Prawa konsumentów Reklamacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawa konsumentów Reklamacje"

Transkrypt

1 Prawa konsumentów Reklamacje Wojciech Wytrążek Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2 Konsument Osoba kupująca produkty lub korzystająca z usług Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej (nabywającą od przedsiębiorcy towar lub usługę) w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

3 Podstawy prawne Art. 76 Konstytucji RP władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz.U z późn. zm. Ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz.U z późn. zm.

4 Podstawowe prawa konsumentów Prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa Prawo do informacji Prawo do ochrony interesu ekonomicznego Prawo do reprezentacji swoich interesów

5 Prawo do informacji Obowiązek rzetelnego informowania konsumenta o cechach, właściwościach produktu lub usługi Przedsiębiorca profesjonalista Konsument laik Ochrona konsumenta przed informacją naruszającą jego prywatność (problem druków bezadresowych) Ochrona konsumenta przed uciążliwą reklamą Zakaz informacji wprowadzającej w błąd

6 Ważne informacje o produkcie Żywność o naturze, przeznaczeniu i właściwości produktu; trwałość; skład; pochodzenie; metoda wytworzenia; warunki, sposoby przechowywania lub wykorzystania w niezbędnym zakresie. Produkty GMO Leki i wyroby farmaceutyczne Kosmetyki Substancje i preparaty chemiczne Informacje o towarze i ostrzeżenia

7 Ochrona przed uciążliwą reklamą Art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zakazana jest reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka". W szczególności czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama stanowiąca istotną ingerencję w sferę prywatności, zwłaszcza przez nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie towarów nie zamówionych, nadużywanie technicznych środków przekazu.

8 Prawo do ochrony interesu ekonomicznego ochrona przy zawieraniu umowy; ochrona przed krzywdzącą treścią umowy; ochrona przed niewłaściwą jakością świadczenia gwarancja rękojma, ale w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomej z udziałem konsumentów nie stosuje się rękojmi, lecz niezgodność towaru z umową

9 Zakupy zawieranie umów sprzedaży Każdy zakup jest zawarciem umowy sprzedaży Prawa i obowiązki stron są ściśle określone przez przepisy prawa, np. Klient płaci za towar Produkt żywnościowy nadaje się do spożycia, buty nadają się do chodzenia, pralka jest sprawna i pierze, monitor prawidłowo wyświetla obraz, gitara daje się nastroić i można na niej grać, klucz do śruby w rozmiarze 12 nadaje się do przykręcenia / odkręcenia śruby w rozmiarze 12.

10 Formy umowy sprzedaży towarów / usług Zwykła sprzedaż bez podpisania umowy potwierdzeniem jest paragon lub faktura Umowa w formie pisemnej np. sprzedaż samochodu, remont mieszkania Umowa w formie aktu notarialnego sprzedaż nieruchomości (działka, budynek, mieszkanie)

11 Umowy niezgodne z prawem Umowy w tzw. systemie argentyńskim, czyli samo nansowanie przez grupę osób kredytu udzielanego jednej wylosowanej osobie Umowa podpisana pod wpływem błędu, np. podpisując umowę, kierujemy się informacjami przekazanymi ustnie przez przedsiębiorcę, które zdecydowały o zawarciu umowy sprzedaży a nie zostały zapisane w umowie pisemnej

12 Klauzule niedozwolone Postanowienie umowy, które jednocześnie: nie było uzgodnione indywidualnie z konsumentem, czyli najczęściej przedsiębiorca posłużył się wzorcem umowy, a my go po prostu podpisaliśmy; jest sprzeczne z dobrymi obyczajami; rażąco narusza interesy konsumenta.

13 Co jest niedozwolone w umowach? możliwość zmiany umowy przez przedsiębiorcę bez zgody konsumenta; uzależnienie zawarcia umowy od zobowiązania konsumenta do podpisania kolejnych umów postanowienie, które pozwala na rozwiązanie umowy tylko przedsiębiorcy a nie konsumentowi zobowiązanie tylko konsumenta (przedsiębiorcę nie) do zapłacenia odstępnego lub kary umownej; możliwość podwyższania ceny przez przedsiębiorcę bez możliwości odstąpienia od umowy przez konsumenta obowiązek zapłaty za wadliwie wykonaną usługę; wyłączenie jurysdykcji polskich sądów.

14 Zwrot towaru

15 Reklamacja Konsument ma zawsze prawo do złożenia reklamacji. Reklamację możemy złożyć z tytułu niezgodności z umową (u sprzedawcy) gwarancji (u producenta, sprzedawcy lub importera).

16 Odstąpienie od umowy Można odstąpić od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 10 dni; zawartej na odległość, np. przez telefon czy Internet w ciągu 10 dni; kredytu konsumenckiego w ciągu 10 dni; ubezpieczeniowej zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu 30 dni; umowy timesharingu w ciągu 10 dni.

17 Zwrot towaru jeżeli towar jest zgodny z umową, bez dobrowolnej zgody sprzedawcy nie ma możliwości zwrotu ani wymiany rzeczy na inną Jeżeli towar jest niezgodny z umową (co jest pojęciem szerszym niż wadliwy), możemy reklamować towar domagając się naprawy lub wymiany Nie dotyczy towaru pełnowartościowego i zgodnego z umową!

18 Towar niezgodny z umową produkt wytworzony na indywidualne zamówienie kupującego, który nie posiada właściwości uzgodnionych z kupującym towar nie nadaje się do celu, do jakiego jest zwykle używany jego rodzaj, jego właściwości nie odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju (np. odporność), nie odpowiada oczekiwaniom kupującego, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela (np. w reklamie)

19

20 Co zrobić, jeżeli mamy wątpliwości co do uczciwości umowy? Nie podpisywać! Jeśli mamy obawy, udać się do organizacji broniącej praw konsumentów, np. do Federacji Konsumentów. Kontrolę nad niedozwolonymi postanowieniami umów sprawują sądy: Wniesienie sprawy do sądu cywilnego sąd oceni klauzulę i kontekst umowy Wniesienie sprawy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie sąd sprawuje kontrolę abstrakcyjną

21 Wyjątki dotyczące zwrotów Zgodnie z przepisami ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) możemy odstąpić od umów zawartych: poza lokalem przedsiębiorstwa (np. zakup od akwizytora, na prezentacji, podczas wycieczki), na odległość (m.in. sprzedaż wysyłkowa, zakupy przez Internet).

22 Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość Termin 10 dni liczony od: dnia zawarcia umowy, gdy dotyczy ona kontraktu poza lokalem przedsiębiorstwa lub usługi na odległość, dnia wydania towaru (otrzymania go przez kupującego), gdy umowa dotyczy np. sprzedaży na odległość.

23 Rozstrzyganie sporów konsumenckich Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR - Alternative Dispute Resolution).

24 Schemat ochrony konkurencji i konsumentów

25

26 W jakich przypadkach sprzedający może odmówić przyjęcia zwrotu towaru kupionego na Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu jeśli: Otrzymał pisemne oświadczenie o zwrocie po upływie 10 dni od daty otrzymania przez kupującego towaru. Towar został odesłany po upływie 14 dni od dnia pisemnego oświadczenia o zwrocie. Przedmiotem sprzedaży był towar szybko psujący się lub inny nie podlegający zwrotowi. Nie można odstąpić od umowy, jeśli przedmiotem sprzedaży są produkty szybko psujące się (np. żywność), prenumerata prasy, zakwaterowanie, transport (np. bilety lotnicze), rozrywka, umowy o okresowe dostawy artykułów spożywczych, inwestycje, ubezpieczenia, czynności bankowe i związane z nieruchomościami. Sprzedający jest osobą prywatną, a nie przedsiębiorcą (konto nie jest kontem Firma). Kupujący jest przedsiębiorcą (konto Firma). Sprzedający jest przedsiębiorcą, ale towar został kupiony w licytacji. Odstąpienie od umowy dotyczy wyłącznie przedmiotów kupionych przez Kup teraz. Sprzedający ma zagraniczną lokalizację swojej działalności. Prawem właściwym przy zakupie towaru u zagranicznego sprzedającego, jest prawo obowiązujące w miejscu siedziby sprzedawcy. Należy zatem pamiętać, że państwa UE przy odstąpieniu od umowy mają rożne terminy na zwrot towaru. Termin odstąpienia od umowy liczony jest od dnia odebrania towaru, ale w niektórych państwach liczy się go od dnia zawarcia umowy kupna. Reklamacje w krajach UE można złożyć w ciągu 2 lat od zakupu. Reklamacja rzeczy używanej może być ograniczona do 1 roku, ale musi na to wyrazić zgodę kupujący. Jeśli kupujesz przedmiot z USA, to zwroty artykułów nieuszkodzonych i pełnowartościowych są z reguły niemożliwe. Źródło: mowic-przyjecia-zwrotu-towaru-kupionego-na-allegro

27 Rzecznik konsumentów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

28 Rzecznik konsumentów - kompetencje zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

29 Formy ADR w Polsce mediacje - procedury, w których konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają nieporozumienie przy udziale mediatora. Co ważne, osoba ta nie rozwiązuje konfliktu, a jedynie pośredniczy w pertraktacjach między stronami, pomagając im wybrać wspólne, wzajemnie akceptowane rozwiązanie. arbitraż - sposób rozstrzygania sporu bez udziału sądu. Jego kompetencje przejmuje bezstronny specjalista arbiter. komisje skargowe tworzone wspólnie lub niezależnie przez stowarzyszenia przedsiębiorców, instytucje gospodarcze lub organizacje konsumenckie. Ich działania oparte są o przepisy prawa powszechnego lub zasady samoregulacji. Rozstrzygnięcia Komisji mają najczęściej niewiążący charakter. Pomimo tego decyzja ma istotne znaczenie dla reputacji przedsiębiorcy.

30 Jak wszcząć postępowanie przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim? Sprawę do SPSK może wnieść konsument, przedsiębiorca, organizacja konsumencka oraz powiatowy/miejski rzecznik konsumentów. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim/wniosek-zapis na sąd polubowny). Formularze dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - Lista WIIH wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie

31

32 Przydatne serwisy

33 Peter Drucker Jedynym celem biznesu jest stworzenie klienta. Zawsze będzie tak, że ktoś stwierdzi, że musi coś sprzedać. Celem marketingu jest sprzedawanie niepotrzebnych rzeczy. Zadaniem marketingu jest poznanie i zrozumienie klienta, jak również zorientowanie się, czy produkt lub usługa odpowiadają jemu i same się sprzedają.

34 Przydatna lektura Martin Lindstrom, Zakupologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009

35 Prawa konsumentów Reklamacja i gwarancja Dziękuję za uwagę.

opracowanie: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

opracowanie: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich ISBN 978-83-60632-17-8 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1 tel. 022 55 60 800 www.uokik.gov.pl opracowanie: Grażyna Rokicka, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN

SPIS TREŚCI PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN PRZEPISY KONSUMENCKIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW KRZYSZTOF LEHMANN Warszawa, październik 2014 3 Wstęp Niniejszy poradnik stanowi podstawowe kompendium wiedzy na temat najważniejszych obowiązków przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Zakupy przez Internet

Zakupy przez Internet Zakupy przez Internet Zakupy dokonywane przez Internet cieszą się coraz większą popularnością wśród polskich konsumentów. Pozwalają zaoszczędzić czas, a często także pieniądze. Warto zatem poznać prawa

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

DOTYCZY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ Sklep internetowy prowadzony jest przez: F.H.P. KENT-BUT 32-650 Kety, ul Mickiewicza 80 A, tel. +48 33 8450 156 od Pon. do Pt. od 8 do 16 e-mail: kent-but@kent-but.pl I. Informacja o produktach DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY W SIECI PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZAKUPY W SIECI PYTANIA I ODPOWIEDZI ZAKUPY W SIECI PYTANIA I ODPOWIEDZI Warszawa, listopad 2013 Spis treści Obowiązki informacyjne i regulaminy... 7 1. O czym konsument powinien zostać poinformowany przed dokonaniem zakupu przez Internet?..

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu Miejski Rzecznik Konsumentów w Toruniu Sprawozdanie z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu w roku 2014 Toruń, marzec 2015 r. Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1)

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązuje od dnia 25.12.2014 Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.sklep.zasun.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. MasterTools. obowiązujący od 25.12.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. MasterTools. obowiązujący od 25.12.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MasterTools obowiązujący od 25.12.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Pojęcia zaznaczone poniżej pogrubioną czcionką i użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: Formularz

Bardziej szczegółowo

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM

USTAWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM Polskie ustawodawstwo kładzie szczególny nacisk na zapewnienie ochrony prawnej konsumentowi (osobie fizycznej) jako słabszemu podmiotowi na rynku. Głównym założeniem wprowadzanych regulacji jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Kompetencje konsumentów w zakresie zaciągania zobowiązań konsumenckich. Autorzy Michalec Alicja Pawelec Marta Wroniewicz Klaudia Maślanka Mikołaj

Kompetencje konsumentów w zakresie zaciągania zobowiązań konsumenckich. Autorzy Michalec Alicja Pawelec Marta Wroniewicz Klaudia Maślanka Mikołaj Kompetencje konsumentów w zakresie zaciągania zobowiązań konsumenckich Autorzy Michalec Alicja Pawelec Marta Wroniewicz Klaudia Maślanka Mikołaj Plan prezentacji Aktualne prawa konsumentów w zakresie zaciągania

Bardziej szczegółowo

Konsument i przedsiębiorca

Konsument i przedsiębiorca Konsument i przedsiębiorca kto ma prawo, a kto obowiązek? @ Praktyczny poradnik w świetle ustawy o prawach konsumenta Partner: @ KOMANTARZE EKSPERTÓW Artur Sadowski CEO w platformie SerwerSMS.pl Potencjał

Bardziej szczegółowo

(NIE)BEZPIECZNE e-zakupy

(NIE)BEZPIECZNE e-zakupy (NIE)BEZPIECZNE e-zakupy Gdy idziemy do sklepu, spotykamy sprzedawcę, obsługę bezpośredni kontakt z drugą osobą daje nam poczucie bezpieczeństwa. Myślimy: w razie problemów z towarem wrócę tu. Gdy wchodzimy

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 22-24 listopada 2004 r.

WARSZAWA 22-24 listopada 2004 r. MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA BIUR PODRÓŻY WARSZAWA 22-24 listopada 2004 r. SZKOLENIE ZOSTAŁO SFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY WŁAŚCICIELEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-SYSTEM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-SYSTEM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-SYSTEM (Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.) Sklep internetowy e-system znajdujący się pod adresem: www.sklep.e-system.com.pl prowadzony jest przez Marcina Ficka

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY PRZEZ INTERNET

ZAKUPY PRZEZ INTERNET ZAKUPY PRZEZ INTERNET Warszawa 2014 Zakupy przez internet to istotna część konsumenckiej rzeczywistości. Pozwalają zaoszczędzić czas, a często także pieniądze. Warto poznać prawa i obowiązki związane z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.styroplast.pl/sklep

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.styroplast.pl/sklep REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.styroplast.pl/sklep prowadzący działalnośćgospodarcząpod nazwą: STYROPLAST S.C. A.T. Bednarscy ul. Domaszowska 169a 25 420 Kielce NIP: 657 29 09 051 REGON: 260657968

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W WĄBRZEŹNIE. WĄBRZEŹNO 23 marzec 2010 r.

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W WĄBRZEŹNIE. WĄBRZEŹNO 23 marzec 2010 r. SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW W WĄBRZEŹNIE WĄBRZEŹNO 23 marzec 2010 r. Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności

Bardziej szczegółowo

Zawieranie umów a nowe technologie

Zawieranie umów a nowe technologie Zawieranie umów a nowe technologie Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL (obowiązuje od dnia 20.01.2015)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL (obowiązuje od dnia 20.01.2015) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL (obowiązuje od dnia 20.01.2015) I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.studiotech.pl, prowadzony jest przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI. Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.

Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI. Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.manhattan.net.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.manhattan.net.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.manhattan.net.pl 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.manhattan.net.pl prowadzony jest przez Adam Pogorzelskiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Bądź świadomym konsumentem Kampania dla konsumentów w wieku 60+

Bądź świadomym konsumentem Kampania dla konsumentów w wieku 60+ Bądź świadomym konsumentem Kampania dla konsumentów w wieku 60+ Warszawa / Poznań 2011 r. Jakie prawa ma każdy konsument? Konsument ma prawo mówić nie. Nie bójcie się Państwo korzystać z tego prawa, nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym firmy Digito Marcin Bittner obowiązujący do 24.12.2014r.

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym firmy Digito Marcin Bittner obowiązujący do 24.12.2014r. Regulamin sklepu internetowego Qtalbums.com Sklep internetowy działający pod adresem get.qtalbums.com (zwany dalej Sklepem) umożliwia nabycie za pośrednictwem sieci internetu Towarów, w szczególności fotoalbumów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 25-12-2014

REGULAMIN ZAKUPÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 25-12-2014 REGULAMIN ZAKUPÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 25-12-2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu ze sklepem internetowym, zwanego dalej sklepem jest Anna Lisowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOWMIX.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOWMIX.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOWMIX.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Wzory dokumentów dla e-przedsiębiorców

Wzory dokumentów dla e-przedsiębiorców 2012 Wzory dokumentów dla e-przedsiębiorców SPIS TREŚCI 1. Wzór regulaminu e-sklepu... 1.1. Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego... 1.2. Co nie powinno znaleźć się w regulaminie?... a. Klauzule

Bardziej szczegółowo