PUBLIKACJE NAUKOWE I INNE SPOSOBY PREZENTACJI WYNIKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLIKACJE NAUKOWE I INNE SPOSOBY PREZENTACJI WYNIKÓW"

Transkrypt

1 PUBLIKACJE NAUKOWE I INNE SPOSOBY PREZENTACJI WYNIKÓW (Day RA, Gastel B. How to write and publish a scientific paper. 6 th edition, Greenwood Press, 2006) Co to jest publikacja naukowa? prezentuje wyniki nowe lub się do nich bezpośrednio odnosi jest powszechnie dostępna jest recenzowana

2 PUBLIKACJE NAUKOWE Jaki jest sens publikowania wyników? rozpowszechnianie wyników weryfikacja wyników (recenzja) uprawomocnienie wyników krytyczna dyskusja wyników poszerzenie stanu wiedzy zastosowanie wyników

3 RODZAJE PUBLIKACJP UBLIKACJI język publikacji dominuje angielski RODZAJE prace oryginalne (original papers) komunikaty, doniesienia zjazdowe prace dyplomowe prace przeglądowe (review papers) ksiąŝki naukowe

4 Komunikaty (doniesienia) zjazdowe streszczenie komunikatu opłata zjazdowa i inne opłaty termin nadsyłania (deadline) recenzja streszczeń publikacja streszczeń w czasopiśmie, materiałach

5 FORMY PREZENTACJI a) prezentacje ustne (oral presentations) rodzaje prezentacji (wykłady plenarne, wykłady na sesjach równoległych, referaty, krótkie prezentacje wyników) zasady prezentacji liczba slajdów szczegółowość opisu wykresów i tabel

6 FORMY PREZENTACJI b) prezentacje plakatowe (poster presentations) co to jest prezentacja plakatowa? rodzaje prezentacji plakatowych - sesje plakatowe - prezentacja przed komisją - e-postery techniczna strona tworzenia plakatów

7 PUBLIKACJE ORYGINALNE Struktura I M R A D Introduction - wstęp Materials and methods materiał, metodyka Results And - wyniki Discussion - dyskusja układ charakterystyczny dla publikacji oryginalnych i prac dyplomowych czasami modyfikowany (results( + discussion; ; IRADM)

8 Title - tytuł PUBLIKACJE ORYGINALNE Authors - autorzy Inne części publikacji: Key-words słowa kluczowe Abstract, summary - streszczenie Acknowledgments - podziękowania References, bibliography piśmiennictwo, literatura

9 Title - tytuł PUBLIKACJE ORYGINALNE Wizytówka artykułu Tytuł powinien być stwierdzeniem; przekazywać merytoryczną informację Cyclin E expression in breast cancer correlates with negative steroid receptor status, HER2 expression, tumor grade and proliferation Analysis of Cyclin E expression in breast cancer Running title tytuł skrócony

10 PUBLIKACJE ORYGINALNE Authors - autorzy Kolejność autorów, hierarchia waŝności pierwszy i ostatni autor (istotne przy punktacji); Corresponding author odpowiedzialność za artykuł

11 PUBLIKACJE ORYGINALNE Abstract, summary - streszczenie obok tytułu, abstract najbardziej rzutuje na pierwsze wraŝenie czytelnika, recenzentów miniatura artykułu (IMRAD), bezwzględnie nie zamieszczamy tabel, referencji, rycin abstract artykułu a abstract konferencyjny abstract i summary synonimy?

12 PUBLIKACJE ORYGINALNE Key-words słowa kluczowe Introduction - wstęp wprowadzenie cel pracy co stwierdzono

13 PUBLIKACJE ORYGINALNE Material and methods materiał i metodyka opis materiałów, odczynniki, materiał biologiczny opis metodyki, procedury eksperymentalne, metody statystyczne część ta powinna dać moŝliwość powtórzenia opisywanego eksperymentu

14 PUBLIKACJE ORYGINALNE Results wyniki wyniki w tekście tabele (tables) ryciny (figures), wykresy (graphs, charts) suchy opis wyników; bez ich interpretacji niedopuszczalne dublowanie się wyników; z drugiej strony, część ta powinna być spójna

15 PUBLIKACJE ORYGINALNE Discussion dyskusja najwaŝniejsza część artykułu co wiadomo? co wykryliśmy my; interpretacja wyników; potencjalne mechanizmy - spekulacje co wykryli inni? czy są podobieństwa czy róŝnice, dlaczego? jakie są wnioski?

16 PUBLIKACJE ORYGINALNE Acknowledgments podziękowania, źródła finansowania References, bibliography piśmiennictwo, literatura sens cytowania jakie prace cytować? gdzie cytować?

17 ABC PUBLIKACJI acknowledgments bibliography = literature, references brief communication captions (figure captions) chart

18 ABC PUBLIKACJI conflict of interests / duality of interests coverletter editor associated editor editor-in-chief managing editor figure

19 ABC PUBLIKACJI figure legends galley proof proof graph inset key-words letters to editor

20 ABC PUBLIKACJI minireview rapid communication reviewer reviewer s report structured abstract summary

21 Zabierając się do pisania pracy naukowej naleŝy sobie odpowiedzieć na pytania: a/ jaką wiadomość / przesłanie naukowe pragnę przekazać czytelnikom pracy b/ do jakiego grona czytelników powinienem skierować to przesłanie c/ jaki format / postać powinna mieć przekazywana przez mnie wiadomość d/ biorąc pod uwagę odpowiedzi na powyŝsze pytania: do jakiego czasopisma najlepiej skierować pracę?

22 Grono odbiorców a/ do kogo skierowana jest wiadomość zawarta w pracy? b/ czy moŝe zainteresować bardziej określone grupy czytelników od innych? c/ czy jest to wiadomość skierowana raczej do specjalistów czy ogólne przesłanie kierowane do badaczy róŝnych specjalności? d/ czy odkrycia przedstawiane w pracy są czymś oryginalnym czy są jedynie potwierdzeniem wcześniej przedstawianych wyników?

23 Dobór czasopisma Impact Factor? Punktacja KBN? Znajomość i popularność czasopisma? Indeksowanie w bazach danych?

24 Etapy organizowania i planowania publikacji naukowej A/ przeszukiwanie literatury co zrobiono do tej pory? jakie pytania pozostają bez odpowiedzi? jakie problemy wzbudzają największe kontrowersje? czemu warto poświęcić szczególna uwagę przy badaniu danego (szerzej ujętego) problemu?

25 Etapy organizowania i planowania publikacji naukowej B/ stawianie hipotezy/hipotez jak brzmi pytanie, na które chcemy znaleźć odpowiedź realizując badania? jak wygląda model badawczy? jakie (czy w ogóle jakieś) metody statystyczne pozwolą poprawnie zweryfikować stawianą hipotezę badawczą?

26 Etapy organizowania i planowania publikacji naukowej C/ zbieranie danych najlepiej w sposób, który w kaŝdej chwili pozwoli nam nabierać wyobraŝenia jak gromadzone wyniki weryfikują hipotezę badawczą D/ pisanie zarys pracy podzielonej na działy i fragmenty odnoszące się do poruszanych zagadnień i wątków, zestawienie argumentów za i przeciw weryfikowanym koncepcjom, odpowiedzi na postawione pytania szczegółowe

27 Co jest wymagane do stworzenia dobrej publikacji naukowej: A/ dobra znajomość przedmiotu i wielopłaszczyznowe zrozumienie problemu; naleŝy wyobrazić sobie hipotetyczne pytania, które mogą postawić czytelnicy i tak zestawić tekst aby pozostawiał on jak najmniej niejasności i pytań bez odpowiedzi;

28 Co jest wymagane do stworzenia dobrej publikacji naukowej: B/ dopasowanie wypowiedzi do poziomu wiedzy i zainteresowań potencjalnych czytelników: - czy są to badacze tej samej specjalności co autor/autorzy artykułu - czy czytelnicy są raczej laikami w dziedzinie, której dotyczy praca i reprezentują ogólny poziom wiedzy - jak duŝo czytelnicy wiedzą o przedmiocie badań, metodyce - czego chcieliby się dowiedzieć - w jaki sposób czytelnicy mogą wykorzystać informacje zawarte w pracy

29 Co jest wymagane do stworzenia dobrej publikacji naukowej: C/ znajomość terminologii, zwrotów oraz właściwy dobór słów stosowanych w publikacjach naukowych D/ do napisania dobrej publikacji potrzebny jest czas, nie naleŝy zostawiać pisania na ostatnią chwilę, gdyŝ maszynopis powinien być wielokrotnie przeglądany, ulepszany i poprawiany przez wszystkich współautorów

30 Praktyka czyni mistrza Umiejętność pisania publikacji naukowych szlifuje się poprzez: 1. czytanie duŝej liczby innych prac naukowych napisanych dobrym naukowym językiem (publikowanych w czasopismach o wysokim IF); 2. posługiwanie się dobrym słownikiem, wyszukiwarką!

31 krótkie jasne zdania Język publikacji naukowej unikanie Ŝargonu jednoznaczne terminy odnoszące się do mierzalnych właściwości unikanie ozdobników, kwiecistości języka odejście od pewnych reguł stylistycznych charakterystycznych dla nauk humanistycznych np. ADP (3 µm, 5 min) silnie aktywował płytki w grupie kontrolnej. Zastosowanie adenozynodifosforanu w wyŝszym stęŝeniu (20 µm, 5 min) u osób zdrowych prowadziło do dalszej nasilonej aktywacji krwinek płytkowych.

32 przykład mean values of any parameter in controls and patients are comparable czy wyraz comparable odnosi się do tego, Ŝe wartości te moŝna porównać, gdyŝ zostały wyraŝone w tych samych jednostkach? czy dlatego Ŝe zostały zmierzone przez tego samego badacza? czy dlatego,ŝe zmierzono je uŝywając tego samego sprzętu? czy dlatego,ŝe mają tą samą w przybliŝeniu wartość?

33 przykład mean values of any parameter in controls and patients are comparable mean values of any parameter in controls and patients are the same lub mean values of any parameter in controls and patients are not significantly different

34 Język publikacji naukowej unikamy zbędnych określeń i opisów: osad barwy Ŝółtej = Ŝółty osad Wiadomo, Ŝe podwyŝszone stęŝenie...= PodwyŜszone stęŝenie Bardzo silnie aktywuje = Silnie aktywuje Poddano wirowaniu w temperaturze 37 0 C przy sile odśrodkowej 2000 g = Wirowano (2000 g, 37 0 C)

35 Język publikacji naukowej krótkie, proste zdania (nie powinny mieć więcej niŝ 40 słów), najlepiej gdy podmiot sąsiaduje z orzeczeniem "Rapid ventricular tachycardia causes hemodynamic collapse" ma silniejszą wymowę niŝ "Rapid ventricular tachycardia, which has various manifestations on the ECG, causes hemodynamic collapse"

36 Język publikacji naukowej jako orzeczenie w zdaniu lepsze są silniejsze (zwrotne) czasowniki (te związane z akcją/ działaniem) niŝ słabe (bierne) (te związane z byciem, istnieniem) "Abnormal ECG findings teach us how to interpret ECGs" brzmi lepiej niŝ zdanie "Abnormal ECG findings are good teaching tools

37 Język publikacji naukowej lepiej uŝywać strony czynnej niŝ biernej, chociaŝ ta ostatnia cieszy się duŝym powodzeniem wśród autorów publikacji naukowych; strona bierna jest właściwym wyborem, jeŝeli trudno określić wykonawcę lub powoływanie się na niego jest niecelowe In our study we concluded that..." jest lepsze niŝ It was concluded in our study that...

38 Język publikacji naukowej naleŝy unikać długich ciągów rzeczowników (w tekstach angielskich) "This report explains our projects to stimulate improvements in medical education." jest lepsze niŝ zdanie: "This report explains our medical education improvement projects."

39 Język publikacji naukowej forma czasownikowa zdania jest lepsza niŝ forma rzeczownikowa "The operation was performed successfully." jest lepsze niŝ zdanie: "The performance of the operation was a success."

40 Język publikacji naukowej naleŝy unikać podwójnych zaprzeczeń "Less attention is paid to roentgenograms that lack clarity than to other kinds of images." jest niejasne i lepiej go zastąpić zdaniem: "Physicians pay more attention to images that are clear than to unclear images."

41 Język publikacji naukowej poszczególne aspekty zagadnienia najlepiej omawiać w róŝnych paragrafach kaŝdy paragraf powinien być zwarty, a zdania powinny tworzyć spójny ciąg myślowy kaŝde następne zdanie powinno być konsekwencją / odwoływać się do zdania poprzedzającego w logiczny sposób sprzęŝenie logiczne moŝe być wsparte sprzęŝeniem werbalnym, tzn. charakterystyczne słowa kluczowe powtarzają się w poszczególnych zdaniach

42 Język publikacji naukowej paragraf powinien dyskutować określoną ideę / myśl w sposób shierarchizowany, tzn. od aspektów ogólnych do coraz bardziej szczegółowych kaŝdy paragraf zawiera 3-5 zdań, liczba paragrafów na stronę wynosi zwykle 3-5 aby łatwiej oddzielać w myślach poszczególne paragrafy moŝna zostawić wolny odstęp między nimi i/lub rozpoczynać kaŝdy nowy paragraf wcięciem

43 Tabele reguły tworzenia i zamieszczania w tekście zestawiamy je przed pisaniem rozdziału Wyniki nie kaŝda publikacja musi zawierać tabele tabela aby była dobrym uzupełnieniem tekstu powinna zastępować 1000 słów format tabel dostosowujemy do formatu wymagań czasopisma tabele do prezentacji powinny być proste, zawierające niewiele danych tabele przedstawiane w maszynopisach mogą być bardziej obszerne i złoŝone

44 Tabele nie naleŝy odwoływać się shown in the table above (or below), poniewaŝ nigdy nie wiemy gdzie znajdzie się tabela po złoŝeniu tekstu w szpaltach opublikowanego artykułu rzędy i kolumny tabeli muszą być właściwie sformatowane, z tytułami kolumn i wierszy, zawierać jednostki (układ SI) i podawać wielkości próby badanej oznaczenia ND (not determined, nie oznaczane) i NA (not applicable, nie dotyczy) kaŝda tabela powinna być niezaleŝna, zawierać tytuł oraz dokładny opis, tak aby moŝna było zanalizować dane tabeli bez odwoływania się do wyjaśnień w tekście pracy

45 Table 1 przykład TYTUŁ TABELI Platelet function monitored in CABG patients with the use of PFA-100 and WBEA on the 10 th postoperative day and one month after surgery OPIS / LEGENDA TABELI Data shown as median (interquartile range). For the purpose of WBEA determinations whole blood platelets were agonized with 1 µg/ml collagen or 0.5 mm arachidonic acid. Significance of differences between measurement points A and B was estimated by one-sided Wilcoxon s signed rank test for paired comparisons.

46 Wykresy i rysunki reguły tworzenia i zamieszczania w tekście rysunek powinien ilustrować w jak najprostszy sposób to co opisujemy w tekście pracy pamiętajmy, Ŝe czytelnicy zwykle najpierw oglądają ilustracje studiując wyniki pracy format rysunku (wielkość czcionki, grubość linii, wielkość punktów, czytelność opisów) stanowi w znacznej mierze o zainteresowaniu pracą rysunki uŝywane podczas prezentacji powinny być prostsze niŝ te przeznaczone do publikacji

47 Wykresy i rysunki kiedy rysunki kiedy tabele? terapia Badany parame tr Badany parametr dni brak MNA ASA Czas trw ania terapii [dni]

48 Rodzaje wykresów wykresy liniowe / punktowe obrazują trendy, tendencje, zmiany w czasie przedstawiają zaleŝności między zmiennymi niezaleŝnymi a zaleŝnymi są trudniejsze do właściwej interpretacji niŝ wykresy słupkowe

49 Rodzaje wykresów wykresy liniowe logarytmiczne jeŝeli tempo zmian jest istotniejsze niŝ aspekt ilościowy zmian, wykresy tego typu przedstawia się w postaci logarytmicznej lub półlogarytmicznej

50 Rodzaje wykresów wykresy kropkowe / skaterogramy słuŝą do do przedstawiania zaleŝności (asocjacji)

51 Rodzaje wykresów wykresy słupkowe / histogramy częstość alleli 0,9 0,6 0,3 0 0,883 0,715 G kontrola 0,437 T chorzy 0,383 częstość alleli w grupie udarowców 1,0 0,5 0,0 0,388 0,378 T kobiety 0,857 G męŝczyźni 0,908 proste w wykonaniu oraz interpretacji i najchętniej wykorzystywane, do przedstawiania zaleŝności przyczyna-skutek

52 Rodzaje wykresów wykresy torcikowe 22.1% 4 % 30.1% 43,8% widowiskowe, ale trudne do porównania zmian; najczęściej stosowane do przedstawiania frakcji

53 Rodzaje wykresów wykresy pudełkowe z wąsami max średnia odchylenie standardowe min

54 Rodzaje wykresów wykresy drabinkowe pomiar B stosowane do przedstawiania wyników pomiarów sparowanych

55 Rodzaje wykresów wykresy rozrzutu w grupach dobrze charakteryzują zmienność wewnątrzpopulacyjną

56 Rodzaje wykresów krzywe przeŝycia

57 Wykresy Udział w rynku Udział w rynku [%] [%] Lek 1 Lek 2 Lek Lek 1 Lek 2 Lek

58 PRACA MAGISTERSKA V. Wyniki Wykresy Zyski firmy farmaceutycznej X w latach Zysk [mln USD] Zysk [mln USD]

59 PRACA MAGISTERSKA V. Wyniki Wykresy Zyski firmy farmaceutycznej X w latach Zysk [mln USD] 120 Zysk [mln USD] Rok Ryc. 1. Zyski firmy farmaceutycznej X w latach

60 PUBLIKACJE ORYGINALNE - przygotowanie manuskryptu (instrukcje dla autorów) - parę słów o rycinach (wykresach) wysyłanie pracy (submission), forma konwencjonalna i elektroniczna, coverletter zasady poprawnego wysyłania prac, copyright transfer, conflict of interests

61 PUBLIKACJE ORYGINALNE korespondencja z redakcją, numer manuskryptu (MS No.) zasady recenzji (peer review), liczba recenzentów decyzje redakcji odpowiedzi na uwagi recenzentów przyjęcie artykułu do druku, szczotka (proof), odbitki

62 PUBLIKACJE PRZEGLĄDOWE (review articles) przegląd wyników opublikowanych nieco inny krąg odbiorców brak układu IMRAD dłuŝsze; rozbudowana struktura podrozdziałów rozbudowane piśmiennictwo często są zamawiane, przez redakcję

63 NAUKOMETRIA Naukometria, to dział naukoznawstwa zajmujący się zjawiskami organizacji nauk, dającymi się ująć ilościowo i statystycznie (Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, 1997).

64 Intuicyjnie - kaŝda działalność podlega ocenie Ocena badań naukowych przekłada się na ocenę: poszczególnych naukowców zespołów badawczych Zakładów, Katedr, Klinik, Instytutów, Uczelni poziomu nauki w poszczególnych państwach finansowanie badań, prestiŝ, awans zawodowy

65 Wieloparametrowe kryteria oceny nauki publikacje w czasopismach (liczba x jakość) ksiąŝki (liczba) doniesienia zjazdowe (liczba) nagrody naukowe (liczba i jakość) udział w grantach (liczba i jakość) przewodniczenie sesjom na zjazdach recenzje i promotorstwo prac dyplomowych udział i funkcje w towarzystwach naukowych recenzje artykułów i redagowanie czasopism

66 RANGA PUBLIKACJI ranga według typu publikacji ranga według czasopisma system punktacji lista filadelfijska 5700 czasopism Institute for Scientific Information (ISI) współczynnik oddziaływania = impact factor (IF) IF czasopisma X jest równy ilości cytowań artykułów z czasopisma X przez inne czasopisma w ciągu 2 lat / całkowitą ilość prac opublikowaną w czasopiśmie X w ciągu tych samych 2 lat

67 PUBLIKACJE W CZASOPISMACH JAKO MIARA NAUKI produktywność nauki (ilość publikacji) efektywność nauki (wpływ opublikowanych prac na rozwój nauki)

68 EFEKTYWNOŚĆ W NAUCE impact factor (IF). IF=C/P IF czasopisma X jest równy ilości cytowań artykułów z czasopisma X przez inne czasopisma w ciągu 2 roku / całkowitą ilość prac opublikowaną w czasopiśmie X w ciągu dwóch poprzedzających lat w praktyce IF podawane są przez ISI w postaci dwóch corocznych raportów (JCR) science i social science. W 1996 science report liczył 4779 czasopism podczas gdy w bazach Medline, Biosis i Embase łącznie było 7000 czasopism

69 IF A EFEKTYWNOŚĆ NAUKI IF NIE powinien być miarą efektywności nauki - dlaczego? rozkłady cytowalności prac (cytowania/artykuł na rok) dla róŝnych prac w tym samym czasopiśmie nie są normalne. 50% cytatów pochodzi z 15% artykułów, które były cytowane 10 razy częściej niŝ te cytowane najrzadziej brak korelacji pomiędzy IF czasopisma a cytowalnością danego artykułu

70 IF A EFEKTYWNOŚĆ NAUKI wady cd. róŝnice między IF róŝnych dyscyplin, dziedzin Dziedzina IF Biochemia Immunologia Genetyka Onkologia Pediatria Ortopedia 3,55 3,11 2,20 1,84 1,19 0,84 "Annual Review of Biochemistry w 1995 roku IF = 44,4, a 34 czasopisma w tej dziedzinie miały IF>5. W ekonomii lider - IF około 1.

71 IF A EFEKTYWNOŚĆ NAUKI wady cd. IF zaleŝy od czasu zwłoki (czas między submission i publishing). Czas zwłoki róŝni się znacznie między czasopismami. IF zaleŝy takŝe od obrotu cytowań (liczba referencji w danej pracy, które pochodzą z ostatnich dwóch lat). Obrót cytowań róŝni się znacznie między czasopismami. Niekonsekwencja przy obliczaniu, IF=C/P C cytaty wszystkich publikacji

72 IF PODSUMOWANIE bezspornie przydatny dla wydawców i bibliotekarzy przydatny dla czytelników przydatny dla autorów jako jedno z narzędzi do wyboru czasopisma jako miejsca potencjalnej publikacji umoŝliwia wstępną i łatwą ocenę ludzi, zespołów badawczych we własnej dziedzinie lub dziedzinach pokrewnych

73 EFEKTYWNOŚĆ W NAUCE Citation index (CI) - indeks cytowań (liczba cytowań opublikowanej pracy w innych opublikowanych pracach w ciągu roku)

74 CI - PUŁAPKI tylko 30% prac dobrze opublikowanych jest cytowanych. Przyczyny: ograniczone miejsce w czasopismach, słaba znajomość literatury cytuje się prace nie ze względu na ich wartość ale ze względu na ich uŝyteczność często zatem cytuje się prace wtórne, przeglądowe kosztem docierania do prac źródłowych

75 CI PUŁAPKI cd często cytuje się prace podpierając się nimi często cytuje się prace własne, znajomych, rodaków (szacuje się, Ŝe jest to 30% cytowań) im praca dłuŝsza, tym częściej cytowana podobnie jak przy IF, na CI wpływa rodzaj dyscypliny naukowej

76 UWAGI KOŃCOWE temat stosowania IF i CI jest kontrowersyjny; nauki nowe, szybko zmieniające się vs. reszta świata w świetle tych kontrowersji lepiej się wstrzymać z drobiazgową naukometryczną oceną własnego dorobku i publiczną taką oceną dorobku innych materiałem do takiej analizy jest i tak zawsze pełna lista publikacji i/lub lista wybranych publikacji (obie listy jesteśmy w stanie skonstruować w sposób jednoznaczny)

77 UWAGA OSTATNIA moŝe nieco krytyczniej powinniśmy się odnosić do wyboru czasopisma tylko na podstawie IF? Publikowanie w czasopiśmie z naszej dziedziny powinno dać lepsze CI Piśmiennictwo Sawicki W. Ocenianie nauki - rzeczywistość i iluzje. POST. HIG. MED. DOŚW. 1998, 52, 3; (http://salve.slam.katowice.pl/sawicki.htm) Wróblewski A.K. OstroŜnie z tym wspólczynnikiem. Forum Akad 1998, nr 7-8 (http://www.forumakad.pl/archiwum/98/7-8/artykuly/20- polemiki.htm) Machalska-Garbacz A. Podaj swój wskaźnik. Forum Akad 1999, nr 5 (http://www.forumakad.pl/archiwum/99/5/artykuly/11-zycie_akad.htm)

78 PUNKTACJA PUBLIKACJI W UMED Punktacja względnego udziału autorów 1 autor 1,0 2 autorów 0,6; 0,4 3 autorów 0,5; 0,2; 0,3 4 autorów pierwszy 0,4; ostatni 0,3; pozostali 0,3 do podziału 5 autorów pierwszy 0,4; ostatni 0,3; pozostali 0,3 do podziału 6 autorów i więcej pierwszy 0,4; ostatni 0,2; pozostali 0,4 do podziału Punktacja artykułów w czasopiśmie zgodna z wykazem czasopism KBN punktacjakbn.pdf Punktowane jest teŝ autorstwo, ksiąŝek, dysertacji, grantów (szczegóły na stronie UMed)

79 Zasady prowadzenia badań naukowych i przygotowywania publikacji naukowych Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Cezary Watała PIŚMIENNICTWO OMÓWIENIE ZASAD CYTOWANIA I PORZĄDKOWANIA DANYCH LITERATUROWYCH PRZY POMOCY PROGRAMU REFERENCE MANAGER dr Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi KDL Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

80 zdobywanie informacji o otaczającym świecie dokonuje się poprzez: - analizę danych bibliograficznych - doświadczalnictwo

81 Algorytmy przeprowadzenia eksperymentu naukowego schemat postępowania w zaplanowani planowaniu doświadczeni wiadczenia a nie jest dowolny jak brzmi idea, której mamy bronić lub obalać? umiejętno tność właściwego zaplanowania eksperymentu naukowego cechuje doświadczonego badacza

82 Planowanie eksperymentu naukowego przypadkowe i szeroko zakrojone zbieranie wyników w jest nieporozumieniem i przeczy racjonalnemu podejściu w pracy naukowej wyniki zbieramy i opracowujemy z myślą o udowodnieniu postawionej wcześniej hipotezy, a nie odwrotnie próby wykrojenia koncepcji badawczej na podstawie zebranych w sposób b chaotyczny (gdyŝ bez wcześniejszego zamysłu u celowego działania ania) danych pomiarowych jest działaniem aniem po omacku i graniczy z manipulacją naukową

83 określ problem badawczy jak brzmi hipoteza? wybierz test statystyczny wybór próby badanej zbierz dane zastosuj właściwy test zadecyduj o wyniku

84 proste testy istotności wybór testu statystycznego

85 zaawansowane testy istotności wybór testu statystycznego

86 nieparametryczne testy istotności wybór testu statystycznego

87 testy asocjacji / zaleŝności wybór testu statystycznego

88 Określ l problem badawczy: co nas interesuje czego jeszcze nie wiadomo co chcielibyśmy udowodnić problem badawczy precyzujemy nie na podstawie tego co moŝemy zmierzyć mając c do dyspozycji określony warsztat odczynnikowy i aparaturowy, tylko na podstawie tego co nas intryguje

89 Analiza danych bibliograficznych Źródła a informacji Informacje drukowane: podręczniki, czasopisma edukacyjne, czasopisma specjalistyczne. Przekazy ustne: zjazdy i konferencje naukowe, zebrania w zespołach, Informacje elektroniczne: medyczne serwisy/ksiąŝki, czasopisma dostępne w Internecie (Medline( Medline), systemy typu doctop doctop

90 Źródła informacji z badań naukowych Evidence based medicine (EBM) Praktyka Oparta na Wiarygodnych i Aktualnych Publikacjach (POWAB) Brian Haynes Roman Jaeschke. EBM - jak uniknąć zalewu informacji? Medycyna Praktyczna 2003/03

91 Selekcja doniesień medycznych przydatnych w praktyce Evidence-based medicine (EBM) Praktyka Oparta na Wiarygodnych i Aktualnych Publikacjach (POWAB) Brian Haynes Roman Jaeschke. EBM - jak uniknąć zalewu informacji? Medycyna Praktyczna 2003/03

92 PIŚMIENNICTWO OMÓWIENIE ZASAD CYTOWANIA References, bibliography piśmiennictwo, literatura sens cytowania jakie prace cytować? gdzie cytować?

93 RÓśNE STYLE CYTOWANIA W TEKŚCIE I ZESTAWIANIA LISTY PUBLIKACJI W CZASOPISMACH BIOMEDYCZNYCH Standardy dostępne w literaturze Instrukcje dla autorów Wskazówki promotorów/opiekunów pracy

94 Instrukcje dla autorów i inne ciekawe adresy Journal of Thrombosis and Haemostasis połącz Thrombosis Haemostasis połącz Thrombosis Research połącz Platelets połącz Listy czasopism połącz Skróty czasopism wg Index Medicus połącz Zasady przygotowywania prac naukowych połącz

95 RÓśNE SYSTEMY CYTOWANIA W TEKŚCIE I ZESTAWIANIA LISTY PUBLIKACJI W CZASOPISMACH BIOMEDYCZNYCH System: nazwisko i rok (System Harvardzki) w tekście podaje się nazwisko autora (autorów) i rok publikacji np. Smith (1999), gdy więcej prac tego autora Smith (1999a) gdy więcej niŝ dwóch autorów podaje się: Smith i wsp. (1999) lub Smith et al. (1999)

96 PIŚMIENNICTWO System: nazwisko i rok (System Harvardzki) na końcu publikacji podaje się alfabetyczną listę referencji wady i zalety dla czytelnika

97 PIŚMIENNICTWO System: nazwisko i rok (System Harvardzki) Buchanan MR, Rischke JA, Hirsh J. Aspirin inhibits platelet function independent of the acetylation of cyclooxygenase. Thromb Res 1982; 25: Konstantopoulos K, Wu KK, Udden MM, Banez EI, Shattil SJ, Hellums JD. Flow cytometric studies of platelet responses to shear stress in whole blood. Biorheology 1995; 32: Zar J. Biostatistical analysis. Simon & Schuster/A Viacom Company, Upper Saddle River, N.J., Prentice-Hall International, Inc., 1999.

98 PIŚMIENNICTWO System alfabetyczno-numeryczny numeryczny w tekście podaje się numer publikacji: (1) lub [1] lub 1 na końcu publikacji podaje się numerowaną listę referencji w kolejności alfabetycznej (wg autora) wady i zalety tego systemu dla czytelników

99 PIŚMIENNICTWO System alfabetyczno-numeryczny numeryczny 1. Buchanan MR, Rischke JA, Hirsh J. Aspirin inhibits platelet function independent of the acetylation of cyclooxygenase. Thromb Res 1982; 25: Konstantopoulos K, Wu KK, Udden MM, Banez EI, Shattil, SJ, Hellums JD. Flow cytometric studies of platelet responses to shear stress in whole blood. Biorheology 1995; 32: Zar J. Biostatistical analysis. Simon & Schuster/A Viacom Company, Upper Saddle River, N.J., Prentice- Hall International, Inc., 1999.

100 PIŚMIENNICTWO System porządkowy - kolejności cytowania w tekście podaje się numer publikacji: (1) lub [1] lub 1 na końcu publikacji podaje się numerowaną listę referencji w kolejności ich cytowania wady i zalety tego systemu dla czytelników

101 PIŚMIENNICTWO System porządkowy - kolejności cytowania 1. Konstantopoulos K, Wu KK, Udden MM, Banez EI, Shattil, SJ, Hellums JD. Flow cytometric studies of platelet responses to shear stress in whole blood. Biorheology 1995; 32: Zar J. Biostatistical analysis. Simon & Schuster/A Viacom Company, Upper Saddle River, N.J., Prentice- Hall International, Inc., Buchanan MR, Rischke JA, Hirsh J. Aspirin inhibits platelet function independent of the acetylation of cyclooxygenase. Thromb Res 1982; 25:

102 Vancouver (Blood Blood) Numeric citations: : (1;3-5) RóŜne style cytowania (1) Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation.. J Hist Fant 1976; 6(11): Circulation Numeric citations: : ( 1;3 1;3-5 ) 1. Adams JQ, Lincoln A, van Buren M et al. An imaginary conversation. J Hist Fant ;76: Cell First citation: : (Adams( et al., 1976) Adams,J.Q., Lincoln,A., van Buren,M., and Truman,H.S. (1976). An imaginary conversation.. J. Hist. Fant. 76,,

103 BAZA MEDLINE - największa baza danych publikacji biomedycznych na świecie - została a stworzona w 1966 roku - utrzymywana jest przez Narodowy Instytut Zdrowia USA (NIH) połączenie

104 procite.comcom

105 refman.com

106 Reference Manager Praktyczne zastosowania programu Reference Manager gromadzenie danych literaturowych przygotowanie biblioteki plików PDF generowanie literatury do prac dyplomowych i publikacji połączenie

107 Reference Manager Bezpośrednie pobieranie referencji z bazy Medline polecenie: internet search i wprowadzanie słów kluczowych wybór interesujących pozycji polecenie: copy references, wprowadzanie nowych referencji połączenie

108 Reference Manager Import z bazy Pub Med przygotowanie pliku tekstowego w bazie Pub Med polecenie: References, Import Text File wybór referencji

109 Reference Manager Ręczne wprowadzanie nowych referencji polecenie: References New wybór typu referencji wprowadzanie danych

110 Reference Manager Zarządzanie referencjami sortowanie wyszukiwanie biblioteka artykułów w wersji PDF

111 Reference Manager Generowanie piśmiennictwa przygotowanie tekstu, wprowadzanie referencji wybór formatu piśmiennictwa generowanie piśmiennictwa

112 Archaiczne metody przygotowania piśmiennictwa Metoda kopiuj wklej program Word program Excel

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA

EFEKTYWNEGO PUBLIKOWANIA a naukowca różni się od innych zawodów pod jednym zasadniczym wzglę cz wykonywania pracy musimy także o niej pisać. Aptekarz nie pisze o lek owca o przebytych trasach. W przypadku badacza żaden eksperyment

Bardziej szczegółowo

dr hab. Michał Żmijewski

dr hab. Michał Żmijewski dr hab. Michał Żmijewski Profesor nadzwyczajny w Katedrze Histologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor 50 publikacji o łącznej liczbie ponad 1200 cytowań, prodziekan Wydziału Lekarskiego GUMed,

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Gdański Uniwersytet Medyczny 2015 Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI. Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI Halina Sobocka - Szczapa Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich. Poradnik dla studentów Łódź 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...3

Bardziej szczegółowo

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY ANETA DRABEK BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH PRACA DOKTORSKA NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. DR HAB. IRENY MARSZAKOWEJ-SZAJKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowanie prac licencjackich i magisterskich oraz innych prac pisemnych

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowanie prac licencjackich i magisterskich oraz innych prac pisemnych Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego Przygotowanie prac licencjackich i magisterskich oraz innych prac pisemnych - 1 - Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Rodzaje prac pisemnych... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl

Warszawa, kwiecień 2008 r. Uwagi odnośnie przewodnika proszę kierować na adres: rzabielski@plusnet.pl Przewodnik pisania prac magisterskich i dysertacji doktorskich dla studentów SGGW 1 Romuald Zabielski, Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW Czasem napisanie pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza cytowań pracowników Politechniki Wrocławskiej w celu wskazania najaktywniejszych zespołów innowacyjnych oraz obszaru ich zainteresowań

Wstępna analiza cytowań pracowników Politechniki Wrocławskiej w celu wskazania najaktywniejszych zespołów innowacyjnych oraz obszaru ich zainteresowań Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. Wstępna analiza cytowań pracowników Politechniki Wrocławskiej w celu wskazania najaktywniejszych zespołów innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW/ GUIDE FOR AUTHORS Wstęp

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW/ GUIDE FOR AUTHORS Wstęp INSTRUKCJE DLA AUTORÓW/ GUIDE FOR AUTHORS Wstęp Kryteria artykułów Redakcja Otolaryngologii Polskiej przyjmuje do publikacji artykuły oryginalne, poglądowe i kazuistyczne niepublikowane wcześniej w całości

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

JAK PISAĆ PRACE DYPLOMOWĄ

JAK PISAĆ PRACE DYPLOMOWĄ Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni JAK PISAĆ PRACE DYPLOMOWĄ Alfred Czermiński Kazimierz Dendura Bogdan Nogalski Gdynia 1996 1. SEMINARIUM DYPLOMOWE 7 1.1. Cel seminarium dyplomowego 7 1.2.

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich IX Kongres Ekonomistów Polskich Beata Łopaciuk-Gonczaryk Grażyna Bukowska Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski "PUBLISH OR PERISH" - UWARUNKOWANIA PRODUKTYWNOŚCI POLAKÓW W DZIEDZINIE EKONOMII

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ pod redakcją Marii Czyżewskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2012 Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski,

Bardziej szczegółowo

Umberto Eco o pracach dyplomowych

Umberto Eco o pracach dyplomowych Jarosław Zieliński Umberto Eco o pracach dyplomowych Dzieło Umberto Eco Jak napisać pracę dyplomową ukazało się po raz pierwszy we Włoszech w 1977 roku; polskie wydanie ukazało się w 2007, trzydzieści

Bardziej szczegółowo

Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) KRYSTIAN M. ZAWADZKI Metodologia pisania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) PG, PWSZ 2009 1. Program zajęć seminaryjnych składa się z trzech części i obejmuje: a) wybór tematu i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Complementary and Alternative Medicine in Science ukazuje się w druku dwa razy w roku

INFORMACJE OGÓLNE. Complementary and Alternative Medicine in Science ukazuje się w druku dwa razy w roku INFORMACJE OGÓLNE Complementary and Alternative Medicine in Science (CAMS) to recenzowane, interdyscyplinarne czasopismo medyczne wydawane przez, Agencję Wydawniczą MEDSPORTPRESS Sp. z o.o. (www.medsport.pl/czasopisma).

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Szkoły Wyższej

Pedagogika Szkoły Wyższej Pedagogika Szkoły Wyższej UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY INSTYTUT PEDAGOGIKI Pedagogika Szkoły Wyższej 1/2013 SZCZECIN 2013 Rada Naukowa Teresa Bauman, Maria Czerepaniak-Walczak, Barbara

Bardziej szczegółowo

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) Autorami publikacji są: dr Piotr Bajor dr hab. Jakub Fichna dr Marcin Grabowski dr Bartłomiej Lis dr

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych

Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych NAUKA 3/2014 117-140 EMANUEL KULCZYCKI* Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych 1. Wprowadzenie Parametryzacja jednostek naukowych przeprowadzona w 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Metodyka pisania prac licencjackich

Metodyka pisania prac licencjackich TADEUSZ MENDEL Metodyka pisania prac licencjackich wymogi merytoryczne i formalne technika pisania ocena i obrona Poradnik dla studentów Poznańskiej Wyższej Szkoły Biznesu Poznań 2014 Od Autora Pomysł

Bardziej szczegółowo

MAŁY PORADNIK PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

MAŁY PORADNIK PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ MAŁY PORADNIK PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ opracował Andrzej Sztando dla uczestników mojego seminarium wersja 1.0 z dnia 02. 01. 2010. 1 Moje miłe seminarzystki (i seminarzyści teŝ, ale dalej będę zwracał

Bardziej szczegółowo

Porozumienie BazTECH. BazTOL Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych

Porozumienie BazTECH. BazTOL Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych Porozumienie BazTECH BazTOL Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych Ocena jakości źródeł internetowych z zakresu nauk technicznych w portalu BazTOL Opracowanie BoŜena Bednarek-Michalska Redaktor

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu

Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Paweł Elert Nr albumu: 203027 Analiza wpływu wiadomości prasowych na cenę akcji z wykorzystaniem narzędzi text-miningu Praca magisterska na kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską

Jak napisać pracę magisterską To jest przykład strony tytułowej więcej szczegółów na stronie 12, 24-25 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ BIOLOGII Stanisław Czachorowski Jak napisać pracę magisterską - poradnik dla

Bardziej szczegółowo