PUBLIKACJE NAUKOWE I INNE SPOSOBY PREZENTACJI WYNIKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLIKACJE NAUKOWE I INNE SPOSOBY PREZENTACJI WYNIKÓW"

Transkrypt

1 PUBLIKACJE NAUKOWE I INNE SPOSOBY PREZENTACJI WYNIKÓW (Day RA, Gastel B. How to write and publish a scientific paper. 6 th edition, Greenwood Press, 2006) Co to jest publikacja naukowa? prezentuje wyniki nowe lub się do nich bezpośrednio odnosi jest powszechnie dostępna jest recenzowana

2 PUBLIKACJE NAUKOWE Jaki jest sens publikowania wyników? rozpowszechnianie wyników weryfikacja wyników (recenzja) uprawomocnienie wyników krytyczna dyskusja wyników poszerzenie stanu wiedzy zastosowanie wyników

3 RODZAJE PUBLIKACJP UBLIKACJI język publikacji dominuje angielski RODZAJE prace oryginalne (original papers) komunikaty, doniesienia zjazdowe prace dyplomowe prace przeglądowe (review papers) ksiąŝki naukowe

4 Komunikaty (doniesienia) zjazdowe streszczenie komunikatu opłata zjazdowa i inne opłaty termin nadsyłania (deadline) recenzja streszczeń publikacja streszczeń w czasopiśmie, materiałach

5 FORMY PREZENTACJI a) prezentacje ustne (oral presentations) rodzaje prezentacji (wykłady plenarne, wykłady na sesjach równoległych, referaty, krótkie prezentacje wyników) zasady prezentacji liczba slajdów szczegółowość opisu wykresów i tabel

6 FORMY PREZENTACJI b) prezentacje plakatowe (poster presentations) co to jest prezentacja plakatowa? rodzaje prezentacji plakatowych - sesje plakatowe - prezentacja przed komisją - e-postery techniczna strona tworzenia plakatów

7 PUBLIKACJE ORYGINALNE Struktura I M R A D Introduction - wstęp Materials and methods materiał, metodyka Results And - wyniki Discussion - dyskusja układ charakterystyczny dla publikacji oryginalnych i prac dyplomowych czasami modyfikowany (results( + discussion; ; IRADM)

8 Title - tytuł PUBLIKACJE ORYGINALNE Authors - autorzy Inne części publikacji: Key-words słowa kluczowe Abstract, summary - streszczenie Acknowledgments - podziękowania References, bibliography piśmiennictwo, literatura

9 Title - tytuł PUBLIKACJE ORYGINALNE Wizytówka artykułu Tytuł powinien być stwierdzeniem; przekazywać merytoryczną informację Cyclin E expression in breast cancer correlates with negative steroid receptor status, HER2 expression, tumor grade and proliferation Analysis of Cyclin E expression in breast cancer Running title tytuł skrócony

10 PUBLIKACJE ORYGINALNE Authors - autorzy Kolejność autorów, hierarchia waŝności pierwszy i ostatni autor (istotne przy punktacji); Corresponding author odpowiedzialność za artykuł

11 PUBLIKACJE ORYGINALNE Abstract, summary - streszczenie obok tytułu, abstract najbardziej rzutuje na pierwsze wraŝenie czytelnika, recenzentów miniatura artykułu (IMRAD), bezwzględnie nie zamieszczamy tabel, referencji, rycin abstract artykułu a abstract konferencyjny abstract i summary synonimy?

12 PUBLIKACJE ORYGINALNE Key-words słowa kluczowe Introduction - wstęp wprowadzenie cel pracy co stwierdzono

13 PUBLIKACJE ORYGINALNE Material and methods materiał i metodyka opis materiałów, odczynniki, materiał biologiczny opis metodyki, procedury eksperymentalne, metody statystyczne część ta powinna dać moŝliwość powtórzenia opisywanego eksperymentu

14 PUBLIKACJE ORYGINALNE Results wyniki wyniki w tekście tabele (tables) ryciny (figures), wykresy (graphs, charts) suchy opis wyników; bez ich interpretacji niedopuszczalne dublowanie się wyników; z drugiej strony, część ta powinna być spójna

15 PUBLIKACJE ORYGINALNE Discussion dyskusja najwaŝniejsza część artykułu co wiadomo? co wykryliśmy my; interpretacja wyników; potencjalne mechanizmy - spekulacje co wykryli inni? czy są podobieństwa czy róŝnice, dlaczego? jakie są wnioski?

16 PUBLIKACJE ORYGINALNE Acknowledgments podziękowania, źródła finansowania References, bibliography piśmiennictwo, literatura sens cytowania jakie prace cytować? gdzie cytować?

17 ABC PUBLIKACJI acknowledgments bibliography = literature, references brief communication captions (figure captions) chart

18 ABC PUBLIKACJI conflict of interests / duality of interests coverletter editor associated editor editor-in-chief managing editor figure

19 ABC PUBLIKACJI figure legends galley proof proof graph inset key-words letters to editor

20 ABC PUBLIKACJI minireview rapid communication reviewer reviewer s report structured abstract summary

21 Zabierając się do pisania pracy naukowej naleŝy sobie odpowiedzieć na pytania: a/ jaką wiadomość / przesłanie naukowe pragnę przekazać czytelnikom pracy b/ do jakiego grona czytelników powinienem skierować to przesłanie c/ jaki format / postać powinna mieć przekazywana przez mnie wiadomość d/ biorąc pod uwagę odpowiedzi na powyŝsze pytania: do jakiego czasopisma najlepiej skierować pracę?

22 Grono odbiorców a/ do kogo skierowana jest wiadomość zawarta w pracy? b/ czy moŝe zainteresować bardziej określone grupy czytelników od innych? c/ czy jest to wiadomość skierowana raczej do specjalistów czy ogólne przesłanie kierowane do badaczy róŝnych specjalności? d/ czy odkrycia przedstawiane w pracy są czymś oryginalnym czy są jedynie potwierdzeniem wcześniej przedstawianych wyników?

23 Dobór czasopisma Impact Factor? Punktacja KBN? Znajomość i popularność czasopisma? Indeksowanie w bazach danych?

24 Etapy organizowania i planowania publikacji naukowej A/ przeszukiwanie literatury co zrobiono do tej pory? jakie pytania pozostają bez odpowiedzi? jakie problemy wzbudzają największe kontrowersje? czemu warto poświęcić szczególna uwagę przy badaniu danego (szerzej ujętego) problemu?

25 Etapy organizowania i planowania publikacji naukowej B/ stawianie hipotezy/hipotez jak brzmi pytanie, na które chcemy znaleźć odpowiedź realizując badania? jak wygląda model badawczy? jakie (czy w ogóle jakieś) metody statystyczne pozwolą poprawnie zweryfikować stawianą hipotezę badawczą?

26 Etapy organizowania i planowania publikacji naukowej C/ zbieranie danych najlepiej w sposób, który w kaŝdej chwili pozwoli nam nabierać wyobraŝenia jak gromadzone wyniki weryfikują hipotezę badawczą D/ pisanie zarys pracy podzielonej na działy i fragmenty odnoszące się do poruszanych zagadnień i wątków, zestawienie argumentów za i przeciw weryfikowanym koncepcjom, odpowiedzi na postawione pytania szczegółowe

27 Co jest wymagane do stworzenia dobrej publikacji naukowej: A/ dobra znajomość przedmiotu i wielopłaszczyznowe zrozumienie problemu; naleŝy wyobrazić sobie hipotetyczne pytania, które mogą postawić czytelnicy i tak zestawić tekst aby pozostawiał on jak najmniej niejasności i pytań bez odpowiedzi;

28 Co jest wymagane do stworzenia dobrej publikacji naukowej: B/ dopasowanie wypowiedzi do poziomu wiedzy i zainteresowań potencjalnych czytelników: - czy są to badacze tej samej specjalności co autor/autorzy artykułu - czy czytelnicy są raczej laikami w dziedzinie, której dotyczy praca i reprezentują ogólny poziom wiedzy - jak duŝo czytelnicy wiedzą o przedmiocie badań, metodyce - czego chcieliby się dowiedzieć - w jaki sposób czytelnicy mogą wykorzystać informacje zawarte w pracy

29 Co jest wymagane do stworzenia dobrej publikacji naukowej: C/ znajomość terminologii, zwrotów oraz właściwy dobór słów stosowanych w publikacjach naukowych D/ do napisania dobrej publikacji potrzebny jest czas, nie naleŝy zostawiać pisania na ostatnią chwilę, gdyŝ maszynopis powinien być wielokrotnie przeglądany, ulepszany i poprawiany przez wszystkich współautorów

30 Praktyka czyni mistrza Umiejętność pisania publikacji naukowych szlifuje się poprzez: 1. czytanie duŝej liczby innych prac naukowych napisanych dobrym naukowym językiem (publikowanych w czasopismach o wysokim IF); 2. posługiwanie się dobrym słownikiem, wyszukiwarką!

31 krótkie jasne zdania Język publikacji naukowej unikanie Ŝargonu jednoznaczne terminy odnoszące się do mierzalnych właściwości unikanie ozdobników, kwiecistości języka odejście od pewnych reguł stylistycznych charakterystycznych dla nauk humanistycznych np. ADP (3 µm, 5 min) silnie aktywował płytki w grupie kontrolnej. Zastosowanie adenozynodifosforanu w wyŝszym stęŝeniu (20 µm, 5 min) u osób zdrowych prowadziło do dalszej nasilonej aktywacji krwinek płytkowych.

32 przykład mean values of any parameter in controls and patients are comparable czy wyraz comparable odnosi się do tego, Ŝe wartości te moŝna porównać, gdyŝ zostały wyraŝone w tych samych jednostkach? czy dlatego Ŝe zostały zmierzone przez tego samego badacza? czy dlatego,ŝe zmierzono je uŝywając tego samego sprzętu? czy dlatego,ŝe mają tą samą w przybliŝeniu wartość?

33 przykład mean values of any parameter in controls and patients are comparable mean values of any parameter in controls and patients are the same lub mean values of any parameter in controls and patients are not significantly different

34 Język publikacji naukowej unikamy zbędnych określeń i opisów: osad barwy Ŝółtej = Ŝółty osad Wiadomo, Ŝe podwyŝszone stęŝenie...= PodwyŜszone stęŝenie Bardzo silnie aktywuje = Silnie aktywuje Poddano wirowaniu w temperaturze 37 0 C przy sile odśrodkowej 2000 g = Wirowano (2000 g, 37 0 C)

35 Język publikacji naukowej krótkie, proste zdania (nie powinny mieć więcej niŝ 40 słów), najlepiej gdy podmiot sąsiaduje z orzeczeniem "Rapid ventricular tachycardia causes hemodynamic collapse" ma silniejszą wymowę niŝ "Rapid ventricular tachycardia, which has various manifestations on the ECG, causes hemodynamic collapse"

36 Język publikacji naukowej jako orzeczenie w zdaniu lepsze są silniejsze (zwrotne) czasowniki (te związane z akcją/ działaniem) niŝ słabe (bierne) (te związane z byciem, istnieniem) "Abnormal ECG findings teach us how to interpret ECGs" brzmi lepiej niŝ zdanie "Abnormal ECG findings are good teaching tools

37 Język publikacji naukowej lepiej uŝywać strony czynnej niŝ biernej, chociaŝ ta ostatnia cieszy się duŝym powodzeniem wśród autorów publikacji naukowych; strona bierna jest właściwym wyborem, jeŝeli trudno określić wykonawcę lub powoływanie się na niego jest niecelowe In our study we concluded that..." jest lepsze niŝ It was concluded in our study that...

38 Język publikacji naukowej naleŝy unikać długich ciągów rzeczowników (w tekstach angielskich) "This report explains our projects to stimulate improvements in medical education." jest lepsze niŝ zdanie: "This report explains our medical education improvement projects."

39 Język publikacji naukowej forma czasownikowa zdania jest lepsza niŝ forma rzeczownikowa "The operation was performed successfully." jest lepsze niŝ zdanie: "The performance of the operation was a success."

40 Język publikacji naukowej naleŝy unikać podwójnych zaprzeczeń "Less attention is paid to roentgenograms that lack clarity than to other kinds of images." jest niejasne i lepiej go zastąpić zdaniem: "Physicians pay more attention to images that are clear than to unclear images."

41 Język publikacji naukowej poszczególne aspekty zagadnienia najlepiej omawiać w róŝnych paragrafach kaŝdy paragraf powinien być zwarty, a zdania powinny tworzyć spójny ciąg myślowy kaŝde następne zdanie powinno być konsekwencją / odwoływać się do zdania poprzedzającego w logiczny sposób sprzęŝenie logiczne moŝe być wsparte sprzęŝeniem werbalnym, tzn. charakterystyczne słowa kluczowe powtarzają się w poszczególnych zdaniach

42 Język publikacji naukowej paragraf powinien dyskutować określoną ideę / myśl w sposób shierarchizowany, tzn. od aspektów ogólnych do coraz bardziej szczegółowych kaŝdy paragraf zawiera 3-5 zdań, liczba paragrafów na stronę wynosi zwykle 3-5 aby łatwiej oddzielać w myślach poszczególne paragrafy moŝna zostawić wolny odstęp między nimi i/lub rozpoczynać kaŝdy nowy paragraf wcięciem

43 Tabele reguły tworzenia i zamieszczania w tekście zestawiamy je przed pisaniem rozdziału Wyniki nie kaŝda publikacja musi zawierać tabele tabela aby była dobrym uzupełnieniem tekstu powinna zastępować 1000 słów format tabel dostosowujemy do formatu wymagań czasopisma tabele do prezentacji powinny być proste, zawierające niewiele danych tabele przedstawiane w maszynopisach mogą być bardziej obszerne i złoŝone

44 Tabele nie naleŝy odwoływać się shown in the table above (or below), poniewaŝ nigdy nie wiemy gdzie znajdzie się tabela po złoŝeniu tekstu w szpaltach opublikowanego artykułu rzędy i kolumny tabeli muszą być właściwie sformatowane, z tytułami kolumn i wierszy, zawierać jednostki (układ SI) i podawać wielkości próby badanej oznaczenia ND (not determined, nie oznaczane) i NA (not applicable, nie dotyczy) kaŝda tabela powinna być niezaleŝna, zawierać tytuł oraz dokładny opis, tak aby moŝna było zanalizować dane tabeli bez odwoływania się do wyjaśnień w tekście pracy

45 Table 1 przykład TYTUŁ TABELI Platelet function monitored in CABG patients with the use of PFA-100 and WBEA on the 10 th postoperative day and one month after surgery OPIS / LEGENDA TABELI Data shown as median (interquartile range). For the purpose of WBEA determinations whole blood platelets were agonized with 1 µg/ml collagen or 0.5 mm arachidonic acid. Significance of differences between measurement points A and B was estimated by one-sided Wilcoxon s signed rank test for paired comparisons.

46 Wykresy i rysunki reguły tworzenia i zamieszczania w tekście rysunek powinien ilustrować w jak najprostszy sposób to co opisujemy w tekście pracy pamiętajmy, Ŝe czytelnicy zwykle najpierw oglądają ilustracje studiując wyniki pracy format rysunku (wielkość czcionki, grubość linii, wielkość punktów, czytelność opisów) stanowi w znacznej mierze o zainteresowaniu pracą rysunki uŝywane podczas prezentacji powinny być prostsze niŝ te przeznaczone do publikacji

47 Wykresy i rysunki kiedy rysunki kiedy tabele? terapia Badany parame tr Badany parametr dni brak MNA ASA Czas trw ania terapii [dni]

48 Rodzaje wykresów wykresy liniowe / punktowe obrazują trendy, tendencje, zmiany w czasie przedstawiają zaleŝności między zmiennymi niezaleŝnymi a zaleŝnymi są trudniejsze do właściwej interpretacji niŝ wykresy słupkowe

49 Rodzaje wykresów wykresy liniowe logarytmiczne jeŝeli tempo zmian jest istotniejsze niŝ aspekt ilościowy zmian, wykresy tego typu przedstawia się w postaci logarytmicznej lub półlogarytmicznej

50 Rodzaje wykresów wykresy kropkowe / skaterogramy słuŝą do do przedstawiania zaleŝności (asocjacji)

51 Rodzaje wykresów wykresy słupkowe / histogramy częstość alleli 0,9 0,6 0,3 0 0,883 0,715 G kontrola 0,437 T chorzy 0,383 częstość alleli w grupie udarowców 1,0 0,5 0,0 0,388 0,378 T kobiety 0,857 G męŝczyźni 0,908 proste w wykonaniu oraz interpretacji i najchętniej wykorzystywane, do przedstawiania zaleŝności przyczyna-skutek

52 Rodzaje wykresów wykresy torcikowe 22.1% 4 % 30.1% 43,8% widowiskowe, ale trudne do porównania zmian; najczęściej stosowane do przedstawiania frakcji

53 Rodzaje wykresów wykresy pudełkowe z wąsami max średnia odchylenie standardowe min

54 Rodzaje wykresów wykresy drabinkowe pomiar B stosowane do przedstawiania wyników pomiarów sparowanych

55 Rodzaje wykresów wykresy rozrzutu w grupach dobrze charakteryzują zmienność wewnątrzpopulacyjną

56 Rodzaje wykresów krzywe przeŝycia

57 Wykresy Udział w rynku Udział w rynku [%] [%] Lek 1 Lek 2 Lek Lek 1 Lek 2 Lek

58 PRACA MAGISTERSKA V. Wyniki Wykresy Zyski firmy farmaceutycznej X w latach Zysk [mln USD] Zysk [mln USD]

59 PRACA MAGISTERSKA V. Wyniki Wykresy Zyski firmy farmaceutycznej X w latach Zysk [mln USD] 120 Zysk [mln USD] Rok Ryc. 1. Zyski firmy farmaceutycznej X w latach

60 PUBLIKACJE ORYGINALNE - przygotowanie manuskryptu (instrukcje dla autorów) - parę słów o rycinach (wykresach) wysyłanie pracy (submission), forma konwencjonalna i elektroniczna, coverletter zasady poprawnego wysyłania prac, copyright transfer, conflict of interests

61 PUBLIKACJE ORYGINALNE korespondencja z redakcją, numer manuskryptu (MS No.) zasady recenzji (peer review), liczba recenzentów decyzje redakcji odpowiedzi na uwagi recenzentów przyjęcie artykułu do druku, szczotka (proof), odbitki

62 PUBLIKACJE PRZEGLĄDOWE (review articles) przegląd wyników opublikowanych nieco inny krąg odbiorców brak układu IMRAD dłuŝsze; rozbudowana struktura podrozdziałów rozbudowane piśmiennictwo często są zamawiane, przez redakcję

63 NAUKOMETRIA Naukometria, to dział naukoznawstwa zajmujący się zjawiskami organizacji nauk, dającymi się ująć ilościowo i statystycznie (Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, 1997).

64 Intuicyjnie - kaŝda działalność podlega ocenie Ocena badań naukowych przekłada się na ocenę: poszczególnych naukowców zespołów badawczych Zakładów, Katedr, Klinik, Instytutów, Uczelni poziomu nauki w poszczególnych państwach finansowanie badań, prestiŝ, awans zawodowy

65 Wieloparametrowe kryteria oceny nauki publikacje w czasopismach (liczba x jakość) ksiąŝki (liczba) doniesienia zjazdowe (liczba) nagrody naukowe (liczba i jakość) udział w grantach (liczba i jakość) przewodniczenie sesjom na zjazdach recenzje i promotorstwo prac dyplomowych udział i funkcje w towarzystwach naukowych recenzje artykułów i redagowanie czasopism

66 RANGA PUBLIKACJI ranga według typu publikacji ranga według czasopisma system punktacji lista filadelfijska 5700 czasopism Institute for Scientific Information (ISI) współczynnik oddziaływania = impact factor (IF) IF czasopisma X jest równy ilości cytowań artykułów z czasopisma X przez inne czasopisma w ciągu 2 lat / całkowitą ilość prac opublikowaną w czasopiśmie X w ciągu tych samych 2 lat

67 PUBLIKACJE W CZASOPISMACH JAKO MIARA NAUKI produktywność nauki (ilość publikacji) efektywność nauki (wpływ opublikowanych prac na rozwój nauki)

68 EFEKTYWNOŚĆ W NAUCE impact factor (IF). IF=C/P IF czasopisma X jest równy ilości cytowań artykułów z czasopisma X przez inne czasopisma w ciągu 2 roku / całkowitą ilość prac opublikowaną w czasopiśmie X w ciągu dwóch poprzedzających lat w praktyce IF podawane są przez ISI w postaci dwóch corocznych raportów (JCR) science i social science. W 1996 science report liczył 4779 czasopism podczas gdy w bazach Medline, Biosis i Embase łącznie było 7000 czasopism

69 IF A EFEKTYWNOŚĆ NAUKI IF NIE powinien być miarą efektywności nauki - dlaczego? rozkłady cytowalności prac (cytowania/artykuł na rok) dla róŝnych prac w tym samym czasopiśmie nie są normalne. 50% cytatów pochodzi z 15% artykułów, które były cytowane 10 razy częściej niŝ te cytowane najrzadziej brak korelacji pomiędzy IF czasopisma a cytowalnością danego artykułu

70 IF A EFEKTYWNOŚĆ NAUKI wady cd. róŝnice między IF róŝnych dyscyplin, dziedzin Dziedzina IF Biochemia Immunologia Genetyka Onkologia Pediatria Ortopedia 3,55 3,11 2,20 1,84 1,19 0,84 "Annual Review of Biochemistry w 1995 roku IF = 44,4, a 34 czasopisma w tej dziedzinie miały IF>5. W ekonomii lider - IF około 1.

71 IF A EFEKTYWNOŚĆ NAUKI wady cd. IF zaleŝy od czasu zwłoki (czas między submission i publishing). Czas zwłoki róŝni się znacznie między czasopismami. IF zaleŝy takŝe od obrotu cytowań (liczba referencji w danej pracy, które pochodzą z ostatnich dwóch lat). Obrót cytowań róŝni się znacznie między czasopismami. Niekonsekwencja przy obliczaniu, IF=C/P C cytaty wszystkich publikacji

72 IF PODSUMOWANIE bezspornie przydatny dla wydawców i bibliotekarzy przydatny dla czytelników przydatny dla autorów jako jedno z narzędzi do wyboru czasopisma jako miejsca potencjalnej publikacji umoŝliwia wstępną i łatwą ocenę ludzi, zespołów badawczych we własnej dziedzinie lub dziedzinach pokrewnych

73 EFEKTYWNOŚĆ W NAUCE Citation index (CI) - indeks cytowań (liczba cytowań opublikowanej pracy w innych opublikowanych pracach w ciągu roku)

74 CI - PUŁAPKI tylko 30% prac dobrze opublikowanych jest cytowanych. Przyczyny: ograniczone miejsce w czasopismach, słaba znajomość literatury cytuje się prace nie ze względu na ich wartość ale ze względu na ich uŝyteczność często zatem cytuje się prace wtórne, przeglądowe kosztem docierania do prac źródłowych

75 CI PUŁAPKI cd często cytuje się prace podpierając się nimi często cytuje się prace własne, znajomych, rodaków (szacuje się, Ŝe jest to 30% cytowań) im praca dłuŝsza, tym częściej cytowana podobnie jak przy IF, na CI wpływa rodzaj dyscypliny naukowej

76 UWAGI KOŃCOWE temat stosowania IF i CI jest kontrowersyjny; nauki nowe, szybko zmieniające się vs. reszta świata w świetle tych kontrowersji lepiej się wstrzymać z drobiazgową naukometryczną oceną własnego dorobku i publiczną taką oceną dorobku innych materiałem do takiej analizy jest i tak zawsze pełna lista publikacji i/lub lista wybranych publikacji (obie listy jesteśmy w stanie skonstruować w sposób jednoznaczny)

77 UWAGA OSTATNIA moŝe nieco krytyczniej powinniśmy się odnosić do wyboru czasopisma tylko na podstawie IF? Publikowanie w czasopiśmie z naszej dziedziny powinno dać lepsze CI Piśmiennictwo Sawicki W. Ocenianie nauki - rzeczywistość i iluzje. POST. HIG. MED. DOŚW. 1998, 52, 3; ( Wróblewski A.K. OstroŜnie z tym wspólczynnikiem. Forum Akad 1998, nr 7-8 ( polemiki.htm) Machalska-Garbacz A. Podaj swój wskaźnik. Forum Akad 1999, nr 5 (

78 PUNKTACJA PUBLIKACJI W UMED Punktacja względnego udziału autorów 1 autor 1,0 2 autorów 0,6; 0,4 3 autorów 0,5; 0,2; 0,3 4 autorów pierwszy 0,4; ostatni 0,3; pozostali 0,3 do podziału 5 autorów pierwszy 0,4; ostatni 0,3; pozostali 0,3 do podziału 6 autorów i więcej pierwszy 0,4; ostatni 0,2; pozostali 0,4 do podziału Punktacja artykułów w czasopiśmie zgodna z wykazem czasopism KBN punktacjakbn.pdf Punktowane jest teŝ autorstwo, ksiąŝek, dysertacji, grantów (szczegóły na stronie UMed)

79 Zasady prowadzenia badań naukowych i przygotowywania publikacji naukowych Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Cezary Watała PIŚMIENNICTWO OMÓWIENIE ZASAD CYTOWANIA I PORZĄDKOWANIA DANYCH LITERATUROWYCH PRZY POMOCY PROGRAMU REFERENCE MANAGER dr Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi KDL Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

80 zdobywanie informacji o otaczającym świecie dokonuje się poprzez: - analizę danych bibliograficznych - doświadczalnictwo

81 Algorytmy przeprowadzenia eksperymentu naukowego schemat postępowania w zaplanowani planowaniu doświadczeni wiadczenia a nie jest dowolny jak brzmi idea, której mamy bronić lub obalać? umiejętno tność właściwego zaplanowania eksperymentu naukowego cechuje doświadczonego badacza

82 Planowanie eksperymentu naukowego przypadkowe i szeroko zakrojone zbieranie wyników w jest nieporozumieniem i przeczy racjonalnemu podejściu w pracy naukowej wyniki zbieramy i opracowujemy z myślą o udowodnieniu postawionej wcześniej hipotezy, a nie odwrotnie próby wykrojenia koncepcji badawczej na podstawie zebranych w sposób b chaotyczny (gdyŝ bez wcześniejszego zamysłu u celowego działania ania) danych pomiarowych jest działaniem aniem po omacku i graniczy z manipulacją naukową

83 określ problem badawczy jak brzmi hipoteza? wybierz test statystyczny wybór próby badanej zbierz dane zastosuj właściwy test zadecyduj o wyniku

84 proste testy istotności wybór testu statystycznego

85 zaawansowane testy istotności wybór testu statystycznego

86 nieparametryczne testy istotności wybór testu statystycznego

87 testy asocjacji / zaleŝności wybór testu statystycznego

88 Określ l problem badawczy: co nas interesuje czego jeszcze nie wiadomo co chcielibyśmy udowodnić problem badawczy precyzujemy nie na podstawie tego co moŝemy zmierzyć mając c do dyspozycji określony warsztat odczynnikowy i aparaturowy, tylko na podstawie tego co nas intryguje

89 Analiza danych bibliograficznych Źródła a informacji Informacje drukowane: podręczniki, czasopisma edukacyjne, czasopisma specjalistyczne. Przekazy ustne: zjazdy i konferencje naukowe, zebrania w zespołach, Informacje elektroniczne: medyczne serwisy/ksiąŝki, czasopisma dostępne w Internecie (Medline( Medline), systemy typu doctop doctop

90 Źródła informacji z badań naukowych Evidence based medicine (EBM) Praktyka Oparta na Wiarygodnych i Aktualnych Publikacjach (POWAB) Brian Haynes Roman Jaeschke. EBM - jak uniknąć zalewu informacji? Medycyna Praktyczna 2003/03

91 Selekcja doniesień medycznych przydatnych w praktyce Evidence-based medicine (EBM) Praktyka Oparta na Wiarygodnych i Aktualnych Publikacjach (POWAB) Brian Haynes Roman Jaeschke. EBM - jak uniknąć zalewu informacji? Medycyna Praktyczna 2003/03

92 PIŚMIENNICTWO OMÓWIENIE ZASAD CYTOWANIA References, bibliography piśmiennictwo, literatura sens cytowania jakie prace cytować? gdzie cytować?

93 RÓśNE STYLE CYTOWANIA W TEKŚCIE I ZESTAWIANIA LISTY PUBLIKACJI W CZASOPISMACH BIOMEDYCZNYCH Standardy dostępne w literaturze Instrukcje dla autorów Wskazówki promotorów/opiekunów pracy

94 Instrukcje dla autorów i inne ciekawe adresy Journal of Thrombosis and Haemostasis połącz Thrombosis Haemostasis połącz Thrombosis Research połącz Platelets połącz Listy czasopism połącz Skróty czasopism wg Index Medicus połącz Zasady przygotowywania prac naukowych połącz

95 RÓśNE SYSTEMY CYTOWANIA W TEKŚCIE I ZESTAWIANIA LISTY PUBLIKACJI W CZASOPISMACH BIOMEDYCZNYCH System: nazwisko i rok (System Harvardzki) w tekście podaje się nazwisko autora (autorów) i rok publikacji np. Smith (1999), gdy więcej prac tego autora Smith (1999a) gdy więcej niŝ dwóch autorów podaje się: Smith i wsp. (1999) lub Smith et al. (1999)

96 PIŚMIENNICTWO System: nazwisko i rok (System Harvardzki) na końcu publikacji podaje się alfabetyczną listę referencji wady i zalety dla czytelnika

97 PIŚMIENNICTWO System: nazwisko i rok (System Harvardzki) Buchanan MR, Rischke JA, Hirsh J. Aspirin inhibits platelet function independent of the acetylation of cyclooxygenase. Thromb Res 1982; 25: Konstantopoulos K, Wu KK, Udden MM, Banez EI, Shattil SJ, Hellums JD. Flow cytometric studies of platelet responses to shear stress in whole blood. Biorheology 1995; 32: Zar J. Biostatistical analysis. Simon & Schuster/A Viacom Company, Upper Saddle River, N.J., Prentice-Hall International, Inc., 1999.

98 PIŚMIENNICTWO System alfabetyczno-numeryczny numeryczny w tekście podaje się numer publikacji: (1) lub [1] lub 1 na końcu publikacji podaje się numerowaną listę referencji w kolejności alfabetycznej (wg autora) wady i zalety tego systemu dla czytelników

99 PIŚMIENNICTWO System alfabetyczno-numeryczny numeryczny 1. Buchanan MR, Rischke JA, Hirsh J. Aspirin inhibits platelet function independent of the acetylation of cyclooxygenase. Thromb Res 1982; 25: Konstantopoulos K, Wu KK, Udden MM, Banez EI, Shattil, SJ, Hellums JD. Flow cytometric studies of platelet responses to shear stress in whole blood. Biorheology 1995; 32: Zar J. Biostatistical analysis. Simon & Schuster/A Viacom Company, Upper Saddle River, N.J., Prentice- Hall International, Inc., 1999.

100 PIŚMIENNICTWO System porządkowy - kolejności cytowania w tekście podaje się numer publikacji: (1) lub [1] lub 1 na końcu publikacji podaje się numerowaną listę referencji w kolejności ich cytowania wady i zalety tego systemu dla czytelników

101 PIŚMIENNICTWO System porządkowy - kolejności cytowania 1. Konstantopoulos K, Wu KK, Udden MM, Banez EI, Shattil, SJ, Hellums JD. Flow cytometric studies of platelet responses to shear stress in whole blood. Biorheology 1995; 32: Zar J. Biostatistical analysis. Simon & Schuster/A Viacom Company, Upper Saddle River, N.J., Prentice- Hall International, Inc., Buchanan MR, Rischke JA, Hirsh J. Aspirin inhibits platelet function independent of the acetylation of cyclooxygenase. Thromb Res 1982; 25:

102 Vancouver (Blood Blood) Numeric citations: : (1;3-5) RóŜne style cytowania (1) Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation.. J Hist Fant 1976; 6(11): Circulation Numeric citations: : ( 1;3 1;3-5 ) 1. Adams JQ, Lincoln A, van Buren M et al. An imaginary conversation. J Hist Fant ;76: Cell First citation: : (Adams( et al., 1976) Adams,J.Q., Lincoln,A., van Buren,M., and Truman,H.S. (1976). An imaginary conversation.. J. Hist. Fant. 76,,

103 BAZA MEDLINE - największa baza danych publikacji biomedycznych na świecie - została a stworzona w 1966 roku - utrzymywana jest przez Narodowy Instytut Zdrowia USA (NIH) połączenie

104 procite.comcom

105 refman.com

106 Reference Manager Praktyczne zastosowania programu Reference Manager gromadzenie danych literaturowych przygotowanie biblioteki plików PDF generowanie literatury do prac dyplomowych i publikacji połączenie

107 Reference Manager Bezpośrednie pobieranie referencji z bazy Medline polecenie: internet search i wprowadzanie słów kluczowych wybór interesujących pozycji polecenie: copy references, wprowadzanie nowych referencji połączenie

108 Reference Manager Import z bazy Pub Med przygotowanie pliku tekstowego w bazie Pub Med polecenie: References, Import Text File wybór referencji

109 Reference Manager Ręczne wprowadzanie nowych referencji polecenie: References New wybór typu referencji wprowadzanie danych

110 Reference Manager Zarządzanie referencjami sortowanie wyszukiwanie biblioteka artykułów w wersji PDF

111 Reference Manager Generowanie piśmiennictwa przygotowanie tekstu, wprowadzanie referencji wybór formatu piśmiennictwa generowanie piśmiennictwa

112 Archaiczne metody przygotowania piśmiennictwa Metoda kopiuj wklej program Word program Excel

PUBLIKACJE NAUKOWE.. PRACA MAGISTERSKA

PUBLIKACJE NAUKOWE.. PRACA MAGISTERSKA Przedmiot: Zasady prowadzenia badań naukowych PUBLIKACJE NAUKOWE.. PRACA MAGISTERSKA Dr Marcin RóŜalski Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej UM w Łodzi ŹRÓDŁA Istnieje wymóg

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań naukowych

Metodologia badań naukowych Metodologia badań naukowych Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Cezary Watała Informacja naukowa wyszukiwanie weryfikacja przetwarzanie Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi KDL Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań naukowych

Metodologia badań naukowych Metodologia badań naukowych Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Cezary Watała Informacja naukowa wyszukiwanie weryfikacja przetwarzanie Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi KDL Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Idea i filozofia prowadzenia badań naukowych

Idea i filozofia prowadzenia badań naukowych Metodologia badań naukowych Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Cezary Watała Idea i filozofia prowadzenia badań naukowych Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi KDL Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Algorytmy

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Jakość Ŝycia pacjentów z cukrzycą-wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Jakość Ŝycia pacjentów z cukrzycą-wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego. KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Jakość Ŝycia pacjentów z cukrzycą-wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego. Ciechanów, 28 listopad 2008 ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Kowalski Piotr Zaborowski Beata Januszko-Giergielewicz. Jak pisać prace naukowe?

Ireneusz Kowalski Piotr Zaborowski Beata Januszko-Giergielewicz. Jak pisać prace naukowe? Ireneusz Kowalski Piotr Zaborowski Beata Januszko-Giergielewicz Jak pisać prace naukowe? Zanim zaczniesz pisać Zrób plan pracy - problemy do poruszenia, wybierz badania, co chcesz udowodnić? Wybierz czasopismo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie

Spis treści. spis treści wygenerowany automatycznie Spis treści Rozdział 2.Wymagania edytorskie 2 2.1. Wymagania ogólne 2 2.2. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów 2 2.3. Rysunki, tabele i wzory 3 2.3.1. Rysunki 3 2.3.2. Tabele 4 2.3.3. Wzory 4 2.4. Odsyłacze

Bardziej szczegółowo

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych?

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych? Bibliograf, historyk i filolog klasyczny. Współtworzy bibliograficzne bazy własne Biblioteki Głównej GUMed, przygotowuje zestawienia bibliometryczne na potrzeby pracowników i jednostek Uczelni. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT II. Jeden nocleg w Pensjonacie Orle /Sobieszewo ( w miejscu obrad konferencji) Uczestnictwo w uroczystej kolacji

KOMUNIKAT II. Jeden nocleg w Pensjonacie Orle /Sobieszewo ( w miejscu obrad konferencji) Uczestnictwo w uroczystej kolacji KOMUNIKAT II W związku z organizowaną po raz piąty Międzynarodową Konferencją, pt: Jakość życia kobiet w różnych okresach życia oraz wybranych stanach chorobowych, która odbędzie się w dniach 20-21 maja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny. Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY. Imię i Nazwisko UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM Wydział Farmaceutyczny Kierunek Kosmetologia TYTUŁ PRACY Imię i Nazwisko Praca magisterska wykonana w pod kierownictwem naukowym i pod opieką Kraków 20.. STANDARDY

Bardziej szczegółowo

Co naukowiec wiedzieć i robić powinien? Izabela Młynarczuk-Biały

Co naukowiec wiedzieć i robić powinien? Izabela Młynarczuk-Biały Co naukowiec wiedzieć i robić powinien? Izabela Młynarczuk-Biały Podstawowe obszary działania Śledzenie literatury i znajdowanie oryginalnych pomysłów w ramach tematów własnych Planowanie eksperymentów

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

Raport z badań. Dr GraŜyna Adamczyk

Raport z badań. Dr GraŜyna Adamczyk Raport z badań Dr GraŜyna Adamczyk Znaczenie raportu w procesie badania marketingowego Prezentacja (raport) jest faktycznym i materialnym produktem prac badawczych. Decyzje podejmowane przez kierownictwo

Bardziej szczegółowo

Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed

Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed Punktacja czasopism naukowych How scientific journals are pointed Donata Kurpas Uniwersytet Medyczny, Wrocław Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Opole Polska Opole, 04 kwietnia 2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports (posiadające Impact Factor - IF) (lista A).

1) Pozycje wydawnicze umieszczone w bazie Journal Citation Reports (posiadające Impact Factor - IF) (lista A). ZASADY GŁÓWNE Na stronie internetowej Ministerstwa, regularnie raz do roku publikuje się alfabetyczny wykaz czasopism punktowanych, który będzie składał się z trzech części: 1) A pozycje wydawnicze z obliczonym

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW Spis treści: I. Wymogi formalne... 2 II. WZÓR... 3 III. Bibliografia... 4 IV. Streszczenie... 5 V. Cytaty i przypisy... 6 VI. Tabele, rysunki, wzory... 7 1 I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane.

Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. http://www.offthemark.com Eksperyment naukowy, obojętnie jak spektakularne są jego wyniki, nie jest dokończony, póki wyniki te nie zostaną opublikowane. JAK PISAĆ TEKSTY NAUKOWE Kilka przydatnych wskazówek

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

OCENA CZASOPISM NAUKOWYCHNA NA POTRZEBY OCENY PARAMETRYCZNEJ

OCENA CZASOPISM NAUKOWYCHNA NA POTRZEBY OCENY PARAMETRYCZNEJ OCENA CZASOPISM NAUKOWYCHNA NA POTRZEBY OCENY PARAMETRYCZNEJ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Departament Instrumentów Polityki Naukowej Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 r. PODSTAWOWAE PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca

Publikowanie w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Publikowanie w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" i korzystanie z finansowania zewnętrznego - wyzwania i możliwości rozwoju młodego naukowca Katarzyna Czernek Katedra Turystyki Publikowanie w

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC DO DRUKU ORAZ ZASADY KWALIFIKOWANIA LUB ODRZUCENIA PUBLIKACJI wersja 1.0

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC DO DRUKU ORAZ ZASADY KWALIFIKOWANIA LUB ODRZUCENIA PUBLIKACJI wersja 1.0 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC DO DRUKU ORAZ ZASADY KWALIFIKOWANIA LUB ODRZUCENIA PUBLIKACJI wersja

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT II VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA. SEKRETY ZDROWIA KOBIETY i JEJ DZIECKA. SOBIESZEWO MAJA 2013 r.

KOMUNIKAT II VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA. SEKRETY ZDROWIA KOBIETY i JEJ DZIECKA. SOBIESZEWO MAJA 2013 r. KOMUNIKAT II VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA SEKRETY ZDROWIA KOBIETY i JEJ DZIECKA SOBIESZEWO 17-18 MAJA 2013 r. Drogie koleżanki, Drodzy koledzy, Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM WYDZIAŁ FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Finansów dnia 16 listopada 2009 r.) I. Wymogi regulaminowe 1. Praca

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko (Calibri Light, 10 punktów, wyrównaj do lewej; odstęp / interlinia wielokrotne

Imię i Nazwisko (Calibri Light, 10 punktów, wyrównaj do lewej; odstęp / interlinia wielokrotne ASO.A 3(1) / 2014, 120-125 (element wpisywany przez Redakcję) Imię i Nazwisko (Calibri Light, 10 punktów, wyrównaj do lewej; odstęp / interlinia wielokrotne 1,15; odstępy przed i po 3 punkty) Katedra /

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

Źródła danych i informacji

Źródła danych i informacji Źródła danych i informacji Metodyka pracy naukowej Tomasz Poskrobko Źródło pochodzenia danych Dane Pierwotne Wtórne Rodzaje publikacji recenzowane Monografie naukowe Artykuły naukowe Podręczniki, skrypty

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma Tytuł artykułu Tekst artykułu należy pisać przy użyciu edytora zgodnego z MS WORD 2003, 2007, 2010. Do pisania podstawowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Zatwierdzony przez Radę Zamiejscowego Wydziału KF w dniu 24.01.2012 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7 SPIS TREŚCI Do Czytelnika.................................................. 7 Rozdział I. Wprowadzenie do analizy statystycznej.............. 11 1.1. Informacje ogólne..........................................

Bardziej szczegółowo

PROCES TWORZENIA DOKUMENTU

PROCES TWORZENIA DOKUMENTU PROCES TWORZENIA DOKUMENTU 1. PLANOWANIE 2. ANALIZA ASPEKTÓW PRAWNYCH I ETYCZNYCH 3. GROMADZENIE INFORMACJI 4. ORGANIZOWANIE (STRUKTURALIZOWANIE) INFORMACJI 5. TWORZENIE PLANU (STRUKTURY) DOKUMENTU 6.

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Ekran Wyszukiwania Podstawowego w multiwyszukiwarce EBSCO Discovery Service zapewnia dostęp poprzez jedno okienko wyszukiwawcze na platformie EBSCOhost do wszystkich zasobów biblioteki. Na ekranie do wyszukiwania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Suwałkach ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Praca licencjacka może mieć charakter: studium przypadku - człowiek

Bardziej szczegółowo

Metodologia poznania naukowego. Ochrona własności intelektualnej

Metodologia poznania naukowego. Ochrona własności intelektualnej Metodologia poznania naukowego. Ochrona własności intelektualnej Odpowiedzialny za przedmiot: prof. dr hab. Cezary Watała Rodzaje badań naukowych Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi KDL Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Optymalizacja publikacji naukowych dla wyników wyszukiwarek ASEO 1

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Optymalizacja publikacji naukowych dla wyników wyszukiwarek ASEO 1 WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Optymalizacja publikacji naukowych dla wyników wyszukiwarek ASEO 1 W celu zwiększenia indeksowania i przeszukiwania publikacji autorskich przez naukowe wyszukiwarki internetowe, należy

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych

Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 lipca 2012 roku (Dz. U. 2012, poz. 877) W sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla autorów monografii

Instrukcja dla autorów monografii Instrukcja dla autorów monografii SPIS TREŚCI czcionka Times New Roman (dalej: TNR), rozmiar 16 STRESZCZENIE TNR 11... 6 1. WSTĘP... 7 2. ROZDZIAŁ 2... 23 2.1. Podrozdział TNR 11... 36 2.2. Podrozdział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.1

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.1 Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW. INFORMATION FOR AUTHORS (Tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim.)

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW. INFORMATION FOR AUTHORS (Tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim.) XVII Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych 20-24 września 2009r., Krynica INSTRUKCJA DLA AUTORÓW Imię i nazwisko autora(-ów) 1) STRESZCZENIE Niniejsza instrukcja dotyczy sposobu przygotowania

Bardziej szczegółowo

JAK ZWIĘKSZYĆ SWÓJ INDEKS H?

JAK ZWIĘKSZYĆ SWÓJ INDEKS H? JAK ZWIĘKSZYĆ SWÓJ INDEKS H? Ewa Rozkosz Dolnośląska Szkoła Wyższa PLAN 1. Co to jest indeks H? 2. Indeks H w krajowej polityce naukowej 3. Jak sprawdzić wartość indeksu H? 4. Jak zwiększyć indeks H? 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych

Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Niektóre zasady pisania prac dyplomowych Praca dyplomowa licencjacka/inżynierska Wymaga samodzielnego rozwiązania problemu zawodowego, technicznego lub badawczego w zakresie wiedzy zdobytej podczas studiów.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r.

Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r. Zarządzenie Nr 15 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22. 02. 2010 r. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej /licencjackiej i magisterskiej/ na Wydziale

Bardziej szczegółowo

www.awans.net Publikacje nauczycieli Ewa Goszczycka Gimnazjum w Polesiu

www.awans.net Publikacje nauczycieli Ewa Goszczycka Gimnazjum w Polesiu www.awans.net Publikacje nauczycieli Ewa Goszczycka Gimnazjum w Polesiu Zastosowanie technologii informacyjnej do rozwiązywania problemów z działu Statystyka w gimnazjum Plan pracy Praca opublikowana w

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH

KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH SPOTKANIE KONFERENCJI DYREKTORÓW BIBLIOTEK AKADEMICKICH SZKÓŁ POLSKICH Czy jest możliwy jednolity sposób opracowywania danych do oceny jednostek naukowych i innych wniosków? Anna Grygorowicz Kraków wrzesień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac magisterskich na Wydziale Leśnym UR w Krakowie

Zasady pisania prac magisterskich na Wydziale Leśnym UR w Krakowie Zasady pisania prac magisterskich na Wydziale Leśnym UR w Krakowie Katedra Ochrony Lasu i Klimatologii Leśnej 2009 r. dr inŝ. Bartłomiej Bednarz Odpowiedni wybór obszaru badań jak i sprecyzowanie samego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I CEL PRZEDMIOTU C1 Zapoznanie się z metodami prowadzenia badań w dziedzinie dydaktyki nauczania języka

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy Instrukcja pisania prac dyplomowych obowiązująca na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu studia od roku 2007 Ogólne zasady druku pracy: Papier biały wielkość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej

Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej Dotyczy pisania pracy dyplomowej w formie pracy przeglądowej Załącznik nr 2 Praca przeglądowa skupiają się na omówieniu i prezentacji obecnego stanu wiedzy w odniesieniu do problemu, który jest poruszany

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Seminarium dyplomowe i Praca dyplomowa D1_16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Seminarium dyplomowe i Praca dyplomowa D1_16 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Publikacje z listy filadelfijskiej międzynarodowy zasięg badań naukowych

Publikacje z listy filadelfijskiej międzynarodowy zasięg badań naukowych Publikacje z listy filadelfijskiej międzynarodowy zasięg badań naukowych dr inż. Anna Gliszczyńska-Świgło Katedra Instrumentalnych Metod Oceny Jakości Wydział Towaroznawstwa Poznań, 10 marca 2010 r. Korzyści

Bardziej szczegółowo

Działania Biblioteki Głównej AGH na rzecz społeczności akademickiej macierzystej uczelni w zakresie oceny pracowników i jednostek

Działania Biblioteki Głównej AGH na rzecz społeczności akademickiej macierzystej uczelni w zakresie oceny pracowników i jednostek Działania Biblioteki Głównej AGH na rzecz społeczności akademickiej macierzystej uczelni w zakresie oceny pracowników i jednostek 1 Bibliografia publikacji pracowników AGH - historia rejestracja publikacji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dla autorów Wytyczne dla autorów 1. Informacje ogólne Zasady podstawowe 1. W czasopiśmie Ateneum Forum Filologiczne drukowane są prace naukowe w języku polskim oraz językach kongresowych z zakresu nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością Q-mam V Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych z cyklu "Nowoczesne koncepcje zarządzania nt. Zarządzanie wiedzą a inne koncepcje. Integracja i dezintegracja"

Bardziej szczegółowo

Pisanie pracy dyplomowej. Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak

Pisanie pracy dyplomowej. Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak Pisanie pracy dyplomowej Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak Plan zajęć Etapy pisania pracy Formułowanie problemu badawczego Logiczna konstrukcja pracy Strategie poszukiwania wprowadzenie System

Bardziej szczegółowo

Analiza cytowań - źródła. WEB of SCIENCE (WOS) SCOPUS GOOGLE SCHOLAR PUBLISH OR PERISH

Analiza cytowań - źródła. WEB of SCIENCE (WOS) SCOPUS GOOGLE SCHOLAR PUBLISH OR PERISH Wykorzystanie bibliografii do analizy cytowań publikacji pracowników uczelni CZĘŚĆ I Analiza cytowań pracowników Politechniki Łódzkiej na podstawie bazy Web of Science Justyna Pawlina Analiza cytowań -

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH -

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - PROMOCJĄ CZASOPISM, ARTYKUŁÓW, AUTORÓW I INSTYTUCJI 1 Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Poznań 17-19

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny czasopsim naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz zakresu nauk ścisłych przyrodniczych, medycznych i technicznych

Kryteria oceny czasopsim naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz zakresu nauk ścisłych przyrodniczych, medycznych i technicznych ZAŁĄCZNIK NR 1 Kryteria oceny czasopsim naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz zakresu nauk ścisłych przyrodniczych, medycznych i technicznych Parametr oceny P Kryterium Wagi z zakresu

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Strona

Bardziej szczegółowo

AUTORÓW PUBLIKUJĄCYCH NA ŁAMACH FARMACJI POLSKIEJ

AUTORÓW PUBLIKUJĄCYCH NA ŁAMACH FARMACJI POLSKIEJ REGULAMIN DLA POLSKIEJ AUTORÓW PUBLIKUJĄCYCH NA ŁAMACH FARMACJI "Farmacja Polska" jest organem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Pismo zamieszcza artykuły z zakresu farmacji stosowanej, technologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu SBN Nazwa modułu Badania naukowe w pielęgniarstwie Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej Aneta Poniszewska-Marańda Spis treści Spis treści powinien zawierać spis wszystkich rozdziałów oraz podrozdziałów wraz z numerami stron, na których się rozpoczynają

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office Word ćwiczenie 2

Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Microsoft Office Word ćwiczenie 2 Standardy pracy inżynierskiej obowiązujące na Wydziale Inżynierii Środowiska: Egzemplarz redakcyjny pracy dyplomowej: strony pracy powinny mieć format A4, wydruk jednostronny,

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla Autorów

Wskazówki dla Autorów Zgłoszony do Polish Journal of Social Science artykuł podlega wstępnej weryfikacji przez redaktora tematycznego i redaktora statystycznego i następnie, po zaakceptowaniu, zostaje przekazany do recenzji.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji pracowników źródłem informacji wspomagającej przygotowanie oceny jednostek naukowych

Bibliografia publikacji pracowników źródłem informacji wspomagającej przygotowanie oceny jednostek naukowych Bibliografia publikacji pracowników źródłem informacji wspomagającej przygotowanie oceny jednostek naukowych Iwona Sójkowska Barbara Barańska-Malinowska Tematy/zagadnienia podejmowane w referacie Przydatność

Bardziej szczegółowo

MINIPORADNIK SEMINARZYSTY. AUTOR: Karolina Mazur, prof. UZ

MINIPORADNIK SEMINARZYSTY. AUTOR: Karolina Mazur, prof. UZ MINIPORADNIK SEMINARZYSTY AUTOR: Karolina Mazur, prof. UZ 1 Spis treści: Treść strona I. Zalecenia w zakresie edytowania i formatowania: 3 II. Zalecenia w zakresie obiektów (rysunków, tabel i wzorów) 3

Bardziej szczegółowo

Cytowania wyzwania i problemy

Cytowania wyzwania i problemy V Konferencja Uczelniana Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 5 czerwca 2014 r. Cytowania wyzwania i problemy Biblioteka Główna UEP Agnieszka Dolińska Joanna Gryt Dorota Wojewoda Bibliometria

Bardziej szczegółowo

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r.

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Aneta Drabek Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Pełna nazwa bazy to Arianta Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Adres: www.arianta.pl Arianta rejestruje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 semestr Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Sposoby prezentacji problemów w statystyce

Sposoby prezentacji problemów w statystyce S t r o n a 1 Dr Anna Rybak Instytut Informatyki Uniwersytet w Białymstoku Sposoby prezentacji problemów w statystyce Wprowadzenie W artykule zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki

Bardziej szczegółowo

Studia Iuridica Toruniensia WYMOGI EDYTORSKIE

Studia Iuridica Toruniensia WYMOGI EDYTORSKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYMOGI OGÓLNE 0/ tekst powinien odpowiadać strukturze określonej w pkt 34 1/ maksymalna objętość tekstu 15 stron formatu A4 /łącznie z pkt 2,3,13/ 2/ tytuł i słowa kluczowe /Keywords/

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH Załącznik do Uchwały Senatu Nr 05/01/2011 z dnia10 stycznia 2011 r. ZASADY PISANIA PRAC LICENCJACKICH w WyŜszej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 1 Zasady dotyczą prac licencjackich

Bardziej szczegółowo

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 17.02.2011 Nowa rzeczywistość PO KL w 2011 r. 1. Nowy wzór

Bardziej szczegółowo

ETAPY PROCESU BADAWCZEGO. wg Babińskiego

ETAPY PROCESU BADAWCZEGO. wg Babińskiego ETAPY PROCESU BADAWCZEGO wg Babińskiego NA ZACHĘTĘ Ludowe porzekadło o mówi: m CIEKAKAWOŚĆ TO PIERWSZY STOPIEŃ DO PIEKŁA. ale BEZ CIEKAWOŚCI I CHĘCI CI POZNANIA NIE MA Nauki Badań Rozwoju I jeszcze kilku

Bardziej szczegółowo

Instytut Prawa i Administracji Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Instytut Prawa i Administracji Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Instytut Prawa i Administracji Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Wymogi, dotyczące prac licencjackich i magisterskich Założenia wstępne: 1. Praca licencjacka powinna być

Bardziej szczegółowo

Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH

Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH Systemy rozgrywek sportowych OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA ROZGRYWEK SPORTOWYCH Rozgrywki sportowe moŝna organizować na kilka róŝnych sposobów, w zaleŝności od liczby zgłoszonych druŝyn, czasu, liczby boisk

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013 ZASADY Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013 PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY BIBLOTEKARZY DYPLOMOWANYCH ORAZ DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ ZATRUDNIONYCH W BIBLIOTECE

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

obliczania Marcin Kapczyński Thomson Reuters Scientific 2 lipca 2012

obliczania Marcin Kapczyński Thomson Reuters Scientific 2 lipca 2012 Indeks Hirscha zastosowanie oraz metody obliczania Marcin Kapczyński Thomson Reuters Scientific 2 lipca 2012 Agenda Dr Jorge E. Hirsch osoba Indeks H przedstawienie współczynnika Zastosowanie wnioski konkursowe

Bardziej szczegółowo