I. Definicje. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO LAFARGE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Definicje. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO LAFARGE"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO LAFARGE I. Definicje 1. Program Partnerski Lafarge program o charakterze partnerskim i biznesowym, skierowany do Klientów współpracujących z Lafarge w Polsce. Program Partnerski Lafarge jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez Partnerów Biznesowych Lafarge, zaś warunki i zasady uczestnictwa w nim określa niniejszy Regulamin. 2. Organizator lub Lafarge Lafarge Cement SA z siedzibą w Małogoszczu. 3. Uczestnik lub Klient Klient współpracujący z Lafarge w Polsce, akceptujący niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego Lafarge. II. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udziału w Programie Partnerskim Lafarge (zwanym dalej Programem ), organizowanym przez Lafarge Cement SA, skierowanym do Uczestników. Przystąpienie Uczestnika do Programu odbywa się poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na jednym egzemplarzu Regulaminu. Jednocześnie, Uczestnik potwierdza, iż przed przystąpieniem do Programu zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia i warunki uczestnictwa w Programie. Cel Programu 1. Prowadzenie Progamu jest częścią długofalowej strategii Lafarge Polska dotyczącej budowania trwałych i rzetelnych relacji z Partnerami Biznesowymi. Celem Programu jest zacieśnienie współpracy i wzrost poczucia partnerstwa dla obydwu stron relacji biznesowej, tj. Klienta i Lafarge. Ze względu na partnerski i biznesowy charakter Programu, zamiarem Organizatora jest zacieśnianie i rozszerzanie współpracy Lafarge z Partnerami Biznesowymi, pomoc w rozwijaniu ich biznesów, a także oferowanie Klientom niezbędnego wsparcia odnoszącego się do tzw. rozszerzonego poziomu produktu Lafarge. Założeniem Programu jest wzrost lojalności obydwu stron relacji biznesowej, tj. Klienta i Lafarge. Korzyści dla Uczestnika 2. Program jest związany z przywilejami dla Partnerów Biznesowych Lafarge Polska. Rozumieć przez to należy oferowanie Uczestnikom przez Lafarge Polska tzw. rozszerzonego poziomu produktu tzn. szeregu działań wspomagających rozwój biznesu Klienta. Szczegółowy opis korzyści w ramach danego segmentu zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Załącznik Nr 2 Regulaminu stanowi Cennik prac labolatoryjnych Centrum Badania Betonu. Oferowanie przez Lafarge Polska rozszerzonego poziomu produktu gwarantuje Uczestnikowi uzyskanie spersonalizowanej korzyści w postaci oferty uszytej na jego miarę, co w szczególności oznacza, że w przypadku indywidualnie zgłaszanych potrzeb możliwe jest dostosowanie korzyści poprzez rozszerzenie uprawnień przysługujących Klientowi danego segmentu, w oparciu o Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2 Segmentacja oraz jej kryteria 3. W ramach Programu wszyscy Klienci Lafarge Polska Segment Przemysł zostają przypisani do jednej z czterech grup: Platynowej, Złotej, Srebrnej lub Brązowej. Przypisanie Klienta do jednego z ww. segmentów odbywa się w wyniku ewaluacji współpracy z ostatniego roku, w oparciu o następujące kryteria: historia współpracy (staż, regularność zakupów, rzetelność płatnicza etc.) warunki handlowe (warunki płatności, akceptacja warunków współpracy, elastyczność, logistyka etc.) partnerstwo we współpracy (lojalność, elastyczność, transparentność, uczciwość, dotrzymywanie ustaleń, relacje z przedstawicielami Lafarge Polska, rzetelność, aktywność, komunikacja etc.) Coroczna weryfikacja segmentowa 4. Organizator dokonywać będzie corocznie weryfikacji Klientów pod kątem spełniania kryteriów przypisania do danego segmentu. Powyższa ewaluacja obejmować będzie okres od października roku poprzedniego do września roku bieżącego włącznie, a w jej wyniku zasadniczo możliwe będzie utrzymanie dotychczasowego statusu, lub przejście do wyższego segmentu i skorzystanie z przygotowanej tam rozszerzonej oferty produktu. Warunkiem pozostawania w danym segmencie jest stała, dobra współpraca z Lafarge, w tym w szczególności spełnianie kryteriów segmentacji, o których mowa w pkt. 3 niniejszego Regulaminu. W przypadku gdy dany Klient przestałby spełniać kryteria przypisania do danego segmentu, decyzją Organizatora zostaną mu cofnięte uprawnienia dotyczące korzystania z rozszerzonej oferty produktu w dotychczasowym segmencie. Informacja dotycząca wyniku corocznej weryfikacji segmentowej zostanie przekazana Uczestnikowi na piśmie, za pośrednictwem przedstawiciela handlowego opiekuna Klienta. 5. Z uwzględnieniem różnego stopnia współpracy z Partnerami Biznesowymi, Program obejmuje dwie części: Lafarge Skrzydła Sukcesu program skierowany do klientów platynowych oraz Lafarge PLUS program skierowany do klientów złotych, srebrnych oraz brązowych. Zasięg Programu i jego ramy czasowe 6. Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w Programie oparty jest na zasadzie dobrowolności. 7. Program jest skierowany do wszystkich Klientów współpracujących z Lafarge Polska, po spełnieniu kryteriów przypisania do danej grupy (segmentacja), o których mowa w pkt. 3 niniejszego Regulaminu. 8. Program wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 roku i obowiązuje przez czas nieokreślony, do momentu jego zakończenia przez Organizatora. Zamierzeniem Lafarge Polska jest długoterminowe (wieloletnie) wspieranie swoich Partnerów biznesowych, tym niemniej Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia bądź zakończenia Programu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

3 Decyzja Organizatora o zawieszeniu bądź zakończeniu Programu nie narusza dotychczasowych praw Uczestnika, nabytych w ramach danego segmentu, co oznacza, że Uczestnik jest uprawniony do korzystania z rozszerzonej oferty produktu w ramach swojego segmentu do daty, w której Program przestanie obowiązywać w związku z jego zawieszeniem bądź zakończeniem przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu i/lub modyfikacji oferty Lafarge w ramach Programu. O zakończeniu Programu, a także o wszelkich zmianach warunków i zasad Programu, tj. Regulaminu bądź oferty Lafarge w ramach Programu, Uczestnicy zostaną poinformowani z 30-dniowym wyprzedzeniem, na piśmie, za pośrednictwem przedstawiciela handlowego opiekuna Klienta oraz w internecie pod adresem oraz Komunikacja z Uczestnikiem, tryb reklamacyjny 9. Organizator będzie prowadził regularną komunikację z Uczestnikami Programu, w tym przekazywał im wszelkie informacje oraz odpowiadał na pytania związane z Programem za pośrednictwem przedstawiciela handlowego opiekuna Klienta oraz w internecie pod adresem oraz 10. Reklamacje oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania w ramach Programu można zgłaszać na piśmie: na adres Organizatora lub za pośrednictwem przedstawiciela handlowego opiekuna Klienta. 11. Reklamacje oraz zażalenia rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania, a ostateczne, pisemne stanowisko Organizatora zostanie przedstawione Uczestnikowi za pośrednictwem przedstawiciela handlowego opiekuna Klienta. Wykluczenie i rezygnacja z uczestnictwa w Programie 12. Poważne naruszenie zasad Programu określonych w Regulaminie może spowodować wykluczenie Uczestnika i odebranie mu uprawnień związanych z rozszerzonym poziomem produktu. O wykluczeniu i odebraniu uprawnień decyduje Organizator. 13. Uczestnik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z dalszego udziału w Programie, przesyłając pisemne zawiadomienie na adres Organizatora lub przekazując je przedstawicielowi handlowemu opiekunowi Klienta. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora 14. Działania Organizatora związane z rozszerzonym poziomem produktu mają na celu wzmocnienie relacji biznesowo- -partnerskich z Uczestnikiem. Oferowany Uczestnikowi przez Organizatora pakiet uprawnień w ramach danego segmentu ma charakter wyłącznie wspierający rozwój biznesu Klienta. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań lub zaniechań Uczestnika, przyjętych i stosowanych przez niego rozwiązań technicznych, technologicznych, jakościowych, logistycznych etc.

4 Autorskie prawa majątkowe 15. Organizator jest właścicielem wszelkich praw autorskich, znaków handlowych, praw własności intelektualnej oraz wszelkich innych praw pokrewnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora, a z którymi Uczestnik mógłby mieć do czynienia w ramach Programu. Żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie stanowią o ich przeniesieniu na Uczestnika. III. Postanowienia końcowe 16. Uczestnik poprzez przystąpienie do Programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia Programu. 17. Wszystkie informacje dotyczące Uczestników są przetwarzane w celu ich marketingowego wykorzystania w ramach realizacji Programu, wyłącznie przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Informacje dotyczące poszczególnych Uczestników nie będą przekazywane osobom trzecim. 18. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany adres , o tematyce związanej z przedmiotem Programu, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz z późn. zm.). 19. Wszelkie informacje dotyczące Programu mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 20. Niniejszy Regulamin jest dostępny w internecie pod adresem oraz 21. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 22. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane polubownie. Krzysztof Bryll Dyrektor Handlowy Tatiana Oszmiańska Krajowy Dyrektor Marketingu Partner Programu

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 Czas postoju cementowozu przy rozładunku do 3 godzin Logistyka Gwarantowana realizacja dostawy następnego dnia roboczego przy złożeniu zamówienia do podanej godziny dnia poprzedniego do Dostawa w ciągu 12 godzin od godziny złożenia zamówienia (od kwietnia do października, 3 razy w ciągu miesiąca, pn.-pt.) Centrum Obsługi Klienta Internetowe Centrum Obsługi Klienta (składanie i odwoływanie zamówień, przeglądanie historii zamówień i faktur) Dedykowany, aktywny konsultant dla Państwa Firmy Szybki proces weryfikacji ewentualnych reklamacji cenowych Centrum Badania Betonu Badania w Centrum Badania Betonu w ramach budżetu rocznego (w cenach cennikowych CBB) PLN Zniżka na badania po wykorzystaniu bezpłatnego budżetu 60% Marketing Newsletter z elektroniczną, kwartalną, bieżącą informacją rynkową rozszerzony o prognozę Podstawy betonu uczestnictwo w szkoleniu dla laborantów Technologia betonu uczestnictwo w konferencji dla technologów i kierowników produkcji (raz na kwartał) 2 osoby (raz w roku) 1 osoba (raz w roku) Rola menadżera w zarządzaniu zespołem uczestnictwo w szkoleniu dla kadry menadżerskiej 1 osoba (raz w roku) Zarządzanie terytorium sprzedaży uczestnictwo w szkoleniu dla sił sprzedaży 1 osoba (raz w roku) Wsparcie techniczne Częstotliwość wizyt doradcy technicznego na życzenie Klienta Szybkość reakcji na zgłoszone problemy techniczne raz na 6 tygodni do 24 godzin

6 ZAŁĄCZNIK NR 2 CENNIK PRAC LABORATORYJNYCH Badane cechy i metody badawcze Normy i / lub procedury badawcze Cena w zł BETON STWARDNIAŁY Wytrzymałość na ściskanie PN-EN Przepuszczalność wody przez beton W4 [komplet] 280 Przepuszczalność wody przez beton W6 [komplet] PN-88/B Przepuszczalność wody przez beton W8 [komplet] p p Przepuszczalność wody przez beton W10 [komplet] 580 Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem [komplet] PN-EN Nasiąkliwość [komplet] PN-88/B p Gęstość PN-EN Wykonanie i pielęgnacja próbki PN-EN Badanie ścieralności na tarczy Boehmego [komplet] PN-EN Wycięcie odwiertu rdzeniowego z konstrukcji [1 cm bieżący] PN-EN Wytrzymałość na ściskanie odwiertu rdzeniowego PN-EN Badanie nieniszczące młotkiem Schmidt a PN-EN Odporność na działanie mrozu F25 [komplet] 500 Odporność na działanie mrozu F50 [komplet] 700 Odporność na działanie mrozu F75 [komplet] PN-88/B Odporność na działanie mrozu F100 [komplet] Odporność na działanie mrozu F150 [komplet] Odporność na działanie mrozu F200 [komplet] MIESZANKA BETONOWA Konsystencja metodą stożka opadowego PN-EN Konsystencja metodą stolika rozpływowego PN-EN Konsystencja metodą Ve-Be PN-EN Zawartość powietrza PN-EN Gęstość PN-EN

7 Badane cechy i metody badawcze Normy i / lub procedury badawcze Cena w zł BETONOWA KOSTKA BRUKOWA Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu PN-EN Nasiąkliwość PN-EN Odporność na ścieranie na tarczy Bohmego PN-EN Mrozoodporność [komplet] PN-EN BLOCZEK BETONOWY Wytrzymałość na ściskanie PN-EN Nasiąkliwość [komplet] PN-B Gęstość PN-EN Sprawdzenie wymiarów PN-EN USŁUGI GEOTECHNICZNE Badanie wilgotności optymalnej oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego [1 oznaczenie] PN-88/B Zagęszczenie mieszanki metodą Proctora [1 oznaczenie] PN-EN KRUSZYWA Skład ziarnowy PN-EN Zawartość pyłów mineralnych PN-EN Zawartość zanieczyszczeń organicznych PN-78/B Gęstość nasypowa PN-EN Zawartość wody PN-EN Nasiąkliwość PN-EN Mrozoodporność metodą bezpośrednią PN-78/B-06714/ Kontakty Centrum Badania Betonów Małogoszcz Centrum Badania Betonów Kujawy telefon faks telefon faks

REGULAMIN Promocji Czas na technologię

REGULAMIN Promocji Czas na technologię REGULAMIN Promocji Czas na technologię Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Promocji Czas na technologię Promocja jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU BIG.PL

REGULAMIN SERWISU BIG.PL REGULAMIN SERWISU BIG.PL Warszawa, luty 2015 r. Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 SERWIS BIG.PL... 5 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego prezencik-art.pl (zwanego dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15. 1. Przedmiot Regulaminu Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego 5.10.15. oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne dla KLIENTA. II. Definicje

I. Postanowienia ogólne dla KLIENTA. II. Definicje I. Postanowienia ogólne dla KLIENTA 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.poligrafiko.pl, zwanego dalej Portalem. 1.2. Właścicielem i Administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA INSTALATORA CAIUS WSPIERA PROFESJONALISTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius wspiera

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje 1 Przedmiot Regulaminu 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Partner Ubezpieczeń", prowadzonego w domenie ubezpieczenia.regional.pl, jest Media.regional.pl Renata Panfil, z siedzibą w Wałbrzychu, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zaktualizowano dnia 7.01.2015, wprowadzając do Regulaminu informację o zapasowym centrum danych.

Regulamin zaktualizowano dnia 7.01.2015, wprowadzając do Regulaminu informację o zapasowym centrum danych. ` Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce Regulamin zaktualizowano dnia 7.01.2015, wprowadzając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Czat - jeden z Kanałów komunikacji Użytkownika i Tutora dostępny w ramach Usługi po zalogowaniu Użytkownika na Konto użytkownika.

Czat - jeden z Kanałów komunikacji Użytkownika i Tutora dostępny w ramach Usługi po zalogowaniu Użytkownika na Konto użytkownika. Regulamin LiveTutor i Polityka prywatności 1. Definicje Czat - jeden z Kanałów komunikacji Użytkownika i Tutora dostępny w ramach Usługi po zalogowaniu Użytkownika na Konto użytkownika. E-mail - jeden

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji mokazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mbanku obowiązuje od 25.08.2015 r.

Regulamin promocji mokazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mbanku obowiązuje od 25.08.2015 r. Regulamin promocji mokazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mbanku obowiązuje od 25.08.2015 r. Strona1 z 10 I. Informacje ogólne 1. Promocja mokazje (dalej Promocja ) polega na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoio.pl z 7.XI.2014 r.

REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoio.pl z 7.XI.2014 r. REGULAMIN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoio.pl z 7.XI.2014 r. I DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER. 1. Postanowienia wstępne

REGULAMIN SERWISU WEBCASTER. 1. Postanowienia wstępne REGULAMIN SERWISU WEBCASTER 1. Postanowienia wstępne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego Webcaster.pl (dalej również: Serwis ). 1.2. Organizatorem Serwisu

Bardziej szczegółowo