWAŁA NR 117/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9448 UCHWAŁA NR 117/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9448 UCHWAŁA NR 117/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

2. Zmiany w przepisach dotacyjnych od 31 III 2015 r. 3. Art. 32 ustawy okołobudżetowej

2. Zmiany w przepisach dotacyjnych od 31 III 2015 r. 3. Art. 32 ustawy okołobudżetowej 1. Zapewnienie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (dotacja celowa) 2. Zmiany w przepisach dotacyjnych od 31 III 2015 r. 3. Art. 32 ustawy okołobudżetowej kwiecień 2015 r. 1 Ustawa

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Wykaz aktów prawnych: 1. ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 6738 UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Odwrotne obciążenia informacje ogólne. Obsługa odwrotnego obciążenia w systemie KS-FKW

Odwrotne obciążenia informacje ogólne. Obsługa odwrotnego obciążenia w systemie KS-FKW Odwrotne obciążenia informacje ogólne Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe przepisy, które rozszerzyły listę towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Procedurą tą zostały objęte także niektóre

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Panel II zmiany w zakresie dotacji

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Panel II zmiany w zakresie dotacji Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych Panel II zmiany w zakresie dotacji Zmiany w zakresie: I. Dotacja na zapewnienie uczniom szkół podstawowych i uczniom klas dotychczasowych gimnazjów bezpłatnego dostępu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/118/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 27 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/118/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 27 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/118/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r

Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13 tel. (077) 472-32-00, 483-31-08 fax (077) 472-32-95 Sk.1431.1.2016 Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

GODZ. OTWARCIA CENTRUM: PONIEDZIAŁEK 7.30-16.00, PIĄTEK 7.30-15.00 POZOSTAŁE DNI TYGODNIA 7.30-15.30 INFORMACJA DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH : 61 878 59 51

GODZ. OTWARCIA CENTRUM: PONIEDZIAŁEK 7.30-16.00, PIĄTEK 7.30-15.00 POZOSTAŁE DNI TYGODNIA 7.30-15.30 INFORMACJA DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH : 61 878 59 51 GODZ. OTWARCIA CENTRUM: PONIEDZIAŁEK 7.30-16.00, PIĄTEK 7.30-15.00 POZOSTAŁE DNI TYGODNIA 7.30-15.30 INFORMACJA DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH : 61 878 59 51 świadczenia@pcs-poznan.pl www.pcs-poznan.pl PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 lutego 2017 r. Poz. 801 UCHWAŁA NR XXI/148/16 RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wrocław, dnia 17 lutego 2017 r. Poz. 801 UCHWAŁA NR XXI/148/16 RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE. z dnia 26 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 lutego 2017 r Poz 801 UCHWAŁA NR XXI/148/16 RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE z dnia 26 stycznia 2017 r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Abramów

Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Abramów Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Abramów z dnia 25 sierpnia 2016r w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Abramów i jej jednostkach organizacyjnych Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 5 października 2016 r.

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 5 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz. 9428 UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI z dnia 5 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu Wyprawka Szkolna w 2015 r.

Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu Wyprawka Szkolna w 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 331/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 13 lipca 2015 roku Wniosek o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli

Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej 2015 r. Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli /Porady prawne/ dr Magdalena Kasprzak Publikacja sfinansowana ze środków własnych Fundacji ANTERIS Za czas urlopu wypoczynkowego,

Bardziej szczegółowo

Podstawa obliczenia dotacji

Podstawa obliczenia dotacji Projekt U C H W A Ł A Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Iławie z dnia. 2014r w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom niepublicznym i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Psary, jej zakładzie budżetowym i jednostkach budżetowych

w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Psary, jej zakładzie budżetowym i jednostkach budżetowych Zarządzenie Nr 0050.94.2016 Wójta Gminy Psary z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Psary, jej zakładzie budżetowym i jednostkach budżetowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/443-1056/15/AD Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Dz.U.2016.1045 z dnia 2016.07.18 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 18 lipca 2016 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY DOSTĘP UCZNIÓW

BEZPŁATNY DOSTĘP UCZNIÓW BEZPŁATNY DOSTĘP UCZNIÓW DO PODRĘCZNIKÓW ROLA I ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Akty prawne regulujące wprowadzenie i korzystanie z darmowych podręczników Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna Informacja dla: szkoła podstawowa uczniowie klas I szkoła podstawowa uczniowie klas II-III szkoła podstawowa uczniowie klas VI uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Zakres zwolnienia od VAT czynności między jednostkami i zakładami budżetowymi

Zakres zwolnienia od VAT czynności między jednostkami i zakładami budżetowymi Warto poznać w tej sprawie wyrok WSA w Rzeszowie. W sytuacji, gdy zakład budżetowy świadczy usługi polegające na bieżącym utrzymaniu obiektów, zimowym utrzymaniu dróg gminnych, koszeniu traw, remoncie

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna Podstawa prawna: 1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, po. 2572 ze zmianami); 2) Uchwala Rady Ministrów Nr 144/2014 z dnia 29 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna Informacja dla: szkoła podstawowa uczniowie klas I szkoła podstawowa uczniowie klas II-III szkoła podstawowa uczniowie klas VI szkoła ponadgimnazjalna zasadnicza szkoła zawodowa uczniowie klas III szkoła

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Prezydent Elbląga Elbląg, 26 października 2012 r. DON.BKiM.17117.2012.AW Pani Beata Gadomska Dyrektor Gimnazjum Nr l w Elblągu Wystąpienie pokontrolne W dniach od 31.08.2012 r. - 27.09.2012 r. Inspektorzy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2016r.

Zarządzenie Nr 60/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2016r. Zarządzenie Nr 60/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do naliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w 2016 roku wpisanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie.

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. Otrzymanie przez podatnika będącego beneficjentem dotacji z funduszy unijnych może mieć dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.2016 z dnia stycznia 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr.2016 z dnia stycznia 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr.2016 Projekt w sprawie reasumpcji uchwały Nr XIX.183.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EWA MILEWSKA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OŚWIACIE ISBN 978-83-7440-729-8 Spis treści 1. Zasady tworzenia i gospodarowania ZFŚS w szkole... 4 1.1. Tworzenie funduszu... 5 1.2. Dokonywanie odpisu...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/140/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/140/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/140/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 11 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH z dnia... 2015 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/ /15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP2/4512-266/15-2/IR Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Korekty krajowe obniżające obroty - kwoty podatku należnego powinny być ujmowane w okresie określonym zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO NR 15 W RYBNIKU 1 Zakładowy Regulamin wynagrodzenia, zwany dalej Regulaminem, ustala wynagrodzenie oraz świadczenia związane z pracą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Uchwała Nr XXIII/232/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów oraz nadania jej statutu.

Bardziej szczegółowo

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY W 2014 ROKU

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY W 2014 ROKU PODSTAWA PRAWNA 1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, po. 2572 ze zmianami); 2) Projekt Uchwały Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r.

Wyprawka szkolna Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. Wyprawka szkolna Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. Podstawa prawna 1) Art. 90 u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) 2)

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy, dwa dni opieki nad dzieckiem i dofinansowanie do wypoczynku

Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy, dwa dni opieki nad dzieckiem i dofinansowanie do wypoczynku Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy, dwa dni opieki nad dzieckiem i dofinansowanie do wypoczynku PROBLEM - W styczniu 2013 roku córka naszej pracownicy ukończy 14 lat. Czy zatrudniona musi w tym miesiącu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 7072 UCHWAŁA NR XL/366/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. z dnia 27 listopada 2013 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 7072 UCHWAŁA NR XL/366/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. z dnia 27 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2013 r. Poz. 7072 UCHWAŁA NR XL/366/2013 RADY MIEJSKIEJ W KOLE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. Poznań, grudzień, 2015 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. Poznań, grudzień, 2015 r. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r. Poznań, grudzień, 2015 r. Subwencja oświatowa 2016 Projektowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/202/2012 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 29 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/202/2012 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 29 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/202/2012 RADY GMINY IŁAWA z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielenia, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w GRZEGORZEWIE

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w GRZEGORZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 listopada 2016 r. STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w GRZEGORZEWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne szkoły,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/169/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/169/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8212 UCHWAŁA NR XIV/169/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG od 01 lipca 2011 Dostosowanie niektórych przepisów ustawy VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Podatek PIT Ekspert wyjaśnia

Podatek PIT Ekspert wyjaśnia Opodatkowanie zwrotu kosztów delegacji ponad kwotę limitu za nocleg Małgorzata Pełka Podatek PIT Ekspert wyjaśnia Czy zwrot kosztów noclegu podczas delegacji udokumentowanych rachunkiem lub fakturą ponad

Bardziej szczegółowo