REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU"

Transkrypt

1 Zatwierdzony przez Radę Zamiejscowego Wydziału KF w dniu r. REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU 1. ZASADY DOTYCZĄCE TOKU REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Zasady dyplomowania w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu określa Regulamin Studiów. Praca dyplomowa stanowi opracowanie w formie pisemnej o charakterze aplikacyjnym lub poznawczym. Dopuszcza się przygotowanie pracy dyplomowej oryginalnej (w oparciu o materiał empiryczny), przeglądowej (w oparciu o literaturę przedmiotu) lub studium przypadku. Temat pracy jest ustalany przez opiekuna naukowego w porozumieniu z dyplomantem studentowi przysługuje prawo wyboru tematu pracy. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe studenta, a takŝe plan badań naukowych Katedry lub Zakładu. Praca dyplomowa tematycznie związana jest z kierunkiem studiów. Studentowi przysługuje prawo wyboru opiekuna naukowego pracy dyplomowej. Opiekunem naukowym pracy licencjackiej moŝe być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w Uczelni. Opiekunem naukowym pracy magisterskiej moŝe być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy dr hab., zatrudniony w Uczelni. Nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora takŝe moŝe pełnić obowiązki opiekuna naukowego pracy magisterskiej, po pozytywnym zaopiniowaniu jego kandydatury przez bezpośredniego przełoŝonego oraz zatwierdzeniu wniosku przez Dziekana, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. Pracę dyplomową ocenia opiekun naukowy i recenzent powołany przez Dziekana. Recenzentem pracy licencjackiej moŝe być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w Uczelni, Rady Wydziałów podejmują uchwałę w sprawie powołania statusu recenzenta prac licencjackich. Recenzentem pracy magisterskiej moŝe być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy dr hab. zatrudniony w Uczelni. Nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora moŝe takŝe pełnić obowiązki recenzenta, pod warunkiem, Ŝe opiekunem naukowym pracy jest nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy dr hab.

2 W przypadku negatywnej recenzji Dziekan powołuje drugiego recenzenta. Student uzyskuje prawo przystąpienia do egzaminu dyplomowego po spełnieniu wszystkich wymagań wynikających z planu studiów oraz po uzyskaniu pozytywnych ocen z pracy dyplomowej. Praca dyplomowa powinna być złoŝona w Dziekanacie w wersji drukowanej (3 egzemplarze) i elektronicznej (opisana płyta CD w kopercie papierowej) na miesiąc przed terminem egzaminu dyplomowego wyznaczonego w podziale roku akademickiego. Praca magisterska nie moŝe być powieleniem pracy licencjackiej, własnej lub innej osoby. 2. ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PRACY MAGISTERSKIEJ 2.1. Czcionka Rodzaj: Times New Roman, Arial, Calibri. Rozmiar czcionki: tekst 11 do12 pkt., strona tytułowa i tytuły rozdziałów 11do 16 pkt Odstępy między wierszami (interlinia) 1,5 wiersza 2.3. Marginesy: górny 2,5 cm dolny 2,5 cm lewy 3,0 cm prawy 2,5 cm 2.4. Tabele i ryciny powinny być umieszczone w tekście pracy; tytuł tabeli powinien znajdować się nad tabelą, opis ryciny pod ryciną Piśmiennictwo powinno zawierać spis ksiąŝek i publikacji cytowanych w tekście pracy. Układ piśmiennictwa alfabetyczny lub według pozycji cytowania w tekście pracy. Piśmiennictwo powinno zawierać: a) w przypadku publikacji w czasopiśmie naukowym nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł pracy, tytuł czasopisma, rok publikacji, wolumin (numer), pierwszą i ostatnią stronę publikacji, np. Nowak A., Szczęśniak Ł., Glukozoamina struktura i metabolizm, Diabetologia Polska 2001, 8(2),

3 b) w przypadku ksiąŝki lub monografii nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł rozdziału, tytuł ksiąŝki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania; numer monografii, np. Karolkiewicz J., Równowaga prooksydacyjno-antyoksydacyjna i wybrane wskaźniki metaboliczne u męŝczyzn wpływ wieloletniego treningu fizycznego, Wydawnictwo AWF w Poznaniu 2010, Seria: Monografie Nr 396. c) w przypadku wiarygodnych źródeł internetowych adres strony, datę korzystania ze źródła (źródła internetowe nie powinny przekraczać 10% piśmiennictwa pracy!), np r Zaleca się, aby układ pracy dyplomowej, w której podejmuje się oryginalne badania empiryczne, wyglądał następująco: 1. Strona tytułowa (załącznik 1) zawiera następujące informacje: - nazwę uczelni, - nazwę wydziału i kierunku - imię i nazwisko autora pracy, - tytuł pracy, - miejsce (Katedra/Zakład/Pracownia), w którym była pisana praca, - tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko opiekuna naukowego, - miejscowość i rok ukończenia pracy magisterskiej. 2. Spis treści. 3. Streszczenie pracy magisterskiej krótkie (do 300 słów) zawierające krótki opis tematyki i zakresu pracy. 4. Wstęp przegląd piśmiennictwa z zakresu tematyki pracy. 5. Cel pracy. 6. Materiał i metodyka badań. 7. Wyniki badań. 8. Dyskusja. 9. Wnioski. 10. Piśmiennictwo. 11. Aneks (w przypadku załączenia dodatkowej dokumentacji z przeprowadzonych badań np. treść ankiety itp.). 12. Oświadczenie potwierdzające samodzielne wykonanie pracy dyplomowej (załącznik 3).

4 2.7. Zalecenia dotyczące konstrukcji pracy dyplomowej przygotowanej na podstawie badań źródłowych: 1. Strona tytułowa zawiera następujące informacje (załącznik 1): - nazwę uczelni, - nazwę wydziału i kierunku - imię i nazwisko autora pracy, - tytuł pracy, - miejsce (Katedra/Zakład/Pracownia), w którym była pisana praca, - tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko opiekuna naukowego, - miejscowość i rok ukończenia pracy magisterskiej 2. Spis treści. 3. Streszczenie pracy (z informacjami dotyczącymi tematyki, ram regionalnych i czasowych). 4. Rozdziały (w przyjętym układzie pracy). 5. Zakończenie (z podsumowaniem i oceną tematu). 6. Aneks. 7. Bibliografia (z podziałem na źródła i literaturę). 8. Indeks (nazwiska, miejscowości, rzeczowy lub inny do wyboru). 9. Wykaz skrótów (zastosowanych w pracy). 10. Oświadczenie potwierdzające samodzielne wykonanie pracy dyplomowej (załącznik 3) Zalecenia układu pracy dyplomowej o charakterze przeglądowym: 1. Strona tytułowa zawiera następujące informacje (załącznik 1): - nazwę uczelni, - nazwę wydziału i kierunku - imię i nazwisko autora pracy, - tytuł pracy, - miejsce (Katedra/Zakład/Pracownia), w którym była pisana praca, - tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko opiekuna naukowego, - miejscowość i rok ukończenia pracy dyplomowej. 2. Spis treści. 3. Streszczenie pracy dyplomowej krótkie (do 300 słów) zawierające krótki opis tematyki i zakresu pracy.

5 4. Rozdziały według własnego opracowania. 5. Podsumowanie. 6. Piśmiennictwo. 7. Oświadczenie potwierdzające samodzielne wykonanie pracy dyplomowej (załącznik 3). 3. KRYTERIA OCENY PRACY DYPLOMOWEJ Praca powinna być opracowaniem oryginalnym, przygotowana poprawnie pod względem językowym i edytorskim, powinna odpowiadać standardom stosowanym w naukowych opracowaniach z dziedziny, do której naleŝy. Przy ocenie pracy dyplomowej stosuje się skalę ocen określoną w Regulaminie Studiów.

6 Załącznik 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Eugeniusza Piaseckiego w POZNANIU ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ w Gorzowie Wielkopolskim KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE IMIĘ I NAZWISKO AUTORA TYTUŁ PRACY MAGISTERSKIEJ Praca licencjacka (magisterska) wykonana pod kierunkiem... Tytuł/stopień naukowy, imię, nazwisko opiekuna naukowego w... Nazwa Katedry / Zakładu / Pracowni Gorzów Wielkopolski, 2012 r.

7 Załącznik 2. OŚWIADCZENIE OPIEKUNA NAUKOWEGO PRACY Oświadczam, Ŝe praca pt.: stud....została przygotowana pod moim kierownictwem Imię i nazwisko naukowym i stwierdzam, Ŝe spełnia ona warunki (Regulamin Studiów AWF w Poznaniu) przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu licencjata / magistra r.... Data Podpis opiekuna naukowego

8 Załącznik 3. OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY... Imię i nazwisko Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, Ŝe niniejsza praca została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami oraz nie narusza praw autorskich w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz zgodna jest z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926). Oświadczam równieŝ, Ŝe przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu licencjata (magistra) w wyŝszej uczelni. Niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną treścią elektroniczną CD. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, Ŝe gdyby powyŝsze oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja o wydaniu dyplomu zostanie cofnięta r.... Data Podpis autora pracy

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zatwierdzone przez Radę Wydziału InŜynierii Produkcji Uchwałą nr.

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik 3 Kierunek: Ekonomia Kierunek: Zarządzanie PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA PRAC LICENCJACKICH I REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM

WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM I. WYMAGANIA REGULAMINOWE Praca magisterska / licencjacka:

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo- Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student wykonujący pracę dyplomową (licencjacką/inŝynierską/magisterską)

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r.

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r. Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz prace magisterskie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo