1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PomyslowaKredka.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą: MULTIART Leszek Talipski ul lecia Państwa Polskiego 6, Białystok NIP: ; REGON: Firma ostała zarejestrowana w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Numer wpisu: Numer księgi w GIODO: Adres prowadzenia sklepu stacjonarnego oraz dane kontaktowe: Sklep Pomysłowa Kredka ul lecia Państwa Polskiego 6; Białystok tel. stacjonarny: tel. komórkowy: adres internetowy sklepu: 2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. 3. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu. 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny oraz ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U poz. 827), ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U nr 171, poz. 1206), ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U nr 50, poz. 331 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 5. Definicje: a) Sklep - Sklep Pomysłowa Kredka, b) Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu c) Konsument - kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze sprzedawcą w ramach Sklepu czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 5. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej

2 6. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: od 1 do 4 dni. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku opóźnienia w wydaniu towaru konsument może wyznaczyć sprzedawcy dodatkowy termin na jego wydanie, a po bezskutecznym jego upływie odstąpić od umowy. 7. Towar zostanie wysłany przez sklep w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez kupującego podczas składania zamówienia. 3. PŁATNOŚCI 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto. 2. Na ostateczną cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszty dostawy wskazane na stronach sklepu. W razie konieczności poniesienia przez konsumenta jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z dostarczeniem produktu zostanie on poinformowany o nich przed zawarciem umowy. 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest dowód zakupu - paragon lub na życzenie kupującego faktura (VAT - zw). 4.Wyboru płatności dokonuje kupujący podczas składania Zamówienia. 5.Dostępne są następujące formy płatności: a. przedpłata za zamówiony towar przelew na konto internetowe w Alior Banku b. przedpłata za zamówiony towar e-przelew lub rozliczenie transakcji kartą kredytową c. płatność firmie kurierskiej przy odbiorze zamówionego towaru d. płatność gotówką przy osobistym odbiorze towaru e. płatność kartą debetową lub kredytową przy osobistym odbiorze towaru 6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU. 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów, ale Zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie składania zamówienia 8. Najpóźniej w chwili dostarczenia konsumentowi towaru, sprzedawca wyda mu dokument potwierdzający zawarcie umowy albo przekaże takie potwierdzenie na papierze lub jeżeli konsument wyrazi na to zgodę na innym trwałym nośniku. 4. DOSTAWA 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez konsumenta podczas składania Zamówienia.

3 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Konsument jest informowany o kosztach wysyłki przed złożeniem Zamówienia. 3. Koszty dostawy ponosi konsument. 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1.Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny oraz ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U poz. 827), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez konsumenta lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie towaru. Wzór odstąpienia zawiera załączniki o nazwie: "formularz odstąpienia od umowy" oraz "zgłoszenie zwrotu", które stanowią tylko przykładowe wzory. 2. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust Sprzedawca gwarantuje zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot kosztów dostarczenia rzeczy do konsumenta obejmuje najtańszy sposób dostarczania towaru. 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. 5. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego towaru ponosi konsument. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy (jest to dzień otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia konsumenta o odstąpieniu). 6. Sprzedawcy wolno wstrzymać się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego nadania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej 7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 6. REKLAMACJA 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad. 2. W przypadku wystąpienia wad zakupionego u Sprzedawcy towaru konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

4 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, zdjęcie wadliwego towaru, datę wystąpienia dat, dane konsumenta składającego reklamację oraz żądanie konsumenta w związku z wadą towaru: naprawienie towaru, wymiana towaru na wolny od wad, obniżenie ceny, odstąpienia od umowy o ile wada jest istotna. 4. Prawo odstąpienia nie przysługuje, jeśli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, chyba że rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów danego towaru), konsument otrzyma zwrot równowartości ceny produktu lub zostaną mu zaproponowane inne, dostępne w sklepie towary w podobnej cenie. 6. Jeśli konsument zdecyduje się na wymianę wadliwego towaru, Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć rzecz wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, informując konsumenta o przewidywanym okresie realizacji tego obowiązku. 7. Sprzedawca ustosunkowuje się do żądania reklamacyjnego konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie konsumenta uznał za uzasadnione. 8. Koszty wymiany lub naprawy wadliwego towaru ponosi sprzedawca. 9. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa konsument. 10. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w regulaminie: Sklep Pomysłowa Kredka ul lecia Państwa Polskiego Białystok 11. W przypadku gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie towaru w Sklepie. 12. Sklep nie prowadzi serwisu sprzedawanych produktów, jednak pośredniczy w realizacji reklamacji u producentów lub/i dostawców. 13. Przyjęte zgłoszenie reklamacyjne zostaje przekazane do producenta lub/i dystrybutora w przeciągu 48 godzin. 14. W celu złożenia reklamacji konsument może skorzystać z poniższych form zgłoszenia: a. Klienci, którzy posiadają swoje konto w sklepie po wejściu w Panel klienta po zalogowaniu się na swoje konto mogą zgłosić reklamację do złożonego zamówienia. b. Klienci, którzy nie posiadają konta w sklepie mogą to zrobić za pośrednictwem formularza Formularz zgłoszenia reklamacji, który umieszczony jest w stopce sklepu internetowego.

5 15. Zgłoszenie reklamacyjne zostaje przyjęta do realizacji: a. w momencie otrzymania wadliwego towaru - koszt dostawy pokrywa właściciel sklepu b. po otrzymaniu opisu wady (np. za pomocą formularza, a); zaleca się przesłanie zdjęć reklamowanego produktu na adres: 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego z wyjątkiem klientów, którzy złożyli Zamówienia przed wejściem w życie zmian. Ich zamówienia będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. 2. Zarejestrowani klienci sklepu zostają poinformowani za pomocą poczty elektronicznej o planowanych zmianach w regulaminie sklepu na minimum 7/ 14 dni przed dokonaniem zmian. Akceptacja zmian następuje po wyrażeniu przez klienta zgody na wprowadzenie tych zmian. 3. W ramach pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z : a) mediacji prowadzonej wojewódzkie inspektoraty inspekcji handlowej, b) pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej. 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego. Konsumentowi przysługuje jednak możliwość wyboru między sądem, który jest dla niego dogodniejszy. 5. Konsument zarejestrowany jako użytkownik, dokonując zakupów w sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i tylko w tym celu będą przetwarzane przez Sprzedawcę. 6.Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich. 7.Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny oraz ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U poz. 827), Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U nr 171, poz. 1206). Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U nr 50, poz. 331 ze zm.). 9. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Białystok, dn r.

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r.

Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. Regulamin sklepu internetowego PLINTA-SERWIS - obowiązujący od dnia 17 lutego 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.plinta-serwis.abc24.pl prowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.suprabike.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Sport House

Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin sklepu internetowego Sport House Regulamin ten określa sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem www.odziez-sportwa.com (www.sporthouseweb.com), prowadzonym przez Sport House

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.rehabmed.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. http://www.rehabmed.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.rehabmed.com.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do

Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do Regulamin sklepu efanshop.com 1. DEFINICJE - Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Ramsat SA z siedzibą w Modlnicy, za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.njumobile.pl

Bardziej szczegółowo

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

3. PŁATNOŚCI 4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedawcą towarów i usług jest spółka Manticora S.C. Łukasz Łydka, Dariusz Wieczorek zwana dalej Sklepem z siedzibą w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 18, 32-300 Olkusz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANDABEJBI.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANDABEJBI.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANDABEJBI.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN sklepu internetowego. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN sklepu internetowego 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.tymbark.com lub www.sklep.kubus.pl. 2.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro.

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. 1. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY MEMOLUK Łukasz Czarnkowski

REGULAMIN SPRZEDAŻY MEMOLUK Łukasz Czarnkowski REGULAMIN SPRZEDAŻY MEMOLUK Łukasz Czarnkowski Podstawowe definicje: Klient - osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna niebędąca

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUMBUM.COM.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Maciejczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Chludzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego Profumo.pl Spis treści: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 4 ODBIÓR, DOSTAWA, PŁATNOŚĆ 5 DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

http://www.domasazu.pl

http://www.domasazu.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.domasazu.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRZYJAZNE-UKULELE.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRZYJAZNE-UKULELE.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRZYJAZNE-UKULELE.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Bardziej szczegółowo